• Like
Ctq Writings
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

Published

literary writings of constantino turla quiboloy

literary writings of constantino turla quiboloy

Published in Travel , Business
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,443
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
4
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. L96r'92 aurlt efue<lue6 teqnT 'eu11e1e3 'e1g rglo$ob orlrJl{vJs[o3 "l scNIsIult csJcuTss il""- ,- ,' .,...*
 • 2. ----o00---- ur,r€o +Y €TTu"ll ra+e[ ew u0 sire]s T1,""' ."".'soTTg[ rol€tt.9 puTl{ ar{,I otr urljtll oL"" ""an sa{€l{ 1?tilt sI a^orJ 't 6g""' "'alof.1eq6---eilo.1'( 99"."""'sesTu +"w ra^od sTqI'z 19"" ""sapnflsod 'T srrr€od 6g."repree1 eqt q+Ilt rnoH uv JT€H .t 29"" "pu€H arqTsT^ul aq'I' '6 f>9"" 'l puv luepTsard aLtd, 'Z 96"" '3rTr8enb Y uI I{l€ec 'T setcT+crv eJn+?ad Zg ..,.....praquauag s?clsTrtlC V .OI '- 0E ... ..{o€g 9ufuoC sI aqs .6 9n ,.. .eT.rEW .g -, rt "' "'+q3TN {reg '/ . . ... . .uToC i€" " tsq aq,l .9 LZ"" '......+ues po3 ua{cTrl3 aqJ, .t oz"" 'l"olll @q?.;rec '? ZT"" """uoa+xTs .6 9""' "'SuTnoS aq.l .2 T" " "'.{coTC aqJ' .T ' seErq+s 1Joqs : sJNgtll0o
 • 3. i6r-zLqT uPu uounoc ? JTssuTq 'rar{+?J .tt[ oJ,
 • 4. I .?noq? Frox e ssed 01 e:JTf fll?er plnoqs I seEro4s +roqs .{Cr sT +T lng 'SnqEreq rTar+I uf clplpumof ueql f;cera1ll sseT ou lno peurnl seTc11Je ar{T asneceq ,/tTT"rn1eu .poo9 auoe au pTp l€r{J .p€paccns g:e ,f-ro1s ?Ioqs aql g:o e1d1cu1rd aql ArTnoTo; secald eq+ a+oJA 1 '9ug1gl rf^rc1s-1roqs uo ft1 l€tp roJ dn e:Jrrl pue uT peqs€c .,I puv +uapTsard ar{tr,. pu? ,,.prr€H aIqTsT^uI aqJ. .,,e.:gu9en! y u1 r{+?a6, Ure 'pTp I .,.9uTl}ur uo daa{ o+ +sng ruaql s.re11oq-1od allrfi..'pesT^p€ qrls"C ermrl esof ro+Tpg sauTJ, eTTrrel{ ,dunls ,traralTl e uGrJ: Suga;gns seA I uaqlr auTT ? +€ .ecug .1ueue.radua1 pr.r€ rsuoTl@+sruJ .suearp 1ng:q1nof fu ;o luaas;u3ror oJp t?r{l. a{o^e feql seftu1 aql .roJ papnTcuT a.raq ar€ .la1a g:o luTod freJalTt eqt uorJi/eJn+pursu€au ou rtq e;re oroJareq1 pu€ a3?uou f.re*e1TT itu uT ual+Irfl qgnoq+ 'itlrelncglred suaod aq,l 'aJTf i0u u1 lueuou.ro polaed alJTceds e ol lueuaqclgl1? I?Tcods auos s€q:llort qc€o .raq+o aq+ ro ,(tsri auo 'raqlou l(u 3:o acue-rqueuar tuarorr'ar uT JTesrtu s+ tda{ a^eq I lrou IT+un qcTqn ..,paraqueuar se@+sT-rq3 V., .ecuegedxa arr:l eq+ 1rre ,,saueTd aqJ luv 'fog aq;, ,raTpToS eq;,.. .,f-rc;s lroqs et11 8u1 -ldecxa .peqsTlqn<f uaeq aAer{ TW .uoTtcaT1oo eW} dn eleu srneod eEllu l€Ta pll3 .selopre aJnleal x1s .se1ro1s ua;, 'suoIs -ens:ad f.r=:a191 rTerp Jo asn pooS 9up{eu g:o i(?.n aTq€gori ou aler.{ t.roqeuos or{A lnq fu111.:u roJ rTeTJr eql a^€q rteql 1ae3: oqlr esoql ,t1.re1ncgred 'au o? esolc aldoed itq ,(pro !€eJ s$oti eq+ a^"q qt puelul osT" I 'e.rn+ue^ er{1 lnoq€ qlrur+ sloqn eqt lnoq€ sT qcTqx !$reeq itu o1 esolc iizarr sauo eql arp ,(aq5 ..rar11e3o1 peluasead aq. o+ a{TI pTnor I +?r{t sftr11au itu .;o esot11 .aleuglsep o4 areq pesn sT +T ro .sa1zrr81sap ltfaroa $roA aqJ .t1.ror,I' lsaq ou e^"q I .,.+seq.. +saq roJ ua:[?l aq lclr pTnoqs ,.palcaIas,. +"r{1 9ufuTeua.r eslndul oW} roJ pooS sleal +sng TI .T"lueuT+uos"(?n flarntl uos€ar itq pe1ea11ou s€rl uoJJa aq+ .sT +c?d .uuoJ {ooq uT '{!6 - s8uTlT:rt ,(t azglelc.rauuoo q} pua?ul lou op I prre uo11lu9ocea freaalgl o1 suo;sualaad ou e^?q 1 .,peseelct u€ I Erre t.ra11zradf1 aql q+1"lr pTp I .sTqJ .laq1a8ctr lnd uaql e^€q qI sen 8ugt11 luego(tu1 eq; .raql€?o+ Fmoq eq of aror ifer1+ EroJ lsqlr uT aE crp ecuaraJJTp ltu€ a:J€u +ou pfnoi +T pu? .p+caTToc s4aon itr Jo uTsgac a^€q 01 p+u"ti s,(ba1e eAEq I sg,t0l{ s..uoHrov
 • 5. TT .peoccns ql sT eI{ JT.- - +seq sr,rou{ aq s€ aq,Ilr lsnu sq lng 'q1tut+ eql s+ceTJ:ar aq sts"8uol s" 'sasEeTd aq s? a?T.tA prnoqs -.rs1T-rr rtrr" - Ja+T-rn aql a^aTTaq I 3uoTlqcTlqnd roJ €1T$r o+ FarTsap or.llr puaTdl eqt o4l lrou Frv '*rt':$Si{rA-;ltr'-.:,-,:'1-1? r"1},4 *-t ..t !o ',,.1iresead "If r. ttn ,i,;11t?,'furi i.t-:!".j*'"t.n";i, ' uoznT TErluaC aq+ ,,n )i,;11_i1,'ilrf *1 i.r-:t "',1' "t-1,',1;, '';.luesead uoznl T€rluaC aq+ Jo P t +qgftd artr1 1rfoqe"q1'nrl aql ftrTlcafor<I u1 'eT?+fT .reraroq '11q A[ auop o^€q I Sngtou:1 'uoT?c€JsTFs pnlarlds auo€ q+ poroou i{lpelesuaduoc g:lesitu pur.J I 'euoT€ soTro+s o}rl asal41 JoS 'pour"r3ue a.rou rg^e a$odaq pessessocsgp.rno 9uone luetu-ocsTp p[I? luassTp rapuqx oN :aau"{ou8T pu" &Ja.,od..Jo ssorq+ pt$ uorJ flos at|l Jo'Ir€u aI++TI ar{+ 9uT}JTT X? pau:g€ s1ueuolotl rarf}o_Qcns':pue epoo aroJor pueT eq? alltlsep rf11eq1qor1 'sTttr+ UrV.lss€Io qrpsead sql ftrT rssnT€A T€rou J:o uoTsore -qspzar.odrn; enuTquoc 01 s? xEJ.'os auog se!{ .;cel-1sod aql fq pel+aq€ 'fcueuel ae111o1clxg''uoznT IEr+ueC '- u1 ',(.rluesead eq1 lnoqe q?rlr? TETcos ar$ Jo:-suo!+calJ:ar peTpn+s alTnb e,rc .,1ean oeqe.TeC,. pu? .9trTros aqg,.. 'flluecTJTu9TS 'srollpe uTle?Jec Jo sprepu?1s 9u111us at{+ rBTrl EroJ:Iroc ct} +sng .asTruaqlo ua+lT-rx T/€q aq qsTn o+ esuasuou sT 1I 'ecusT-rad:ce sEq Jo q+rr:l aq+ cr; SuTprocc" ,(Es'o1 s+uex atl 1eqrl i(11ceca ftrptes o+ u?c er{ s? asoTo se suloc s?q auo ueqn'f1a*acuTs +T auop pue' +seq. sTrl euop s?q auo uaqx 1eql asoddns I 'sT aq oqr prrc 'ex" i(aq1 uau aEITTT atp - salrqls sTtl Jo sra?c?reqc aWI uT JTosuTq 4IT+uepI 01 u?LR ssal ou op plnoc aJTT sTtl Jo leou +u€li plr€ JseJ o+ pssoere uaoq seq JIasuTq otlx auo rod 'sauTz?8eu a,ttrlcedsat .rlaq+ uT uaql peqsllqnd pne uryenb ? +noqlTx sacald aq1 peldacca 'seTro+s aty1 Jo suolleoggduT l€Tcos pu€ t?uolloua aq+ +noq€ saTlTITqTsUes aI$ Jo eirlldec.:ad e:rou sder4red roTcTjmel{ sTnT ltrr" llibJeg-crar-renl uerrrllo lng '.,1eaK c/eq".rsCr plre ,,uToC tsql aq&" :salduexg ,.'gulsserclep slTnb,, 'pT€s ssard ea.rg aulddllTqd at11 Jo uTscot 'l{ oropoal s" 'sSuTEro aaeq ,taq6 '+uTd auo uo snorlTlreun +souT? eror.l saTJo+s ,fin 3:o uge'1^:ac uo s?uauruoc f"TIo]Tpg 'rtrols eq1 uT re+cexeqc T"dTcuT,rat aII} a{tI 'uolsseduoc u€unr{ auTnuaS peq oqn tra(R ?uoc€ eJeri oraqJ 'sToq1 9u1111e ITt lou aralt sraTplos asauedel'aq1 sssussallnru aeoql 3;o 'uogledroca asauedeg 3I+l Jo ,(rouau Strlsse:dilo aqt roJ roJ Pofi1cuT oraq sT +I '9uT+lrr ,tro1s-1roqs uT sasTcrexe frr uorg ralo-ptoq e s1 resod-md gre dlqstreuslg-rc uT sI 11 se Sugluer r.,seu?Id aq1 puy't{og aqg -. 'reTpToS eqJ" 'partrsglqnchm aq;, 'Fre1.rJ € Jo ecuaTrad:<a erurl eq+ fIlgnlc? sT +T Ft{+ +c?J el{l 'uollcTJ-uou se arTl sTlR 1T ssed o/+ a:$I 'traneloq 'pTnotr I rr(.rots FoI{s e it11ecgqcal, 'Beuitscuoc ejrs ,grdls ?Joqs eq+ J:o s+uoEata eq+ s? IeJosuT tsT lT qcTqt 'uoTtcTJ se - euTz?9?u sleq rt1leq ?ITtr?l{ lclmJep er{l uT peqsllqntt l(1pupl.ro s€r ,,{ceg SufuoC sI aQS.
 • 6. ,j AT J "ll *. TTt *: ,,;i t ,*. ,, *, t :.,, $:r. : L96I 'L etmt efiredue4'o€qnT euTTel"c 'qs tmffirnb 'J'c irII€ I uos esoql plr€ 'prrT:I sTtl Jo l€nqra TTar reul oqx u€u aIllTI e 'Ic|ltotfnb 'n OISINOIG oq uot+ca1Toc s1t11 ftr11ec1pep E€ I 'rt11eu1g . ..r31*, .u.[o " =" ""."#*3m*ffi;:"::"i#L::1s"il3":f sTq uo oq o+ u.r"at lsnn euo uo 3re$] qord.'ftriuqlgaq aql +e fluo 1nq 'fnJclTet{ aJ€ sasJnoo $r;1gl pu" s{ooq lecfuqce; 'p€uolsnTTTsTp auoc aaeq .rleq1 pue 'aper1 ot{1 perf,l?al 01 +sng p€oJct? auoS aaeq itrreX '11e 1e 3:1 f,saa1:;re., euo aroJeq - lc€J uT 'sis€af ,trcr[ - s.reait sa{€t 11 'ssacold fnJuT€d pre 9uo1 e str 8u111zr'r u1 tlEqsecllue;rdde - uel& Jo reJ € ere areq! pue - pa+JT3 aq+roJ ldecxg 'r(1al;sua1u1 ',t1arr1sua1xa - etT.rrr q. sT a+Rrn qI ,(ts1 ,t1uo eq6, '8u11ptt o.+ lnc +JoLIs ou sT ersqJ'
 • 7. I ,,a+s€guno.i( oql 'uTete aq sI.. x---pu€ ltcTs st plTrp,tu u?au I 're- rTs 'oll.. 'ua{drq arelt ssron s1q alods XTfeuH: eI{ uaqlt 'acu€lrduf 1so1 peq i(tss pfnoo aq esTe 9ug1,t^:aae JT s? 'peTt-an3uo4 s?lr raqlo eq; raroJ arroc eaeq noit ?Eq!, fr-$'YL ffi#'?T ue++o8roJ e^.I.. 'pT"s aH '{cTnb setr Iencs"d '.;r}l - 'uoTssTul sTtl JJo ljt€"+s s[ .,(tsn le11aq ou xeu{ eH r'pero,r.roct r .f,auou at6} ror 9tro1 oolvqolt aDeu lou o I fauou arxl roJ guor ooevno{ apeu eir,1 adoq L 'auT+ sTr{ SrrTpTq 'pTes usu aq+ ..'e ,auos '1T sT leq[,. .s11ttnd sTr{ ueaq Fq oqr aldoad Jo puoJ rtllelcadsa ?u1eq g:o uo11e1nda.;r eql !,eq aH 'pa+€as u1q lr€q I)[re 'ropuTlr apTs sr{+ ,Q s:Teqc ue+l€r pto ew} q+ '"T?s aq+ o+uT uTq pol 'i(Tul€r,r u€u aql pe^Tecar roqceal pIo aqJ 'flsnoiuou ftrTtT[s'pTes u?u eq+ riT€ncs€d 'rnhrTu.rou poo3.. 'r(11:essacegun raq+?r An.r alng e uo lsal eetq s1q 8uTq.qru 'qcaod ,ft1l aql aroJaq tIT+s rrcu aq+ xtss eq ereqr'r uorg: 'e1es eWI lno luetr aq oS 'rou lrITIl aos o1 rt11:eue1 aw} a^€q pTnolr strgor.l roJ aATsnTa ueeq p€q ogr to+uan Ire[I otll ,tt4l nou:1 alpb +ou pTnoo 3H .roJ uTq aes s+ auoc pr€rl .roqq31eu aw leqlrl9trT -rapuon'rT?r{c sTt{ uT p€uT?ue.r T€rcsed 'rn +uauolt " Jod ,,'no.f rog; srts€ +snf aHr .pTrs IITA atr+ ,.'rou:l l.uoP L .a+u€x sq s€op +eqf,r 'JoTTaq -un Jo eus+ ? peTrcc acTo^ p€ttc+Id-r€fq sTH ,.aqluanr ,,'ratR?d 'nort roJ fuT{s" sT qlual{ tII€)l,. 'p!€s pu€ roop sTq t" ponorls tpfTtp rtgro s1q I ?+uecfl 'e1o& aq se {ooq cTlaul{}Irv ue fujp1oq 'ftrgljrr s?n aq aITq[ 'srgar( auo -f1ua4 lsed aq1 uT ?e^TT peq aq uoql'r qtTn nfnd .3:o a1loerl aq+ roJ 81q paugeue.r lleaq sTr1 'uos?o.nrn J:o sluaurour stq uT ua^o .+e1 .auocaq p?q eq aIq?1IIIT rioq acT+ou s+ poueas rou 'q?noq1 'q+I?aq sTq +noqe parT€dsep ra^au aH '9u;q9noc snol -iroq?T sre ,frp s?lr +I pue .peq9noc ar{ ua$} pu? llolil .T43no.rq pEr,l :Fotr looqcs 3:o sreart 3uo1 1eq1 uTerls eq+ Jo plc,+ ac€J uarpmrr{s prr" rT€q fuptEr8 ,uTql sTr.I rtq pelenluacce aurerJ: pa+seqa-+eTJ sTq pue '.rerT?us P{ooI eq rr"qc sTtl uI '3r:grrou .tegmleg 1eq1 :tpn1s +JTqsa:f"u sTtl uT sueld uossal sgq 8u1reda.:d .rtsnq ser Tencsed s?Tuerof 'rl{ Tfnsn Sv xc0lc sH,L
 • 8. z eql uT peI?uTu uarpTp1c Jo secTo^ ,(ddeq pelg:g:nu eq+ uotn rreaq prnoc oH 'peor aq+ ssqrc€ itlreelc aas ag plnoc sa.f,a sTq ro^o spu?r; sTrl SuTtlnd fq. ,(fuo 1nre fuorls ser uns uoou;ro1Ji" arn Jo e.re19 aq6 .?uT++enbs 3uo1 uor.;: ?-rnq +eq? {ceq lrcl ? r1}1rr dn pocrls 'uolcldsns q1p dreqs ec"J sTrl rTarcsed '.rg q1ftra1 lV 'sTe^ra+u1 ;rep3a:4 le uT€9e gr" uT€9p Fr€t-- uT"ft 9ulr o+ pe+r€+s 11 r9n1ft1.r dols leq :fcoTo arn ocuo 'euTofper a{s} q+ euT+ sTtl 'pTTt{c :fo1s aI{+ Jo 1q9noq1 oq TXrV '{coIc a$} Jo Sufguf-r eql rrT peI9trTq uerpTTr{c Jo secTo^ fddeq peg3:nu aq+ ua(+l rpeq pTnsr aH 'peqr aql ssqrc€ esnoq grTr{+ ar11 trorJ: lnq esnoq sTI{ uqrJ: ArTuoc +ou se$ Sufgup or4 +€q1 pepuTual serr Ixr€ uoT]carTp Jo esues sTr{ r{+Tx rtn lrpnec p€q eq uoos lng ..(tsp aqt Jo eugl sTqt Te 9uf9ug aql rtq. pe,touue reql"r '4ron s;q uor.; 9ulsned '1q8grdn 1es eq rl1aa111n1u1 'ftr1a :1co1c aql p,reaq eq uaqrr uep,re3 aTq"l -a3ea slq uI9uT+l€nb's s"A l?nas"d 'rn uoourolJs aql uI ,l.a$ro.[ o? p€q uo4; pessed eireq s8ug11 uaqn ,(1uo rolcop er{+ Jo 4ugq1 no,t sT o}reu€}l nor( ql1.lr relteu aq;.. :uTrl pepuTuer roqc€el p1o et;1 ,o9 s+ osqr aq uaqn frv .auop fir911 9u<rrt.l € roJ l?t+Tnbo? Jo +c!pra^ e u;q uaa18 g?q T?ncs?d .rl{ q9noq1 s? foJ:a+€J3 setr er{ i(11arcag .sTql Jo luaue?pe1r'rou:pe e+Tfd € ep€ll er{ s€ uo^a .peuelqSpq ac?J srrll?u aqJ, ,,.TsaTIree a(R ?e rar@ sr{luou T?ra^as .roJ loN .rfouor[ eq1 lr€q nort g:1 ua^a,. 'pT?s aq ,r'olJau€ll 'auTl slql eraq Ixmor€ rtnq" o+ {rolc ou s.araqJ,r .ue.rpTTqc sTr{ tro.;rJ,(eue:1co1c er41 daarl ol +sng 11dnd rau.rog: sgq pelse aq ,luauT+uos sTq mat1l 1ng=arod arou acroJ ? ql uT aA?8 aq :t11eu;g: uaql .rlxitr= .auoiQrc 04 +T lxrsT +orr pTnor aq '1T ttleq plnoc aq JI 'f^"ll 'S'O aql uT uTsnoo e Iq r€r'r el{l aroJaq s?uls1.rqC fuo u1q oq uaal8 uaeq peq qcTqr,r .{colc a$I qI luorn{oe++e laloads ? peq aH .anr+ lou s?rr 1eqJ, .,.1T uEetc qI auTl o.lr"q ra^eu I .aplsuT lstur Jo TIru: aq lsnE +I 'seuT+ua+Jo sdo4s :Icolc sTtlfr. .eesc1ooq eq+ uo xolclsal{ +ueTcue ern ql ftrg.rn1 .pfes aq .,.aroq {cotc sTr{[ +ngr .9u11a:peu rtTFp rTaq+ uala roJ q9noua .t1preq sen {re1es sTq leq} r,rou . 1so1 uaaq p€q +eqn ecelde.z ol s€l 1T pr"q xoq .aJoJaq ralo u€WI erou tpezT1eer aH .uoTl€nc?ao ls.r-rJ arp uT p€+ooT u€aq peq s8upuoieq rT€r{+ Jo +sou acuTs s?u911 f,gTueg aq+ lnoqr l€tuelrT+ues urcr9 peq aq lroN .o{orq ua.rplTrlc r€q qcTqA .releuouJar{+ e projLroq aJT}r srrrrgu ar11 taroJeq .reai( aq1 'acuo fioq pereqtrraular aH .U13ft pps aq ...aas 1o .Tf? 1e ArTq+ou roJ sra+J-r aq1 uo sa,rta s1q rpr€oq r(?p-on+ sTq ralo sd11,la8u1g: slq aulssed u=8eq prre uTqc sTq peqqru aH .pTEs T€ncsed .Jr1,1 ,..aes 1,. ,,'uo11d;.rcsead s.rclcop er11 auT+ s+ qcTr{x r{tTtl IcoTc € puTJ: l.uplnoc lnq prmo.rte ueeq eA.I .rTs rse;,,
 • 9. -e- trtlla"uT'{ 'J€aq Plnqls 're3uo1 ,Cu€ antuot req pToI{ oq eIq?lm 'roq r{+TJi srnral Bup;eeds uo 1ou aran s+uaJ?d asoqx uerpITl{c eql +sef ruoTtuel?e s.T?tlcs?d 'rlt ITec ol +ue+cnTor s?A aqs lng 'pr€oa aq? sso.rc€ asnoq eWI uT 9ugraalit?q s?!r l"qx JolropuTr{air€re uaeq p€q Suofe t1e pue uapre9 s.raqceo+ at1+ SttTc"J .zaq fq gtrlErau ueaq IrBq lrerlolr pTo eq;, 'ftre1sy pTg Jo lrop€qs 9r:o1 eq1 ,tq paldnr.raluT s€r'r uolledncco sTI{ SuoT aroJag 'dqrc lreu e pelueld pu" qtr€a eq1 dn 9np peq eq 'su1e-r at41 ra+3:e ';ceaf ra13:e J?erc 'pu€ uoTsra^lp fnJl{1f€aq e s1ue1d ftrgpual ErnoJ pPI{ €H 'sooqueq Jo auTT aq1 puoiCaq spIeTJ 3I{? uqrJ ?trluoc uoorrJe+J= aq+ Jo rT" 9uI+"ro9T^u1 eql I&Tlr sPtml sTt{ TTTJ pu? {c?q s1q qc+ar+s plnox ar{ ueq} pue xoN '{cTTs € r{+T$ gmo,r9 aq+ uo ueq+ qsruc pue JJo uaql 1c1cl o+ op plnoo eI{ IT? s€l{ }T prr€ s1ue1d aql uo sSnq :frreu eJeri srar{J 'uns 9uT.renol lse3: eq+ I{1Tn ' Jcst Tnq SuTq+r(u€ Jo euT? ou lt€q eq 'tror 1e ilsnq rxo-rl tng 'ecrald o^T+su sTt{ o+ raJsue:+ 3ug:1eas ro 'qtnoc c1 ue9aq eq eroJeq SuoI 'gtrTrT+er Jo +q8noql pEq aH '3:o fueu eq lou plnoc araq+ rau1 ar4 reSe sTq +€ tqcTqa peer4e s.reai( aq1 ro3: 9ttlu -ue1ct '9ug5:g11 Jo ?fq€q aq1 pedolerrep p€I{ T?ncs?d 'rl{ 'ueq oq+ peuxo ralsor{n pasJnc pu? /tTpo+sn9sgp letts Ttncs?d 'r}l ,.iq9nsd,, 'Lmr4m +nq fTTsTou acueJ er{1 ralo llelJ usq aql s? --paq-snrc rtlq3noroql-- perto'r1sep 1ue1d a.rou auo .[es aq pas?elar -,' uaeq peq errssru aql uaqlt 'trrrq 3q1 1€ +r peure i(1sno11p -da.r.rns'pne pop preq 31q e dn pelcltt eH 'uesq peq s1ue1d ol'r1 ereqx +oTd ,(Aqcett € Jo reuroc esooT aq+ uI ap€u pr"q 1T A ,tlprec z u1 f1qe1ro.;uoc ATTTIc?c uar{ ? P€qc?a.r aq se a9ea o1u1 na.r9 ecuei(ouue s.tenars€d 'rn uepre8 aql uT r1c"g .plol sElr aqs 1€qx ouop !€q ptTqo aql arns s?x eq IT+un a^"aT +ou pTp lencs?d 'rH +ng 'ropugr al{l uorJ papaaax aqs s? et88€ € o+uT e{orq pu? peTTus aqs SI? 'Tl€ eql ples ,,'setr,, ,,gr,rou 9up{rc sT aq aes nof 1,ue3., 'ro@dE eq+ uo {o?q {co1c 1eq1 1n<[ F? raq+orq :1c1s .rno:( :to3: lagnb dae4 notr,. 'o9u"u raq l€e qL panuT+uoa aqs puy r'tFctr ol euo9 s"I{ Jaq}ou ,(1' 'slo11els u3altloq rtlSSalarec pps 1rp eq? ,.'.t'tou:I ?.uoP I.. 'p€pusuap lencs"d 'xtl raroq?"J .rnof s1 a:aqf,. 'o9ueu uaar3 SuTtooT-.rnos e 3:o ct11 eql +€ pa+ror aq€ se ,(11sogmc tuacouu1 t{1Tx l/eor aqt uo uTq 1? Irrrop pe{ooT pu? tTTs xogrTlr eq1 dn poqq.oq.ralq9nep rap1e s.treu ag+ Jo p€aq eq+ Xq We ,Cg 'p"or eql EqrJ: uge8e pue uT?8? .oFau€n.. pelnoqs lencs"d 'rl{ s€ +ueTTs tCluappns au€caq asnoq aq6 'uep.re9 eI{+ Jo lno pa1r"mq ptre 'tq!noq? aI{ '?T qtTtr guT,fe1d eq +snu itaql, 'rpo1c eql Jo 9uf8uf:
 • 10. Frr| uir€at o+ us.rplTqo aql pe+rfen eq auPs et{+ }sng tTerlJo eq 01 u"eu +ou plp aH .:lool snon+dualuoc ? 'esnor{ aw} Ielxrn rmr peq oqr 'TrT8 aT++TI eqt e^?9 oq 3uT^?eT a+oJeg . .pa^aTIer lIeJ .Cp"e.rfe oq ueq+ ue^E .psqlTs f?nos"d 'rll rtssaupoo9 ,t9., .it1rep3* gug:lcT+ 'TqE1r If€ serr 1T asTtraq+O 'q?nor ptr" e+fqn" auocaq pu€ +snr Jo ponea1c ueaq peq {cor !u? pues 1su1e9e paqqru per{ qcTr1r sp=d 9ugpn*1o;tc[ s11 1ertr1 ldacxa '1T l{+1lr rall?u eql SuTrllou p€uaos e:aqg, 'urpcl sfq qlTri eceg: flsnp s1tr podTr eH 'lI q+ pel+ {fe}s .trp g:o dg.r1s aq1 peralas "ueu"q ar{ aroJeq 1; 1e 9tro1 perlooT !u? {cotc eq1 dn perpld aH ..ereaq nort op 'au uorJ Strlqlrlrre rorroq 04 +ou uTq ITetr, .rarnEJ *nor( o1 +€rtt TtaJ 's9uTtl+ ,(t 3:o ,tre a^er{ +.uo{ nor( 'uo nou uorJ: 1ng 'fir1<tae6 ararr nol '1T srletl&, .,'r1s '9u;daoTs s?r I.. 'pT?s aqs acTo^ peTqnorl e u1 .9u1ua1sTl ueaq lreq aqs araqr rqr.roc aq+ uT ltle.rnces pe,t?1s lnq ur,rop auoc +ou pTp asnoq a$[ uT TITF aI{& ,,eeuTt sTr{l TT" 9u1op uaeq nort aaeq 1er{A., 'esnoq aq+ prc}ro/+ pureq gu1sncc" u" EUFlSa AuTsTar tpe+noqs aq ..|nof 'ff.. aql o,l parr"c aq sqpnoc uee"*es .*"-;S:fi"#*I]f"::S; ra^au pEr{ aH .rtTluellTura1u1 qlnoc q u€geq eq plTqc oq+ auT -1eaq petttlols aq s? p{Ie .p€+srcr$a uoos sel.r l€ncs?d 'rhl a€tl 1lpoTc eq+ I{+Tr .r(?til F o4 nort pTol ot{tt 'axec c4 rr;reaT raleu TT.noI. 'unop a[tcc Feq sTq au11 ,f.ra,ra uTq uo4: .cere pe1111 sen ar{s eTTtUi s:pa41nq aql uo ,t1gq: 1.113 aE}+TI eI{+ I{ot?J o.+ peT-rl ,(fuTea eq se 8u11eadar 1rta1 aq .'raltleJ rnoi( etTI -Jpoo8 ,fire aq reAau TI.rlotr,, 'r(11rmos .raq 4reils q+ u"hq rI€ 'dn ueq+ petsTlrl .spueq raq q+oct peqqe€ rrzlr plo eqg, .,t13a1pe1ord s:po11nq req padselc pu€ +r{91a3: uT lno if^rc sen op pfnoo aqs TfV 'edeose o+ rar{ roJ xeau oor+ s€rrr or{ uTrl res 1rp oT}tTT er{l uotlll ,..raq ITpl prnoo I.. .pexeor aq ,.s.q}ra0relrl Jo ptTrlc 3ugtr1or-.ro.;-poo8 sTq&., .pe:rn1gflora '-. 9u1aq ser JlesuTrl aq JT se sd11 s1r1 +Tq prrc r{?"erq sTq plaq aq .a8ealno aq1 9u;ploqag .prmoa9 q*ror aq1 uo 8u1Fue1c 1ue , o;i{' ftr1dse: {cofc aq+ rsaq pTnoc eH.{cofc oql q+p gec 9ug{t1<I tasnoq at41 Fnorp AuTuuru .ra1q9nep ra9tmor( s.u?a eql uoql eos ,Vt i ptnoc eH .ssnoq s.o+ual{ pr€rs+-- rtlasuel--,ft1ua+ul ps:lool Tue f+fncT#Tp lua.redde rhe lnoqqpr itpqcpb dn poogs eg tr +! ,t'etd ot +ou ueq+ pls+ lsng I auTeft {coTc aqJ aleqf,.. .peuelq9arg: auo e:fFT slrox aWI p€^Tacer Teaos€d .rlt ,.'11 s,torlsap sqs e.roJaq f^r.rnq .ra11aq nol 's?Tnarag @ 'r{+Tl 9uT,(tld sT pTTrla sroluag :po1c anoit sr+€t1l .aqi!tsl{,. :aadsgqn e u1 I?ncsed .rn flel o1 prergceq eqt €nort1+ unsp auoc p"q aqs
 • 11. # .pes ,(1qeo11d:reu1 euPcaq i(lueppns aq rpeq sTq pr"rol PIo.q.oq eq s" puv "iPeoc.. 'I{}eerq sTr{ .raprm pe0rT?Tcxa aQ .rT€r{c sTr{ uqrJ: uTq palJTT "ip€ac" lT +€t{+ prrTu sTr{ o?uT ?derc +?r{l 1T s?x 9u111aduoa 1nr€ fnJ -.:anod og .i(11uara.;:gltrp 9uT{rrTr& s"r or{ +uelsuT +xeu aqJ, .u€u fTTu€J otqTs V -ucds€r e uTr{ 8uT{eu 'e{€r.r? apTn aq. o4iqce4 c,1} c4uetll o+ o0roc- +ou peq +ue^a aq+ raqlaqx .fluplrecun-ffqrrepuod ';r1eqc s3q uT elTqounT peuT€uer eq rue:feqs f11ee.r8 E+rcu-.-a{w 'suTt{+,src op o.p pq "i*6 apTsuT ueu plo aWI oroJeq +qaTs Jo +no auog !r"q oH.eutr1 e 1b'-- sdels on1 8ug5e1 'unop rla1g: r{lTnqgoJ !u€ roop eq+ spJpnd} "h posTer s"tr t"q+ pu?r{ sTq :p?q nerp ,(11re1rm1oar$rp:9<I aq1 u1 I u€u all .pegg:ar1ca1a auo sV.ue.TpfTqc **lo sacloalelelrSSe ssaT ou eql 4q pexoTToJ uoos s€.r.1 ftrpf-rc ar{J .uau lts{Ts orl eq+ Jo lrFnoql-Jo uT€r+ aq+ 8uT{earq .acue11s aq+ r8rof(t? . 1rcralci u?uor e g:o gu1.frc 1ec1ra1s,Q uoppns aql r9uTlTen .{( ,lnoqdpe:1ooT crlueH u?l[ atfl s€ ,p€1T"$ Tenos?d .rl{ s" lng .ralaloJ ecuaTcsuoo srreu eql crluT:flms p€q sprol sgq ftr1doq algqr .f1pe13:1ceq {colc et|+ air19 p1no.u eq spr€fl^r3+Jv .uoTssTlrqns {oau uT uelsTT plnol'rpnoua itlpaceg:aueqs,rerf+o €qR eTTqr., t'lcIa^TlelEror{1rc rl!ppe*; arou FrTrr s1q :Jeatls 01 .qrq e^Tecer 01 aln pools e^"q pTnEIo TEncsed 'rn auT+ +em ,ts .uoTlTIoA uxo sTrl Jo roop aql ..f --*FIB {cou{ pTnor aq Fre rr-Fq eu?c.reAo acuzlueda.r T!}un .+T Jo r{8noua e^?q pTnor aq TT:}un rre! ar{l q}Tr rler sTr11 aq pfnoqs lT ,+q3noq1 eql .setr .Teruc aq s+ a+ eTq? ArTeq ?3 posruI€ lIaJ oq acuo rod .apTsuT sen .r(poqo JT se rriopuTrr a(f} .lcq. rleqc sTrl uT +aTnb peuleual reqcea+ pIo eq+ .saue1 orp uT Suluado ue uorJ 1q€11uoou Jo qcleat ? uT 'qcrod aWI u! ulsslar u1g 3u;eag 'sse1d1eq 8u11ae3: qtgr peuepr"rl euoceq p€q pu" Sugre,ra tf" uTtl g:o 9upggt11 uaaq pEq 'slgels oq+ uo ?ooJ +as eq aroJaq ua^a [ITq ueas p€q ratBo er$ +eql rou{ +ou BTp eH .roJ e.Ieql s?n aq +€qr nou{ plnoqs roqc?a1 pTo er{+ l{t€l o+ poarr +ou prnolr 3H .uT e-uoc o1 perise lf,r" pere^ocsTp s"rir aq T}}r,m +T€fi plnor aq .1q3noq1 aq 'areH .,l&flr" qcaod aq1 u1 i(?1s o1 popTcap lnq --ql a^Jau aq+ al?r{ lou pTp tsnf eq --acuesa.rd sTI{ acunourre +ou pTp aH'oueqs qtTr peuaprnq,tlpreaq auo s? sdals aq1 dn rtlprer.r:1r.te JTasuTtl poTfnd ueu aq;, .9ugraaa 1eq1 {oolc aq? roJ au"c oluap pelcettxa peq lencs?d .rn sV ,..eaouiftre nort qlTrr. 1T elr€ar +.uec I .sauoc oq uar{x alr uo{]:-{col,c eq1 1aB o+ raq}BJi .4(ro,t 11e5,.'iraqueE€ir
 • 12. -9- .u urTrl pear o1 s^T+uacuT aq+ a^"q o/+ .ralllo aql roJ ?alacxa +€IR Sugqse u1 asod.md roq+o ou p€t{ opfeg ,,;u1 ada4@ s1.. ..'rferre ?q3T.t IITE aq1 c1 r$PiI eq1 9ug:Je1 oJEe e11 'fauou spoeu uolreu uog sites ecla6 @,. 'arlods aq eroJaq qlnou sTq Jo reu.roc € Jo lno 61trfi-q ;o meq esooT reTq pu? pu?I{ sTtl t{T;r.r pcaqa.roJ s1q petldou a+uacT1 " ,.af?puns ? uo $or'r noit se:Pu re^s+"r{lh 'rftrrJlTeq u?u eq+ ?ur.leeu 'pTPs 3r{ ..'aluacT^.. .:icrul 3q+ Jo epTs aqt uo rappEr lrcqs aq+ uxop quTrc ueq+ pu? peoTlm a4 ueu aql roJ pe+Tsr gre dn pools eH '+?als qlpr peddgrp prr" uns e$L uI auoqs t1aorl pJst{ g:o s.reert SuoT r{q. o{Tt-Ir€J pelil1ncs '{o"q asoqr u"u 8uT38og -JIeq € Jo repTnoqs aq+ ssorc€ paTppexls {pd 3:o stces erou or.tl r"s eg '9tr1uee.rp uqrJ ua{€qs sex eq pu? 'u-FI{ lsed loqs r{opr€qs ueqrr s:lc?s ot& Jo +ua+uoc eq+ ItrTuT^Tp s€rt eH 'r(.e1ed " q+Tn .it^€aq riou {cru+ at41 SuTA€x t+f€}r cr+ +€s erat1l pue 'qclTp prean peqc.xett eq+ f,q. prmod .1o durl e ltpnoe aq q+ftrel lV ',tbn 1eq1 uT 9uT?1e8 ETq roJ .(see 11e.y 1I ',(Ep IIE areql s?r lr€u aql naut eq tpnoql '.raas -.re^o aq+ lnoqe a.rgntnrT pfnoc aq uol{ti EorJ 'lno euBc euoauo€ qsTx ,tuo plnoc oH 'ut{.o sTI{ uo lou tralue +ou pTnox eq 'ufq , aroJaq rar.ll€J sTq a{TT '1etr 'q8norq1 aas o+ rrfl{ roJ :{xsp ool /ap1su1 araq+ {xap sen +I 'lT uT psra+s uT"J9 aLR ptre esnol{ aI{} aelg:e 9ug:1ool 'pe{roA pu€ pe^TT adad ffi eroqr are(R s?x 1I 'lue@s?q reI1TE€J at1l Jo roop uedo opT$ eI{? €norql sai(e slq peul=.rls opT"S '+€IT rermns d.reqs eq1 uT pasrermlT ale8 aq1 aro;eq Ixre 'Brprt 9Tq aq+ u1 daap poo+s osnoq luaTcrre eI{J, 'a1e9 aq1 paqc?ordde aq uaq& 'acueJ eus+s aql Jo es?q atn +" FnoJ eq qnrtF ? Fno.I? adoa aq1 poT+ eH 'pe+cer+sqcfln uT€uecr pTnoqs 'xau{ eq 'a+?8 uoJT aql aroJaq aceds aqg, 'r(?ne 1no:p€q soq?r€c eql a{eu of it11ue3 rou ruTe?? ado.r aq1 1e fu@n1 seri aq req;, 'suTlr€p p€ppJ slr{ Jo tJTp ar.p 9u1dde1Q u??aq pII€ 1?r{ T-mq uron-TTer sTq JJo {oot aq pu"rt-9plrsTq r{lTlt 'unop au€c ar{ 'rt1ro1g .,''1snp Jo pnoTc e panads $E"cTfnq aI$ Jo sTeaqn , _-aJ+? gre preq edoe sTq pe1Tnd ei1 'serte sTq aroJaq itluappns '---S-'uoo1 'asnoq 31q ar& sxoJeq 'p€qr ar{+ Jo apTs sfq uo pe:IJred sEr +eql x1s-rtq-x1s uedo aql ueqn u1eft svlt oows 'NDINIH,I aq+ 01 "'TT^ep Inos sTq Ites 01 peq eq Jf ue^e--pezTld"q 3q c'l B"q plTqo.qTq pu? pees eq1 ur.rosYag,, clIrfios sHJ
 • 13. -L- o+uT lderc plrqc sTr{ Jo +r{8noq+ arn arol! ecuo 'ftrTlloc sTq Jo fllssacau aq+ Jo a<Ie6 ffi acuTluoo pTnoo aq TIe ralJ" reqloql pe+qnop aq roll '+u?^aTaIIT pue Trnp ,tFrappns aaan 'rten ar41 uo sarrT+ frreu op JTesuF{ uees peq oq uoTssTr[ sTtl Jo sfT€1ep ;r€aTo e(+I 'puTu uT lreq peq aq fTv 'pezTTlqomry lIeJ opt€g ,.&@{ nof 'i(lTc atn uT esnor{ Ial$ou€ Sulptpq. srai{ 'sT eraq+ qs?c eql IT" sp€au uott?U. uog rr,rqr lunou? Tr€Es ,fiI? pueq pro u- airp l,Ec I Jo Ja?+eu e sv .+uauel neu o+ i(auou qcnu 1eq1 aa19 l.uop 'lc"J en +ng'aes L, " ,..rou au ar.19 uec nort l.rou:{ r +"ql r*{ p..E*q -auo peau I 'pTes r,. 'uT?ft pTes opT?g ,.'rTs 'pT€s L, .pos+sraprm flareq aq 9u1q1auos pr€oq pett eq q9noq1 se pa{ool eH 'prpriroJ JTasuTtl po^otls adaa @ ,rreJns +sou1€ url .ssacxa uT al?q TfrI @rFl ssel qcnu S,1taQJ'sosed poJpunq auo ,Iag .acu?^pe uT qs?c auos au ea13 uec nof sd"qJad {uTr{l I .suos?ss aq+ ueax?aq su?^€o .rnog:-i(1uer1 uo eATI rrec ari pue --paauJ,*€rt} erou e^€q II.I acuTs 'rTs 'u?3u I.. .;r(es c+ euoo -.'---a^?q nort It" +eql sL. .raao aql pTes .,'noi(.ro.;: poog.. /+1a ,,.auTl sTr{l +sa^xPq ra9grq qcnu P elrEr{ rlTJ{ I i(tss p.I., :poppe aq ,roesra^o orn acuT^uoo q+ pr€q 3rrT,f-rl UrV ,,.ar" dorc ,fir Jo srf1e+s aWI +snqox pu€ TI€l noq aas q+ a{TT +€fu notr,, ,raq1e9o1 suryed slq SuTqqu 'pTes aq ,..spIaTJ aq1 pessed lsnf air,1,, .a:aql lou s"!r i(11eaa 1eq1 atFls ? rnTri ssorc? uEu ar{+ acEJ 01 prcq poT4 opleg .fu9:1oo1-ecraTJ arou arl+ Tf? UTI{ epeu +?q1 sasselS :p1t11 rpno.rql lreua+ ar11 +? SuFEels 'pTEs oq ,.aopT€g .,(?p aq1 Jo aEIl sTrtl +? a[@ no.f, epeu l"qf,u srq lpxer{ceq 5pq 1ea.rr srr{ rarw} .t'Hfffi*;ff"ji"Si eq *aded 3:o aceld aq1 paldun:c eq se guls.rnc rr"E eq+ p.reaq eq uaqJ .+?q sTrl r{lTlr JTes[ryq Sugrueg: ,pelTen opleg .9trg4tol uo 1ilar1 ress.ra^o aq6 .sq911 sTq uear.r?eq ulop pe111es ,taq1 ,(1pu1g .spu€q sTq lse.r ol ereqn 3u1aou:1 lou 't€s opleg pu? alqs1 ar41 qtTr etSu€ lqFlr +€ s€rr. luorJ uI rTeqc auof aq; ,,gnoi( 11p,r 'luauou e uxop lTS" .aln ?ug:1oo1 +noqlTlr .pepueuap edad ffi ,,.unop 119., 'u"u sql pe1ae.r9 1rr? pl€rr:oJ rtllepb ped$s opf?g eIT$r € uI .ITereuols apTs aql uT Bupado-fa*e6-uor1 'ar=nbs rpnorql ,(tuo pe+q!fi olq€l ? " 1e'gfieas s?r treastre^o er{J .:F€p-JT?q duep eq1 uT aas pTnoc sarte strq fTT+ polT"A prr? roop aql ileau u1er8 3:o la{s?q. 3Tq. t(q pools opTeg 'auoT? acug 'p"oT ls?T slrl r{1Tn dn fr-mq o1 " uTq puluor o/+ :peq, eq+ uo pu?q-TTTU aq1 paclctels aH .luorresEq eq+ pera+ua olr+ aql s? +no 9ufuoc s?l'r relTrp :lcru+ ar{J,
 • 14. -8- a+l ralJ= rlooT raq dteq a+ sn qt1r{ ".plTrlc eq 01 p€q s1ua.:red sr€lseq rsaptrseg .porror.roq s"lrTg 1xre q+snf leql erou $relec uaias err?q I .+ou .astrnoo J0 .rTs .oN., ,,eplrqc rnof roJ arBr{s rnort Jo lsar eql lueds a,req noif r$as s+ u€au nof oo .un3eq 1snF s."Fr{ 1gr<Iy pre rdrenueg uT s€ri ?"qJ .lse^r€q ls€T ar+[ uI sue^?c uaires-r(1rTl6 pa.x€t{s nor( areq sr(?s 11,, .pT"s aq..'arag,, ..8"d no JaftrTJorog: e peceld aq ueql .JpeT ra+Jp J"aI " '+T peuedo ..rarlelp " Jo lno {ooq. ? :loo+ reasralo aqJ ., .uT"ft ssaT+ser s"I.r 1T .lq3Tu ls"?f itfuo 'lq?Tu ?sel gI€ 's{aex aorql {oTs s?l.t prTqc i(1,, .1se1 1e ?u1Is ser aq ,.rrtauou peau I lng .r .os rorl pe^oT ar{ larou raJJns aJTti sTq ees o+ ifluo auoq urn+ar +orr pTnoc aH aop aq prnoqs +?qll aop er{ pTnoo l€qf, .lsol s€r aq .+unou€ ,$re ugq FreT +ou pTnoc aq 1eq1 r0as u?lr aqlpx€oq peq pu€ reuoo Tr"r{ eq +?q? rou +ng .SuTurou SrrT -noIToJ er{l adeg ft-1 ees o+ pspTcep eq ! opT?g roJ r{8noua gF:; s?n +"I{J 'uT cl.os ol aceJ raq cr} nollgct pelfnd p"rl ?tse6 " ,,'@e'p11qc rnof Jo {uTrl; .1e,( sTq+ Jo 1no ,(tsn € nol( pufJ: TITn aH ltrrql poo8 eq+ uT r{+TeJ a^€H .Ao.Lro[tc4 esnoq 8Tq. aq+ q+ oB {?u no.f, 1ng .raq prrTu +ou oC .9trgry1e1 raqlou .rno/t rtluo s1 lT 'opl?g,, sraql"J ?rmoit aq1 qI uaqJ .,.,(er,r 1eq1 auop s?u1q1 1a9 1,uec notr .eurTes ,qsreq aq ql arleq +.uop notr, suT pa1lnq 'saqcurcq sTr{ uo dn 3u1q11s ..rauJ@ aq+ uT ueu pTo aqJ, ,,.4seq 9ul1uroo a.rar nort ueqn +e(R a{TT :fTs} lou pgp noi( sapTsag .peq+oTc rrrocl s?f, ,(poq.o{., .ua{qrq prr" €Tq s?rr ecTo^ s.usuor aql "iopf?g" ,,;ffi, top I pfnoo 1eqx lng. tpT"s ar{ os Trry.eq s€ poau uT r{cnu sle s?}t q+ psrrtnl eq euo:Leaa lnq .i(?p aql uT ra.TIree ,prmore auo9 peq aH .pr€rt ,(eq1 lnoqe TT" s?x rpf aql uI eclr aWI nau{ eq 'oo+ .lnq. ls}Iorir osoq? fr}Faq ,,tlTTnt lTaJ opTeg ...rft{x s,1€e; .+T +nocp ftrTr{+,Are op o/+ +u"n s+ uraas rerr'ou nof sI nof qlp{ eTqnor+ oqJ .+seJ 11er 1eg o.+ +T 1u?x noit g:1 pezT+deq aq lsrur pTTr{c anort{--itpealTE noI pTq} I.. rpTes aqs .suxe .raq uT 11 3ur:.icor ue8aq aqs s? pue +uquT er+I :Ioct L ueuorr pTo aqJ .pTTrp aql pr€As+ paTrarc pue duel et11 ps+qETf ,esnoq uoor-€uo or1l Jo reuroo .re;: 3I{+ uT pi.€qs"nq raq (RTA l?lr raq+ou€ uo r19l-uT-raq}ou s.opl?g 'paur€Tv .peal +orr plnor lrr"J:nT art+ 1nq lls?erq aaq aire8 rer+lotr eq+ 'pTTqc aaq .(11cett ql ?-roJJa raq uI .p;Isq gre. ?uo1 ftr1-frc pel*r??s pn? sseTqsar au?caq .ftTu.rel lno$LTx ,plTr{c aql .dsets o? +noqe ??lII uom[oc aq+ uo arar'r eJTx sTr{ pu€ op1?g UIe .1no 1nd uaeq p"q drmf TTo ar{+ .ra1;:e ftro1 .aroJaq lqgTu eqJ .Brrlu sTq
 • 15. -6- ou s.aJorl+ lng., 'pTes eded ffi ,.'asmoc .;:o 'no.r( ,t+Id t.. 'acua?uos sTq JoJ ouo s€ 'pelIel xaq+o aqJ, '+q3noq+ prr" .rTer{c sTtl uT portet{s aq sa prei,rdn e{ous aq+ 8u1ao1q sen pue *e81c e potqATI geq aH '1uorlT+ues cT+sru sr.ra{lt€J eql tRTn posnu€ 8u1aq.zog: auF+ sTlll 'petTre raesra^o sI+I a'rou ecuo .rood 1nq ar= ar pn" .€Fffi " sr ar{s '=.ni=*"i^fi3Tfr norJ anoc raq a^?q q+ elqnqrl qcnu noit eir19 plnor'r +l tq?noq+ €lseg Ure ',{?ne s1 aqs +nq tlealsuT ,rosuods af"ueJ at11 act .re1@nep ;mort 1eq1 pfnox I 'reTld€q atp 1? srosuods s.P lf,re+s 04 'ulrol u1 doqs ssaJp € suru oqrr auo eI11 reflcnl 'rallpnep sTr{ !'trlt 'orlsaeu er{t 'olJeuen uos sTq e]l"q 01 uoTsTcep Jno Jo 'GIT6 aq+ 'olxTT?c ffifr uroJul s+ Er€ ?1c[ e .ro3: {ooT ot nrnd o1 auoS p€q reqtou .raq '+JaI 1 a;co3:aqr8ugr:rou sTtR puYr ,iuarp Sulitrc s?r aqs tilT roJ asnoq 91q aI$ uT J:leSrttu a^?Tsue o1 aaeq I JT ua^a---T€ar oq 01 lue^e awl roJ sT tu"ri I If€ 'IT" 1e pez11<Ieq oq c4 s€q +l JI ':lcTs str 1T pu" 'pTTr{c +s:!J ,tn sT 1I 'oplegd tau q+ pT€s oqs 'ftrguJou s1q1 l€a +ou pTp aqs no,( p1a1 I 'e+sac qlTn sl tI lroq rou:l +ruop nol 'pu4srap{m lruop il11ee.r nol., 'srelltoJ aql +e 9ufqclTr't+ s?.rir .rirou q+nou sTq 'pFs opleg .,'.r1s 'pu4sreFrn +.uop nol'.l ,,'11 9ugr"m1a.r 1a9.ro.; put 'x@ qcnu letp noit eap uec 1 'sosed eirr.3: 'f+es$-/qlTn l€ua+sE8{c oq TI3A lrec pITqc rnort +ng. ;"esee1d 'o:J"s s,,por rod eaSs nort +.u€c '1€a lou pgp elsag 9u1 -urou sTq+ puy 'IIon +eE or:1 s€q 1I 'pezTldeq aq +snu +T 'pITrlc ,tu +ng'asrnoo Jo 'lT errresap i(aq;,'alcload aseql xou:l Ll ,,'no.r( rljrex ITax s€ lqaT[ I pI:? sn qlln uos€es puocas rno,( itluo s1 sTqtrr :peppe uaql 'pesned etled 5ffi i'esnoq aq? q+1lr tln reelc 01 petl rleql esn?ceg 's1lletral A3II ql .Ia^o peujm1 spIaTJ rTe({+ trrr? pe+€csQruoo uaeq e^eq sasnoq F€ s@qer€c :IeqJ aaq -itaq+ ane oreqA 'raq+ Jo +sor aql F€ 'oTTTs"g+-tftq€X 9uo1se4 1e {ooT .s€In} 1e {oo.I 'ptra at6} u1 o1 dn ale noit +?qrr eas l.uop nof i(1arng 'po+Jrels feqluaqn p1es f1e rtaql lzql sr+?qJ,,l ...no/t plol I s? lsnf .aTllTf ,f-rea uo a^TT lr?c an pu€'.qJTrq+ sT e+seg,. ,,'sn qlpr ?q.ap uT daep-qceu a.re iteq1,, 'uo luar 3q ,,i,itq1,,.uep € a{TT pegmos }?qt q8n€T 81q e oF 1e1 ecta6 ffi ,.'u€au I ',(?psuoop JalJ€--/t€I€d rnoi( u;mler u€c olsnf 8ug11m -;tog:-poo9 l"t{l pre s€uTC a^alIeq osIE 1 'nort aAoTTeq Is ,,'au arr'aTlaq o1 dorc fu eas 01 a^?q nol':p?q noit,(?d IJecI '{3eq nort,M TT,I lntt. .,;,noit ro3: ecuelpe ql au +utex nor( nou prry$ 'utsecres qlTx pe!€ol ser afT{ls sTtl pue 'pa:rfq aq s? .fIpol€ada.r peppou raesra^o er{J ,.ap€epuT 'reT^?aq ssolc mort }u?I.r no/C oS.,
 • 16. ernFIJ err +ng 'ser( 'uearsc-red sosad-augr ar&, uo peseg ,,.asoddns I tsT +T ilel s.+trlg,r V 11 a'rngoJ: € pu€ noit u€C 'reert lxau +se^J"r{ itrenuelrr(q tJt?I{ "i'lno uealouFr c'+ pslunou? al"q ITIII su?A€c de?+JIJ oql '+saa,*eq 9uTuoo sTq+ {c?q ,ftd o4 I5eJ nof JT Erv 'ac1rd rno qlT}r dn sdea:1 eplsilno ac1.zd aq1 JT sT +"r{,1 'uaalJr.J s.ll.. 'Tlcuad slq giunop ?ut9uarq uge9e 'g:lesuTq pa+cearoo rees.rorro ar{l "'oN" 'lsa,r.req sTr{l rolJp rrJn+ar qtr nol( JoJ srr€A€c uea+JnoJ srr?au ??I{J' ...oAlI pu€ perpunH.l "-+ - rl" { ,,arpTrllt 'a^IJ pue parpunr{ e .ro 1q814-i(1u3u .raqila s,11 'sosed peirpr,mq-auo noit err18 +.uor{ I [ol[,. ,...r1s.s4;,, ,,iteql 1a9 nof oC 'osnoq ar{+ Jo aagrd aq1 seuooeq apTslno acard ar11 as?c qcTqr.r uI 'ssel q| u.t.lop sloot{s apTs+no acgrrl ar4 'as.m@ Jo ssalufl 'sosad euTu ]" slrT"ular eclrd 1ue;amc aql 'asnoq s1r11 q+T[ 'erar{? ?uoar a;re noL ,,.pTo€ s1 fled er{l euTl aI& +e actr:d 1a1reu eq;,.. ,,i.aca:d lue;tJncr sT +€Ili prry 'poo), ,r.uel?c aad acgrd luarrrc eql u€+l ssal sosed or;,.. ..erioH.. ,,'JTs rsal.. repolroJ-roq rlauos uo sT?ap esroq =1fr/-our1 nort op 1ng .nort q+ lT a^T9 II,I .1T roJ :is? nof acuTgr :?ufu gre 81q ser4grrii ac1ol sTq uaqJ ui -t "'+q81r 1p.. ':adsgqr +soule .pTes aq",,.+r{9T-r lfv{ .rrxop paroq p€eq sTq psq uaq+" oqr tlu€ue? eq1 peprc?er eq 'rCTal€uolsseduoo $, 'flsno6ras ldn peua -lqgT,qr+S aq aErR. €ros ra+JV ..rgeq 9u1uugq1 strl uo s.re9u-rg: sgq 1:- uP.r-ag ..(1deap fir5q1eaaq ,rTer{c sTrl uT nol tTaJ aalad AteI,I 1", -1 r.'.'rou{ I..'nouil I 'spaau +T 1€qr sT pof.11ar 1aB +ou plnor *.!y'r +T ptre rd+oop eq+ polx} a[...{cTs sT plTr.tc itu$.-{rfs '+n9,. fia'a' " iltuTtlJ aso?qeJEec ou p€q no.( g:1 arer{ euoo q+ err'rou aq+ e,r€r{ nor( p1nol ; noi( c1 rJesu soiaq?xsc rnolt rlcil! Aor{ azTl€ar nof oC.. .aor{s sTLI Jo afos aq+ qlTr.r +T SrrTr{snrc Erre roolJ: elerouoo e$} o/+uo p-eq r€3Tc sTq Su1rron{l .adted ffi pelnoqs ,,'ITlrap ? Jo uosx ,..s@qsEec Ar a8etlrou fl1rr I ;:(auou s€rl oqrr aste euo -auos !lou{ nort op 'eu tT3J., 'xtptoq pl"s opr€g ,tau TT3J. ...ou uo 3trg1f-zaaa a^eq pu€ ro+oop e 1.pa pus auoq oB i(€u nort lo11 gnor( +ruec '+sarr"Eq 9uTuoo atn IITI 1T euodlsod of a^"q noi( fr$ aldoetl asorp s+ u1e1d:ce usc notr., ,,gaas noit lruec .+es IT? sT +I" roJ /tauou ,.'nor( rl
 • 17. r I the price *i13. to thlrteen, fourteen pesos thls tine, because of the . If so, hor nuch w111 you lose, do you knor? Flve pesos. Thdt's what you are golng to lose per cavan. ft should be seven, based on the two-pema-per-cavan. But flve pesos ls ttre nost re can have you Lose, see? ilow, ale you r.lllirg to take on this arrangement? 'fes, "rr." "Then cone back tono:ron a.nd get out of here qulck." "Thank you, slr. Thank you vety uuch." 3a1do stood up to go. HLs face ras bright rrlth an lnnense happlness. # -11-
 • 18. -2tr- .+a.[ SuTr{+.fu€ pesues t@ p€q eqs JT s€ rples oqs, ,.asqlu"s .srl{ t3u@ nort apsu ro^a?"r{f,,. .r{cu3q sr{+ uo rr?uon ar{} q+ oc"J ftoq .,t11o u? perrJn+ aqs se fTTs !,ropuTl,r aql uo lp?q raq peu"al eqg .tT"n ar+l uo aup41 €ceq€ r{q pepradsns 9unr1..3$11 .:ag1e 'pesprocdul eql uo ctuel eq1 poo?T1 1real_9ratr- FeGoI u€uorl ar{J, r--x].' ,,.saita fu slrnq 11,, .se.r(a JaI{ aroJaq uqert .raq SugpTott rpT€s ueuon ?Tq eql ,..1srr;: gsTrrTJ uag+.e^"q pu" ualprTr{c rno/c o+ diuel aq1 a^T8 ral+aq nol.l 'e1e1t[ uouuoo e uorJ leau ?u;narle rTaq] Jo fupJe1-red eral.r sfoq ar{J .reuroc .r€er arll il! a{TI-eqpnq +€s l€q+ se^o+s aqt aroJaq arcr oqn s,(oq a11191 o.nl Jo uo11e1se1and aq1 lsulege r,roo11: itlea:c aWI uo duel eql pf€T req+ou eqJ .tfer qat"ql aq+ pac€J aqs pu€ .+sod ooqueq afppTu sq+ eplsaq acelcI e u1 a3n;:e.r 1q9nos f11oq 'lopupr +uorJ eql llq lcullsgpuT ,ftI l"r{t qcuaq uspoox pTo ire 'asnoq ar{T uI aJnlxTJ flro eq1 o+ u?uor 9Tq. eql peT aqs .pu€q snopru? raq uT duel euasorerl uTl ar$ .,(tsaroop aql o+ poua+seq *"q'e'o.;ffft;ffi'.,lliilr":l"I il: .nopuT{ er& }no auec duel ? aTTqn aT}+TT e u1 .,(?r,re pa:adurlqn 9op 9u11no*tt e .pxe/t aq+ uT areqlr€uos uro4{ .ts€aJq req s+ 1r{8T1 aTpunq fteus raq 9u1pfoq ,TtTls peuT?rrar 1.119 aqg, .peo.r oTr?q aql Jo pua sql g:g:o lsnf prmoz8 g:o dunq uo auo1" Irre iv " ir r(1auo1 pos+s +?q+ esnoq edgr uoqr-auo aq+ Jo €uT1:1no {xsp aq1 -b 1su1e8z arngTJ aleuolq.rodordsTp ,anbsaloJg lnc aqs gu;uaira t " Jr. t. itlree g:o tqSTT-Jfer{ ar{l uI .u?uo}r snotlroua ue ssx ags .Freq Jo asn poo9 9ulrJeu ts* nb 'pepueuuoc raq puTr{aq [orJ: u?uon ar11 " .og,. ".lsIJ ckr og nort F :apTs? <Ials ql poplcop aqg .Ero+s € aloJaq Tfnf oql se snmr+uegod pue pToc .raq g:o q1ftra1 aq1 rpnorql uer t. Eugqlauog .paplTseq aqs rapp?I ooqueq xelTfueJ at11 aroJag : .pFrJ:e s?rr oqs ,uTe* euoq .f,e1s o1 ftrpreq .aruoq Jo f+Tl?o.r oql qlTlr pec?J rnou 1ng .Sugqqou r(1du1s .9uTq+cu s"I.r 1I .1T +noqe {uTql q} peraqloq ro^au leq ffJOC TUI' gHJ-/ r.rarno t{c?a IoJ lrr?eu +ou eler.r itaql 9sTzTT€ar aft+Tl --aa11dec uTq pfaq pue plror raq P+"erc ar{s,, IssJxIs
 • 19. -€t- .trou:J lsnu nort JIo .eTTus l?cTu.fc qtTn l€TTdurq eql uT o^TT" " 9upg1s oceJ raq .p!es eqs ,..?s?uo; .re1q?nep.rnoi(.yo p1.r le9 q aTI cr1 a^ql l,uop I,, 'peqrnlratt .dn pocgs ueuon 81q aq; ,..ArTleals g:o alqedec sT relq3nsp ,Qr arla11aq a{r Jo aJFt aql roJ l.rEc I +nq.. .pT€s aqs ,.,asea1d 4oit.reaaleqn eu _fTa;r .ssauapllT rar{ Jo aftlue^pe ftrgqe1 .rog: Jasncc? aq1 Suluuepuoc lsrtrJ: +noqlp uoT+€sncc" aql rRTn tTasJaq eTTcuoca.r lou ptnoo aqs aaTp ueuol 9gq aq+ pTnoc nog .sgron a9uerls aq1 'pueqeaduqo s+ algrudn .f1aa11dac.rad pellocar raqlou eqg, : i : 't *' .'". -P) -1"' rtue s9ug11 '.:eguo1 3upb1 d1e.:e1cr1 1"fuec 1 lng a...rog .euTl uT perLFeI e^?q pTnoqs eqs 'ur-rJ s?r{ ueuor,r 8Tq. aql ,,'asn ou srsraql no:t p1a1 1., ueuo,, ar++TT ar{+ teq} ec'".ra++n u1 Bugpolaxe ^ffi;f?;ffi oqul Sugpaca.I rFrel,ruT /tfTJe"+unTo^uT peqclar+s 1?rr} aaeJ ??J roq reao ugr8 e pecnpord ueuol 91q eql Jo acuelledurg ?uprol9 aq; ..sTr{+ uorJ uoaseT e o{e} TfBi er{s ,.[Tarns .scrlires .srl{ .Fr€"+sre1nm o} r{n9oua pTo sl.t 'pTes aqs ,.'rC++oC, .a19?n:1s e +nor6gi ctn air18 lou pTnoo lsnf aqs' laTqeuos?a.run oq. pTnoo ,f,lTssaca1 .+T Jo psoq e1e:I +orr pTp ror{+ot[ er{l .gpron sru€[roA 3Tq. aql uT uoTleuT[re+ap s€ri areq+ JI ,,..roq lnoqllr op fTTls 11,1 asoddns 1 '.ra1q3nep anol( u.rn1e;r s+ a{rocaA.I .€seuo6 .al€T oq} s,?I" . ,,.pueuuoc ,rnort 1e l?nsn s.B s9ugtr1 op pu€ asnoq ar{+ uT lt1S1r r{Els o+ 9u1o9 s1 ,t++og 1nrV ..reaxs I .u!€8€ ueddeq 1,uon +et{t 'so4u?S .srl{ .,(?s au a^eTleq p.nof ?ugq1 +seT aq+ sT 1I JI lng .IrT9 1eq+ try+1r{ a+eTaoss€ q} +ou saug ,treu raq pouiEelt eA.I auTeft uanreC q+Tr ,t1log sef,x .a^Isuaquaedde na.r9 .rar11ou eq; ,,'c[1sso9 9uno,(.1eq1 r{+Tn au.tl raq a+ser s+ +sng ra+l$n?p rnoi( ,terl 1,uop I iqeg .uf?8e asnoq .M s+ aroo eTcnT Jo r4r$ilep ftrg11ou -,roJ-poo8 +€q+ aes ql luex l.u9p I prry,. :pepp? uaql .pesned uoJ1eu 31q aq6,,.pasnq? eq tq p.I .lqaBr p€lc? sa.I JI .TrrTlt os ueaq . guUeq +uasar I noN .po€Urt .a1tr,;s1u,(u s.1eg; .1T s,1?e,1" .'.ra1q3nzp uno .rnoi( e:111 ral{ l?sr+ nort si(Es s,teqe aqg.. .i(11agnb pauo/+? Ir?oon aT++TT aq+ ,..so"+u€S .srl{ .noit sa{Tt eqs .ostrn@ Jdryfr{11. ...e.IotE rtre au a:[TI +or saop aqs asoddns 1,, .siauueu raq uT papreng 11q e .pges ueuor 91q awl ..q[ s?ne]r ar{s a.re$t ,{?1s.pTnor{s .ra1r$nep .rno1.. .tI roJ pereda.rd req e!€u p*Siro11*1rs at1! uo@qc1ec o4 arryt lueTcTJJns u?uorr rs(6o aq1 uaa;8 Fr" .sjuox aslca.rd oql .sprox arp l[rnoJ peq aqs uaql ,(q €nottr1 sg?*{raqlou eqt a} {c?q uaq+ 'alTqn ? eraq} 9u1fe1s '1sod aq1 ,tq. pe&n1s IIIS aq+ le .flacralJ lsoap pu€ ,tTlrols i 'u-r{op eze8 .raq fir119:g4s trw --,(1sne?!d stteqrett---,('rEn Jo lroc i lr--ilaJ?ar € uT raqlou eqt l€ sa.(e ,tddod raq pa+JTI sqlues .srll
 • 20. -m- 1" uiroq uoaq lou el"q nort 1€r1+ ptno[.. {q1ea.rq raq rapm "'TI" pesJno aqs 'dn 9ugpuels .r(?ue pe4ceq eqs se Elry.,:euasop nort leqn s,l"I{J .s.reftr1g;rnort r,reqo uo lrotr uorg .1qFF TfV.r.t"cT.ra+srQ pue perll rrou acTo^ .raq .+s?t 1? peT.rc reqlou aq+ ,..+qgFr fW., .uT"d o.+ psuT€dar aqg .pp:regluoo aq +ou "...,*-.oJaopo@m plnor'r rt11o6 1ng .I1a1eu1uT-rcsTFrrT peprel leq+ pedq frJSffi e I{+1r.r sroTq l"re^es roq palleu acuaTTs;r.roqg5(s s,1:p eqg, ?" ,,axeaq no.rt oq .dn ]feads,. 'pepu"uap req+ou eq1 uge8e ,,.,tes 1 ,op nof tTTr +eq[" 'ftrtro8 1da1 p:e peTTnd p€q .+cuTlsuT ,tq ffnq aql esn"ceq ,u!e9e fg4oous firEpftg 'ule8e prnor8 1eaa1 S uo s?r 1rect1nq e a:ITI+-*rtTI"mFu sB lsnf euoc.:aao sen .Ergu ggre.trod raq Jo ssacord T€rnleu aq+ uT t, '+?q+ acu€qrnlsgp ,trerodual € tpTJox leura+xa aql Jo loqs ftr1 -lseretuTtm ue g:o luedlcgred 9trglp.run u€ uaoq geq oqs ?uofe f1y eaqs plnoc rog .aaut e uodn .urop preeq:req 1da:1 oqs lransu? ?ou plnon .r$1oq .8o1 peap e ozl q9noq1 se 9uT{t"l s?n aqs lng ,.aop no.rt TTTrr +€qit...eu rexsuv., . IrTt arn +e pe?norF raqlou orn .,ax@ op noi( ITIA +rr{n.. .raq q} urnl 01 req pacroJ pu€ raplnoqs aql ,&t TrTA e(R peqqe.r9 aqs .auop peq aqs +eqr req -uaue; 9uo1 gre ezII"aJ cxl raq roJ .rtr9noue peq al?q pTnol ar{s TTT+ raq uo Emod q .sart :ra+q9nsp raq uo spreq ,ttsflq arTsap !€rr E ) es€el€r o? eaxJ lfal rar{1g!r aql .lJaI peq ueuol.l-€1q aql uaql n0 pelserroc cgshHj #d"#w;s pro rr" -#q:l-ffi peprscsTp.{:tuoTsecco-l4re :{tTu ro ,+TuJ 1ue salqelaSeir ror -rouq+ 'rlsTJ aq plnor 1T ,{?pog, .1,19:o.rd e a11111-..ra^enqq lr pTos aqs 1eq1 sfirgryq grri,trq ttq +rmoe erf+ qc+exls cl4l paT3+ iEEl ge rnuou ,{zgaa ,fu<I s.pTTr,lc rar{ Eo'J sosad arr-rJ: ue{e} psrl aqs .pT"easnoq e s€ roJ :IroA o+ r?a.{t e ls?el 1? .relqgnep rar{ a:{s} q+ s"I.r +etn . 5.ro1s Snrp unq aql l" fTEq ? psrmcuT trsrl Eue ar4 uT pre .ssau11; ,r'tl't ' Buol e Je+J€ .pueqsnq req +sol peq es?uoJ, eroJeq sr4luot[ xTS ,$?T lpr{+ s,(?p eq1 lnq pe.re+1eu 1er&d-.*rtfa;cns .1uesa.rd r*'ff:S relq?rcp Jar{ lou s"rir 1T .el(a s.puTu.req eroJeq fTasue+uT l"oJlm s+ u€9oq ocue?spc€ Jo slc"J pxeq oql se .,0ene pereelc fllenped luau -.rapTT[eq Jo +sTq arp s? .uer11 rog .f11d-3:1es 1e 1tiue11e ale,radsap e g:o s9ug:gon snolJeu aql lnq.4Ipa.r ldualuoa +ou spl 1T roJ !tor? -uoc p€prFrcp rreaaaoq rleql! uTq?p{ peS.rns +To^er sncrldualuoo y Jaqlo ew} Jo ecueloT^ atB se aro[ ou pTor{ pfnoo ,FeJap Sulqeqpnq q! s"r eqs pesn .?s?uoJ ueEon eql auFI strlJ .'raq {sv" . srrarllo ar11 aI pua u€ lnd crl 9npcad:ce ,BelT€n eqg ,,.axoq lJsT ar aroJaq sJaTqcrerlplr€q rsq|@s .rH Jo orr+ uT TI ? eTgrrq rar{ Jo 1no 11ntt q} p€rl +sng I
 • 21. 4t- i.rar-txea 1uaT-{tr rar{ Jo +gftrot{+ sr.{s lou p"q fqq .r(zaaoosTp Jo arns€aTil aq+ 9up(o[ua s€r'r eqs acuo 1€ pue $rTu raq uT poqs€TJ: ueppTqrm 3u1q1auos,1q9"o,jL?.r,.$:[ il1 o:lTT el6 peq eqs peqsTn ueuir"c lfral.{t rar{ roH araq po^oT aq pT€s oq lsrlJ uar{}r fooqcs ,(reluauala ar{l uorJr uollvnpe€ rTal{l Jo 1q8gu 1eq1 uo !'eq oqs sse.rp e[r"s aq+ +ou 1T s?!l '+T tlllx InJonec aq. plnolr oqg .auo requnu rag .{ro[qcled rarolg: aI$ r{lTx sserp ueerc .req .ssa.rp raq se$ 1I auT+ spq; .ace1d raqlou€ peqqerS aqg tp€q,mlsTp aq. crl A4^€q lnoq+g{ sJnol{ .roJ :Iror pTnoc eqs aror{J, ..reppst ar{+ rCq. J€:+rortt pau^rnlcln ar{l JEau .asnoq aq1 Jo l{opeqs Tooc er{l or}uT {ror .raq pe99e*p aqs s$req q?oq. qlT11 uy #.1q3noq1 aqs .sdeqred 'alou .rnoq uV '.raq apTsaq saqloTc g:o deaq aql pepr€9ar eqs erou acug .uTs€q aql uT slued s,foq e uo i(1du11 paqclnTc spreq p€rTl fd€os .raq .uo111sod lenbs ze$ t1 pesned eqs .porar{tTn pe:looT seer+ oql uT ueer8 ?unof a% pu€ rteq.:o3: t[:r"n oo+ s"x ?J 'qs"lr raq 1!_l"s eqs aJaql pr€rt aql .;o 1:ed 1eq1 ftrg4cg1 uegaq peq pu?'rTr€qr eq1 ?uo1e sooqaeq Jo auTT aq1 aaoqe*En -TTer. s€n uns oql rou .l(g atntq roJ .r(1.reap pTarl aqs 1?q+ r1e ,tele 1o1q acu€"+stp 1ou 1q81u a6 ;9u1o? rar{ Jo e^ordd€ +orr pTnor eq esoitdng .9u1 -neejrq Fo.rJ: tc€q req pfaq 3u1q1auog .fuTueau gre rtlneaq a1eq1 1so1'/s3u1q1 aq+ u€q+ a^et{ pTnoti pue papeau aqs sEuTr{+ snolc 1 -eid aq1 qllr JTas.req peufg"sT aqs p"q rauoos ou +ng i" Ly'.t.]/ 'fooqcs qSTq uT aran iry Aou oqrt sa+"ussstc ratr[oJ .req ,taplcadse erou .n1r.r4 u1 1rg9 iftrz g:o Te^aT eI{+ q} req asT€J pTnor,r lroqauos 1411 s9trp4l ,f.raa aq1 rroJ peuJpart aqs sftrgal oq+ a^Eq q+ pe_peag_ aqs auo s?A ?oadsorcl aq;, .auo8 TrEq reqtor rerl acuo irollpodolil aql ralo .raErod crl JTesraq parrotTe 1rq .ualods 1or peq ,t11og ..'s.i$IrEre ,$pn1 1eq1 sT frl9 lC,raae 1o11 .qqs<lr .,1aatJ=*"-p au el9sosad l(1ua4 aq1 ol€n 01 arg noi( rait rnr:ri ftuart' atll o^€r{ ol ajm nof 1ait trng{ ""o " . .agl ,,.a;o/+: q urq drer{ q+ s*p cr} a^eq nor( 11y,, ,={ra h p-L-e-""J'" i,,o ar.sl uT ue^a--aroJaq op crl qcnu s? Fr{ Ja^au 3qs pezTT?ar ,t11o6 @ ritep 9ug'ro11oJ aql uTs?q aq+ suo{m ,lvs ffi{a sv II
 • 22. -9T- a+ef 1T 1@toC noJ( eA€I{n @ '4.ron Jo aulTl sRIl lV iA{ 'roJ au lues [e]o^?q lsqA tng,, 'pos?afd ,Lre,r 'pT€s EreTrJ: Jer{ ,.'t{oul I tifrr4._, u.arar& 1I a{lt },uoP I. p€cunouu€ rt11og .,'esno1 gTq q1g lJArol @ 8.I.. "trpno*q- "'.. qi "q+ 'rqap ,(q. o*t esnoqeT^ou ? s?ri qcTtlri '?T{{coo u}rs+ aq+ uT pTp faql a4A1 'lsrl; aql uo pad.rlard +aal rTeql '?rrl.r lf,rooas eq+ uo l?s ,toL{J, .'uopea.rJ: alnfosqe 3:o a.:eqdsor;" u? uT 9upaau rTal{l Jo sno:tof (.raq1o qoee ?ugqculd a; 1o3.,s,qraT4t orr1 eqJ 'Jaq+orq raq ua4?x tou pTnoc ,taq1 a.raqf '.reppe'1 at1l Jo as"q aq+ 1? FIaI-rJ: rer{ +oq eqg .luauggSxa q+Tr{ fppl9 'ls€J dn 1o9 eqg , r r..rp;its;; T"J lfl.*'o'- {'ne I araH i " " "?octr ' '+noqlTx Eo4: realc fire: grear;: raq Jo acTo^ 'r€TlTl[EJ er{l i{q. pue ,(6 'daa1s uals?q ar+ apTs otn 1? ,(11ue8 uTq pe+1d rt11o6 '.ra1u;e;: u.tror9 praq Suptrc asua+uT lloTToJ l€ql sqos c4ecae'+s aql 1rre JTasETI{ luads peq foq. aql ls"t 1V 'asnoq a$I cr+ u"r eqs 'ctlq .zaq opTrlse rgl palJTt Er" rtoq aq1 pe.req1e8 eqs '.xaq?o aq+ q+Fr rpue pueq euo uI uoql plaq rrln uaql peicTd aqg ',tere +Tn.rJ aql r.ra.rq1 aq 'u'gq roJ ArTqoo ra+sfs sTq A€s eq uoq11 'uolleaedsap u1 {|:pg:1 Ere ,f:c s+ penuTlu@ eax+ et1+ ragrn ?JaT ,toq a11111 agg, la.r1e€)q no/t op ',C?r€ lqtfu,r 'pl€s eqs ,.'lrou {oTnb,, 'u-f?d sTtl.uI uToo ols+uao-e^IJ: € lsnrqlN aqs s" JJo foq aql pe^oqs aqg ..'i(Pr.? lqtlJ au eas q+ req fTol Fr? uarrrec aI unu.. '€ls€!r 04 ou-Fl @ s?ll ararlf, '.rareou auec aq se req+orq xaq 1? qo€ar c4 pueq ra9ea u? popla1xa aqs ...uTr{ Jo oxec a{s} TT.I 'areq e{Ioc,.'poErc it11og .'o1J, ':fc€q. po{oot gre aced s1r{ paua{o€Is ,tot.Hffi aUf, .FTqs-r pep€J sTrt ur peJJnTs +Tn.rJ: aq+ forptbq '$Elgeaa '9ug:1cp1 gre fupftc uegeq ag 'ssef aql s+uo .1:3:Tls Jtas-tr1q- peddorp U:TqaC +JeI ,toq. aT1+TI aql sseueuoT? uappns 9Tq Jo =--- pe,ra1:98y '8u11rnq 1rr" preq pe 91q ra9uoT ou aror uo u"r aq ..*.1{t| ^/ spofo aq+ lra+strs sTq ql poqsnJ aH '{cTts eql ecrmouer q+ rTq pelladq :(auou qcnu os g:o asluord sql Q*gg;,foq aq,l .4*'."'i tF.:i" --". -.sol?+uec aalg nort aaTS fT.I'TcTnbtaiaq euibg"'o-o-o-Fcr ooqu€q ftror e u*r"."*...{I:ffi.f5;1";$f;'l$ :I* srer{toq a111g1.':eq areq|L'Sllj3j=or aq+ uT pfeTJ altl +nc +gg1-4o@-gp aq1 f{e{lqcued€c eql pret{o1 trrrop ,ttlq9TT G-/yr'1*6fp!:ls aqs '11 raag"ssed ? al,€u :1coo 81q " Jo lu"TT?8 eqt 'r auTt,tre,ra iter,re fps4f4c11 u?r +€ql asno4 31q aW[ uT . ]eTfnd p€r eql a111 .r6seer auos .zogiis?ug+o?-1xe Suqae,5tlgqegg: -)'ii o+ grno.d roT ?tll ulrop u€r Ere ,f14cpb *iln pocls eqg C'.1a,:i'rif{, ?"f u*{:.*,,
 • 23. _/.t_ '.ralq?nq uT luow+uTodtlesTp rTaqt pTt{ &tl 'eTTus peTJJ€q € uar;I elrTg s+ pau-m+ eceg: ,(1.rep1a * QFi -t1'"t plnoo ltaql aroJaq 1nq 'ueq1 uorJ +aal reJ e 1.rttls e+!t1tt € u!. auoauos 1e 1u1od c1 pasned, uauEr?C acuo 'suog+oerTp TT? peaaaoo- sal-b .rTerl+ s€ 'q?no.:q1 iter ArTurol.r era!'r Jcoql uoos .{sEr elllos a^eq ltplu 1e{t1 ?nq ,,'etrt1s.l .plEs o^€q pTnoo BUAITJ: raq ,,'l,toll:1 1,uop itlleee I" -}/ tarT+!€n paroq, ue?+og aq s?H,. .#i" I * *.t* - _:'-" .i{trTtf} noif op ."!* ,.'nou{ 1.uoP f11eaa 1., rr--r --LL---- '.'tht}" .upge pSes t | oqs ',esT eI{ :luTt{+ no{ op araq[], 'pnora atp Jo 4cTrn eq+ q+ ulrop tauTTcap tqSlts aql urop raq peT gr? prt"q srPusT$ raq {ocr} aqs s? tples eqs t,.isT aq ryrgq1 no:( op areqltn ;9uglcaees 1111s '9uglcxeas pliqrc at4l apTsuT q?no.rrn euoS pq rou tr[r€ 'relTtr?e 'Ixmol? TT€ uaeq. p€q eq +"$l aq. +T pTnoC 'areqrou ssr aq +ng 'rrTltr uodn ecueqc lq9Tu el{s +er{+ '+.rnoo fFqla{ssq aI{+ Jo sa9uar.;: ralno atB ?€uTf 1"q+ sduel aplq:ec q+1rr 1€T-rq saTqq .sropual erll lnoq? speq ff€ 1; ltlaes sai(e rag '+ueu{TTJfnJ e s,(?p ra;: lsetl aq1 3:o suopedlctlue sno1ro18 aq? TT" UTI{ ftrTlcodxa ---pa+T€r +r:Fq srrt++oc 'euT+ auos roJ rp€or P+e/taTe oq1 uo aeovdr / 'sserp a?Tqlr et4! pue sse.'r$ uea:rc etr} cr} urr".Ip eq .tTTsea ElEEl pTnoc -auo,ftrs araqlr udrJ: 'eaeql sJat1lo rial erf+ Eo{J: f€ri" I trtmo.r3,(e1t[ oq+ pu? qcJnqc et5] 9-?' III 't e.qs"x eql r{tTn eu <[1aq .auoc,. ,,43:las.rnoit .rean nor( TTTI +?qll" ile.rear nort tTI$ 1?q[" ,,'uaql Erq qlur aq.1oII pTnoqs ar g:1 pa1u1o<Iileslp ,f11ea.f aq plnon oq pps aq '1ce3: Jo ra+Fu svr 'I[eT-4[ raq paJnss" ue0lEec ,.'as.rn@ Jo 'salx " v 'arou auos JTasraq lrls+ralus orl u€Wl req+o uo€?€{ ou roJ 1"q1 pTes aqs .,aa+TJuT aq saop 'ErrV,, .ollssossorl rtg@noroq+ lTaJ :t11o6 ..;1uapn1s i(9. *"p rsnf e^rr ar.uptno* lvop .t r'€ii noit ni"lf*frr*t
 • 24. FY:ln', i4i.":.r.,,1.fi ?*.]* { -8T- -/ , -J*sgrar*I_o4 oqt tkyrnt .rT" rr*i sarta fW Quellacxa_ser,r lcag:.y{ffi *TmTffirdf' eq+ pe1iaureil pne . e+ oular-iFE"Effr e lsrnq refn8u 1s ."peplsqns es lou a99'- @- l@_FE;$il peddep pue ur peulof ionl aqf itlaa; lr .trL- -lottttsuf 'asneldfr-dnqraprmq+ WlTlr uea+ eclrsp-]fioJ ? p€lee.d -'titt' I eg1'"aee1s oql uo 4y' o ort aq1 pru"pelgrt uaaq. p€q"ur?+rnc ..-.- ./ i . : ) .;,t l:, .r {.Io.}t ,---o+ 1ou $u.rea1 fTuo notr;.s'ni.,f1 sT ?eqr 1ng .looqcs q9lq q+ ou Ttrros pTno^r euTte+€C .?+S u1 9uo*ag elcrm rtur .a{!t I tf| - r*tt1 A ,(Tuo JI,, 'pTes eqg .epard;caq dearl c1 preq pegl iqlog 'r'35*5Pffi& Jo ecqoTTs ?TaT4I eql Su1uTAlp .pges puelrg: .raq ,,Yaaeq Jo lno 1e9 s.1e1,, .+rEaq ? s?r .sas s+ palu€rr a^€q {F} +e aqc" 9uT?8I11 .d;reqs re^eu uoT+?suos eql .Jo {rrTr{+ ppolqgixQTrnarros s"n ,.-J4€t'a,rou 1I '{sap +uoJJ: aq+ uo pocrls +reg 'p€oq rer{ uo Jqfe:re:fpu€r.l {vY r s.u"ul xeTTTuTeJ € I+}Tn auo.ra981q ar4 rlooqcs q3F{ Tecof-rq}. Jo rn;roJgm a+Tqlr trxr€ anTq aq+ uT sTrTS itllaad orrl :tq pe{u"T{' 'it:aaoos1p raql-zql: Jo ErIlrTrTq[ eq+ e.roJaq s+1ct s+ u.iroTq , .."!I l'' eq o.+ ,tTuo rqcleas rer{ Jo pr€r,ia.r ?ul.mssear aql TIaJ ar{s ", ..""' +uqsuT ftr11eeg e uI .uTq +I{9nea sarta .raq ueql puv .oqr-€c r{lTjr sp€aq Jo slror oq+ perterr.rns i(11o6 'ace1d e9e"+ueir raq {ro;rd .1006 s.a?r*1s arn Jo ta^aT or{l a^oqe 11ar 8u11eo13: sfer{ rTat4} .eldoed &mor( povls qcTr{x uo srFap Iooqcs T"relas pmog: r(aql leo8 aq1_a.rog:ag .T€oB aq? apTseq selTesueq1 pe+sod .rtlsnollgldarmsrgre preurl penraas itaql 'errllcafqo .rToWI rffl1l{ +rl9T€r+s ecuq .+rn@ eW} Jo +€}r ar1+ s+ raqlJnJ: acual arT.tr-I,6ctx"cl eql spTsaroTe pornqlep ,(aqJ, .ftro.rq1 ern Jo +no se^Tasuaql po+?clelxa rteql rsrter'rep1s 9ugurog:racl sre:Jg?r ador a1g1 ,i{T?oTr.rng .9uTqT .redord eq+ s?r +I .aurF+ sTt{+ pat oqrl FraT.4l: .raq s"r +T lng .1ear9 s"ri JaTTer srit++oq .JaTqosTrr r{+!x 9uppr4s .q;es aq ,,,uTr{ prrTJ lTrnort r{€n sru.r,. .a8els eq+ Jo opTs +JaT artltra^o T"oF TFqla:Feq peceldsgp aq1 Jo uollca.rTp or& uT,graiq+ sTrl pa^€A uarB aH .rt19u1see1 a1lnb ples ag:toeg ,,'s1 eq'breqr uang: nort aes lrusaop aq JT qunp ae TlrI. 'tt+loc ueur"c 'ro3: a:1ods sr a'raqfi', *=n* "i1.rag ,+* .,fTfuTF€:+sral,(In spuaT4t ol.r1 " aql +" peTfurs oqrr .sralsTs sTq ty+Tr serr aH .uoTl€c"^ uo s?lr orIr, uTsnoc luepnls-gugraau1fire s.uag .a8roeg s€r +I ,,'euoT? l€Tri aq+ 9uptofue e.re nof au Tto+ truoq, :tads;qr.r cr1 r.reJpau au?c prrTqeq urqal ocTo.l e uaqlr .auetr itq .seeJouoq or4 Sug4tmoo aaet .f,aq;, .rTeJJ? ott+ Jo rr?ujlTer{o peTo€lceits-aq aql Jo suoll?+JoT6o peuoTssedul aql uT peqrosqe r(1pno.r<[ .ece1d lelcatls rTeq+ uT srr-?qc ffi uo l?s oqi,r so+enpe.r3 oTr.r€q perouoq Jo TnJtrr?q aWI +" 4oo1 poo9 e geq rteql areg .a9qs ar11 Jo +uorJ uT i(1a1egpeoru1 alnsoTcua eq? grTq€q lse.r o+ uo 9unl{ faq+ gre oB o1 eceltl aJoul ou s"r,l areql 4*?trrft
 • 25. 4r- . ?r,.(_.i*1 - tF . - # .sTrp aITt fT1?er L#kw q+ur uelto9 ibe-p"t{ lr uer5} ua^a gurl{sp{ 'pueq ;raq .;:o Tt"q oql uT sTfEt osedc9trlssarct s?Jl aqs f11ue9 '6TI{ uo{: raqlJoJ pu" raq?-.r'll: 'InaT-rJ: raq wlTn i(ene pe,rou eqs s€ lng .ppd"euunr-MorroJ s"r aq gtrgrou4 aldoed pu? raq re?Jre ar{'pue o? .g{Val oqs xou 1eq1 poo3 +TeJ et{s lroqeuos .porFc +.Iag .,i+oc.. Va "i....1oo, .pnoT€ p1es r(++oc *'V9q_=,1"1,, "yt vewt pre pals3p uaql-lurog-1pr1_oo1 .rer{le9o/+ sp?aq rTaq+ +q9norq &roJgm u1 slrp ot.r1 aLIJ, 'qar{+ pJers+ p€Spe FI" u.nop paquTtc u€u gunoit eqJ ,;.). 'pJPeI{ rou rq ,teq+ qgnoqr se ',tere sai(a '611s pocgs t(eq; ,i" "oN pe;radsg4tt pe11nd:t11og aqs iliogtr 'epTs ssluaT.rJ: raq 1" ulop"tt+u€TJep iuau'?c .esartr*ns .rd<Ieq u1 peu81e3: r'"e .i;:;+'l3f i;*u "t"t
 • 26. '02 - lrorJ euroo lreq rtaq+ :rqg 'ss"J8 9ugrlvlsns aq+ uo4: ue^TJp pue pezgre8.rosTp sgaeq e{gg 'sSugErnqrJns cT+srut 1n;:aceacl r1aq1 a,ree;,.4{ pecroJ e.rer,r aldoad Er? p€uesrolr lteq uoTl -en+Ts ,rapJro-tu€ acead aq1 +nq. 'I[rl{ rTeI{+ Jo +ser aq+ I{+T$ scteqaapgt!-'uaql I{tT}r sTI{l o{Tf ueaqvs,(en1e pTnoo o;trt ' 1{..rr"..k ,,'?+gaoo :sx?b .Iaq uT Foi.r xapual aq+ Sues aq arlT.t puoces er{1 rod '+s"a.rq s.raqlou s+I 1€,tsnq ueql s"n +?q+ +ue5uT aI{+ Jo a1due1 aI{1 ssou s1tt Jo dn at{+ t{+T}r peqsuq .fT1;:os pr€ reroT +ueq uat4} 'rt1a{euollcaJJ? raq possTll aH 'aJTl{ sTq +" 148 q} 'seeu{ s1q u6-' unop pedoals ptre lsod reuroc eq+ uT TT€u uo p€oT snolca.rtl stt{ 3uil{ oq " ,f6ra8eg 'rc€s o+ peq aq +€qr Jo acus+Jduf eq1 l.ro*?1no c1 se qcns s"r.r e.mseeld ER{ }rou 1nq 'as1e qcnu TTa+ s+ p€dot{ Irr" ?T pelcatka' pettr eH ',f.zgntrrT aq+ q+$r re+14q. ua^e ?TaJ eH +T +e8 nort plp e.roqfii lpo1F? tgrcqsff{ raq "eop1€E +€ ArT{ooT 'pue pelpls aqs ,Cq pue itg 'safa raq uT Ja5t€qun 'rT? eq+ u1 pepradsns +?or! Jo acTTs 9Tq aq+ +? pa{oo1 aqs .q+€q urclr +srTJ aI{+ raq erreS f6ffi aq1 uaqr,r 'auec p1lqc +s.rTJ: ar{+.:a13:e fep q?.ua+ 3I{1 'oge ryaar,r € s€x +€qJ '+soE +T pap€au aqs uaqn dnos ou pet{ fq eqs '1ce3: Jo ra+1€u € sy 'a1q1ssod ,tlpreq 8u1q1auos s"r.t 1?eu qsa4l: €i+sac oJ '1T uo Amq 1€qA PToqaq 6a 19E'sq9tr{tru?uro1r eql ro3: 'ug.1 aroJaq trnr?q srq p€sT?r eI{ r'--.--ss-'r(fTddeq pecrmorrue oe o'1o9 aArI +?q[ easil 'f€.tlroop eql aroJaq rfgnq €gF sgq pelsod gre 'prexro; itels 9tto1 € alreu .sttalsr[ldtfcTr Jo +I{8TTJ eq1 dn J.iaTJ: eI{ uoEn€q? sseT{car ul_:!pd+sra?tm eH ':Ic"q. {f3} o/+ paeu +ou pTp ueu eqJ, i'.:t gausfiueilep gre ecuelledul Jo euor+ € p€q apTsuT uo{1 aaTo^ ar{J, "n-+*9?.? r ,,esa.r?c oqg '1q3gr:a,to TtrJg uT araql p€rCe+s .rg '1q811pr1 1e eur@ e^?r{ ITan s? ?q9T[ no;. eauoc no,{ a,t?H 'opT?gr '9uos e selr ecTo/r sg1 .,'e1sag.. tpe1"f?c eq 'rt11eu1g .o? or+ leql 9ugrorrl +ou roJ pesealt ,tfqTsTrr rpera9ugl aq asnoq lJTqse:["u srq Jo r.pps[ ooqu€q epnrc oq+ oroJeg 'l?eE o€qejmo 3:o aoetd e guSit^5.1q '/tsp eToq.ir oql +no 8u1eq.ra13:e rauoq p€^TE€ +snf fq eg 'rte$ c1 fprear ,lSOtlTV JTS,I oCTVS ..'arg! 8uo1 e uT +srTJ: aqli-rpo9 c/+ PeTfec or.l puTlr sTtl uT 'uo pelqqoq aq sV .aos o.1 pesng:er serta sTq +ewl $rrer{s aq+ p,Ip}rq} F€qt-fo9 c'+ Peu.rn? 3r{ uaql '1eu-gue ssaldlaq aq1 t? arou acuo pa{oor oPTeE" rYsn ovsvuvc
 • 27. -E- ir€ert ra+F tT.tTl o? pesn aI{ Tecxd oln :Ic"q. e^eq_39-gfnoC. " .pe^Tt pro1trrq .q1 :oqt1'9ueq alaqr 'iffi pue uoTo€ aq+ uoe{+aq oTr,req aql s€lr acstal aq; 'uoou.ralJ= eW[ uT TT:1y uodl: uJn+ar sgq uodn'pueqsil{ raq uorJ: perrr€e1 oltsq o+ 1q9no aqs +€qri porequeuer aqs 'uaq+ aroJaq ,teT +eql Jo {uFI} cr} auEI p€q ueuon agl perotToJ +€q+ acueTTs ar{+ uI ..'arnsr 'pT"s aq ..'a.rng,. .1eu eq+ uo aceltl s1q .roJ: Pedor9 pue ctneg auasor€{ ur.1 aq+ +no rrelq opT?g s€ ta':ns eleu aL pa+u?!r aJ'u,r oI{J er$ uo pTI eq1 1nt[ not( p1g" "eld .,Creleuac s€ TTTIS Pse +uaTTs s€ " ser.r 'ace1c[ uoTT+?nc"Ia rar41o ittre a4g1 'acergd aq+ {coTcro 1q8tra i(g 'auo rtq auo .readdesgp s+ un9eq rtaql '4u11 ? relJv .+r{8Trr Jo ssaulFsp aql 9up(.;ap soluarTJ: per 1u€TB a{TI slropuTlr pu€ s+TIs q?no.zq1 PrerpTTJ s+I{9TtduaT eq+ pu€ T?alI 'sacTol I{q.T}r eAT-t? sen eceld st{+ .mol{ ue rod 'raAo s€l{d1rls 9u;ua,ta aqt''oq+ruoog ':ttrlgel aq+ AroT? EmoJS 3:o roT aq+ uo *a,(?.rd 1e sreSgeq pslTa^eqslp e:191 rtlssalarec B€Tppnq +er11 srlc?qs +enbs aq+ re^o N00E gg;tr TIg.{ 11SSO ,,.rorrouc4 roJ lJoT +T Jo JIeq e^sq cr} arns eqt. .peqsTrdppe oJIr eql , ,Tf? +T :Iooo noit g:1, rl 'uaqc+T{ er{+ osT" s€lt' lxed qcEqn 'feruoop aq+ e;rog:eq 1q81: 'leeu aq+ 1€ ArT{ro,1 ue8eq Ere saqc+eq+ aq+ uT pelJssuT s?n +€ql oloq sgq 1oB ag .8ut-uoc uT 9rroT +orr s€lr +qFTu er{l uaw+ ,!q. reu{ eH 'sTT?.r.r p€qc+€r{T pesool aq+ uT s+!ts eq+ qftrorq+ it11e1uoz1roq pra+tTJ /tfa:rp s:te.r uosulrc Jo s+I?qs lset ar{J, '8ugpre1s:agm r$1l{ TfnJ 'q1ftra1 1e ch pools ogpg .e.rou acuo TTos erII r11pr acead uT eq pu" up9e sftrg11 uaa.f rod q+ peurc"a.f .{aq+ +eql os .ace1c[ ualF orp u1 r4Sncne fuog pea.rags geq faqg, 'sasser9 r{+Tr4 WIrl+ uro.d T'er{ leq1 spTaTJ aql u?aTc v+ Ur?J eq+ s+ rlc?q. 9u1o8 g:o e9rn aq1 foal aI u?8€q rop1?g e{TT .itueu tule9e +aTnb TT€ ?€uees eplsrtrlrmoo ag+ uaqr .nou +ng '9uT^TI € +no e1o 04 sepe.r? neu u;reeT s+ p€rl i(eq? '+ua@qrT^ua aTT+soq-@r norr rTaq? uT .arap .spTeTJ uedo eq1 oq JJo pe1 ilo-:-t5ffi?[ aq+ eraqx .redo.:d uno+ eq+ g;o aSpe aq+ +" srp"r+ foqTer eq1 firo1e s{c€qs uoor-auo rTaq+ +TTnq Iu? orroo !€q ---u€ql Jo pauT€rrer +er.lx ro---nlnd g:o aldoed aq1 .1n3:.rzeg: !u€ sse1auog .esauedeg aql acuTs +no-ep!q algro^eJ auocaq " peq eaeltl ar{J, .aroJact ree,( € sluapTssgp Trr" sacroJ luau -.rarlo3 uoe"lr1eq aT+T€q a8e^€s ? Jo euscs eq+ uaaq p?q qoTqlir rpuelul sra+auoIg{ o^TaA+ auos 6SS rtpoox pagrTaes ? 'nTnd
 • 28. -zz - urB saqcl€ql aq+ uT oTocL sTrl roJ lIeJ oq p€a+sul .guTr{+ou pT€s eq puelnoqeuos.{c_pS.;@ ptaq aureqs sropT"g ,,.r!tsr'txoop +"q? +noq." guqltue pTp ra^au notr.. " {.a"v+-' .luepTcuT aq+ o+ +q8noq+ qcnu oql 8ufaf3 uorJ: aJT]r sTr{ a!€nssTp q+ qroJ;e ue uT pTes u€u aq+ .r+ceJ uT .aT+l!t if.re1 .uop:od e +snf .011.1 .roarou aq+ uT ?s€Jrye.rq Jo +q?noql aqs s" ,po{s€ €i+sag ,,apeftTds +T Jo TT? s"H,. 'posJnc aq ,,.r{c}Tq. +"q+ sulo ral€or{n aq eq {cnr+S& .ua{o.rq pTt er{+ pue .raao pedc[11 p/sq 1€aE Jo +d ar{& .spu€r.{ q+oq. q+T}r eceld aq1 +TaJ e11 .a+"8T+so^uT q+ dn ssor pu€ peraprmql opT?g .sa^cr[s eq+ Jo uoT+cerTp ar{q uo4l: pmos 9ugp1c?-ac e s€l'r e,ror{J pu€ s,ors"r 58f, 1e a.r€q+ pe,(€,+s lsnf nor il;;;n.,** '* ,r.pT6 eq :os+ .gg:1q&roq1 1o9 1 auTl s.+I ;aog: 8u11ger 1 uel.ples,oTss){ a.r€d.?eq[h:pop!'p ueq+ .pe+T€x aH ,,.1€ql au13eu1 .1re4 ece.rg salec ari aoeld € uT +oT € roJ r{8noua p€^€s 3uTn"q sapTsaq Tooqcs q8g4 {p: u1 si(oq or+ spues JTasuTq eg .qSnoue u?r.J1 arou a:f€u TTI+S pu? :lrox ur.lo sTr{ e+"aro i(eu eug .q.og € ;ro3: .reef e +T€!r cr} a^?q +ou soop ouo ,f11c eqq uT areq+ ples aH .TTTI o+ ,tpped .fue 1noq1p,r 9uoT os p+T€Ir a^Eq +ou pTnoqs raq+orq sTq pTes olsql ared .{15ue.; sTri pu? urTrl ax?d ' .raq+orq sTH .:Fo.r.i oJ .€TTuen o1r{cleJ o+ auoc s€q oTs?][ Fulo8 sT oprml{ exedr ,.;:fq14 ;a.:owtue .9, q.o11., peou ou ssq aH{ ".a.rod^drre.'toJ il .pe1Tcxa 1eg .ro .qcnu .rf.rron cl "a&,r. lcu req pesTlpe p€q ro+cop eqJ .nTnd utr eTqnor+ oq+ ecuTs ?.Ieaq {€an E p€rl geq aqs .oJTlr sgl ro.; poo9 selr +eqrir rqq op1?g +ng .apTspeor aq1 l(q. pnu oq+ uo t?TJ: TTaJ 1T TTlun +T uo p€af peuT€r itaql 1eq1 l3uTurgu.{r$ q$tna uT auTlnor Torl€d € uqrJ: {c"q iten .:1aq1 uo +eFxE"+ e .:d.i: purgue aq+ guTl?q p(moJp 1oa uau I . iv'lk $no{ prelc-UIeq4 T"relos ler$ pTes a^€q pTnoc aH r- /ll - ,,.peraqc?nq o"q€rec 9uggeuaa sTq p"q otrxrnl dlEf,,, ,,aogL€g .1eau aq1 noi( a^€3 qU[{ tpel€eder oqs .eJoJereq+ .p€atsul '+qg!uq o{TI porT? s?rl ar{ uaqr,r rtllelcedsa .sPug1aa3: sTtl roJ ocu"[oTT? uaap peq aqs si(?n1e .uTq qlTn Tt4 a] po?rmr ar{s q9noq+ qcnu .1sed arll uT srroTs?cco .rqTuTs u6 ..rappro.:d e se ,tt41ror.r aq s+ peEr+ preq .4cn1 qcnu +norRTA r{8ftoql .oqr,r ueu aq+ ftrTf+ld lnoqlBr FrTu uT lr€q aqs +€qn {s? lou p1noo aqs ueq+ +ng aspTaTJ aq1 ftrgreap ul9aq aq plnog
 • 29. 4z- aql q+Tlt tln urtod lteq pu€ ,f-:+tmoo aq+ uT lrroq ueoq !€q oqs 'asoo1 agnd 1ou plnoo---loqfue---xoqeuloc ptr" l'reot{ ror{ Jo raaq u1 tlo€ aq+ uT pe+oor s€r,r '+s"J 1cn1s Sulqltrnos tranof or+ ral+?u +T saocr ,,a?€urJua+ap ale noit'ErY,, r'auoc q+ +ort sraqto eq+ Pue ?TRIc aql Jo {trTtl+ I 'e}seq taloq,tue er'r +ou sT +T +ng" pTnoc ltoH.l uelrroqqn+s pu€ papens.ratt itllsee os aq nor( ,,aglrTl{+auos oP err 1.uoP ttq6 ue+?o 'src?JtTv 'l{oTTeur sT acFr aql eroJaq 9uot oJ€{ls rno e^?q alr areH a{cnT e[Ios roJ /hX 1sea1 1€ I lrwC' r'aq i(gl[ I pu" no/( ereqru$iy 'pTror4 aI$ uT eeeql,(uy 'o?reg 's*a11eu 1eq1 Tl" sT I{+T€,{,, '}r"aq altluls req tnTr e4ods elseq ..'aGsu rtu e+!I}r r(Texeq u?c I '9uEq+oN asn lJaf aq s?q +"tfr +nE 'raquauar plnoo aq s" /tTr€e s? oeq"&c e I$Tlt s?lr aE 'fluaaes 3q. s+ pe^Tt raq+€J uxo rcn auos at" "r€q1€; a1 ;raqq-e3:pre€ rlodll a+Ircual ? a^c[e uesTr ssq oqA nlnd uoJU: u€u eleq+ sI 'sraq+o eq? +" ua^e " 4oo1-'e1=j6 '+r{8!er+s 3u34 aq1 1? loc{. 'ltlsnoT'ras Arp11el s?!i aq ual{;, '+uauoul 8uo1 e roJ +uaTTs s"}t opT?g 'uo +q8€c I +qI p/et{ eqs Jtr s€ 'pT€s aqs ,,au?au nolc op pqil.. 'rarstre a^T.+€[ITJ:J€ U€ ?UT+€dTc!+u€' uoseer pa+€fnct?c q+1rr cT+auq+Tr" a8u".r+s JT 'T?cT+c"rd s1q pepnmod - '-o,re-.g o4 dearl nort pTnoc 'i!ep e sosed a'r13: u'rea ,e1T Jo q+ arox I JIe 3pT?s aH 'ra?s! tro .rauoos---riou{ plnoJr al{s ,tqgnoq+ Jq- rap ralJy '1rrTu ;o eftreqc s5tl Jo ?uTI{ 3^I3 c4 ltou rrFq roJ ssTme €q lqr glnor 1T pedot{ opT"g " .reAa op q+ SuTo8 nor( are 1eq;. n'alaqr oJns aq +olr pTnoc eqg 'uauecgEod auos F? rorteu eql r1+Tn auo8 peq sI{ pT€s oJTn sTH 'euoq +? +ou s"n aq +ng 's+seq tpTp I as'rnoc J0.. -.x,seq sELI Frolteq. s€rl, +€q+ oToq- aq+ Jo r{c?a'r i(sea u;q19't' 'r.o111d sTq e?TJ+s? ure 1q!1r srq 'lcara itel ueu eq6 ,,aoT1nf ffi ees noit P1q" '{Ts} a+ peuTlcuT arou ' s{tecaq aqs '1ce3: uI 'aJn+rq+ sql roJ u?u aql au€Tq +soE[€ ?tnoc aqs gre rer{ peqrn+sTp aJn+?u snogr:enb rTaq; *sTusTp t +olr pTnoo ot{s sBuTIt1 Erfu rel{ uT pa+sTsrad stuT(R uaq+ u3^g 'raq px"Aq+ lt11ue3 +T +TT+ aI'p€aq sr?@JuT aI{1 roJ punos lol{c€or trr€ +s?aJq raq pe^oqs ar{s s" sctgl :raq qlpl ?ugdd,11c ? alterr s+so6 't'ra s+ un9eq peq PTTqc aqJ 'loalgl sTttr crl 4c€q. PTts
 • 30. _tB _ '1sor,r oql s+ t{cInqc aq+ Jo +ucrJ: uI 'u81sap qsTu€ds Jo rT"JJe rpT.rq pTo ue rasnoq sroTfnf ffifr o^Tscred pTnoo eq ,ser,r aq arar{rir uord .rrrTl{ oroJeq spIaTJ Jo uds op1rr ern ss.otrce uoql: sooqu€q Jo euT[ uoal9 e q +no p€lrLr?oEal +eq+ {cads e?Tqr TTnp .lfrfv Jo qcrnqc of-r.re{**-"- * --il. " eq+ q+ +r{8T€r}s r=pT"TJ peqc.rerl rt+dre or$ q3no.rq1 pe{I€}r +nq Jt -4 uoT@A arn Jo f.zeqdazed aq1 &ro1e ?e*rlqlap 1eq1 fe*gge.z eq1 I a{e? q+ +ou pepTcep !€q aq .fpea :p€q +e? otr, .s:p€qs uoT+ -?nc?ao arn Jo uouuoo eq+ serir +eqr or+ Too4 aH ryfip.q .s.teper.rou Suluadd?q g:o rtea p€+uepac -a.zdrm u€ p€rl sfirTq+ rau4 ,t6ro aq lerns aq. +ou p[noc aH .{ron sTq lsoT p€q eq p€ireal aq roqauos '+eau sFra qloq o^€r.{ q+ [rFl rog: q9noue +noq.€ aq. plnon salppred erour ol.tl.oroufue tceq euoc +c'u lq8Tu pr"'sacsfal fenereg:, q] pere++?cs peq sursq raEroJ srlr?t[ pTo sI{1 ecuTs 'selppreril orou oATJ: ro aofi.R u1q aa13 ppon rpuade3-41 pelueas o.:n+r$ aql Jo Sugqlrtra,re^uorlr uo orrnr Fubw-ar$ sRIl leq+ pe<Ioq eg 'pTo prl€ TT€us pq-{ooT eq +"r{ T+llfrte+€eq-req1?an trf,r€ saq+oTo ETuop a8xst sTr{ uI .peleacla.r ftr911 e qcns a^eq o.+ proJ;e eg pTnoc la9trol o11 .+qETu snopra:d aq+ euop pretl aqs s" ,irc gre {fe} s+ aou€ric e elsq u!€8" pTnoc aqs a.roJaq +s€€I +? ro 'dn e{ox eJT}i sTq aroJaq or-gn1 ffi ees q+ prsq . aq paraq@uar oH .peu,racsTp aq flpreq plnoc srpd sgq g:o seuTf ar{? 1ei( e11qn a11qr.r dn s"n oowg cNINuoI{ iNl|lcrlTo{ sHJ .Tf€ l" ftrlq+frre +noq€---rar{ +nq" {uTr+} cr+ +@ popTcep gre sei(a sTq posoTc ar{ .{TTeuIJi .oS .asror q+ euoo +o.t lq8Tu sftr611 InI€ .flqe -uoseeJrm erou r€q uop1oqua p1rror{ +€tt; .s9uTfaeJ raq alrT"s o+ uTq roJ peau ,fire ereql s"lr xaqllau ?ng .JTasroq g:o e11ds u1 TTT+s roq p€^ot eH ..req qceo.r<laa lou pfnoo eg .9u1qqos rer{ uT .raq alofec ro .aJR.r s1t{ q+Tr :trfim 1eF o1 raq+aq}r popTcafm 'i(11uagedu1 pue fuo1---1q9noq+ eq +err ar{+ uo rlc?g ,.atr? nolt arer{J.. .aus+ Tru:a9ual ri(ireeq uf p€sJnc aq .,re.raq;,. " .,trc 8u1z1uo3e 8uo1 e r$Ttr xoTaq lunod aq1 o+uo ulrop peldds+ 9u1t& eq,I .preq +rq acuo {cnx}s oH ..radps Jo,tlFtpz F€ sseusnoT+rcc " eg+ r{+Tl{ esor eq .qSncqe opTsrrT ser ?.T nrns setr aq uaqn 1p1V '1q8noq1 eq tIg.3F ewl--:ttE8?-sT +t eraH rtr?e6l eT'"!i FIe asuel itst eg .rteuroop uedo ar11 crFrT ryeus tr[mos ArTlfi.ord € pasuas eq .9uTr{+rftE ,C€s pTn6 eq aJoJaq trng .,Ltc e.3:1.u aI{+ SuTaeeq .uos€etr Er€ a oI uear'rleq uJs+ +TeJ opI"g .guTqqe d+uT a{orq aqs ,+ueuT+ues .req rp"q. pTor{ .re9uo1 orr pTnoo aqs uaqr,t gry .eTp I erag .a^Tf +snu.I ,,1q9noq1 €qs .araH.o11 .u1e.r3 pu" gt€TJ Jo TTorrs
 • 31. -92- rTel+l q+Br a.:eq1 fpearle a.ron .oo/+.uorpTTrlc aq1 .sser8 reuErs asrBcs €q+ roJ: sp[eTJ owl uT arar sGlexsc eq+ pII" sooqrrBq Jo speeq aq+ uo {preerge s€t,t. lms aq+ auf+ sRI} ,Cg .lodnls eq? uorJ: poralocer F€t{ oq ueqrt .prexJe?J= 1q?not11 aq 'Tf" 1€ +T ouop +ou a €q gfnor{s I aq.,C"}I .nar{ auoF aq pTroll aalssa.rdugm ue u1 /,tplprTJagrl .itIan8"^ ---JTesrrFI lres eq ErTu psquuaq sTq uI .8uoI-aJ:TI pu€ r€F[T -ueJ rCTf€nper3 auec€q ftrg4,f.:aae .peuedaap peuracuo.J sfq sV 'peTquer+ oq pu€.uTq u1 eceld a{e} q+ un8eq p€q ecroJ TrU: -,rerod V 'Tor+uoc Jo +no 3tr111e9 q9noq+ se .9utrrero1 rtTJ,ro1s spusq sTq ,T?uFre oq+ +€ 8uo1 raqler pe{ooT opT"g .auoT" IIT+S s€r{ +T JT s€ ser 1T .rr'!q +e pe:tooT +T ueqx puy ..rerraos!trn aeag: aou ,(11ceu9nrl ou ponoqs 11 .serta sselllrtds app ffi-.,--)L urorq-pe11ods .as.reoc q+Tlr ucrloTa{s 9up1oo1 WTs e s?n +I '/4 .Treaq s+T p€^orrr 1T s? puopTr.r trnre perloqs qsn3 daap .f19n ue lpaTq€sTp selr +T +sr+! pe.ra^oosTp eH .+T Jo ria1^ pe+c€r+sqoun u€ peq eq ?eq+ ueq+ s?n +I .6gq px€lls+ eceJ q+ l{oJJe u€ ap€u tit+fncT3:3:Tp 1?el3 q+Tr{ ,8op eq+ .peu-ge aq s? lsnf .?u€Td aq+ Jo seqcu€rq {pe1 eq1 9ul++g pTorr€ q+ ol8tre ue +€ atTals s+ p"r{ oq $ou 1rq ,eaoqe uo.{: +qgprls auoo +snu rctcl a^T+ceJJe rr" pesTu.rns aH .uoElcarTp allsoddo aq1 ?u1ceg 'sued s3q uotln peno111i[ ,t1pq peaq sTrl ,+ueTd eq+ ralrm TTa.rr s€r.l lI .uoTlen+Ts aql .Ce^,ans o1 peddqs aq rqStrcnre reau aoug .de1s .ffq iia1s75Jprea.ro3: pe8nnl aq .f1sno11gldaeang .op TTTrr s1r41 .1q8noqg aq .sal .q18uar4s s11 +sa+ q+ rTe aq+ uT r{err?e[ eq+ po^?rr 3H .+sT.z!r sTq Jo azts ar{l srtl .p.rerdn lT peTfnd eq sprsq q+oq. q}T}t.osgoT o(I o+ pesn +eq+ $s€d e peuelqSp +eql .ecual aql u! qcu"el elelre1eq € ptmoJ eH .esn plnoc eq Sugtrqeuos ro+Jp .uTr.l Jg. :p€q. ueqt ,urTrl Jo sopls q+oq f1e1n1osa:r pe{ooT eq lueuouv.rog .+T q+I.t.r,etrocs € et+1es c1 ,tlgmpoddo u? p€rt aq lrou +€r{+ pesnue {taRW_+F+ sH .?T 3:3:o sei(a sTrl +s?c aq pTp acuo +oN irtueue Ts+rou p-ar€gtQ(L.euo se 'it1sno11nec +no {c"q cr+ uegaq uaql rdn JTasurTq p€TTnd aq 'r(larrgcug;suI .dueTc ooqu€q eq? epTsoq s"n 1€q1 lueld,tqstrq e l, .-,-i.i" i"p* eriTr(f ser.l +i.?nF{+-eq1'uoiti 11ag: saita srt1 ,iene?ess"d "':: ' aq1 q8no.rql ,spTetr3: ar{+ c,.}uT Ilrero s+ uflop +u€q eq sV '1T prPtrs+ P{Ie}r aH .spToTJ arn uorJ: Fre q+ sT"uTue ferls go i(era8essed e .f1qe:p,1sgum
 • 32. _92- # .arrT+ Suot uT lsrTJ: er{? f-tpof s+ IEs.6rFSEn- -o1n. E/'lTu sTq uT .uo pelqqoq oq sv .aes qI pesru:er lou safa 6 sTe +eql s{c?r{s aq+ prens+ tp€q*-to8 cr} paurn+ eq uar{J .it:Jeqs 1nre esoo1 aua$: sTq .pT3Ir pre 9no1 sel .11g;s .eceg sg11 .T€uTrr? erp 1e alo[r oouo p€:looT ogt?tt .acT.r Jo peq s+T r+lTll tc^?eq .1sea aq1 pr-rs+ firggue-zc selr uT€r+ +q3Te4 e .lc€rTT?.r pe+€^aTa aq+ uo .s4ceqs ar{+ a^cty .soTou pre s9oq: roJ su€c u!}
 • 33. _/,2 _ pelljmlaln IrE uo +es oH .orTO Er" urti ua^T8 lreq esauTqC aq+ r{cusq xoT eq+ u?uo[ pTo etl] ?€raJJo aH .rks s+ peq eq +€q]r ftr!11a8roJ .rtluappns .faq gpq sTr{ pTaq ueljilec eqg e+eTncroJ: q+ prsq psryolr qqnou itltlre -:Isa+:{d req raH "e4 i€! t;reqlean Jo trrFI sgt11 q+Bi .roJ u?,uox pTo u" +ues eaeq no:( +T sT +€r11,. .aro+s or{+ Jo +uqe: uT roolJ ale.;tcuoo p€+ei.ara eq+ sluo :rlrrq +uaTcu€ raq po+JTt IrI€ rSperc € p1oq eqs se .pT€s aqs ..eoTuqluy ,+eq11, .rorl+ou e J.o Teez T[r€ uoT?o^op aq+ qqTr 'peTesunoc aqs .pTo aql s" ITor se gmof g1o1 .sa{€r 1e s.raiftrd eq1 uT q peT 'slcerluoc a8elureu pe?ue.r,re er{S .uaJpTTrlc rTatg} -t?n, eur"u d+ .raq 1q8nos srar+|our pu? rT"lr1.r ou p€r{ p€q aqs .frffi e sy .s+ufr.fefcee-qr".jfp ewl uT pa+?rrTurop p'sq aqs--raq r{1Tr iln +qfr€i ssarid6i& Il1rm--raq t3eJ or+ ue9eq seau:g ptr€ s1ner{"r.q'Tl}u1 'JTas+T qcrnqc aI{+ Jo sIT?r {cTrcl ua+ea-ssou ejf+'-=s? pTo s? serr pu? .nfnd Jo reT++as T?u -181.ro +sst aq+ sel .nort TTa+ pTnol.r eqs ."EleS R{1dV.:.*_+*_ ...r_ - -^,IAL .,!: req ' s?n rer{ InTqeS ooquq apruc u' " 9uf98n+ ,uospuer3 l?ad req'C-rF[s ?er paTr€J .a6ecl€ fgr.roqqnls .8,,yOti*- , e ttq popT€ s?x aqs .peor aq+ aln 9uglqqoq auec "lryas Amdf {a9ppq-1oog: r,rotrsu eq1 rq. pe1ppnq sasnoq 11eus Jo uoT+ceJTp eq+ uoJ4f.pl"rqlnos ur{".rp ara[ s€JCe TT€ ,f.q pue ,(g 'r* .luauuoa +ou pTnoJr +nq .+sara?uT r{+T}r crlq papreger eges A-ru*.:q;, " -- ,n"j- .sacrl las-apTr sTrl uoen+aq u1 Srmp 1eq1 ...*il; ' ,te1c .Qc11s aq+ 81rr1 ? r&Tr ftr1de.:cs lcla:1 aq ra:1ods aq s" ,''., ' uarr'gr.Iisq I 8g$3lra ,(1.reeu +sot al?q I .eas nort 1:qor 'p!€s raux€J-3jt":Jgtt]gpa .r{cnu os +T ErrTL te pr I. ^);,i-'*-*'-'-' 'ar. 'sauq+ pengtns re(I+er u; ?u;srerruoo anel .lceqg, "'"-, .u.uo.rTer+[ Jo sseuTsnq e r{+Tx,t11ua;red<Ie .ard+s er{+ q+ euoo p€q oJ.tl oq&, 'xor+pJ eWI .orTC !u" .p€aq oFExEq erltr .o!uoJ, ffi,pmore .rergeS q+ u€9aq peq dnorg Tf?** € .sel€u€Tro dlsso8j'aqq g:o lsouJ erar& qcrnr{o S;$q eW} Jo lrro.ll: uf u?u ,Ff1ttc pa,ta-{ddnd oql Jo o.-,o+s aq+ 'sr9uotr le raAO t?'ffrl:' ' ri[",- .uoT+sErmuI +uecox aq+ Jo saT-rs+s rToq] q+Tx ' .re9ea .p"or aq+ +noq€ era.u altloett rtueu rtpree.rle ?rq .se^q+s aq+ .r€Ao TTr.+s s?r.r +seJ{€org .uTer q+T}r lsTottr pu€ 4rsp TTTIS erax 1€(+l sdalasnoq oq+ uo 1xr€ sear+ Jo sp€aq Suldoorp eq+ uo s?trs{aaiit oll+ 4sorr[€ uT auTqsuns lsrTJ ar{J .pooTJ .requeldag 81q'aq+ ra+Jp 8ulurow €r{1 ser +I .i{+neaq s?I +so1 p€I{ lT .aJaI{+ trrrp araq arTul Jo saqcqolds qlT}r pa.rpeus sserp pre pa11o^etp1p rTeq r{+Tx ffi cT+su a{Tt .ecuo .rog .pelJq+sTp le{oot OTnd 0NEII'IIVd " i[II;tT^tnO.[C[ gEt :1 3FflIED ,l,ir.et'itl"- *o c'J N$[cr*c *fi "tr,,- J t-f i ; I i11 .'; flj.;; + i{ } .. i ,f- ;"/ t*
 • 34. -8Z- - p€uoT+senb r€^a p€q auo ou pue se+nalslp oTrl3q uT po+"Tpeu @l aq saurT+ sseTraqwrN .Iusq 1" enssl aql uo +ceTJ:3x s+ eu-r+ !€r{ ogro;, fiffi .petolToJ }€ql acuoTfs 8uo1 aq1 u1 ue augr.pne1 ro.;: quede.r TITri oq+ ,nol .6ffid'ffi":":$ 'se;,, .g:lesraq ol acuo+uos eq1 ftrpaldqoc r---u$od al"r{ sr(?p asaql eldoad f,orl,,....9lrTrtes ,rartrqoue c4 euo uor3: se.rCa .req 9np.;gs .aci:c18 9uldaers ,c[,reqs € ]rerq] oqs plorc eW] o,l ,r.rq,ou en o+ Arfop eJE noj( l?qrr roJ +uedal ,tTuo fipt notr .+eql au {s€ +ruop .oTuq+uy ,a4es s.uol€eq rog , .a9e11:ces € po+ -+Tuuroc p€q aq €nor$ se .{oo1 9ugpueutretlae q+T$ frEff<F- aq1 " u.trop peuuld oqs .rcIe^T+decred pa11ocer errge$'ffi'fr' ..ra1q3ne1 snoeue"+uods q+ ,t€t.r eire3 lueuasnue .r1arry1 .eues eq+ Tfe tsq+nou rTar& qI spreq IIfliE gtpg eTd6d arfi, alqs} srnoH .ueq ano:( s?!t sTr{+ aur TTeq nol( nou puy .raquertle.r 1 ..reelt 1s?t it€n uT s€n 1et{J, 'aouelgsad +sst atn uT pelp sue:icTtlc anoi( 11e pps pnf eaeq no.it ,Et6T. rpT?s gre rr€uor pTo eq+ s+ pou;m+ar aq uar{J, .,rarod c11srfu sTrl r&1tr ecuelpne sTq pecuT^uoo lsng lreq 9rg{ lu?rto^rT?Tc at11 a{TT aldoetl aW[ p€c"J oluog,'ffi {aroJ erll q] ueq .f,u g:o sleqleoJ aq+ noqs noit op +"q!l .uaq rfir sPx sTr{J,.o}h .icTx[rIJ perrFstcxa oqs ,.'oN,, .sei(a raq uT Jag1eqsn .!€or{ ellqr Jor{ {ooqs eqs .ssorc€ reulreJ aq+ l€ aze9 snolclclsns € uals€J o+ spTT 9u€ueq -lJos .reFm <In pelraf sarla TTn? roq .r{+T}rqlJoJ ,plr€ {urlJ1 anbgue raq :p€q peagnil aqs .sraq+?a3: aq1 ftrlildcrg .raqlo ar{+ o+ uoql .e/ta euo s+ fnJ1rt€q e dn 1q?noq trre rraq+ paqcncrl sqs rr+un .srar{+?al erp Jo po Su1r11ifrre o:1e( +cu pTnoc eqs +uatoa ts rog .ulrop ,tpnoaroqal dools neuon pTo ar{J . .qTstxnc q1p,r i(s1cr la8 s+ ue8aq plorc aq;, ,:tes no:t u?c +€q[,. .T6[E pfo oq+ eroJaq aTpmq eq1 peuado ag"effi 'J€aT €u€u€q u1 pedcleart s"n +eq+ pToq tltrTrtocL Pugpuels se}r oqx .orTC +€q]r roJ per{c?er pu€ lnoq€ leurn+ ap ;pref:1ceq rnort u1 sTrr} e]tsr{ nort +eq+ auqc l.toq .raproJi. I +ng .erou rttre sua:IcTqc ou o^Eq notrr .pT?s o'1uog, Fffi..lT s.l€e&.. ,,'o9;rrroos egl uoe: ?el"s aq. pTnolr a[ l?ql psTp ,taq& 'qpnoq+ ,e.rar,r r{aq1 sua:IcTr{o poo8 eqg, .aaualglsad T"lrTrr€ +sst eq+ uT pelp suo:ptqc .Ino TTe ,setr .sel,. :pepp€ usuon pTo eq1 'uollcadsqrlar uT se ueqg'inorf d[ rel+eu +T saoq ilruop JT +eq[ 46ffi ,suerpTtlc asT?r I JT +?r{n lsuo11senb,(111s ano:t rer.rstre q+ +snf uT€8€ usT+elctoqr qc+ec pue eraq auoc I p1g 3@-?d[ ,so-Td-fr? iua{cTrtc.. .,.ua{cTqc asTer nort req+3r{n lrc[Dl ct} lu€}r +sng Itr ..(1e1g1o<I raqp-r ueSeq eq ,.,.,ET6J .+T lnoq" qcnu 9uTq+qr srerat{t .r(11eago .+oTT,{ artr1 9u1ceg: .xoq auesqra:I
 • 35. -62 - --s+ua$ed fu aao.;laq aclol € esT€.r +ou pTnori I .ftmor( ar{+ pu€ plo erp uaalr+aq uoT+cuT?sTp s?n arorn qlnof fru uT ./Cqft. 'InJ -raluo$ Ere e9ue.rls orou sSrrTr{J, .uos .p€uadd€q al€r.l ecuaT-rodl(e nror( ptrlqaq sftrTq[ .ocgffid rnoi( q+Tx s9utrtg 1e 1eg nort pfnoqs roll,r .rauxeJ ar4l crl pges eqs...6ffi .,(lpuppm {€ods notr,. 'rms 9ugu.rou f1:ree er4; u1 snon:?uocu1 .se1:1u1rn ftrlurrar.rs ssel -raqGru € r{+T$ oATt€ auoqs uerroi.{ pto ew} Jo ec?J eqJl .arou iftre ua:1cgqc Supger lou sT .o3e Xuauou e pTes JTasJeq oqs s€ 'oqr,t €qeg 9tmdy 3:o prer$lcq aW].uT grnoJ I s.uaq .its a.rex +€q+ sr.rsfo Fr" sretn?al er{1 T[re ,gmcre rabtroT orr sI uaq .{u fqr.r aas .sur Jo aJTI ar{+ roJ .+ruec 1 1ng ,fr{!ffi' .os aq,te14., ;s;rnoi( 4431 ,tTlcsxo s{ooT uer{ r€q1o auos alqgssod lT. {uTr{+ nort 1.uog is3q qlTr FuTrll au?s aql 8u1op uaaq aaeq ,(?u raq+o euos rp;q1 noit +ruop lnq .qrTC tsua{cTqc rnort Jo sxeTc grTrl oq+ gulddggc g:o pa{Te} notr,, .uoTF.x}uscuoo uT 3uT.l.roJrrnJ: peaq sFI .pasoTc_JT"r{ sei(e qlpr uTrlc ue^"qsrm sTr{ petpuoJ p'?er{ olr.r€q eqJ, ...ueq rfin s€t{ +! .ou o"+ r{+.rTq aA?8 rer{+ou .rtu se e.ms sy,, :pe{agqs .1:oddns pue q18ue.r1s Jo peTuap rerr:reJ aq,f .Futq+ -rtu? I€s lou pTno.i{ }nq rrerrol.r pTo ar+] +€ pe{ooT oH .fTuTppacun po{uTTq sa,te s;q gre ,t1,Ltl pefTrrs s€TnX poueu u"u eqtr, atern a>IFI uaq+ {xeu I lruo(I as?rnx I T,uoO, .r?eq sTq q+Tx fuTite1d Fr" srapTnoqs georq sTq oplrls€ seu 1118 ,fqeq asoql u€u pe{eu-J:t"q e lno pe1Au6 lrr? pr{qrc 9uptor8 etn c4 fu;rlrn1 uaq+ aH e:= rtar11 I?p ar11 ".peqc+€r{ s{c!r{c .ttn Jo sr.€Tc grTq aq+ ilgtc s,(Exte 1 str .xeTc puTrl sTr{;,r .p€pu€@p aul .@!i6'.s1rp lpedrtgtc 1I +oa t? {o{, .8aT ua{c1r{c e pecnpord prre sreq+ea; oql qpnorql pu€q pezuoJq e rr"r eH ,,--sepTsag .seT?cs Jo roToc qcns gre slods tp"Tq x€TTttrTs q+Tlr plmoJ" uoq € uees I aA€q aaaalJ .uaq i(u s?t.r strg,, tpe.ra11n1s aq ,, ,uz;=!6 Inoit o1 reo.lrs I., .?"orq+ s1tl uT pmos dse.r arp Tqr+uoc +ou pTnoc oq xoqauos .qcueq aI{+ uI" xcl a$] u3e}r1aq rooTJ a+arsuoc arf+ uo guTjfr sraq+"aJ aq1 dn pedooas aq .asua+ pue epd ace.;: .spueq .fpelsrm q1gl rpue r,red e q+Tr .r1eg .itlnrrm u? 4c€q. peqsncl aH .pJ?rr;roJ :t1lo1s po8pe.eTTqr atr+ TEe +ueTTs ueeq. p€q oqj,r raurBJ ar{J, ,,.Tf,oJ er{+ peuro .CTT?ar no.l( Jo ol4 ern uaar'qeq rrqnl s+ lue]r I ]rog .rtes noit se rsrrrort osT" set.r 1I .sTq se.ir ueq aq1 9tr;u1e1c .o*TO sT e.raq 1ng .nof dTaq q+ eraq irrl ,"TorI..rRAroT +? pTes eq ,,.?Io'Io ruoTsnTouoo € 1e a^TrrE ol p"rl aq r rarllou uxo sTq uasq a^er{ TTax +r€fu u?uon plo eql rSror4 tr[re .+rTqs +ou pTnoJ er{ uewl +ng .i(1T-rortln€ uo se .rt1np sTq egJ€qcsTp q+ +uelcnTe.r ser aq rf6ffi pTo ar$ aroJaq .:tqr pe.:egron aH .uopsT]r sTq
 • 36. 3(,_ Jo sn TTa+ c+ posn sfsp asoq+ uT r(oq. € TtTls sej{ or{n raq+eJ r(9,. .pr'rorc ql Jo esTou er{+ aaoqe grm.r eoTol .:aU .6ffi pto ar$ Jo ,t.zcls eq1 p€urlFuoc .tITssoS oTrx€ct oq+ .€!qas ...pgtTs sWI uT +€u aln-po1Tor er$ uT a.req+ +{tlr .au11 aq1 TTe araq+ uaeq pret{ ?uo1s1 rod .auocaq lreq eTE+s"c eq+ peapuT pr![q roH,. .rB"e.I(t raq pTor{ usuor{ pTo aqfi r.pe^?s s€x Fr?qsnq itu pue rpreeq aH !uV" . r"TT?s€C eW+ uqrJ rITq a^"S .utq Jo aJ€c aT€& .SuoTsI r0u uo ]ccreeru eaeq..pges 1 ,,proT O. ,pog q+ peu.m1 I oS aop I plnoo l?W{ .ua+sTT +ou plnot :(aq1 +nq uarp d+ pep€aTd I .erar s6gspT6 p€qa€"+snouoq osoq+ uau AI+q8TifuI .rer[Eoc pu" {oou rCraaa a1u1 s.Te}Turycs a'54q1 9ugsnrql uegaq .grol ? +noqfTtr .pue asnoq ot11 crluT o{orlq ifar{+ +VFTU f.rep eug .6@!5ifilE pu1aq rog: €ffi " arn ,q. p€+u"l{ uaeq guol ser.r guo1s1 .peTrr€u +sng aJax I uorgr --R19s sTrl aq passalq---&roTsI pu€qsnq rfir uaqn e{TrI .sseussef -d1aq rfu uT UTH s+ TT"c srCElrI? I .rrIH or+ TT€c no{ ,(1uo g:1" 'panuT+uoc rrsuon pTo or{? ,..oTuo4uv .IrU:Tc*au sT po3" 'wrlnEred 9u11eme11e on+ a{TI ,ters a1 penu1luoo qofqlr Fre qcueq at1+ uo4: pelftrep +et& +aal sTq qlgr uJocuocrm sgq 9trglenluacce .peppou raq apTseq foq ar6 ecuep!^o.;rd +orr prc auos .+cu eH prc., .*fi":f fr,THT-T3l -pu".r8 1ea.r3 rag pajree; aqs se .it1.ragra1 +f pe:Jor+s Ure rT€rI s.rtoq eq1 4q3nos preq 11ssog:rno1s V &.eraq .opr€lJ rod .eu c4 +T +uas poC,, tpap!;uoc or{s .8uTrt} porces € SuTT?o^aJ q?noq1 se ,uaq;, .:eq guploqc selr +pqr sse:dilns s+ p.r"q pe4rggq ser(a raq s? .rCTq?TTqr+uocun peqo+Tlq r{lnou sr?[rteg prmdy ,.inort c1 +T ue^F auoeuos Ir€H a"ToT iueq et11 1eg noit pTp aroq.lr trrry.l roTncrluv .pTTr{c ? a{F[ .,.uaq .fin se.r +T nof ggog I {Ts} notrr ,,esrerp?al aq1 1e9 noit pTp eraqrr +ng .aas Ir ".atplq aq+ cl unop oB 1ou pfnoc I 6u.nor3 preq poorEJ aqt 3g[ rorf raquocrr notr .ffi er{1 uro{: .araq1 +sng .araq+ sraql?eJ ar{l rtaItl] I.l ,.gpre,Speq Jno{ uT eq c1 peuaddeq sreq+?eJ osoq+ l.roq eu 11a1 1sn$ noi! pasodtlns .auoq og lf?u nort pu? ?rrTrl+ auo lsnf .e1qtr :poqsTugupre lue sxee Jeq c,? resoTc po^ou aH '9tro1 pffi pTo ar{T papua+uT rou .sTr{+ a1u1 dolarrap o.+ pelcadxa +@ peq aH .s.ra8u-rJ: sjq 3un"rr,r @!d6 eq; "arfq+ au q+ op nor( +"q]r +€ {oqt aq iteu raqlo.xt urro Jnof ,tsps+ ,rtqft .;eftre.r1s e s€ luslsTp se,......[ou 'qcJnr{c 04 ?ue!{,(poqilrairg.riou e^"q en se qcns saTqnorl ou a.roj.r .araq1 s,{bp esot4l uI .raitard e +nor{1Tr uer;} uoT+uou q+ p€q I JT i l l i
 • 37. -T6- eqlli dnos o{€u cr:} 9uTrl+ou prre Jo auT+ qcns +" op I pfnoo +eqn lng .perldseecl aq ecuo JJo ra^aJ aq+ e:J€tls plnolr dnos +oq reu{ I .pT€s I .uoe .setr., ..dnos +u?n I '€To-T-rffiSr .dnos roJ perous[o eq lqSTEpTu i{q uaqJ,.. .9uTurou ,fq petloais a^"q pTnon ArTlruo{ +orr .1?c aq+ ql acFr re^o-+Ja aq1 ueap trRI I r.+ee+T pTnon lngr .qTtl p€{se I ;uos .rC.r9tmgr .uoF}cTTJ:Js sR{ uT rala 9ngl;14 .+noq€ p€aq sTq ssc4 o+ penuf+uoo p1Trlo erLl,, .T.[ec ltu poulrorp roToq poou: aq+ $rc plrlr ar{+ UI? uT€r eWI Jo aslorr aq+ ro .sdeqaed cleelse ptmos os+ s€]r aqs 1nq .asnoq +xou eq+ uT qlseq s+ pa11€c I 'osnoq aql uT spr ;ce8eu1a .;:o do.rp eTftrTs ? +ou lnq. laqcspeaq aq+ prre ,ro^a; aq+ e+€TJsTTe lroqauos pTno,ir p"er{oJq} sTr{ uo peggttcle Ere .;re8 -eupl 3ua:1s uT po{€os qtoTc Jo acetrd e }lorDl I .urrlrTtap sTr{ uT AUT{ts+ s"ri eH .re^al qSfq Wp ssallsajr ,toq. aq+ 1nlg o+ dn esor I .+q€Tu +sq1 lrom:poc +srIJ: erft .rtg, r&ul3r aI+I uI 1a3 gre rrou +no o8 nol( lruop ft{[ .ffid axe notrr .r'Fq q; pT"s I .ra^a+sqi +ETds ou fq aH .u.Eq o/+uT ?€daas lreq pToo aql uaq| Aau{ I .aE}+TI € +sng ua^o .leo o+ pasnJejt aH .+alrreTq i(rrry ueloou icu utr ttn g:1asugtr ./CT.r€o utop ,te1 eq--a+T +.user.r r,tepeen6, s€r +eq+--ouec poolJ oq+ +q9gr eql .+qgTu +€r{+ trnry .rtoq sgql 'SuaraaF{s ![Ie +a}r TT€ auoq aur?c aq .l(TI€.In+€N,, n.Aqtql nolc .oueN Jo p1".rJp sT aH,. .r(1e1aacas ,(Es o1 .plorc orp pec€J ptre r{oq aq+ c4 lp€q rsq peurn+ aqs se serta s.ueuon p1o uT aT{u1rl1 € se.tl aJaqJ, .:{cT}s 9uoI e q+Tr :p€q. +o8 " rrTq a^eq Er€ [ry] poxe^ocsTp rargou req ueqn n-teg 9re<Ieg 1e ,(pearga s?r4 eU .ul"r preq aql uT .rten aq1 TT" rraq InF1aq Auggp-r1 eq pTnon sraq Jo uos € Jo ffif, sgg lpnor4 .raaau I +ng .uroc eq1 pasguord p€rl oqlr ?TcnT uTsnoc raq roJ Suoo@ aEos q+T[ rrs+s[e[r€4 s+ peT,Lmq €Txpcell os lf,rvr :€es u"a I rp,req Ere ftro1 €q TTTI strTar ar{J .9ugrrou s1r41 euog aq- ra+laq nof TTe +e uroo +?r{+ 1a? no.rt JI .ouog i(1reau sT ecT,r rno .?Ir€c?l{ .rcoq. sTrR Jo req+ou ar+[ cr] pps I .:(pee.r 1eg uerr.e plnoo sl€uTu€ aql aroJ€q uela euqc su!€J or{l .peuetlcleq se .r49noue arng 'eq 04 ftrgo9 see +T ler t'roq r.rou{ I +sa}rqlnos or{+ uorJ: s1noTc 3u13ueq-lo1 rpRR at1+ ,(g .trep prre Tooo--- uT +es raqua -1deg roq xequa@cr nol .uaq 1eq1 .setr .ueq aql rqy, .ITecar oq pep+ ecgeg ftmdy e..r.iloJaq. ftrT,t€s s€lr +?qfu I ;.tto11 gnort o+ +uos +! s€n lroH .sfo1 .uaq aq1 1n9., :9u$es .erou ecuo ,., rrgEor'r pTo ern !aoq: aH .saT.ro+s ulro req a/lJoser cr] roq p€rlse prr" dlsso8 aq1 peldruzralul peoq oTrrEq aqJ, r....ltEs pTnol aH .s8ugradileq qcns
 • 38. 4e- r.auosora:l Jo soT++q @ or+ Itr" saulp,;res Jo suec IT?r[s aAII aur e^eg eq. .p!€s rausreJ aq+ ,..:Iesx ror{+o aq+ 9ua.tr o"+ plos I poo.rq ourcs ar{l Jo uer{ rar{+ou" llo.4{.. .,.sToT .1otr esmoo JO .o11,. .fgEecgri(c ogro6, ffi pefa eugag &mdy ,.eopr?N c1 ueap ueq aq+ u€eu nor( ogr ,,iqclal s*noi( 3:o ueq +eq+ plnoJ.r qcnu noq .o:16. .pges ifageulg: p?eq oTrjr€q o{1 ,,.oirT6, .eups aq+ lsnf peqrnlsTp noi( +JaT qclqx +nq. .pfnoo no.r( e.rou 9uTtnou splr arelpl T?acuoo cg lroqftre ,tr1 plnon nof etlus aql sptr 1I .peTTus @!ffi'aqg, s1r11 ,11a.tr serr eq "....pTTrp uoou i(g .9uTu;rou ar+I Jo +sar aq+ lcla1s e11 .1a{ueTq ,tu q+pr TTell urTq pere^oo gle spFl{ra+J€ ur.rop urF{ pT"T I,, .e.r1ds.rad 4 ueSeq oq eTTqx el++lt € uT asn€caq .utq roJ ral+aq ar{+ TI€ s"x 1T 1ng .9ugraou 1eq1 <Inos ua{cTrlc loq Jo sTnJTnq. ea.:q1 ped1n8 eq rter.r aq+ {aan ? roJ ua+?a +ou lr€q aq {uTq+ pfnor no.f .sart --i(oq s1q;" .urTr,l eroJscl uaq aq+ pTaq I s? pTTr{c eq+ uaes o^eq pTnoqs notr .oes q+ opr"N roJ apTsuT {od+ uaq+ Er€ aln +l pTaq I .sur€ srrar.{+ollr raq cquT tlels plgqo € pTnoJ,t s? eu q+ aursc +T,. .uo +ua[ eqs ,,.uoq stq;,. .acuefTs gmog:crd s€li{ orar{J .serte .raq a+ dn_lf 1q9noq pu€ +rpls roq Jo . TT4 aql roJ artr+ roJ .aT+1TT uxop p€qceal er{s 1rr€ .ueq1 9u1rtrc sel aqs ? ftrpf€qs preeq req .ls?arq. rar{ a.roJaq Brmq 1eq1 ssqrc uT[R aq+ pere8uTJ: aqs .Txrnos qr guT{"u rua{ods peq aqs ra?Jre AroT pe^ou stlgl raq puy .eues at1+ fE€ uat4l pr€rc/l +nq req Emor" eltloe<l at1] +? 1a,t 1cn 9up1oo1 .polu?qc Irerrolr pTo ar{+ r.iTnFaTfroA srsH iTwTcrau sT poc" 3fupea1qs pue peqcuarp TT? uaq e 1nq supr? ueTTeJ eql 1t 9ugqced upeq pe areqlou uo{: u.r.rop delg: plno}r rlrrTq+ nort op ?€q.t.r rod .os lT peTtTl{ prrorl poo8 ar{J, .spr€l,Lre+J3 pezlT€er I .ITTIT s.Frql ern ?n 1T tng 'ue++o8roJ rer{+a9 -q+T€ p€r{ I oTor-l e g:g:o glds a+ u"Foq suT€r8 .+T pe+Jgt I s" lsnf .9nog:pq oq+ roJ poqo?er gre dn poo/+s I oS.. .a^czls eq+ pulqaq. rerrroc aql uT ft:og4eq eq+ uT oo1.r eTl+TI TTT+S s"r.{ eraq+ peraquaueir I .poo3 !rF{ op 1{8Ts .1r4?notg I .agpTerod .pTTr{c aq+ roJ {ooc p1noo I SuTr{+t(tre .;:o &rppgp .l€s I a^qls ar4+ exoJeg .uaqo+T{ aq+ s+ ?uer I .+sst ?€ aE?c 1q3gg se pe^Tler lTeJ I roqouoso e€F -ec?lii lnoqlgr op I ptnoo 1eq11 alr{8Tu aql uf as.zon 1eg eq g:1 +"q[ .raJJns pT1tp aq+ 9uTr{cl€lr ;reeq itlpreq pTnoo I .?oC o+ A:TfTec .o{€n? +da:f I +q3tu aq+ q3norql 11g ,.
 • 39. -e€ - "**r', -n"i|.1,"1'' ,J rlsn9nY rauge8eq ff(1 I aJTT T?T-r+snpul ? I€rn+Tnc1.r3Y .i '13!#Fffi--' #'ouoq pJ€l,ro+ nrTq peT ,9ug,ro18 ac€J.trlE raGEeJ alF] Jo roplnoqs eq+ roJ pqc€a.r uaq+ aH .r.SuTrrrou sFl? uelsE?u€d uorJi 9uTuo aq 11Tn €T.rec?hl adoq rt11ee.r I .noit p€qrn+sTp 9u-r-rreq .rog: aI[ asncxe q+ noic +ue]r I {rpTo.I{ !pl?s .?Irfas ffi e.rog:aq ,(1 -+uara^ar pu€ aT+1TT € 9rrTdos+s .pe-aq o-ureq og ?s€I +V .1no ftrtruu1t4 +s?J s?r rool .B$crc erlJ, .ars+s ar{! Jo +uo.4l: uT qcle<l cluep eq1 ftrg4cgg ue8eq peg Fr€ sasnoq ptre seer+ eq+ oloq€ TTer s"rr rms 1tp1aq aq1 .lror rtg .xq[ eql {rqrJ JTosltrTr{ peTfnd @?ffi'etlf, r.atrou oN .rt+xTs-ox+' qr+€ql---auesqre:l Jro seT:|+oq ?u€qexec o!r+ pu" souTprps Jo su?c a^T'{ .arout :fue qcnu se roJ +T Etas +.u?c I lrog .sol?+uec it1:og: lsoo sauTpr€s Jo rrec ? .{aan lsst TTIUO .sorleluec itp1q1 ,ftuo roJ TIes I. .pTes eq .r.auesoJra:J Jo €u€qeJpc aug.. .sraArr.J sTrl Jo dleq eq1 qlpr cr.+eur{+Tr" sseuTsnq sTq pol?pfcnla oH .uT pe++nq .arq+s sfq apTsuT sSugn pa8ue.r.ze p€qsTuTJ prsq oqfl rr?upuTr{c eW ,iffiTc .qs?c uT 1?rII sT r{cnu noHM
 • 40. 4€- ,(1esoo1 Sutrdoorp slte3q rlaql peq epTrul elttoect ordl al{t EI" '9Ta er41 Jo dq+ uo urop aplsdn peT+ eTq.?'+ 4EE-45{ e sen araw .epls eql o+ po^oE rtoq et11 'trereau lrexp 1I sv 'p€aq€ palmds osror{ aW} pue d.5qr'r sTt{ ..'asT"J ra^Txp eq+ auTl f.r.^€ peSSez8p 1nr€ itTTsunlc uo etreu eTcTqa^ ttla:pEr eq,l ..Q esed-o+.tffi-AaE 9trTuoc uo aq+ pelT€x sq s? r{oau sTrl Jo ed?u aq+ lsup9e dsep p:e tplq ttn plaq spu?q rpoqls eq p€or eI{1 Jo aTppTu aql lV 'p€or arp qI uo pue osnoq aq+ raprm uqrJ 1no peiloap3 ,toq aq^I 'rapnoT auecoq 11 se 9upsareluT erou prr" eJo[t at€ceq 9ug4earc aq1 1nr€p€qr aq1 dn 9uTuoo 8trFfea{,c s"l.r aretll 1rmos " .sur" i(uoq aTlllt sR{ t$Tn +T ac€J(lue c] pe}It ueql 'apTs fuf3fnq s+T lfal aq itlaapuel, 'es1tto.rd ouos pTeq +T Is'noql s€ lerlsEq aq1 pepre3ee aH 'rall€u ou lnq !arol{+ seu?ueq ou a.ra[ arall] rrau{ eg 'Sugedar .:og: seueueq uea.r3 deal o4 posn raqleJ sTr{ eraql.r la{s"q 1u€Tclr? 9Tq eql s} .asnoq eq+ ragm luen 'r(lssalasod-md s? pu? 'esodmd +nol+lTn rapl€I aql urop pTTs aH '}u€J'r o4l +eq$ ro 'op q+ 1?I{A cr+ s€ pasnJ:rroo rro.op uaqc+T:I oq1 ,tq pos+s aq arrFlauros rod .a{ous Tnor{tTri .+ueraJJTtuT ue pToo i(T -uroqqn+s t+enbs 9up(1 eilcls eq+ plmoJ 1nq ra.rat11 poog 9u911 -a{ros TTens d+ 9uT1caalxa Terrsn s? 'pe?tsul uatplTll etn cr} ?uan eH .rou 1q991 aq+ q+1r.r,tetd s+ poou e uT ser aq lng .orJ prr€ s+ 'epls?no ooqurcq Jo peaq € $eTq +s: rq+Iou ro@ ar& s? tesndq arp apTsuT 8uo1 ,trea 'q?nofil+ +ot{s 1T }lou ,JTaslT pe^eT-zler +q3lt Jo rrre aql noN 'oceJ aW! uT fTnJ u1q 1q9nec fuTu.rou ,(.raaa 11e.u-qcl"ql eq+ uI afoq e q9nccql pacreld 1eq1 ltfggms Jo cce 8uo1 aq1 'dn poa;s aq sV 'TnJ -?uesar raq+"r sBr F? '1t$rot|} aq 'ldalsaerro a^?q itaql '1eu ar& uo se.rn81g: artl +? arou ocuo polooT ,toq. aIdI 'sooqG"q Jo eu;[ aq+ aaoqe dn TTan roc s?!r F" uasgr 8uo1 1leq rms raq -rra^og aqJ, .elsaTJ oTrx?q aq+ Jo fuTILrou at11 s?x +I 'ilr ftrppr gre tleels uoal.r+aq uref unerp-9uoT erg p€+lTue 1snf p€q 'pua reg: aq1 uo re+sTs sT+lTT sTH 'raq1"J 8u1:tors slq Jo qlnou or+I uo rclqe+JoJuoo 9upser sEr€ parpla+slno raq Jo ouo 'al"rl -so.rd ,(e1 roqlou sTH t1"u lmq uouuoo ar{+ ssqrc" perlooT pu€. ssauTl?er{ slT Jo geaq s1q {ooqs oq ueq;, .s.:e9utg:a.zoJ sCil .;o q1ftra1 eq+ r{+T}r q+roJ gr" {c€q se/ta ,t11es sgq ftrTq.q.ru saqcuneq slq uo les pu" ls1eT +E dn glasulq Cg.flnd 1gq SH,l . t" ,,""uToo ? o+uT lpflgpJ'+f 9u glcad:ca s.ze?tr1g: +a*"ptrTlt l{lTtt Pastt s rern+e€Jc ' r eTtlTI ar1+ a{ortrs ,toq. aq,l. NIOC JSOT SHJ J
 • 41. ${, - ouoT? tlori oP-auoI? aq cz} peluen aH 'Won slq 'ermsa.;t r(oq aI{+ pTp .fene perpeq peq pp ef++Tt eI+} TT+Irn +oN .- i...ol.r+ .auo .r(er're og .no,t uo spueq Ir1 I eJoJaq oreq Jo +no +a0r $.oas TTr tlotrrl 'peleeder raq+o aWI ,,'atrar{+ dorp 1ou pTp lT noit 11e1 1,, ,,:,plmoJte auoo o1 nort pTa+ oql{,, aq+ peporS ,,ieraq Jo +no +ec,. "toq .rrTq palrolToJ p€r{ oqA ,ra+sTs s1t{ p1€s ,.'atrat11 sT +T {uTttr+ ?ruoP I" 'uToo 1so1 s1q uodn ecu"qc q+ FuT+caalxa aTTqx ar{+ TT" '!€a+suT s.ra9ulg: sgl t{lTn pe{rox pu€ t{ot pedos+s eq og 'prmorS aW} qI :1cg1s s9ug11 opeu p"q peu oq+ uT uT?.r aqJ, 'saq+ sTil I{+T}r qsTctc[nJ .;o ecelcl ltzeaa dn ?up.m1 +FcTJJfp s"]r 1I .aroJeq +rFTu aI{+ uaTT?t p?q eq srsq}r urorJ: ecu"lsTp alewpco.rdde et4} Pu? r{qreau sooqureq 3:o duelc aq+ peraqueuact aq rod ..'fluT":+rac 'ace1d ar11 sT sTr1;.$ '+rnoo orll Jo rarr;too u;ta+sar.rr&no€ aql aroJaq peddcls aq s€ 'pnol? pT"s eq ,t1T sT sfl{Jo .ar[T1-?se^.req 1" ,ftq :JcTtR uo guT+s?oo plTqc ? Jo uolu€qe ssaT{cor ew} uT auTlcur itssed oI+} uriop padooas pue 1q3F aql ql pe,^rar,ls aq qcJnqc at{} ,tq- acuo 'pEqr eI{+ ssqrc? 'r{caflp oTJrE(l etr} Jo luo.e: uT selr +Jn@ tT"q+a:is€q eqg, 'up9e 9trgmrr.r psg€ls Ere dn JTasuTI{ pe4clct eg ,...rol. 'ralsTs sTtl c'l pelnoqs eq ..t9tr3r+€gt ,fq. nol( eq lpn.rls., 'tTaJ lrr" auo/+s s .reao peddlrl aq 'ra+sTs sTq +e {ool c,+ rp€c Treaq soq pauim+ f,oq. alt+ s? +ng '9uT.crc oluT :f€arq q+ 9uToA s?rr lT lpnoq+ se '1sa1ord luaggettu'g Jo ouo? ? ?eT.rJ?c lT '+no p€TTeo acTo^ aq+ eun prT(R aI{I '9ugrtm.r uo 1de:1 aH '+Ten cr+ qTq roJ +no peTT"c acTo^ aTl+TT TtT.rr{s ? I{cJnqc oTJ.:r€q aw} pu€ suol{ uaa4aq ,terpTlt a,(TJ er{ t,upTn@ Iqr :1q?noq1 aq ocuo .rod 'q9noua ts"J 8uT^ou lou sts& eq lq8noql ag 'paeds ITnJ +" SuTu -rrnr sTr{ 1nq luelroiturT os s€r{ guTq+ou ?uauou aw} rod 'Imr ? qlnT s{oJq uaq} rsdels sTq pec?.r+er aq rrCptcTnb 'uor.+c? +u"rlsuT q+ uTrt p€ppqd pu€ puTu sTtl uT dn eurec ftr1q1auos uaqr asnoq oq+ prerql :peq 9ugryger ser.r l(oq at{J .,toq at4 3:o ttleq aq1 a9peluourp? c,+ rtcleals od+ ptrc fr.mq ? uT qonu oo.+ s"lr rel{lo aW[ 1nq 'ueu eq1 Jo uoT+uolle aql qoFc ctl po+u?n 8H ,,"|TTT--TeH 'r€uTtr€ sT(:l qlTlr ue[I eq1 dlaq c/+ SuTltr+ ',toq. eq+ pa+noqs ""'ITT--T"H" .ra+s4 o8 esroq all+lt eq1 1a9 q+ preoqroolJ: oql uc i(Tp€Fador leal sTt{ pedunql roAT.rp aql s? relnoT peqSnel 'q8ne1 c+ rE9aq foq oqtr, .seTTTeq rTern uo +q9T+ pollou{ s1nreq rlaq+ 'pr"rt;roJ
 • 42. -9€- . u€8eq. pu€ q*m@ o(I} Jo ral,;roo ar{l l[o{I pell.m+ ,toq. aq,l .r.ou dTaq .auoC.. ,,i+T lsor no{ {ulr{l nof op aroql{.| nof ,.asT +T :flrTq+ op exeq.[{ .eolol .rar{ uT gdunT.4 rpps 1ap aE}+l[ eq+ ..o€ noj{ pTs+ Lr .edoq <tn SufaF +seT +€.pTes ,(oq. aq+ ,..o.raq dorp 1ou pTp ?l :IuT(R I" .+ooJ ? Jo eTos € rnTlr 1T uo drxte+s pu€ IT"q aq+ pedclo.rp ar{S .+T peT[ere pue lt 1r49nec 1ep aqtr .ra+sTs s!r{ s+ TT ra.rtg pu€ TT"q ? c4uT .raded clleuore eq1 peldunrc eg .1qftroq1 eq .luguredcled roJ +T tueats I p€r{ " re?+eq eraA 1I .ftTdrrln{ euor? eq+ peTequT pu€ asou sTq q+ 1T pTeq aB .dn +T pa{cTal ar{ pue ulq p€+sora+a1:reddea.n 1u;u -raddad V .erou ecuo ecelcl eql re^o per{cJues rCoq. oqJ .,t19ugrpou pT€s oqs reeesr .llrTr{ a+ sprrert .req ch lJeuaalo pue pe8glqo 1118 e111gg aqg,. ...slnr?tl .rnort aas eu +o1 .+T punoJ al.nof .aq,(?g., 'peleada;r ra?sTs sTq ,,.etraq 1.r.eJ Tou pTp 1T noit p1c; 1. .ssol Jo esuas alqT.Lrel e +fal oq pu€ .3ufq+ou rog: euo8 selr +T rou +ng .oT.r.rq erIL uT pTlr{c rcu€ q+?,t Te^af € cr} uRl p€s!€.r peq lT .Tt? eaoqg .1a:pod sJasnqrl sTrl uT arnces 11 guggeeg: pnf +sng u-FrI pagoJrroc peq +I .r{tl€a}r sTq r{18{ ged q pelrtual ueeq ,toq orn p?q ecuo +ou 1rq . srtep or,r+ ls?T ar41 u1 :ftrq oq s9u611 TnJTlrcaq pu= I?nsnrm itueu uaoq l/eq €raqf .gr"q sFt Jo +no 11ag: aceld o^s+uoo a^TJ: sri(oq eq+ +€rR uerl+ s?A +I .u-trl uocln 11ag: rat5loq sTq .roT^€qaq sTrtr Jo !€uleqse ,(rerr 11e3: aqs asn?ceg .ece1d ft!(e:+ spn leqA aes ol pa{oof lnoqe altload aq+ pu? .t1gro1 prre .Cguepgrs pegc ag .itlpeleectar sapTs ar{+ uo u1q paqculd F" Tos+s req uox; urop p€qu;lc aqs 1€Wl qonu os u?uorir at$ pe+€,+Tr.rT guff1nri I lus+suoc eq; .1.rpts srrar{+ou sTrl 1? 9rt1 s+ w€eq eq pue daalse 9utffeg uo;r;: pfoq .re8uo1 ou plnoo IreT ar{+ ls"T l€ +ng .urTrl pTo+ oqs rq adn au"c auecs .re1nc11red eW lTlun lTelr rtoq aql +ou pTnoC .raqlo aql s+ plapt plnolr .rer{+Tou pue ?.+saTJ: ar+l eroJaq sr(ep .rog: TT lnq.? 9u11eqep uoeq p/€q uaruox olir+ eqtr, .ite1d arry1 u1 ualqortl ar4 s+ ite:1 aq1 lnoq€ +ce.Lroo s€r.r ffinX "Tcuas raq ro eqs rar4aqx ,fJT-rerr o/+ ecu"r{o req s€n +r{tTu +eq+ gr€ au11 ftro1 e rog: ,ttsflI eq+ ueas lql fq eqs .poo/+s aqs rpTrlA uo Too+s aq+ uoe: rtcuT ue a8pnq rar{+out sTq e{€u +ou pTp +se+ -ord 'TH 'daots cr} auoq ueFI aq o+ po{se geq Xcq aq+ l€Tu sn'.r1aerd eq1 @ffi aq1 8u1anp +ods eu?s ar4l uO .9ur.11gs uoq e s€ ealssassod gre aTqE+IrrT os s"ri Fe---
 • 43. -s€- 8 -L€' ,.loqs SuTTs ,tu rrrorJ it€}r€ +et +.upTn@ seuo re98Tq qcnhl 'TTILS nof qcpc T't.I 'rt13: pue uo o9 'asooT nort laT I JT uarra ltou au edecsa l.uec noi" 'pIlQ etn +e unop pe:IooT eH 'pT€s aq ..'peau oNr .+q8Tf€p uT spu?q :aq firlcltlelc 'p1es .re1s1s s;q ,.r11 419,,. tranol TTe+ I +ou pTO" 'e€s or+ TITS a1l+Tt oql roJ: a^T+d"c strq dn pTaq eH ',ttptTn guTcu€p tpepc aq ,.r9uetre11 '1T a^"q I atra$o 'adecsa pfnoc +T eroJaq prgt aI{1 1q9n€c pue prex+no pu?t{ sTq +oqs puooes ? u! pu€ tq+"erq sTq pTaI{ pst aq;' 'lnoqe pTrox aq+ Jo snopllqo 'sapls rtunop s11 8ug491d '+oqr eq+ uo fTTzoo peqcratl s€rr ?.I 'a9ue.r uTqlp TTari s€ri trrTq aq; 'eJns o:f€u !c'" das d+ :tlsnopnec T€eq sTq palJTI uar{+ pu? qt€erq. sTtl l{c??o c,+ +uauou pelT?n aq '+no peeH 'es"q eq+ +" pmor3 aq+ pu€ :ltrn.r+ sI{? " uaoxlaq Sugredo eql q?no;rq+ saeu{ pue s}toqTa sTq I{?Tl{ po:Iror.r aq 'rtlsselaslo[ 'apTs ellsotlclo aq+ q+ {uru+ 1"eJ3 aq+ uxop 11eu:1 i(oq aq1 '1oor peurn?aln u? o+uo padiloq oTprlq aqt sV .oa.r+ aql g:o a3eqog :IcF{1 pre soqcu".rq aq1 fttoue ra^@ {os+ pu? rrcr tloq aq$ 'rf1sse11saa +noq€ ftrgooT 'qETq !'eaq oTl+lt uJ{oirq s+T pTaq pu" pedds+s 1T oxeql 'ear+ oft€u ua11e3: 91q e Jo es€q eql trrTqaq o8nJ:ar a:p1 ?u1q1 aT++Tt aI{1 peqc+er pr€ atTqn poc4s aq raTpsul 'roqcea+ aq+ Jo pref aq1 c/+uT pedmg " rtTIr{+f€a+s F€ s+rddns ecual aq+ Jo ouo uo paqulTTc aH 'lruoP I JT ees,. 'fTtu?TRng pT€s ,toq aql .'+4,( ?T 9c1@ T[rI,. 'raqc€€4 Toq{cs oTrrEq eln Jo px"/C oq+ q+uT trlr" rep(m poTr?rc +I 'ecueJ-orlx aI{+ Jo I[I"x]s uq}?oq aq+ Pqo€er +T ualu 'lq8TrJ: uT SuFpaarcs 'ptn@ +I s€ ls"J se rf?lr€ pe.radlreas +1 'r{c?er rTaq+ Jo tno tralJ lrre paddg:is 'petlttoq trrTq. aTllTI aq+ 'qgnqre asola 1a3 plnoo .,teq1 eroJeq lng ',(1gt3:a;rec 'r(Tl,ro1s :f[?r aI ueSeq I raqlo qceo gugceg uo.Tp1Tt{c o}r+ eq;, 'it!€ar +o3 gre +noqe pelrml tpatlc[s+s aq !€aq€ ,tT;cred 'prTq. aq+ pue 1ep aq1 9ulssed 'c,r€ apTu ? uT prnc"+?p,foq'aqq t.{tqt?lPwt 'BrE[ 3T11Ef € qotsc cr+ guT:t.r+ '6Fi{@ eq+ p.x"tto/+ buTmrrll }iou s?n pn= iteue uiierp p€q IrTg eI{;, 're+1tsur aI41 s€lr +"q.ir eas c1 ,t14cgnb :1oeq pe{ooT foq aqJ 'erleu s.raqlo,rq roq +no poT-rc 1113 eplgg aq1 uaqn l{cr?as sTtl uT paq.rosq" rtlalelduoo s€n ](oq aqtr' ,.'8ug:1oo1 uo clea:1 ton+ t+t{9T.r TfV. 'peuT€9r€q TrT9 ar{+ ,.'ot{1. ':peq 9uT{ooT lnotpT}r pl€s oq puTJ no.f, 3:1 o^e?uec e no,t err18 11.1,. "t+T '9u11eetle:1da4 aq ,tseT1 /Cauou fu lrnoo sTr{+ uTr{+Tr araqreuosr 'puTl{eq. p€IT".r} Tr13 aE}1FI aqg, 'sclels perns€au qT puno€,(?Tdl aq1 3:o I{+pTr Iu? qfual oql rfl?r a+
 • 44. . ... :5€- r..otloJ; r.. .11 uodn'saaaet ooq,foeq itrp euos p"a"aq Jtlapr:c lnre uaageS: g€q +T lods eures aq+ uo prgt eql ppt frp s1:t+Tl a*{,tr .pFs ,(oq. ar{?..ruo ,auoc. .o.rou ou pe^ou prlq a$I +ng .epTsuT flpeleada;r pue 3uo1 lelq pu€ itTe+"uoT+cegg:e uled req u! 1T pedrlnc aqs .uf,r€i,r TTTIs s€t.r +I 'Aufq+ 9ugroutm aq1 dn pe:pTd pu€ u€r or{S .peT.rc Trp eq+ ,.i+T?I1., ,,.f,ol[,. .p€soTc spueq sfq uaql pu€---uaE! puv 'U€q sTq uT 9rrFl+ aTl+TI eWI +e perloot or{ se +sp{+ a8eaes € aEsceq q?no[r sTH ,,.1eif 1o11 .q9noua lqBT+ no,t pTaq lau o^.I.. .p1€s aq ,.;{rc noi( op ift.{1tr., .uTe<[ uT paT-rc prTq. eq,l .ra+r{31} ,lq3T1 p.rTq ar{1 pTaq oH r.esTq eJ? notr .1ett rfir aq uela +rrr?c notr,. ',t1pe1sr8s;p'iCguar.1edu1 pT?s aq ,,.uT@ ,tu lou ar? nol.l .lou plnolr +T lng .uToo ? oluT +uourou Ite a9ueW +T aes d+ firT+ca&(e .sre?uTJ plrpl WTx prTq eTt+TT aq+ a{or+s ,(oq eqJ '+sa^.xeq aalr 1q?norq +T .lnoqe uoer +ng .+T qI ao4 +r lar oqr esorB o/+ lu"gmqeo+ Tarurc arelr oqn asoq+ TTeJaq arm+JoJsTI{ .r(oq e ualra tro ,t13:.ra11nq .pootlpeep .ous+s € crluT r0 .qsTJ € cr+qT peu,rn+ +T .+T 1q8nec peq ,(aq+ +qgnoq+ itaql uaqr trnr" t +T eTcrTcua plnor.r elcloa4 .9uos Jo eSrTp s+T 8u1ftrp +na[€ ]ft?x 1nr" for aq1 uodn puacsap pu€ lqgq1r.r+ +€ auoo prnon prgt eqJ .uerf} sesnoq reJ e.rer areqtr .eut+ sr.reql"Jgr?.d sTt{ uT pocgoq{81au a+} +noq€ }reTJ: +€q1 prgl pe.: e8ue.r1s ,trq+s srreql€J sTrl pe.requeuar aH " lnoq? .BrEt s+uT peu.Tnl peq " uToo sTr{ .rCoq. eq+ Jo trrTq aip rrl .uog+?Tco6se e8ue.r;s auoe tpnorql ,+q9noq+ e c; ,(tsr,r ears8 :1nH Bron eq+ Jo asn ar{J, ,.{nH ? Jo pTe4p +ou u.I i..€q .eH alinH noit a.re rO. aEllFt os+ qonu al.no,t ,€H eau IooJ u?c nof {rr3r{+ notr., nort nor( TT€+ I i.."q " 'pTnoo +T s" pl"q s? lrtq ftrppad uo oB c1 fe*d slg pe9rn pu€ peq?nq iCluo foq ar11 +ng .,tTpfder pue i(lpeleetler rs+alec sfrl Jo dunql aq1 petcad +I .prTq aT++Tt ar{+ poE:c ,,.J-a-a-d deed .d----4., .pps aq . .inoit 1.uop .q.r€us arrnolc ]lIrT(R nolr .T"cs?U.. .aa+q3T+ .reuosgrd sfq pfeq aH '.re;: 1a8 pfnoc 1T eroJeq 11 1qftrec 1nr€ +T .roup alop aq fre rsfq+ roJ i(pa*uaeq geq aq +ng tuope€rJ: roJ :pT{ a1e.:adsap ? epeur oTtrrTq oty+ us{l rlld s1q pe:cste,r eq peq rouoos o}I
 • 45. _0t_ #.+rnoo rr€q+a{s"q eql q} arou ocuo pep€eq pI€ p,rert ar{+ Jo tno peTr€rc TIIS or{+ pre ,toq aql . auo sy .ples aqs ,,.9trTs +orr pTnoo 1I. .pTes eq ,..auo l?(ll roJ sorr€i+ueo or1 arrl3 1@ prl 'Ia$su? +ql pTp gq 1tsror4.,1.r19 a111g1 aqJ, 'pT€s eq e roJ so^€+uac a^TJ: arr18 nort pTnolh , ,, "esrT(l ..tfEag.rag1pa1 qg
 • 46. _Tt_ ,tq. p'eor ar+L uo tJeT luaulp€s r(a/teTc {oTql eq1 uT€38 a9plr.r+ or+ 9upteq ps+sa+op er{s }rog '!€aqe p€{ool 1xle peoq req uo 1a4s"q. .zeq pacegt eqg 'stto.rp 8Tq. ul ftrTfFJ s"ri uT?r ar1g, 'suTed .raq r$Tr uT"r oWI lTaJ pu" ,(rls aq+ 1€ dn [r:1oo1 eQs 'it1a,r11cuTlsug .puno.re TT€:ldsp s"r ?T,tpeerge lnq 'uoouralJ€ ar{+ u1 rnoS::t1uo s"lr +I 'peor aq+ uo 1o3 aqs s" TT€J q+ ue9eq ule: eqg, apuelsrapm rtaql 1ou pTnox ,tqfi '+€noq+ eqs 'TerlJc os eq aldoed pTnoqs ,Cqlt ..raq ra+Js lnqs +T pal{snd ',(ltpnol s? tpu€ 'it64?nor a1€9 eq+ pTaI{ aqg '9uor1s sen aplrd raq lng ':ic€q Jeq SuTpIor{ s?r 9trTl{lauos l&to-d+ se'pe+?+Tsaq aqs ale8 aql lV '{o€q {oot eqs pTp acuo +ou !sr!€+s atp ulrop rtlpreaq paTJgN{s aqs 'JTasJeq peTTorluaa aqs lnq ru?eu os ?u1aq .rog: rreuon pTo aq1 paqceordaa err'€I{ pTnoo Suefes &. otrns roJ .uou{ nor( +aT l1.L.'roop eq+ guTsoTc rpeleadea eqs ,.'nou og,, 'p€€qaitoJ .raq ?u11en1crmd slolrq;: daap rs;reai( rar{ u?ql repfo uela po1ooT u?uox pTo ar11 rfr4s aLB le ttn fttp1oo'1 ,,;9ue1eg 'os :flrTr$ no.f, 1,uoq 's,leart lsst u?q+ .rafiro1 aq fTTlr suT€r asal{+ JT s? s:loot 11 'no.f, se{€'+ralo uT?-r oq+ a.roJaqil rf11ng:Tpnoql req+"r 'pTPs u?uor pfo e({! ,.rttou oC., '?uT.raTTaq. JI s" peppou euETeS alrou req qI aT[ rr€uox pTo el{l pTnoo $oH ',(ep raqlo er4 itgro i(e1ad g:o ue^?c ? 9uTptmod atdnoc pTo aq+ uees p?q aqs 'peaacns 1e,( 1q?p eqs 'sr?umf Fffi-ff 1e '?r€no(R p?q eqs 'araH 'eqs s€ ocll Jo paeu u! qcnu s? euo ,f;ceaa ErnoS: gre fep eq+ uT flrza olrreq aql punore auo8 p"q eqs 'cr} urnl pr"oo i.r= rcu1 arapg uos.red +s?T al{l selt eueng Fffi-ff ..alcu ,(qr 'Peau nort leqrt noit g:a1 TfrI aoF euos s9u1:q aq JI 'seT99iN Ir"S uarJ:tiou grrTuoo eq ,(eu o9e1g, o<Iy .xrrolr 'pTEs euenl ffiFy;tsa;,, .oA q+ ?€+rtsTs 'edoq dn 9uT^p Xapug: '8ue1ag 1g1tm a4ods uarN+ Jo raqlTau auTl € roJ 'roop qcrod-peuerlo-JT"t{ eI{} 9IITTTTJ afigTJ. aSJEl .raq '3u'gpuels pauT?urar't+orger raq pTcrl guTl€q 'ffij;*ffi-df .s.r1e1s eq+ prero+ paddels pr.r€ +o4s€q raq Jo CE6H )igql CNrISS ,,'uado a1e8 at14 Beqsntt tpufu uT lqAnoq+ auo q+u.r '1rr" prptr:oJ pettctels aqg "'+u€TJap pu€ al"i[q s?!r sLIs acuo .:og,;s@1pal aqc-auA-5T-.a€3.€r€*-+€t{+o'.etE '.q{cteJ;t:E!'€,€r+'+t.-9tT{*'a'!e**r, ***+* *Jtlt* THCIN XUVC
 • 47. 3.n- ,,'+T :I€erq PrI ?T?s I ia.reqJ, .f1?npualpr{c pTes er{ ,,iareqJ.l .rr€g at{+ Tsu!€8e ss"Tg /tfuo aql p€qseurs F:€ s€r leg 9nT4rTrp aq+ ereqj{ ueqc+Fl eW} c4 rrnJ lreq eq .pTTrto aql uo spu"q l("T pTnoc 9ueTas eroJog ,,'uroqqn+s trlclu ;rnor( uo^e :Iea.Ig .8ulr{l,(a^a :(€org .ert8Ts,. ,,.Augq1,t:rre r1eare ,8F,. TTrI "i"""pTTqc" Tlroq. a{4l {Earq. ff,I iqa .+od awt r1'arq Tf.I .guTrllcru }tou pu?u tpTes aq ,,.8u!qlauos au r(nq Tnotr oqs pTes er{Sr "..;i;; 'f19upse1orrt 9ug4c;{ 1nr€ rooTJ: ooqu€q eq+ s+uo JTesuTq paddoe aq uar{J, .repnoT prr" ropnoT ,(.rc of u"3eq aq 9uoT e.roJeq +?q+ os t+.mr{ iCTTTU:eu€qs +fal ,toq aq+ .alqeuosea.rrm seu rtrTrl crl +€q+ .l€arq+ aaq fg .raq +€ i{11uare3g11aq po:IooT +nq rtere pe:peq eg .uged raq q+Tn rrTrl +?oq q+ peua+earq1 eqs s€ pTTqc eql Suproqs .,tppgrq raql"r req uo.13: pToq sTq peddeus .aTqeuJa^ogun aq o.+ psnuT+ '1uatr1edu1 9uplo.r9 '9ue1ag qpual +V -uoc aH o1 Trsq raqlou et4l +€qlr aJ€c +ou pTp ,coq eqI "(es ,,.1a8 noi( Teq[ ees IFr" '1:Eqs ifu teal .eTeH a+I ?upq 1l.upTnor .?ugqlauoe noi( 1ag pTnoo I JI,. .pT€s 9ue1eg .tpTTrp .pep"oq-pJreq os aq +.uoc.r ' fu ptorue Fr? snoucr+ouou pepunos 11 9ue1ag perT+ e(R s+ trre .uTe.r aq+ Jo Emo€ er{4 r.I}T}r peT9ur[r Supf^:c sTH .pooJ 9ulEreuap aTTq!. eql TT? .asnoq aql +noq? ;aq po.roTfoJ pu€ +.rTqs srraq+ou soq +? pe99n1 eg .paurn+ar leq r€qlou sTq l€wl r,tq raldtmq ltal eg 'uTefu ,Crftmq s?r4 aI{ }rorr If,r€ oge srnoq aarql sre+sTs sTq wll.lr +snrc acBl Jo TnJTroq.-JT€q e ue{s} p€q aH .+noq.e euoo +ou pTp ?€q+ s8trg{l fueu pasplord ueaq p€q aH 'erou r(Ire sas;uand ,tq. psTooJ eq +ou pTnox plTr{c aq+ +ng ,,'sq?rc 31q 1rre 1eg .noit xoJ sqerc fu@pq srel{ .saE@ raq}"J .rno,t 1111 1p; .s.relsTs rno,t ualel ,tTuo TtTl nol .pTes aqs ,..gtTr{c rqsnl{,, .?TTng Jo esuas +TaJ ,pTTr{c rar{ Jo ace3: eq} u1 1uaw1u1od- duals arryg Strlaas .u€xron aq+ trtrtV .reppel ar{l -desTp prre +u€.r!. g:o " ttn q.oq. raq lr€s sr{ s? ;Eeq+ou sTq a} fl9upplduoo pe}rc ,toq aq,l 'auoq paqc€oa Streleg uor{r,r peue{€lr per{ pTTrlc lsagrmort .rag 'a.rou,(lre'+T Jo liuTr{+ s} r"oq lou pTnoc ar{s TTlun r8u;qlLrarra 3lo ---ua.rpTTtlc raq Jo .?os +? pu€qsil{ req Jo +r48noql sqs puv '9uTqsTJ roJ poo8 +ou s€A ra+€n ulroq gre 'Ere1 aq1 uo{]: pnu WlTJ.r ulorq auooeq cr+ .ro+?!r arl] pasn€c aql p€t{ u!€r ar{+ r.relao€rou .+qr .ro . uadlr cr} acg"as ro; /t"Tep raq+Te ?ueau uT"r T?nuTluoo +?Wl xau{ eqg .a^Tsuaqa.rdde aarra aul€ceq IxI? SBUT[{+ itueu 3:o lqAnoql aqs auoq fel eq1 a1y .aroJsq srtsp orr+ poolJ: ar{l
 • 48. _€n _ s+uTof raq lTaJ arrT+ qc€a Tu" seuT+ T€re^es pedillrs ar{s .peor oq? s+ poT l"r{1 r11"a[ fppnu aqt uo 3n1o8 1poL;g:!p s€r lI 'peftssear Urc pa^alter lT€J aqs pue rerrlosa.r raq pe?eTnuT+s sseu:Irsp eq; .lq8gr etn uT ftTls p€ap ooqu€q .;o sclunlc er{+ rapun asnoq aql arrlac*ad plnoo aqs .snq1 gtrgrloorl .1€TT Jo ?uauou lJTlrs auo uT ssau{cetq eq1 ftr1caa1d ..f:Is aql ssoro€ +no qseTJ dreqs e uar{+ Er" no11 .dn leT p€r{ uT"r ar{Jr .pueq p?or aql SuoT? petppnq sesnoq aq+ 1e {ooT c'l eTTr$'r ? poo+s aqs .epTs+no .repp€I aq+ px€i.rq+ paTlr€rc pu" lno dwel aq1 riaTq er{s ql8ual 1y .u1e9e s.rea1 9ua11al uo4;: sar(e raq ploq +ou pTnoo lnq. peTr+ eqg .up3e 9u118 -81.r.lr s?lr aq r.rou +nq doeTs s+ ,Coq eq1 ftr111ed uT p€peaccns lrerl aqs .+e{u€Tq uouuoo aql Jo lno ser auo ou +ern aes q+ ua.rpTTr{c raq o+ r€^a ?T passed Ere durc1 TTo ar1+ lTl eqs .eouaTcsuoo raq peTJap +€ql a^Tosar q+Tn 1"u aq+ uqrJ: dn aso.r flptrlg eqg .9ug11Araire roJ rer{ err?Tq lso$t? pTnoo eqs rlop .?u?nf ffi'@ 3:o uT€9" 1rr" u!€9e papuTuar s+ fTuo rdaels u! ua.rplTrlc Jer{ a.rorr scuo TaaJ o+ pueq raq p€qo+ajr+s aqs {Jep aw} uI .9uan1s a11nb ueaq preq uT?r eq+ ?u€ puTr.{ eqJ .TTe l? JT .qc?€c rood e gtr13uTrq fu€uf-rq rqceuo+s rtldua ue q?Tn lrilTupTrr lsed Suguoo $naqsnq aaq peu@u1 aqg .ftrpg;rp---o:Jex? ueeq p?q eqs gugreaa .+€Tu +€q+ +T€r cl p/eq aqs ftro1 roq arec JOI Orc iNfISS 11y 'uT€8" pue ur,e9e uTq p€ss1:1 it1:ap4 .fu1r11r(reae roJ eus+e s+ $T s? pTlrlc raq 'gre tleg jraq cr;.{rJaltTq pereql"S aqg .esrouar Jo TIr$ s?r eqs +uelsuT u? uI 3trliloar rguldeet'r s€r aqs ueq+ lng .,(tf;€ue ,toq. aq1 arca s+ ponuT+uqc aqs uaq+ uo^g .snolJau prre p€+sn"qxe---+sd eTppTlII aq1 1su;ege ur,rop t?s 3qs tr[rE .op prna aqs a.rou 8ug$orr s"r,r eraqJ .flgmos uTg guTsrnc s?r aqs s? uala 'r{19trlceueu prr?r{ e 9upren .rtoq ar{+ aroJaq +uaq peuT?uer eqs .pr?q raq JJo uoorq arg +nd rar{lou aq+ pTp .rl+?arq. Jo serlsluT lTncTJJTp uT popre SuT.Crc aq+ TT+un 1cu .u1ed u1 ,irc gre er{+Er.r.r te9uo1 ou pTnoo aq TTlun Tou lng .pTFp er1+ Jo s{cq+Tnq If,re sta:E€ ar{+ uo s11al e9.re1 +JaT Eooi[q ar{+ Jo peaq eqg, ,,'poo8 aq re^eu TTrno.tr, .pTTr{c oq+ anpqns q 9upf-r1 .pT?s aqs ,rrpu€"+srepun ralau TT.notr. 'pTTt{c arf+ ArT+eeq u"8aq Fr? uoo.q oq+ peqcl€us eqg .8unq uoorq TJrut € ararilr reuroo € cr+ ETq poStee trnr? Ixreq eWI ,Cq pTlqc aWI p€qq"r8 er{S .rer{ Jo uoTssassod 1oc1 qslunct c'? qsnT pTTn ,,(luappns oq+ TTV " .e1qlssod selt 3u1q1 qcns +?q+ a^eTteq o/+ pesrIar ErTE r€r{ asecaq .p€uodc["r{ peq 1"qr roJ +rrnooc? c4 eTq?rm rpaxeldred poals 8ue1eg
 • 49. -fin - -i ";,, -' ": -.darz//+U .: .- ?a r.tr,''v i, gg -,' .r{ 'f r; i J .r I .:'.1,' lB-, r' ;*k*^_',1____-J___*j:" | './ - 'd+t6frffi{f, eglr---l*?* gyl!L-4?ll/n gr€tfJ"?Ftlg.fgrrtf"* # .uado ale9 eq1 poqsnd .trrrTu uT +rpnoq? ouo r{lTr.i 1rr" rprclr;ro; pedctals aqs .+u?TJep ptr€ a^€rq s€J,r aqs ocuo rod .snoa9amoo----1ryaatod +TeJ pu€ ruT eA€9 oc.roJ raq+o eql puv .trrrcqsnq raq...ue.rpTTr{c raq .;o 1@noq1 aqs uat1} +ng aTT" +e 1I op eqs lsnq .ssaldTeq pu" aTr.qouurT raq p€relrrar ?€q+ sacroJ on+ ueerr+aq peuosarclul lIeJ aqs .iroll .s?x ecTr Jo r"f aq+ ereqA .rall.;r@ ar11 ,.roop lp€q. eq+ lTTer ,Cral esnoq atIl lrau{ eqs ..r"sJ JJo pr"}r s+ preq l'qnog: aqs atTr{n ? rod .8u34ror pulu rer{ l{Tuo sr+T +ng .r"aq cr} pouaas eqs ,sfq1 op +.uec notr 'tto+s cr; raq .ro3: 9ugglec s€x ecfol € q?noq+ s€ .s.x€a req uT Bupuar 1da1 fugqlauog .Ernor8 eql or+ pen13 1ae3: raq lTaJ aqs .aroJacl TrUreeJ s? ueaq re^eu p€q eqs .9u!.re^Tqs .1no pe:ilc€q. &repg 'it1aa11cu11sul .araqxaros EorJr r(TsnouT[o peTror{ Bop peuel$14: y .e+e8 eq+ peqaeorilde aqs s? 9ufr+€ff Jo qssg: s?A araqJ " .pJcs.t{roJ po^ou eqs .:t1gq11eals .ra?J-!r e lsulefe ,(a.lil s11 fupunod px€zT[ esnoq s aq +snu prmoe eq; .oN ao er? aq afiInoo pfo aq+ pTnoC .apTsu1 {rqrJ prmos dsp:c e s"x eraqJ .uolsuaqa.rdde r$Tr +n"1 .esnoq awf apTsuT prmos roJ peua+sTT aqg .ftrTq1o1J .it1u1e1leoun ':t11q;qc1el prmolp pe{oq aqg .req roJ rlrep arp uT SugJncrd selr euoeuos 1eq1 lcedsns raq ap€u tloqouros ssau1Tlls eql .JTas.raq xste.r 0rl lclsnon3iST^ pow!"arq. aqs .pnu uT +aoJ ;ceq peS8arp AUT^eq roJ p€rT+ s"r aqs .pa<klals aqs asnoq arII Jo +uo.U uT aoug .aced raq peuetcsts ?ue1eg 9ue1ag .sdunlc ooqueq aqt .raxeeu au?c eqs sV .trrTu uT lqAnoql auo qtTn---sasnoq Jo tlnan9 aq1 pr"xs+ uo luo.lr eqs 1ai( T[rv .1rq:a.rec s€x ar{s uaqr,r uerla .req peuged tT lrou 1rq tf11nc1g:g:ip {cnn +nor&Tfl rn?tt e itraddgJs os uo unJ oler{ pTnoc aqs o9" sitep neg: y .1cectu1 ot1} rapm :p"ro
 • 50. _9n_ rT€qo uo auoT? t"s oqg 'dn pools 'i(1fqs tit1firpe11saq o4 uT ssslo " l{oI .sTitT9 eI+} Jo raur@ xeJ al{t uo4: 1.:118 y tuTeSe paTT?c I ,,iT?rr.reg ?Tx€l{r sroqlt ,r'T?ureg "TJe}lr '.ra1q9ne1 aql. enptns s+ aTq?+ aq1 gnldrarn rlcTls aJns€au e rPorq q+ p€tl I gr" tln pootrs !€q auo oN 'esTou alq€.reaqun tsout? u€ t{lT}t uoq: er{1 9uTfftl 'pelar,rsue rotqftret Pug:1colt Jo +sfnq+no snoauelu€r+suT uV r'T?lEEog tpaTTec I os pue "TIel.l,l 'rouq a1 pa+u"!l I 'a1e.r fue 1y 'ss€Tc aq+ roJ raq[mu pe.rgnbar aW] laau s+ +sng rlooqcs re{rroJ icu uT ouop ueaq p€q +T e{Tt tolt s+ auo a!€d uo41 peqsnd ueaq fq aqs l?q+ .ro 'reltEar-r1 ueeq. preq pTTt{c oql peumsa.rd 1 'paTITJ +ou arart ,.uegprert9,,ptle ,,aF€,, tro3: sao"ds esoq]r 4xeut uollsanb r{+T}r p€4r€u ausu € 1sT[ aI{+ uT s"n oraql lng " r1sea1 'peuxacuoc ser.r euggdlcsTp pTTtp relncp:etl ?eq+ s€ xeJ se T€ lq?oous aq q+ 9uTo9 arar uratf+ r{tT}r srfep aJn:FnJ: itu 1eq1 edoq eu a,re8 'noqauos tler{+ pu= tTlalr Fr€ rtTsnoT?ez uog1crt.zl -suT T€ltuT rtu pe+ncoxa uodn pe11ec pTTqo f.ra^g 'paTT?c s"x aursLr req ro sTI{ s" dn pue}s s+ pTTtp l{c€a pTar{ I 'uoT??cTJ -T?uapT Jo ralleu rod 'seusu sruarpTTl{c eq1 Sttgglec uetoq trre rer{c?e+p€aq l(u ,tq eu o.} pepu?t{ .ra1spe.r ss"tc eq+ rloq+ I 'seslcrexe firluecto aq+ .rolJv ,,'rTs 'SuTtEol[ poogr ',,uarpTTqc r9uTurou poo3,, 'Tft+Ir tCTTep eql roJ sseTc rfu povls 1 'sseusnc+TcT[os +uaTTs Jo :ts"u 1eq1 do.rp pu€ eu q+ pesn 1e8 pTnorl i(aq1 q9noua uoos +"!g 1@noq1 aqt q+Tlr g:lasrtu patosuoc 'leqceal Sugupaq € .I ?u? tg:1as.rnor( snoEmc nor{ ap€u ateqdsowle eq;, 'sec€J rTer{t uo 9unq gre pe1;eaa.rd, lueulJapuor'r Jo rIP eu"s eures sI& ,rtTT?uosroaluT raqlst :peq paTTrns 1xre reqlo qcsa 1? pa{ooT rcoq+ pu€ uaql 1e pefTus I uaqx ualg 'au Jo snoT-rrrt---adege 1es i(eq1 '+ser eq+ e{Tf 'au?s aI{} +snf '.rt1:ado:rl 9uT11Is fq aao:du1 01 ?rrT.Cx+ aran sss[c ifE Jo auos ?eq+ peoT+ou I '?u1uu18eq ern uT 'TseaT 1e !.raqcea1 nau ? repun TTa[ e^€qaq sfenle ue.rpTTqc tEr4L Toe;: at;+ czl anp s"ri 'ro+"T +no ptmo; I r+€q+ 1ng ',(1*agro s?r raao a9:=t1c a{4 q+ s"r.t I ss€Ic aqg, .,(epsaupall € uo luaurSlsse rou /tu o1 pe1:odar 1 'p€r{ an suaq or.r+ ,(1uo aq1 qlgr sserrrf,rFl s,:oslrr.ratlns ,(u pledar '1qflnoq1 qcnu lnol{+T!4 'eJTx itu '1q;queq1 ssaT oN ',tep itraaa auoq oF c,4l aTq." aq. p1nor I tr[r? .a^l} o/+ po"n?or aq pTnox )n?r sJeleuoTT{-tf T?nsn aq+ r+r€noq+ I troN 'ssauln;a1er3 qlT{ peTtTJ ser I 'rfsrv ar{l roJ auo8 T'er{ oq}r 'ss+ues s€onT 'Jhl Jo ss?Tc ait} reAo a{sl cr} zrEc.sls c/+ au p€rroJsu€iq uorsltlusdns J0IUISI0 sH^l NsHfi l+*ie*;+t€+lel(4r€r* vIUYhl
 • 51. '9n - aw} r{?Tn +T 9uT+o^Td pu€ roou ar{l o'+ as+ ga.q roq 9ulrlcT+s penuT+uoo pue ?"aJep TnJ:aureqs uT peeq raq Peddolp "Tr"n rse;tr,, ,.'rtue a^?q ?ruop al{sr rlsar eq1 tr)esrl.Ioqc ,,'rgs 'oloq € q9no.zq+ palnoqs ecTo^ snortof-.raito t111*t1s € ,,'trTs 'req+4 € aleq l.uop aqstr ,,aaurcrr sTtl sT leql 'raq1e;: Jnotr 'roqlou .rno:t Jo aur€u ar4; s.?q+., tpTes L,'?Ttr?!{,, ,r'T?Iltreg €T-I?cql s1 aaq1e3: rtu .;:o eueu aqJ,. 'ladslqn €uI +soEt? p!€s pue rasoTo auec 1:t13 aql' .,i,raq+"J .mort Jo aursu aI& sT +€qlr '?TFI{'. 'f11e1c13:3:o a1lnb tples I ,,rertr?l{,, 'Jtou uaq+ plrTu +ou pTnox I lng 'lnr{s ueeq !€q loop .,tu :re13:e .slaudra:qs quoq asauedef ,{q. apeu saTor{ 8Tq eq1 qftrorql u1 guldaatl 'sairlasuaql paqcuaJ+ua far11 e.reqg 'uoor Suplofpna eql uT 'prmole :pTls 04 s1r13 euos pe8e-mooua +snf TITS eq1 ?uldeey 'fllensnun auoc +€qT sglrTtn lnoq€ e^T.+lslnbuT pu? snoT.mc lT?urala aJ€ uarpTTtlc ?ng 'StrTurou lsrTJ +€r.{1 ss?Tc aI{+ pessTusTp I uot!,1 uT€lro.I ct} plor+ I "Txel{ 'eu3cs aI{+ uorJ: apocar ltl? uxop lTs q+ 1.119 aq1 ggal ol lnq. gugpnel aq1 ctols ?TnoorlqSnoql I '9uTq+oil 'p€nsra aalq9nel elqSsserde.rrl raqtou" pre 'uq1.fi1r orrt-auo 'ol1-auo e +€aq. o.+ uz8aq srerllo aql rpe^or aqs sV 'ptoqaq. s+ pelu?li p€q ,tatp gulql ,iraa eq1 .rolo eu uon lterry1 !€s far{l sB sec"J: rTaI{I u1 qdungrl augnua8 s?r eroqJ, 'q9ne1 I +€q1 qc1€{ pue req 1? {ooT au a^€q c4 f+Tnua8uT eTqftsTsaleT srue.rpTTqo aI& s€r 11 'e1qeq3ne1 ,t1q1ssetcla,Lr1 set f11uro.;:ap sreTr€hl asn"ceq lou +nB 'JTes/tu qan"T lnq lou pTnoo I i8uTq+ rood 'asT[-q?rc ?,T 9uI39erp '1J4f, rer{ qlpr e19ue +qgg 1€ +no rfrn+s looJ lqlAr .raq itlppo os padu-n aqs p€:lT€^r aqs ueqr 1rre '+JaT aql u€ql raTT?us trre ra+roqs +ooJ +€1.r raq !'Etl e1.ren 'JTasrno/t roJ 3as IiI" reqc?at '1oo1---a3zss3u aq] tteauoo o+ peuees 1et11 seita firppou snopcr€ qcnE q1I[ au +" uel{+ pIIe raq+o qc€a +€ peloo .faq1 u1e8e Ixrv 'uT€3" ssaT:lsar au€caq sraq+o eql u?t{l fultou upaq at1s pTp rauoos oN '1UO.{]: atn c'+ auoo q+ Iaq IoJ lapj[o /cuitaqo pue .prcn":roJ ac?J d+ a8"rnoc auo6 Ir13 aq1 a,re9 sttlJ, 'se^Tesueq? Suorne 3u1:adsfqx Jo tts'eTsntllua .r1aq1 paddqs ue.rpTTl{o oql a1Tqlr a1ll;f e uT osn€caq 'poo8 ap"c qc€oralar fn 'lsar a(+l papueugzcla.r 1 4,trnmg 9ug11fim a.rar{+ sItr 'SuTr(rc Jo {uT.rq aq+ +? s.relpo +" :looT q} a+eq si(enle 119r ?fTqo V 'fllensnrm pe4rTTq. aqs '+JaT raq o+ xopuTx al{l Jo uoTlcolTp aq+ c+ itlpecro.S: IeI{+€r ?s:IooT aqs s" uaaa '.req1a8o1 ,Ct+q3f+ erer,r sdgl req Ure 'tt11recl lT 9uT.re^@ 'ace3: eaq o1 dn pu€q roq pIaI{ aqs 'llollrTn eI{1 Jeau {sep +ss[ ew] Jo +s?efi[?
 • 52. -Ln _ I 1"q+ rar{ eas s+ papToep I uaqJ'' ,cBoqofi 'Iooqcs o/+ euoo +ou pTp €TJ"l{ {eer +x3u aI{J' 'lrou{ o/+ aulec raleu I'rp"q. uaql 10? oi{]ll'peir€add?sTp s8uTt{+ eq+'tep leq+ uoTssTllualuT uoou aq+ uI '?TJ€bl gu11ecgEr1,r 3:o 'terl rtu s€n +I - 'Sngrrou +xeu aql a1qel rtu uo TTT+s arar s9uTIIl aW 'eu aroJeq---ou€qs s+ Tr19 aq1 3up1nd g:o iter,r 'toarTFuT 3:1 'e1e.:.aqgga? -u?cT.rauv s"r 1I 'Iooqcs,s+ s9uTtll " ,curi-lqanoaq raleu +€ oqr 3:o esued:ca eq+-+" "Tit€l{ euop s?rir sTt{1 t?q+ l{eu{ I 'eTC[s+ /cu uo seqc+€ru pue s1a:e31c 'sreq alelocor{c T?re^as paqc"er I SuTuJou fuler au6 'r€eq czl ' erl roJ q8noua pnol s11o1dxe oTl+Tt aq+ +noq" p€t?+ pu" dnarg-ppor ,(aqi 'er'eq o+ pe+cati:ra gre peq faql sguTt{+ eql ""q1"io1 +noq€ 9u€9eaq roo'r ar{+ s}uT ,(Tree auoc pTnon .caq1 og fi{{ ,taql aaer,r lq3Ttap q1?t r{sTFlcT+ pue ra9ea 'cla rrtprrec---looqcs o1 'saulze€eu 'sa11e:ce91c usrra lxr? 'saldcle sselc tcu ArT.rq s+ uegaq Jo 'Cu€u uoog 'eldoetl "pooe',r"ta."uv of.r.req oq+ qlp i(TearJ sftrTql para+.xeq $recT':erlly aq; 'Iooqcs aq+ uoIJ: r€J tou pTeTJ apTlt ? uo +sal q+ euoo ptrl uoTsl^to frarV 'S'n r{19 aq1 Jo luauqc?+ep rCr+uq:Itl uV 'uarpTTt{c vtI} 8u1pn1cu1 opreq aloqr aWL Jo +saraluT aIIl xarp l{cTt$r Tooqcs jo ,t+TuTcT-r, ar4; uT peuactcteq 3u1q1euoe eu11 sr-tg fg "qi 'FroA € 8u1*411n lnoq+pr pTp ,tew+ sTtR puY ':tq pessetl aqs 're^euar&pacttto4srTaII] sssou Afit Ere lete :peq pfnor rta6 'raq o4 ftrp;;e1 '(aq,1' 'ral{ guTTncTplr Jo $reau raq+o parel@sTp ue'rpTTtlc eql uoos ro,{ 'TrT8 aI& Jo uafrrq eq+ a^eTtar +ou pTp sss[c aq+ Jo jtoT^"qaq aw! uT luaua,torilu-g luaretlde alr} +ng 'uoor ar{+ Jo lno ptr€ uT acuelsga .raq 1a3ao3: c'+ paoroJ aJarr sapusss[c gPoI$aE asol{J s.eTJ€hl rtTlenp€J3 s€ 'e^T+caJJa pe.lro'rtl 'i(eP ar11 3,o 1""" aIIl JoJ lllTtl e^Txp ro '+?eq ro !+erger rrTg a{eu o/+ q9noua Auol 1uo'r3: 11 pu€'+s q+ JaTI{csTur pa+€T+RII oqlr auo fue aaeq a1 pulu 'fu dn alreu I 'lueuqsgmd o1 gul1;rosaa peplcap f1pu13: I 'osrol{ €q -pTnoti 1€r$ lnq 'su?au rtu€ fiq egep 3u1ddo'rp Jo q3noql peq I iTrmore s€x eT.r€l{ raleueqn Je^o s€ elqeu:eao9rm uor.+nlos s€ aq c'+ panug+uoo ssap f1 'I pu€ €TJ?l^i---!:aTqqrd rno q+ e pufg qI +eit TttLl I q+uou puooas eql ,(g 'pell1ToJ 1?r+[ asoq! ,r=rry+- ,tue 1ou s?lt sssrc r'rau fu I{1T}l ,("p 1SrO3: fg "*.to" .peppou eqs .pa{s€L,iuaelJnod0 '{ooq raq Jo ra^oo aq+ uo ato.rr'r pre llcueil "It. Jaq {oo+ aqs 'uoor txau aql uqrJ: p'rsaqra^o eq. ct} 10u rnJ re8e raq roJ ?e4 ? I '9trTtroTlsonb e'rou -eeec ?u1aq a[IT[ sTttrl '(u€ +nor{+T'ir """T"ulil"ffi:';'l]] ;::r"lrr: ..*
 • 53. _8t _ sTI{l ul.rop auoo i. "ilplnb 'lu3llto[ -tr€ ? I{,, r+no poFc uaq+ aqs reees o+ lu?tr nol.. :pT?s eqs ,i(fT€clralsrft{ .pu" pe?unou oBeJ rer{ .f.rerluoo eq+ uO .au urorJ SuTr{+rtrre Jpor{ lou ptnor oqs lng r.. r "'ueau lruop notrr. 'pepueJJo rtlleuosaed riroqauos Suggaag: ,pIes Lt+eq+ f?s lru€c notr,. eu?eu aqs pTnoo 1"q[ ipe11TX .aTqno.rl roJ enco +ou pTp I .roJ qSnoua +nct" s?x eft.r+no uappns rag .anuTluoo lorr pTnon eqg .,i....peTTT:l .pe.rnlJcr+ ,peIITnq ,paTfTrq aq +ouu?c aqs areqr4 auroq +€ pefs+s eqs req+"r prl lng ,,isaop orll{o ,enoit op 'alT.;tn pu" Treer c,+ lroq SulxorDl +nor{lT.r.r dn rorS q+ ?Tr€l{ lwe}r +ruop noi( i(1a.rns 1n9,, .,.asn ou s.araqJ,,. .,f1ggeug uTs}Iec q+Tlr ?T"s aqs ,..a.rou r(rre fpnls o+ 9uTd8 +ou sT .:alq9nep ,(1,. " .ec"J fuoq pre sarta d:eqs asoq+ r{+Fr ocreT; ftrg:1oo1 ue8aq uoos se pue rtere 8u111eu aTTus .raq uaql 1rut xorDl lou g1noo I 'pT"s L.t?Ti!€hI lnoqe a.rgnbuT o+ arrec L. "noit:ro3: op pfnoo aqs +"tU !rou{ cr} ,(1reee auo:ftre o:ITI 'alfus alTtod raq+"J € pereq ar{S .raqc"a+ s,:ralq9nep req s? au p€zgr9ooal ecuo +" er{S .eur Jo +r{8Ts E +q8n"o aqs 'peal s11 firg61ds liou s?rir qclqn .91d oql +€aq qI SrrF1lot[os roJ Wnor" p€:IooT er{s s" 1ng .ecueserd i(u acunouue q+ pal€+Tsar{ I rI" euoT" it11ue:etlcle s€r rreuor aqJ .uoTlen+Ts aq1 per(erLrns pu? ttT oroJeq ecu?:+sTp e 1e peddcr;s I 'asnoq sql rapun 9!I e Jttrupp s? SuTpooJ spl{ u?uox fuupls y .esnoq aq+ s?r 1T aJns s€ll 1 .ftrn1c flsnolceual eugr odn qsnT € r{cTqn oT Joor qTr{eT?+ .rtF anTq er6 lsugege peqc+a ,l.res I .ssorce {u€q " 9u1clo1s eq1 ftrSpuacsy .asnor{ aq+ q+ ftrTp€aT rn€d +q3!a eq+ a4scoT lou lTnoc I s" ,s@q".reo :(e.r4s :!q ep€u ueaq p?q l"q+ *rSuado ue q8noq1 rtelr rtu pequoo I .{ooq erl+ Jo s{u"q q+oq 9uo1e la€ qTtIeT€l {cFI+ Jo lr.o.r ? s? ssorc€ rlro{J: oes lou pproc nol .redord oTJxeq eq1 puo{aq ur,rop i(et.r :1oolq lCrp e o1 poT +Eq+ WL"d ? 9upro11o3: ,pfa13: uorr€q ? ssqrc? po:fT"r.i I .sasserp ar+l Jo euo uT 111q osatt euo € po{cn+ 1 .11dnd itu aas q+ +u€t.r I uoou:rolJp eq+ 8eq .raded e uT sasssrp aql r{ocr} I ."TJplrI roJ uat1+ pelres gre +nc seuo poo9 ea.rq1 arre9 ag:1n poo8 aq& .ssarp Jo ezTs raq p€+?up(qrd€ pa?€uT+se I +?ql.r ro 's+uaus.rns?eu s.Trp aq1 uaap lrEq I .aroE rtu? fuTsn +ou s€r|, .ro ur,ro.r?1no Fq aqs sreq Jo +no roJ sassarp a{Eu q} aJTlr sit?p fu pe{s" lrsq I .acuasq? rer{ Jo"Ir?n aq+ uI a{cTs uaoq a^€q eqs pTnoc .acuesq? rer{ Jo asnec aq+ rirou]t pTnor{s
 • 54. 4n- # 'raqc€e} +xeu sr"TrPfl q+ 9uT{t€+ u" I .+T +ar3ar +ou pTp r+!oq. ar TTar os pe)lcTlc +I .sal"ussstc roq qlTlr Te^aT eq+ uo elx€Ill 8u1dae:1 roJ errocuT .ra8eau :(u g:o 1no ulns TT?us e pelel,rclortltle I ?€q+ 'uo uaql uoq: '?T o+ lres 1 tuelqand uouuoc Jno Jo uor.+nTos aq+ qI enlc ar{1 au peqsTrrJnJ: al{s ecuTs 'ag:11 pesldsap o+rel{?Tq sr€T,ren Jo pue eq1 .1u1od 9ugum1 aq+ s?lr l€I{J, .asoTc € cr+ ftl?s ar{s se eTqe? frr uo 'ouootar cT+s€Tsm4lue /fu s+ 1nq. sal"ussstc reLI Jo rtsrsTp aL{+ c,l '1nd eqs qcTq[ pueq euo uT pTeq eqs r€q a+"Tocoqc aql s€r. 'qFnoq+ '8ur.+T.ruT-rhup pue Jrs1nc?+ceds a:oq 'eurooaq ,tluappns Tr€q ,(aql u?eTc r.loq nes sssTc aql uT p1;qc .raq1o ,ire,re q31q os rln spueq req pasT€J eqs ,.'spu€H orJ, aAeH I ,, 9ues aqs ueql.r puv 'sosTcraxa Sugerou sq+ Jo ?ue aq+ JJo {x€u s+ luqrJ uT guTs cr+ parea+rmTo^ TITS aql 'fte +T dq+ o,l '+TJ o+ +nc prrc---s1u1rc[ .rar.ro1g: enlq pu€ per q+Tr ssarp a+!ql'r 9ug4oo1-r.reu e u1 eplrtt pu€ ecuapTJuoc-JTas Sulpnxa 9utreq .roaradns psspuT '9uTu.rou +"q+ Tnpepuolir pe{ooT eqs rod 'luaulaz€ure " passe.:ddns ?nq raq pe1ee.rg +€ql ra+q?nst 9uppou ou s€r aJeI{;' sasTcraxe 9uguatlo er.ll Jo ssoTc aI{1 lnqt€ ausc aqg 'relJ= {aex € aut€c aqs +ng .,("p +xau aq+ auoo +ou plp €I.r€n 'eupr odn er{+ Jo aseq aq+ reau rer+rou perrml<tn ue uo aTpunq of++ll rtu +Jef f 'Jtuouarac lnoqlT11 ',(14.;es s.eTrpll 3:o 9ugmssee.r 'i(ep +xau aq+ tooqcs crg o9 p1lqc .raq e^€q 1,.+ Ireuol.r aql p3r{sluouEe I lng 'uT"9€ u€a.Ics pTnoc aqs sroJect 11spr fu pal€uTrr4 I 1€WI ,re+1aq aren +T +I{9noq+ I 'aqs s€ peuapp?u s? u?uo.n ? Je/!o SuTI{+rh" uT.u +rrrec notr ,,',t€Nltr€ ssaTqFor'r exe ali '+T op pu" uo etroc uaq+ +a.I 'sersp ra^a oqn puTrrl +ruop I 'rou puru +.uon I 'fqJTp s? s9aTrt+ aups aql qcee.rd sraq+ou rTaW! 1€q 'serep oq$ auo fue 1a1 'Antt^ 'rn 'uT?ft 1T op uaq+ +e'I.. ...eroui$le 1og .upft uadilztl lruon s1q1 nor( TT3+ I 'peuadal€q +eqx roJ fr.ros ,iraa u.1, '.;:lasrlu aEsqs pu? +TTnF Jo osuas euos 9ugleeg: tples L.'ftr-ros [.1., '9upcro serr ueuor oqg ,,e""ierl oC ee$ op 'ueq1 uo aAT[ +ruop ajii ,.aaxec feql op TTeq aql +€qx.',.rlee{tr e'i.rqrcaJE€cs € Tnq 3u!t{+ou sT pTR{c rtu JI iroJ rar{ q} sTr{+ pTp ital{+ TT^op eel t"elt" 'lrorq +JaT eql e^oq? lq9p rpeeqa:o3: s,1r'p aq+ uo .9uo1 qcul rI" lnoq? '1nc T?cT+raA s?l.r a.raqJ, " ,i ".'ooS, 'a1q1suodsa.r sen I q9noq+ se 'it19u1sncc? pT?s roq+ou aq+ ,,e1€q+ oas,l " '""qlot raq qlTlr cr+ luan I .rappt ooqu€q pesp,o.rdul aTqeirasTu ? Jo as?q aq+ +" peuT€uar pue dn poxoqs pTTqc +u€"+cnTa.r aq1 9uo1 a.:[o;eq pu€ 'asnoq eq+ apTsuT Suppa*c auos s?$ eretll
 • 55. -09- q+ ,C.1+ I pu? 'aTqlprr? +sng lnq UFR--p€epuT r€J ,f-ra^ 'JJo J€J srlaes lI 'Tq9Tu Jo sacTo^ r(rreu er11 8uo[tE +ouT+s;p +a,t .sT +I acTo/r +uI"J ? racTo^ raq r?eq usc I rsTlt+ e+Tr$ I s€ t+q8Euo+ ua^g 's+ueuou i(loqcuelau,tu p€TTTJ s?I{ 1I SupJen rtu uT pu€ deels u1 au 9uTXuneq 1<Ia1 seq cTsnu reg 'a3:q rtu 3:o lred euooeq trxr" fnoe prr? 1reoq itu ct+uT uaTd+s fer.r snol*a1sr(u euos uT s"q spp +nq. ttourl 1ou op 1 isT tT Tnos TelueulluaS +"or8 € l€qx puv 'fnos atn u!--€pw ,,1"s I areqx s1 1eq1 'satr 'cTsnul sT Tnos raq pu€ 'Tnos rar{ sI cTsnu raq puv 'cTsnu rsq uT epTv ueas pu? ?TaJ plr" px€eq e^€q I .IoJ 'op eleq splraT4t .Iaq Jo lsou u€ql r3q rou:I I 'iten lue.rag:J:Tp uT JT ' au€s aql lsnf req lrou:I I 1ng 'ace1d pu? elrTl ern+n;" itue u1 .req oas c/+ lced;ra I op ral{lTau lepw ueas ra^eu a^rl 'sT q+uJ, isluaT?+ r4cng isurel{o qcns '+as .ra9rmoit aq+ LIlT}t lelndod os s?.r.r spw ,${r uos?e.r auo sT ?"T, =lT":i ,"ffi1_{ool.r.,, e€g3rftf€dt€u (sePHft;adJtl urel{l rr .r'eq1gq-a6o6-te roq+Tl{-euoo=eq^lFF Getrxelad.te u.reurn 3:O rnouef i ffi::ffii$: er{lvasrccaq 1r sJ 'uoT+ua+l" qcnu os tuxlc asrccao +T giluortuaal? qcnu c mI aq pTnqc ueuor.r Srmoit Jno Jo lsou rrstn -qn"oq pcprfqd 3:o ! :- -i; l 'i aJour ou r&Tlr pessolq sT oqn euo 1€r{} ---a+T l.usT---arTzeuv .it1e1cos f?coT o/+uT ,(en eeq 9ulcuep pue Supufs araq s?r'r eqs l?q+ +s?T 1lrtlg,ro qcr€W s"r +I '?pW reqrlstrar nol .acuesq€ Jo .T€er( euo raq 9u1rnp p€^eTqc? s?q aqs ?u311.c.ra:r.a +calap o.+ puTE pue se,ta Jo uaa{ oa4 aq .f1uo 6e'qs 'snolrnc taeJ IT?qs I uT€9e c puv ' *4atf '{Y '*i,l-1 ?-t;rrF5b-*s au?s 3W} 3q TTTI tT,fle.rns gre '5ug1 1se1 ar1i s?n lT roq srl?r{J 'alTs lary"ru r,rou art+ Jo luoe: uT osnoq e9tre-ro euoT aql pJ=xq+ polcarTp TTe pu" peqr et1l uo saoqs uepooA g;o ftgce1c arry1 aq TTTIr araqJ, 'nsp ?trgraou et4; Jo ftrTuoo aq+ s+Tene rar.roTJ: ar+l s€ r?os regunort eI{+ Suoc? uqrJ: pTo Jo se raq laau TTTr,r aurocTa[ 9uTsnqr pue 'uro.+ ,(ze1 sg11 czl uT"g" auoo ITTr,i 3I{S .rou{ I 'aurT+auos araq eq TTTII el{s 'sel 'NIVCV Sn00 TIII{ SHS ---**t': -*ri ",14r r'{ J ,,.aur Jo lred auoceqqnpr;-l{.p. E*+I 3:o 5rett 1q?nec p/eq I F€ ' 7 cTsnu raq c,1IuI Tnos req TT? +nd p"q aqs JT s€ s?r ?I., - rcvg lNlltoo s.gl{s
 • 56. -T9- # 'uT€8€ ftrTuoc sT €pw !r0II]l J uaqJ .aur ;r +r€d aEocaq acuTs s€q +T Jo +.rsd ?q?rEc !€q I pu" 'clsttu .raq or+u! Tnos req gp 1nd p€t{ ot{s rog '9up(egd :aq u1 c13eu uaeq s€q araql qgnoql sy ;aca1d +"q1 pefqd eqs InJr.+n"aq roH 'epTv Jo lue ew} pr€oq pu" +TaJ pu€ n?s I ueq? s€$ +I rpeiltlc1s ar{s 1T Wfrr q?no;nn ,,'e!€u€rasr s.Fsqnqcg ue9aq pue JTeq selr aqs aro;aq lng 'pe^Tacap ftr5gae; 'fele 9u1o8 e1a1 lTaJ I ,t1a1e1peunrg pu? 'aceTd +oq " {cru?s aqs +srIJ +V 'ua1s11 o1 ue3eq I 'Peu?oT I qcfqr lsuge8e +sod +uorJ: e s+ +uar't '9u1ced paddc/+s 1 '9u3(e1d ueSeq aqs ueq6' 'cTsnu sr€?TV roJ pal!"j'r I s? +q8Tt 3:o qcled aq1 ?upo11og: 'uttop Ere ctn peced I 'too1J: a+ercuoc aq+ sgqrc? asnoq?e{r"ur sII} Jo tp9ue1 eql uer 1I{3Tt Jo qcled rep9uvl -ce* 8uo1 prre uaq+ uoou ptmor +q8gq € s€A aroql '9up{e+s uaaq peq" epg arar{r't asnoq a9ue;ro oW} Jo luqrJ: uT sT qcTq}t 'esnoqla:1r?u at41 1€ 3:1asfu pauoT+s+s I l€R: +sI{J '?ug1:edap auo so e<?. at4. s(rarqa sa r*g '*ros rer{ oqua l1os Qtr€ €?eI{ rarl :rnod pue 3trls plnon al{s i.rau{ I ?u? u.l.ts+ uT +tlSTtr 1s?T rar{ s?r +I '+T{8noq+ I 'Tasn se oueld aqt +€ eq fTT}t aqs:, +qSFu -o1'ftr1s pue felcl ral{ reaq q+ pepTcep I acuo roJ pue '9uTog ror{ Jo pTct } ueeq p/eq I 'areq s€r aqs +q?FtI +s"T +I{e1 '+r{3Ttr +ewl cr} {c€q soo8 plrTu rcu t(ou raq +noq€ e?Ear I sv ipeapuT s"q eqs Tnos 1eer3 e +€qlr puy '8uos raq q9non+ rsq lTeJ pu€ pir€aq Fr? 'sa:t 'raq aas I 'Tnos xaq--JTas ert.r+ req paT?alar eqs ueq+ asrccag 'q+Tn raq raqueulsr puv 'roquaurar si(etr1e Ir"qs I +?q+ a.raq itels Jo ,{sp +seT JeI{ uo peueddeq ftr1q1euos 1ng '{uTtR cr} pesn I rsseTTnos Jaq r$Tn TFI{ oJ 'Inos ou s"q cTsnn Jo JJs}s itI{seIJ: qcns Jo ?sar eq+ rI? teguoc aI{! t€q[[rrFr 3tR acusp gre ,te6ii o/+ se^oT or{x rcpoqrtrrv'5es,(u s+,t€s pTnor I'u1ea s,aqg'9tt$e1d -€u€Td qradns raq roJ pooqroqtplau at4 uT pesle.rd qonu os ueoq p€q oqri raq +satep q+ uegaq I '1ce3: uI 'zz€g raq r+lT.t.r ou sse;cdu1 q+ peTT€J p"q spp +€Tu .ra1Je lqtr.N ' ou"Td al+I---+uouulsuT ataroA"J .fu uo,rg: seuoc +T ual{n ualo cTsnu ,,loqr uT pe+sere+uT 1a3 lou plnoc ,tltiup I '8uTtR eTqTpn" T?rntsu itue a:IT[ sx?o {u o1 9ulnoc +da{ cTsnu aq+ +a,t ptr" tTT? 1€ 1T o'+ ualsTf +ou plnor I sal[Tlauos ']c"[ Jo +Jos ,tro1curu:e.rd e u1 11 o/+ ua+sTt prnor I +srTJ +v 'i(elqllq TtuoTl€u o+arcuer or{+ ssorc? osnoq auoT er{1 uor$ 9uTuoc cTsnu xoq reoq o+ p€sn I .exel{ TTlls ser.r aqs uaqr,t o3e sq+uo{r rtueu 's+t$Tu J0 'sraq fTT+s s"x sp;y ueqr,t--o8€ sr{+uou iCueu ltpgu €q1 uorJ: oqca ue +nq s! J€aq I cTsnur er1l ltou{ I.roJ 'saucr+ 9uloqce s+T qc+ec
 • 57. -29- rpno:q1 lqAT€-rl.s sn pet aTcu1 'soTJJrecl 8trgteala1u1 elFI qluT pu? +no ,(?n perr-mc leql peor lsnp aI{+ a{e} tou pTp afi 'sn 1" {oot cr} lu€I.r +ou pTp al{s JT se sex +T rsxar{lorq sn o/+ pu"t{ raq pegralxa eqs uoqlr l[rv 'l"IR ralJ3 lueTTs s€r eqs 'a:P1 nor( a^"q ptnoo I esTa SuTt{+ou s.araq+ .ral{ TTaJ, 'auT} sTq} euoc louuec I req TTal teTcun s+ pT€s reqlon 'roq TToJ, ( 'e.rog:aq Isp aq+ auoc !rEr{ oI{A soIJ.;Eeq pu€fuT aW} uT se^Tl"Iar Jo slcedse.r ar4 rrrnlar a1 alcloetl u{o1 eW} Jo Luml aql s?rir tqlxTs -f1ua4 al{l 'luar an itep +eqf, '+& raqrFcac Sugru@q 's,tep aarql roJ p€tseT rt11en1ce ,$e6 serlslrqc src€p esoql u1) .Joqr-qry. aql reau e^aTs e u1 1ite4 plr" e!€u peq rat1+ofl +1eq? u€uls pne trfr- at11 rredegp pIo u" u1 pettdeu '!tel{ 3H 'ArTTTer -- rapp?T at5l Jo tts+ aq+ +? stsr -- req+orq refunort srrat4ol{ -- ofog alcug 'ace1d euos o1 9uto8 eq. o1 poo8 si(tsn1e 11a3: 11 'Iddeq o€ a.rolr I pu€ UTJI€O ret1+org 'Tar€TlI ueg oTr.r€q uI uTsnoc .req ' s,9uela,tr or1 9u1o8 etrall er.r sn pTol aqg "T,l 'saolSnbsou eql pu€ 9uTtfTqa uor; lqtTu eql rpnorr& sn 1da:1 asnoq eql .rapun a9pnus € rtluo pue ploc ,f.aa ueLPtall,L'+a4r€Tq Tauu?tJ: :IcTrt u1 pe<ttte.r.u ser'r 3i{s '@ ap 6@ r'rau Jno uo 1nd " sn pedlaq aqs ueqr ua^€ +€u eql uo peuTetar aqs Fr€ 'uaq+ fp€erT€ uTlR s?!r eqs 'I prr€ utITeG ret4orq-- .(gaa dn sn o{oli ,tsp l"rry+ raqlo1 'raqloll ttlTlt s?u+sT-rqC +sst r,no s€I'r 1T 'o€fv 'd;qsuT4 uT l{c?arq alq?e^Froiun u? sel -- s€x oq tFnoq+ +u"1s!p -- a^T+?Iar ? Jo T[r€q aq+ ssF{ a} lou "(Es'uaqt epls,ttlrmoc aq+ uT uo/+snc sno1gg1ae ? Jo trxra aq+ +noq€ peuectrteq +I 'if,routau etp o+ reeTc +T e:feu pu€ lno 1rr?+s sXuala onJ 'pTp aqs 9ttgtr1 auo roJ -- q+T$ raq peraquaular tsT ereq& 'uapG J3+sTs TIex a^€q 1 s?tElslTtlc e rraAaroq arGT--TnJT+n"aq ser eqs ,(?s oTrx€q rtu u1 aldoad plo 'uaq+ gunort oo4 s?r.r I 'pe{ooT rall}ou t(u r.roq requeuer lou op I j. raq?ou .f,u 3:o lrouau u1 !.t fu- svffii&-o t
 • 58. -e9- s.raqlorq e11 'pu?q roq {os+ alcufl 'ssauT<Ideq qfp ftrTryqs sen aqs'sn xts eqs ueqn dn p€lt{FTI eceJ peT{ulrn rag 'repou 1e ftrggmod aldnoc ?rmort e s?x raq I{+Til 'a^aTs e u1 aclr 8u1 " -u€alc tpeTs " uo tpeqs 9ug1sa.r1 eq+ raprn s€n llm? rrl0 .e{Tp lse1 eq1 uo 1oB er s" rergorq qlTx pacer !u" oTcug uorJ ullop pTts I 'ace1d aql pocual le!r} saoll a+"xqe4 aIR s/Ioq? pools t(aqg' 'grlplous s"ri. ueqclT{ esol{rir asnoq aql Jo sJoor aarqt aql $I? s1pels -,teq aq+'saarl lTrtJJ er& eos JeJ- uorJ ptnoc notr'oTJ.r€q aq+ puTqeq spToTJ el{l uT gmo.r8 I{3Tq e s?tt s.Stre.reJ, "TJ 'fer,r eq1 Jo +sar aql rawlqrq q+ +€q1 fuptes 1da1 ag 'reeu &terr rou ararr arr ptry 'replo ole nol 'pfes aTcun 'o11 'pT"s ' aq rguT?.ril{ arari !od+ '+eaJ: sTH 'snoT"ag s?x req}qrg 'eroE fu€ 8uT,f-ra +ou selr I 'x"J ,Lra^ 3as pTnoc I 'arer4; dn 1rg'*agror s?tt +I 'rTeI{ I{cTttl sTq q} lq3Tt pTar{ I 'sxaplnoqs sTI{ eplr+s? pue dn eu pe+JTT 3q IrV 'ouoC 'pT€s a1cu11 'uroqqn+s oJ€ notr 'uo o3 o+ SuFrU:er Fr€ fuptrc 'a:{Tp e(R cluo ;lasitu peddo.rp I 'eqc€ cxl uegaq 1aa3: fu uaqn s?n leqJ, 'aalssaedul aq 01 pes"ac xoqs rlat11 uoog '9uo1 roJ +ou lng '8rrTo9 pu? p€Tdncco sn 1da:1 sp.rTq aI& Trr€ scqeJec aq;, 'rT" aI{+ u1 dn nof ssoq TTTI eqs 'lttss pTnolr aq 'noi( ees ITTri raqlou eqJ 'auT+rtre^a ou aTcun lnq ':{cT+s ? t1+Tri auo aT+1TI e aseel plnori I 'sJappn 3r{+ roJ 9trlqcea.r 'sroq1ou rTatn penIIoJ sauo 11eus ,{re,t ar{J 'sn 1e 9up1oo1 pos+s lsnf aEoS 'ocr+ 'seuo TI?us eJen eral{J, 'IilTqaq uoT spueT{I rTaW} uo p€qETIc srarpo auos 'req+o qcea peqsnd 1ae srrjtor{ rTaq+ P€lcq euog 'fupe.rf, arax TTt +olil 'uattl Jo a[o6 uo arari s?rTq 9Tq 'elTqf, 'sador @ peq soeqerlec eqJ, '.ra1q9ne1 qlgt a1flm9 pTnon etcun t€ql ueq+ s?!r 1I 'uIE9e prTq aql nras ralau erl' eu51 qceo +atr .prmor" 11e nort 1e ftrp1oo1 itzzTp s+ag 1T ecuo dn 1I :toTd uec notr 'rtTp€snu€ i(es plnolr eTcug '{c1nb 1I ptmoe ung 'u1q ulof pTnolr I pu€ tpe+q9lT? p"r{ +T arer{rl' o+ urlr pTnolr retporg 'sn uqrJ .reJ 1ou do.rp o+ tlfuo 'eTTp rno 3:o se9pa rtsseaS er{+ +no uo.r3: <kr looqs pTnox tT ueql 1nre r.rog 'aTcufl ples r1lenb aq1 sI prTq. erllTI Inmor pII€ utiorq aqJ 'II€us pue 31q -- sprTq pollds 'trleJ turroJq 'alTqn erar'r arel{g, '+sou sn petfErtp so?q relqezluSoce.rm -tsrec or11 F" sprlq aq;, 'c18uu rTaq+ lsoT peq lsoGl? Bu" urs+ rou gI? +sa^r"q eqt retJr? peuoplr€q? 'sr.otrc -eJ?cs etn lnE 'spfelf eqt uT sreTtror'r i(treu a:an a.raqg' 'app' guttltn rno Jo fTel s,FTI{s at{} uo SuTpIoq 'puTqaq pe33e1 1 'aas 01 eTcufl roJ !'eaqe s?f, rel{}rog 'xep qlTx lelr TTT+S srar 1eql salTp acTr l.ror.xsu uo pe:ft?ll e11 'pTaTJ peddorc-.f,1lau aq1
 • 59. 4- 'esnoq ar{+ dn +uo}r a11 'i0e9trnq Trre po+sn€W(e TT" erer'r er.r uoLn 1nq !:1c1d o1 solauod gre seaer€ er1+ ptr€ 'u1 s99e roJ {ooT s+ s:lc?+s{tq eq+ ararr araq+ TTT+S .pepeeccns .Ia.{eu af, 'rln q!;tt asnoq TTettrs er1+ uT sen +etgl ees ct41 seuT+ Ieraaos lsod er41 peT4 e11 'pre,t er11 Jo aTppTu aII] uI lsod e18u1s e uo q!1q pedriord asnoq-uoaSTd aql euT^Tp ol +ual trnre uTIl lJoT alr oS 'dn 1a8 1ou plnolr Fre unop i{e1 oH 'perT+ prre {rrs peuSTaJ eq er[T] e re?Jv 'aslx s?rir aI{ ?ng 'dn-leT lnow}lx lllno,r trnre Emor uTq 9r:gpt* arar er uoog 'swpd Jno +? poIqq.Tu aH 's.raqA -ou ntorJ: sn q+ eu?c eH s?tr 1€o8-eq plo eqg' "trpral.rg .qdunT*+ uT fdrleq f1p1pt orer af, 'spIeTJ uado aq1 cr; ttele E[l? pr€q uaq1 +eeq e11 's:!cTls qlpr aftra11eqc rTor;+ +eu af, 'sryaq uado qlpr sn pr€ncr[ pe8nnl .CIArTc"u€u 1nre ]roI Fre +no s:1cou 9uo1 .:1erg :pn1s itaql lnq. 'uarfl tp+?c c/+ 1no peaeds e[ eltl uo.q]: sn "{tq porlrl 's?oIa[ elqela3arr aq1 ?troue sTauF[uas pe.raq+eal e{TT guTpeJ3d 'asaa3 .r!s1or eq1 '.re^o s?.tt snc.rTc aI$ aroJag 'euoq +" p€ssTlt al.r 8u3tr1 tturrapuon ? +" arar't elr areq rod '+s"Jtt?erq roJ ueuon gtmol aql Jo 11eo peleatlar aq1 elltlsap 3upte1<I penug+uoo efi 'pTp 3I{ sE op a+ pelupds I iou plsl aq 1.ou peq A& 'slTrcs.rauos 9u1op 'slaelstteq aql aroJaq ,cEr{ Jo leu {cTl$ uo 'pr"r( eq+ uT deep uIq nes I " 'itne peddg6 p€q .raq1qrq paJ.a^ocsTp I letp uaql s?ri 1I 'fuptzc uar{+ Jo ttloq res I euT+euos re+JV 'seuq| san?qns uI po{fe} .feq;, 'appe req :{od+ a1cu1f i$s o+ l?qr ftiTxou{+ou roJ sTcun ct} dn pelooT I 'eE le unop tuTIooI pT"s aqs auos 'raq+ou :rno.rt s1 lioq WV 'nouT nof 'ncu s.reait or.t1 roJ arar4 raqlorq sTq pe+lsp lou seq ag 'seaqdeu Jnoit q+Tr lefe.ry roJ +JaI ag 'set[1; Effi rno,( poqceor aaeq plnon noi( .efcu0 01 pT€s gneraJ, ?TJ, 'reTl.:r€o Jnor{ rrc po^TJ;r€ nof 3:1 .rtp"al eTqe1 at6 e^"q Fre esnoq eq+ iln 08 lnq tto.+s o1 .rre'+rol! aq+ 1€ u€uot{ 9unoi( aql 01 peITBo ar{S 'arrut E.I '{Ter hrol eq1 aaL;e f:ftmq eq +snu nof 1ng 'pges aqs 'ua11o'roJ pr"tt eqs q3noq1 s? uetll llIV ;uno;rg eaeq noit +s?J noH 'ecF[ orl"s eq+ 1€ laeqc rtrr Sulssarec pue rTeq srret6lorq 8u11po3: 'p1es 9ue:eg, e11, lsuoe itg 'pitoc I{toTc € uo 1s?arq req uo PTttrsp 1etry+ xlJTcn:c uT+ ssF[ o4] " sn ,roJ sn o+ plaq osT€ €^}}€Tor pTo eq+ lnq 'aTcu0 se pTp
 • 60. IC- l ,"| F-; i r.t t/ ir ?.!trl.lt . .r. :*_t.* .*/t-r.*) .:, ;1d L . " . :J- 'J . :..r-i..*+.ri+_ # .epTra rno roJ 1T€rl pII€ r48ne1 o1 uaql-- uapmq rno qlTA praTJ er{1 s} +no II€r al| 'au 1? ual{? t)rr? 9uo1 ueql +" pa{ool rar+loJg '9uT,(.rc s"n ortoc eTcun '9uTr(Ic sen aqs 'saT]Fr?In o^TT qlTr 9urtrI"lrs ser +I 'p1o ,(.:el aur"caq ac?J req ueq& 'lJ€c -rTnq. aq+ roJ r{3noue px"q sI pr€or aq+ acuo a.Iel{l aq tIrI raq IIa+ 'aTcuo o+ ts"t 1e firTr(s sex eqs 'req 11a;, 'uTe?" e4ods eqs s" 'pe1:.re1 etr a1"8 aql lv 'sn per.lolToJ fireaaJ, e11, .pee+suT susr{ aq+ eu a^€g eH '.raqlon roJ arer{ ,teq1 pps aH 'rttTu eql tlTds pu? sffi er{+ :f€erq ,(Rro ftTl notr 'pT€s eTcun 'olt sraplnoqs srq uo 8un1s fpearle soTanod aqt p€q raqlorg 'aE[+oq atn pue le:{s?q etr} Jo pToI{ {os} I 'o3 o} aulTl s?r 1T uaI{I 'es1a Sugqlou pu" -- s88a pe11oq -- s38e p€pueuep en arlTl sTttrJ, 'l€a sn aleq q+ raq pTc4 I[r" eJT$ s.+u?ue+ or{? paITEc ftre:a; eTJ, 'relr:toc € uT peTl ,t€T suaq orJ 'raq+48o1 9un.r1s solauod pelaatl pu? r:ftru palToq Jo aTl+oq. 8Tq 'socTr{c pu" s93a Jo +a:F"ct € axer i(aqg, 'uaq1 lnoqe oJns a{"u o1 dn pocls af, 'a1qel ftTuTp ot{+ uo s9ug11 auos rgs rar{?org 'sn q} pl€s aTclrn 'o8 al eroJeq eTTqx € +sag 'l{oprrTx € .Cq qcuaq e uo fuI{f€l TTTIS aralr aTcun pu? ftrareJ, e1g, 'clna{or alr uaqx +sar'r er{l rslo TTex sel'r rms eI{J, 'uoos pexolTog: tteels roJ tlaTnb erar an uaI{J, 'oo+ auTu p€qqru aqs .sapls sTq p€qqru €IF XIluoC 'Irlop aTT roq+orq p€q Ere leu ? lno peTIor +unE Jno 'qcqro/+s sTtl Jo Sugulelduoc s"r req+orq '+s"J{earq Jno ra+Jp 9uo1 1o11 'peseeld ,(re,r p€{ooT firarog, 'qcnu pu? +se;: ,(raa a1e atr1 'tsxTJ socTqc "TJ aql a1" all 'soclqc pue fiTt[ opqer"c r{lT,u el"Tocoqc ':{ou?[ ft=ffi 'acTr pels?qr Jo pelsTsuoc ls"Jlgerq xno .ra1q3ne1 aq1 ,te1s o+ sqtnou Jno ol spu€q Jno ploq plnol en pu€ [Tq lE :lool pTnor I pu€ au +e {oot plnox ralflorq 1zepro aq1 rpnorql IfV 'req puTqeq. p€faarD1 a11 'ua$] uloC sn e^?q of pe^en I[r€ pau.ml eqs sn preaq 1 n? Jno ueqll 'sltFTI ArTra:[cTTJ: aa.rq1 fq +uorJ uT pelqATI s?r r"1T? aI{J, 'lJ?eq 81q e ftrgploq auoeuos g:o aSeu-g pesecue-sse18 e sel saSeu-g ar.l+ Jo aTppTu eqt uI .slrlT€s Jo rTnJ IT?x TI"rlas eq+ aroJraq 'aTdnoc 9rmo,( aq1 qlTr 'afcun pue 8ue.ra;, ?1J, pot{c?eJ e11
 • 61. -f- 'ifpar 1o8 gre g:1asfu paTpea+s I 'uaql Jo ualas eral.r aJar{& .ssou eq+ uT scluTrqs TT?ns +? r(11s1ou 9ug:pat[ uaql s€r.r +€WI pro1.rTerll uTog s+ 'au Jo +uorJ: uT ferrsc eI{1 Jo .ret€tr noTT?qs aq+ prel.rq+ pegrerr,uoo i(aq;, 'su;reg: aI{+ re?un s1u1od T".relas uro4l: +no 9uTuoc ue8eq seleureg: eql auo ,$q aug .sde1s peJns?eu .1e9a.r uT pr€lt;toJ aurec +f s€ TT?t s+T Euguae.ril rdn pauo{s 'peu.troJc-p€r 'rep€eT aq+ uoos 'pe.Iersu€ sprmos 9uggqunu Jo sn:or{c V 'TTeo ?u11eu s.prgl eT?u eq+ pJeaq I '8u!{ots q8norq+ s?r I e.roJaq 'qr8oue e.ms .patTer pue 1a.re9gc e +lt I 'euoc ppon {6ffi aq+ }ior{ I 'su^roJ esolll Jo +no uo4{ 'srrroJ pTT}r g:o q1ror3 qsnT € sen dunls oqt prmory 'pools ae:1 8;q e .yo lurnq € qotql{ uo prmo.€ q3fq Jo +T[ s€r ssorcy 'trt€d € Jo " as€q eql puFlaq. 'errod € apTsuT 11ar,r '1auec aql r€au ;1es:(u p€lsod I .Io€C slti9Tu auos I{sr.J1[TuI oql roJ p€uT€.Tp ueaq p€r{ tT sd?qratt 1T.l3noq1 1 ptre ,t-rp ser.r puodttrspi aqg, .raloo feapl u€ au paproJJie q+uT +og 1 puodttrslg: eq1 ..f1e1etm1rog .9ugpeag: s?T aunsor aI uT€ft +no sau@ +T TTtun .11er.r Sulqeaq-{ceq. '3uo1 e uf ue+Jo 'f?n/tue raloo elpq notr 'punos 1sa1q9g1s aq+ +€ ,(f:tcgnb ,(eue sladuecs 11 'uo511sod crluT pnu aqt u1 rter,r anor( pe.ra nof se ueaa prmor8 SugFeJ: atn uT prE[ aql puTJ +ruop notr 'alrTsnTa prrc asJpcs s+og prTq aql eurT+ sTr,B ,!q pue 'uosees ew[ c4uT .rz3: s1 lprdy a+s[ lng 's?eeJ ,(Ta{TT lsoru !@ aq? aJoq}! puodqsr.S: e u1 s1od.s luloduTd pTnoc I racuelsTp e uo4l: .+"q+ os lsprlq au€9 T?cof Jo s+€"+TC[€q or.l+ r{+T}r f11:eq;mag: .1o s.reart a^eq I .euo +serrFmJ ar+I qluT ?a9 o+ pea€? I .qc?e FodqsTJ e {os+ ar 'luapIcc? pTo^" oI' 'serro.d eilp t+tn rt8Seqs erar aso(p al spuodqs-t; aW .elfep Ia^T.r rno punoxe sur?Flsr?u eq+ uT sprmoqe r{cTqlr uer{ .re+en aq? Jo aTcads {cstq-qs? ue ,l@ ltredTu et1} roJ .re^T.r eftredue4 sr{1 ul{op parroJ I prr€ spuaT-{I u}ro.}-Jo-+no oJ.r+ .saTJaz ar4Ta?rr zz. r{1T{ peu,rv .ss?u .:o+J3 itspuns sen +I e u1 ,,'puodqs-r3: ---pnu .;o lood ilaap u1 peprrq pue uor.qsneqxa raeqs uqrJ pegp ,(1:reeu 9upreq g:o ecuepredxa 9ujucereq aq1 fepol peq.. ---suu +I 'JaT-zq str itrelp Iu utr 196T 'Tz Tludv ,{0 IUJNS siil ,,'.9uT:luTs 'lnoqe flssertlaq TT€TJ q+ s"rir op pTnoo I TT€ lnq tit€lr€ s.rolau aar{l Iluo ser ,qaJ€S .+T uT l"oTJ: ua^a 1,Uec nort tpnu ur llrErrs lrrr?c noJ[ .l rts*Ji*r€*tt x *+( {-x-JC-*r( sErlpvnb v Nr ritvsc
 • 62. -LE- .+no auo3 a^eq plnoo q+€eJq rtu a.:roJaq loor aq+ uo rtTlqST+ pTeq pu" cln palqnop I 'pnu owl uT 'q+"aurapm dunls ,{q.reeu Jo +oor +TaJ +aeJ ArTqsarq+ rtu i(luappns uaqr,r pnu aW! c4uT rotlaap " Ares I au pezrtleeed eireq +snu uoql,tcl aql so lq3Ts ar{,tr .dun+s +u.mq eql aeau uoqli(d peTToo-JT"rt raSnq e.yo 1q91s 1q9nec sei(a .fr uaq? +ng 'ouoT€ Supcp pue---ueirpTTtlc ,tu 'aJTn r(u Jo q8noq+ I 'pou3Tsor TaeJ o1 gupupaq s"!r I !auo8 +sout? sen acu""+s!see itq 'qcee.r fu uTqlTr,r euou s?lit a*eq6, 'i(1a3rs o4 .;lasrtu 11ntt o1--'[s6gt{I.6 'euT^ 9uglr€rc ?---uo 9uggc plnoo I fu1q+/tue d+ q9noua asolc 1e9 a1 pe18?nr;s 1 up9y 'req+o eq+ ustll ra.r€eu qcnu s"lt apTs sTr{+ puTJ or+ pe^agfar ser.r 1 'loqauos t,tlTncTJJTp I'{cnu q+1rt ler.ll pTp I 'sen tlurls aI{I eraq$ apTs ral{to oq+ 3uT,t.r+ prrc prrno,x? gugam+ Jo lqAnoq+ I 'ou +noqe rou:l q+ fer'te ;re.3l oc4 aroli suolueduoc rtn 'q+guaJ+s 8u1so1 +s?J s?ll' I '8oq. aq+ o1u1 ,(1a1a1du6 {uls pfnol I pu" aloul asTe;: eug '+T lnq.€ o? prnoo nof 8u3tr1ou selr arar{? 1ar( ':ter.re s.Ia?eu aeJql +snf sen fleJ"s +€ql $our1 I '+nq? paTFIJ I 'sao+ itu t41pt roo13: eql qc"ar o+ /cTutr"^ peE4 ,I no,( pxBq ra^elroq tpnu uT "f^r1 acuelsTp ule3 1.uop notr 'pnu uT {ITns +,usc lsng no.rt log 'oTJIr :fu 1so1 !r€t{ I 'pnu 13:os 3:o lootl llrrPx ? s?.rl ?I 'ss?rou e u1 itllpoq 8upp1s rt11e'n1ce sel 1 azl[?ar +ou pTp I sseuueppns qcns I{+T.r lnoq" pe+sT}t+ $re pe^oqs 8u1aq ser,r I lfal 1 'euglcap ,Lrad 'd.reqs ? +Tq +aaJ i(u ueqr,r frTq peprmo[ aq1 qe.d or+ p.T€luoJ e9un1 c1 lnoqe s"!r I 'ad?csa c; 1dua11e aleaad.sap slT uT 'pnu qlpt r9leaq pue lalt nou 'stuT$ ?ar{clar+s?no s11 9u1sn sex pu" ue{o.rq prgt leal qloq peqrar,o€aI{J 'p[n6 I s€ ts?J s€ lnu ,$pT}s aI{} uT Suf9pnr+ aq1 1se<t +oA I 'Fr€r{ uT eTJRr I{+Il '3:lasitu c; pT€s I 'qsnq. aq+ uT earql uetrl re+1aq s1 @ a$I uI prE[ euo ',ff1qmb dn poc4s 1 'lter +?ql .ralooar ql susl 11 ?up13 ao;: @- e ,(r:=rn 1so1 I +s"d eq+ uI 'rt11e1:ou t1tl uaaq +ou p€tt TT uaq+ rou{ I 'sureJ er4+ pr?nq} rtg.rols JIas+T 8uf8ftrp repee1 ar{l apTsaq peddo;rp peq 1?q+ sa1?nsJ aI{? Jo auo r,r?s I ')cstar pTnoo I o.roJ€q 1ng 'u1e8e rp€q ouoo o1 poTJ e^€q 1?q1 asoq+ roJ +!ex pu" ra^oc .rnoit u1 1nd fels notr 'lteTTo^ +srTJ: eql ratJ" lq9?r sprTq ?€sp eq1 dn 4cTd &,NOC nOtr .nor uT ra{& cz} 11 e:r,eg I .tln +a8 s+ +T 9trpln ra^ol ueTt?J rletfl ,tq. pe,t4s orilJr 'erTJ Jo auTI rcu uT teg s+ q3noua asolc padun! itlua:Je1s1u aug 'rnut .ro it13: o.+ fen qcTqn {ou{ +ou pTp ,taq+ posru:tlo ocr} 1o9 soT?llloJ eq$ 'p€rIJ I 'u.r.rorc per roJ s€rrr a9pggec 1sr13: rtu 'f11 rn1el
 • 63. -6- # 'uoourolJs eql uT raqcl€lr pudlisTJ eq+ ,!q. Be^aTxler sBrgt rtu pu? saIJ:T-r 'tu peq suoSurduoo rt11 ' e{€qs +€ ueeq Peq a.3lg1 fu tssEJS ar{+ uo ?€{& s"tr'-nalrll l agy'9uTriolq 3:o,ter'r ou a^?q I uT€T lreq I 9uoT ror{ pu" 's1t1+ IT" auop !'eq I +s€J rlog 'a.r16znb oW[ Jo agpe aq+ punoJ€ sse-f go prmou € cguo padilorp I 'pnu arry1 uT TfT+s squT1 fru q11f iln eu€c I uaqg 'au uT ua1 1q8p a1qae;: eq+ 1.1e qlgr 3:1asfu pe+sooq. Ur€ p€{cTlI I 'ouTTcuT Ire lTeJ I 'pepua loqr al{l araqfi '1roJJe uqmqratlns I{+Tri ptl€ rt11z1uoz1roq qETIc n01 SV 6gC I
 • 64. _69_ eq+ aroJoq tng .aTTqr e alTnb roJ uer{+ ueas +ou s"q aqs uaqr{ .pTes oqs .ue.rpTTrlo eq+ rod .+a{s€q € uT pe:pn+ .ralqqot € qlTlr 8u!u.rou .Cepmg ouo asnoq ar1+ s+ au€c aqs .alduru:<e ;ro3: ,teqlou ? Jo as€c et41 al1e; .ueq1 cllaq o1 uoggtrsod pooS it*ait e uT url r1uaplsa.r4 aq+ q+ asoTc ffi"@ ar{+ icTTsrrosrad fu1rtou:l gre ,(1trc a!f+ uT r{9noua &ro1 peagl Su1ireq roJ +?r{+ uoT+ou ue{e}sTur aql e^sq uxc4arroq et;+ urodl: efiloe4 €eld s.rawlol{ v .alns aq o4 relqno*1 Jo s1los TW .o€qnT uo.rJ: ne I leq+ uopsa8Sns lsa?r€TTs aq+ l" asle:d -JTas uT s+saqc .rTary+ ??aq c/+ a{Ft or$r ..sooraq,, 1ec1131od aq1 ar€ eraw} uaqJ .sseussaldlaq itu a1erre,ffi q+ l(fuo au 04 tlml saoTJ:Jo +uauuoi o8 uT uoFlua+1" +Frsu c'.1 uorruoo oql sre{eas-qof 'plmoxe url ra^auaqtr Irrol tr,Ile {cTtn seuoo ,(ts6 s,uel uoumoc uo 9ueuecelei4 u1 uo;ssa:d:<a aadqrd FrIJ pTnoqs asTlueq+o ?€q+ .uoT+?r+sluTupe aq1 lsuge?e s+uaurT+uos 'ecue1su1 roJ 'ueq'+ Er" nou dn ilo.:c e3:91 leurou fr[ u^rJ perpelep alpb suaTqord .aTqnor+ g:o peaecls uaeq lou el"q I .aures eq1 11y 'uoT+"Tar legluanbesuouT s1n i(q pelordul uaaq sn+els leTcoe rftre seq raqlTafi .I lu€ sc"T"d ar.p uT rreu aql uaenleq slsp(a 9ug11ou .acuelulerboe 8uT{ugr eq+ roJ +ng .u"ll uouuoo ? uB f gre .leMcehl opepsoTg +uop1serd Jo a+eurxq+ st1l Ee I .€xg nali eql .3o lred Taml?u e ou e:Ieu s9ug11 e3[u-gs olg, .luapTsard a$l r{+T}r .if1a1oue.: rorr'eroq ,peT$T?uepT JTasEEr{ spuTJ er.{ TT}rm ecuenTJ:uT l€TtuapTsoJc[ aq1 g:o slcaJJe fur-rpea.r-.re.; ar{+ azT1"ar q} sauoo /tTT?ar ea^su 1JVfiM SH,f i96T' €l i{.renqag'clqder3r-- -i[g{ a^aTfaq ,tpoqnre seoq .1un@ lorr saop 1T sTaeJ roqlne aq1 .1uaua4 9ueuecegeX ar4 rRTx auoE aaeq sre(tlo lsoE rrsrn alou aTTq auo lna[" sr+?rn aTTq[ .rpuT 1r€ Jo uoll -c€.(J: ? u1q 1e no.qel(e euo ger.r c1 +uepTsord eq? roJ sT euo8 s?q eq +sor41*mJ er{l +€t1+ auo,(.rarre pTo/+ rcFlrr€.4' s€q ror{+rc oqJ .e8uedure4.oeqnl uTq+Tlr sTq Jo +uepTcc" atp Jo p1ldec a{TTsTp slrl uT se![ sotqnor+ sTq Jo loor aqJ .auo poss?rxequa se!ry+ua13o pu" lu"lTsoq € sT @6'sjr6, .srraT€qec ern Jo euo uorJ: alcT+r€ @ ,.I gl{J. uT a+ou GNV J.NSCISSUd rnJatop icIetTulJ:ap sI iltgH,tr, " I oNV &IS(trS8UiI SHJ
 • 65. -09- .pess?rr€qllla os s€r'l la^eu I ,.a+uapTsord eq+---uTsn@ Jnoj( qL uTt[ dTaq I p1noC 'rafre]srtq aeau e sert :!oq s1t{ pl€s oq oreqx +uepToul 9uggneu roJ sqluou xTs pecuelues uoeq peq " uos sTq +€q+ p€pTJnoo Cplse eu 1ocxl eq 'IIe 1T ds+ og' {'i(€&Cue'qt{ e{TT ltcnu ,Lrarr, :1oo1 notr iuTsnoo sr+uap1sard aq+ ore nof eu p1q+ relau nor( rtq;,. :pe6gep tau 9ut11ods -*6'tsliq xaaq " au Sugrp 'pue au q+ peqsnr uo 'oo?d uT roqq8Tau rauEoJ 'rc+'Ied lerepdeq e 11 " uTsnoc sr+uapTsard 'u-tt{ Jo pToq {os+ sraqlo err} uaqr aTl+oq uo4orq er4l ry+Tr au 1€ eAmT cr1 s€it u€u or{J 'af:p€rc ? ser oraqJ, 'apgrd 1.mq uT ples I '3:las.rnort 1T fTaS .dn os euo3 eAeq sac1.rd fqn au TIel +snf 'au tle; 'it13u19uag1eqc .pTes eq teTlloq s1q gulqsgEre4 pe dn 'etag 'au po+uor$rm pos+s uer otp te41Tt qI uoTt?uT1suls1p ,{q ?€suecul '{??q {f4 s+ +ou au .rog: pe.zedsS4u pue ptleq fru 1e pe984 oJTn ,tll .T"3ed?cen +suT€9€ sgron i(due 8oT?3"J, uT pe+not{s sn +seJ€au +rTqs-J pep"J € uT auo rtl.urq aqg, 'le9edeoeld luopTserd +e se^Tlce^uT Jo TTaq ? Supo,rrg u€8€q fal{l 'sn ftr1zlu8ooaa ug 'e3tt1q € uo 'J[o+rmoo atB +" erati uou snoro+sToq o^ld 'a.:s+s Jeujloo ? or]uI sn arrorp uTqr uoplrrs e uaqlr urq+ urop epg ? ao;: 9tt111el fttof -nTetrr€lt uT I?IrTuraL ttautleef e 1e eralr 1 gre e.;gt 'tq tpeITI +ott 'ua@ s.+uopTsard atB E€ I asrrec*l :t1uo rsdeqled .1e11dsoq u" uT pelrst a^"t{ +€lu I 'aur!1 raq}cnrv raFa{-+rn"d 'ftT]lrc seA rrslon aI4J' iJTeLIaq. raq uT a?ecra+uT pln@ I fluo JI '1q€Ts uT +ou selr lueuaceltl .req gtT+s l&/e€q€ sauT+ T€re^as ruo11e-rod-roo +uaella oS ? go pj{ iarpreauoo rtu uaes Frtr 'pT€s eqs r1.r13eq;, '.:aq pedlaq I JT ,tTuo saTpn+s req snuT+uoo pTnoo re+r8l?p req p!€s al{s 'eu ioJ +rq 'pT€s aqs ruaw} roJ au@ +ou peq eqs 'sBtrTIl+ eql a{q} +ou pfnox eqs 'auroq a:fs} s+ sftrTq+ auos ro4lsT^ rno ?agntq oJTrr ,cE 'uoou.re1J:e alB uT lJaI aqs eroJag 'qSen S,r(?P er$ uT '3u1qoo ewl uT ?odtaq oqs 'raq tlols plnor uoglTllor4tE o$ .Jlosrqq rootrf aW[ 9uTop u?9aq gre dpq rno ularJr {snq lnu@@ aql uo:Js! p?q ar{s 're^o ueeq a^sq pTno$ saT+Frolll€
 • 66. -19- .es.rrtoo g:o # .arqgl s+ srq rtu ro3: oF?tl.rad u€s +e 3:3:o ftrg11a8 '3:aqer 1€aS s?x 1I 'f,e,r atn T[? q9norql +uan T?apro oqJ 'uor.+gn+Ts arn a^€s ct! au roJ ocu?tp oc sal aral{J, 're:1req snsrTc e g:o .ro8gr eq+ I{+Tr s11o1dxe pcllggod sTI{ ftrTc?x+ ue9eq aq spooex osar{+ uo4: puy .arrrT+ srouT-rTnb +uepTserd s? :p€q. x€J s? SuTlep secuereJar Jo tuourposs? ue qlTl.r 9uo1e 'srenoTToJ: T?cT+Itod pesodttns sfq Jo lsgg 9uo1 eu pexoqs eH 'es?c JeT.rq +no-uroll € Jo ? 1no sreded Jo Jpaqs " per{sT; eq '1u1od sTtl l{cuTtc oJ Ssppo leae8 1e eoeld sgtt uT uoT+"r+sTuguf aqt roJ q+roJ SuTpIoq uooq lreq eq rog ',fgreil pcglgod EuFueqc s?rt ralau t:po+s ?ttprre3: ? ulorJ: aursc aq '+uguat SuzuecageX eq+ e)f4 'gre ,.1eap1 itu s1 firopeg, tTTa11 rllralrJ: +soT ftroT e uo pTnox aI{ s" au p€cejlqua 'G-T€q- srtuepTsard aqq lre 1 Suprcr4 uo 'oqn soooTI eI{+ uorJ: +ra^or+uT aTq€F -J@uT u€ +ou I '?Arealu?d c1 s<Igr1 ,t14ean .f,u 3:o auo ug rapPal TPcT+Itod
 • 67. -29- uo at&?t euesqro{ p3lq9Tt I 'peq ,tu u1 plgtp ttu lpodep q+ " uoor :tn c1 peacord fre srapTnol{s itu pe8?rurqs 1 'uarpMc .f,o rog uoTlcaJJP 1eer9 e p€q oqri srolq?nep aalsur.ds pu" a;Tlr sTtl Jo luauT+ues er11 9u1ssa:drca g:o :telt sTt{ s?!r aTe} sTq 4€q+ lronl I 'asJnoo Jo rrsru pTo aql pe^eTlaq ra^eu I '+tFTu er& Jo .rnoq ,t1oq -un aq+ uT ern+crlJ+s otr} Jo ,qu€o :{Jsp aql uorJ: Su!}eu€ue uoTssncsTp +oq t+oq uT uauox pTo ptl" uau pTo Jo sacTo^ :osnoq ar1+ +noqe ou pTo,+ ?€q uotla(t 9tmdV +eqr Tt?car s+ u"83q I- 'ssataq+ralag 'roop rheeq ? a{TI SttTI{+ 1ec1s.Cqd r€qlou€ e^otr pTnoo guTtn pcp,tr4ti e fiuo +"q+ p€zTf"troRer I '8tITq+ a1oqri aq+ pessTusTp I o€ 1nr" aJ€cs qI rtseo +qr u? I q+eerq € ue^a +ou s€x aretd'eas n*- , +€t{1 ouou s+ trnmore 'roop patsrut oql esofc pedleq erreq 1q3p t€qn eas ";f$"i: ?erlooT rC111ser{ I 'InrTu ;o acead i(u eo; ,t11see ,traa :peq . peu[r€Ts roop a(n 'u1 e;rer.t art acuo +ng 'r(+sru: euocaq ?eq sa9ulq aql s? uedo roop aq1 3u61snt[ FoJJa rre s"lr +I u31g 1sr1g .roop rp"q. arn :loa4 I '9uT-raroqs s€n +T asneceq acu€tlsTp aq+ fuTuunr-3:1eq popasap rno c,1 uTq {oa} 1xre uos peg.rec gtrlcleals .Cpeor1e ,fu'esnoq 1 reddns re+JV 'esnoq +xau at1; sruou?O grmdV te o+€ +nq esnoq ety1 uT auqp 1tla1s 1 ':1aal Toorlcs eq1 ftt1.rnp prre+ d+ olll ro; +JaT ereqtr asnoq ? al€q a11 'oTrr€q Jno uT {aor sTr{ greds o4 eu !RT!t auloc FtI unf uos p1o rea,t{ ,tu +nq 'ftr?tpn+s era}r uaxpTTqc fu ereqn tetTuel,I uT s"x.CTTI["J.ltp'e9uetlced'o€qnT Jo u.t.iaz[ euoq rfu uI'667 uT 'Tootlcs Jo {aaA llrooas arf} 'i(sgron e serr +sr{J 'tT uorJ: greq ,tr qcuajtrr ol p€ftutsu I Aoq xou TTlrm llolr)l +ou op I leIR ,t1crg og '.crGrTJ: 11 pedsep lnq w€q rc'u ?€r{cnq+ fluo lcnr aerl 1eq1 'rp-pTu uT 1rr?q rtu 1eu leqg'rcd ,qrT"r{ ? s€l.r 1T 'ro+s[ sTf,roes reJ V '?T tRTn +c""+u@ ls.rT; ,tur gugmp s?x l"qg 'pnu s" +Jos !E€ tooo sex +T +nq '{rep qc11d sen +T roJ 'peqqe.d fq I lsorp ? Jo +rett. +"qr rolrT +ou op I 'auo tTeJ /tIT4+c? a^sq 1 1nq lsoql /tue pxesq xou ueas x.ou e^€q I 'uel{+ r?el{ sraqlo tglsoH9 SES 8.Idoad S{0S 296r.' tz TTrdv'cTq'Ie'aF ,.'{rap aI& uT }r"al rgrFr{ e ,6q pedsep aro$ asot11 TTttm--- sBrreq peqc+er+s+no sTq trlrE +ou pTp raqc€3l Tooqcs sTtlJ, 'itene a1qe1 at11 Pe11nd 'rooP ,tlr"eq aql pesolo 8u1t11auog,, cNvH figIsilt{I sltl
 • 68. 49- #'+tt8}rJ +usr u"u pTo eL$ Jo srall€n€? ro+suTds oq+ rau ftrT,toTToq -Jfeq ,tItlo 'u"arp pr€q " p€q Fq I uaq+ pTcrl 'oplId oultnc -s"u .ltu aA€s o+ '1nr€ 'i(Jc.rnq sno^rau u1 f1ge3: aq1 dn a4or,t I 's.uou"C Stmdy spreno'+ rasnoq er{l u}lop pu€ lno 9uT,fTJ rt11ec11ce.rt[ s?r I xqr:I I 9rr1tn q.xou eq+ 1nq 'r,red aq1 .3:o d1:9 aql uo4: eerJE uretl ,fu 1o8 ra^a I l,roq l'rolr{ lruoP I 'tuT'.l+ aIqTsT^uT aql +nqt? +qnop elou cftr p€q r auTl sTtu, '/tturTJ: +f padsgfc 1nr" rTp-pTu utr 11 1eu--red i(.rTer{ e 'ou---Ereq e ueqx .uT?t" aT(ts+ aql tlr pl?q fu una s+ posTod I 'sseu -snoTcsu@ ,fu aleuluop o1 unSeq ,(pearp !,€rl uoTsue+ Sulclaa*c e ueql 1nq 'uo1sn11T ue ueaq a^€I{ pTnoo +I 'err.J uloJ,l: s" 'flaaglcuglsul trrcq,fu peaalrlaa I 'o8e Jnoq u€ araql uaaq +ou !r"q +€q+ r.CTaJrtS '!nu s" +Jos pu€ Tocc t ss€lll Jo fnJ+sl' " s?A r{aTrpr uo.reded Jo JPeqs e uodn TToJ pu€q fq 'e1qe1 aq1 uo qc+?E et11 roJ pedo.e 'p€q uorJ: asor I su-gl sTt{J .uoor att+ Jo aPTs raq+o eql s+ FI€q cT+sqa u€ It+Tr ?eT1 ueeq. !'srl tT JT se ',tTrrTJ tp"C ep51s u1e& +nq pTaTl pTnolr eTqs; aq1 :pauadileq 8u3tr1 aues aq; 'u1eft pe99n1 1 .uo111sod puplzo slT c+ rilo€q aplts q+ fiao t.[Trro1s 'u1 arre9 +I 'repneq ouTI sTIt+ 'pe98n1 I UTE9V 'lteeq l1eu ' e uo pe8$aus ue11oi p"q s?aT slT Jo auo lsrTJ: 1eftrlprurload ltpnoql 1 'Wor pltos a:1g1 +TaJ +T t+g[ e pTeTrC +ou gtnox aTqs+ aW[ lng .?T uo r{c+sr aq+ roJ r{slI pu€ aE s+ +T TInd pfnoc I c atqs+ AuTlT.ur itu g:o e8pe aq? roJ qno poqc€ar I 3Tq€& cT+s€Tg 'aaTJ: plnoo +T eroJ€q ui{op +T alT.rr s+ p"q I 'eu"c ,tro1s rttu go lred +noq? ?apl u€ " ,r{sstJ ? uI 'peqsaq:or +TeJ I 'p€q uT errT+auos relJy 'p€q or{l q+uo ?oaiilorp gre '1au s+Tnbsou ar1+ ur,rop p€I1nal 'ausfJ: euasoao{ at11 +no rie1cl I os '+T +noq€ qcnu op +qr pTnoo I .rCrq+s .tu s+ +o9 1 'suz1d uossaT i(u auop fupeq .re13:y '9u1sprar sen 1 ,(.ro1s uo 1rox c'? sex I oraqx taTqe+ 9ug1.u " TT€us rfu uo +T p€cstd 1nre .rs+f" pesgr'o.rttu1 eq1
 • 69. 4n- +"q1 lsng se{€x} +I .au?s aq+ TI" uoq+ ees o/+ !€rt I {anor( I+}Tx 8u1o9 are rtaql r,rou1 ,(eql trupTq" r,'Iror.Iotcr+ @qnT cx[ 8u1o9 .rno Jo u€a+ TecTpau aq+ ?uTrlo.r d+ lreq I .X?p tT" lno uaeq a^€q al,l,, .pT?s eq ,..eas notr,, 'TTe +" auoo ?ou !€q ax paqspr 1 Sululaquelo oc4 sel ,t111Eunq sTH '?uT -rgs} lreat1 i(u ser 1T +ng 'pT?s I ,,'1ou os.InooJo., .c11a9o1ode ser.r auo+ s111 ,,;9uo1 nof pleq I aA?Hr 'os pTp er{ s? 1tr 9u:.dde13:'+rTqs sTtt apTsuT SuTnoTq s?x aq uaq+ u€^g ,,'rll.rop 119,. 'frueo.rq 9urquTJg 'ples.eq .,'ur,rop 119,. .fTuxel,{ spusr{ :loor{s a.!r pu€ [rEq tsorrl o1 cln pools 1 'Sugued'luauos?q +?q1 aupunr ou?o ueu Ino t6:t +V 'pegenss€ ---ra9uo1 u1 sn dea:1 o+ po+uex eg .aso&md € +noq+Tlr +sql op +ou pTp ar{ a.Ins s?r I .a{e} o+ +orl od+ s?n +?q+ aeJJoo sn pereJJo er{ .ra+€T ricnhl .sli?Fts pe4cectrm x1s p€uTetuoo 11 ritllznlcy .se11a.rc91c uoTu1 Jo us+xec au a,te3 eq +sT,!I .e1q.€+ e uo ?ugrunrp uorJ sdglra?tr1; " itu daa:1 o4 1saq. sgq 9u3f,4 u€8aq eq roJ rlTal I nq{ pecTlou a^?q lsnu uoll .srnsTrarru?u plcul.toril sF{ roJ .reaoo poo9 e uogneduo ,tu pappo.rrl rleaenoq .+I .p?ar itpeerge pscl olr rt1a1am1:o.;rm .1eq1 ;5ii5i6i5ff arfil Jo sagdoc uaatr3 e*ert sA rseg+Tueu€ T?nsn eq1 ralJy .{snp a.roJeq uT aq or+ pelcedxe s€x lnq r+no s?Jt u€rr rno pSes s:(et pue ec€J +sTrqC oql qlTr uol{ .pels? 1 llsaArd qSgq aql sT orequ lng 'sralrenbpreaq aql sT sTr{+ os puy .spr"q Supsrp .r1aq1 qlpr fsrrl sraqlo or4 qllr uT-aqJ rron ptmoJ ax eraqn +rEruesql e o.+ul ur.rop sn pef uarn .uT sn pexdls ftre4 ue,tes11 € q+Tlr u€uori TT?usr v .soop Jo xor e Jo pue eq? 1€ acegd sno11ua1a:rdrm u? s?rir tI .+T ;rog 9ug:1oo1 uns uoou -re4IF +oq aq+ uT prmoxe p€:ff"r 8uT^eq .reL5e gg:q lserl aT++TT l€ anue^V +Ie^asoog g-1tr uottn +Tq ITfiNI{ Utt 'sc11ggod ra?ue crl uTrl pa8e.mooue 1eq1 rlgls.rapreal s.9r:o1sy Jo ecu":lqweutar uI t96I'+snanv su"TuaqnT -- usovErl sEt HJII{ unoH Nv srvl{
 • 70. _99_ .aJTlr sTr{ r{?Tli aq. c4 pua-:Iael{ eql roJ @qnT q+ auoq o8 o+ pelu€lr ai{ pue qs€c Jo +no urut p"q u€u aq? pa{ooI ?I .9uT -fTeo aql uo panTt saJCo sTr{. lala{ aq s€ ueAe d11eq s1q Au1 -Llcl?Jas f.q +utod ? auoq oAgp u1 pr€q pel,r+ ssoq sTq e.roJ€q ptre pr€rrroJ pedrlels u" q+ peT$r€u fTluaca.r s€t{ "iso19l .preaq I .ot{r puerl uoT+crulsuoo ? .arn+crmg sTrll 1V .upu Sunort aq+ pT€s,,..rTs .8u1q1ftre op TTTIr I" ,,4euagd e qsnd rou .Teloqs 1JIT 1.uec nof esoddns I +ng .tr{8TS uT lou sT lxou aql" pue .uo11a1duoo 8uT,.r"au s1 ode8uo16 uT q.og 1eq6 .fenfire .rou +ou tI upc rar{lTeN .9ugq1ftre op 1.u€c sellpml.rodcto qof ro.; ,t1gzo1.rd sueluaqnT 9u1a.resep Eae Suno/C a^Tg qI po:Is? a^€q I uoqx ssauTsnq uT sa+"uuxql Ino ,icTt€er' .euT? s1q1 dunls g1q € s.eJaq;,r .ul€9? uBu Suno{ e$} c[] 9ug4p4 s?lr a11 .,'u1 noi{ 1nd plnoo I araqx 9uluatto ue }rau{ I qsTri 1,. il'rtp€arf€ sa+1or€ -3p pue eaJJoo lrpq orreq oA, .pTesl ,,.traq1oq truog, .+no ?aTT?c +sor{ Jno ,,rtreoq euos uT 9ulrg" .,....oq+rspu€.Lre rm.l .edr(1 rrsc I .rTs .9uFreaupua u1 sreai( o.n1 auo3 a^eq I., :pTes ,reqle9ag supd s1q 9uTq.qru pue .a^TTe arleceq upu Smor{ or{t ocuo rod .,asuot+€cr.JT[€nb .:o3: nor{ el?q }eqfio .tpoTcl eql q+ per€1sa* euo Jo apnlT++€ eql 8uT -unsse 'unop peag sTq lr{9no.rq ueu Srmoi( eql .ar€.tw 'f11ua1u1---areq1 poT:l+es pu? .srusu ?rmor( aq1 s+ eTq€i+ ar1[ ssorc? !ru? auTE uo4; ldarrs sa.da s.1uap1sa.rd aqg, ,,'ro{tsn eql uorJ: rd}?af ? seq aH .auo puTJ: ugq dlaq irea noi( raq+aqx lno pulr q+ s?u?x efi ..cl.ptq qog sp€au eq ?rq .eqn1 uT sapTsar " eH...pTes I ...j(I+osxa loilo .,er€queu euooeq dI slutlr eq ueau notr$ " .asnec Jno---esrcC aql Jo lTrTds aq+ uT pozT+d?q. aq o+ sluell or{rir ueu ? srarogi .pT?s I ..'su€TueqnT eq? Jo ledso8 aq1 pee.rds s+ eupc Io 'sno+Tc -Tto€ ,f,TaracuTs .EdrlF€ aq ,,gno:( roJ op I uec 1€r4li1. ----uaqI .,ft4regq aurT+ sTrll .dn pe:1oo1 aq arou acug r.aoe;: pue dn pue+s s+ aA?q I puv .r .{TaAT+oeTJ:aJ a+fnb rpT"s aq ..au uo 9u1q81el.r apesturc e s.ll. .?slauu[oo I ,..Teapro ?up(g:pruc ? oq lsnu lueplserd 8ulag" ,..e{€+ q} peau eri euTcTpau eql xoJ prmocr€ +ua[ I .sepTsog .lorn1 nor( .a.ms aaeo cr1
 • 71. -99- # 'enpra^o 9uo1 uaeq seq ssar9ord. esol{x GtnT Jo e:JEs eI{+ .roJ paleTnua aq. pTnol{s san?rTl esoqn dglsralteaI JoJ 1€rn+?u € sen arep r'sraqueu Jo aTerou eql lsooq dtaq TIgt teq+ Tte +? 9qqltue e1trr6 'gup(Jgp i(18ugt1o,rord s?r'r ra++eT Jnol,. 'pTes aq.,'ugege re+?eTsnaN aI{+ roJ alTJ1i1. 'pTps I .'l?r{! +sng op otr o^Tt ITTJ.I nol" ,.'suoT+cala aq+ ralJe srre1u€qnT 8rmo,t i(paau if,raire dlaq c'l +uen I 'uTx lr"lu lsaq Jno rceu 'rrEeu I 'TfaA +no suml Sugtrl(.zeire edoq 1,, 'pT€s aq ,, 'odoq 1,, 'uo arolr slq3Tt aq+ puz uaTfq T€I{ {sn11 'anual" oql qluo +no pce tln sn peT aH 'uflt ?rmoi( aq1 s+ re+laT sTq ere8 pne ttn pools ueTlraqnT 9Tq aq+ 'I€norql ecug 'ode9uo1g uI u'tt{ rawn {.ror s+ aJ? notr 'r,ror -roucr+ areql eq TIraH 'uTtl roJ zruD qlu€S uT auo tftre 1sy 'oxe^Tv d+ o+!&r cr+ AUToB [tP I e+ou s1q1 arr18 uaq;,,, 'p;es uopreiluoo rCE r,'rTs '8uTq+,tue oP TT.I" aplp I sraqll [rorJ: +JPls lcrT?er uec no]t e e!!3q nor( oc 'sac-rJJo luau -uraaoS uI ua{rs+J"jrp s€ sa^Tssuaq+ Fup(ofua Jtp€eir[" areri se+€usss[c ltu uaqr srooIJ: EuTqqrlrc TTT+s s"u I 'qcql"rcs [orJ: u€3eq 1 t.l1asfp 'arou acuo u"u Sunof eq1 9ur.ce.]: rraFat sq+ pTes .,',(sooqc lou ar" nof +eq+ fear sr+I.l '.re1q9ne1 Tnot q+ pe:Icarc +ueures?q eql uT :(poq.f.:aag ,,38upue1 rtclctell 'agpr :nort a1 lrodssed ? ruErta cr1 nort rod 'arl"s aq1 lsnf no/t o/+ 1c AUT^T8 ue I +nq '11 peu.rea +.u3^sq notr 'sTtl+ a>p;, 's111q osad f-o.tr1 9utrggo3:un rrtr19ua1 +? pT"s ssoq sTI{ ..'3treH,. '11ar,r :(1gng:rapuol{ p€:lron qceordde tcTuoo JT 'lueTTs sTll
 • 72. -19- tdffi )ooo( 'auT? Jo saceds {rep aq+ puoi(aq Jaqllslrlsl louu?c elr IT? re+F 1eql an''o1 ro ernu $;"--tiJSTi nnff; , [;.t ! fFfi+GFa} prre qunu pue looc sasuos aq1 guarapuai' if- I >* " -"/ laTlno guplaas rtrf€uTJ pu" '/ saaer 9u1ua4cTs-Inos JTag+ uT slee .rno uodn peT+les e^€q IT?qs grnorPlceq r'roT1ot{ aq+.gorJ -/ -1, sauol s+I Jo saTroreu 3u11er9a1u1sTPlrr" o A Y AT sfu11eaq rTet11 uT -ssa1 F? ssaT rgd alpt $ erg+ Jo4cTf Supgto,rduooun eql sB 1V i"{ ur1+,ft1r s1T asol ttfr)r€eq a1 ,tpoTau leens sTql $ A sp,rexre?Je 8uo-1 1eq1 aq ifeu 11 i s -' b'{ ^f 'd 't f:. " , l ' aouaTTs Jo i, ft. slT?li e?Tqr .rnoJ stl+ ult$Tn Ja^e pue -- /tog prr€ s uled 11eqs ar areq+ 'Ttarep TTEqs eta eraql +nq F aJTT ou ruoTss€tred:ra g:o ea.zg: rtllear -- '+c"J uI e rtep e saup uoTTtTu ? Arprnsuoc s9u11aeg: 8u11aeg: sStrqaa.;i 5* .req1a9o1 reau sn r"rp II1rr +r€noql Jo uoTlcolJ:uT +sa+uFJ aql araqr " acualTs Jo pToJ alTqr{ snoT-ro1s.S aq1 u1 uTe& Tf€ +T e^Tf TT?tls ox Pu€ sscnTJsod l ll fl "n.-"{t l";} r * ''-) p") ?Psi i | .tJ'v +'V- i s"'*i',f : l-, ''i" J ./ a: ..:
 • 73. _89_. Fdffi 'srma.Ip p/€ac rno Jo lsoq3 aql ueqJ, eftra:+s eJout tou +a/C -- auTu roN sJnoit Jo ?.:reat raq1Tau sI sasEr 1?q+ ra^al sTr{J, !e^aTleg --uarn lTeJ a^?q saice elr} ue^g --suTp 8uT;reor gr€snoq+ E c'1uT sa9*au qclqi; uttRTA pTo^ Jo 9uglaag: € sT areqJ, r,(lFITJJV,,- .ssauueppns 3:o sullerref q11tr1 fno6 at1+ 'qsaTJ aql SuTqqqS uT?-r Jo sdo,rc g:o s" sauoc +I t3trorls pue ITII uto.zg gry POJTI .la 'cTsnu -1,> *.,, oN -- sx€ls ou ''uns oN 'elgnSedues ou 's9rrr.s efnu ou areq.; ,f.rosaq at41 spooTJ: leqg, ecsTos le3rs-re+tTq aql If+Tr lng tuT"ft trxIV ,tfuTra seunuuoc 1eq1 fir11ae; ssaTl{+ru aq; sTrl+ Jo loN 'uxop Jo pJFeJ{Ia^?eq 1snfi.l1 s:JIInJl eleq aqJ, uopu€q? ssaTq+E r{llri a^€or o+ -- se{€qs puv sesea+ puB{ +uaT9F^ eql seo.rl ar{l Jo +oll G"o.11= 4rep uaa.r? ;o ==";{4,r,="q ar+--r+++r-qrrgrgard sTITq aql Jo +ou 'spTeTJ eI{+ Jo ?oll sssru rvHJ wls.t srH,l
 • 74. ll ,'. *r€Ertrn @Lr.+h ?441* offi*' .rnoe,{t;+*+te" ry2ffiJ1 uec ouTl! Jo auou 1€r{+ seTrow)u .rnoit 'ft4*1 P€a*t glnore Tt€x € pITRq nort aroldul 1 'au f11d og .auT+ Jo saqctarlsll?ufgre@arof arry1 uodn pt?g ,tet Pue azaarJ 1T lat 3u1qrn1s3P aq .;re?uo1 ou 1I tet arr.o1 leerg -- a^oT ,ffr .ro.; s? 'Inos ,01 :o3: sy 'ssarr,it€eTc slT Jo aToq& poilF"p ot{+ pnoTc-3q III€ uT {€eus u?c sacuea:ad:ra s+f Jo auou 1eWI lnos .rnoi( plmol3 +T puTq. urop {c?TCt eq1 lou t[119 _q+olc '.f-roueu i(u 3:o J:1as.rnor( 1mq Pue tf,TtJos ue^a +ou 'eu Jo l.rorr {uT$} roN '+reeq .rnor 1e;(G'q1 tuEraquauar m eoage Errd.) r1garyt-of diuo se '1ce.;: eq1 lertar +@ ogJ 'ifs?oun o€ tqo fseeun sn a:{€'u q+ q9noua aq '9upnrEp t{9noq1 pre 1a.f :e:PTg TITtt +qlTt rIaql reSuIT o+ areql aq. ItTn ,(aq+ 'qO 'sseulru;learoJ ql a^ol Jo sa8€uT qcns a+nEroo cl:l EnF arII roJ u1e1t[ os +qr sT +T nor( Ifal I 'jtsea o€ lou sI 1I 'gede s^Tt aI ea{: sr+T asuailrT pu= ?tmo.f sT 1T offqx s? sa11111q1ssott qcns Jo aunqrT rou 'peloor-deep $re +u?'+suoo eq u?c eAoI roll .uT€^ oq louu?c on F*-- snq+ uoq+ ac€J ual{Jr anort a/t€q 'os l@{{+ +TaJ oq} nort a,reg 'uoT+TIrTJap pre acuet8.r;: rTeq+ lso1 Fr€ sallescaq1 poplraTt" a^"q lTaJ ax l€t4! s9u511 aqg, .E;roJ stT Jo /grouau 8upe.r3a1u1sTp +seJ aql tn4 no.( .ro3: eAoT Jo ltou 9ug11m IeeJ I jffiffi.=:ffii
 • 75. . -tal @ -oL- tfEisFT6Tun (.a:f,tp ar{t'p?ep a$} Jo sauoq oW} -- sauoq at$ aellecg} , 'uoTl"erc g;o .6e1ppeu peu eq+ uI qcnql s.grT$ pt1J^ aql s1 px€rpuTl{ seosrq+ aSnq r1aq1 1rraq ,(aq1 1nry usl€aq-puTn pu:ta ssaIqDB sa.InSTJ i$eT sao€rs+ er? soell Jo s urlJ+ aI{+ 0 'pulx eTqTsT^uT oqt Jo I4c.r€ pe+nTJ: rar pauT8etrl eq1 1supfr prE!.JoJ /cTT^"sq sa^Iasuaql a.fl'€ag saar+ aql Jo saosrq+ uiorq aI{} puv daer.rs SulslcuncrTc qlT11 " ,4 Ff' '-1$.'1F sgrP aq; .ql)11 T r- CNITT SHf OJ NNIH # 'r{saTJ trnr? pooTq aql Jo +no peqs?n aq +ou TTTI uosToal fu119tt11-e;:1f asoql s8u11aa;: gre autT+ Jo 1no u.tro.r9 .ropr€leu-Ie.rlsu1u €uootelr v q.I?eq 3q+ qlul s?snrl{+ I[r" sa^TI 1I .fnJTlrcaq pu€ repue+ erou aq uec fuTtftou 1T lr?tt;, (1eer aq uec a^ol aIFt stuF{+ ,(jro se) 1ea: flsnoara+s/S[ 'ITasua+uT sI -- s+sal uled araqr 's+sar ,tlneeq araql{ sT elrql 'TTac s+T uT peqsTllleJ Ixre +Iaiirp lou a^?q oqr sT s^ol leqx rorDl +ouu?c dotr la^eJ3 slT qleauaq uorJ: +aans pu€ 11n; a:o@-gas1a ecue:9eeg: Ery 'uoou-'d{+ 04 dn qSTI{ sdnc .r1aq1 pfoq +?tR srar,roTJ: uapr-9 ifls:1q;, '9uos ?u;1rm€q ? Jo sauol uj :1ce{ saoqce {eq1 9u1ooc s.olop g$5u aqg, :u1ed q1g'r spuelq +T ueqrr i(1uo arrol sI 3^sI 'a^TlTsuag +sorr sT 11 areq[ 1T lral tou a^?q oqr eu se{Errr l€q+ sT 1T +"r{i rr}rou{ +ou €A?q notr ${ Se{Vn JVH}I SI giorJ
 • 76. i, lr i: -TL- rffiffi :fioTToJ osTorr Jo s+ros Tw 'i --1q8TT r&Tn su€^€oq eq+ dear{s W€ rel+"cs +s€s e(R ulqrJ pe.r Jo s{€orls se +snf noT roIS uTis oql uT re83Tq €p€u sduel .qJ:a.rl{ f1ro1s 'gr" 'suo{Er eqg .ux?p ArT:JeA etp uI ,$p aq1 oquT +srt.rq+ sArTpTTnq. 9uF.s3' pTgT.4I J0 s€sou req q1g,r sarogE .radaels aq6 ,/ aJou ocuo ;'"4 M{vd F vTffi}I- .r,rolTel,r I[re ]iuTs r(eq$ --euop TeTlsaTac suos rloril qlr€o s+ ur'lop toqs slqSTT pFbTT firglquarg a.ry sr€:+s er{J, &-LvI flil m swls 'ecue.r3e.rg: laans n ' i../'€gnl*r+e tr+I,r rTe aqt 9@i nfifi ("-'V puet atp reao sdaans -g@ v Y , -ras-€qT-coqt ualreT-ITru:- F€ p€fr Tlr --tueq.r 'sessTl lJlxs .pToo q+Tr sEosoq .C+srTql rTsql saT:pTI ule8u Ere xou leq+ ezee.rq rrur$td a$I Jo l"aq orp c+ o**ax*q ,ters feql uTeljlo rms S1 .reprm o+ecTTap pu? TT?rd .. "'seTITI aql a.r" s:pads teloT^-elTqx ArT+ uT :{lr€q eq+ lnoq? paretsnTc --fe.raq1 ueog: 9ug1.rgc x@ or4p sapecs?c raums<ft lrlirS Et$,tW uaeccv+$ffi u1 sarptr:ci ' Ernitr$ qeccelq.t€#T uf saqsfr:d ?as Fr€ IrI"t aTq?uTrLroluT ar{l 3o uead gre anTq Jo qclolct atB a.Ieq.il sdfTIr us-fvn