• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Ctq Writings
 

Ctq Writings

on

 • 1,900 views

literary writings of constantino turla quiboloy

literary writings of constantino turla quiboloy

Statistics

Views

Total Views
1,900
Views on SlideShare
1,900
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
4
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Ctq Writings Ctq Writings Document Transcript

  • L96r'92 aurlt efue<lue6 teqnT 'eu11e1e3 'e1g rglo$ob orlrJl{vJs[o3 "l scNIsIult csJcuTss il""- ,- ,' .,...*
  • ----o00---- ur,r€o +Y €TTu"ll ra+e[ ew u0 sire]s T1,""' ."".'soTTg[ rol€tt.9 puTl{ ar{,I otr urljtll oL"" ""an sa{€l{ 1?tilt sI a^orJ 't 6g""' "'alof.1eq6---eilo.1'( 99"."""'sesTu +"w ra^od sTqI'z 19"" ""sapnflsod 'T srrr€od 6g."repree1 eqt q+Ilt rnoH uv JT€H .t 29"" "pu€H arqTsT^ul aq'I' '6 f>9"" 'l puv luepTsard aLtd, 'Z 96"" '3rTr8enb Y uI I{l€ec 'T setcT+crv eJn+?ad Zg ..,.....praquauag s?clsTrtlC V .OI '- 0E ... ..{o€g 9ufuoC sI aqs .6 9n ,.. .eT.rEW .g -, rt "' "'+q3TN {reg '/ . . ... . .uToC i€" " tsq aq,l .9 LZ"" '......+ues po3 ua{cTrl3 aqJ, .t oz"" 'l"olll @q?.;rec '? ZT"" """uoa+xTs .6 9""' "'SuTnoS aq.l .2 T" " "'.{coTC aqJ' .T ' seErq+s 1Joqs : sJNgtll0o
  • i6r-zLqT uPu uounoc ? JTssuTq 'rar{+?J .tt[ oJ,
  • I .?noq? Frox e ssed 01 e:JTf fll?er plnoqs I seEro4s +roqs .{Cr sT +T lng 'SnqEreq rTar+I uf clplpumof ueql f;cera1ll sseT ou lno peurnl seTc11Je ar{T asneceq ,/tTT"rn1eu .poo9 auoe au pTp l€r{J .p€paccns g:e ,f-ro1s ?Ioqs aql g:o e1d1cu1rd aql ArTnoTo; secald eq+ a+oJA 1 '9ug1gl rf^rc1s-1roqs uo ft1 l€tp roJ dn e:Jrrl pue uT peqs€c .,I puv +uapTsard ar{tr,. pu? ,,.prr€H aIqTsT^uI aqJ. .,,e.:gu9en! y u1 r{+?a6, Ure 'pTp I .,.9uTl}ur uo daa{ o+ +sng ruaql s.re11oq-1od allrfi..'pesT^p€ qrls"C ermrl esof ro+Tpg sauTJ, eTTrrel{ ,dunls ,traralTl e uGrJ: Suga;gns seA I uaqlr auTT ? +€ .ecug .1ueue.radua1 pr.r€ rsuoTl@+sruJ .suearp 1ng:q1nof fu ;o luaas;u3ror oJp t?r{l. a{o^e feql seftu1 aql .roJ papnTcuT a.raq ar€ .la1a g:o luTod freJalTt eqt uorJi/eJn+pursu€au ou rtq e;re oroJareq1 pu€ a3?uou f.re*e1TT itu uT ual+Irfl qgnoq+ 'itlrelncglred suaod aq,l 'aJTf i0u u1 lueuou.ro polaed alJTceds e ol lueuaqclgl1? I?Tcods auos s€q:llort qc€o .raq+o aq+ ro ,(tsri auo 'raqlou l(u 3:o acue-rqueuar tuarorr'ar uT JTesrtu s+ tda{ a^eq I lrou IT+un qcTqn ..,paraqueuar se@+sT-rq3 V., .ecuegedxa arr:l eq+ 1rre ,,saueTd aqJ luv 'fog aq;, ,raTpToS eq;,.. .,f-rc;s lroqs et11 8u1 -ldecxa .peqsTlqn<f uaeq aAer{ TW .uoTtcaT1oo eW} dn eleu srneod eEllu l€Ta pll3 .selopre aJnleal x1s .se1ro1s ua;, 'suoIs -ens:ad f.r=:a191 rTerp Jo asn pooS 9up{eu g:o i(?.n aTq€gori ou aler.{ t.roqeuos or{A lnq fu111.:u roJ rTeTJr eql a^€q rteql 1ae3: oqlr esoql ,t1.re1ncgred 'au o? esolc aldoed itq ,(pro !€eJ s$oti eq+ a^"q qt puelul osT" I 'e.rn+ue^ er{1 lnoq€ qlrur+ sloqn eqt lnoq€ sT qcTqx !$reeq itu o1 esolc iizarr sauo eql arp ,(aq5 ..rar11e3o1 peluasead aq. o+ a{TI pTnor I +?r{t sftr11au itu .;o esot11 .aleuglsep o4 areq pesn sT +T ro .sa1zrr81sap ltfaroa $roA aqJ .t1.ror,I' lsaq ou e^"q I .,.+seq.. +saq roJ ua:[?l aq lclr pTnoqs ,.palcaIas,. +"r{1 9ufuTeua.r eslndul oW} roJ pooS sleal +sng TI .T"lueuT+uos"(?n flarntl uos€ar itq pe1ea11ou s€rl uoJJa aq+ .sT +c?d .uuoJ {ooq uT '{!6 - s8uTlT:rt ,(t azglelc.rauuoo q} pua?ul lou op I prre uo11lu9ocea freaalgl o1 suo;sualaad ou e^?q 1 .,peseelct u€ I Erre t.ra11zradf1 aql q+1"lr pTp I .sTqJ .laq1a8ctr lnd uaql e^€q qI sen 8ugt11 luego(tu1 eq; .raql€?o+ Fmoq eq of aror ifer1+ EroJ lsqlr uT aE crp ecuaraJJTp ltu€ a:J€u +ou pfnoi +T pu? .p+caTToc s4aon itr Jo uTsgac a^€q 01 p+u"ti s,(ba1e eAEq I sg,t0l{ s..uoHrov
  • TT .peoccns ql sT eI{ JT.- - +seq sr,rou{ aq s€ aq,Ilr lsnu sq lng 'q1tut+ eql s+ceTJ:ar aq sts"8uol s" 'sasEeTd aq s? a?T.tA prnoqs -.rs1T-rr rtrr" - Ja+T-rn aql a^aTTaq I 3uoTlqcTlqnd roJ €1T$r o+ FarTsap or.llr puaTdl eqt o4l lrou Frv '*rt':$Si{rA-;ltr'-.:,-,:'1-1? r"1},4 *-t ..t !o ',,.1iresead "If r. ttn ,i,;11t?,'furi i.t-:!".j*'"t.n";i, ' uoznT TErluaC aq+ ,,n )i,;11_i1,'ilrf *1 i.r-:t "',1' "t-1,',1;, '';.luesead uoznl T€rluaC aq+ Jo P t +qgftd artr1 1rfoqe"q1'nrl aql ftrTlcafor<I u1 'eT?+fT .reraroq '11q A[ auop o^€q I Sngtou:1 'uoT?c€JsTFs pnlarlds auo€ q+ poroou i{lpelesuaduoc g:lesitu pur.J I 'euoT€ soTro+s o}rl asal41 JoS 'pour"r3ue a.rou rg^e a$odaq pessessocsgp.rno 9uone luetu-ocsTp p[I? luassTp rapuqx oN :aau"{ou8T pu" &Ja.,od..Jo ssorq+ pt$ uorJ flos at|l Jo'Ir€u aI++TI ar{+ 9uT}JTT X? pau:g€ s1ueuolotl rarf}o_Qcns':pue epoo aroJor pueT eq? alltlsep rf11eq1qor1 'sTttr+ UrV.lss€Io qrpsead sql ftrT rssnT€A T€rou J:o uoTsore -qspzar.odrn; enuTquoc 01 s? xEJ.'os auog se!{ .;cel-1sod aql fq pel+aq€ 'fcueuel ae111o1clxg''uoznT IEr+ueC '- u1 ',(.rluesead eq1 lnoqe q?rlr? TETcos ar$ Jo:-suo!+calJ:ar peTpn+s alTnb e,rc .,1ean oeqe.TeC,. pu? .9trTros aqg,.. 'flluecTJTu9TS 'srollpe uTle?Jec Jo sprepu?1s 9u111us at{+ rBTrl EroJ:Iroc ct} +sng .asTruaqlo ua+lT-rx T/€q aq qsTn o+ esuasuou sT 1I 'ecusT-rad:ce sEq Jo q+rr:l aq+ cr; SuTprocc" ,(Es'o1 s+uex atl 1eqrl i(11ceca ftrptes o+ u?c er{ s? asoTo se suloc s?q auo ueqn'f1a*acuTs +T auop pue' +seq. sTrl euop s?q auo uaqx 1eql asoddns I 'sT aq oqr prrc 'ex" i(aq1 uau aEITTT atp - salrqls sTtl Jo sra?c?reqc aWI uT JTosuTq 4IT+uepI 01 u?LR ssal ou op plnoc aJTT sTtl Jo leou +u€li plr€ JseJ o+ pssoere uaoq seq JIasuTq otlx auo rod 'sauTz?8eu a,ttrlcedsat .rlaq+ uT uaql peqsllqnd pne uryenb ? +noqlTx sacald aq1 peldacca 'seTro+s aty1 Jo suolleoggduT l€Tcos pu€ t?uolloua aq+ +noq€ saTlTITqTsUes aI$ Jo eirlldec.:ad e:rou sder4red roTcTjmel{ sTnT ltrr" llibJeg-crar-renl uerrrllo lng '.,1eaK c/eq".rsCr plre ,,uToC tsql aq&" :salduexg ,.'gulsserclep slTnb,, 'pT€s ssard ea.rg aulddllTqd at11 Jo uTscot 'l{ oropoal s" 'sSuTEro aaeq ,taq6 '+uTd auo uo snorlTlreun +souT? eror.l saTJo+s ,fin 3:o uge'1^:ac uo s?uauruoc f"TIo]Tpg 'rtrols eq1 uT re+cexeqc T"dTcuT,rat aII} a{tI 'uolsseduoc u€unr{ auTnuaS peq oqn tra(R ?uoc€ eJeri oraqJ 'sToq1 9u1111e ITt lou aralt sraTplos asauedel'aq1 sssussallnru aeoql 3;o 'uogledroca asauedeg 3I+l Jo ,(rouau Strlsse:dilo aqt roJ roJ Pofi1cuT oraq sT +I '9uT+lrr ,tro1s-1roqs uT sasTcrexe frr uorg ralo-ptoq e s1 resod-md gre dlqstreuslg-rc uT sI 11 se Sugluer r.,seu?Id aq1 puy't{og aqg -. 'reTpToS eqJ" 'partrsglqnchm aq;, 'Fre1.rJ € Jo ecuaTrad:<a erurl eq+ fIlgnlc? sT +T Ft{+ +c?J el{l 'uollcTJ-uou se arTl sTlR 1T ssed o/+ a:$I 'traneloq 'pTnotr I rr(.rots FoI{s e it11ecgqcal, 'Beuitscuoc ejrs ,grdls ?Joqs eq+ J:o s+uoEata eq+ s? IeJosuT tsT lT qcTqt 'uoTtcTJ se - euTz?9?u sleq rt1leq ?ITtr?l{ lclmJep er{l uT peqsllqntt l(1pupl.ro s€r ,,{ceg SufuoC sI aQS.
  • ,j AT J "ll *. TTt *: ,,;i t ,*. ,, *, t :.,, $:r. : L96I 'L etmt efiredue4'o€qnT euTTel"c 'qs tmffirnb 'J'c irII€ I uos esoql plr€ 'prrT:I sTtl Jo l€nqra TTar reul oqx u€u aIllTI e 'Ic|ltotfnb 'n OISINOIG oq uot+ca1Toc s1t11 ftr11ec1pep E€ I 'rt11eu1g . ..r31*, .u.[o " =" ""."#*3m*ffi;:"::"i#L::1s"il3":f sTq uo oq o+ u.r"at lsnn euo uo 3re$] qord.'ftriuqlgaq aql +e fluo 1nq 'fnJclTet{ aJ€ sasJnoo $r;1gl pu" s{ooq lecfuqce; 'p€uolsnTTTsTp auoc aaeq .rleq1 pue 'aper1 ot{1 perf,l?al 01 +sng p€oJct? auoS aaeq itrreX '11e 1e 3:1 f,saa1:;re., euo aroJeq - lc€J uT 'sis€af ,trcr[ - s.reait sa{€t 11 'ssacold fnJuT€d pre 9uo1 e str 8u111zr'r u1 tlEqsecllue;rdde - uel& Jo reJ € ere areq! pue - pa+JT3 aq+roJ ldecxg 'r(1al;sua1u1 ',t1arr1sua1xa - etT.rrr q. sT a+Rrn qI ,(ts1 ,t1uo eq6, '8u11ptt o.+ lnc +JoLIs ou sT ersqJ'
  • I ,,a+s€guno.i( oql 'uTete aq sI.. x---pu€ ltcTs st plTrp,tu u?au I 're- rTs 'oll.. 'ua{drq arelt ssron s1q alods XTfeuH: eI{ uaqlt 'acu€lrduf 1so1 peq i(tss pfnoo aq esTe 9ug1,t^:aae JT s? 'peTt-an3uo4 s?lr raqlo eq; raroJ arroc eaeq noit ?Eq!, fr-$'YL ffi#'?T ue++o8roJ e^.I.. 'pT"s aH '{cTnb setr Iencs"d '.;r}l - 'uoTssTul sTtl JJo ljt€"+s s[ .,(tsn le11aq ou xeu{ eH r'pero,r.roct r .f,auou at6} ror 9tro1 oolvqolt aDeu lou o I fauou arxl roJ guor ooevno{ apeu eir,1 adoq L 'auT+ sTr{ SrrTpTq 'pTes usu aq+ ..'e ,auos '1T sT leq[,. .s11ttnd sTr{ ueaq Fq oqr aldoad Jo puoJ rtllelcadsa ?u1eq g:o uo11e1nda.;r eql !,eq aH 'pa+€as u1q lr€q I)[re 'ropuTlr apTs sr{+ ,Q s:Teqc ue+l€r pto ew} q+ '"T?s aq+ o+uT uTq pol 'i(Tul€r,r u€u aql pe^Tecar roqceal pIo aqJ 'flsnoiuou ftrTtT[s'pTes u?u eq+ riT€ncs€d 'rnhrTu.rou poo3.. 'r(11:essacegun raq+?r An.r alng e uo lsal eetq s1q 8uTq.qru 'qcaod ,ft1l aql aroJaq tIT+s rrcu aq+ xtss eq ereqr'r uorg: 'e1es eWI lno luetr aq oS 'rou lrITIl aos o1 rt11:eue1 aw} a^€q pTnolr strgor.l roJ aATsnTa ueeq p€q ogr to+uan Ire[I otll ,tt4l nou:1 alpb +ou pTnoo 3H .roJ uTq aes s+ auoc pr€rl .roqq31eu aw leqlrl9trT -rapuon'rT?r{c sTt{ uT p€uT?ue.r T€rcsed 'rn +uauolt " Jod ,,'no.f rog; srts€ +snf aHr .pTrs IITA atr+ ,.'rou:l l.uoP L .a+u€x sq s€op +eqf,r 'JoTTaq -un Jo eus+ ? peTrcc acTo^ p€ttc+Id-r€fq sTH ,.aqluanr ,,'ratR?d 'nort roJ fuT{s" sT qlual{ tII€)l,. 'p!€s pu€ roop sTq t" ponorls tpfTtp rtgro s1q I ?+uecfl 'e1o& aq se {ooq cTlaul{}Irv ue fujp1oq 'ftrgljrr s?n aq aITq[ 'srgar( auo -f1ua4 lsed aq1 uT ?e^TT peq aq uoql'r qtTn nfnd .3:o a1loerl aq+ roJ 81q paugeue.r lleaq sTr1 'uos?o.nrn J:o sluaurour stq uT ua^o .+e1 .auocaq p?q eq aIq?1IIIT rioq acT+ou s+ poueas rou 'q?noq1 'q+I?aq sTq +noqe parT€dsep ra^au aH '9u;q9noc snol -iroq?T sre ,frp s?lr +I pue .peq9noc ar{ ua$} pu? llolil .T43no.rq pEr,l :Fotr looqcs 3:o sreart 3uo1 1eq1 uTerls eq+ Jo plc,+ ac€J uarpmrr{s prr" rT€q fuptEr8 ,uTql sTr.I rtq pelenluacce aurerJ: pa+seqa-+eTJ sTq pue '.rerT?us P{ooI eq rr"qc sTtl uI '3r:grrou .tegmleg 1eq1 :tpn1s +JTqsa:f"u sTtl uT sueld uossal sgq 8u1reda.:d .rtsnq ser Tencsed s?Tuerof 'rl{ Tfnsn Sv xc0lc sH,L
  • z eql uT peI?uTu uarpTp1c Jo secTo^ ,(ddeq pelg:g:nu eq+ uotn rreaq prnoc oH 'peor aq+ ssqrc€ itlreelc aas ag plnoc sa.f,a sTq ro^o spu?r; sTrl SuTtlnd fq. ,(fuo 1nre fuorls ser uns uoou;ro1Ji" arn Jo e.re19 aq6 .?uT++enbs 3uo1 uor.;: ?-rnq +eq? {ceq lrcl ? r1}1rr dn pocrls 'uolcldsns q1p dreqs ec"J sTrl rTarcsed '.rg q1ftra1 lV 'sTe^ra+u1 ;rep3a:4 le uT€9e gr" uT€9p Fr€t-- uT"ft 9ulr o+ pe+r€+s 11 r9n1ft1.r dols leq :fcoTo arn ocuo 'euTofper a{s} q+ euT+ sTtl 'pTTt{c :fo1s aI{+ Jo 1q9noq1 oq TXrV '{coIc a$} Jo Sufguf-r eql rrT peI9trTq uerpTTr{c Jo secTo^ fddeq peg3:nu aq+ ua(+l rpeq pTnsr aH 'peqr aql ssqrc€ esnoq grTr{+ ar11 trorJ: lnq esnoq sTI{ uqrJ: ArTuoc +ou se$ Sufgup or4 +€q1 pepuTual serr Ixr€ uoT]carTp Jo esues sTr{ r{+Tx rtn lrpnec p€q eq uoos lng ..(tsp aqt Jo eugl sTqt Te 9uf9ug aql rtq. pe,touue reql"r '4ron s;q uor.; 9ulsned '1q8grdn 1es eq rl1aa111n1u1 'ftr1a :1co1c aql p,reaq eq uaqrr uep,re3 aTq"l -a3ea slq uI9uT+l€nb's s"A l?nas"d 'rn uoourolJs aql uI ,l.a$ro.[ o? p€q uo4; pessed eireq s8ug11 uaqn ,(1uo rolcop er{+ Jo 4ugq1 no,t sT o}reu€}l nor( ql1.lr relteu aq;.. :uTrl pepuTuer roqc€el p1o et;1 ,o9 s+ osqr aq uaqn frv .auop fir911 9u<rrt.l € roJ l?t+Tnbo? Jo +c!pra^ e u;q uaa18 g?q T?ncs?d .rl{ q9noq1 s? foJ:a+€J3 setr er{ i(11arcag .sTql Jo luaue?pe1r'rou:pe e+Tfd € ep€ll er{ s€ uo^a .peuelqSpq ac?J srrll?u aqJ, ,,.TsaTIree a(R ?e rar@ sr{luou T?ra^as .roJ loN .rfouor[ eq1 lr€q nort g:1 ua^a,. 'pT?s aq ,r'olJau€ll 'auTl slql eraq Ixmor€ rtnq" o+ {rolc ou s.araqJ,r .ue.rpTTqc sTr{ tro.;rJ,(eue:1co1c er41 daarl ol +sng 11dnd rau.rog: sgq pelse aq ,luauT+uos sTq mat1l 1ng=arod arou acroJ ? ql uT aA?8 aq :t11eu;g: uaql .rlxitr= .auoiQrc 04 +T lxrsT +orr pTnor aq '1T ttleq plnoc aq JI 'f^"ll 'S'O aql uT uTsnoo e Iq r€r'r el{l aroJaq s?uls1.rqC fuo u1q oq uaal8 uaeq peq qcTqr,r .{colc a$I qI luorn{oe++e laloads ? peq aH .anr+ lou s?rr 1eqJ, .,.1T uEetc qI auTl o.lr"q ra^eu I .aplsuT lstur Jo TIru: aq lsnE +I 'seuT+ua+Jo sdo4s :Icolc sTtlfr. .eesc1ooq eq+ uo xolclsal{ +ueTcue ern ql ftrg.rn1 .pfes aq .,.aroq {cotc sTr{[ +ngr .9u11a:peu rtTFp rTaq+ uala roJ q9noua .t1preq sen {re1es sTq leq} r,rou . 1so1 uaaq p€q +eqn ecelde.z ol s€l 1T pr"q xoq .aJoJaq ralo u€WI erou tpezT1eer aH .uoTl€nc?ao ls.r-rJ arp uT p€+ooT u€aq peq s8upuoieq rT€r{+ Jo +sou acuTs s?u911 f,gTueg aq+ lnoqr l€tuelrT+ues urcr9 peq aq lroN .o{orq ua.rplTrlc r€q qcTqA .releuouJar{+ e projLroq aJT}r srrrrgu ar11 taroJeq .reai( aq1 'acuo fioq pereqtrraular aH .U13ft pps aq ...aas 1o .Tf? 1e ArTq+ou roJ sra+J-r aq1 uo sa,rta s1q rpr€oq r(?p-on+ sTq ralo sd11,la8u1g: slq aulssed u=8eq prre uTqc sTq peqqru aH .pTEs T€ncsed .Jr1,1 ,..aes 1,. ,,'uo11d;.rcsead s.rclcop er11 auT+ s+ qcTr{x r{tTtl IcoTc € puTJ: l.uplnoc lnq prmo.rte ueeq eA.I .rTs rse;,,
  • -e- trtlla"uT'{ 'J€aq Plnqls 're3uo1 ,Cu€ antuot req pToI{ oq eIq?lm 'roq r{+TJi srnral Bup;eeds uo 1ou aran s+uaJ?d asoqx uerpITl{c eql +sef ruoTtuel?e s.T?tlcs?d 'rlt ITec ol +ue+cnTor s?A aqs lng 'pr€oa aq? sso.rc€ asnoq eWI uT 9ugraalit?q s?!r l"qx JolropuTr{air€re uaeq p€q Suofe t1e pue uapre9 s.raqceo+ at1+ SttTc"J .zaq fq gtrlErau ueaq IrBq lrerlolr pTo eq;, 'ftre1sy pTg Jo lrop€qs 9r:o1 eq1 ,tq paldnr.raluT s€r'r uolledncco sTI{ SuoT aroJag 'dqrc lreu e pelueld pu" qtr€a eq1 dn 9np peq eq 'su1e-r at41 ra+3:e ';ceaf ra13:e J?erc 'pu€ uoTsra^lp fnJl{1f€aq e s1ue1d ftrgpual ErnoJ pPI{ €H 'sooqueq Jo auTT aq1 puoiCaq spIeTJ 3I{? uqrJ ?trluoc uoorrJe+J= aq+ Jo rT" 9uI+"ro9T^u1 eql I&Tlr sPtml sTt{ TTTJ pu? {c?q s1q qc+ar+s plnox ar{ ueq} pue xoN '{cTTs € r{+T$ gmo,r9 aq+ uo ueq+ qsruc pue JJo uaql 1c1cl o+ op plnoo eI{ IT? s€l{ }T prr€ s1ue1d aql uo sSnq :frreu eJeri srar{J 'uns 9uT.renol lse3: eq+ I{1Tn ' Jcst Tnq SuTq+r(u€ Jo euT? ou lt€q eq 'tror 1e ilsnq rxo-rl tng 'ecrald o^T+su sTt{ o+ raJsue:+ 3ug:1eas ro 'qtnoc c1 ue9aq eq eroJeq SuoI 'gtrTrT+er Jo +q8noql pEq aH '3:o fueu eq lou plnoc araq+ rau1 ar4 reSe sTq +€ tqcTqa peer4e s.reai( aq1 ro3: 9ttlu -ue1ct '9ug5:g11 Jo ?fq€q aq1 pedolerrep p€I{ T?ncs?d 'rl{ 'ueq oq+ peuxo ralsor{n pasJnc pu? /tTpo+sn9sgp letts Ttncs?d 'r}l ,.iq9nsd,, 'Lmr4m +nq fTTsTou acueJ er{1 ralo llelJ usq aql s? --paq-snrc rtlq3noroql-- perto'r1sep 1ue1d a.rou auo .[es aq pas?elar -,' uaeq peq errssru aql uaqlt 'trrrq 3q1 1€ +r peure i(1sno11p -da.r.rns'pne pop preq 31q e dn pelcltt eH 'uesq peq s1ue1d ol'r1 ereqx +oTd ,(Aqcett € Jo reuroc esooT aq+ uI ap€u pr"q 1T A ,tlprec z u1 f1qe1ro.;uoc ATTTIc?c uar{ ? P€qc?a.r aq se a9ea o1u1 na.r9 ecuei(ouue s.tenars€d 'rn uepre8 aql uT r1c"g .plol sElr aqs 1€qx ouop !€q ptTqo aql arns s?x eq IT+un a^"aT +ou pTp lencs?d 'rH +ng 'ropugr al{l uorJ papaaax aqs s? et88€ € o+uT e{orq pu? peTTus aqs SI? 'Tl€ eql ples ,,'setr,, ,,gr,rou 9up{rc sT aq aes nof 1,ue3., 'ro@dE eq+ uo {o?q {co1c 1eq1 1n<[ F? raq+orq :1c1s .rno:( :to3: lagnb dae4 notr,. 'o9u"u raq l€e qL panuT+uoa aqs puy r'tFctr ol euo9 s"I{ Jaq}ou ,(1' 'slo11els u3altloq rtlSSalarec pps 1rp eq? ,.'.t'tou:I ?.uoP I.. 'p€pusuap lencs"d 'xtl raroq?"J .rnof s1 a:aqf,. 'o9ueu uaar3 SuTtooT-.rnos e 3:o ct11 eql +€ pa+ror aq€ se ,(11sogmc tuacouu1 t{1Tx l/eor aqt uo uTq 1? Irrrop pe{ooT pu? tTTs xogrTlr eq1 dn poqq.oq.ralq9nep rap1e s.treu ag+ Jo p€aq eq+ Xq We ,Cg 'p"or eql EqrJ: uge8e pue uT?8? .oFau€n.. pelnoqs lencs"d 'rl{ s€ +ueTTs tCluappns au€caq asnoq aq6 'uep.re9 eI{+ Jo lno pa1r"mq ptre 'tq!noq? aI{ '?T qtTtr guT,fe1d eq +snu itaql, 'rpo1c eql Jo 9uf8uf:
  • Frr| uir€at o+ us.rplTqo aql pe+rfen eq auPs et{+ }sng tTerlJo eq 01 u"eu +ou plp aH .:lool snon+dualuoc ? 'esnor{ aw} Ielxrn rmr peq oqr 'TrT8 aT++TI eqt e^?9 oq 3uT^?eT a+oJeg . .pa^aTIer lIeJ .Cp"e.rfe oq ueq+ ue^E .psqlTs f?nos"d 'rll rtssaupoo9 ,t9., .it1rep3* gug:lcT+ 'TqE1r If€ serr 1T asTtraq+O 'q?nor ptr" e+fqn" auocaq pu€ +snr Jo ponea1c ueaq peq {cor !u? pues 1su1e9e paqqru per{ qcTr1r sp=d 9ugpn*1o;tc[ s11 1ertr1 ldacxa '1T l{+1lr rall?u eql SuTrllou p€uaos e:aqg, 'urpcl sfq qlTri eceg: flsnp s1tr podTr eH 'lI q+ pel+ {fe}s .trp g:o dg.r1s aq1 peralas "ueu"q ar{ aroJeq 1; 1e 9tro1 perlooT !u? {cotc eq1 dn perpld aH ..ereaq nort op 'au uorJ Strlqlrlrre rorroq 04 +ou uTq ITetr, .rarnEJ *nor( o1 +€rtt TtaJ 's9uTtl+ ,(t 3:o ,tre a^er{ +.uo{ nor( 'uo nou uorJ: 1ng 'fir1<tae6 ararr nol '1T srletl&, .,'r1s '9u;daoTs s?r I.. 'pT?s aqs acTo^ peTqnorl e u1 .9u1ua1sTl ueaq lreq aqs araqr rqr.roc aq+ uT ltle.rnces pe,t?1s lnq ur,rop auoc +ou pTp asnoq a$[ uT TITF aI{& ,,eeuTt sTr{l TT" 9u1op uaeq nort aaeq 1er{A., 'esnoq aq+ prc}ro/+ pureq gu1sncc" u" EUFlSa AuTsTar tpe+noqs aq ..|nof 'ff.. aql o,l parr"c aq sqpnoc uee"*es .*"-;S:fi"#*I]f"::S; ra^au pEr{ aH .rtTluellTura1u1 qlnoc q u€geq eq plTqc oq+ auT -1eaq petttlols aq s? p{Ie .p€+srcr$a uoos sel.r l€ncs?d 'rhl a€tl 1lpoTc eq+ I{+Tr .r(?til F o4 nort pTol ot{tt 'axec c4 rr;reaT raleu TT.noI. 'unop a[tcc Feq sTq au11 ,f.ra,ra uTq uo4: .cere pe1111 sen ar{s eTTtUi s:pa41nq aql uo ,t1gq: 1.113 aE}+TI eI{+ I{ot?J o.+ peT-rl ,(fuTea eq se 8u11eadar 1rta1 aq .'raltleJ rnoi( etTI -Jpoo8 ,fire aq reAau TI.rlotr,, 'r(11rmos .raq 4reils q+ u"hq rI€ 'dn ueq+ petsTlrl .spueq raq q+oct peqqe€ rrzlr plo eqg, .,t13a1pe1ord s:po11nq req padselc pu€ +r{91a3: uT lno if^rc sen op pfnoo aqs TfV 'edeose o+ rar{ roJ xeau oor+ s€rrr or{ uTrl res 1rp oT}tTT er{l uotlll ,..raq ITpl prnoo I.. .pexeor aq ,.s.q}ra0relrl Jo ptTrlc 3ugtr1or-.ro.;-poo8 sTq&., .pe:rn1gflora '-. 9u1aq ser JlesuTrl aq JT se sd11 s1r1 +Tq prrc r{?"erq sTq plaq aq .a8ealno aq1 9u;ploqag .prmoa9 q*ror aq1 uo 8u1Fue1c 1ue , o;i{' ftr1dse: {cofc aq+ rsaq pTnoc eH.{cofc oql q+p gec 9ug{t1<I tasnoq at41 Fnorp AuTuuru .ra1q9nep ra9tmor( s.u?a eql uoql eos ,Vt i ptnoc eH .ssnoq s.o+ual{ pr€rs+-- rtlasuel--,ft1ua+ul ps:lool Tue f+fncT#Tp lua.redde rhe lnoqqpr itpqcpb dn poogs eg tr +! ,t'etd ot +ou ueq+ pls+ lsng I auTeft {coTc aqJ aleqf,.. .peuelq9arg: auo e:fFT slrox aWI p€^Tacer Teaos€d .rlt ,.'11 s,torlsap sqs e.roJaq f^r.rnq .ra11aq nol 's?Tnarag @ 'r{+Tl 9uT,(tld sT pTTrla sroluag :po1c anoit sr+€t1l .aqi!tsl{,. :aadsgqn e u1 I?ncsed .rn flel o1 prergceq eqt €nort1+ unsp auoc p"q aqs
  • # .pes ,(1qeo11d:reu1 euPcaq i(lueppns aq rpeq sTq pr"rol PIo.q.oq eq s" puv "iPeoc.. 'I{}eerq sTr{ .raprm pe0rT?Tcxa aQ .rT€r{c sTr{ uqrJ: uTq palJTT "ip€ac" lT +€t{+ prrTu sTr{ o?uT ?derc +?r{l 1T s?x 9u111aduoa 1nr€ fnJ -.:anod og .i(11uara.;:gltrp 9uT{rrTr& s"r or{ +uelsuT +xeu aqJ, .u€u fTTu€J otqTs V -ucds€r e uTr{ 8uT{eu 'e{€r.r? apTn aq. o4iqce4 c,1} c4uetll o+ o0roc- +ou peq +ue^a aq+ raqlaqx .fluplrecun-ffqrrepuod ';r1eqc s3q uT elTqounT peuT€uer eq rue:feqs f11ee.r8 E+rcu-.-a{w 'suTt{+,src op o.p pq "i*6 apTsuT ueu plo aWI oroJeq +qaTs Jo +no auog !r"q oH.eutr1 e 1b'-- sdels on1 8ug5e1 'unop rla1g: r{lTnqgoJ !u€ roop eq+ spJpnd} "h posTer s"tr t"q+ pu?r{ sTq :p?q nerp ,(11re1rm1oar$rp:9<I aq1 u1 I u€u all .pegg:ar1ca1a auo sV.ue.TpfTqc **lo sacloalelelrSSe ssaT ou eql 4q pexoTToJ uoos s€.r.1 ftrpf-rc ar{J .uau lts{Ts orl eq+ Jo lrFnoql-Jo uT€r+ aq+ 8uT{earq .acue11s aq+ r8rof(t? . 1rcralci u?uor e g:o gu1.frc 1ec1ra1s,Q uoppns aql r9uTlTen .{( ,lnoqdpe:1ooT crlueH u?l[ atfl s€ ,p€1T"$ Tenos?d .rl{ s" lng .ralaloJ ecuaTcsuoo srreu eql crluT:flms p€q sprol sgq ftr1doq algqr .f1pe13:1ceq {colc et|+ air19 p1no.u eq spr€fl^r3+Jv .uoTssTlrqns {oau uT uelsTT plnol'rpnoua itlpaceg:aueqs,rerf+o €qR eTTqr., t'lcIa^TlelEror{1rc rl!ppe*; arou FrTrr s1q :Jeatls 01 .qrq e^Tecer 01 aln pools e^"q pTnEIo TEncsed 'rn auT+ +em ,ts .uoTlTIoA uxo sTrl Jo roop aql ..f --*FIB {cou{ pTnor aq Fre rr-Fq eu?c.reAo acuzlueda.r T!}un .+T Jo r{8noua e^?q pTnor aq TT:}un rre! ar{l q}Tr rler sTr11 aq pfnoqs lT ,+q3noq1 eql .setr .Teruc aq s+ a+ eTq? ArTeq ?3 posruI€ lIaJ oq acuo rod .apTsuT sen .r(poqo JT se rriopuTrr a(f} .lcq. rleqc sTrl uT +aTnb peuleual reqcea+ pIo eq+ .saue1 orp uT Suluado ue uorJ 1q€11uoou Jo qcleat ? uT 'qcrod aWI u! ulsslar u1g 3u;eag 'sse1d1eq 8u11ae3: qtgr peuepr"rl euoceq p€q pu" Sugre,ra tf" uTtl g:o 9upggt11 uaaq pEq 'slgels oq+ uo ?ooJ +as eq aroJaq ua^a [ITq ueas p€q ratBo er$ +eql rou{ +ou BTp eH .roJ e.Ieql s?n aq +€qr nou{ plnoqs roqc?a1 pTo er{+ l{t€l o+ poarr +ou prnolr 3H .uT e-uoc o1 perise lf,r" pere^ocsTp s"rir aq T}}r,m +T€fi plnor aq .1q3noq1 aq 'areH .,l&flr" qcaod aq1 u1 i(?1s o1 popTcap lnq --ql a^Jau aq+ al?r{ lou pTp tsnf eq --acuesa.rd sTI{ acunourre +ou pTp aH'oueqs qtTr peuaprnq,tlpreaq auo s? sdals aq1 dn rtlprer.r:1r.te JTasuTtl poTfnd ueu aq;, .9ugraaa 1eq1 {oolc aq? roJ au"c oluap pelcettxa peq lencs?d .rn sV ,..eaouiftre nort qlTrr. 1T elr€ar +.uec I .sauoc oq uar{x alr uo{]:-{col,c eq1 1aB o+ raq}BJi .4(ro,t 11e5,.'iraqueE€ir
  • -9- .u urTrl pear o1 s^T+uacuT aq+ a^"q o/+ .ralllo aql roJ ?alacxa +€IR Sugqse u1 asod.md roq+o ou p€t{ opfeg ,,;u1 ada4@ s1.. ..'rferre ?q3T.t IITE aq1 c1 r$PiI eq1 9ug:Je1 oJEe e11 'fauou spoeu uolreu uog sites ecla6 @,. 'arlods aq eroJaq qlnou sTq Jo reu.roc € Jo lno 61trfi-q ;o meq esooT reTq pu? pu?I{ sTtl t{T;r.r pcaqa.roJ s1q petldou a+uacT1 " ,.af?puns ? uo $or'r noit se:Pu re^s+"r{lh 'rftrrJlTeq u?u eq+ ?ur.leeu 'pTPs 3r{ ..'aluacT^.. .:icrul 3q+ Jo epTs aqt uo rappEr lrcqs aq+ uxop quTrc ueq+ pu? peoTlm a4 ueu aql roJ pe+Tsr gre dn pools eH '+?als qlpr peddgrp prr" uns e$L uI auoqs t1aorl pJst{ g:o s.reert SuoT r{q. o{Tt-Ir€J pelil1ncs '{o"q asoqr u"u 8uT38og -JIeq € Jo repTnoqs aq+ ssorc€ paTppexls {pd 3:o stces erou or.tl r"s eg '9tr1uee.rp uqrJ ua{€qs sex eq pu? 'u-FI{ lsed loqs r{opr€qs ueqrr s:lc?s ot& Jo +ua+uoc eq+ ItrTuT^Tp s€rt eH 'r(.e1ed " q+Tn .it^€aq riou {cru+ at41 SuTA€x t+f€}r cr+ +€s erat1l pue 'qclTp prean peqc.xett eq+ f,q. prmod .1o durl e ltpnoe aq q+ftrel lV ',tbn 1eq1 uT 9uT?1e8 ETq roJ .(see 11e.y 1I ',(Ep IIE areql s?r lr€u aql naut eq tpnoql '.raas -.re^o aq+ lnoqe a.rgntnrT pfnoc aq uol{ti EorJ 'lno euBc euoauo€ qsTx ,tuo plnoc oH 'ut{.o sTI{ uo lou tralue +ou pTnox eq 'ufq , aroJaq rar.ll€J sTq a{TT '1etr 'q8norq1 aas o+ rrfl{ roJ :{xsp ool /ap1su1 araq+ {xap sen +I 'lT uT psra+s uT"J9 aLR ptre esnol{ aI{} aelg:e 9ug:1ool 'pe{roA pu€ pe^TT adad ffi eroqr are(R s?x 1I 'lue@s?q reI1TE€J at1l Jo roop uedo opT$ eI{? €norql sai(e slq peul=.rls opT"S '+€IT rermns d.reqs eq1 uT pasrermlT ale8 aq1 aro;eq Ixre 'Brprt 9Tq aq+ u1 daap poo+s osnoq luaTcrre eI{J, 'a1e9 aq1 paqc?ordde aq uaq& 'acueJ eus+s aql Jo es?q atn +" FnoJ eq qnrtF ? Fno.I? adoa aq1 poT+ eH 'pe+cer+sqcfln uT€uecr pTnoqs 'xau{ eq 'a+?8 uoJT aql aroJaq aceds aqg, 'r(?ne 1no:p€q soq?r€c eql a{eu of it11ue3 rou ruTe?? ado.r aq1 1e fu@n1 seri aq req;, 'suTlr€p p€ppJ slr{ Jo tJTp ar.p 9u1dde1Q u??aq pII€ 1?r{ T-mq uron-TTer sTq JJo {oot aq pu"rt-9plrsTq r{lTlt 'unop au€c ar{ 'rt1ro1g .,''1snp Jo pnoTc e panads $E"cTfnq aI$ Jo sTeaqn , _-aJ+? gre preq edoe sTq pe1Tnd ei1 'serte sTq aroJaq itluappns '---S-'uoo1 'asnoq 31q ar& sxoJeq 'p€qr ar{+ Jo apTs sfq uo pe:IJred sEr +eql x1s-rtq-x1s uedo aql ueqn u1eft svlt oows 'NDINIH,I aq+ 01 "'TT^ep Inos sTq Ites 01 peq eq Jf ue^e--pezTld"q 3q c'l B"q plTqo.qTq pu? pees eq1 ur.rosYag,, clIrfios sHJ
  • -L- o+uT lderc plrqc sTr{ Jo +r{8noq+ arn arol! ecuo 'ftrTlloc sTq Jo fllssacau aq+ Jo a<Ie6 ffi acuTluoo pTnoo aq TIe ralJ" reqloql pe+qnop aq roll '+u?^aTaIIT pue Trnp ,tFrappns aaan 'rten ar41 uo sarrT+ frreu op JTesuF{ uees peq oq uoTssTr[ sTtl Jo sfT€1ep ;r€aTo e(+I 'puTu uT lreq peq aq fTv 'pezTTlqomry lIeJ opt€g ,.&@{ nof 'i(lTc atn uT esnor{ Ial$ou€ Sulptpq. srai{ 'sT eraq+ qs?c eql IT" sp€au uott?U. uog rr,rqr lunou? Tr€Es ,fiI? pueq pro u- airp l,Ec I Jo Ja?+eu e sv .+uauel neu o+ i(auou qcnu 1eq1 aa19 l.uop 'lc"J en +ng'aes L, " ,..rou au ar.19 uec nort l.rou:{ r +"ql r*{ p..E*q -auo peau I 'pTes r,. 'uT?ft pTes opT?g ,.'rTs 'pT€s L, .pos+sraprm flareq aq 9u1q1auos pr€oq pett eq q9noq1 se pa{ool eH 'prpriroJ JTasuTtl po^otls adaa @ ,rreJns +sou1€ url .ssacxa uT al?q TfrI @rFl ssel qcnu S,1taQJ'sosed poJpunq auo ,Iag .acu?^pe uT qs?c auos au ea13 uec nof sd"qJad {uTr{l I .suos?ss aq+ ueax?aq su?^€o .rnog:-i(1uer1 uo eATI rrec ari pue --paauJ,*€rt} erou e^€q II.I acuTs 'rTs 'u?3u I.. .;r(es c+ euoo -.'---a^?q nort It" +eql sL. .raao aql pTes .,'noi(.ro.;: poog.. /+1a ,,.auTl sTr{l +sa^xPq ra9grq qcnu P elrEr{ rlTJ{ I i(tss p.I., :poppe aq ,roesra^o orn acuT^uoo q+ pr€q 3rrT,f-rl UrV ,,.ar" dorc ,fir Jo srf1e+s aWI +snqox pu€ TI€l noq aas q+ a{TT +€fu notr,, ,raq1e9o1 suryed slq SuTqqu 'pTes aq ,..spIaTJ aq1 pessed lsnf air,1,, .a:aql lou s"!r i(11eaa 1eq1 atFls ? rnTri ssorc? uEu ar{+ acEJ 01 prcq poT4 opleg .fu9:1oo1-ecraTJ arou arl+ Tf? UTI{ epeu +?q1 sasselS :p1t11 rpno.rql lreua+ ar11 +? SuFEels 'pTEs oq ,.aopT€g .,(?p aq1 Jo aEIl sTrtl +? a[@ no.f, epeu l"qf,u srq lpxer{ceq 5pq 1ea.rr srr{ rarw} .t'Hfffi*;ff"ji"Si eq *aded 3:o aceld aq1 paldun:c eq se guls.rnc rr"E eq+ p.reaq eq uaqJ .+?q sTrl r{lTlr JTes[ryq Sugrueg: ,pelTen opleg .9trg4tol uo 1ilar1 ress.ra^o aq6 .sq911 sTq uear.r?eq ulop pe111es ,taq1 ,(1pu1g .spu€q sTq lse.r ol ereqn 3u1aou:1 lou 't€s opleg pu? alqs1 ar41 qtTr etSu€ lqFlr +€ s€rr. luorJ uI rTeqc auof aq; ,,gnoi( 11p,r 'luauou e uxop lTS" .aln ?ug:1oo1 +noqlTlr .pepueuap edad ffi ,,.unop 119., 'u"u sql pe1ae.r9 1rr? pl€rr:oJ rtllepb ped$s opf?g eIT$r € uI .ITereuols apTs aql uT Bupado-fa*e6-uor1 'ar=nbs rpnorql ,(tuo pe+q!fi olq€l ? " 1e'gfieas s?r treastre^o er{J .:F€p-JT?q duep eq1 uT aas pTnoc sarte strq fTT+ polT"A prr? roop aql ileau u1er8 3:o la{s?q. 3Tq. t(q pools opTeg 'auoT? acug 'p"oT ls?T slrl r{1Tn dn fr-mq o1 " uTq puluor o/+ :peq, eq+ uo pu?q-TTTU aq1 paclctels aH .luorresEq eq+ pera+ua olr+ aql s? +no 9ufuoc s?l'r relTrp :lcru+ ar{J,
  • -8- a+l ralJ= rlooT raq dteq a+ sn qt1r{ ".plTrlc eq 01 p€q s1ua.:red sr€lseq rsaptrseg .porror.roq s"lrTg 1xre q+snf leql erou $relec uaias err?q I .+ou .astrnoo J0 .rTs .oN., ,,eplrqc rnof roJ arBr{s rnort Jo lsar eql lueds a,req noif r$as s+ u€au nof oo .un3eq 1snF s."Fr{ 1gr<Iy pre rdrenueg uT s€ri ?"qJ .lse^r€q ls€T ar+[ uI sue^?c uaires-r(1rTl6 pa.x€t{s nor( areq sr(?s 11,, .pT"s aq..'arag,, ..8"d no JaftrTJorog: e peceld aq ueql .JpeT ra+Jp J"aI " '+T peuedo ..rarlelp " Jo lno {ooq. ? :loo+ reasralo aqJ ., .uT"ft ssaT+ser s"I.r 1T .lq3Tu ls"?f itfuo 'lq?Tu ?sel gI€ 's{aex aorql {oTs s?l.t prTqc i(1,, .1se1 1e ?u1Is ser aq ,.rrtauou peau I lng .r .os rorl pe^oT ar{ larou raJJns aJTti sTq ees o+ ifluo auoq urn+ar +orr pTnoc aH aop aq prnoqs +?qll aop er{ pTnoo l€qf, .lsol s€r aq .+unou€ ,$re ugq FreT +ou pTnoc aq 1eq1 r0as u?lr aqlpx€oq peq pu€ reuoo Tr"r{ eq +?q? rou +ng .SuTurou SrrT -noIToJ er{l adeg ft-1 ees o+ pspTcep eq ! opT?g roJ r{8noua gF:; s?n +"I{J 'uT cl.os ol aceJ raq cr} nollgct pelfnd p"rl ?tse6 " ,,'@e'p11qc rnof Jo {uTrl; .1e,( sTq+ Jo 1no ,(tsn € nol( pufJ: TITn aH ltrrql poo8 eq+ uT r{+TeJ a^€H .Ao.Lro[tc4 esnoq 8Tq. aq+ q+ oB {?u no.f, 1ng .raq prrTu +ou oC .9trgry1e1 raqlou .rno/t rtluo s1 lT 'opl?g,, sraql"J ?rmoit aq1 qI uaqJ .,.,(er,r 1eq1 auop s?u1q1 1a9 1,uec notr .eurTes ,qsreq aq ql arleq +.uop notr, suT pa1lnq 'saqcurcq sTr{ uo dn 3u1q11s ..rauJ@ aq+ uT ueu pTo aqJ, ,,.4seq 9ul1uroo a.rar nort ueqn +e(R a{TT :fTs} lou pgp noi( sapTsag .peq+oTc rrrocl s?f, ,(poq.o{., .ua{qrq prr" €Tq s?rr ecTo^ s.usuor aql "iopf?g" ,,;ffi, top I pfnoo 1eqx lng. tpT"s ar{ os Trry.eq s€ poau uT r{cnu sle s?}t q+ psrrtnl eq euo:Leaa lnq .i(?p aql uT ra.TIree ,prmore auo9 peq aH .pr€rt ,(eq1 lnoqe TT" s?x rpf aql uI eclr aWI nau{ eq 'oo+ .lnq. ls}Iorir osoq? fr}Faq ,,tlTTnt lTaJ opTeg ...rft{x s,1€e; .+T +nocp ftrTr{+,Are op o/+ +u"n s+ uraas rerr'ou nof sI nof qlp{ eTqnor+ oqJ .+seJ 11er 1eg o.+ +T 1u?x noit g:1 pezT+deq aq lsrur pTTr{c anort{--itpealTE noI pTq} I.. rpTes aqs .suxe .raq uT 11 3ur:.icor ue8aq aqs s? pue +uquT er+I :Ioct L ueuorr pTo aqJ .pTTrp aql pr€As+ paTrarc pue duel et11 ps+qETf ,esnoq uoor-€uo or1l Jo reuroo .re;: 3I{+ uT pi.€qs"nq raq (RTA l?lr raq+ou€ uo r19l-uT-raq}ou s.opl?g 'paur€Tv .peal +orr plnor lrr"J:nT art+ 1nq lls?erq aaq aire8 rer+lotr eq+ 'pTTqc aaq .(11cett ql ?-roJJa raq uI .p;Isq gre. ?uo1 ftr1-frc pel*r??s pn? sseTqsar au?caq .ftTu.rel lno$LTx ,plTr{c aql .dsets o? +noqe ??lII uom[oc aq+ uo arar'r eJTx sTr{ pu€ op1?g UIe .1no 1nd uaeq p"q drmf TTo ar{+ .ra1;:e ftro1 .aroJaq lqgTu eqJ .Brrlu sTq
  • -6- ou s.aJorl+ lng., 'pTes eded ffi ,.'asmoc .;:o 'no.r( ,t+Id t.. 'acua?uos sTq JoJ ouo s€ 'pelIel xaq+o aqJ, '+q3noq+ prr" .rTer{c sTtl uT portet{s aq sa prei,rdn e{ous aq+ 8u1ao1q sen pue *e81c e potqATI geq aH '1uorlT+ues cT+sru sr.ra{lt€J eql tRTn posnu€ 8u1aq.zog: auF+ sTlll 'petTre raesra^o sI+I a'rou ecuo .rood 1nq ar= ar pn" .€Fffi " sr ar{s '=.ni=*"i^fi3Tfr norJ anoc raq a^?q q+ elqnqrl qcnu noit eir19 plnor'r +l tq?noq+ €lseg Ure ',{?ne s1 aqs +nq tlealsuT ,rosuods af"ueJ at11 act .re1@nep ;mort 1eq1 pfnox I 'reTld€q atp 1? srosuods s.P lf,re+s 04 'ulrol u1 doqs ssaJp € suru oqrr auo eI11 reflcnl 'rallpnep sTr{ !'trlt 'orlsaeu er{t 'olJeuen uos sTq e]l"q 01 uoTsTcep Jno Jo 'GIT6 aq+ 'olxTT?c ffifr uroJul s+ Er€ ?1c[ e .ro3: {ooT ot nrnd o1 auoS p€q reqtou .raq '+JaI 1 a;co3:aqr8ugr:rou sTtR puYr ,iuarp Sulitrc s?r aqs tilT roJ asnoq 91q aI$ uT J:leSrttu a^?Tsue o1 aaeq I JT ua^a---T€ar oq 01 lue^e awl roJ sT tu"ri I If€ 'IT" 1e pez11<Ieq oq c4 s€q +l JI ':lcTs str 1T pu" 'pTTr{c +s:!J ,tn sT 1I 'oplegd tau q+ pT€s oqs 'ftrguJou s1q1 l€a +ou pTp aqs no,( p1a1 I 'e+sac qlTn sl tI lroq rou:l +ruop nol 'pu4srap{m lruop il11ee.r nol., 'srelltoJ aql +e 9ufqclTr't+ s?.rir .rirou q+nou sTq 'pFs opleg .,'.r1s 'pu4sreFrn +.uop nol'.l ,,'11 9ugr"m1a.r 1a9.ro.; put 'x@ qcnu letp noit eap uec 1 'sosed eirr.3: 'f+es$-/qlTn l€ua+sE8{c oq TI3A lrec pITqc rnort +ng. ;"esee1d 'o:J"s s,,por rod eaSs nort +.u€c '1€a lou pgp elsag 9u1 -urou sTq+ puy 'IIon +eE or:1 s€q 1I 'pezTldeq aq +snu +T 'pITrlc ,tu +ng'asrnoo Jo 'lT errresap i(aq;,'alcload aseql xou:l Ll ,,'no.r( rljrex ITax s€ lqaT[ I pI:? sn qlln uos€es puocas rno,( itluo s1 sTqtrr :peppe uaql 'pesned etled 5ffi i'esnoq aq? q+1lr tln reelc 01 petl rleql esn?ceg 's1lletral A3II ql .Ia^o peujm1 spIaTJ rTe({+ trrr? pe+€csQruoo uaeq e^eq sasnoq F€ s@qer€c :IeqJ aaq -itaq+ ane oreqA 'raq+ Jo +sor aql F€ 'oTTTs"g+-tftq€X 9uo1se4 1e {ooT .s€In} 1e {oo.I 'ptra at6} u1 o1 dn ale noit +?qrr eas l.uop nof i(1arng 'po+Jrels feqluaqn p1es f1e rtaql lzql sr+?qJ,,l ...no/t plol I s? lsnf .aTllTf ,f-rea uo a^TT lr?c an pu€'.qJTrq+ sT e+seg,. ,,'sn qlpr ?q.ap uT daep-qceu a.re iteq1,, 'uo luar 3q ,,i,itq1,,.uep € a{TT pegmos }?qt q8n€T 81q e oF 1e1 ecta6 ffi ,.'u€au I ',(?psuoop JalJ€--/t€I€d rnoi( u;mler u€c olsnf 8ug11m -;tog:-poo9 l"t{l pre s€uTC a^alIeq osIE 1 'nort aAoTTeq Is ,,'au arr'aTlaq o1 dorc fu eas 01 a^?q nol':p?q noit,(?d IJecI '{3eq nort,M TT,I lntt. .,;,noit ro3: ecuelpe ql au +utex nor( nou prry$ 'utsecres qlTx pe!€ol ser afT{ls sTtl pue 'pa:rfq aq s? .fIpol€ada.r peppou raesra^o er{J ,.ap€epuT 'reT^?aq ssolc mort }u?I.r no/C oS.,
  • ernFIJ err +ng 'ser( 'uearsc-red sosad-augr ar&, uo peseg ,,.asoddns I tsT +T ilel s.+trlg,r V 11 a'rngoJ: € pu€ noit u€C 'reert lxau +se^J"r{ itrenuelrr(q tJt?I{ "i'lno uealouFr c'+ pslunou? al"q ITIII su?A€c de?+JIJ oql '+saa,*eq 9uTuoo sTq+ {c?q ,ftd o4 I5eJ nof JT Erv 'ac1rd rno qlT}r dn sdea:1 eplsilno ac1.zd aq1 JT sT +"r{,1 'uaalJr.J s.ll.. 'Tlcuad slq giunop ?ut9uarq uge9e 'g:lesuTq pa+cearoo rees.rorro ar{l "'oN" 'lsa,r.req sTr{l rolJp rrJn+ar qtr nol( JoJ srr€A€c uea+JnoJ srr?au ??I{J' ...oAlI pu€ perpunH.l "-+ - rl" { ,,arpTrllt 'a^IJ pue parpunr{ e .ro 1q814-i(1u3u .raqila s,11 'sosed peirpr,mq-auo noit err18 +.uor{ I [ol[,. ,...r1s.s4;,, ,,iteql 1a9 nof oC 'osnoq ar{+ Jo aagrd aq1 seuooeq apTslno acard ar11 as?c qcTqr.r uI 'ssel q| u.t.lop sloot{s apTs+no acgrrl ar4 'as.m@ Jo ssalufl 'sosad euTu ]" slrT"ular eclrd 1ue;amc aql 'asnoq s1r11 q+T[ 'erar{? ?uoar a;re noL ,,.pTo€ s1 fled er{l euTl aI& +e actr:d 1a1reu eq;,.. ,,i.aca:d lue;tJncr sT +€Ili prry 'poo), ,r.uel?c aad acgrd luarrrc eql u€+l ssal sosed or;,.. ..erioH.. ,,'JTs rsal.. repolroJ-roq rlauos uo sT?ap esroq =1fr/-our1 nort op 1ng .nort q+ lT a^T9 II,I .1T roJ :is? nof acuTgr :?ufu gre 81q ser4grrii ac1ol sTq uaqJ ui -t "'+q81r 1p.. ':adsgqr +soule .pTes aq",,.+r{9T-r lfv{ .rrxop paroq p€eq sTq psq uaq+" oqr tlu€ue? eq1 peprc?er eq 'rCTal€uolsseduoo $, 'flsno6ras ldn peua -lqgT,qr+S aq aErR. €ros ra+JV ..rgeq 9u1uugq1 strl uo s.re9u-rg: sgq 1:- uP.r-ag ..(1deap fir5q1eaaq ,rTer{c sTrl uT nol tTaJ aalad AteI,I 1", -1 r.'.'rou{ I..'nouil I 'spaau +T 1€qr sT pof.11ar 1aB +ou plnor *.!y'r +T ptre rd+oop eq+ polx} a[...{cTs sT plTr.tc itu$.-{rfs '+n9,. fia'a' " iltuTtlJ aso?qeJEec ou p€q no.( g:1 arer{ euoo q+ err'rou aq+ e,r€r{ nor( p1nol ; noi( c1 rJesu soiaq?xsc rnolt rlcil! Aor{ azTl€ar nof oC.. .aor{s sTLI Jo afos aq+ qlTr.r +T SrrTr{snrc Erre roolJ: elerouoo e$} o/+uo p-eq r€3Tc sTq Su1rron{l .adted ffi pelnoqs ,,'ITlrap ? Jo uosx ,..s@qsEec Ar a8etlrou fl1rr I ;:(auou s€rl oqrr aste euo -auos !lou{ nort op 'eu tT3J., 'xtptoq pl"s opr€g ,tau TT3J. ...ou uo 3trg1f-zaaa a^eq pu€ ro+oop e 1.pa pus auoq oB i(€u nort lo11 gnor( +ruec '+sarr"Eq 9uTuoo atn IITI 1T euodlsod of a^"q noi( fr$ aldoetl asorp s+ u1e1d:ce usc notr., ,,gaas noit lruec .+es IT? sT +I" roJ /tauou ,.'nor( rl
  • r I the price *i13. to thlrteen, fourteen pesos thls tine, because of the . If so, hor nuch w111 you lose, do you knor? Flve pesos. Thdt's what you are golng to lose per cavan. ft should be seven, based on the two-pema-per-cavan. But flve pesos ls ttre nost re can have you Lose, see? ilow, ale you r.lllirg to take on this arrangement? 'fes, "rr." "Then cone back tono:ron a.nd get out of here qulck." "Thank you, slr. Thank you vety uuch." 3a1do stood up to go. HLs face ras bright rrlth an lnnense happlness. # -11-
  • -2tr- .+a.[ SuTr{+.fu€ pesues t@ p€q eqs JT s€ rples oqs, ,.asqlu"s .srl{ t3u@ nort apsu ro^a?"r{f,,. .r{cu3q sr{+ uo rr?uon ar{} q+ oc"J ftoq .,t11o u? perrJn+ aqs se fTTs !,ropuTl,r aql uo lp?q raq peu"al eqg .tT"n ar+l uo aup41 €ceq€ r{q pepradsns 9unr1..3$11 .:ag1e 'pesprocdul eql uo ctuel eq1 poo?T1 1real_9ratr- FeGoI u€uorl ar{J, r--x].' ,,.saita fu slrnq 11,, .se.r(a JaI{ aroJaq uqert .raq SugpTott rpT€s ueuon ?Tq eql ,..1srr;: gsTrrTJ uag+.e^"q pu" ualprTr{c rno/c o+ diuel aq1 a^T8 ral+aq nol.l 'e1e1t[ uouuoo e uorJ leau ?u;narle rTaq] Jo fupJe1-red eral.r sfoq ar{J .reuroc .r€er arll il! a{TI-eqpnq +€s l€q+ se^o+s aqt aroJaq arcr oqn s,(oq a11191 o.nl Jo uo11e1se1and aq1 lsulege r,roo11: itlea:c aWI uo duel eql pf€T req+ou eqJ .tfer qat"ql aq+ pac€J aqs pu€ .+sod ooqueq afppTu sq+ eplsaq acelcI e u1 a3n;:e.r 1q9nos f11oq 'lopupr +uorJ eql llq lcullsgpuT ,ftI l"r{t qcuaq uspoox pTo ire 'asnoq ar{T uI aJnlxTJ flro eq1 o+ u?uor 9Tq. eql peT aqs .pu€q snopru? raq uT duel euasorerl uTl ar$ .,(tsaroop aql o+ poua+seq *"q'e'o.;ffft;ffi'.,lliilr":l"I il: .nopuT{ er& }no auec duel ? aTTqn aT}+TT e u1 .,(?r,re pa:adurlqn 9op 9u11no*tt e .pxe/t aq+ uT areqlr€uos uro4{ .ts€aJq req s+ 1r{8T1 aTpunq fteus raq 9u1pfoq ,TtTls peuT?rrar 1.119 aqg, .peo.r oTr?q aql Jo pua sql g:g:o lsnf prmoz8 g:o dunq uo auo1" Irre iv " ir r(1auo1 pos+s +?q+ esnoq edgr uoqr-auo aq+ Jo €uT1:1no {xsp aq1 -b 1su1e8z arngTJ aleuolq.rodordsTp ,anbsaloJg lnc aqs gu;uaira t " Jr. t. itlree g:o tqSTT-Jfer{ ar{l uI .u?uo}r snotlroua ue ssx ags .Freq Jo asn poo9 9ulrJeu ts* nb 'pepueuuoc raq puTr{aq [orJ: u?uon ar11 " .og,. ".lsIJ ckr og nort F :apTs? <Ials ql poplcop aqg .Ero+s € aloJaq Tfnf oql se snmr+uegod pue pToc .raq g:o q1ftra1 aq1 rpnorql uer t. Eugqlauog .paplTseq aqs rapp?I ooqueq xelTfueJ at11 aroJag : .pFrJ:e s?rr oqs ,uTe* euoq .f,e1s o1 ftrpreq .aruoq Jo f+Tl?o.r oql qlTlr pec?J rnou 1ng .Sugqqou r(1du1s .9uTq+cu s"I.r 1I .1T +noqe {uTql q} peraqloq ro^au leq ffJOC TUI' gHJ-/ r.rarno t{c?a IoJ lrr?eu +ou eler.r itaql 9sTzTT€ar aft+Tl --aa11dec uTq pfaq pue plror raq P+"erc ar{s,, IssJxIs
  • -€t- .trou:J lsnu nort JIo .eTTus l?cTu.fc qtTn l€TTdurq eql uT o^TT" " 9upg1s oceJ raq .p!es eqs ,..?s?uo; .re1q?nep.rnoi(.yo p1.r le9 q aTI cr1 a^ql l,uop I,, 'peqrnlratt .dn pocgs ueuon 81q aq; ,..ArTleals g:o alqedec sT relq3nsp ,Qr arla11aq a{r Jo aJFt aql roJ l.rEc I +nq.. .pT€s aqs ,.,asea1d 4oit.reaaleqn eu _fTa;r .ssauapllT rar{ Jo aftlue^pe ftrgqe1 .rog: Jasncc? aq1 Suluuepuoc lsrtrJ: +noqlp uoT+€sncc" aql rRTn tTasJaq eTTcuoca.r lou ptnoo aqs aaTp ueuol 9gq aq+ pTnoc nog .sgron a9uerls aq1 'pueqeaduqo s+ algrudn .f1aa11dac.rad pellocar raqlou eqg, : i : 't *' .'". -P) -1"' rtue s9ug11 '.:eguo1 3upb1 d1e.:e1cr1 1"fuec 1 lng a...rog .euTl uT perLFeI e^?q pTnoqs eqs 'ur-rJ s?r{ ueuor,r 8Tq. aql ,,'asn ou srsraql no:t p1a1 1., ueuo,, ar++TT ar{+ teq} ec'".ra++n u1 Bugpolaxe ^ffi;f?;ffi oqul Sugpaca.I rFrel,ruT /tfTJe"+unTo^uT peqclar+s 1?rr} aaeJ ??J roq reao ugr8 e pecnpord ueuol 91q eql Jo acuelledurg ?uprol9 aq; ..sTr{+ uorJ uoaseT e o{e} TfBi er{s ,.[Tarns .scrlires .srl{ .Fr€"+sre1nm o} r{n9oua pTo sl.t 'pTes aqs ,.'rC++oC, .a19?n:1s e +nor6gi ctn air18 lou pTnoo lsnf aqs' laTqeuos?a.run oq. pTnoo ,f,lTssaca1 .+T Jo psoq e1e:I +orr pTp ror{+ot[ er{l .gpron sru€[roA 3Tq. aql uT uoTleuT[re+ap s€ri areq+ JI ,,..roq lnoqllr op fTTls 11,1 asoddns 1 '.ra1q3nep anol( u.rn1e;r s+ a{rocaA.I .€seuo6 .al€T oq} s,?I" . ,,.pueuuoc ,rnort 1e l?nsn s.B s9ugtr1 op pu€ asnoq ar{+ uT lt1S1r r{Els o+ 9u1o9 s1 ,t++og 1nrV ..reaxs I .u!€8€ ueddeq 1,uon +et{t 'so4u?S .srl{ .,(?s au a^eTleq p.nof ?ugq1 +seT aq+ sT 1I JI lng .IrT9 1eq+ try+1r{ a+eTaoss€ q} +ou saug ,treu raq pouiEelt eA.I auTeft uanreC q+Tr ,t1log sef,x .a^Isuaquaedde na.r9 .rar11ou eq; ,,'c[1sso9 9uno,(.1eq1 r{+Tn au.tl raq a+ser s+ +sng ra+l$n?p rnoi( ,terl 1,uop I iqeg .uf?8e asnoq .M s+ aroo eTcnT Jo r4r$ilep ftrg11ou -,roJ-poo8 +€q+ aes ql luex l.u9p I prry,. :pepp? uaql .pesned uoJ1eu 31q aq6,,.pasnq? eq tq p.I .lqaBr p€lc? sa.I JI .TrrTlt os ueaq . guUeq +uasar I noN .po€Urt .a1tr,;s1u,(u s.1eg; .1T s,1?e,1" .'.ra1q3nzp uno .rnoi( e:111 ral{ l?sr+ nort si(Es s,teqe aqg.. .i(11agnb pauo/+? Ir?oon aT++TT aq+ ,..so"+u€S .srl{ .noit sa{Tt eqs .ostrn@ Jdryfr{11. ...e.IotE rtre au a:[TI +or saop aqs asoddns 1,, .siauueu raq uT papreng 11q e .pges ueuor 91q awl ..q[ s?ne]r ar{s a.re$t ,{?1s.pTnor{s .ra1r$nep .rno1.. .tI roJ pereda.rd req e!€u p*Siro11*1rs at1! uo@qc1ec o4 arryt lueTcTJJns u?uorr rs(6o aq1 uaa;8 Fr" .sjuox aslca.rd oql .sprox arp l[rnoJ peq aqs uaql ,(q €nottr1 sg?*{raqlou eqt a} {c?q uaq+ 'alTqn ? eraq} 9u1fe1s '1sod aq1 ,tq. pe&n1s IIIS aq+ le .flacralJ lsoap pu€ ,tTlrols i 'u-r{op eze8 .raq fir119:g4s trw --,(1sne?!d stteqrett---,('rEn Jo lroc i lr--ilaJ?ar € uT raqlou eqt l€ sa.(e ,tddod raq pa+JTI sqlues .srll
  • -m- 1" uiroq uoaq lou el"q nort 1€r1+ ptno[.. {q1ea.rq raq rapm "'TI" pesJno aqs 'dn 9ugpuels .r(?ue pe4ceq eqs se Elry.,:euasop nort leqn s,l"I{J .s.reftr1g;rnort r,reqo uo lrotr uorg .1qFF TfV.r.t"cT.ra+srQ pue perll rrou acTo^ .raq .+s?t 1? peT.rc reqlou aq+ ,..+qgFr fW., .uT"d o.+ psuT€dar aqg .pp:regluoo aq +ou "...,*-.oJaopo@m plnor'r rt11o6 1ng .I1a1eu1uT-rcsTFrrT peprel leq+ pedq frJSffi e I{+1r.r sroTq l"re^es roq palleu acuaTTs;r.roqg5(s s,1:p eqg, ?" ,,axeaq no.rt oq .dn ]feads,. 'pepu"uap req+ou eq1 uge8e ,,.,tes 1 ,op nof tTTr +eq[" 'ftrtro8 1da1 p:e peTTnd p€q .+cuTlsuT ,tq ffnq aql esn"ceq ,u!e9e fg4oous firEpftg 'ule8e prnor8 1eaa1 S uo s?r 1rect1nq e a:ITI+-*rtTI"mFu sB lsnf euoc.:aao sen .Ergu ggre.trod raq Jo ssacord T€rnleu aq+ uT t, '+?q+ acu€qrnlsgp ,trerodual € tpTJox leura+xa aql Jo loqs ftr1 -lseretuTtm ue g:o luedlcgred 9trglp.run u€ uaoq geq oqs ?uofe f1y eaqs plnoc rog .aaut e uodn .urop preeq:req 1da:1 oqs lransu? ?ou plnon .r$1oq .8o1 peap e ozl q9noq1 se 9uT{t"l s?n aqs lng ,.aop no.rt TTTrr +€qit...eu rexsuv., . IrTt arn +e pe?norF raqlou orn .,ax@ op noi( ITIA +rr{n.. .raq q} urnl 01 req pacroJ pu€ raplnoqs aql ,&t TrTA e(R peqqe.r9 aqs .auop peq aqs +eqr req -uaue; 9uo1 gre ezII"aJ cxl raq roJ .rtr9noue peq al?q pTnol ar{s TTT+ raq uo Emod q .sart :ra+q9nsp raq uo spreq ,ttsflq arTsap !€rr E ) es€el€r o? eaxJ lfal rar{1g!r aql .lJaI peq ueuol.l-€1q aql uaql n0 pelserroc cgshHj #d"#w;s pro rr" -#q:l-ffi peprscsTp.{:tuoTsecco-l4re :{tTu ro ,+TuJ 1ue salqelaSeir ror -rouq+ 'rlsTJ aq plnor 1T ,{?pog, .1,19:o.rd e a11111-..ra^enqq lr pTos aqs 1eq1 sfirgryq grri,trq ttq +rmoe erf+ qc+exls cl4l paT3+ iEEl ge rnuou ,{zgaa ,fu<I s.pTTr,lc rar{ Eo'J sosad arr-rJ: ue{e} psrl aqs .pT"easnoq e s€ roJ :IroA o+ r?a.{t e ls?el 1? .relqgnep rar{ a:{s} q+ s"I.r +etn . 5.ro1s Snrp unq aql l" fTEq ? psrmcuT trsrl Eue ar4 uT pre .ssau11; ,r'tl't ' Buol e Je+J€ .pueqsnq req +sol peq es?uoJ, eroJeq sr4luot[ xTS ,$?T lpr{+ s,(?p eq1 lnq pe.re+1eu 1er&d-.*rtfa;cns .1uesa.rd r*'ff:S relq?rcp Jar{ lou s"rir 1T .el(a s.puTu.req eroJeq fTasue+uT l"oJlm s+ u€9oq ocue?spc€ Jo slc"J pxeq oql se .,0ene pereelc fllenped luau -.rapTT[eq Jo +sTq arp s? .uer11 rog .f11d-3:1es 1e 1tiue11e ale,radsap e g:o s9ug:gon snolJeu aql lnq.4Ipa.r ldualuoa +ou spl 1T roJ !tor? -uoc p€prFrcp rreaaaoq rleql! uTq?p{ peS.rns +To^er sncrldualuoo y Jaqlo ew} Jo ecueloT^ atB se aro[ ou pTor{ pfnoo ,FeJap Sulqeqpnq q! s"r eqs pesn .?s?uoJ ueEon eql auFI strlJ .'raq {sv" . srrarllo ar11 aI pua u€ lnd crl 9npcad:ce ,BelT€n eqg ,,.axoq lJsT ar aroJaq sJaTqcrerlplr€q rsq|@s .rH Jo orr+ uT TI ? eTgrrq rar{ Jo 1no 11ntt q} p€rl +sng I
  • 4t- i.rar-txea 1uaT-{tr rar{ Jo +gftrot{+ sr.{s lou p"q fqq .r(zaaoosTp Jo arns€aTil aq+ 9up(o[ua s€r'r eqs acuo 1€ pue $rTu raq uT poqs€TJ: ueppTqrm 3u1q1auos,1q9"o,jL?.r,.$:[ il1 o:lTT el6 peq eqs peqsTn ueuir"c lfral.{t rar{ roH araq po^oT aq pT€s oq lsrlJ uar{}r fooqcs ,(reluauala ar{l uorJr uollvnpe€ rTal{l Jo 1q8gu 1eq1 uo !'eq oqs sse.rp e[r"s aq+ +ou 1T s?!l '+T tlllx InJonec aq. plnolr oqg .auo requnu rag .{ro[qcled rarolg: aI$ r{lTx sserp ueerc .req .ssa.rp raq se$ 1I auT+ spq; .ace1d raqlou€ peqqerS aqg tp€q,mlsTp aq. crl A4^€q lnoq+g{ sJnol{ .roJ :Iror pTnoc eqs aror{J, ..reppst ar{+ rCq. J€:+rortt pau^rnlcln ar{l JEau .asnoq aq1 Jo l{opeqs Tooc er{l or}uT {ror .raq pe99e*p aqs s$req q?oq. qlT11 uy #.1q3noq1 aqs .sdeqred 'alou .rnoq uV '.raq apTsaq saqloTc g:o deaq aql pepr€9ar eqs erou acug .uTs€q aql uT slued s,foq e uo i(1du11 paqclnTc spreq p€rTl fd€os .raq .uo111sod lenbs ze$ t1 pesned eqs .porar{tTn pe:looT seer+ oql uT ueer8 ?unof a% pu€ rteq.:o3: t[:r"n oo+ s"x ?J 'qs"lr raq 1!_l"s eqs aJaql pr€rt aql .;o 1:ed 1eq1 ftrg4cg1 uegaq peq pu?'rTr€qr eq1 ?uo1e sooqaeq Jo auTT aq1 aaoqe*En -TTer. s€n uns oql rou .l(g atntq roJ .r(1.reap pTarl aqs 1?q+ r1e ,tele 1o1q acu€"+stp 1ou 1q81u a6 ;9u1o? rar{ Jo e^ordd€ +orr pTnor eq esoitdng .9u1 -neejrq Fo.rJ: tc€q req pfaq 3u1q1auog .fuTueau gre rtlneaq a1eq1 1so1'/s3u1q1 aq+ u€q+ a^et{ pTnoti pue papeau aqs sEuTr{+ snolc 1 -eid aq1 qllr JTas.req peufg"sT aqs p"q rauoos ou +ng i" Ly'.t.]/ 'fooqcs qSTq uT aran iry Aou oqrt sa+"ussstc ratr[oJ .req ,taplcadse erou .n1r.r4 u1 1rg9 iftrz g:o Te^aT eI{+ q} req asT€J pTnor,r lroqauos 1411 s9trp4l ,f.raa aq1 rroJ peuJpart aqs sftrgal oq+ a^Eq q+ pe_peag_ aqs auo s?A ?oadsorcl aq;, .auo8 TrEq reqtor rerl acuo irollpodolil aql ralo .raErod crl JTesraq parrotTe 1rq .ualods 1or peq ,t11og ..'s.i$IrEre ,$pn1 1eq1 sT frl9 lC,raae 1o11 .qqs<lr .,1aatJ=*"-p au el9sosad l(1ua4 aq1 ol€n 01 arg noi( rait rnr:ri ftuart' atll o^€r{ ol ajm nof 1ait trng{ ""o " . .agl ,,.a;o/+: q urq drer{ q+ s*p cr} a^eq nor( 11y,, ,={ra h p-L-e-""J'" i,,o ar.sl uT ue^a--aroJaq op crl qcnu s? Fr{ Ja^au 3qs pezTT?ar ,t11o6 @ ritep 9ug'ro11oJ aql uTs?q aq+ suo{m ,lvs ffi{a sv II
  • -9T- a+ef 1T 1@toC noJ( eA€I{n @ '4.ron Jo aulTl sRIl lV iA{ 'roJ au lues [e]o^?q lsqA tng,, 'pos?afd ,Lre,r 'pT€s EreTrJ: Jer{ ,.'t{oul I tifrr4._, u.arar& 1I a{lt },uoP I. p€cunouu€ rt11og .,'esno1 gTq q1g lJArol @ 8.I.. "trpno*q- "'.. qi "q+ 'rqap ,(q. o*t esnoqeT^ou ? s?ri qcTtlri '?T{{coo u}rs+ aq+ uT pTp faql a4A1 'lsrl; aql uo pad.rlard +aal rTeql '?rrl.r lf,rooas eq+ uo l?s ,toL{J, .'uopea.rJ: alnfosqe 3:o a.:eqdsor;" u? uT 9upaau rTal{l Jo sno:tof (.raq1o qoee ?ugqculd a; 1o3.,s,qraT4t orr1 eqJ 'Jaq+orq raq ua4?x tou pTnoc ,taq1 a.raqf '.reppe'1 at1l Jo as"q aq+ 1? FIaI-rJ: rer{ +oq eqg .luauggSxa q+Tr{ fppl9 'ls€J dn 1o9 eqg , r r..rp;its;; T"J lfl.*'o'- {'ne I araH i " " "?octr ' '+noqlTx Eo4: realc fire: grear;: raq Jo acTo^ 'r€TlTl[EJ er{l i{q. pue ,(6 'daa1s uals?q ar+ apTs otn 1? ,(11ue8 uTq pe+1d rt11o6 '.ra1u;e;: u.tror9 praq Suptrc asua+uT lloTToJ l€ql sqos c4ecae'+s aql 1rre JTasETI{ luads peq foq. aql ls"t 1V 'asnoq a$I cr+ u"r eqs 'ctlq .zaq opTrlse rgl palJTt Er" rtoq aq1 pe.req1e8 eqs '.xaq?o aq+ q+Fr rpue pueq euo uI uoql plaq rrln uaql peicTd aqg ',tere +Tn.rJ aql r.ra.rq1 aq 'u'gq roJ ArTqoo ra+sfs sTq A€s eq uoq11 'uolleaedsap u1 {|:pg:1 Ere ,f:c s+ penuTlu@ eax+ et1+ ragrn ?JaT ,toq a11111 agg, la.r1e€)q no/t op ',C?r€ lqtfu,r 'pl€s eqs ,.'lrou {oTnb,, 'u-f?d sTtl.uI uToo ols+uao-e^IJ: € lsnrqlN aqs s" JJo foq aql pe^oqs aqg ..'i(Pr.? lqtlJ au eas q+ req fTol Fr? uarrrec aI unu.. '€ls€!r 04 ou-Fl @ s?ll ararlf, '.rareou auec aq se req+orq xaq 1? qo€ar c4 pueq ra9ea u? popla1xa aqs ...uTr{ Jo oxec a{s} TT.I 'areq e{Ioc,.'poErc it11og .'o1J, ':fc€q. po{oot gre aced s1r{ paua{o€Is ,tot.Hffi aUf, .FTqs-r pep€J sTrt ur peJJnTs +Tn.rJ: aq+ forptbq '$Elgeaa '9ug:1cp1 gre fupftc uegeq ag 'ssef aql s+uo .1:3:Tls Jtas-tr1q- peddorp U:TqaC +JeI ,toq. aT1+TI aql sseueuoT? uappns 9Tq Jo =--- pe,ra1:98y '8u11rnq 1rr" preq pe 91q ra9uoT ou aror uo u"r aq ..*.1{t| ^/ spofo aq+ lra+strs sTq ql poqsnJ aH '{cTts eql ecrmouer q+ rTq pelladq :(auou qcnu os g:o asluord sql Q*gg;,foq aq,l .4*'."'i tF.:i" --". -.sol?+uec aalg nort aaTS fT.I'TcTnbtaiaq euibg"'o-o-o-Fcr ooqu€q ftror e u*r"."*...{I:ffi.f5;1";$f;'l$ :I* srer{toq a111g1.':eq areq|L'Sllj3j=or aq+ uT pfeTJ altl +nc +gg1-4o@-gp aq1 f{e{lqcued€c eql pret{o1 trrrop ,ttlq9TT G-/yr'1*6fp!:ls aqs '11 raag"ssed ? al,€u :1coo 81q " Jo lu"TT?8 eqt 'r auTt,tre,ra iter,re fps4f4c11 u?r +€ql asno4 31q aW[ uT . ]eTfnd p€r eql a111 .r6seer auos .zogiis?ug+o?-1xe Suqae,5tlgqegg: -)'ii o+ grno.d roT ?tll ulrop u€r Ere ,f14cpb *iln pocls eqg C'.1a,:i'rif{, ?"f u*{:.*,,
  • _/.t_ '.ralq?nq uT luow+uTodtlesTp rTaqt pTt{ &tl 'eTTus peTJJ€q € uar;I elrTg s+ pau-m+ eceg: ,(1.rep1a * QFi -t1'"t plnoo ltaql aroJaq 1nq 'ueq1 uorJ +aal reJ e 1.rttls e+!t1tt € u!. auoauos 1e 1u1od c1 pasned, uauEr?C acuo 'suog+oerTp TT? peaaaoo- sal-b .rTerl+ s€ 'q?no.:q1 iter ArTurol.r era!'r Jcoql uoos .{sEr elllos a^eq ltplu 1e{t1 ?nq ,,'etrt1s.l .plEs o^€q pTnoo BUAITJ: raq ,,'l,toll:1 1,uop itlleee I" -}/ tarT+!€n paroq, ue?+og aq s?H,. .#i" I * *.t* - _:'-" .i{trTtf} noif op ."!* ,.'nou{ 1.uoP f11eaa 1., rr--r --LL---- '.'tht}" .upge pSes t | oqs ',esT eI{ :luTt{+ no{ op araq[], 'pnora atp Jo 4cTrn eq+ q+ ulrop tauTTcap tqSlts aql urop raq peT gr? prt"q srPusT$ raq {ocr} aqs s? tples eqs t,.isT aq ryrgq1 no:( op areqltn ;9uglcaees 1111s '9uglcxeas pliqrc at4l apTsuT q?no.rrn euoS pq rou tr[r€ 'relTtr?e 'Ixmol? TT€ uaeq. p€q eq +"$l aq. +T pTnoC 'areqrou ssr aq +ng 'rrTltr uodn ecueqc lq9Tu el{s +er{+ '+.rnoo fFqla{ssq aI{+ Jo sa9uar.;: ralno atB ?€uTf 1"q+ sduel aplq:ec q+1rr 1€T-rq saTqq .sropual erll lnoq? speq ff€ 1; ltlaes sai(e rag '+ueu{TTJfnJ e s,(?p ra;: lsetl aq1 3:o suopedlctlue sno1ro18 aq? TT" UTI{ ftrTlcodxa ---pa+T€r +r:Fq srrt++oc 'euT+ auos roJ rp€or P+e/taTe oq1 uo aeovdr / 'sserp a?Tqlr et4! pue sse.'r$ uea:rc etr} cr} urr".Ip eq .tTTsea ElEEl pTnoc -auo,ftrs araqlr udrJ: 'eaeql sJat1lo rial erf+ Eo{J: f€ri" I trtmo.r3,(e1t[ oq+ pu? qcJnqc et5] 9-?' III 't e.qs"x eql r{tTn eu <[1aq .auoc,. ,,43:las.rnoit .rean nor( TTTI +?qll" ile.rear nort tTI$ 1?q[" ,,'uaql Erq qlur aq.1oII pTnoqs ar g:1 pa1u1o<Iileslp ,f11ea.f aq plnon oq pps aq '1ce3: Jo ra+Fu svr 'I[eT-4[ raq paJnss" ue0lEec ,.'as.rn@ Jo 'salx " v 'arou auos JTasraq lrls+ralus orl u€Wl req+o uo€?€{ ou roJ 1"q1 pTes aqs .,aa+TJuT aq saop 'ErrV,, .ollssossorl rtg@noroq+ lTaJ :t11o6 ..;1uapn1s i(9. *"p rsnf e^rr ar.uptno* lvop .t r'€ii noit ni"lf*frr*t
  • FY:ln', i4i.":.r.,,1.fi ?*.]* { -8T- -/ , -J*sgrar*I_o4 oqt tkyrnt .rT" rr*i sarta fW Quellacxa_ser,r lcag:.y{ffi *TmTffirdf' eq+ pe1iaureil pne . e+ oular-iFE"Effr e lsrnq refn8u 1s ."peplsqns es lou a99'- @- l@_FE;$il peddep pue ur peulof ionl aqf itlaa; lr .trL- -lottttsuf 'asneldfr-dnqraprmq+ WlTlr uea+ eclrsp-]fioJ ? p€lee.d -'titt' I eg1'"aee1s oql uo 4y' o ort aq1 pru"pelgrt uaaq. p€q"ur?+rnc ..-.- ./ i . : ) .;,t l:, .r {.Io.}t ,---o+ 1ou $u.rea1 fTuo notr;.s'ni.,f1 sT ?eqr 1ng .looqcs q9lq q+ ou Ttrros pTno^r euTte+€C .?+S u1 9uo*ag elcrm rtur .a{!t I tf| - r*tt1 A ,(Tuo JI,, 'pTes eqg .epard;caq dearl c1 preq pegl iqlog 'r'35*5Pffi& Jo ecqoTTs ?TaT4I eql Su1uTAlp .pges puelrg: .raq ,,Yaaeq Jo lno 1e9 s.1e1,, .+rEaq ? s?r .sas s+ palu€rr a^€q {F} +e aqc" 9uT?8I11 .d;reqs re^eu uoT+?suos eql .Jo {rrTr{+ ppolqgixQTrnarros s"n ,.-J4€t'a,rou 1I '{sap +uoJJ: aq+ uo pocrls +reg 'p€oq rer{ uo Jqfe:re:fpu€r.l {vY r s.u"ul xeTTTuTeJ € I+}Tn auo.ra981q ar4 rlooqcs q3F{ Tecof-rq}. Jo rn;roJgm a+Tqlr trxr€ anTq aq+ uT sTrTS itllaad orrl :tq pe{u"T{' 'it:aaoos1p raql-zql: Jo ErIlrTrTq[ eq+ e.roJaq s+1ct s+ u.iroTq , .."!I l'' eq o.+ ,tTuo rqcleas rer{ Jo pr€r,ia.r ?ul.mssear aql TIaJ ar{s ", ..""' +uqsuT ftr11eeg e uI .uTq +I{9nea sarta .raq ueql puv .oqr-€c r{lTjr sp€aq Jo slror oq+ perterr.rns i(11o6 'ace1d e9e"+ueir raq {ro;rd .1006 s.a?r*1s arn Jo ta^aT or{l a^oqe 11ar 8u11eo13: sfer{ rTat4} .eldoed &mor( povls qcTr{x uo srFap Iooqcs T"relas pmog: r(aql leo8 aq1_a.rog:ag .T€oB aq? apTseq selTesueq1 pe+sod .rtlsnollgldarmsrgre preurl penraas itaql 'errllcafqo .rToWI rffl1l{ +rl9T€r+s ecuq .+rn@ eW} Jo +€}r ar1+ s+ raqlJnJ: acual arT.tr-I,6ctx"cl eql spTsaroTe pornqlep ,(aqJ, .ftro.rq1 ern Jo +no se^Tasuaql po+?clelxa rteql rsrter'rep1s 9ugurog:racl sre:Jg?r ador a1g1 ,i{T?oTr.rng .9uTqT .redord eq+ s?r +I .aurF+ sTt{+ pat oqrl FraT.4l: .raq s"r +T lng .1ear9 s"ri JaTTer srit++oq .JaTqosTrr r{+!x 9uppr4s .q;es aq ,,,uTr{ prrTJ lTrnort r{€n sru.r,. .a8els eq+ Jo opTs +JaT artltra^o T"oF TFqla:Feq peceldsgp aq1 Jo uollca.rTp or& uT,graiq+ sTrl pa^€A uarB aH .rt19u1see1 a1lnb ples ag:toeg ,,'s1 eq'breqr uang: nort aes lrusaop aq JT qunp ae TlrI. 'tt+loc ueur"c 'ro3: a:1ods sr a'raqfi', *=n* "i1.rag ,+* .,fTfuTF€:+sral,(In spuaT4t ol.r1 " aql +" peTfurs oqrr .sralsTs sTq ty+Tr serr aH .uoTl€c"^ uo s?lr orIr, uTsnoc luepnls-gugraau1fire s.uag .a8roeg s€r +I ,,'euoT? l€Tri aq+ 9uptofue e.re nof au Tto+ truoq, :tads;qr.r cr1 r.reJpau au?c prrTqeq urqal ocTo.l e uaqlr .auetr itq .seeJouoq or4 Sug4tmoo aaet .f,aq;, .rTeJJ? ott+ Jo rr?ujlTer{o peTo€lceits-aq aql Jo suoll?+JoT6o peuoTssedul aql uT peqrosqe r(1pno.r<[ .ece1d lelcatls rTeq+ uT srr-?qc ffi uo l?s oqi,r so+enpe.r3 oTr.r€q perouoq Jo TnJtrr?q aWI +" 4oo1 poo9 e geq rteql areg .a9qs ar11 Jo +uorJ uT i(1a1egpeoru1 alnsoTcua eq? grTq€q lse.r o+ uo 9unl{ faq+ gre oB o1 eceltl aJoul ou s"r,l areql 4*?trrft
  • 4r- . ?r,.(_.i*1 - tF . - # .sTrp aITt fT1?er L#kw q+ur uelto9 ibe-p"t{ lr uer5} ua^a gurl{sp{ 'pueq ;raq .;:o Tt"q oql uT sTfEt osedc9trlssarct s?Jl aqs f11ue9 '6TI{ uo{: raqlJoJ pu" raq?-.r'll: 'InaT-rJ: raq wlTn i(ene pe,rou eqs s€ lng .ppd"euunr-MorroJ s"r aq gtrgrou4 aldoed pu? raq re?Jre ar{'pue o? .g{Val oqs xou 1eq1 poo3 +TeJ et{s lroqeuos .porFc +.Iag .,i+oc.. Va "i....1oo, .pnoT€ p1es r(++oc *'V9q_=,1"1,, "yt vewt pre pals3p uaql-lurog-1pr1_oo1 .rer{le9o/+ sp?aq rTaq+ +q9norq &roJgm u1 slrp ot.r1 aLIJ, 'qar{+ pJers+ p€Spe FI" u.nop paquTtc u€u gunoit eqJ ,;.). 'pJPeI{ rou rq ,teq+ qgnoqr se ',tere sai(a '611s pocgs t(eq; ,i" "oN pe;radsg4tt pe11nd:t11og aqs iliogtr 'epTs ssluaT.rJ: raq 1" ulop"tt+u€TJep iuau'?c .esartr*ns .rd<Ieq u1 peu81e3: r'"e .i;:;+'l3f i;*u "t"t
  • '02 - lrorJ euroo lreq rtaq+ :rqg 'ss"J8 9ugrlvlsns aq+ uo4: ue^TJp pue pezgre8.rosTp sgaeq e{gg 'sSugErnqrJns cT+srut 1n;:aceacl r1aq1 a,ree;,.4{ pecroJ e.rer,r aldoad Er? p€uesrolr lteq uoTl -en+Ts ,rapJro-tu€ acead aq1 +nq. 'I[rl{ rTeI{+ Jo +ser aq+ I{+T$ scteqaapgt!-'uaql I{tT}r sTI{l o{Tf ueaqvs,(en1e pTnoo o;trt ' 1{..rr"..k ,,'?+gaoo :sx?b .Iaq uT Foi.r xapual aq+ Sues aq arlT.t puoces er{1 rod '+s"a.rq s.raqlou s+I 1€,tsnq ueql s"n +?q+ +ue5uT aI{+ Jo a1due1 aI{1 ssou s1tt Jo dn at{+ t{+T}r peqsuq .fT1;:os pr€ reroT +ueq uat4} 'rt1a{euollcaJJ? raq possTll aH 'aJTl{ sTq +" 148 q} 'seeu{ s1q u6-' unop pedoals ptre lsod reuroc eq+ uT TT€u uo p€oT snolca.rtl stt{ 3uil{ oq " ,f6ra8eg 'rc€s o+ peq aq +€qr Jo acus+Jduf eq1 l.ro*?1no c1 se qcns s"r.r e.mseeld ER{ }rou 1nq 'as1e qcnu TTa+ s+ p€dot{ Irr" ?T pelcatka' pettr eH ',f.zgntrrT aq+ q+$r re+14q. ua^e ?TaJ eH +T +e8 nort plp e.roqfii lpo1F? tgrcqsff{ raq "eop1€E +€ ArT{ooT 'pue pelpls aqs ,Cq pue itg 'safa raq uT Ja5t€qun 'rT? eq+ u1 pepradsns +?or! Jo acTTs 9Tq aq+ +? pa{oo1 aqs .q+€q urclr +srTJ aI{+ raq erreS f6ffi aq1 uaqr,r 'auec p1lqc +s.rTJ: ar{+.:a13:e fep q?.ua+ 3I{1 'oge ryaar,r € s€x +€qJ '+soE +T pap€au aqs uaqn dnos ou pet{ fq eqs '1ce3: Jo ra+1€u € sy 'a1q1ssod ,tlpreq 8u1q1auos s"r.t 1?eu qsa4l: €i+sac oJ '1T uo Amq 1€qA PToqaq 6a 19E'sq9tr{tru?uro1r eql ro3: 'ug.1 aroJaq trnr?q srq p€sT?r eI{ r'--.--ss-'r(fTddeq pecrmorrue oe o'1o9 aArI +?q[ easil 'f€.tlroop eql aroJaq rfgnq €gF sgq pelsod gre 'prexro; itels 9tto1 € alreu .sttalsr[ldtfcTr Jo +I{8TTJ eq1 dn J.iaTJ: eI{ uoEn€q? sseT{car ul_:!pd+sra?tm eH ':Ic"q. {f3} o/+ paeu +ou pTp ueu eqJ, i'.:t gausfiueilep gre ecuelledul Jo euor+ € p€q apTsuT uo{1 aaTo^ ar{J, "n-+*9?.? r ,,esa.r?c oqg '1q3gr:a,to TtrJg uT araql p€rCe+s .rg '1q811pr1 1e eur@ e^?r{ ITan s? ?q9T[ no;. eauoc no,{ a,t?H 'opT?gr '9uos e selr ecTo/r sg1 .,'e1sag.. tpe1"f?c eq 'rt11eu1g .o? or+ leql 9ugrorrl +ou roJ pesealt ,tfqTsTrr rpera9ugl aq asnoq lJTqse:["u srq Jo r.pps[ ooqu€q epnrc oq+ oroJeg 'l?eE o€qejmo 3:o aoetd e guSit^5.1q '/tsp eToq.ir oql +no 8u1eq.ra13:e rauoq p€^TE€ +snf fq eg 'rte$ c1 fprear ,lSOtlTV JTS,I oCTVS ..'arg! 8uo1 e uT +srTJ: aqli-rpo9 c/+ PeTfec or.l puTlr sTtl uT 'uo pelqqoq aq sV .aos o.1 pesng:er serta sTq +ewl $rrer{s aq+ p,Ip}rq} F€qt-fo9 c'+ Peu.rn? 3r{ uaql '1eu-gue ssaldlaq aq1 t? arou acuo pa{oor oPTeE" rYsn ovsvuvc
  • -E- ir€ert ra+F tT.tTl o? pesn aI{ Tecxd oln :Ic"q. e^eq_39-gfnoC. " .pe^Tt pro1trrq .q1 :oqt1'9ueq alaqr 'iffi pue uoTo€ aq+ uoe{+aq oTr,req aql s€lr acstal aq; 'uoou.ralJ= eW[ uT TT:1y uodl: uJn+ar sgq uodn'pueqsil{ raq uorJ: perrr€e1 oltsq o+ 1q9no aqs +€qri porequeuer aqs 'uaq+ aroJaq ,teT +eql Jo {uFI} cr} auEI p€q ueuon agl perotToJ +€q+ acueTTs ar{+ uI ..'arnsr 'pT"s aq ..'a.rng,. .1eu eq+ uo aceltl s1q .roJ: Pedor9 pue ctneg auasor€{ ur.1 aq+ +no rrelq opT?g s€ ta':ns eleu aL pa+u?!r aJ'u,r oI{J er$ uo pTI eq1 1nt[ not( p1g" "eld .,Creleuac s€ TTTIS Pse +uaTTs s€ " ser.r 'ace1c[ uoTT+?nc"Ia rar41o ittre a4g1 'acergd aq+ {coTcro 1q8tra i(g 'auo rtq auo .readdesgp s+ un9eq rtaql '4u11 ? relJv .+r{8Trr Jo ssaulFsp aql 9up(.;ap soluarTJ: per 1u€TB a{TI slropuTlr pu€ s+TIs q?no.zq1 PrerpTTJ s+I{9TtduaT eq+ pu€ T?alI 'sacTol I{q.T}r eAT-t? sen eceld st{+ .mol{ ue rod 'raAo s€l{d1rls 9u;ua,ta aqt''oq+ruoog ':ttrlgel aq+ AroT? EmoJS 3:o roT aq+ uo *a,(?.rd 1e sreSgeq pslTa^eqslp e:191 rtlssalarec B€Tppnq +er11 srlc?qs +enbs aq+ re^o N00E gg;tr TIg.{ 11SSO ,,.rorrouc4 roJ lJoT +T Jo JIeq e^sq cr} arns eqt. .peqsTrdppe oJIr eql , ,Tf? +T :Iooo noit g:1, rl 'uaqc+T{ er{+ osT" s€lt' lxed qcEqn 'feruoop aq+ e;rog:eq 1q81: 'leeu aq+ 1€ ArT{ro,1 ue8eq Ere saqc+eq+ aq+ uT pelJssuT s?n +€ql oloq sgq 1oB ag .8ut-uoc uT 9rroT +orr s€lr +qFTu er{l uaw+ ,!q. reu{ eH 'sTT?.r.r p€qc+€r{T pesool aq+ uT s+!ts eq+ qftrorq+ it11e1uoz1roq pra+tTJ /tfa:rp s:te.r uosulrc Jo s+I?qs lset ar{J, '8ugpre1s:agm r$1l{ TfnJ 'q1ftra1 1e ch pools ogpg .e.rou acuo TTos erII r11pr acead uT eq pu" up9e sftrg11 uaa.f rod q+ peurc"a.f .{aq+ +eql os .ace1c[ ualF orp u1 r4Sncne fuog pea.rags geq faqg, 'sasser9 r{+Tr4 WIrl+ uro.d T'er{ leq1 spTaTJ aql u?aTc v+ Ur?J eq+ s+ rlc?q. 9u1o8 g:o e9rn aq1 foal aI u?8€q rop1?g e{TT .itueu tule9e +aTnb TT€ ?€uees eplsrtrlrmoo ag+ uaqr .nou +ng '9uT^TI € +no e1o 04 sepe.r? neu u;reeT s+ p€rl i(eq? '+ua@qrT^ua aTT+soq-@r norr rTaq? uT .arap .spTeTJ uedo eq1 oq JJo pe1 ilo-:-t5ffi?[ aq+ eraqx .redo.:d uno+ eq+ g;o aSpe aq+ +" srp"r+ foqTer eq1 firo1e s{c€qs uoor-auo rTaq+ +TTnq Iu? orroo !€q ---u€ql Jo pauT€rrer +er.lx ro---nlnd g:o aldoed aq1 .1n3:.rzeg: !u€ sse1auog .esauedeg aql acuTs +no-ep!q algro^eJ auocaq " peq eaeltl ar{J, .aroJact ree,( € sluapTssgp Trr" sacroJ luau -.rarlo3 uoe"lr1eq aT+T€q a8e^€s ? Jo euscs eq+ uaaq p?q qoTqlir rpuelul sra+auoIg{ o^TaA+ auos 6SS rtpoox pagrTaes ? 'nTnd
  • -zz - urB saqcl€ql aq+ uT oTocL sTrl roJ lIeJ oq p€a+sul .guTr{+ou pT€s eq puelnoqeuos.{c_pS.;@ ptaq aureqs sropT"g ,,.r!tsr'txoop +"q? +noq." guqltue pTp ra^au notr.. " {.a"v+-' .luepTcuT aq+ o+ +q8noq+ qcnu oql 8ufaf3 uorJ: aJT]r sTr{ a!€nssTp q+ qroJ;e ue uT pTes u€u aq+ .r+ceJ uT .aT+l!t if.re1 .uop:od e +snf .011.1 .roarou aq+ uT ?s€Jrye.rq Jo +q?noql aqs s" ,po{s€ €i+sag ,,apeftTds +T Jo TT? s"H,. 'posJnc aq ,,.r{c}Tq. +"q+ sulo ral€or{n aq eq {cnr+S& .ua{o.rq pTt er{+ pue .raao pedc[11 p/sq 1€aE Jo +d ar{& .spu€r.{ q+oq. q+T}r eceld aq1 +TaJ e11 .a+"8T+so^uT q+ dn ssor pu€ peraprmql opT?g .sa^cr[s eq+ Jo uoT+cerTp ar{q uo4l: pmos 9ugp1c?-ac e s€l'r e,ror{J pu€ s,ors"r 58f, 1e a.r€q+ pe,(€,+s lsnf nor il;;;n.,** '* ,r.pT6 eq :os+ .gg:1q&roq1 1o9 1 auTl s.+I ;aog: 8u11ger 1 uel.ples,oTss){ a.r€d.?eq[h:pop!'p ueq+ .pe+T€x aH ,,.1€ql au13eu1 .1re4 ece.rg salec ari aoeld € uT +oT € roJ r{8noua p€^€s 3uTn"q sapTsaq Tooqcs q8g4 {p: u1 si(oq or+ spues JTasuTq eg .qSnoue u?r.J1 arou a:f€u TTI+S pu? :lrox ur.lo sTr{ e+"aro i(eu eug .q.og € ;ro3: .reef e +T€!r cr} a^?q +ou soop ouo ,f11c eqq uT areq+ ples aH .TTTI o+ ,tpped .fue 1noq1p,r 9uoT os p+T€Ir a^Eq +ou pTnoqs raq+orq sTq pTes olsql ared .{15ue.; sTri pu? urTrl ax?d ' .raq+orq sTH .:Fo.r.i oJ .€TTuen o1r{cleJ o+ auoc s€q oTs?][ Fulo8 sT oprml{ exedr ,.;:fq14 ;a.:owtue .9, q.o11., peou ou ssq aH{ ".a.rod^drre.'toJ il .pe1Tcxa 1eg .ro .qcnu .rf.rron cl "a&,r. lcu req pesTlpe p€q ro+cop eqJ .nTnd utr eTqnor+ oq+ ecuTs ?.Ieaq {€an E p€rl geq aqs .oJTlr sgl ro.; poo9 selr +eqrir rqq op1?g +ng .apTspeor aq1 l(q. pnu oq+ uo t?TJ: TTaJ 1T TTlun +T uo p€af peuT€r itaql 1eq1 l3uTurgu.{r$ q$tna uT auTlnor Torl€d € uqrJ: {c"q iten .:1aq1 uo +eFxE"+ e .:d.i: purgue aq+ guTl?q p(moJp 1oa uau I . iv'lk $no{ prelc-UIeq4 T"relos ler$ pTes a^€q pTnoc aH r- /ll - ,,.peraqc?nq o"q€rec 9uggeuaa sTq p"q otrxrnl dlEf,,, ,,aogL€g .1eau aq1 noi( a^€3 qU[{ tpel€eder oqs .eJoJereq+ .p€atsul '+qg!uq o{TI porT? s?rl ar{ uaqr,r rtllelcedsa .sPug1aa3: sTtl roJ ocu"[oTT? uaap peq aqs si(?n1e .uTq qlTn Tt4 a] po?rmr ar{s q9noq+ qcnu .1sed arll uT srroTs?cco .rqTuTs u6 ..rappro.:d e se ,tt41ror.r aq s+ peEr+ preq .4cn1 qcnu +norRTA r{8ftoql .oqr,r ueu aq+ ftrTf+ld lnoqlBr FrTu uT lr€q aqs +€qn {s? lou p1noo aqs ueq+ +ng aspTaTJ aq1 ftrgreap ul9aq aq plnog
  • 4z- aql q+Tlt tln urtod lteq pu€ ,f-:+tmoo aq+ uT lrroq ueoq !€q oqs 'asoo1 agnd 1ou plnoo---loqfue---xoqeuloc ptr" l'reot{ ror{ Jo raaq u1 tlo€ aq+ uT pe+oor s€r,r '+s"J 1cn1s Sulqltrnos tranof or+ ral+?u +T saocr ,,a?€urJua+ap ale noit'ErY,, r'auoc q+ +ort sraqto eq+ Pue ?TRIc aql Jo {trTtl+ I 'e}seq taloq,tue er'r +ou sT +T +ng" pTnoc ltoH.l uelrroqqn+s pu€ papens.ratt itllsee os aq nor( ,,aglrTl{+auos oP err 1.uoP ttq6 ue+?o 'src?JtTv 'l{oTTeur sT acFr aql eroJaq 9uot oJ€{ls rno e^?q alr areH a{cnT e[Ios roJ /hX 1sea1 1€ I lrwC' r'aq i(gl[ I pu" no/( ereqru$iy 'pTror4 aI$ uT eeeql,(uy 'o?reg 's*a11eu 1eq1 Tl" sT I{+T€,{,, '}r"aq altluls req tnTr e4ods elseq ..'aGsu rtu e+!I}r r(Texeq u?c I '9uEq+oN asn lJaf aq s?q +"tfr +nE 'raquauar plnoo aq s" /tTr€e s? oeq"&c e I$Tlt s?lr aE 'fluaaes 3q. s+ pe^Tt raq+€J uxo rcn auos at" "r€q1€; a1 ;raqq-e3:pre€ rlodll a+Ircual ? a^c[e uesTr ssq oqA nlnd uoJU: u€u eleq+ sI 'sraq+o eq? +" ua^e " 4oo1-'e1=j6 '+r{8!er+s 3u34 aq1 1? loc{. 'ltlsnoT'ras Arp11el s?!i aq ual{;, '+uauoul 8uo1 e roJ +uaTTs s"}t opT?g 'uo +q8€c I +qI p/et{ eqs Jtr s€ 'pT€s aqs ,,au?au nolc op pqil.. 'rarstre a^T.+€[ITJ:J€ U€ ?UT+€dTc!+u€' uoseer pa+€fnct?c q+1rr cT+auq+Tr" a8u".r+s JT 'T?cT+c"rd s1q pepnmod - '-o,re-.g o4 dearl nort pTnoc 'i!ep e sosed a'r13: u'rea ,e1T Jo q+ arox I JIe 3pT?s aH 'ra?s! tro .rauoos---riou{ plnoJr al{s ,tqgnoq+ Jq- rap ralJy '1rrTu ;o eftreqc s5tl Jo ?uTI{ 3^I3 c4 ltou rrFq roJ ssTme €q lqr glnor 1T pedot{ opT"g " .reAa op q+ SuTo8 nor( are 1eq;. n'alaqr oJns aq +olr pTnoc eqg 'uauecgEod auos F? rorteu eql r1+Tn auo8 peq sI{ pT€s oJTn sTH 'euoq +? +ou s"n aq +ng 's+seq tpTp I as'rnoc J0.. -.x,seq sELI Frolteq. s€rl, +€q+ oToq- aq+ Jo r{c?a'r i(sea u;q19't' 'r.o111d sTq e?TJ+s? ure 1q!1r srq 'lcara itel ueu eq6 ,,aoT1nf ffi ees noit P1q" '{Ts} a+ peuTlcuT arou ' s{tecaq aqs '1ce3: uI 'aJn+rq+ sql roJ u?u aql au€Tq +soE[€ ?tnoc aqs gre rer{ peqrn+sTp aJn+?u snogr:enb rTaq; *sTusTp t +olr pTnoo ot{s sBuTIt1 Erfu rel{ uT pa+sTsrad stuT(R uaq+ u3^g 'raq px"Aq+ lt11ue3 +T +TT+ aI'p€aq sr?@JuT aI{1 roJ punos lol{c€or trr€ +s?aJq raq pe^oqs ar{s s" sctgl :raq qlpl ?ugdd,11c ? alterr s+so6 't'ra s+ un9eq peq PTTqc aqJ 'loalgl sTttr crl 4c€q. PTts
  • _tB _ '1sor,r oql s+ t{cInqc aq+ Jo +ucrJ: uI 'u81sap qsTu€ds Jo rT"JJe rpT.rq pTo ue rasnoq sroTfnf ffifr o^Tscred pTnoo eq ,ser,r aq arar{rir uord .rrrTl{ oroJeq spIaTJ Jo uds op1rr ern ss.otrce uoql: sooqu€q Jo euT[ uoal9 e q +no p€lrLr?oEal +eq+ {cads e?Tqr TTnp .lfrfv Jo qcrnqc of-r.re{**-"- * --il. " eq+ q+ +r{8T€r}s r=pT"TJ peqc.rerl rt+dre or$ q3no.rq1 pe{I€}r +nq Jt -4 uoT@A arn Jo f.zeqdazed aq1 &ro1e ?e*rlqlap 1eq1 fe*gge.z eq1 I a{e? q+ +ou pepTcep !€q aq .fpea :p€q +e? otr, .s:p€qs uoT+ -?nc?ao arn Jo uouuoo eq+ serir +eqr or+ Too4 aH ryfip.q .s.teper.rou Suluadd?q g:o rtea p€+uepac -a.zdrm u€ p€rl sfirTq+ rau4 ,t6ro aq lerns aq. +ou p[noc aH .{ron sTq lsoT p€q eq p€ireal aq roqauos '+eau sFra qloq o^€r.{ q+ [rFl rog: q9noue +noq.€ aq. plnon salppred erour ol.tl.oroufue tceq euoc +c'u lq8Tu pr"'sacsfal fenereg:, q] pere++?cs peq sursq raEroJ srlr?t[ pTo sI{1 ecuTs 'selppreril orou oATJ: ro aofi.R u1q aa13 ppon rpuade3-41 pelueas o.:n+r$ aql Jo Sugqlrtra,re^uorlr uo orrnr Fubw-ar$ sRIl leq+ pe<Ioq eg 'pTo prl€ TT€us pq-{ooT eq +"r{ T+llfrte+€eq-req1?an trf,r€ saq+oTo ETuop a8xst sTr{ uI .peleacla.r ftr911 e qcns a^eq o.+ proJ;e eg pTnoc la9trol o11 .+qETu snopra:d aq+ euop pretl aqs s" ,irc gre {fe} s+ aou€ric e elsq u!€8" pTnoc aqs a.roJaq +s€€I +? ro 'dn e{ox eJT}i sTq aroJaq or-gn1 ffi ees q+ prsq . aq paraq@uar oH .peu,racsTp aq flpreq plnoc srpd sgq g:o seuTf ar{? 1ei( e11qn a11qr.r dn s"n oowg cNINuoI{ iNl|lcrlTo{ sHJ .Tf€ l" ftrlq+frre +noq€---rar{ +nq" {uTr+} cr+ +@ popTcep gre sei(a sTq posoTc ar{ .{TTeuIJi .oS .asror q+ euoo +o.t lq8Tu sftr611 InI€ .flqe -uoseeJrm erou r€q uop1oqua p1rror{ +€tt; .s9uTfaeJ raq alrT"s o+ uTq roJ peau ,fire ereql s"lr xaqllau ?ng .JTasroq g:o e11ds u1 TTT+s roq p€^ot eH ..req qceo.r<laa lou pfnoo eg .9u1qqos rer{ uT .raq alofec ro .aJR.r s1t{ q+Tr :trfim 1eF o1 raq+aq}r popTcafm 'i(11uagedu1 pue fuo1---1q9noq+ eq +err ar{+ uo rlc?g ,.atr? nolt arer{J.. .aus+ Tru:a9ual ri(ireeq uf p€sJnc aq .,re.raq;,. " .,trc 8u1z1uo3e 8uo1 e r$Ttr xoTaq lunod aq1 o+uo ulrop peldds+ 9u1t& eq,I .preq +rq acuo {cnx}s oH ..radps Jo,tlFtpz F€ sseusnoT+rcc " eg+ r{+Tl{ esor eq .qSncqe opTsrrT ser ?.T nrns setr aq uaqn 1p1V '1q8noq1 eq tIg.3F ewl--:ttE8?-sT +t eraH rtr?e6l eT'"!i FIe asuel itst eg .rteuroop uedo ar11 crFrT ryeus tr[mos ArTlfi.ord € pasuas eq .9uTr{+rftE ,C€s pTn6 eq aJoJaq trng .,Ltc e.3:1.u aI{+ SuTaeeq .uos€etr Er€ a oI uear'rleq uJs+ +TeJ opI"g .guTqqe d+uT a{orq aqs ,+ueuT+ues .req rp"q. pTor{ .re9uo1 orr pTnoo aqs uaqr,t gry .eTp I erag .a^Tf +snu.I ,,1q9noq1 €qs .araH.o11 .u1e.r3 pu" gt€TJ Jo TTorrs
  • -92- rTel+l q+Br a.:eq1 fpearle a.ron .oo/+.uorpTTrlc aq1 .sser8 reuErs asrBcs €q+ roJ: sp[eTJ owl uT arar sGlexsc eq+ pII" sooqrrBq Jo speeq aq+ uo {preerge s€t,t. lms aq+ auf+ sRI} ,Cg .lodnls eq? uorJ: poralocer F€t{ oq ueqrt .prexJe?J= 1q?not11 aq 'Tf" 1€ +T ouop +ou a €q gfnor{s I aq.,C"}I .nar{ auoF aq pTroll aalssa.rdugm ue u1 /,tplprTJagrl .itIan8"^ ---JTesrrFI lres eq ErTu psquuaq sTq uI .8uoI-aJ:TI pu€ r€F[T -ueJ rCTf€nper3 auec€q ftrg4,f.:aae .peuedaap peuracuo.J sfq sV 'peTquer+ oq pu€.uTq u1 eceld a{e} q+ un8eq p€q ecroJ TrU: -,rerod V 'Tor+uoc Jo +no 3tr111e9 q9noq+ se .9utrrero1 rtTJ,ro1s spusq sTq ,T?uFre oq+ +€ 8uo1 raqler pe{ooT opT"g .auoT" IIT+S s€r{ +T JT s€ ser 1T .rr'!q +e pe:tooT +T ueqx puy ..rerraos!trn aeag: aou ,(11ceu9nrl ou ponoqs 11 .serta sselllrtds app ffi-.,--)L urorq-pe11ods .as.reoc q+Tlr ucrloTa{s 9up1oo1 WTs e s?n +I '/4 .Treaq s+T p€^orrr 1T s? puopTr.r trnre perloqs qsn3 daap .f19n ue lpaTq€sTp selr +T +sr+! pe.ra^oosTp eH .+T Jo ria1^ pe+c€r+sqoun u€ peq eq ?eq+ ueq+ s?n +I .6gq px€lls+ eceJ q+ l{oJJe u€ ap€u tit+fncT3:3:Tp 1?el3 q+Tr{ ,8op eq+ .peu-ge aq s? lsnf .?u€Td aq+ Jo seqcu€rq {pe1 eq1 9ul++g pTorr€ q+ ol8tre ue +€ atTals s+ p"r{ oq $ou 1rq ,eaoqe uo.{: +qgprls auoo +snu rctcl a^T+ceJJe rr" pesTu.rns aH .uoElcarTp allsoddo aq1 ?u1ceg 'sued s3q uotln peno111i[ ,t1pq peaq sTrl ,+ueTd eq+ ralrm TTa.rr s€r.l lI .uoTlen+Ts aql .Ce^,ans o1 peddqs aq rqStrcnre reau aoug .de1s .ffq iia1s75Jprea.ro3: pe8nnl aq .f1sno11gldaeang .op TTTrr s1r41 .1q8noqg aq .sal .q18uar4s s11 +sa+ q+ rTe aq+ uT r{err?e[ eq+ po^?rr 3H .+sT.z!r sTq Jo azts ar{l srtl .p.rerdn lT peTfnd eq sprsq q+oq. q}T}t.osgoT o(I o+ pesn +eq+ $s€d e peuelqSp +eql .ecual aql u! qcu"el elelre1eq € ptmoJ eH .esn plnoc eq Sugtrqeuos ro+Jp .uTr.l Jg. :p€q. ueqt ,urTrl Jo sopls q+oq f1e1n1osa:r pe{ooT eq lueuouv.rog .+T q+I.t.r,etrocs € et+1es c1 ,tlgmpoddo u? p€rt aq lrou +€r{+ pesnue {taRW_+F+ sH .?T 3:3:o sei(a sTrl +s?c aq pTp acuo +oN irtueue Ts+rou p-ar€gtQ(L.euo se 'it1sno11nec +no {c"q cr+ uegaq uaql rdn JTasurTq p€TTnd aq 'r(larrgcug;suI .dueTc ooqu€q eq? epTsoq s"n 1€q1 lueld,tqstrq e l, .-,-i.i" i"p* eriTr(f ser.l +i.?nF{+-eq1'uoiti 11ag: saita srt1 ,iene?ess"d "':: ' aq1 q8no.rql ,spTetr3: ar{+ c,.}uT Ilrero s+ uflop +u€q eq sV '1T prPtrs+ P{Ie}r aH .spToTJ arn uorJ: Fre q+ sT"uTue ferls go i(era8essed e .f1qe:p,1sgum
  • _92- # .arrT+ Suot uT lsrTJ: er{? f-tpof s+ IEs.6rFSEn- -o1n. E/'lTu sTq uT .uo pelqqoq oq sv .aes qI pesru:er lou safa 6 sTe +eql s{c?r{s aq+ prens+ tp€q*-to8 cr} paurn+ eq uar{J .it:Jeqs 1nre esoo1 aua$: sTq .pT3Ir pre 9no1 sel .11g;s .eceg sg11 .T€uTrr? erp 1e alo[r oouo p€:looT ogt?tt .acT.r Jo peq s+T r+lTll tc^?eq .1sea aq1 pr-rs+ firggue-zc selr uT€r+ +q3Te4 e .lc€rTT?.r pe+€^aTa aq+ uo .s4ceqs ar{+ a^cty .soTou pre s9oq: roJ su€c u!}
  • _/,2 _ pelljmlaln IrE uo +es oH .orTO Er" urti ua^T8 lreq esauTqC aq+ r{cusq xoT eq+ u?uo[ pTo etl] ?€raJJo aH .rks s+ peq eq +€q]r ftr!11a8roJ .rtluappns .faq gpq sTr{ pTaq ueljilec eqg e+eTncroJ: q+ prsq psryolr qqnou itltlre -:Isa+:{d req raH "e4 i€! t;reqlean Jo trrFI sgt11 q+Bi .roJ u?,uox pTo u" +ues eaeq no:( +T sT +€r11,. .aro+s or{+ Jo +uqe: uT roolJ ale.;tcuoo p€+ei.ara eq+ sluo :rlrrq +uaTcu€ raq po+JTt IrI€ rSperc € p1oq eqs se .pT€s aqs ..eoTuqluy ,+eq11, .rorl+ou e J.o Teez T[r€ uoT?o^op aq+ qqTr 'peTesunoc aqs .pTo aql s" ITor se gmof g1o1 .sa{€r 1e s.raiftrd eq1 uT q peT 'slcerluoc a8elureu pe?ue.r,re er{S .uaJpTTrlc rTatg} -t?n, eur"u d+ .raq 1q8nos srar+|our pu? rT"lr1.r ou p€r{ p€q aqs .frffi e sy .s+ufr.fefcee-qr".jfp ewl uT pa+?rrTurop p'sq aqs--raq r{1Tr iln +qfr€i ssarid6i& Il1rm--raq t3eJ or+ ue9eq seau:g ptr€ s1ner{"r.q'Tl}u1 'JTas+T qcrnqc aI{+ Jo sIT?r {cTrcl ua+ea-ssou ejf+'-=s? pTo s? serr pu? .nfnd Jo reT++as T?u -181.ro +sst aq+ sel .nort TTa+ pTnol.r eqs ."EleS R{1dV.:.*_+*_ ...r_ - -^,IAL .,!: req ' s?n rer{ InTqeS ooquq apruc u' " 9uf98n+ ,uospuer3 l?ad req'C-rF[s ?er paTr€J .a6ecl€ fgr.roqqnls .8,,yOti*- , e ttq popT€ s?x aqs .peor aq+ aln 9uglqqoq auec "lryas Amdf {a9ppq-1oog: r,rotrsu eq1 rq. pe1ppnq sasnoq 11eus Jo uoT+ceJTp eq+ uoJ4f.pl"rqlnos ur{".rp ara[ s€JCe TT€ ,f.q pue ,(g 'r* .luauuoa +ou pTnoJr +nq .+sara?uT r{+T}r crlq papreger eges A-ru*.:q;, " -- ,n"j- .sacrl las-apTr sTrl uoen+aq u1 Srmp 1eq1 ...*il; ' ,te1c .Qc11s aq+ 81rr1 ? r&Tr ftr1de.:cs lcla:1 aq ra:1ods aq s" ,''., ' uarr'gr.Iisq I 8g$3lra ,(1.reeu +sot al?q I .eas nort 1:qor 'p!€s raux€J-3jt":Jgtt]gpa .r{cnu os +T ErrTL te pr I. ^);,i-'*-*'-'-' 'ar. 'sauq+ pengtns re(I+er u; ?u;srerruoo anel .lceqg, "'"-, .u.uo.rTer+[ Jo sseuTsnq e r{+Tx,t11ua;red<Ie .ard+s er{+ q+ euoo p€q oJ.tl oq&, 'xor+pJ eWI .orTC !u" .p€aq oFExEq erltr .o!uoJ, ffi,pmore .rergeS q+ u€9aq peq dnorg Tf?** € .sel€u€Tro dlsso8j'aqq g:o lsouJ erar& qcrnr{o S;$q eW} Jo lrro.ll: uf u?u ,Ff1ttc pa,ta-{ddnd oql Jo o.-,o+s aq+ 'sr9uotr le raAO t?'ffrl:' ' ri[",- .uoT+sErmuI +uecox aq+ Jo saT-rs+s rToq] q+Tx ' .re9ea .p"or aq+ +noq€ era.u altloett rtueu rtpree.rle ?rq .se^q+s aq+ .r€Ao TTr.+s s?r.r +seJ{€org .uTer q+T}r lsTottr pu€ 4rsp TTTIS erax 1€(+l sdalasnoq oq+ uo 1xr€ sear+ Jo sp€aq Suldoorp eq+ uo s?trs{aaiit oll+ 4sorr[€ uT auTqsuns lsrTJ ar{J .pooTJ .requeldag 81q'aq+ ra+Jp 8ulurow €r{1 ser +I .i{+neaq s?I +so1 p€I{ lT .aJaI{+ trrrp araq arTul Jo saqcqolds qlT}r pa.rpeus sserp pre pa11o^etp1p rTeq r{+Tx ffi cT+su a{Tt .ecuo .rog .pelJq+sTp le{oot OTnd 0NEII'IIVd " i[II;tT^tnO.[C[ gEt :1 3FflIED ,l,ir.et'itl"- *o c'J N$[cr*c *fi "tr,,- J t-f i ; I i11 .'; flj.;; + i{ } .. i ,f- ;"/ t*
  • -8Z- - p€uoT+senb r€^a p€q auo ou pue se+nalslp oTrl3q uT po+"Tpeu @l aq saurT+ sseTraqwrN .Iusq 1" enssl aql uo +ceTJ:3x s+ eu-r+ !€r{ ogro;, fiffi .petolToJ }€ql acuoTfs 8uo1 aq1 u1 ue augr.pne1 ro.;: quede.r TITri oq+ ,nol .6ffid'ffi":":$ 'se;,, .g:lesraq ol acuo+uos eq1 ftrpaldqoc r---u$od al"r{ sr(?p asaql eldoad f,orl,,....9lrTrtes ,rartrqoue c4 euo uor3: se.rCa .req 9np.;gs .aci:c18 9uldaers ,c[,reqs € ]rerq] oqs plorc eW] o,l ,r.rq,ou en o+ Arfop eJE noj( l?qrr roJ +uedal ,tTuo fipt notr .+eql au {s€ +ruop .oTuq+uy ,a4es s.uol€eq rog , .a9e11:ces € po+ -+Tuuroc p€q aq €nor$ se .{oo1 9ugpueutretlae q+T$ frEff<F- aq1 " u.trop peuuld oqs .rcIe^T+decred pa11ocer errge$'ffi'fr' ..ra1q3ne1 snoeue"+uods q+ ,t€t.r eire3 lueuasnue .r1arry1 .eues eq+ Tfe tsq+nou rTar& qI spreq IIfliE gtpg eTd6d arfi, alqs} srnoH .ueq ano:( s?!t sTr{+ aur TTeq nol( nou puy .raquertle.r 1 ..reelt 1s?t it€n uT s€n 1et{J, 'aouelgsad +sst atn uT pelp sue:icTtlc anoi( 11e pps pnf eaeq no.it ,Et6T. rpT?s gre rr€uor pTo eq+ s+ pou;m+ar aq uar{J, .,rarod c11srfu sTrl r&1tr ecuelpne sTq pecuT^uoo lsng lreq 9rg{ lu?rto^rT?Tc at11 a{TT aldoetl aW[ p€c"J oluog,'ffi {aroJ erll q] ueq .f,u g:o sleqleoJ aq+ noqs noit op +"q!l .uaq rfir sPx sTr{J,.o}h .icTx[rIJ perrFstcxa oqs ,.'oN,, .sei(a raq uT Jag1eqsn .!€or{ ellqr Jor{ {ooqs eqs .ssorc€ reulreJ aq+ l€ aze9 snolclclsns € uals€J o+ spTT 9u€ueq -lJos .reFm <In pelraf sarla TTn? roq .r{+T}rqlJoJ ,plr€ {urlJ1 anbgue raq :p€q peagnil aqs .sraq+?a3: aq1 ftrlildcrg .raqlo ar{+ o+ uoql .e/ta euo s+ fnJ1rt€q e dn 1q?noq trre rraq+ paqcncrl sqs rr+un .srar{+?al erp Jo po Su1r11ifrre o:1e( +cu pTnoc eqs +uatoa ts rog .ulrop ,tpnoaroqal dools neuon pTo ar{J . .qTstxnc q1p,r i(s1cr la8 s+ ue8aq plorc aq;, ,:tes no:t u?c +€q[,. .T6[E pfo oq+ eroJaq aTpmq eq1 peuado ag"effi 'J€aT €u€u€q u1 pedcleart s"n +eq+ pToq tltrTrtocL Pugpuels se}r oqx .orTC +€q]r roJ per{c?er pu€ lnoq€ leurn+ ap ;pref:1ceq rnort u1 sTrr} e]tsr{ nort +eq+ auqc l.toq .raproJi. I +ng .erou rttre sua:IcTqc ou o^Eq notrr .pT?s o'1uog, Fffi..lT s.l€e&.. ,,'o9;rrroos egl uoe: ?el"s aq. pTnolr a[ l?ql psTp ,taq& 'qpnoq+ ,e.rar,r r{aq1 sua:IcTr{o poo8 eqg, .aaualglsad T"lrTrr€ +sst eq+ uT pelp suo:ptqc .Ino TTe ,setr .sel,. :pepp€ usuon pTo eq1 'uollcadsqrlar uT se ueqg'inorf d[ rel+eu +T saoq ilruop JT +eq[ 46ffi ,suerpTtlc asT?r I JT +?r{n lsuo11senb,(111s ano:t rer.rstre q+ +snf uT€8€ usT+elctoqr qc+ec pue eraq auoc I p1g 3@-?d[ ,so-Td-fr? iua{cTrtc.. .,.ua{cTqc asTer nort req+3r{n lrc[Dl ct} lu€}r +sng Itr ..(1e1g1o<I raqp-r ueSeq eq ,.,.,ET6J .+T lnoq" qcnu 9uTq+qr srerat{t .r(11eago .+oTT,{ artr1 9u1ceg: .xoq auesqra:I
  • -62 - --s+ua$ed fu aao.;laq aclol € esT€.r +ou pTnori I .ftmor( ar{+ pu€ plo erp uaalr+aq uoT+cuT?sTp s?n arorn qlnof fru uT ./Cqft. 'InJ -raluo$ Ere e9ue.rls orou sSrrTr{J, .uos .p€uadd€q al€r.l ecuaT-rodl(e nror( ptrlqaq sftrTq[ .ocgffid rnoi( q+Tx s9utrtg 1e 1eg nort pfnoqs roll,r .rauxeJ ar4l crl pges eqs...6ffi .,(lpuppm {€ods notr,. 'rms 9ugu.rou f1:ree er4; u1 snon:?uocu1 .se1:1u1rn ftrlurrar.rs ssel -raqGru € r{+T$ oATt€ auoqs uerroi.{ pto ew} Jo ec?J eqJl .arou iftre ua:1cgqc Supger lou sT .o3e Xuauou e pTes JTasJeq oqs s€ 'oqr,t €qeg 9tmdy 3:o prer$lcq aW].uT grnoJ I s.uaq .its a.rex +€q+ sr.rsfo Fr" sretn?al er{1 T[re ,gmcre rabtroT orr sI uaq .{u fqr.r aas .sur Jo aJTI ar{+ roJ .+ruec 1 1ng ,fr{!ffi' .os aq,te14., ;s;rnoi( 4431 ,tTlcsxo s{ooT uer{ r€q1o auos alqgssod lT. {uTr{+ nort 1.uog is3q qlTr FuTrll au?s aql 8u1op uaaq aaeq ,(?u raq+o euos rp;q1 noit +ruop lnq .qrTC tsua{cTqc rnort Jo sxeTc grTrl oq+ gulddggc g:o pa{Te} notr,, .uoTF.x}uscuoo uT 3uT.l.roJrrnJ: peaq sFI .pasoTc_JT"r{ sei(e qlpr uTrlc ue^"qsrm sTr{ petpuoJ p'?er{ olr.r€q eqJ, ...ueq rfin s€t{ +! .ou o"+ r{+.rTq aA?8 rer{+ou .rtu se e.ms sy,, :pe{agqs .1:oddns pue q18ue.r1s Jo peTuap rerr:reJ aq,f .Futq+ -rtu? I€s lou pTno.i{ }nq rrerrol.r pTo ar+] +€ pe{ooT oH .fTuTppacun po{uTTq sa,te s;q gre ,t1,Ltl pefTrrs s€TnX poueu u"u eqtr, atern a>IFI uaq+ {xeu I lruo(I as?rnx I T,uoO, .r?eq sTq q+Tx fuTite1d Fr" srapTnoqs georq sTq oplrls€ seu 1118 ,fqeq asoql u€u pe{eu-J:t"q e lno pe1Au6 lrr? pr{qrc 9uptor8 etn c4 fu;rlrn1 uaq+ aH e:= rtar11 I?p ar11 ".peqc+€r{ s{c!r{c .ttn Jo sr.€Tc grTq aq+ ilgtc s,(Exte 1 str .xeTc puTrl sTr{;,r .p€pu€@p aul .@!i6'.s1rp lpedrtgtc 1I +oa t? {o{, .8aT ua{c1r{c e pecnpord prre sreq+ea; oql qpnorql pu€q pezuoJq e rr"r eH ,,--sepTsag .seT?cs Jo roToc qcns gre slods tp"Tq x€TTttrTs q+Tlr plmoJ" uoq € uees I aA€q aaaalJ .uaq i(u s?t.r strg,, tpe.ra11n1s aq ,, ,uz;=!6 Inoit o1 reo.lrs I., .?"orq+ s1tl uT pmos dse.r arp Tqr+uoc +ou pTnoc oq xoqauos .qcueq aI{+ uI" xcl a$] u3e}r1aq rooTJ a+arsuoc arf+ uo guTjfr sraq+"aJ aq1 dn pedooas aq .asua+ pue epd ace.;: .spueq .fpelsrm q1gl rpue r,red e q+Tr .r1eg .itlnrrm u? 4c€q. peqsncl aH .pJ?rr;roJ :t1lo1s po8pe.eTTqr atr+ TEe +ueTTs ueeq. p€q oqj,r raurBJ ar{J, ,,.Tf,oJ er{+ peuro .CTT?ar no.l( Jo ol4 ern uaar'qeq rrqnl s+ lue]r I ]rog .rtes noit se rsrrrort osT" set.r 1I .sTq se.ir ueq aq1 9tr;u1e1c .o*TO sT e.raq 1ng .nof dTaq q+ eraq irrl ,"TorI..rRAroT +? pTes eq ,,.?Io'Io ruoTsnTouoo € 1e a^TrrE ol p"rl aq r rarllou uxo sTq uasq a^er{ TTax +r€fu u?uon plo eql rSror4 tr[re .+rTqs +ou pTnoJ er{ uewl +ng .i(1T-rortln€ uo se .rt1np sTq egJ€qcsTp q+ +uelcnTe.r ser aq rf6ffi pTo ar$ aroJaq .:tqr pe.:egron aH .uopsT]r sTq
  • 3(,_ Jo sn TTa+ c+ posn sfsp asoq+ uT r(oq. € TtTls sej{ or{n raq+eJ r(9,. .pr'rorc ql Jo esTou er{+ aaoqe grm.r eoTol .:aU .6ffi pto ar$ Jo ,t.zcls eq1 p€urlFuoc .tITssoS oTrx€ct oq+ .€!qas ...pgtTs sWI uT +€u aln-po1Tor er$ uT a.req+ +{tlr .au11 aq1 TTe araq+ uaeq pret{ ?uo1s1 rod .auocaq lreq eTE+s"c eq+ peapuT pr![q roH,. .rB"e.I(t raq pTor{ usuor{ pTo aqfi r.pe^?s s€x Fr?qsnq itu pue rpreeq aH !uV" . r"TT?s€C eW+ uqrJ rITq a^"S .utq Jo aJ€c aT€& .SuoTsI r0u uo ]ccreeru eaeq..pges 1 ,,proT O. ,pog q+ peu.m1 I oS aop I plnoo l?W{ .ua+sTT +ou plnot :(aq1 +nq uarp d+ pep€aTd I .erar s6gspT6 p€qa€"+snouoq osoq+ uau AI+q8TifuI .rer[Eoc pu" {oou rCraaa a1u1 s.Te}Turycs a'54q1 9ugsnrql uegaq .grol ? +noqfTtr .pue asnoq ot11 crluT o{orlq ifar{+ +VFTU f.rep eug .6@!5ifilE pu1aq rog: €ffi " arn ,q. p€+u"l{ uaeq guol ser.r guo1s1 .peTrr€u +sng aJax I uorgr --R19s sTrl aq passalq---&roTsI pu€qsnq rfir uaqn e{TrI .sseussef -d1aq rfu uT UTH s+ TT"c srCElrI? I .rrIH or+ TT€c no{ ,(1uo g:1" 'panuT+uoc rrsuon pTo or{? ,..oTuo4uv .IrU:Tc*au sT po3" 'wrlnEred 9u11eme11e on+ a{TI ,ters a1 penu1luoo qofqlr Fre qcueq at1+ uo4: pelftrep +et& +aal sTq qlgr uJocuocrm sgq 9trglenluacce .peppou raq apTseq foq ar6 ecuep!^o.;rd +orr prc auos .+cu eH prc., .*fi":f fr,THT-T3l -pu".r8 1ea.r3 rag pajree; aqs se .it1.ragra1 +f pe:Jor+s Ure rT€rI s.rtoq eq1 4q3nos preq 11ssog:rno1s V &.eraq .opr€lJ rod .eu c4 +T +uas poC,, tpap!;uoc or{s .8uTrt} porces € SuTT?o^aJ q?noq1 se ,uaq;, .:eq guploqc selr +pqr sse:dilns s+ p.r"q pe4rggq ser(a raq s? .rCTq?TTqr+uocun peqo+Tlq r{lnou sr?[rteg prmdy ,.inort c1 +T ue^F auoeuos Ir€H a"ToT iueq et11 1eg noit pTp aroq.lr trrry.l roTncrluv .pTTr{c ? a{F[ .,.uaq .fin se.r +T nof ggog I {Ts} notrr ,,esrerp?al aq1 1e9 noit pTp eraqrr +ng .aas Ir ".atplq aq+ cl unop oB 1ou pfnoc I 6u.nor3 preq poorEJ aqt 3g[ rorf raquocrr notr .ffi er{1 uro{: .araq1 +sng .araq+ sraql?eJ ar{l rtaItl] I.l ,.gpre,Speq Jno{ uT eq c1 peuaddeq sreq+?eJ osoq+ l.roq eu 11a1 1sn$ noi! pasodtlns .auoq og lf?u nort pu? ?rrTrl+ auo lsnf .e1qtr :poqsTugupre lue sxee Jeq c,? resoTc po^ou aH '9tro1 pffi pTo ar{T papua+uT rou .sTr{+ a1u1 dolarrap o.+ pelcadxa +@ peq aH .s.ra8u-rJ: sjq 3un"rr,r @!d6 eq; "arfq+ au q+ op nor( +"q]r +€ {oqt aq iteu raqlo.xt urro Jnof ,tsps+ ,rtqft .;eftre.r1s e s€ luslsTp se,......[ou 'qcJnr{c 04 ?ue!{,(poqilrairg.riou e^"q en se qcns saTqnorl ou a.roj.r .araq1 s,{bp esot4l uI .raitard e +nor{1Tr uer;} uoT+uou q+ p€q I JT i l l i
  • -T6- eqlli dnos o{€u cr:} 9uTrl+ou prre Jo auT+ qcns +" op I pfnoo +eqn lng .perldseecl aq ecuo JJo ra^aJ aq+ e:J€tls plnolr dnos +oq reu{ I .pT€s I .uoe .setr., ..dnos +u?n I '€To-T-rffiSr .dnos roJ perous[o eq lqSTEpTu i{q uaqJ,.. .9uTurou ,fq petloais a^"q pTnon ArTlruo{ +orr .1?c aq+ ql acFr re^o-+Ja aq1 ueap trRI I r.+ee+T pTnon lngr .qTtl p€{se I ;uos .rC.r9tmgr .uoF}cTTJ:Js sR{ uT rala 9ngl;14 .+noq€ p€aq sTq ssc4 o+ penuf+uoo p1Trlo erLl,, .T.[ec ltu poulrorp roToq poou: aq+ $rc plrlr ar{+ UI? uT€r eWI Jo aslorr aq+ ro .sdeqaed cleelse ptmos os+ s€]r aqs 1nq .asnoq +xou eq+ uT qlseq s+ pa11€c I 'osnoq aql uT spr ;ce8eu1a .;:o do.rp eTftrTs ? +ou lnq. laqcspeaq aq+ prre ,ro^a; aq+ e+€TJsTTe lroqauos pTno,ir p"er{oJq} sTr{ uo peggttcle Ere .;re8 -eupl 3ua:1s uT po{€os qtoTc Jo acetrd e }lorDl I .urrlrTtap sTr{ uT AUT{ts+ s"ri eH .re^al qSfq Wp ssallsajr ,toq. aq+ 1nlg o+ dn esor I .+q€Tu +sq1 lrom:poc +srIJ: erft .rtg, r&ul3r aI+I uI 1a3 gre rrou +no o8 nol( lruop ft{[ .ffid axe notrr .r'Fq q; pT"s I .ra^a+sqi +ETds ou fq aH .u.Eq o/+uT ?€daas lreq pToo aql uaq| Aau{ I .aE}+TI € +sng ua^o .leo o+ pasnJejt aH .+alrreTq i(rrry ueloou icu utr ttn g:1asugtr ./CT.r€o utop ,te1 eq--a+T +.user.r r,tepeen6, s€r +eq+--ouec poolJ oq+ +q9gr eql .+qgTu +€r{+ trnry .rtoq sgql 'SuaraaF{s ![Ie +a}r TT€ auoq aur?c aq .l(TI€.In+€N,, n.Aqtql nolc .oueN Jo p1".rJp sT aH,. .r(1e1aacas ,(Es o1 .plorc orp pec€J ptre r{oq aq+ c4 lp€q rsq peurn+ aqs se serta s.ueuon p1o uT aT{u1rl1 € se.tl aJaqJ, .:{cT}s 9uoI e q+Tr :p€q. +o8 " rrTq a^eq Er€ [ry] poxe^ocsTp rargou req ueqn n-teg 9re<Ieg 1e ,(pearga s?r4 eU .ul"r preq aql uT .rten aq1 TT" rraq InF1aq Auggp-r1 eq pTnon sraq Jo uos € Jo ffif, sgg lpnor4 .raaau I +ng .uroc eq1 pasguord p€rl oqlr ?TcnT uTsnoc raq roJ Suoo@ aEos q+T[ rrs+s[e[r€4 s+ peT,Lmq €Txpcell os lf,rvr :€es u"a I rp,req Ere ftro1 €q TTTI strTar ar{J .9ugrrou s1r41 euog aq- ra+laq nof TTe +e uroo +?r{+ 1a? no.rt JI .ouog i(1reau sT ecT,r rno .?Ir€c?l{ .rcoq. sTrR Jo req+ou ar+[ cr] pps I .:(pee.r 1eg uerr.e plnoo sl€uTu€ aql aroJ€q uela euqc su!€J or{l .peuetlcleq se .r49noue arng 'eq 04 ftrgo9 see +T ler t'roq r.rou{ I +sa}rqlnos or{+ uorJ: s1noTc 3u13ueq-lo1 rpRR at1+ ,(g .trep prre Tooo--- uT +es raqua -1deg roq xequa@cr nol .uaq 1eq1 .setr .ueq aql rqy, .ITecar oq pep+ ecgeg ftmdy e..r.iloJaq. ftrT,t€s s€lr +?qfu I ;.tto11 gnort o+ +uos +! s€n lroH .sfo1 .uaq aq1 1n9., :9u$es .erou ecuo ,., rrgEor'r pTo ern !aoq: aH .saT.ro+s ulro req a/lJoser cr] roq p€rlse prr" dlsso8 aq1 peldruzralul peoq oTrrEq aqJ, r....ltEs pTnol aH .s8ugradileq qcns
  • 4e- r.auosora:l Jo soT++q @ or+ Itr" saulp,;res Jo suec IT?r[s aAII aur e^eg eq. .p!€s rausreJ aq+ ,..:Iesx ror{+o aq+ 9ua.tr o"+ plos I poo.rq ourcs ar{l Jo uer{ rar{+ou" llo.4{.. .,.sToT .1otr esmoo JO .o11,. .fgEecgri(c ogro6, ffi pefa eugag &mdy ,.eopr?N c1 ueap ueq aq+ u€eu nor( ogr ,,iqclal s*noi( 3:o ueq +eq+ plnoJ.r qcnu noq .o:16. .pges ifageulg: p?eq oTrjr€q o{1 ,,.oirT6, .eups aq+ lsnf peqrnlsTp noi( +JaT qclqx +nq. .pfnoo no.r( e.rou 9uTtnou splr arelpl T?acuoo cg lroqftre ,tr1 plnon nof etlus aql sptr 1I .peTTus @!ffi'aqg, s1r11 ,11a.tr serr eq "....pTTrp uoou i(g .9uTu;rou ar+I Jo +sar aq+ lcla1s e11 .1a{ueTq ,tu q+pr TTell urTq pere^oo gle spFl{ra+J€ ur.rop urF{ pT"T I,, .e.r1ds.rad 4 ueSeq oq eTTqx el++lt € uT asn€caq .utq roJ ral+aq ar{+ TI€ s"x 1T 1ng .9ugraou 1eq1 <Inos ua{cTrlc loq Jo sTnJTnq. ea.:q1 ped1n8 eq rter.r aq+ {aan ? roJ ua+?a +ou lr€q aq {uTq+ pfnor no.f .sart --i(oq s1q;" .urTr,l eroJscl uaq aq+ pTaq I s? pTTr{c eq+ uaes o^eq pTnoqs notr .oes q+ opr"N roJ apTsuT {od+ uaq+ Er€ aln +l pTaq I .sur€ srrar.{+ollr raq cquT tlels plgqo € pTnoJ,t s? eu q+ aursc +T,. .uo +ua[ eqs ,,.uoq stq;,. .acuefTs gmog:crd s€li{ orar{J .serte .raq a+ dn_lf 1q9noq pu€ +rpls roq Jo . TT4 aql roJ artr+ roJ .aT+1TT uxop p€qceal er{s 1rr€ .ueq1 9u1rtrc sel aqs ? ftrpf€qs preeq req .ls?arq. rar{ a.roJaq Brmq 1eq1 ssqrc uT[R aq+ pere8uTJ: aqs .Txrnos qr guT{"u rua{ods peq aqs ra?Jre AroT pe^ou stlgl raq puy .eues at1+ fE€ uat4l pr€rc/l +nq req Emor" eltloe<l at1] +? 1a,t 1cn 9up1oo1 .polu?qc Irerrolr pTo ar{+ r.iTnFaTfroA srsH iTwTcrau sT poc" 3fupea1qs pue peqcuarp TT? uaq e 1nq supr? ueTTeJ eql 1t 9ugqced upeq pe areqlou uo{: u.r.rop delg: plno}r rlrrTq+ nort op ?€q.t.r rod .os lT peTtTl{ prrorl poo8 ar{J, .spr€l,Lre+J3 pezlT€er I .ITTIT s.Frql ern ?n 1T tng 'ue++o8roJ rer{+a9 -q+T€ p€r{ I oTor-l e g:g:o glds a+ u"Foq suT€r8 .+T pe+Jgt I s" lsnf .9nog:pq oq+ roJ poqo?er gre dn poo/+s I oS.. .a^czls eq+ pulqaq. rerrroc aql uT ft:og4eq eq+ uT oo1.r eTl+TI TTT+S s"r.{ eraq+ peraquaueir I .poo3 !rF{ op 1{8Ts .1r4?notg I .agpTerod .pTTr{c aq+ roJ {ooc p1noo I SuTr{+t(tre .;:o &rppgp .l€s I a^qls ar4+ exoJeg .uaqo+T{ aq+ s+ ?uer I .+sst ?€ aE?c 1q3gg se pe^Tler lTeJ I roqouoso e€F -ec?lii lnoqlgr op I ptnoo 1eq11 alr{8Tu aql uf as.zon 1eg eq g:1 +"q[ .raJJns pT1tp aq+ 9uTr{cl€lr ;reeq itlpreq pTnoo I .?oC o+ A:TfTec .o{€n? +da:f I +q3tu aq+ q3norql 11g ,.
  • -e€ - "**r', -n"i|.1,"1'' ,J rlsn9nY rauge8eq ff(1 I aJTT T?T-r+snpul ? I€rn+Tnc1.r3Y .i '13!#Fffi--' #'ouoq pJ€l,ro+ nrTq peT ,9ug,ro18 ac€J.trlE raGEeJ alF] Jo roplnoqs eq+ roJ pqc€a.r uaq+ aH .r.SuTrrrou sFl? uelsE?u€d uorJi 9uTuo aq 11Tn €T.rec?hl adoq rt11ee.r I .noit p€qrn+sTp 9u-r-rreq .rog: aI[ asncxe q+ noic +ue]r I {rpTo.I{ !pl?s .?Irfas ffi e.rog:aq ,(1 -+uara^ar pu€ aT+1TT € 9rrTdos+s .pe-aq o-ureq og ?s€I +V .1no ftrtruu1t4 +s?J s?r rool .B$crc erlJ, .ars+s ar{! Jo +uo.4l: uT qcle<l cluep eq1 ftrg4cgg ue8eq peg Fr€ sasnoq ptre seer+ eq+ oloq€ TTer s"rr rms 1tp1aq aq1 .lror rtg .xq[ eql {rqrJ JTosltrTr{ peTfnd @?ffi'etlf, r.atrou oN .rt+xTs-ox+' qr+€ql---auesqre:l Jro seT:|+oq ?u€qexec o!r+ pu" souTprps Jo su?c a^T'{ .arout :fue qcnu se roJ +T Etas +.u?c I lrog .sol?+uec it1:og: lsoo sauTpr€s Jo rrec ? .{aan lsst TTIUO .sorleluec itp1q1 ,ftuo roJ TIes I. .pTes eq .r.auesoJra:J Jo €u€qeJpc aug.. .sraArr.J sTrl Jo dleq eq1 qlpr cr.+eur{+Tr" sseuTsnq sTq pol?pfcnla oH .uT pe++nq .arq+s sfq apTsuT sSugn pa8ue.r.ze p€qsTuTJ prsq oqfl rr?upuTr{c eW ,iffiTc .qs?c uT 1?rII sT r{cnu noHM
  • 4€- ,(1esoo1 Sutrdoorp slte3q rlaql peq epTrul elttoect ordl al{t EI" '9Ta er41 Jo dq+ uo urop aplsdn peT+ eTq.?'+ 4EE-45{ e sen araw .epls eql o+ po^oE rtoq et11 'trereau lrexp 1I sv 'p€aq€ palmds osror{ aW} pue d.5qr'r sTt{ ..'asT"J ra^Txp eq+ auTl f.r.^€ peSSez8p 1nr€ itTTsunlc uo etreu eTcTqa^ ttla:pEr eq,l ..Q esed-o+.tffi-AaE 9trTuoc uo aq+ pelT€x sq s? r{oau sTrl Jo ed?u aq+ lsup9e dsep p:e tplq ttn plaq spu?q rpoqls eq p€or eI{1 Jo aTppTu aql lV 'p€or arp qI uo pue osnoq aq+ raprm uqrJ 1no peiloap3 ,toq aq^I 'rapnoT auecoq 11 se 9upsareluT erou prr" eJo[t at€ceq 9ug4earc aq1 1nr€p€qr aq1 dn 9uTuoo 8trFfea{,c s"l.r aretll 1rmos " .sur" i(uoq aTlllt sR{ t$Tn +T ac€J(lue c] pe}It ueql 'apTs fuf3fnq s+T lfal aq itlaapuel, 'es1tto.rd ouos pTeq +T Is'noql s€ lerlsEq aq1 pepre3ee aH 'rall€u ou lnq !arol{+ seu?ueq ou a.ra[ arall] rrau{ eg 'Sugedar .:og: seueueq uea.r3 deal o4 posn raqleJ sTr{ eraql.r la{s"q 1u€Tclr? 9Tq eql s} .asnoq eq+ ragm luen 'r(lssalasod-md s? pu? 'esodmd +nol+lTn rapl€I aql urop pTTs aH '}u€J'r o4l +eq$ ro 'op q+ 1?I{A cr+ s€ pasnJ:rroo rro.op uaqc+T:I oq1 ,tq pos+s aq arrFlauros rod .a{ous Tnor{tTri .+ueraJJTtuT ue pToo i(T -uroqqn+s t+enbs 9up(1 eilcls eq+ plmoJ 1nq ra.rat11 poog 9u911 -a{ros TTens d+ 9uT1caalxa Terrsn s? 'pe?tsul uatplTll etn cr} ?uan eH .rou 1q991 aq+ q+1r.r,tetd s+ poou e uT ser aq lng .orJ prr€ s+ 'epls?no ooqurcq Jo peaq € $eTq +s: rq+Iou ro@ ar& s? tesndq arp apTsuT 8uo1 ,trea 'q?nofil+ +ot{s 1T }lou ,JTaslT pe^eT-zler +q3lt Jo rrre aql noN 'oceJ aW! uT fTnJ u1q 1q9nec fuTu.rou ,(.raaa 11e.u-qcl"ql eq+ uI afoq e q9nccql pacreld 1eq1 ltfggms Jo cce 8uo1 aq1 'dn poa;s aq sV 'TnJ -?uesar raq+"r sBr F? '1t$rot|} aq 'ldalsaerro a^?q itaql '1eu ar& uo se.rn81g: artl +? arou ocuo polooT ,toq. aIdI 'sooqG"q Jo eu;[ aq+ aaoqe dn TTan roc s?!r F" uasgr 8uo1 1leq rms raq -rra^og aqJ, .elsaTJ oTrx?q aq+ Jo fuTILrou at11 s?x +I 'ilr ftrppr gre tleels uoal.r+aq uref unerp-9uoT erg p€+lTue 1snf p€q 'pua reg: aq1 uo re+sTs sT+lTT sTH 'raq1"J 8u1:tors slq Jo qlnou or+I uo rclqe+JoJuoo 9upser sEr€ parpla+slno raq Jo ouo 'al"rl -so.rd ,(e1 roqlou sTH t1"u lmq uouuoo ar{+ ssqrc" perlooT pu€. ssauTl?er{ slT Jo geaq s1q {ooqs oq ueq;, .s.:e9utg:a.zoJ sCil .;o q1ftra1 eq+ r{+T}r q+roJ gr" {c€q se/ta ,t11es sgq ftrTq.q.ru saqcuneq slq uo les pu" ls1eT +E dn glasulq Cg.flnd 1gq SH,l . t" ,,""uToo ? o+uT lpflgpJ'+f 9u glcad:ca s.ze?tr1g: +a*"ptrTlt l{lTtt Pastt s rern+e€Jc ' r eTtlTI ar1+ a{ortrs ,toq. aq,l. NIOC JSOT SHJ J
  • ${, - ouoT? tlori oP-auoI? aq cz} peluen aH 'Won slq 'ermsa.;t r(oq aI{+ pTp .fene perpeq peq pp ef++Tt eI+} TT+Irn +oN .- i...ol.r+ .auo .r(er're og .no,t uo spueq Ir1 I eJoJaq oreq Jo +no +a0r $.oas TTr tlotrrl 'peleeder raq+o aWI ,,'atrar{+ dorp 1ou pTp lT noit 11e1 1,, ,,:,plmoJte auoo o1 nort pTa+ oql{,, aq+ peporS ,,ieraq Jo +no +ec,. "toq .rrTq palrolToJ p€r{ oqA ,ra+sTs s1t{ p1€s ,.'atrat11 sT +T {uTttr+ ?ruoP I" 'uToo 1so1 s1q uodn ecu"qc q+ FuT+caalxa aTTqx ar{+ TT" '!€a+suT s.ra9ulg: sgl t{lTn pe{rox pu€ t{ot pedos+s eq og 'prmorS aW} qI :1cg1s s9ug11 opeu p"q peu oq+ uT uT?.r aqJ, 'saq+ sTil I{+T}r qsTctc[nJ .;o ecelcl ltzeaa dn ?up.m1 +FcTJJfp s"]r 1I .aroJeq +rFTu aI{+ uaTT?t p?q eq srsq}r urorJ: ecu"lsTp alewpco.rdde et4} Pu? r{qreau sooqureq 3:o duelc aq+ peraqueuact aq rod ..'fluT":+rac 'ace1d ar11 sT sTr1;.$ '+rnoo orll Jo rarr;too u;ta+sar.rr&no€ aql aroJaq peddcls aq s€ 'pnol? pT"s eq ,t1T sT sfl{Jo .ar[T1-?se^.req 1" ,ftq :JcTtR uo guT+s?oo plTqc ? Jo uolu€qe ssaT{cor ew} uT auTlcur itssed oI+} uriop padooas pue 1q3F aql ql pe,^rar,ls aq qcJnqc at{} ,tq- acuo 'pEqr eI{+ ssqrc? 'r{caflp oTJrE(l etr} Jo luo.e: uT selr +Jn@ tT"q+a:is€q eqg, 'up9e 9trgmrr.r psg€ls Ere dn JTasuTI{ pe4clct eg ,...rol. 'ralsTs sTtl c'l pelnoqs eq ..t9tr3r+€gt ,fq. nol( eq lpn.rls., 'tTaJ lrr" auo/+s s .reao peddlrl aq 'ra+sTs sTq +e {ool c,+ rp€c Treaq soq pauim+ f,oq. alt+ s? +ng '9uT.crc oluT :f€arq q+ 9uToA s?rr lT lpnoq+ se '1sa1ord luaggettu'g Jo ouo? ? ?eT.rJ?c lT '+no p€TTeo acTo^ aq+ eun prT(R aI{I '9ugrtm.r uo 1de:1 aH '+Ten cr+ qTq roJ +no peTT"c acTo^ aTl+TT TtT.rr{s ? I{cJnqc oTJ.:r€q aw} pu€ suol{ uaa4aq ,terpTlt a,(TJ er{ t,upTn@ Iqr :1q?noq1 aq ocuo .rod 'q9noua ts"J 8uT^ou lou sts& eq lq8noql ag 'paeds ITnJ +" SuTu -rrnr sTr{ 1nq luelroiturT os s€r{ guTq+ou ?uauou aw} rod 'Imr ? qlnT s{oJq uaq} rsdels sTq pec?.r+er aq rrCptcTnb 'uor.+c? +u"rlsuT q+ uTrt p€ppqd pu€ puTu sTtl uT dn eurec ftr1q1auos uaqr asnoq oq+ prerql :peq 9ugryger ser.r l(oq at{J .,toq at4 3:o ttleq aq1 a9peluourp? c,+ rtcleals od+ ptrc fr.mq ? uT qonu oo.+ s"lr rel{lo aW[ 1nq 'ueu eq1 Jo uoT+uolle aql qoFc ctl po+u?n 8H ,,"|TTT--TeH 'r€uTtr€ sT(:l qlTlr ue[I eq1 dlaq c/+ SuTltr+ ',toq. eq+ pa+noqs ""'ITT--T"H" .ra+s4 o8 esroq all+lt eq1 1a9 q+ preoqroolJ: oql uc i(Tp€Fador leal sTt{ pedunql roAT.rp aql s? relnoT peqSnel 'q8ne1 c+ rE9aq foq oqtr, .seTTTeq rTern uo +q9T+ pollou{ s1nreq rlaq+ 'pr"rt;roJ
  • -9€- . u€8eq. pu€ q*m@ o(I} Jo ral,;roo ar{l l[o{I pell.m+ ,toq. aq,l .r.ou dTaq .auoC.. ,,i+T lsor no{ {ulr{l nof op aroql{.| nof ,.asT +T :flrTq+ op exeq.[{ .eolol .rar{ uT gdunT.4 rpps 1ap aE}+l[ eq+ ..o€ noj{ pTs+ Lr .edoq <tn SufaF +seT +€.pTes ,(oq. aq+ ,..o.raq dorp 1ou pTp ?l :IuT(R I" .+ooJ ? Jo eTos € rnTlr 1T uo drxte+s pu€ IT"q aq+ pedclo.rp ar{S .+T peT[ere pue lt 1r49nec 1ep aqtr .ra+sTs s!r{ s+ TT ra.rtg pu€ TT"q ? c4uT .raded clleuore eq1 peldunrc eg .1qftroq1 eq .luguredcled roJ +T tueats I p€r{ " re?+eq eraA 1I .ftTdrrln{ euor? eq+ peTequT pu€ asou sTq q+ 1T pTeq aB .dn +T pa{cTal ar{ pue ulq p€+sora+a1:reddea.n 1u;u -raddad V .erou ecuo ecelcl eql re^o per{cJues rCoq. oqJ .,t19ugrpou pT€s oqs reeesr .llrTr{ a+ sprrert .req ch lJeuaalo pue pe8glqo 1118 e111gg aqg,. ...slnr?tl .rnort aas eu +o1 .+T punoJ al.nof .aq,(?g., 'peleada;r ra?sTs sTq ,,.etraq 1.r.eJ Tou pTp 1T noit p1c; 1. .ssol Jo esuas alqT.Lrel e +fal oq pu€ .3ufq+ou rog: euo8 selr +T rou +ng .oT.r.rq erIL uT pTlr{c rcu€ q+?,t Te^af € cr} uRl p€s!€.r peq lT .Tt? eaoqg .1a:pod sJasnqrl sTrl uT arnces 11 guggeeg: pnf +sng u-FrI pagoJrroc peq +I .r{tl€a}r sTq r{18{ ged q pelrtual ueeq ,toq orn p?q ecuo +ou 1rq . srtep or,r+ ls?T ar41 u1 :ftrq oq s9u611 TnJTlrcaq pu= I?nsnrm itueu uaoq l/eq €raqf .gr"q sFt Jo +no 11ag: aceld o^s+uoo a^TJ: sri(oq eq+ +€rR uerl+ s?A +I .u-trl uocln 11ag: rat5loq sTq .roT^€qaq sTrtr Jo !€uleqse ,(rerr 11e3: aqs asn?ceg .ece1d ft!(e:+ spn leqA aes ol pa{oof lnoqe altload aq+ pu? .t1gro1 prre .Cguepgrs pegc ag .itlpeleectar sapTs ar{+ uo u1q paqculd F" Tos+s req uox; urop p€qu;lc aqs 1€Wl qonu os u?uorir at$ pe+€,+Tr.rT guff1nri I lus+suoc eq; .1.rpts srrar{+ou sTrl 1? 9rt1 s+ w€eq eq pue daalse 9utffeg uo;r;: pfoq .re8uo1 ou plnoo IreT ar{+ ls"T l€ +ng .urTrl pTo+ oqs rq adn au"c auecs .re1nc11red eW lTlun lTelr rtoq aql +ou pTnoC .raqlo aql s+ plapt plnolr .rer{+Tou pue ?.+saTJ: ar+l eroJaq sr(ep .rog: TT lnq.? 9u11eqep uoeq p/€q uaruox olir+ eqtr, .ite1d arry1 u1 ualqortl ar4 s+ ite:1 aq1 lnoq€ +ce.Lroo s€r.r ffinX "Tcuas raq ro eqs rar4aqx ,fJT-rerr o/+ ecu"r{o req s€n +r{tTu +eq+ gr€ au11 ftro1 e rog: ,ttsflI eq+ ueas lql fq eqs .poo/+s aqs rpTrlA uo Too+s aq+ uoe: rtcuT ue a8pnq rar{+out sTq e{€u +ou pTp +se+ -ord 'TH 'daots cr} auoq ueFI aq o+ po{se geq Xcq aq+ l€Tu sn'.r1aerd eq1 @ffi aq1 8u1anp +ods eu?s ar4l uO .9ur.11gs uoq e s€ ealssassod gre aTqE+IrrT os s"ri Fe---
  • -s€- 8 -L€' ,.loqs SuTTs ,tu rrrorJ it€}r€ +et +.upTn@ seuo re98Tq qcnhl 'TTILS nof qcpc T't.I 'rt13: pue uo o9 'asooT nort laT I JT uarra ltou au edecsa l.uec noi" 'pIlQ etn +e unop pe:IooT eH 'pT€s aq ..'peau oNr .+q8Tf€p uT spu?q :aq firlcltlelc 'p1es .re1s1s s;q ,.r11 419,,. tranol TTe+ I +ou pTO" 'e€s or+ TITS a1l+Tt oql roJ: a^T+d"c strq dn pTaq eH ',ttptTn guTcu€p tpepc aq ,.r9uetre11 '1T a^"q I atra$o 'adecsa pfnoc +T eroJaq prgt aI{1 1q9n€c pue prex+no pu?t{ sTq +oqs puooes ? u! pu€ tq+"erq sTq pTaI{ pst aq;' 'lnoqe pTrox aq+ Jo snopllqo 'sapls rtunop s11 8ug491d '+oqr eq+ uo fTTzoo peqcratl s€rr ?.I 'a9ue.r uTqlp TTari s€ri trrTq aq; 'eJns o:f€u !c'" das d+ :tlsnopnec T€eq sTq palJTI uar{+ pu? qt€erq. sTtl l{c??o c,+ +uauou pelT?n aq '+no peeH 'es"q eq+ +" pmor3 aq+ pu€ :ltrn.r+ sI{? " uaoxlaq Sugredo eql q?no;rq+ saeu{ pue s}toqTa sTq I{?Tl{ po:Iror.r aq 'rtlsselaslo[ 'apTs ellsotlclo aq+ q+ {uru+ 1"eJ3 aq+ uxop 11eu:1 i(oq aq1 '1oor peurn?aln u? o+uo padiloq oTprlq aqt sV .oa.r+ aql g:o a3eqog :IcF{1 pre soqcu".rq aq1 fttoue ra^@ {os+ pu? rrcr tloq aq$ 'rf1sse11saa +noq€ ftrgooT 'qETq !'eaq oTl+lt uJ{oirq s+T pTaq pu" pedds+s 1T oxeql 'ear+ oft€u ua11e3: 91q e Jo es€q eql trrTqaq o8nJ:ar a:p1 ?u1q1 aT++Tt aI{1 peqc+er pr€ atTqn poc4s aq raTpsul 'roqcea+ aq+ Jo pref aq1 c/+uT pedmg " rtTIr{+f€a+s F€ s+rddns ecual aq+ Jo ouo uo paqulTTc aH 'lruoP I JT ees,. 'fTtu?TRng pT€s ,toq aql .'+4,( ?T 9c1@ T[rI,. 'raqc€€4 Toq{cs oTrrEq eln Jo px"/C oq+ q+uT trlr" rep(m poTr?rc +I 'ecueJ-orlx aI{+ Jo I[I"x]s uq}?oq aq+ Pqo€er +T ualu 'lq8TrJ: uT SuFpaarcs 'ptn@ +I s€ ls"J se rf?lr€ pe.radlreas +1 'r{c?er rTaq+ Jo tno tralJ lrre paddg:is 'petlttoq trrTq. aTllTI aq+ 'qgnqre asola 1a3 plnoo .,teq1 eroJeq lng ',(1gt3:a;rec 'r(Tl,ro1s :f[?r aI ueSeq I raqlo qceo gugceg uo.Tp1Tt{c o}r+ eq;, 'it!€ar +o3 gre +noqe pelrml tpatlc[s+s aq !€aq€ ,tT;cred 'prTq. aq+ pue 1ep aq1 9ulssed 'c,r€ apTu ? uT prnc"+?p,foq'aqq t.{tqt?lPwt 'BrE[ 3T11Ef € qotsc cr+ guT:t.r+ '6Fi{@ eq+ p.x"tto/+ buTmrrll }iou s?n pn= iteue uiierp p€q IrTg eI{;, 're+1tsur aI41 s€lr +"q.ir eas c1 ,t14cgnb :1oeq pe{ooT foq aqJ 'erleu s.raqlo,rq roq +no poT-rc 1113 eplgg aq1 uaqn l{cr?as sTtl uT paq.rosq" rtlalelduoo s€n ](oq aqtr' ,.'8ug:1oo1 uo clea:1 ton+ t+t{9T.r TfV. 'peuT€9r€q TrT9 ar{+ ,.'ot{1. ':peq 9uT{ooT lnotpT}r pl€s oq puTJ no.f, 3:1 o^e?uec e no,t err18 11.1,. "t+T '9u11eetle:1da4 aq ,tseT1 /Cauou fu lrnoo sTr{+ uTr{+Tr araqreuosr 'puTl{eq. p€IT".r} Tr13 aE}1FI aqg, 'sclels perns€au qT puno€,(?Tdl aq1 3:o I{+pTr Iu? qfual oql rfl?r a+
  • . ... :5€- r..otloJ; r.. .11 uodn'saaaet ooq,foeq itrp euos p"a"aq Jtlapr:c lnre uaageS: g€q +T lods eures aq+ uo prgt eql ppt frp s1:t+Tl a*{,tr .pFs ,(oq. ar{?..ruo ,auoc. .o.rou ou pe^ou prlq a$I +ng .epTsuT flpeleada;r pue 3uo1 lelq pu€ itTe+"uoT+cegg:e uled req u! 1T pedrlnc aqs .uf,r€i,r TTTIs s€t.r +I 'Aufq+ 9ugroutm aq1 dn pe:pTd pu€ u€r or{S .peT.rc Trp eq+ ,.i+T?I1., ,,.f,ol[,. .p€soTc spueq sfq uaql pu€---uaE! puv 'U€q sTq uT 9rrFl+ aTl+TI eWI +e perloot or{ se +sp{+ a8eaes € aEsceq q?no[r sTH ,,.1eif 1o11 .q9noua lqBT+ no,t pTaq lau o^.I.. .p1€s aq ,.;{rc noi( op ift.{1tr., .uTe<[ uT paT-rc prTq. eq,l .ra+r{31} ,lq3T1 p.rTq ar{1 pTaq oH r.esTq eJ? notr .1ett rfir aq uela +rrr?c notr,. ',t1pe1sr8s;p'iCguar.1edu1 pT?s aq ,,.uT@ ,tu lou ar? nol.l .lou plnolr +T lng .uToo ? oluT +uourou Ite a9ueW +T aes d+ firT+ca&(e .sre?uTJ plrpl WTx prTq eTt+TT aq+ a{or+s ,(oq eqJ '+sa^.xeq aalr 1q?norq +T .lnoqe uoer +ng .+T qI ao4 +r lar oqr esorB o/+ lu"gmqeo+ Tarurc arelr oqn asoq+ TTeJaq arm+JoJsTI{ .r(oq e ualra tro ,t13:.ra11nq .pootlpeep .ous+s € crluT r0 .qsTJ € cr+qT peu,rn+ +T .+T 1q8nec peq ,(aq+ +qgnoq+ itaql uaqr trnr" t +T eTcrTcua plnor.r elcloa4 .9uos Jo eSrTp s+T 8u1ftrp +na[€ ]ft?x 1nr" for aq1 uodn puacsap pu€ lqgq1r.r+ +€ auoo prnon prgt eqJ .uerf} sesnoq reJ e.rer areqtr .eut+ sr.reql"Jgr?.d sTt{ uT pocgoq{81au a+} +noq€ }reTJ: +€q1 prgl pe.: e8ue.r1s ,trq+s srreql€J sTrl pe.requeuar aH " lnoq? .BrEt s+uT peu.Tnl peq " uToo sTr{ .rCoq. eq+ Jo trrTq aip rrl .uog+?Tco6se e8ue.r;s auoe tpnorql ,+q9noq+ e c; ,(tsr,r ears8 :1nH Bron eq+ Jo asn ar{J, ,.{nH ? Jo pTe4p +ou u.I i..€q .eH alinH noit a.re rO. aEllFt os+ qonu al.no,t ,€H eau IooJ u?c nof {rr3r{+ notr., nort nor( TT€+ I i.."q " 'pTnoo +T s" pl"q s? lrtq ftrppad uo oB c1 fe*d slg pe9rn pu€ peq?nq iCluo foq ar11 +ng .,tTpfder pue i(lpeleetler rs+alec sfrl Jo dunql aq1 petcad +I .prTq aT++Tt ar{+ poE:c ,,.J-a-a-d deed .d----4., .pps aq . .inoit 1.uop .q.r€us arrnolc ]lIrT(R nolr .T"cs?U.. .aa+q3T+ .reuosgrd sfq pfeq aH '.re;: 1a8 pfnoc 1T eroJeq 11 1qftrec 1nr€ +T .roup alop aq fre rsfq+ roJ i(pa*uaeq geq aq +ng tuope€rJ: roJ :pT{ a1e.:adsap ? epeur oTtrrTq oty+ us{l rlld s1q pe:cste,r eq peq rouoos o}I
  • _0t_ #.+rnoo rr€q+a{s"q eql q} arou ocuo pep€eq pI€ p,rert ar{+ Jo tno peTr€rc TIIS or{+ pre ,toq aql . auo sy .ples aqs ,,.9trTs +orr pTnoo 1I. .pTes eq ,..auo l?(ll roJ sorr€i+ueo or1 arrl3 1@ prl 'Ia$su? +ql pTp gq 1tsror4.,1.r19 a111g1 aqJ, 'pT€s eq e roJ so^€+uac a^TJ: arr18 nort pTnolh , ,, "esrT(l ..tfEag.rag1pa1 qg
  • _Tt_ ,tq. p'eor ar+L uo tJeT luaulp€s r(a/teTc {oTql eq1 uT€38 a9plr.r+ or+ 9upteq ps+sa+op er{s }rog '!€aqe p€{ool 1xle peoq req uo 1a4s"q. .zeq pacegt eqg 'stto.rp 8Tq. ul ftrTfFJ s"ri uT?r ar1g, 'suTed .raq r$Tr uT"r oWI lTaJ pu" ,(rls aq+ 1€ dn [r:1oo1 eQs 'it1a,r11cuTlsug .puno.re TT€:ldsp s"r ?T,tpeerge lnq 'uoouralJ€ ar{+ u1 rnoS::t1uo s"lr +I 'peor aq+ uo 1o3 aqs s" TT€J q+ ue9eq ule: eqg, apuelsrapm rtaql 1ou pTnox ,tqfi '+€noq+ eqs 'TerlJc os eq aldoed pTnoqs ,Cqlt ..raq ra+Js lnqs +T pal{snd ',(ltpnol s? tpu€ 'it64?nor a1€9 eq+ pTaI{ aqg '9uor1s sen aplrd raq lng ':ic€q Jeq SuTpIor{ s?r 9trTl{lauos l&to-d+ se'pe+?+Tsaq aqs ale8 aql lV '{o€q {oot eqs pTp acuo +ou !sr!€+s atp ulrop rtlpreaq paTJgN{s aqs 'JTasJeq peTTorluaa aqs lnq ru?eu os ?u1aq .rog: rreuon pTo aq1 paqceordaa err'€I{ pTnoo Suefes &. otrns roJ .uou{ nor( +aT l1.L.'roop eq+ guTsoTc rpeleadea eqs ,.'nou og,, 'p€€qaitoJ .raq ?u11en1crmd slolrq;: daap rs;reai( rar{ u?ql repfo uela po1ooT u?uox pTo ar11 rfr4s aLB le ttn fttp1oo'1 ,,;9ue1eg 'os :flrTr$ no.f, 1,uoq 's,leart lsst u?q+ .rafiro1 aq fTTlr suT€r asal{+ JT s? s:loot 11 'no.f, se{€'+ralo uT?-r oq+ a.roJaqil rf11ng:Tpnoql req+"r 'pTPs u?uor pfo e({! ,.rttou oC., '?uT.raTTaq. JI s" peppou euETeS alrou req qI aT[ rr€uox pTo el{l pTnoo $oH ',(ep raqlo er4 itgro i(e1ad g:o ue^?c ? 9uTptmod atdnoc pTo aq+ uees p?q aqs 'peaacns 1e,( 1q?p eqs 'sr?umf Fffi-ff 1e '?r€no(R p?q eqs 'araH 'eqs s€ ocll Jo paeu u! qcnu s? euo ,f;ceaa ErnoS: gre fep eq+ uT flrza olrreq aql punore auo8 p"q eqs 'cr} urnl pr"oo i.r= rcu1 arapg uos.red +s?T al{l selt eueng Fffi-ff ..alcu ,(qr 'Peau nort leqrt noit g:a1 TfrI aoF euos s9u1:q aq JI 'seT99iN Ir"S uarJ:tiou grrTuoo eq ,(eu o9e1g, o<Iy .xrrolr 'pTEs euenl ffiFy;tsa;,, .oA q+ ?€+rtsTs 'edoq dn 9uT^p Xapug: '8ue1ag 1g1tm a4ods uarN+ Jo raqlTau auTl € roJ 'roop qcrod-peuerlo-JT"t{ eI{} 9IITTTTJ afigTJ. aSJEl .raq '3u'gpuels pauT?urar't+orger raq pTcrl guTl€q 'ffij;*ffi-df .s.r1e1s eq+ prero+ paddels pr.r€ +o4s€q raq Jo CE6H )igql CNrISS ,,'uado a1e8 at14 Beqsntt tpufu uT lqAnoq+ auo q+u.r '1rr" prptr:oJ pettctels aqg "'+u€TJap pu€ al"i[q s?!r sLIs acuo .:og,;s@1pal aqc-auA-5T-.a€3.€r€*-+€t{+o'.etE '.q{cteJ;t:E!'€,€r+'+t.-9tT{*'a'!e**r, ***+* *Jtlt* THCIN XUVC
  • 3.n- ,,'+T :I€erq PrI ?T?s I ia.reqJ, .f1?npualpr{c pTes er{ ,,iareqJ.l .rr€g at{+ Tsu!€8e ss"Tg /tfuo aql p€qseurs F:€ s€r leg 9nT4rTrp aq+ ereqj{ ueqc+Fl eW} c4 rrnJ lreq eq .pTTrto aql uo spu"q l("T pTnoc 9ueTas eroJog ,,'uroqqn+s trlclu ;rnor( uo^e :Iea.Ig .8ulr{l,(a^a :(€org .ert8Ts,. ,,.Augq1,t:rre r1eare ,8F,. TTrI "i"""pTTqc" Tlroq. a{4l {Earq. ff,I iqa .+od awt r1'arq Tf.I .guTrllcru }tou pu?u tpTes aq ,,.8u!qlauos au r(nq Tnotr oqs pTes er{Sr "..;i;; 'f19upse1orrt 9ug4c;{ 1nr€ rooTJ: ooqu€q eq+ s+uo JTesuTq paddoe aq uar{J, .repnoT prr" ropnoT ,(.rc of u"3eq aq 9uoT e.roJeq +?q+ os t+.mr{ iCTTTU:eu€qs +fal ,toq aq+ .alqeuosea.rrm seu rtrTrl crl +€q+ .l€arq+ aaq fg .raq +€ i{11uare3g11aq po:IooT +nq rtere pe:peq eg .uged raq q+Tn rrTrl +?oq q+ peua+earq1 eqs s€ pTTqc eql Suproqs .,tppgrq raql"r req uo.13: pToq sTq peddeus .aTqeuJa^ogun aq o.+ psnuT+ '1uatr1edu1 9uplo.r9 '9ue1ag qpual +V -uoc aH o1 Trsq raqlou et4l +€qlr aJ€c +ou pTp ,coq eqI "(es ,,.1a8 noi( Teq[ ees IFr" '1:Eqs ifu teal .eTeH a+I ?upq 1l.upTnor .?ugqlauoe noi( 1ag pTnoo I JI,. .pT€s 9ue1eg .tpTTrp .pep"oq-pJreq os aq +.uoc.r ' fu ptorue Fr? snoucr+ouou pepunos 11 9ue1ag perT+ e(R s+ trre .uTe.r aq+ Jo Emo€ er{4 r.I}T}r peT9ur[r Supf^:c sTH .pooJ 9ulEreuap aTTq!. eql TT? .asnoq aql +noq? ;aq po.roTfoJ pu€ +.rTqs srraq+ou soq +? pe99n1 eg .paurn+ar leq r€qlou sTq l€wl r,tq raldtmq ltal eg 'uTefu ,Crftmq s?r4 aI{ }rorr If,r€ oge srnoq aarql sre+sTs sTq wll.lr +snrc acBl Jo TnJTroq.-JT€q e ue{s} p€q aH .+noq.e euoo +ou pTp ?€q+ s8trg{l fueu pasplord ueaq p€q aH 'erou r(Ire sas;uand ,tq. psTooJ eq +ou pTnox plTr{c aq+ +ng ,,'sq?rc 31q 1rre 1eg .noit xoJ sqerc fu@pq srel{ .saE@ raq}"J .rno,t 1111 1p; .s.relsTs rno,t ualel ,tTuo TtTl nol .pTes aqs ,..gtTr{c rqsnl{,, .?TTng Jo esuas +TaJ ,pTTr{c rar{ Jo ace3: eq} u1 1uaw1u1od- duals arryg Strlaas .u€xron aq+ trtrtV .reppel ar{l -desTp prre +u€.r!. g:o " ttn q.oq. raq lr€s sr{ s? ;Eeq+ou sTq a} fl9upplduoo pe}rc ,toq aq,l 'auoq paqc€oa Streleg uor{r,r peue{€lr per{ pTTrlc lsagrmort .rag 'a.rou,(lre'+T Jo liuTr{+ s} r"oq lou pTnoc ar{s TTlun r8u;qlLrarra 3lo ---ua.rpTTtlc raq Jo .?os +? pu€qsil{ req Jo +r48noql sqs puv '9uTqsTJ roJ poo8 +ou s€A ra+€n ulroq gre 'Ere1 aq1 uo{]: pnu WlTJ.r ulorq auooeq cr+ .ro+?!r arl] pasn€c aql p€t{ u!€r ar{+ r.relao€rou .+qr .ro . uadlr cr} acg"as ro; /t"Tep raq+Te ?ueau uT"r T?nuTluoo +?Wl xau{ eqg .a^Tsuaqa.rdde aarra aul€ceq IxI? SBUT[{+ itueu 3:o lqAnoql aqs auoq fel eq1 a1y .aroJsq srtsp orr+ poolJ: ar{l
  • _€n _ s+uTof raq lTaJ arrT+ qc€a Tu" seuT+ T€re^es pedillrs ar{s .peor oq? s+ poT l"r{1 r11"a[ fppnu aqt uo 3n1o8 1poL;g:!p s€r lI 'peftssear Urc pa^alter lT€J aqs pue rerrlosa.r raq pe?eTnuT+s sseu:Irsp eq; .lq8gr etn uT ftTls p€ap ooqu€q .;o sclunlc er{+ rapun asnoq aql arrlac*ad plnoo aqs .snq1 gtrgrloorl .1€TT Jo ?uauou lJTlrs auo uT ssau{cetq eq1 ftr1caa1d ..f:Is aql ssoro€ +no qseTJ dreqs e uar{+ Er" no11 .dn leT p€r{ uT"r ar{Jr .pueq p?or aql SuoT? petppnq sesnoq aq+ 1e {ooT c'l eTTr$'r ? poo+s aqs .epTs+no .repp€I aq+ px€i.rq+ paTlr€rc pu" lno dwel aq1 riaTq er{s ql8ual 1y .u1e9e s.rea1 9ua11al uo4;: sar(e raq ploq +ou pTnoo lnq. peTr+ eqg .up3e 9u118 -81.r.lr s?lr aq r.rou +nq doeTs s+ ,Coq eq1 ftr111ed uT p€peaccns lrerl aqs .+e{u€Tq uouuoo aql Jo lno ser auo ou +ern aes q+ ua.rpTTr{c raq o+ r€^a ?T passed Ere durc1 TTo ar1+ lTl eqs .eouaTcsuoo raq peTJap +€ql a^Tosar q+Tn 1"u aq+ uqrJ: dn aso.r flptrlg eqg .9ug11Araire roJ rer{ err?Tq lso$t? pTnoo eqs rlop .?u?nf ffi'@ 3:o uT€9" 1rr" u!€9e papuTuar s+ fTuo rdaels u! ua.rplTrlc Jer{ a.rorr scuo TaaJ o+ pueq raq p€qo+ajr+s aqs {Jep aw} uI .9uan1s a11nb ueaq preq uT?r eq+ ?u€ puTr.{ eqJ .TTe l? JT .qc?€c rood e gtr13uTrq fu€uf-rq rqceuo+s rtldua ue q?Tn lrilTupTrr lsed Suguoo $naqsnq aaq peu@u1 aqg .ftrpg;rp---o:Jex? ueeq p?q eqs gugreaa .+€Tu +€q+ +T€r cl p/eq aqs ftro1 roq arec JOI Orc iNfISS 11y 'uT€8" pue ur,e9e uTq p€ss1:1 it1:ap4 .fu1r11r(reae roJ eus+e s+ $T s? pTlrlc raq 'gre tleg jraq cr;.{rJaltTq pereql"S aqg .esrouar Jo TIr$ s?r eqs +uelsuT u? uI 3trliloar rguldeet'r s€r aqs ueq+ lng .,(tf;€ue ,toq. aq1 arca s+ ponuT+uqc aqs uaq+ uo^g .snolJau prre p€+sn"qxe---+sd eTppTlII aq1 1su;ege ur,rop t?s 3qs tr[rE .op prna aqs a.rou 8ug$orr s"r,r eraqJ .flgmos uTg guTsrnc s?r aqs s? uala 'r{19trlceueu prr?r{ e 9upren .rtoq ar{+ aroJaq +uaq peuT?uer eqs .pr?q raq JJo uoorq arg +nd rar{lou aq+ pTp .rl+?arq. Jo serlsluT lTncTJJTp uT popre SuT.Crc aq+ TT+un 1cu .u1ed u1 ,irc gre er{+Er.r.r te9uo1 ou pTnoo aq TTlun Tou lng .pTFp er1+ Jo s{cq+Tnq If,re sta:E€ ar{+ uo s11al e9.re1 +JaT Eooi[q ar{+ Jo peaq eqg, ,,'poo8 aq re^eu TTrno.tr, .pTTr{c oq+ anpqns q 9upf-r1 .pT?s aqs ,rrpu€"+srepun ralau TT.notr. 'pTTt{c arf+ ArT+eeq u"8aq Fr? uoo.q oq+ peqcl€us eqg .8unq uoorq TJrut € ararilr reuroo € cr+ ETq poStee trnr? Ixreq eWI ,Cq pTlqc aWI p€qq"r8 er{S .rer{ Jo uoTssassod 1oc1 qslunct c'? qsnT pTTn ,,(luappns oq+ TTV " .e1qlssod selt 3u1q1 qcns +?q+ a^eTteq o/+ pesrIar ErTE r€r{ asecaq .p€uodc["r{ peq 1"qr roJ +rrnooc? c4 eTq?rm rpaxeldred poals 8ue1eg
  • -fin - -i ";,, -' ": -.darz//+U .: .- ?a r.tr,''v i, gg -,' .r{ 'f r; i J .r I .:'.1,' lB-, r' ;*k*^_',1____-J___*j:" | './ - 'd+t6frffi{f, eglr---l*?* gyl!L-4?ll/n gr€tfJ"?Ftlg.fgrrtf"* # .uado ale9 eq1 poqsnd .trrrTu uT +rpnoq? ouo r{lTr.i 1rr" rprclr;ro; pedctals aqs .+u?TJep ptr€ a^€rq s€J,r aqs ocuo rod .snoa9amoo----1ryaatod +TeJ pu€ ruT eA€9 oc.roJ raq+o eql puv .trrrcqsnq raq...ue.rpTTr{c raq .;o 1@noq1 aqs uat1} +ng aTT" +e 1I op eqs lsnq .ssaldTeq pu" aTr.qouurT raq p€relrrar ?€q+ sacroJ on+ ueerr+aq peuosarclul lIeJ aqs .iroll .s?x ecTr Jo r"f aq+ ereqA .rall.;r@ ar11 ,.roop lp€q. eq+ lTTer ,Cral esnoq atIl lrau{ eqs ..r"sJ JJo pr"}r s+ preq l'qnog: aqs atTr{n ? rod .8u34ror pulu rer{ l{Tuo sr+T +ng .r"aq cr} pouaas eqs ,sfq1 op +.uec notr 'tto+s cr; raq .ro3: 9ugglec s€x ecfol € q?noq+ s€ .s.x€a req uT Bupuar 1da1 fugqlauog .Ernor8 eql or+ pen13 1ae3: raq lTaJ aqs .aroJacl TrUreeJ s? ueaq re^eu p€q eqs .9u!.re^Tqs .1no pe:ilc€q. &repg 'it1aa11cu11sul .araqxaros EorJr r(TsnouT[o peTror{ Bop peuel$14: y .e+e8 eq+ peqaeorilde aqs s? 9ufr+€ff Jo qssg: s?A araqJ " .pJcs.t{roJ po^ou eqs .:t1gq11eals .ra?J-!r e lsulefe ,(a.lil s11 fupunod px€zT[ esnoq s aq +snu prmoe eq; .oN ao er? aq afiInoo pfo aq+ pTnoC .apTsu1 {rqrJ prmos dsp:c e s"x eraqJ .uolsuaqa.rdde r$Tr +n"1 .esnoq awf apTsuT prmos roJ peua+sTT aqg .ftrTq1o1J .it1u1e1leoun ':t11q;qc1el prmolp pe{oq aqg .req roJ rlrep arp uT SugJncrd selr euoeuos 1eq1 lcedsns raq ap€u tloqouros ssau1Tlls eql .JTas.raq xste.r 0rl lclsnon3iST^ pow!"arq. aqs .pnu uT +aoJ ;ceq peS8arp AUT^eq roJ p€rT+ s"r aqs .pa<klals aqs asnoq arII Jo +uo.U uT aoug .aced raq peuetcsts ?ue1eg 9ue1ag .sdunlc ooqueq aqt .raxeeu au?c eqs sV .trrTu uT lqAnoql auo qtTn---sasnoq Jo tlnan9 aq1 pr"xs+ uo luo.lr eqs 1ai( T[rv .1rq:a.rec s€x ar{s uaqr,r uerla .req peuged tT lrou 1rq tf11nc1g:g:ip {cnn +nor&Tfl rn?tt e itraddgJs os uo unJ oler{ pTnoc aqs o9" sitep neg: y .1cectu1 ot1} rapm :p"ro
  • _9n_ rT€qo uo auoT? t"s oqg 'dn pools 'i(1fqs tit1firpe11saq o4 uT ssslo " l{oI .sTitT9 eI+} Jo raur@ xeJ al{t uo4: 1.:118 y tuTeSe paTT?c I ,,iT?rr.reg ?Tx€l{r sroqlt ,r'T?ureg "TJe}lr '.ra1q9ne1 aql. enptns s+ aTq?+ aq1 gnldrarn rlcTls aJns€au e rPorq q+ p€tl I gr" tln pootrs !€q auo oN 'esTou alq€.reaqun tsout? u€ t{lT}t uoq: er{1 9uTfftl 'pelar,rsue rotqftret Pug:1colt Jo +sfnq+no snoauelu€r+suT uV r'T?lEEog tpaTTec I os pue "TIel.l,l 'rouq a1 pa+u"!l I 'a1e.r fue 1y 'ss€Tc aq+ roJ raq[mu pe.rgnbar aW] laau s+ +sng rlooqcs re{rroJ icu uT ouop ueaq p€q +T e{Tt tolt s+ auo a!€d uo41 peqsnd ueaq fq aqs l?q+ .ro 'reltEar-r1 ueeq. preq pTTt{c oql peumsa.rd 1 'paTITJ +ou arart ,.uegprert9,,ptle ,,aF€,, tro3: sao"ds esoq]r 4xeut uollsanb r{+T}r p€4r€u ausu € 1sT[ aI{+ uT s"n oraql lng " r1sea1 'peuxacuoc ser.r euggdlcsTp pTTtp relncp:etl ?eq+ s€ xeJ se T€ lq?oous aq q+ 9uTo9 arar uratf+ r{tT}r srfep aJn:FnJ: itu 1eq1 edoq eu a,re8 'noqauos tler{+ pu= tTlalr Fr€ rtTsnoT?ez uog1crt.zl -suT T€ltuT rtu pe+ncoxa uodn pe11ec pTTqo f.ra^g 'paTT?c s"x aursLr req ro sTI{ s" dn pue}s s+ pTTtp l{c€a pTar{ I 'uoT??cTJ -T?uapT Jo ralleu rod 'seusu sruarpTTl{c eq1 Sttgglec uetoq trre rer{c?e+p€aq l(u ,tq eu o.} pepu?t{ .ra1spe.r ss"tc eq+ rloq+ I 'seslcrexe firluecto aq+ .rolJv ,,'rTs 'SuTtEol[ poogr ',,uarpTTqc r9uTurou poo3,, 'Tft+Ir tCTTep eql roJ sseTc rfu povls 1 'sseusnc+TcT[os +uaTTs Jo :ts"u 1eq1 do.rp pu€ eu q+ pesn 1e8 pTnorl i(aq1 q9noua uoos +"!g 1@noq1 aqt q+Tlr g:lasrtu patosuoc 'leqceal Sugupaq € .I ?u? tg:1as.rnor( snoEmc nor{ ap€u ateqdsowle eq;, 'sec€J rTer{t uo 9unq gre pe1;eaa.rd, lueulJapuor'r Jo rIP eu"s eures sI& ,rtTT?uosroaluT raqlst :peq paTTrns 1xre reqlo qcsa 1? pa{ooT rcoq+ pu€ uaql 1e pefTus I uaqx ualg 'au Jo snoT-rrrt---adege 1es i(eq1 '+ser eq+ e{Tf 'au?s aI{} +snf '.rt1:ado:rl 9uT11Is fq aao:du1 01 ?rrT.Cx+ aran sss[c ifE Jo auos ?eq+ peoT+ou I '?u1uu18eq ern uT 'TseaT 1e !.raqcea1 nau ? repun TTa[ e^€qaq sfenle ue.rpTTqc tEr4L Toe;: at;+ czl anp s"ri 'ro+"T +no ptmo; I r+€q+ 1ng ',(1*agro s?r raao a9:=t1c a{4 q+ s"r.t I ss€Ic aqg, .,(epsaupall € uo luaurSlsse rou /tu o1 pe1:odar 1 'p€r{ an suaq or.r+ ,(1uo aq1 qlgr sserrrf,rFl s,:oslrr.ratlns ,(u pledar '1qflnoq1 qcnu lnol{+T!4 'eJTx itu '1q;queq1 ssaT oN ',tep itraaa auoq oF c,4l aTq." aq. p1nor I tr[r? .a^l} o/+ po"n?or aq pTnox )n?r sJeleuoTT{-tf T?nsn aq+ r+r€noq+ I troN 'ssauln;a1er3 qlT{ peTtTJ ser I 'rfsrv ar{l roJ auo8 T'er{ oq}r 'ss+ues s€onT 'Jhl Jo ss?Tc ait} reAo a{sl cr} zrEc.sls c/+ au p€rroJsu€iq uorsltlusdns J0IUISI0 sH^l NsHfi l+*ie*;+t€+lel(4r€r* vIUYhl
  • '9n - aw} r{?Tn +T 9uT+o^Td pu€ roou ar{l o'+ as+ ga.q roq 9ulrlcT+s penuT+uoo pue ?"aJep TnJ:aureqs uT peeq raq Peddolp "Tr"n rse;tr,, ,.'rtue a^?q ?ruop al{sr rlsar eq1 tr)esrl.Ioqc ,,'rgs 'oloq € q9no.zq+ palnoqs ecTo^ snortof-.raito t111*t1s € ,,'trTs 'req+4 € aleq l.uop aqstr ,,aaurcrr sTtl sT leql 'raq1e;: Jnotr 'roqlou .rno:t Jo aur€u ar4; s.?q+., tpTes L,'?Ttr?!{,, ,r'T?Iltreg €T-I?cql s1 aaq1e3: rtu .;:o eueu aqJ,. 'ladslqn €uI +soEt? p!€s pue rasoTo auec 1:t13 aql' .,i,raq+"J .mort Jo aursu aI& sT +€qlr '?TFI{'. 'f11e1c13:3:o a1lnb tples I ,,rertr?l{,, 'Jtou uaq+ plrTu +ou pTnox I lng 'lnr{s ueeq !€q loop .,tu :re13:e .slaudra:qs quoq asauedef ,{q. apeu saTor{ 8Tq eq1 qftrorql u1 guldaatl 'sairlasuaql paqcuaJ+ua far11 e.reqg 'uoor Suplofpna eql uT 'prmole :pTls 04 s1r13 euos pe8e-mooua +snf TITS eq1 ?uldeey 'fllensnun auoc +€qT sglrTtn lnoq€ e^T.+lslnbuT pu? snoT.mc lT?urala aJ€ uarpTTtlc ?ng 'StrTurou lsrTJ +€r.{1 ss?Tc aI{+ pessTusTp I uot!,1 uT€lro.I ct} plor+ I "Txel{ 'eu3cs aI{+ uorJ: apocar ltl? uxop lTs q+ 1.119 aq1 ggal ol lnq. gugpnel aq1 ctols ?TnoorlqSnoql I '9uTq+oil 'p€nsra aalq9nel elqSsserde.rrl raqtou" pre 'uq1.fi1r orrt-auo 'ol1-auo e +€aq. o.+ uz8aq srerllo aql rpe^or aqs sV 'ptoqaq. s+ pelu?li p€q ,tatp gulql ,iraa eq1 .rolo eu uon lterry1 !€s far{l sB sec"J: rTaI{I u1 qdungrl augnua8 s?r eroqJ, 'q9ne1 I +€q1 qc1€{ pue req 1? {ooT au a^€q c4 f+Tnua8uT eTqftsTsaleT srue.rpTTqo aI& s€r 11 'e1qeq3ne1 ,t1q1ssetcla,Lr1 set f11uro.;:ap sreTr€hl asn"ceq lou +nB 'JTes/tu qan"T lnq lou pTnoo I i8uTq+ rood 'asT[-q?rc ?,T 9uI39erp '1J4f, rer{ qlpr e19ue +qgg 1€ +no rfrn+s looJ lqlAr .raq itlppo os padu-n aqs p€:lT€^r aqs ueqr 1rre '+JaT aql u€ql raTT?us trre ra+roqs +ooJ +€1.r raq !'Etl e1.ren 'JTasrno/t roJ 3as IiI" reqc?at '1oo1---a3zss3u aq] tteauoo o+ peuees 1et11 seita firppou snopcr€ qcnE q1I[ au +" uel{+ pIIe raq+o qc€a +€ peloo .faq1 u1e8e Ixrv 'uT€3" ssaT:lsar au€caq sraq+o eql u?t{l fultou upaq at1s pTp rauoos oN '1UO.{]: atn c'+ auoo q+ Iaq IoJ lapj[o /cuitaqo pue .prcn":roJ ac?J d+ a8"rnoc auo6 Ir13 aq1 a,re9 sttlJ, 'se^Tesueq? Suorne 3u1:adsfqx Jo tts'eTsntllua .r1aq1 paddqs ue.rpTTl{o oql a1Tqlr a1ll;f e uT osn€caq 'poo8 ap"c qc€oralar fn 'lsar a(+l papueugzcla.r 1 4,trnmg 9ug11fim a.rar{+ sItr 'SuTr(rc Jo {uT.rq aq+ +? s.relpo +" :looT q} a+eq si(enle 119r ?fTqo V 'fllensnrm pe4rTTq. aqs '+JaT raq o+ xopuTx al{l Jo uoTlcolTp aq+ c+ itlpecro.S: IeI{+€r ?s:IooT aqs s" uaaa '.req1a8o1 ,Ct+q3f+ erer,r sdgl req Ure 'tt11recl lT 9uT.re^@ 'ace3: eaq o1 dn pu€q roq pIaI{ aqs 'llollrTn eI{1 Jeau {sep +ss[ ew] Jo +s?efi[?
  • -Ln _ I 1"q+ rar{ eas s+ papToep I uaqJ'' ,cBoqofi 'Iooqcs o/+ euoo +ou pTp €TJ"l{ {eer +x3u aI{J' 'lrou{ o/+ aulec raleu I'rp"q. uaql 10? oi{]ll'peir€add?sTp s8uTt{+ eq+'tep leq+ uoTssTllualuT uoou aq+ uI '?TJ€bl gu11ecgEr1,r 3:o 'terl rtu s€n +I - 'Sngrrou +xeu aql a1qel rtu uo TTT+s arar s9uTIIl aW 'eu aroJeq---ou€qs s+ Tr19 aq1 3up1nd g:o iter,r 'toarTFuT 3:1 'e1e.:.aqgga? -u?cT.rauv s"r 1I 'Iooqcs,s+ s9uTtll " ,curi-lqanoaq raleu +€ oqr 3:o esued:ca eq+-+" "Tit€l{ euop s?rir sTt{1 t?q+ l{eu{ I 'eTC[s+ /cu uo seqc+€ru pue s1a:e31c 'sreq alelocor{c T?re^as paqc"er I SuTuJou fuler au6 'r€eq czl ' erl roJ q8noua pnol s11o1dxe oTl+Tt aq+ +noq" p€t?+ pu" dnarg-ppor ,(aqi 'er'eq o+ pe+cati:ra gre peq faql sguTt{+ eql ""q1"io1 +noq€ 9u€9eaq roo'r ar{+ s}uT ,(Tree auoc pTnon .caq1 og fi{{ ,taql aaer,r lq3Ttap q1?t r{sTFlcT+ pue ra9ea 'cla rrtprrec---looqcs o1 'saulze€eu 'sa11e:ce91c usrra lxr? 'saldcle sselc tcu ArT.rq s+ uegaq Jo 'Cu€u uoog 'eldoetl "pooe',r"ta."uv of.r.req oq+ qlp i(TearJ sftrTql para+.xeq $recT':erlly aq; 'Iooqcs aq+ uoIJ: r€J tou pTeTJ apTlt ? uo +sal q+ euoo ptrl uoTsl^to frarV 'S'n r{19 aq1 Jo luauqc?+ep rCr+uq:Itl uV 'uarpTTt{c vtI} 8u1pn1cu1 opreq aloqr aWL Jo +saraluT aIIl xarp l{cTt$r Tooqcs jo ,t+TuTcT-r, ar4; uT peuactcteq 3u1q1euoe eu11 sr-tg fg "qi 'FroA € 8u1*411n lnoq+pr pTp ,tew+ sTtR puY ':tq pessetl aqs 're^euar&pacttto4srTaII] sssou Afit Ere lete :peq pfnor rta6 'raq o4 ftrp;;e1 '(aq,1' 'ral{ guTTncTplr Jo $reau raq+o parel@sTp ue'rpTTtlc eql uoos ro,{ 'TrT8 aI& Jo uafrrq eq+ a^eTtar +ou pTp sss[c aq+ Jo jtoT^"qaq aw! uT luaua,torilu-g luaretlde alr} +ng 'uoor ar{+ Jo lno ptr€ uT acuelsga .raq 1a3ao3: c'+ paoroJ aJarr sapusss[c gPoI$aE asol{J s.eTJ€hl rtTlenp€J3 s€ 'e^T+caJJa pe.lro'rtl 'i(eP ar11 3,o 1""" aIIl JoJ lllTtl e^Txp ro '+?eq ro !+erger rrTg a{eu o/+ q9noua Auol 1uo'r3: 11 pu€'+s q+ JaTI{csTur pa+€T+RII oqlr auo fue aaeq a1 pulu 'fu dn alreu I 'lueuqsgmd o1 gul1;rosaa peplcap f1pu13: I 'osrol{ €q -pTnoti 1€r$ lnq 'su?au rtu€ fiq egep 3u1ddo'rp Jo q3noql peq I iTrmore s€x eT.r€l{ raleueqn Je^o s€ elqeu:eao9rm uor.+nlos s€ aq c'+ panug+uoo ssap f1 'I pu€ €TJ?l^i---!:aTqqrd rno q+ e pufg qI +eit TttLl I q+uou puooas eql ,(g 'pell1ToJ 1?r+[ asoq! ,r=rry+- ,tue 1ou s?lt sssrc r'rau fu I{1T}l ,("p 1SrO3: fg "*.to" .peppou eqs .pa{s€L,iuaelJnod0 '{ooq raq Jo ra^oo aq+ uo ato.rr'r pre llcueil "It. Jaq {oo+ aqs 'uoor txau aql uqrJ: p'rsaqra^o eq. ct} 10u rnJ re8e raq roJ ?e4 ? I '9trTtroTlsonb e'rou -eeec ?u1aq a[IT[ sTttrl '(u€ +nor{+T'ir """T"ulil"ffi:';'l]] ;::r"lrr: ..*
  • _8t _ sTI{l ul.rop auoo i. "ilplnb 'lu3llto[ -tr€ ? I{,, r+no poFc uaq+ aqs reees o+ lu?tr nol.. :pT?s eqs ,i(fT€clralsrft{ .pu" pe?unou oBeJ rer{ .f.rerluoo eq+ uO .au urorJ SuTr{+rtrre Jpor{ lou ptnor oqs lng r.. r "'ueau lruop notrr. 'pepueJJo rtlleuosaed riroqauos Suggaag: ,pIes Lt+eq+ f?s lru€c notr,. eu?eu aqs pTnoo 1"q[ ipe11TX .aTqno.rl roJ enco +ou pTp I .roJ qSnoua +nct" s?x eft.r+no uappns rag .anuTluoo lorr pTnon eqg .,i....peTTT:l .pe.rnlJcr+ ,peIITnq ,paTfTrq aq +ouu?c aqs areqr4 auroq +€ pefs+s eqs req+"r prl lng ,,isaop orll{o ,enoit op 'alT.;tn pu" Treer c,+ lroq SulxorDl +nor{lT.r.r dn rorS q+ ?Tr€l{ lwe}r +ruop noi( i(1a.rns 1n9,, .,.asn ou s.araqJ,,. .,f1ggeug uTs}Iec q+Tlr ?T"s aqs ,..a.rou r(rre fpnls o+ 9uTd8 +ou sT .:alq9nep ,(1,. " .ec"J fuoq pre sarta d:eqs asoq+ r{+Fr ocreT; ftrg:1oo1 ue8aq uoos se pue rtere 8u111eu aTTus .raq uaql 1rut xorDl lou g1noo I 'pT"s L.t?Ti!€hI lnoqe a.rgnbuT o+ arrec L. "noit:ro3: op pfnoo aqs +"tU !rou{ cr} ,(1reee auo:ftre o:ITI 'alfus alTtod raq+"J € pereq ar{S .raqc"a+ s,:ralq9nep req s? au p€zgr9ooal ecuo +" er{S .eur Jo +r{8Ts E +q8n"o aqs 'peal s11 firg61ds liou s?rir qclqn .91d oql +€aq qI SrrF1lot[os roJ Wnor" p€:IooT er{s s" 1ng .ecueserd i(u acunouue q+ pal€+Tsar{ I rI" euoT" it11ue:etlcle s€r rreuor aqJ .uoTlen+Ts aq1 per(erLrns pu? ttT oroJeq ecu?:+sTp e 1e peddcr;s I 'asnoq sql rapun 9!I e Jttrupp s? SuTpooJ spl{ u?uox fuupls y .esnoq aq+ s?r 1T aJns s€ll 1 .ftrn1c flsnolceual eugr odn qsnT € r{cTqn oT Joor qTr{eT?+ .rtF anTq er6 lsugege peqc+a ,l.res I .ssorce {u€q " 9u1clo1s eq1 ftrSpuacsy .asnor{ aq+ q+ ftrTp€aT rn€d +q3!a eq+ a4scoT lou lTnoc I s" ,s@q".reo :(e.r4s :!q ep€u ueaq p?q l"q+ *rSuado ue q8noq1 rtelr rtu pequoo I .{ooq erl+ Jo s{u"q q+oq 9uo1e la€ qTtIeT€l {cFI+ Jo lr.o.r ? s? ssorc€ rlro{J: oes lou pproc nol .redord oTJxeq eq1 puo{aq ur,rop i(et.r :1oolq lCrp e o1 poT +Eq+ WL"d ? 9upro11o3: ,pfa13: uorr€q ? ssqrc? po:fT"r.i I .sasserp ar+l Jo euo uT 111q osatt euo € po{cn+ 1 .11dnd itu aas q+ +u€t.r I uoou:rolJp eq+ 8eq .raded e uT sasssrp aql r{ocr} I ."TJplrI roJ uat1+ pelres gre +nc seuo poo9 ea.rq1 arre9 ag:1n poo8 aq& .ssarp Jo ezTs raq p€+?up(qrd€ pa?€uT+se I +?ql.r ro 's+uaus.rns?eu s.Trp aq1 uaap lrEq I .aroE rtu? fuTsn +ou s€r|, .ro ur,ro.r?1no Fq aqs sreq Jo +no roJ sassarp a{Eu q} aJTlr sit?p fu pe{s" lrsq I .acuasq? rer{ Jo"Ir?n aq+ uI a{cTs uaoq a^€q eqs pTnoc .acuesq? rer{ Jo asnec aq+ rirou]t pTnor{s
  • 4n- # 'raqc€e} +xeu sr"TrPfl q+ 9uT{t€+ u" I .+T +ar3ar +ou pTp r+!oq. ar TTar os pe)lcTlc +I .sal"ussstc roq qlTlr Te^aT eq+ uo elx€Ill 8u1dae:1 roJ errocuT .ra8eau :(u g:o 1no ulns TT?us e pelel,rclortltle I ?€q+ 'uo uaql uoq: '?T o+ lres 1 tuelqand uouuoc Jno Jo uor.+nTos aq+ qI enlc ar{1 au peqsTrrJnJ: al{s ecuTs 'ag:11 pesldsap o+rel{?Tq sr€T,ren Jo pue eq1 .1u1od 9ugum1 aq+ s?lr l€I{J, .asoTc € cr+ ftl?s ar{s se eTqe? frr uo 'ouootar cT+s€Tsm4lue /fu s+ 1nq. sal"ussstc reLI Jo rtsrsTp aL{+ c,l '1nd eqs qcTq[ pueq euo uT pTeq eqs r€q a+"Tocoqc aql s€r. 'qFnoq+ '8ur.+T.ruT-rhup pue Jrs1nc?+ceds a:oq 'eurooaq ,tluappns Tr€q ,(aql u?eTc r.loq nes sssTc aql uT p1;qc .raq1o ,ire,re q31q os rln spueq req pasT€J eqs ,.'spu€H orJ, aAeH I ,, 9ues aqs ueql.r puv 'sosTcraxa Sugerou sq+ Jo ?ue aq+ JJo {x€u s+ luqrJ uT guTs cr+ parea+rmTo^ TITS aql 'fte +T dq+ o,l '+TJ o+ +nc prrc---s1u1rc[ .rar.ro1g: enlq pu€ per q+Tr ssarp a+!ql'r 9ug4oo1-r.reu e u1 eplrtt pu€ ecuapTJuoc-JTas Sulpnxa 9utreq .roaradns psspuT '9uTu.rou +"q+ Tnpepuolir pe{ooT eqs rod 'luaulaz€ure " passe.:ddns ?nq raq pe1ee.rg +€ql ra+q?nst 9uppou ou s€r aJeI{;' sasTcraxe 9uguatlo er.ll Jo ssoTc aI{1 lnqt€ ausc aqg 'relJ= {aex € aut€c aqs +ng .,("p +xau aq+ auoo +ou plp €I.r€n 'eupr odn er{+ Jo aseq aq+ reau rer+rou perrml<tn ue uo aTpunq of++ll rtu +Jef f 'Jtuouarac lnoqlT11 ',(14.;es s.eTrpll 3:o 9ugmssee.r 'i(ep +xau aq+ tooqcs crg o9 p1lqc .raq e^€q 1,.+ Ireuol.r aql p3r{sluouEe I lng 'uT"9€ u€a.Ics pTnoc aqs sroJect 11spr fu pal€uTrr4 I 1€WI ,re+1aq aren +T +I{9noq+ I 'aqs s€ peuapp?u s? u?uo.n ? Je/!o SuTI{+rh" uT.u +rrrec notr ,,',t€Nltr€ ssaTqFor'r exe ali '+T op pu" uo etroc uaq+ +a.I 'sersp ra^a oqn puTrrl +ruop I 'rou puru +.uon I 'fqJTp s? s9aTrt+ aups aql qcee.rd sraq+ou rTaW! 1€q 'serep oq$ auo fue 1a1 'Antt^ 'rn 'uT?ft 1T op uaq+ +e'I.. ...eroui$le 1og .upft uadilztl lruon s1q1 nor( TT3+ I 'peuadal€q +eqx roJ fr.ros ,iraa u.1, '.;:lasrlu aEsqs pu? +TTnF Jo osuas euos 9ugleeg: tples L.'ftr-ros [.1., '9upcro serr ueuor oqg ,,e""ierl oC ee$ op 'ueq1 uo aAT[ +ruop ajii ,.aaxec feql op TTeq aql +€qx.',.rlee{tr e'i.rqrcaJE€cs € Tnq 3u!t{+ou sT pTR{c rtu JI iroJ rar{ q} sTr{+ pTp ital{+ TT^op eel t"elt" 'lrorq +JaT eql e^oq? lq9p rpeeqa:o3: s,1r'p aq+ uo .9uo1 qcul rI" lnoq? '1nc T?cT+raA s?l.r a.raqJ, " ,i ".'ooS, 'a1q1suodsa.r sen I q9noq+ se 'it19u1sncc? pT?s roq+ou aq+ ,,e1€q+ oas,l " '""qlot raq qlTlr cr+ luan I .rappt ooqu€q pesp,o.rdul aTqeirasTu ? Jo as?q aq+ +" peuT€uar pue dn poxoqs pTTqc +u€"+cnTa.r aq1 9uo1 a.:[o;eq pu€ 'asnoq eq+ apTsuT Suppa*c auos s?$ eretll
  • -09- q+ ,C.1+ I pu? 'aTqlprr? +sng lnq UFR--p€epuT r€J ,f-ra^ 'JJo J€J srlaes lI 'Tq9Tu Jo sacTo^ r(rreu er11 8uo[tE +ouT+s;p +a,t .sT +I acTo/r +uI"J ? racTo^ raq r?eq usc I rsTlt+ e+Tr$ I s€ t+q8Euo+ ua^g 's+ueuou i(loqcuelau,tu p€TTTJ s?I{ 1I SupJen rtu uT pu€ deels u1 au 9uTXuneq 1<Ia1 seq cTsnu reg 'a3:q rtu 3:o lred euooeq trxr" fnoe prr? 1reoq itu ct+uT uaTd+s fer.r snol*a1sr(u euos uT s"q spp +nq. ttourl 1ou op 1 isT tT Tnos TelueulluaS +"or8 € l€qx puv 'fnos atn u!--€pw ,,1"s I areqx s1 1eq1 'satr 'cTsnul sT Tnos raq pu€ 'Tnos rar{ sI cTsnu raq puv 'cTsnu rsq uT epTv ueas pu? ?TaJ plr" px€eq e^€q I .IoJ 'op eleq splraT4t .Iaq Jo lsou u€ql r3q rou:I I 'iten lue.rag:J:Tp uT JT ' au€s aql lsnf req lrou:I I 1ng 'ace1d pu? elrTl ern+n;" itue u1 .req oas c/+ lced;ra I op ral{lTau lepw ueas ra^eu a^rl 'sT q+uJ, isluaT?+ r4cng isurel{o qcns '+as .ra9rmoit aq+ LIlT}t lelndod os s?.r.r spw ,${r uos?e.r auo sT ?"T, =lT":i ,"ffi1_{ool.r.,, e€g3rftf€dt€u (sePHft;adJtl urel{l rr .r'eq1gq-a6o6-te roq+Tl{-euoo=eq^lFF Getrxelad.te u.reurn 3:O rnouef i ffi::ffii$: er{lvasrccaq 1r sJ 'uoT+ua+l" qcnu os tuxlc asrccao +T giluortuaal? qcnu c mI aq pTnqc ueuor.r Srmoit Jno Jo lsou rrstn -qn"oq pcprfqd 3:o ! :- -i; l 'i aJour ou r&Tlr pessolq sT oqn euo 1€r{} ---a+T l.usT---arTzeuv .it1e1cos f?coT o/+uT ,(en eeq 9ulcuep pue Supufs araq s?r'r eqs l?q+ +s?T 1lrtlg,ro qcr€W s"r +I '?pW reqrlstrar nol .acuesq€ Jo .T€er( euo raq 9u1rnp p€^eTqc? s?q aqs ?u311.c.ra:r.a +calap o.+ puTE pue se,ta Jo uaa{ oa4 aq .f1uo 6e'qs 'snolrnc taeJ IT?qs I uT€9e c puv ' *4atf '{Y '*i,l-1 ?-t;rrF5b-*s au?s 3W} 3q TTTI tT,fle.rns gre '5ug1 1se1 ar1i s?n lT roq srl?r{J 'alTs lary"ru r,rou art+ Jo luoe: uT osnoq e9tre-ro euoT aql pJ=xq+ polcarTp TTe pu" peqr et1l uo saoqs uepooA g;o ftgce1c arry1 aq TTTIr araqJ, 'nsp ?trgraou et4; Jo ftrTuoo aq+ s+Tene rar.roTJ: ar+l s€ r?os regunort eI{+ Suoc? uqrJ: pTo Jo se raq laau TTTr,r aurocTa[ 9uTsnqr pue 'uro.+ ,(ze1 sg11 czl uT"g" auoo ITTr,i 3I{S .rou{ I 'aurT+auos araq eq TTTII el{s 'sel 'NIVCV Sn00 TIII{ SHS ---**t': -*ri ",14r r'{ J ,,.aur Jo lred auoceqqnpr;-l{.p. E*+I 3:o 5rett 1q?nec p/eq I F€ ' 7 cTsnu raq c,1IuI Tnos req TT? +nd p"q aqs JT s€ s?r ?I., - rcvg lNlltoo s.gl{s
  • -T9- # 'uT€8€ ftrTuoc sT €pw !r0II]l J uaqJ .aur ;r +r€d aEocaq acuTs s€q +T Jo +.rsd ?q?rEc !€q I pu" 'clsttu .raq or+u! Tnos req gp 1nd p€t{ ot{s rog '9up(egd :aq u1 c13eu uaeq s€q araql qgnoql sy ;aca1d +"q1 pefqd eqs InJr.+n"aq roH 'epTv Jo lue ew} pr€oq pu" +TaJ pu€ n?s I ueq? s€$ +I rpeiltlc1s ar{s 1T Wfrr q?no;nn ,,'e!€u€rasr s.Fsqnqcg ue9aq pue JTeq selr aqs aro;aq lng 'pe^Tacap ftr5gae; 'fele 9u1o8 e1a1 lTaJ I ,t1a1e1peunrg pu? 'aceTd +oq " {cru?s aqs +srIJ +V 'ua1s11 o1 ue3eq I 'Peu?oT I qcfqr lsuge8e +sod +uorJ: e s+ +uar't '9u1ced paddc/+s 1 '9u3(e1d ueSeq aqs ueq6' 'cTsnu sr€?TV roJ pal!"j'r I s? +q8Tt 3:o qcled aq1 ?upo11og: 'uttop Ere ctn peced I 'too1J: a+ercuoc aq+ sgqrc? asnoq?e{r"ur sII} Jo tp9ue1 eql uer 1I{3Tt Jo qcled rep9uvl -ce* 8uo1 prre uaq+ uoou ptmor +q8gq € s€A aroql '9up{e+s uaaq peq" epg arar{r't asnoq a9ue;ro oW} Jo luqrJ: uT sT qcTq}t 'esnoqla:1r?u at41 1€ 3:1asfu pauoT+s+s I l€R: +sI{J '?ug1:edap auo so e<?. at4. s(rarqa sa r*g '*ros rer{ oqua l1os Qtr€ €?eI{ rarl :rnod pue 3trls plnon al{s i.rau{ I ?u? u.l.ts+ uT +tlSTtr 1s?T rar{ s?r +I '+T{8noq+ I 'Tasn se oueld aqt +€ eq fTT}t aqs:, +qSFu -o1'ftr1s pue felcl ral{ reaq q+ pepTcep I acuo roJ pue '9uTog ror{ Jo pTct } ueeq p/eq I 'areq s€r aqs +q?FtI +s"T +I{e1 '+r{3Ttr +ewl cr} {c€q soo8 plrTu rcu t(ou raq +noq€ e?Ear I sv ipeapuT s"q eqs Tnos 1eer3 e +€qlr puy '8uos raq q9non+ rsq lTeJ pu€ pir€aq Fr? 'sa:t 'raq aas I 'Tnos xaq--JTas ert.r+ req paT?alar eqs ueq+ asrccag 'q+Tn raq raqueulsr puv 'roquaurar si(etr1e Ir"qs I +?q+ a.raq itels Jo ,{sp +seT JeI{ uo peueddeq ftr1q1euos 1ng '{uTtR cr} pesn I rsseTTnos Jaq r$Tn TFI{ oJ 'Inos ou s"q cTsnn Jo JJs}s itI{seIJ: qcns Jo ?sar eq+ rI? teguoc aI{! t€q[[rrFr 3tR acusp gre ,te6ii o/+ se^oT or{x rcpoqrtrrv'5es,(u s+,t€s pTnor I'u1ea s,aqg'9tt$e1d -€u€Td qradns raq roJ pooqroqtplau at4 uT pesle.rd qonu os ueoq p€q oqri raq +satep q+ uegaq I '1ce3: uI 'zz€g raq r+lT.t.r ou sse;cdu1 q+ peTT€J p"q spp +€Tu .ra1Je lqtr.N ' ou"Td al+I---+uouulsuT ataroA"J .fu uo,rg: seuoc +T ual{n ualo cTsnu ,,loqr uT pe+sere+uT 1a3 lou plnoc ,tltiup I '8uTtR eTqTpn" T?rntsu itue a:IT[ sx?o {u o1 9ulnoc +da{ cTsnu aq+ +a,t ptr" tTT? 1€ 1T o'+ ualsTf +ou plnor I sal[Tlauos ']c"[ Jo +Jos ,tro1curu:e.rd e u1 11 o/+ ua+sTt prnor I +srTJ +v 'i(elqllq TtuoTl€u o+arcuer or{+ ssorc? osnoq auoT er{1 uor$ 9uTuoc cTsnu xoq reoq o+ p€sn I .exel{ TTlls ser.r aqs uaqr,t o3e sq+uo{r rtueu 's+t$Tu J0 'sraq fTT+s s"x sp;y ueqr,t--o8€ sr{+uou iCueu ltpgu €q1 uorJ: oqca ue +nq s! J€aq I cTsnur er1l ltou{ I.roJ 'saucr+ 9uloqce s+T qc+ec
  • -29- rpno:q1 lqAT€-rl.s sn pet aTcu1 'soTJJrecl 8trgteala1u1 elFI qluT pu? +no ,(?n perr-mc leql peor lsnp aI{+ a{e} tou pTp afi 'sn 1" {oot cr} lu€I.r +ou pTp al{s JT se sex +T rsxar{lorq sn o/+ pu"t{ raq pegralxa eqs uoqlr l[rv 'l"IR ralJ3 lueTTs s€r eqs 'a:P1 nor( a^"q ptnoo I esTa SuTt{+ou s.araq+ .ral{ TTaJ, 'auT} sTq} euoc louuec I req TTal teTcun s+ pT€s reqlon 'roq TToJ, ( 'e.rog:aq Isp aq+ auoc !rEr{ oI{A soIJ.;Eeq pu€fuT aW} uT se^Tl"Iar Jo slcedse.r ar4 rrrnlar a1 alcloetl u{o1 eW} Jo Luml aql s?rir tqlxTs -f1ua4 al{l 'luar an itep +eqf, '+& raqrFcac Sugru@q 's,tep aarql roJ p€tseT rt11en1ce ,$e6 serlslrqc src€p esoql u1) .Joqr-qry. aql reau e^aTs e u1 1ite4 plr" e!€u peq rat1+ofl +1eq? u€uls pne trfr- at11 rredegp pIo u" u1 pettdeu '!tel{ 3H 'ArTTTer -- rapp?T at5l Jo tts+ aq+ +? stsr -- req+orq refunort srrat4ol{ -- ofog alcug 'ace1d euos o1 9uto8 eq. o1 poo8 si(tsn1e 11a3: 11 'Iddeq o€ a.rolr I pu€ UTJI€O ret1+org 'Tar€TlI ueg oTr.r€q uI uTsnoc .req ' s,9uela,tr or1 9u1o8 etrall er.r sn pTol aqg "T,l 'saolSnbsou eql pu€ 9uTtfTqa uor; lqtTu eql rpnorr& sn 1da:1 asnoq eql .rapun a9pnus € rtluo pue ploc ,f.aa ueLPtall,L'+a4r€Tq Tauu?tJ: :IcTrt u1 pe<ttte.r.u ser'r 3i{s '@ ap 6@ r'rau Jno uo 1nd " sn pedlaq aqs ueqr ua^€ +€u eql uo peuTetar aqs Fr€ 'uaq+ fp€erT€ uTlR s?!r eqs 'I prr€ utITeG ret4orq-- .(gaa dn sn o{oli ,tsp l"rry+ raqlo1 'raqloll ttlTlt s?u+sT-rqC +sst r,no s€I'r 1T 'o€fv 'd;qsuT4 uT l{c?arq alq?e^Froiun u? sel -- s€x oq tFnoq+ +u"1s!p -- a^T+?Iar ? Jo T[r€q aq+ ssF{ a} lou "(Es'uaqt epls,ttlrmoc aq+ uT uo/+snc sno1gg1ae ? Jo trxra aq+ +noq€ peuectrteq +I 'if,routau etp o+ reeTc +T e:feu pu€ lno 1rr?+s sXuala onJ 'pTp aqs 9ttgtr1 auo roJ -- q+T$ raq peraquaular tsT ereq& 'uapG J3+sTs TIex a^€q 1 s?tElslTtlc e rraAaroq arGT--TnJT+n"aq ser eqs ,(?s oTrx€q rtu u1 aldoad plo 'uaq+ gunort oo4 s?r.r I 'pe{ooT rall}ou t(u r.roq requeuer lou op I j. raq?ou .f,u 3:o lrouau u1 !.t fu- svffii&-o t
  • -e9- s.raqlorq e11 'pu?q roq {os+ alcufl 'ssauT<Ideq qfp ftrTryqs sen aqs'sn xts eqs ueqn dn p€lt{FTI eceJ peT{ulrn rag 'repou 1e ftrggmod aldnoc ?rmort e s?x raq I{+Til 'a^aTs e u1 aclr 8u1 " -u€alc tpeTs " uo tpeqs 9ug1sa.r1 eq+ raprn s€n llm? rrl0 .e{Tp lse1 eq1 uo 1oB er s" rergorq qlTx pacer !u" oTcug uorJ ullop pTts I 'ace1d aql pocual le!r} saoll a+"xqe4 aIR s/Ioq? pools t(aqg' 'grlplous s"ri. ueqclT{ esol{rir asnoq aql Jo sJoor aarqt aql $I? s1pels -,teq aq+'saarl lTrtJJ er& eos JeJ- uorJ ptnoc notr'oTJ.r€q aq+ puTqeq spToTJ el{l uT gmo.r8 I{3Tq e s?tt s.Stre.reJ, "TJ 'fer,r eq1 Jo +sar aql rawlqrq q+ +€q1 fuptes 1da1 ag 'reeu &terr rou ararr arr ptry 'replo ole nol 'pfes aTcun 'o11 'pT"s ' aq rguT?.ril{ arari !od+ '+eaJ: sTH 'snoT"ag s?x req}qrg 'eroE fu€ 8uT,f-ra +ou selr I 'x"J ,Lra^ 3as pTnoc I 'arer4; dn 1rg'*agror s?tt +I 'rTeI{ I{cTttl sTq q} lq3Tt pTar{ I 'sxaplnoqs sTI{ eplr+s? pue dn eu pe+JTT 3q IrV 'ouoC 'pT€s a1cu11 'uroqqn+s oJ€ notr 'uo o3 o+ SuFrU:er Fr€ fuptrc 'a:{Tp e(R cluo ;lasitu peddo.rp I 'eqc€ cxl uegaq 1aa3: fu uaqn s?n leqJ, 'aalssaedul aq 01 pes"ac xoqs rlat11 uoog '9uo1 roJ +ou lng '8rrTo9 pu? p€Tdncco sn 1da:1 sp.rTq aI& Trr€ scqeJec aq;, 'rT" aI{+ u1 dn nof ssoq TTTI eqs 'lttss pTnolr aq 'noi( ees ITTri raqlou eqJ 'auT+rtre^a ou aTcun lnq ':{cT+s ? t1+Tri auo aT+1TI e aseel plnori I 'sJappn 3r{+ roJ 9trlqcea.r 'sroq1ou rTatn penIIoJ sauo 11eus ,{re,t ar{J 'sn 1e 9up1oo1 pos+s lsnf aEoS 'ocr+ 'seuo TI?us eJen eral{J, 'IilTqaq uoT spueT{I rTaW} uo p€qETIc srarpo auos 'req+o qcea peqsnd 1ae srrjtor{ rTaq+ P€lcq euog 'fupe.rf, arax TTt +olil 'uattl Jo a[o6 uo arari s?rTq 9Tq 'elTqf, 'sador @ peq soeqerlec eqJ, '.ra1q9ne1 qlgt a1flm9 pTnon etcun t€ql ueq+ s?!r 1I 'uIE9e prTq aql nras ralau erl' eu51 qceo +atr .prmor" 11e nort 1e ftrp1oo1 itzzTp s+ag 1T ecuo dn 1I :toTd uec notr 'rtTp€snu€ i(es plnolr eTcug '{c1nb 1I ptmoe ung 'u1q ulof pTnolr I pu€ tpe+q9lT? p"r{ +T arer{rl' o+ urlr pTnolr retporg 'sn uqrJ .reJ 1ou do.rp o+ tlfuo 'eTTp rno 3:o se9pa rtsseaS er{+ +no uo.r3: <kr looqs pTnox tT ueql 1nre r.rog 'aTcufl ples r1lenb aq1 sI prTq. erllTI Inmor pII€ utiorq aqJ 'II€us pue 31q -- sprTq pollds 'trleJ turroJq 'alTqn erar'r arel{g, '+sou sn petfErtp so?q relqezluSoce.rm -tsrec or11 F" sprlq aq;, 'c18uu rTaq+ lsoT peq lsoGl? Bu" urs+ rou gI? +sa^r"q eqt retJr? peuoplr€q? 'sr.otrc -eJ?cs etn lnE 'spfelf eqt uT sreTtror'r i(treu a:an a.raqg' 'app' guttltn rno Jo fTel s,FTI{s at{} uo SuTpIoq 'puTqaq pe33e1 1 'aas 01 eTcufl roJ !'eaqe s?f, rel{}rog 'xep qlTx lelr TTT+S srar 1eql salTp acTr l.ror.xsu uo pe:ft?ll e11 'pTaTJ peddorc-.f,1lau aq1
  • 4- 'esnoq ar{+ dn +uo}r a11 'i0e9trnq Trre po+sn€W(e TT" erer'r er.r uoLn 1nq !:1c1d o1 solauod gre seaer€ er1+ ptr€ 'u1 s99e roJ {ooT s+ s:lc?+s{tq eq+ ararr araq+ TTT+S .pepeeccns .Ia.{eu af, 'rln q!;tt asnoq TTettrs er1+ uT sen +etgl ees ct41 seuT+ Ieraaos lsod er41 peT4 e11 'pre,t er11 Jo aTppTu aII] uI lsod e18u1s e uo q!1q pedriord asnoq-uoaSTd aql euT^Tp ol +ual trnre uTIl lJoT alr oS 'dn 1a8 1ou plnolr Fre unop i{e1 oH 'perT+ prre {rrs peuSTaJ eq er[T] e re?Jv 'aslx s?rir aI{ ?ng 'dn-leT lnow}lx lllno,r trnre Emor uTq 9r:gpt* arar er uoog 'swpd Jno +? poIqq.Tu aH 's.raqA -ou ntorJ: sn q+ eu?c eH s?tr 1€o8-eq plo eqg' "trpral.rg .qdunT*+ uT fdrleq f1p1pt orer af, 'spIeTJ uado aq1 cr; ttele E[l? pr€q uaq1 +eeq e11 's:!cTls qlpr aftra11eqc rTor;+ +eu af, 'sryaq uado qlpr sn pr€ncr[ pe8nnl .CIArTc"u€u 1nre ]roI Fre +no s:1cou 9uo1 .:1erg :pn1s itaql lnq. 'uarfl tp+?c c/+ 1no peaeds e[ eltl uo.q]: sn "{tq porlrl 's?oIa[ elqela3arr aq1 ?troue sTauF[uas pe.raq+eal e{TT guTpeJ3d 'asaa3 .r!s1or eq1 '.re^o s?.tt snc.rTc aI$ aroJag 'euoq +" p€ssTlt al.r 8u3tr1 tturrapuon ? +" arar't elr areq rod '+s"Jtt?erq roJ ueuon gtmol aql Jo 11eo peleatlar aq1 elltlsap 3upte1<I penug+uoo efi 'pTp 3I{ sE op a+ pelupds I iou plsl aq 1.ou peq A& 'slTrcs.rauos 9u1op 'slaelstteq aql aroJaq ,cEr{ Jo leu {cTl$ uo 'pr"r( eq+ uT deep uIq nes I " 'itne peddg6 p€q .raq1qrq paJ.a^ocsTp I letp uaql s?ri 1I 'fuptzc uar{+ Jo ttloq res I euT+euos re+JV 'seuq| san?qns uI po{fe} .feq;, 'appe req :{od+ a1cu1f i$s o+ l?qr ftiTxou{+ou roJ sTcun ct} dn pelooT I 'eE le unop tuTIooI pT"s aqs auos 'raq+ou :rno.rt s1 lioq WV 'nouT nof 'ncu s.reait or.t1 roJ arar4 raqlorq sTq pe+lsp lou seq ag 'seaqdeu Jnoit q+Tr lefe.ry roJ +JaI ag 'set[1; Effi rno,( poqceor aaeq plnon noi( .efcu0 01 pT€s gneraJ, ?TJ, 'reTl.:r€o Jnor{ rrc po^TJ;r€ nof 3:1 .rtp"al eTqe1 at6 e^"q Fre esnoq eq+ iln 08 lnq tto.+s o1 .rre'+rol! aq+ 1€ u€uot{ 9unoi( aql 01 peITBo ar{S 'arrut E.I '{Ter hrol eq1 aaL;e f:ftmq eq +snu nof 1ng 'pges aqs 'ua11o'roJ pr"tt eqs q3noq1 s? uetll llIV ;uno;rg eaeq noit +s?J noH 'ecF[ orl"s eq+ 1€ laeqc rtrr Sulssarec pue rTeq srret6lorq 8u11po3: 'p1es 9ue:eg, e11, lsuoe itg 'pitoc I{toTc € uo 1s?arq req uo PTttrsp 1etry+ xlJTcn:c uT+ ssF[ o4] " sn ,roJ sn o+ plaq osT€ €^}}€Tor pTo eq+ lnq 'aTcu0 se pTp
  • IC- l ,"| F-; i r.t t/ ir ?.!trl.lt . .r. :*_t.* .*/t-r.*) .:, ;1d L . " . :J- 'J . :..r-i..*+.ri+_ # .epTra rno roJ 1T€rl pII€ r48ne1 o1 uaql-- uapmq rno qlTA praTJ er{1 s} +no II€r al| 'au 1? ual{? t)rr? 9uo1 ueql +" pa{ool rar+loJg '9uT,(.rc s"n ortoc eTcun '9uTr(Ic sen aqs 'saT]Fr?In o^TT qlTr 9urtrI"lrs ser +I 'p1o ,(.:el aur"caq ac?J req ueq& 'lJ€c -rTnq. aq+ roJ r{3noue px"q sI pr€or aq+ acuo a.Iel{l aq tIrI raq IIa+ 'aTcuo o+ ts"t 1e firTr(s sex eqs 'req 11a;, 'uTe?" e4ods eqs s" 'pe1:.re1 etr a1"8 aql lv 'sn per.lolToJ fireaaJ, e11, .pee+suT susr{ aq+ eu a^€g eH '.raqlon roJ arer{ ,teq1 pps aH 'rttTu eql tlTds pu? sffi er{+ :f€erq ,(Rro ftTl notr 'pT€s eTcun 'olt sraplnoqs srq uo 8un1s fpearle soTanod aqt p€q raqlorg 'aE[+oq atn pue le:{s?q etr} Jo pToI{ {os} I 'o3 o} aulTl s?r 1T uaI{I 'es1a Sugqlou pu" -- s88a pe11oq -- s38e p€pueuep en arlTl sTttrJ, 'l€a sn aleq q+ raq pTc4 I[r" eJT$ s.+u?ue+ or{? paITEc ftre:a; eTJ, 'relr:toc € uT peTl ,t€T suaq orJ 'raq+48o1 9un.r1s solauod pelaatl pu? r:ftru palToq Jo aTl+oq. 8Tq 'socTr{c pu" s93a Jo +a:F"ct € axer i(aqg, 'uaq1 lnoqe oJns a{"u o1 dn pocls af, 'a1qel ftTuTp ot{+ uo s9ug11 auos rgs rar{?org 'sn q} pl€s aTclrn 'o8 al eroJeq eTTqx € +sag 'l{oprrTx € .Cq qcuaq e uo fuI{f€l TTTIS aralr aTcun pu? ftrareJ, e1g, 'clna{or alr uaqx +sar'r er{l rslo TTex sel'r rms eI{J, 'uoos pexolTog: tteels roJ tlaTnb erar an uaI{J, 'oo+ auTu p€qqru aqs .sapls sTq p€qqru €IF XIluoC 'Irlop aTT roq+orq p€q Ere leu ? lno peTIor +unE Jno 'qcqro/+s sTtl Jo Sugulelduoc s"r req+orq '+s"J{earq Jno ra+Jp 9uo1 1o11 'peseeld ,(re,r p€{ooT firarog, 'qcnu pu? +se;: ,(raa a1e atr1 'tsxTJ socTqc "TJ aql a1" all 'soclqc pue fiTt[ opqer"c r{lT,u el"Tocoqc ':{ou?[ ft=ffi 'acTr pels?qr Jo pelsTsuoc ls"Jlgerq xno .ra1q3ne1 aq1 ,te1s o+ sqtnou Jno ol spu€q Jno ploq plnol en pu€ [Tq lE :lool pTnor I pu€ au +e {oot plnox ralflorq 1zepro aq1 rpnorql IfV 'req puTqeq. p€faarD1 a11 'ua$] uloC sn e^?q of pe^en I[r€ pau.ml eqs sn preaq 1 n? Jno ueqll 'sltFTI ArTra:[cTTJ: aa.rq1 fq +uorJ uT pelqATI s?r r"1T? aI{J, 'lJ?eq 81q e ftrgploq auoeuos g:o aSeu-g pesecue-sse18 e sel saSeu-g ar.l+ Jo aTppTu eqt uI .slrlT€s Jo rTnJ IT?x TI"rlas eq+ aroJraq 'aTdnoc 9rmo,( aq1 qlTr 'afcun pue 8ue.ra;, ?1J, pot{c?eJ e11
  • -f- 'ifpar 1o8 gre g:1asfu paTpea+s I 'uaql Jo ualas eral.r aJar{& .ssou eq+ uT scluTrqs TT?ns +? r(11s1ou 9ug:pat[ uaql s€r.r +€WI pro1.rTerll uTog s+ 'au Jo +uorJ: uT ferrsc eI{1 Jo .ret€tr noTT?qs aq+ prel.rq+ pegrerr,uoo i(aq;, 'su;reg: aI{+ re?un s1u1od T".relas uro4l: +no 9uTuoc ue8eq seleureg: eql auo ,$q aug .sde1s peJns?eu .1e9a.r uT pr€lt;toJ aurec +f s€ TT?t s+T Euguae.ril rdn pauo{s 'peu.troJc-p€r 'rep€eT aq+ uoos 'pe.Iersu€ sprmos 9uggqunu Jo sn:or{c V 'TTeo ?u11eu s.prgl eT?u eq+ pJeaq I '8u!{ots q8norq+ s?r I e.roJaq 'qr8oue e.ms .patTer pue 1a.re9gc e +lt I 'euoc ppon {6ffi aq+ }ior{ I 'su^roJ esolll Jo +no uo4{ 'srrroJ pTT}r g:o q1ror3 qsnT € sen dunls oqt prmory 'pools ae:1 8;q e .yo lurnq € qotql{ uo prmo.€ q3fq Jo +T[ s€r ssorcy 'trt€d € Jo " as€q eql puFlaq. 'errod € apTsuT 11ar,r '1auec aql r€au ;1es:(u p€lsod I .Io€C slti9Tu auos I{sr.J1[TuI oql roJ p€uT€.Tp ueaq p€r{ tT sd?qratt 1T.l3noq1 1 ptre ,t-rp ser.r puodttrspi aqg, .raloo feapl u€ au paproJJie q+uT +og 1 puodttrslg: eq1 ..f1e1etm1rog .9ugpeag: s?T aunsor aI uT€ft +no sau@ +T TTtun .11er.r Sulqeaq-{ceq. '3uo1 e uf ue+Jo 'f?n/tue raloo elpq notr 'punos 1sa1q9g1s aq+ +€ ,(f:tcgnb ,(eue sladuecs 11 'uo511sod crluT pnu aqt u1 rter,r anor( pe.ra nof se ueaa prmor8 SugFeJ: atn uT prE[ aql puTJ +ruop notr 'alrTsnTa prrc asJpcs s+og prTq aql eurT+ sTr,B ,!q pue 'uosees ew[ c4uT .rz3: s1 lprdy a+s[ lng 's?eeJ ,(Ta{TT lsoru !@ aq? aJoq}! puodqsr.S: e u1 s1od.s luloduTd pTnoc I racuelsTp e uo4l: .+"q+ os lsprlq au€9 T?cof Jo s+€"+TC[€q or.l+ r{+T}r f11:eq;mag: .1o s.reart a^eq I .euo +serrFmJ ar+I qluT ?a9 o+ pea€? I .qc?e FodqsTJ e {os+ ar 'luapIcc? pTo^" oI' 'serro.d eilp t+tn rt8Seqs erar aso(p al spuodqs-t; aW .elfep Ia^T.r rno punoxe sur?Flsr?u eq+ uT sprmoqe r{cTqlr uer{ .re+en aq? Jo aTcads {cstq-qs? ue ,l@ ltredTu et1} roJ .re^T.r eftredue4 sr{1 ul{op parroJ I prr€ spuaT-{I u}ro.}-Jo-+no oJ.r+ .saTJaz ar4Ta?rr zz. r{1T{ peu,rv .ss?u .:o+J3 itspuns sen +I e u1 ,,'puodqs-r3: ---pnu .;o lood ilaap u1 peprrq pue uor.qsneqxa raeqs uqrJ pegp ,(1:reeu 9upreq g:o ecuepredxa 9ujucereq aq1 fepol peq.. ---suu +I 'JaT-zq str itrelp Iu utr 196T 'Tz Tludv ,{0 IUJNS siil ,,'.9uT:luTs 'lnoqe flssertlaq TT€TJ q+ s"rir op pTnoo I TT€ lnq tit€lr€ s.rolau aar{l Iluo ser ,qaJ€S .+T uT l"oTJ: ua^a 1,Uec nort tpnu ur llrErrs lrrr?c noJ[ .l rts*Ji*r€*tt x *+( {-x-JC-*r( sErlpvnb v Nr ritvsc
  • -LE- .+no auo3 a^eq plnoo q+€eJq rtu a.:roJaq loor aq+ uo rtTlqST+ pTeq pu" cln palqnop I 'pnu owl uT 'q+"aurapm dunls ,{q.reeu Jo +oor +TaJ +aeJ ArTqsarq+ rtu i(luappns uaqr,r pnu aW! c4uT rotlaap " Ares I au pezrtleeed eireq +snu uoql,tcl aql so lq3Ts ar{,tr .dun+s +u.mq eql aeau uoqli(d peTToo-JT"rt raSnq e.yo 1q91s 1q9nec sei(a .fr uaq? +ng 'ouoT€ Supcp pue---ueirpTTtlc ,tu 'aJTn r(u Jo q8noq+ I 'pou3Tsor TaeJ o1 gupupaq s"!r I !auo8 +sout? sen acu""+s!see itq 'qcee.r fu uTqlTr,r euou s?lit a*eq6, 'i(1a3rs o4 .;lasrtu 11ntt o1--'[s6gt{I.6 'euT^ 9uglr€rc ?---uo 9uggc plnoo I fu1q+/tue d+ q9noua asolc 1e9 a1 pe18?nr;s 1 up9y 'req+o eq+ ustll ra.r€eu qcnu s"lt apTs sTr{+ puTJ or+ pe^agfar ser.r 1 'loqauos t,tlTncTJJTp I'{cnu q+1rt ler.ll pTp I 'sen tlurls aI{I eraq$ apTs ral{to oq+ 3uT,t.r+ prrc prrno,x? gugam+ Jo lqAnoq+ I 'ou +noqe rou:l q+ fer'te ;re.3l oc4 aroli suolueduoc rtn 'q+guaJ+s 8u1so1 +s?J s?ll' I '8oq. aq+ o1u1 ,(1a1a1du6 {uls pfnol I pu" aloul asTe;: eug '+T lnq.€ o? prnoo nof 8u3tr1ou selr arar{? 1ar( ':ter.re s.Ia?eu aeJql +snf sen fleJ"s +€ql $our1 I '+nq? paTFIJ I 'sao+ itu t41pt roo13: eql qc"ar o+ /cTutr"^ peE4 ,I no,( pxBq ra^elroq tpnu uT "f^r1 acuelsTp ule3 1.uop notr 'pnu uT {ITns +,usc lsng no.rt log 'oTJIr :fu 1so1 !r€t{ I 'pnu 13:os 3:o lootl llrrPx ? s?.rl ?I 'ss?rou e u1 itllpoq 8upp1s rt11e'n1ce sel 1 azl[?ar +ou pTp I sseuueppns qcns I{+T.r lnoq" pe+sT}t+ $re pe^oqs 8u1aq ser,r I lfal 1 'euglcap ,Lrad 'd.reqs ? +Tq +aaJ i(u ueqr,r frTq peprmo[ aq1 qe.d or+ p.T€luoJ e9un1 c1 lnoqe s"!r I 'ad?csa c; 1dua11e aleaad.sap slT uT 'pnu qlpt r9leaq pue lalt nou 'stuT$ ?ar{clar+s?no s11 9u1sn sex pu" ue{o.rq prgt leal qloq peqrar,o€aI{J 'p[n6 I s€ ts?J s€ lnu ,$pT}s aI{} uT Suf9pnr+ aq1 1se<t +oA I 'Fr€r{ uT eTJRr I{+Il '3:lasitu c; pT€s I 'qsnq. aq+ uT earql uetrl re+1aq s1 @ a$I uI prE[ euo ',ff1qmb dn poc4s 1 'lter +?ql .ralooar ql susl 11 ?up13 ao;: @- e ,(r:=rn 1so1 I +s"d eq+ uI 'rt11e1:ou t1tl uaaq +ou p€tt TT uaq+ rou{ I 'sureJ er4+ pr?nq} rtg.rols JIas+T 8uf8ftrp repee1 ar{l apTsaq peddo;rp peq 1?q+ sa1?nsJ aI{? Jo auo r,r?s I ')cstar pTnoo I o.roJ€q 1ng 'u1e8e rp€q ouoo o1 poTJ e^€q 1?q1 asoq+ roJ +!ex pu" ra^oc .rnoit u1 1nd fels notr 'lteTTo^ +srTJ: eql ratJ" lq9?r sprTq ?€sp eq1 dn 4cTd &,NOC nOtr .nor uT ra{& cz} 11 e:r,eg I .tln +a8 s+ +T 9trpln ra^ol ueTt?J rletfl ,tq. pe,t4s orilJr 'erTJ Jo auTI rcu uT teg s+ q3noua asolc padun! itlua:Je1s1u aug 'rnut .ro it13: o.+ fen qcTqn {ou{ +ou pTp ,taq+ posru:tlo ocr} 1o9 soT?llloJ eq$ 'p€rIJ I 'u.r.rorc per roJ s€rrr a9pggec 1sr13: rtu 'f11 rn1el
  • -6- # 'uoourolJs eql uT raqcl€lr pudlisTJ eq+ ,!q. Be^aTxler sBrgt rtu pu? saIJ:T-r 'tu peq suoSurduoo rt11 ' e{€qs +€ ueeq Peq a.3lg1 fu tssEJS ar{+ uo ?€{& s"tr'-nalrll l agy'9uTriolq 3:o,ter'r ou a^?q I uT€T lreq I 9uoT ror{ pu" 's1t1+ IT" auop !'eq I +s€J rlog 'a.r16znb oW[ Jo agpe aq+ punoJ€ sse-f go prmou € cguo padilorp I 'pnu arry1 uT TfT+s squT1 fru q11f iln eu€c I uaqg 'au uT ua1 1q8p a1qae;: eq+ 1.1e qlgr 3:1asfu pe+sooq. Ur€ p€{cTlI I 'ouTTcuT Ire lTeJ I 'pepua loqr al{l araqfi '1roJJe uqmqratlns I{+Tri ptl€ rt11z1uoz1roq qETIc n01 SV 6gC I
  • _69_ eq+ aroJoq tng .aTTqr e alTnb roJ uer{+ ueas +ou s"q aqs uaqr{ .pTes oqs .ue.rpTTrlo eq+ rod .+a{s€q € uT pe:pn+ .ralqqot € qlTlr 8u!u.rou .Cepmg ouo asnoq ar1+ s+ au€c aqs .alduru:<e ;ro3: ,teqlou ? Jo as€c et41 al1e; .ueq1 cllaq o1 uoggtrsod pooS it*ait e uT url r1uaplsa.r4 aq+ q+ asoTc ffi"@ ar{+ icTTsrrosrad fu1rtou:l gre ,(1trc a!f+ uT r{9noua &ro1 peagl Su1ireq roJ +?r{+ uoT+ou ue{e}sTur aql e^sq uxc4arroq et;+ urodl: efiloe4 €eld s.rawlol{ v .alns aq o4 relqno*1 Jo s1los TW .o€qnT uo.rJ: ne I leq+ uopsa8Sns lsa?r€TTs aq+ l" asle:d -JTas uT s+saqc .rTary+ ??aq c/+ a{Ft or$r ..sooraq,, 1ec1131od aq1 ar€ eraw} uaqJ .sseussaldlaq itu a1erre,ffi q+ l(fuo au 04 tlml saoTJ:Jo +uauuoi o8 uT uoFlua+1" +Frsu c'.1 uorruoo oql sre{eas-qof 'plmoxe url ra^auaqtr Irrol tr,Ile {cTtn seuoo ,(ts6 s,uel uoumoc uo 9ueuecelei4 u1 uo;ssa:d:<a aadqrd FrIJ pTnoqs asTlueq+o ?€q+ .uoT+?r+sluTupe aq1 lsuge?e s+uaurT+uos 'ecue1su1 roJ 'ueq'+ Er" nou dn ilo.:c e3:91 leurou fr[ u^rJ perpelep alpb suaTqord .aTqnor+ g:o peaecls uaeq lou el"q I .aures eq1 11y 'uoT+"Tar legluanbesuouT s1n i(q pelordul uaaq sn+els leTcoe rftre seq raqlTafi .I lu€ sc"T"d ar.p uT rreu aql uaenleq slsp(a 9ug11ou .acuelulerboe 8uT{ugr eq+ roJ +ng .u"ll uouuoo ? uB f gre .leMcehl opepsoTg +uop1serd Jo a+eurxq+ st1l Ee I .€xg nali eql .3o lred Taml?u e ou e:Ieu s9ug11 e3[u-gs olg, .luapTsard a$l r{+T}r .if1a1oue.: rorr'eroq ,peT$T?uepT JTasEEr{ spuTJ er.{ TT}rm ecuenTJ:uT l€TtuapTsoJc[ aq1 g:o slcaJJe fur-rpea.r-.re.; ar{+ azT1"ar q} sauoo /tTT?ar ea^su 1JVfiM SH,f i96T' €l i{.renqag'clqder3r-- -i[g{ a^aTfaq ,tpoqnre seoq .1un@ lorr saop 1T sTaeJ roqlne aq1 .1uaua4 9ueuecegeX ar4 rRTx auoE aaeq sre(tlo lsoE rrsrn alou aTTq auo lna[" sr+?rn aTTq[ .rpuT 1r€ Jo uoll -c€.(J: ? u1q 1e no.qel(e euo ger.r c1 +uepTsord eq? roJ sT euo8 s?q eq +sor41*mJ er{l +€t1+ auo,(.rarre pTo/+ rcFlrr€.4' s€q ror{+rc oqJ .e8uedure4.oeqnl uTq+Tlr sTq Jo +uepTcc" atp Jo p1ldec a{TTsTp slrl uT se![ sotqnor+ sTq Jo loor aqJ .auo poss?rxequa se!ry+ua13o pu" lu"lTsoq € sT @6'sjr6, .srraT€qec ern Jo euo uorJ: alcT+r€ @ ,.I gl{J. uT a+ou GNV J.NSCISSUd rnJatop icIetTulJ:ap sI iltgH,tr, " I oNV &IS(trS8UiI SHJ
  • -09- .pess?rr€qllla os s€r'l la^eu I ,.a+uapTsord eq+---uTsn@ Jnoj( qL uTt[ dTaq I p1noC 'rafre]srtq aeau e sert :!oq s1t{ pl€s oq oreqx +uepToul 9uggneu roJ sqluou xTs pecuelues uoeq peq " uos sTq +€q+ p€pTJnoo Cplse eu 1ocxl eq 'IIe 1T ds+ og' {'i(€&Cue'qt{ e{TT ltcnu ,Lrarr, :1oo1 notr iuTsnoo sr+uap1sard aq+ ore nof eu p1q+ relau nor( rtq;,. :pe6gep tau 9ut11ods -*6'tsliq xaaq " au Sugrp 'pue au q+ peqsnr uo 'oo?d uT roqq8Tau rauEoJ 'rc+'Ied lerepdeq e 11 " uTsnoc sr+uapTsard 'u-tt{ Jo pToq {os+ sraqlo err} uaqr aTl+oq uo4orq er4l ry+Tr au 1€ eAmT cr1 s€it u€u or{J 'af:p€rc ? ser oraqJ, 'apgrd 1.mq uT ples I '3:las.rnort 1T fTaS .dn os euo3 eAeq sac1.rd fqn au TIel +snf 'au tle; 'it13u19uag1eqc .pTes eq teTlloq s1q gulqsgEre4 pe dn 'etag 'au po+uor$rm pos+s uer otp te41Tt qI uoTt?uT1suls1p ,{q ?€suecul '{??q {f4 s+ +ou au .rog: pe.zedsS4u pue ptleq fru 1e pe984 oJTn ,tll .T"3ed?cen +suT€9€ sgron i(due 8oT?3"J, uT pe+not{s sn +seJ€au +rTqs-J pep"J € uT auo rtl.urq aqg, 'le9edeoeld luopTserd +e se^Tlce^uT Jo TTaq ? Supo,rrg u€8€q fal{l 'sn ftr1zlu8ooaa ug 'e3tt1q € uo 'J[o+rmoo atB +" erati uou snoro+sToq o^ld 'a.:s+s Jeujloo ? or]uI sn arrorp uTqr uoplrrs e uaqlr urq+ urop epg ? ao;: 9tt111el fttof -nTetrr€lt uT I?IrTuraL ttautleef e 1e eralr 1 gre e.;gt 'tq tpeITI +ott 'ua@ s.+uopTsard atB E€ I asrrec*l :t1uo rsdeqled .1e11dsoq u" uT pelrst a^"t{ +€lu I 'aur!1 raq}cnrv raFa{-+rn"d 'ftT]lrc seA rrslon aI4J' iJTeLIaq. raq uT a?ecra+uT pln@ I fluo JI '1q€Ts uT +ou selr lueuaceltl .req gtT+s l&/e€q€ sauT+ T€re^as ruo11e-rod-roo +uaella oS ? go pj{ iarpreauoo rtu uaes Frtr 'pT€s eqs r1.r13eq;, '.:aq pedlaq I JT ,tTuo saTpn+s req snuT+uoo pTnoo re+r8l?p req p!€s al{s 'eu ioJ +rq 'pT€s aqs ruaw} roJ au@ +ou peq eqs 'sBtrTIl+ eql a{q} +ou pfnox eqs 'auroq a:fs} s+ sftrTq+ auos ro4lsT^ rno ?agntq oJTrr ,cE 'uoou.re1J:e alB uT lJaI aqs eroJag 'qSen S,r(?P er$ uT '3u1qoo ewl uT ?odtaq oqs 'raq tlols plnor uoglTllor4tE o$ .Jlosrqq rootrf aW[ 9uTop u?9aq gre dpq rno ularJr {snq lnu@@ aql uo:Js! p?q ar{s 're^o ueeq a^sq pTno$ saT+Frolll€
  • -19- .es.rrtoo g:o # .arqgl s+ srq rtu ro3: oF?tl.rad u€s +e 3:3:o ftrg11a8 '3:aqer 1€aS s?x 1I 'f,e,r atn T[? q9norql +uan T?apro oqJ 'uor.+gn+Ts arn a^€s ct! au roJ ocu?tp oc sal aral{J, 're:1req snsrTc e g:o .ro8gr eq+ I{+Tr s11o1dxe pcllggod sTI{ ftrTc?x+ ue9eq aq spooex osar{+ uo4: puy .arrrT+ srouT-rTnb +uepTserd s? :p€q. x€J s? SuTlep secuereJar Jo tuourposs? ue qlTl.r 9uo1e 'srenoTToJ: T?cT+Itod pesodttns sfq Jo lsgg 9uo1 eu pexoqs eH 'es?c JeT.rq +no-uroll € Jo ? 1no sreded Jo Jpaqs " per{sT; eq '1u1od sTtl l{cuTtc oJ Ssppo leae8 1e eoeld sgtt uT uoT+"r+sTuguf aqt roJ q+roJ SuTpIoq uooq lreq eq rog ',fgreil pcglgod EuFueqc s?rt ralau t:po+s ?ttprre3: ? ulorJ: aursc aq '+uguat SuzuecageX eq+ e)f4 'gre ,.1eap1 itu s1 firopeg, tTTa11 rllralrJ: +soT ftroT e uo pTnox aI{ s" au p€cejlqua 'G-T€q- srtuepTsard aqq lre 1 Suprcr4 uo 'oqn soooTI eI{+ uorJ: +ra^or+uT aTq€F -J@uT u€ +ou I '?Arealu?d c1 s<Igr1 ,t14ean .f,u 3:o auo ug rapPal TPcT+Itod
  • -29- uo at&?t euesqro{ p3lq9Tt I 'peq ,tu u1 plgtp ttu lpodep q+ " uoor :tn c1 peacord fre srapTnol{s itu pe8?rurqs 1 'uarpMc .f,o rog uoTlcaJJP 1eer9 e p€q oqri srolq?nep aalsur.ds pu" a;Tlr sTtl Jo luauT+ues er11 9u1ssa:drca g:o :telt sTt{ s?!r aTe} sTq 4€q+ lronl I 'asJnoo Jo rrsru pTo aql pe^eTlaq ra^eu I '+tFTu er& Jo .rnoq ,t1oq -un aq+ uT ern+crlJ+s otr} Jo ,qu€o :{Jsp aql uorJ: Su!}eu€ue uoTssncsTp +oq t+oq uT uauox pTo ptl" uau pTo Jo sacTo^ :osnoq ar1+ +noqe ou pTo,+ ?€q uotla(t 9tmdV +eqr Tt?car s+ u"83q I- 'ssataq+ralag 'roop rheeq ? a{TI SttTI{+ 1ec1s.Cqd r€qlou€ e^otr pTnoo guTtn pcp,tr4ti e fiuo +"q+ p€zTf"troRer I '8tITq+ a1oqri aq+ pessTusTp I o€ 1nr" aJ€cs qI rtseo +qr u? I q+eerq € ue^a +ou s€x aretd'eas n*- , +€t{1 ouou s+ trnmore 'roop patsrut oql esofc pedleq erreq 1q3p t€qn eas ";f$"i: ?erlooT rC111ser{ I 'InrTu ;o acead i(u eo; ,t11see ,traa :peq . peu[r€Ts roop a(n 'u1 e;rer.t art acuo +ng 'r(+sru: euocaq ?eq sa9ulq aql s? uedo roop aq1 3u61snt[ FoJJa rre s"lr +I u31g 1sr1g .roop rp"q. arn :loa4 I '9uT-raroqs s€n +T asneceq acu€tlsTp aq+ fuTuunr-3:1eq popasap rno c,1 uTq {oa} 1xre uos peg.rec gtrlcleals .Cpeor1e ,fu'esnoq 1 reddns re+JV 'esnoq +xau at1; sruou?O grmdV te o+€ +nq esnoq ety1 uT auqp 1tla1s 1 ':1aal Toorlcs eq1 ftt1.rnp prre+ d+ olll ro; +JaT ereqtr asnoq ? al€q a11 'oTrr€q Jno uT {aor sTr{ greds o4 eu !RT!t auloc FtI unf uos p1o rea,t{ ,tu +nq 'ftr?tpn+s era}r uaxpTTqc fu ereqn tetTuel,I uT s"x.CTTI["J.ltp'e9uetlced'o€qnT Jo u.t.iaz[ euoq rfu uI'667 uT 'Tootlcs Jo {aaA llrooas arf} 'i(sgron e serr +sr{J 'tT uorJ: greq ,tr qcuajtrr ol p€ftutsu I Aoq xou TTlrm llolr)l +ou op I leIR ,t1crg og '.crGrTJ: 11 pedsep lnq w€q rc'u ?€r{cnq+ fluo lcnr aerl 1eq1 'rp-pTu uT 1rr?q rtu 1eu leqg'rcd ,qrT"r{ ? s€l.r 1T 'ro+s[ sTf,roes reJ V '?T tRTn +c""+u@ ls.rT; ,tur gugmp s?x l"qg 'pnu s" +Jos !E€ tooo sex +T +nq '{rep qc11d sen +T roJ 'peqqe.d fq I lsorp ? Jo +rett. +"qr rolrT +ou op I 'auo tTeJ /tIT4+c? a^sq 1 1nq lsoql /tue pxesq xou ueas x.ou e^€q I 'uel{+ r?el{ sraqlo tglsoH9 SES 8.Idoad S{0S 296r.' tz TTrdv'cTq'Ie'aF ,.'{rap aI& uT }r"al rgrFr{ e ,6q pedsep aro$ asot11 TTttm--- sBrreq peqc+er+s+no sTq trlrE +ou pTp raqc€3l Tooqcs sTtlJ, 'itene a1qe1 at11 Pe11nd 'rooP ,tlr"eq aql pesolo 8u1t11auog,, cNvH figIsilt{I sltl
  • 49- #'+tt8}rJ +usr u"u pTo eL$ Jo srall€n€? ro+suTds oq+ rau ftrT,toTToq -Jfeq ,tItlo 'u"arp pr€q " p€q Fq I uaq+ pTcrl 'oplId oultnc -s"u .ltu aA€s o+ '1nr€ 'i(Jc.rnq sno^rau u1 f1ge3: aq1 dn a4or,t I 's.uou"C Stmdy spreno'+ rasnoq er{l u}lop pu€ lno 9uT,fTJ rt11ec11ce.rt[ s?r I xqr:I I 9rr1tn q.xou eq+ 1nq 'r,red aq1 .3:o d1:9 aql uo4: eerJE uretl ,fu 1o8 ra^a I l,roq l'rolr{ lruoP I 'tuT'.l+ aIqTsT^uT aql +nqt? +qnop elou cftr p€q r auTl sTtu, '/tturTJ: +f padsgfc 1nr" rTp-pTu utr 11 1eu--red i(.rTer{ e 'ou---Ereq e ueqx .uT?t" aT(ts+ aql tlr pl?q fu una s+ posTod I 'sseu -snoTcsu@ ,fu aleuluop o1 unSeq ,(pearp !,€rl uoTsue+ Sulclaa*c e ueql 1nq 'uo1sn11T ue ueaq a^€I{ pTnoo +I 'err.J uloJ,l: s" 'flaaglcuglsul trrcq,fu peaalrlaa I 'o8e Jnoq u€ araql uaaq +ou !r"q +€q+ r.CTaJrtS '!nu s" +Jos pu€ Tocc t ss€lll Jo fnJ+sl' " s?A r{aTrpr uo.reded Jo JPeqs e uodn TToJ pu€q fq 'e1qe1 aq1 uo qc+?E et11 roJ pedo.e 'p€q uorJ: asor I su-gl sTt{J .uoor att+ Jo aPTs raq+o eql s+ FI€q cT+sqa u€ It+Tr ?eT1 ueeq. !'srl tT JT se ',tTrrTJ tp"C ep51s u1e& +nq pTaTl pTnolr eTqs; aq1 :pauadileq 8u3tr1 aues aq; 'u1eft pe99n1 1 .uo111sod puplzo slT c+ rilo€q aplts q+ fiao t.[Trro1s 'u1 arre9 +I 'repneq ouTI sTIt+ 'pe98n1 I UTE9V 'lteeq l1eu ' e uo pe8$aus ue11oi p"q s?aT slT Jo auo lsrTJ: 1eftrlprurload ltpnoql 1 'Wor pltos a:1g1 +TaJ +T t+g[ e pTeTrC +ou gtnox aTqs+ aW[ lng .?T uo r{c+sr aq+ roJ r{slI pu€ aE s+ +T TInd pfnoc I c atqs+ AuTlT.ur itu g:o e8pe aq? roJ qno poqc€ar I 3Tq€& cT+s€Tg 'aaTJ: plnoo +T eroJ€q ui{op +T alT.rr s+ p"q I 'eu"c ,tro1s rttu go lred +noq? ?apl u€ " ,r{sstJ ? uI 'peqsaq:or +TeJ I 'p€q uT errT+auos relJy 'p€q or{l q+uo ?oaiilorp gre '1au s+Tnbsou ar1+ ur,rop p€I1nal 'ausfJ: euasoao{ at11 +no rie1cl I os '+T +noq€ qcnu op +qr pTnoo I .rCrq+s .tu s+ +o9 1 'suz1d uossaT i(u auop fupeq .re13:y '9u1sprar sen 1 ,(.ro1s uo 1rox c'? sex I oraqx taTqe+ 9ug1.u " TT€us rfu uo +T p€cstd 1nre .rs+f" pesgr'o.rttu1 eq1
  • 4n- +"q1 lsng se{€x} +I .au?s aq+ TI" uoq+ ees o/+ !€rt I {anor( I+}Tx 8u1o9 are rtaql r,rou1 ,(eql trupTq" r,'Iror.Iotcr+ @qnT cx[ 8u1o9 .rno Jo u€a+ TecTpau aq+ ?uTrlo.r d+ lreq I .X?p tT" lno uaeq a^€q al,l,, .pT?s eq ,..eas notr,, 'TTe +" auoo ?ou !€q ax paqspr 1 Sululaquelo oc4 sel ,t111Eunq sTH '?uT -rgs} lreat1 i(u ser 1T +ng 'pT?s I ,,'1ou os.InooJo., .c11a9o1ode ser.r auo+ s111 ,,;9uo1 nof pleq I aA?Hr 'os pTp er{ s? 1tr 9u:.dde13:'+rTqs sTtt apTsuT SuTnoTq s?x aq uaq+ u€^g ,,'rll.rop 119,. 'frueo.rq 9urquTJg 'ples.eq .,'ur,rop 119,. .fTuxel,{ spusr{ :loor{s a.!r pu€ [rEq tsorrl o1 cln pools 1 'Sugued'luauos?q +?q1 aupunr ou?o ueu Ino t6:t +V 'pegenss€ ---ra9uo1 u1 sn dea:1 o+ po+uex eg .aso&md € +noq+Tlr +sql op +ou pTp ar{ a.Ins s?r I .a{e} o+ +orl od+ s?n +?q+ aeJJoo sn pereJJo er{ .ra+€T ricnhl .sli?Fts pe4cectrm x1s p€uTetuoo 11 ritllznlcy .se11a.rc91c uoTu1 Jo us+xec au a,te3 eq +sT,!I .e1q.€+ e uo ?ugrunrp uorJ sdglra?tr1; " itu daa:1 o4 1saq. sgq 9u3f,4 u€8aq eq roJ rlTal I nq{ pecTlou a^?q lsnu uoll .srnsTrarru?u plcul.toril sF{ roJ .reaoo poo9 e uogneduo ,tu pappo.rrl rleaenoq .+I .p?ar itpeerge pscl olr rt1a1am1:o.;rm .1eq1 ;5ii5i6i5ff arfil Jo sagdoc uaatr3 e*ert sA rseg+Tueu€ T?nsn eq1 ralJy .{snp a.roJeq uT aq or+ pelcedxe s€x lnq r+no s?Jt u€rr rno pSes s:(et pue ec€J +sTrqC oql qlTr uol{ .pels? 1 llsaArd qSgq aql sT orequ lng 'sralrenbpreaq aql sT sTr{+ os puy .spr"q Supsrp .r1aq1 qlpr fsrrl sraqlo or4 qllr uT-aqJ rron ptmoJ ax eraqn +rEruesql e o.+ul ur.rop sn pef uarn .uT sn pexdls ftre4 ue,tes11 € q+Tlr u€uori TT?usr v .soop Jo xor e Jo pue eq? 1€ acegd sno11ua1a:rdrm u? s?rir tI .+T ;rog 9ug:1oo1 uns uoou -re4IF +oq aq+ uT prmoxe p€:ff"r 8uT^eq .reL5e gg:q lserl aT++TT l€ anue^V +Ie^asoog g-1tr uottn +Tq ITfiNI{ Utt 'sc11ggod ra?ue crl uTrl pa8e.mooue 1eq1 rlgls.rapreal s.9r:o1sy Jo ecu":lqweutar uI t96I'+snanv su"TuaqnT -- usovErl sEt HJII{ unoH Nv srvl{
  • _99_ .aJTlr sTr{ r{?Tli aq. c4 pua-:Iael{ eql roJ @qnT q+ auoq o8 o+ pelu€lr ai{ pue qs€c Jo +no urut p"q u€u aq? pa{ooI ?I .9uT -fTeo aql uo panTt saJCo sTr{. lala{ aq s€ ueAe d11eq s1q Au1 -Llcl?Jas f.q +utod ? auoq oAgp u1 pr€q pel,r+ ssoq sTq e.roJ€q ptre pr€rrroJ pedrlels u" q+ peT$r€u fTluaca.r s€t{ "iso19l .preaq I .ot{r puerl uoT+crulsuoo ? .arn+crmg sTrll 1V .upu Sunort aq+ pT€s,,..rTs .8u1q1ftre op TTTIr I" ,,4euagd e qsnd rou .Teloqs 1JIT 1.uec nof esoddns I +ng .tr{8TS uT lou sT lxou aql" pue .uo11a1duoo 8uT,.r"au s1 ode8uo16 uT q.og 1eq6 .fenfire .rou +ou tI upc rar{lTeN .9ugq1ftre op 1.u€c sellpml.rodcto qof ro.; ,t1gzo1.rd sueluaqnT 9u1a.resep Eae Suno/C a^Tg qI po:Is? a^€q I uoqx ssauTsnq uT sa+"uuxql Ino ,icTt€er' .euT? s1q1 dunls g1q € s.eJaq;,r .ul€9? uBu Suno{ e$} c[] 9ug4p4 s?lr a11 .,'u1 noi{ 1nd plnoo I araqx 9uluatto ue }rau{ I qsTri 1,. il'rtp€arf€ sa+1or€ -3p pue eaJJoo lrpq orreq oA, .pTesl ,,.traq1oq truog, .+no ?aTT?c +sor{ Jno ,,rtreoq euos uT 9ulrg" .,....oq+rspu€.Lre rm.l .edr(1 rrsc I .rTs .9uFreaupua u1 sreai( o.n1 auo3 a^eq I., :pTes ,reqle9ag supd s1q 9uTq.qru pue .a^TTe arleceq upu Smor{ or{t ocuo rod .,asuot+€cr.JT[€nb .:o3: nor{ el?q }eqfio .tpoTcl eql q+ per€1sa* euo Jo apnlT++€ eql 8uT -unsse 'unop peag sTq lr{9no.rq ueu Srmoi( eql .ar€.tw 'f11ua1u1---areq1 poT:l+es pu? .srusu ?rmor( aq1 s+ eTq€i+ ar1[ ssorc? !ru? auTE uo4; ldarrs sa.da s.1uap1sa.rd aqg, ,,'ro{tsn eql uorJ: rd}?af ? seq aH .auo puTJ: ugq dlaq irea noi( raq+aqx lno pulr q+ s?u?x efi ..cl.ptq qog sp€au eq ?rq .eqn1 uT sapTsar " eH...pTes I ...j(I+osxa loilo .,er€queu euooeq dI slutlr eq ueau notr$ " .asnec Jno---esrcC aql Jo lTrTds aq+ uT pozT+d?q. aq o+ sluell or{rir ueu ? srarogi .pT?s I ..'su€TueqnT eq? Jo ledso8 aq1 pee.rds s+ eupc Io 'sno+Tc -Tto€ ,f,TaracuTs .EdrlF€ aq ,,gno:( roJ op I uec 1€r4li1. ----uaqI .,ft4regq aurT+ sTrll .dn pe:1oo1 aq arou acug r.aoe;: pue dn pue+s s+ aA?q I puv .r .{TaAT+oeTJ:aJ a+fnb rpT"s aq ..au uo 9u1q81el.r apesturc e s.ll. .?slauu[oo I ,..Teapro ?up(g:pruc ? oq lsnu lueplserd 8ulag" ,..e{€+ q} peau eri euTcTpau eql xoJ prmocr€ +ua[ I .sepTsog .lorn1 nor( .a.ms aaeo cr1
  • -99- # 'enpra^o 9uo1 uaeq seq ssar9ord. esol{x GtnT Jo e:JEs eI{+ .roJ paleTnua aq. pTnol{s san?rTl esoqn dglsralteaI JoJ 1€rn+?u € sen arep r'sraqueu Jo aTerou eql lsooq dtaq TIgt teq+ Tte +? 9qqltue e1trr6 'gup(Jgp i(18ugt1o,rord s?r'r ra++eT Jnol,. 'pTes aq.,'ugege re+?eTsnaN aI{+ roJ alTJ1i1. 'pTps I .'l?r{! +sng op otr o^Tt ITTJ.I nol" ,.'suoT+cala aq+ ralJe srre1u€qnT 8rmo,t i(paau if,raire dlaq c'l +uen I 'uTx lr"lu lsaq Jno rceu 'rrEeu I 'TfaA +no suml Sugtrl(.zeire edoq 1,, 'pT€s aq ,, 'odoq 1,, 'uo arolr slq3Tt aq+ puz uaTfq T€I{ {sn11 'anual" oql qluo +no pce tln sn peT aH 'uflt ?rmoi( aq1 s+ re+laT sTq ere8 pne ttn pools ueTlraqnT 9Tq aq+ 'I€norql ecug 'ode9uo1g uI u'tt{ rawn {.ror s+ aJ? notr 'r,ror -roucr+ areql eq TIraH 'uTtl roJ zruD qlu€S uT auo tftre 1sy 'oxe^Tv d+ o+!&r cr+ AUToB [tP I e+ou s1q1 arr18 uaq;,,, 'p;es uopreiluoo rCE r,'rTs '8uTq+,tue oP TT.I" aplp I sraqll [rorJ: +JPls lcrT?er uec no]t e e!!3q nor( oc 'sac-rJJo luau -uraaoS uI ua{rs+J"jrp s€ sa^Tssuaq+ Fup(ofua Jtp€eir[" areri se+€usss[c ltu uaqr srooIJ: EuTqqrlrc TTT+s s"u I 'qcql"rcs [orJ: u€3eq 1 t.l1asfp 'arou acuo u"u Sunof eq1 9ur.ce.]: rraFat sq+ pTes .,',(sooqc lou ar" nof +eq+ fear sr+I.l '.re1q9ne1 Tnot q+ pe:Icarc +ueures?q eql uT :(poq.f.:aag ,,38upue1 rtclctell 'agpr :nort a1 lrodssed ? ruErta cr1 nort rod 'arl"s aq1 lsnf no/t o/+ 1c AUT^T8 ue I +nq '11 peu.rea +.u3^sq notr 'sTtl+ a>p;, 's111q osad f-o.tr1 9utrggo3:un rrtr19ua1 +? pT"s ssoq sTI{ ..'3treH,. '11ar,r :(1gng:rapuol{ p€:lron qceordde tcTuoo JT 'lueTTs sTll
  • -19- tdffi )ooo( 'auT? Jo saceds {rep aq+ puoi(aq Jaqllslrlsl louu?c elr IT? re+F 1eql an''o1 ro ernu $;"--tiJSTi nnff; , [;.t ! fFfi+GFa} prre qunu pue looc sasuos aq1 guarapuai' if- I >* " -"/ laTlno guplaas rtrf€uTJ pu" '/ saaer 9u1ua4cTs-Inos JTag+ uT slee .rno uodn peT+les e^€q IT?qs grnorPlceq r'roT1ot{ aq+.gorJ -/ -1, sauol s+I Jo saTroreu 3u11er9a1u1sTPlrr" o A Y AT sfu11eaq rTet11 uT -ssa1 F? ssaT rgd alpt $ erg+ Jo4cTf Supgto,rduooun eql sB 1V i"{ ur1+,ft1r s1T asol ttfr)r€eq a1 ,tpoTau leens sTql $ A sp,rexre?Je 8uo-1 1eq1 aq ifeu 11 i s -' b'{ ^f 'd 't f:. " , l ' aouaTTs Jo i, ft. slT?li e?Tqr .rnoJ stl+ ult$Tn Ja^e pue -- /tog prr€ s uled 11eqs ar areq+ 'Ttarep TTEqs eta eraql +nq F aJTT ou ruoTss€tred:ra g:o ea.zg: rtllear -- '+c"J uI e rtep e saup uoTTtTu ? Arprnsuoc s9u11aeg: 8u11aeg: sStrqaa.;i 5* .req1a9o1 reau sn r"rp II1rr +r€noql Jo uoTlcolJ:uT +sa+uFJ aql araqr " acualTs Jo pToJ alTqr{ snoT-ro1s.S aq1 u1 uTe& Tf€ +T e^Tf TT?tls ox Pu€ sscnTJsod l ll fl "n.-"{t l";} r * ''-) p") ?Psi i | .tJ'v +'V- i s"'*i',f : l-, ''i" J ./ a: ..:
  • _89_. Fdffi 'srma.Ip p/€ac rno Jo lsoq3 aql ueqJ, eftra:+s eJout tou +a/C -- auTu roN sJnoit Jo ?.:reat raq1Tau sI sasEr 1?q+ ra^al sTr{J, !e^aTleg --uarn lTeJ a^?q saice elr} ue^g --suTp 8uT;reor gr€snoq+ E c'1uT sa9*au qclqi; uttRTA pTo^ Jo 9uglaag: € sT areqJ, r,(lFITJJV,,- .ssauueppns 3:o sullerref q11tr1 fno6 at1+ 'qsaTJ aql SuTqqqS uT?-r Jo sdo,rc g:o s" sauoc +I t3trorls pue ITII uto.zg gry POJTI .la 'cTsnu -1,> *.,, oN -- sx€ls ou ''uns oN 'elgnSedues ou 's9rrr.s efnu ou areq.; ,f.rosaq at41 spooTJ: leqg, ecsTos le3rs-re+tTq aql If+Tr lng tuT"ft trxIV ,tfuTra seunuuoc 1eq1 fir11ae; ssaTl{+ru aq; sTrl+ Jo loN 'uxop Jo pJFeJ{Ia^?eq 1snfi.l1 s:JIInJl eleq aqJ, uopu€q? ssaTq+E r{llri a^€or o+ -- se{€qs puv sesea+ puB{ +uaT9F^ eql seo.rl ar{l Jo +oll G"o.11= 4rep uaa.r? ;o ==";{4,r,="q ar+--r+++r-qrrgrgard sTITq aql Jo +ou 'spTeTJ eI{+ Jo ?oll sssru rvHJ wls.t srH,l
  • ll ,'. *r€Ertrn @Lr.+h ?441* offi*' .rnoe,{t;+*+te" ry2ffiJ1 uec ouTl! Jo auou 1€r{+ seTrow)u .rnoit 'ft4*1 P€a*t glnore Tt€x € pITRq nort aroldul 1 'au f11d og .auT+ Jo saqctarlsll?ufgre@arof arry1 uodn pt?g ,tet Pue azaarJ 1T lat 3u1qrn1s3P aq .;re?uo1 ou 1I tet arr.o1 leerg -- a^oT ,ffr .ro.; s? 'Inos ,01 :o3: sy 'ssarr,it€eTc slT Jo aToq& poilF"p ot{+ pnoTc-3q III€ uT {€eus u?c sacuea:ad:ra s+f Jo auou 1eWI lnos .rnoi( plmol3 +T puTq. urop {c?TCt eq1 lou t[119 _q+olc '.f-roueu i(u 3:o J:1as.rnor( 1mq Pue tf,TtJos ue^a +ou 'eu Jo l.rorr {uT$} roN '+reeq .rnor 1e;(G'q1 tuEraquauar m eoage Errd.) r1garyt-of diuo se '1ce.;: eq1 lertar +@ ogJ 'ifs?oun o€ tqo fseeun sn a:{€'u q+ q9noua aq '9upnrEp t{9noq1 pre 1a.f :e:PTg TITtt +qlTt rIaql reSuIT o+ areql aq. ItTn ,(aq+ 'qO 'sseulru;learoJ ql a^ol Jo sa8€uT qcns a+nEroo cl:l EnF arII roJ u1e1t[ os +qr sT +T nor( Ifal I 'jtsea o€ lou sI 1I 'gede s^Tt aI ea{: sr+T asuailrT pu= ?tmo.f sT 1T offqx s? sa11111q1ssott qcns Jo aunqrT rou 'peloor-deep $re +u?'+suoo eq u?c eAoI roll .uT€^ oq louu?c on F*-- snq+ uoq+ ac€J ual{Jr anort a/t€q 'os l@{{+ +TaJ oq} nort a,reg 'uoT+TIrTJap pre acuet8.r;: rTeq+ lso1 Fr€ sallescaq1 poplraTt" a^"q lTaJ ax l€t4! s9u511 aqg, .E;roJ stT Jo /grouau 8upe.r3a1u1sTp +seJ aql tn4 no.( .ro3: eAoT Jo ltou 9ug11m IeeJ I jffiffi.=:ffii
  • . -tal @ -oL- tfEisFT6Tun (.a:f,tp ar{t'p?ep a$} Jo sauoq oW} -- sauoq at$ aellecg} , 'uoTl"erc g;o .6e1ppeu peu eq+ uI qcnql s.grT$ pt1J^ aql s1 px€rpuTl{ seosrq+ aSnq r1aq1 1rraq ,(aq1 1nry usl€aq-puTn pu:ta ssaIqDB sa.InSTJ i$eT sao€rs+ er? soell Jo s urlJ+ aI{+ 0 'pulx eTqTsT^uT oqt Jo I4c.r€ pe+nTJ: rar pauT8etrl eq1 1supfr prE!.JoJ /cTT^"sq sa^Iasuaql a.fl'€ag saar+ aql Jo saosrq+ uiorq aI{} puv daer.rs SulslcuncrTc qlT11 " ,4 Ff' '-1$.'1F sgrP aq; .ql)11 T r- CNITT SHf OJ NNIH # 'r{saTJ trnr? pooTq aql Jo +no peqs?n aq +ou TTTI uosToal fu119tt11-e;:1f asoql s8u11aa;: gre autT+ Jo 1no u.tro.r9 .ropr€leu-Ie.rlsu1u €uootelr v q.I?eq 3q+ qlul s?snrl{+ I[r" sa^TI 1I .fnJTlrcaq pu€ repue+ erou aq uec fuTtftou 1T lr?tt;, (1eer aq uec a^ol aIFt stuF{+ ,(jro se) 1ea: flsnoara+s/S[ 'ITasua+uT sI -- s+sal uled araqr 's+sar ,tlneeq araql{ sT elrql 'TTac s+T uT peqsTllleJ Ixre +Iaiirp lou a^?q oqr sT s^ol leqx rorDl +ouu?c dotr la^eJ3 slT qleauaq uorJ: +aans pu€ 11n; a:o@-gas1a ecue:9eeg: Ery 'uoou-'d{+ 04 dn qSTI{ sdnc .r1aq1 pfoq +?tR srar,roTJ: uapr-9 ifls:1q;, '9uos ?u;1rm€q ? Jo sauol uj :1ce{ saoqce {eq1 9u1ooc s.olop g$5u aqg, :u1ed q1g'r spuelq +T ueqrr i(1uo arrol sI 3^sI 'a^TlTsuag +sorr sT 11 areq[ 1T lral tou a^?q oqr eu se{Errr l€q+ sT 1T +"r{i rr}rou{ +ou €A?q notr ${ Se{Vn JVH}I SI giorJ
  • i, lr i: -TL- rffiffi :fioTToJ osTorr Jo s+ros Tw 'i --1q8TT r&Tn su€^€oq eq+ dear{s W€ rel+"cs +s€s e(R ulqrJ pe.r Jo s{€orls se +snf noT roIS uTis oql uT re83Tq €p€u sduel .qJ:a.rl{ f1ro1s 'gr" 'suo{Er eqg .ux?p ArT:JeA etp uI ,$p aq1 oquT +srt.rq+ sArTpTTnq. 9uF.s3' pTgT.4I J0 s€sou req q1g,r sarogE .radaels aq6 ,/ aJou ocuo ;'"4 M{vd F vTffi}I- .r,rolTel,r I[re ]iuTs r(eq$ --euop TeTlsaTac suos rloril qlr€o s+ ur'lop toqs slqSTT pFbTT firglquarg a.ry sr€:+s er{J, &-LvI flil m swls 'ecue.r3e.rg: laans n ' i../'€gnl*r+e tr+I,r rTe aqt 9@i nfifi ("-'V puet atp reao sdaans -g@ v Y , -ras-€qT-coqt ualreT-ITru:- F€ p€fr Tlr --tueq.r 'sessTl lJlxs .pToo q+Tr sEosoq .C+srTql rTsql saT:pTI ule8u Ere xou leq+ ezee.rq rrur$td a$I Jo l"aq orp c+ o**ax*q ,ters feql uTeljlo rms S1 .reprm o+ecTTap pu? TT?rd .. "'seTITI aql a.r" s:pads teloT^-elTqx ArT+ uT :{lr€q eq+ lnoq? paretsnTc --fe.raq1 ueog: 9ug1.rgc x@ or4p sapecs?c raums<ft lrlirS Et$,tW uaeccv+$ffi u1 sarptr:ci ' Ernitr$ qeccelq.t€#T uf saqsfr:d ?as Fr€ IrI"t aTq?uTrLroluT ar{l 3o uead gre anTq Jo qclolct atB a.Ieq.il sdfTIr us-fvn