• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
First lang kan
 

First lang kan

on

 • 234 views

 

Statistics

Views

Total Views
234
Views on SlideShare
234
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  First lang kan First lang kan Document Transcript

  • PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzÀj I ªÀiÁzÀj I PÀ£ÀßqÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ¨sÁµÉ PÀ£ÀßqÀ 1 ¥ÉÃ¥Àgï ««zsÀ jÃwAiÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼ÀÄI. PɼÀV£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ºÉýPÉUÀÆ £Á®ÄÌ DAiÉÄÌUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀ¯ÁVzÉ. CzÀgÀ°è ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹ ©lÖ ¸ÀܼÀzÀ°è §gɬÄj. 15*1=15 1. l ªÀUÀðzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ C£ÀÄ£Á¹PÁPÀëgÀ ___________ J. £À ©. t ¹. ªÀÄ r. Y 2. ªÉÄÊzÉÆ¼É ¥ÀzÀªÀÅ F ªÁåPÀgÀuÁA±ÀPÉÌ GzÁºÀgÀuÉ ____________ J. DzÉñÀ ¸ÀA¢ü ©. UÀÄt¸ÀA¢ü ¹. ¯ÉÆÃ¥À¸ÀA¢ü r. ¸ÀªÀtð ¢ÃWÀð¸ÀA¢ü 3. MAzÀÄ CxÀªÁ C£ÉÃPÀ ªÁPÀåUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ¥ÀæzsÁ£À ªÁPÀåPÉÌ C¢üãÀªÁVzÀÝgÉ C ªÁPÀåªÀÅ______________ J. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÁPÀå ©. ¸ÀAAiÉÆÃfvÀ ªÁPÀå ¹. «Ä±Àæ ªÁPÀå r. C®APÁjPÀ ªÁPÀå 4. §gÉzÁ£ÀÄ ¥ÀzÀªÀÅ QæAiÀiÁ¥ÀzÀzÀ F gÀÆ¥ÀzÀ°èzÉ._____________ J. «zÀåxÀðPÀ gÀÆ¥À ©. ¤µÉÃzÁxÀðPÀ ¹. ¸ÀA¨sÁªÀ£ÁxÀðPÀ r. QæAiÀiÁxÀðPÀ 5. ±Á¯ÉAiÀÄ°è F ¥ÀzÀzÀ°ègÀĪÀ «¨sÀQÛ ______________ J. ¥ÀæxÀªÀÄ ©. vÀÈwÃAiÀÄ ¹. ¸À¥ÀÛ«Ä r. µÀ¶× 6. CªÀŢà ²ÃvÀ® ¸ÀÄR ¸Àà±Àð F ªÁPÀåzÀ°ègÀ¨ÉÃPÁzÀ ¯ÉÃR£À aºÉß __________ J. ¨sÁªÀ¸ÀÆZÀPÀ ©. ¥Àæ±ÁßxÀðPÀ ¹. C®à«gÁªÀÄ r. ¥ÀÆtð«gÁªÀÄ 7. ZɮīPÉ F ¥ÀzÀzÀ°ègÀĪÀ vÀ¢ÞvÀ ¥ÀævÀåAiÀÄ ____________ J. EUÉ ©.EPÉ ¹. FUÀ r. «PÉ 8. PÀÄr ºÀħÄâ ¥ÀzÀªÀÅ F ¸ÀªÀiÁ¸ÀPÉÌ GzÁºÀgÀuÉ ___________ J. vÀvÀÄàgÀĵÀó ©. zÀéAzÀé ¹. ¢éUÀÄ r. CA² 9. ªÀĺÉÆÃ¥ÀPÁgÀ ¥ÀzÀªÀÅ F ¸ÀA¢üUÉ GzÁºÀgÀuÉ ___________ J. ¸ÀªÀtð¢ÃWÀð ¸ÀA¢ü ©. UÀÄt ¹. DzÉñÀ r. AiÀÄuï 10. ¸ÀAeÕÁ ¥ÀzÀzÀ vÀzÀãªÀ gÀÆ¥À«zÀÄ ______________ J. ¸ÉÆ£Éß ©. ±ÀÆ£Àå ¹. ¸À£Éß r. ¸À£Áå 11. PÀÄgÀÄqÀ ¥ÀzÀªÀÅ F £ÁªÀÄ¥ÀzÀPÉÌ GzÁºÀgÀuÉ ___________ J. gÀÆqsÀ£ÁªÀÄ ©. C£ÀéxÀð£ÁªÀÄ ¹.CAQvÀ£ÁªÀÄ r. ¨sÁªÀ£ÁªÀÄKANNADA MODEL I 5
  • PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzÀj I 12. £ÀA©zÀUÉð F ¥ÀzÀzÀ ºÉƸÀUÀ£ÀßqÀ gÀÆ¥À _______________ J. £ÀA©zÀªÀjUÉ ©. £ÀA§zÀªÀjUÉ ¹. £ÀA§ÄªÀªÀjUÉ r. £ÀA©zÁUÀ 13. ¯ÁPÁëUÉúÀ F ¥ÀzÀzÀ CxÀð ___________ J. ®PÁëUÉúÀ ©. CgÀV£À ªÀÄ£É ¹. CgÀV£À CgÀªÀÄ£É r. CgÀ¸À£À ªÀÄ£É 14. ¨Áå¸ÀQ ¥ÀzÀzÀ UÁæAyPÀ gÀÆ¥À«zÀÄ ____________ J. ¨ÉøÁågÀ ©. ¨Áå¸ÀgÀ ¹. ¨ÉøÀgÀ r. ¨ÉùUÉ 15. ¨sÀĪÀ£À ¥ÀzÀªÀÅ F UÀtPÉÌ ¸ÉÃjzÉ ___________ J. ªÀÄ-UÀt ©. £À-UÀt ¹. d-UÀt r. vÀ-UÀtII.16. C ¥ÀnÖAiÀÄ°ègÀĪÀ ¥ÀzÀUÀ½UÉ § ¥ÀnÖAiÀÄ°è ºÉÆAzÀĪÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß Dj¹ ºÉÆA¢¹ §gɬÄj. 5*1=5 C § J. ¢ªÁ£À 1. eÉÆÃqÀÄ£ÀÄr ©. PÀèPï PÀèPï 2. £ÀÄrUÀlÄÖ ¹. ªÀiÁgÀt ºÉÆêÀÄ 3. EAVèµï r. ºÀtÄÚ -ºÀA¥À®Ä 4. ¢égÀÄQÛ E ºÉüÀÄ ºÉüÀÄ 5. ¥ÀqÉ£ÀÄr 6. ¥À¶ðAiÀÄ£ï 7. C£ÀÄPÀgÀuÁªÀåAiÀÄ 8. ¥ÉÆÃZÀÄðVøïIII. ©lÖ ¸ÀܼÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛ ¥ÀzÀUÀ½AzÀ vÀÄA©j. 5*1=5 17. ªÀÄAvÀæ «zÉåAiÀÄ£ÀjvÀ _____________ 18. UËj ºÉeÉÓºÁQzÀ £É®zÀ°è __________ ¨É¼É¬ÄvÀÄ. 19. «zsÁ£À¸ËzsÀ PÀlÖqÀzÀ «£Áå¸ÀªÀ£ÀÄß CAwªÀĪÁV UÉÆvÀÄÛªÀiÁrzÀªÀgÀÄ ________ 20. vÀÄAUÀ¸Á£ÀÄ ªÉǼï zÉêÀzÁgÀÄUÀ¼ï __________ »ªÀıÉÊ®ªÉÇà 21. ¤ÃgÉƼÀVzÀÄðA ¨ÉªÀÄvÀð _____________IV. F PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛgÀ §gɬÄj. 10*1=10 22. §ÄzÀÞ£À AiÀiÁªÀ ªÀiÁvÀÄ CAUÀİêÀiÁ®¤UÉ ºÉƸÀzÁV PÀArvÀÄ ? 23. ªÀÄAd¥Àà£ÀªÀgÀ PÁ®zÀ°è «zÁåyðUÀ¼À UÀÄj K£ÁV¢ÝvÀÄ ? 24. ¥À±ÀįÉÆêÀÄ£À ¥ÀgÀªÀÄ «ÄvÀæ£ÁgÀÄ? 25. ªÀiËgÀågÀ vÁ¬ÄAiÀÄ ºÉ¸ÀgÉãÀÄ? 26. ªÉÆ®ªÀÅ ¥ÀÄgÁt PÀÆ¥ÀzÀ §½UÉ KPÉ ºÉÆìÄvÀÄ? 27. ªÁå¸À ªÁ°äÃQ ¨sÁgÀvÀzÀ AiÀiÁªÀ ¨sÁUÀzÀªÀgÀÄ? 28. AiÀiÁgÀ ¨Á¼ÀÄ EzÀÆÝ ¸ÀvÀÛAvÉ ? 29. ±À§gÀ¤UÉ «avÀæªÁV PÀAqÀÄzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 30. ²ªÀ CdÄð£À£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸À®Ä AiÀiÁªÀ ªÉõÀzÀ°è §AzÀ£ÀÄ? 31. zÀÄgÉÆåÃzsÀ£À£ÀÄ J°è CqÀVPÉÆArzÀÝ£ÀÄ?6 KANNADA MODEL I
  • PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzÀj IV. PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ªÀÄÆgÀÄ £Á®ÄÌ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛgÀ §gɬÄj. 2x15=30 32. C¼ÀÄ £ÀUÀÄ JgÀqÀÆ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ «gÀÄzÀÞªÁzÀĪÀÅ ºÉÃUÉ? 33. CAUÀÄ°ªÀiÁ® vÀ£Àß ªÀÄÄA¢gÀĪÀªÀ£ÀÄ §ÄzÀÞ£ÉAzÀÄ w½zÁUÀ K£ÉAzÀÄ CjPÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀ£ÀÄ? 34. ±Á¯Á £ÉÆÃnÃ¸ï ¨ÉÆÃrð£À°è §gÉAiÀįÁVzÀÝ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? 35. ©qÀÄ«£À ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄAd¥Àà£ÀªÀgÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¥ÀæªÀÄÄR UÀæAxÀUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? 36. ªÀåQÛvÀé ªÀÄvÀÄÛ £ÀqÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¹¢Þ¹PÉƼÀÄîªÀ ¥Àj JAvÀÄ? 37. ZÁuÁPÀå£À ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄÆgÀÄ §UÉAiÀÄ AiÀÄÄzÀÞUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? «ªÀj¹j. 38. ¥À±ÀįÉÆêÀÄ£ÀÄ EAzÁæ¢ zÉêÀvÉUÀ¼À°è K£ÉAzÀÄ ¨ÉÃrPÉÆAqÀ£ÀÄ? 39. ªÀ¬Ä£ÁzÀ ºÉAqÀw EzÁÝUÀ DUÀĪÀ C£ÀÄPÀÆ®UÀ¼ÉãÀÄ? 40. PÀ« ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÁæzÉòPÀ «©ü£ÀßvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÃUÉ ªÀtÂð¹zÁÝ£É? 41. gÀPÀÛ «ÄÃjzÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ »£Àß¯É AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 42. ¸Àw, ¸ÉßúÀ,§AiÀÄPÉUÀ¼À «ZÁgÀzÀ°è PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼ÉãÀÄ? 43. ¨ÉÃqÀ ªÉõÀzsÁjAiÀiÁzÀ ²ªÀ CdÄð£À£ÀÄß C¥ÀºÁ¸Àå ªÀiÁrzÀÄzÉÃPÉ? 44. zÀÄAiÉÆÃðzsÀ£À£À ªÉÄÃ¯É UÀzÁ ¥ÀæºÁgÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ©üêÀÄ PÉÆlÖ PÁgÀtUÀ¼À£ÀÄß w½¹j? 45. ®QëöäÃzsÀgÁªÀiÁvÀå£À ±Á¸À£À ¸ÀÆa¹gÀĪÀ ¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀPÁj PÁAiÀÄðUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? 46. ºÀ®èt, ¨É®è, ºÀÄlÄÖ, EªÀÅUÀ¼À ¥ÁæªÀÄÄRåvÉAiÀÄ£ÀÄß UÉÆÃ¥Á®zÁ¸ÀgÀÄ ºÉÃUÉ ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÁÝgÉ?VI. PɼÀV£À ºÉýPÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAzÀ¨sÀð ¸À»vÀ «ªÀj¹j 3x5=15 47. ‘zÉêÀgÀÄ £ÀªÀÄä vÀ¥ÀÄàUÀ¼À£ÀÄß PÀë«Ä¹AiÀiÁ£ÀÄ 48. ‘gÀPÀëuÁ ¥ÀqÉUÀ¼ÀÄ zÉñÀzÀ KPÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¨sÁªÉÊPÀåzÀ ¸ÀAPÉÃvÀ 49. ‘F ¸À¨sÁ UÀȺÀzÀ°èAiÀÄ CzsÀðzÀµÀÄÖ d£ÀgÀÄ PÀvÉÛUÀ¼À®è 50. ‘ªÀiÁªÀÅ ¨ÉêÀÅ ¥sÀ® §¯Á§® 51. ‘zÉñÀ PÀ½ªÀºÀÄzÁgÀ zɸɬÄAzÀVII. F PÀ«UÀ¼À ¸ÀܼÀ,PÁ®,PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ §gɬÄj. 3x2=6 52. ºÉZï eÉ ®PÀÌ¥Àà UËqÀ 53. ¥ÀA¥ÀVIII. PɼÀV£À ¥ÀzÀå¨sÁUÀPÉÌ ¥Àæ¸ÁÛgÀ ºÁQ UÀt «AUÀqÀuÉ ªÀiÁr, bÀAzsÀ¹ì£À ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß §gɬÄj 3x1=3 54. ZÁUÀzÀ ¨sÉÆÃUÀzÀPÀÌgÀzÀ UÉÃAiÀÄzÀ UÉÆnÖAiÀÄ®A¦¤A¥ÀÄUÀ 55. C¼ÀĪÀ PÀAzÀ£À vÀÄnAiÀÄÄ ºÀªÀ¼ÀzÀ PÀÄrAiÀÄAUÀ C®APÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉ¸Àj¹ ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄUÉƽ¹j 3*1=3IX. PɼÀV£À UÁzɪÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ «¸ÀÛj¹ §gɬÄj 3*1=3 56. 1. Hl §®èªÀ¤UÉ gÉÆÃUÀ«®è: ªÀiÁvÀħ®èªÀ¤UÉ dUÀ¼À«®è 2. vÁ½zÀªÀ£ÀÄ ¨Á½AiÀiÁ£ÀÄ. 3. PÀlÄÖªÀÅzÀÄ PÀpt; PÉr¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀ.KANNADA MODEL I 7
  • PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzÀj IX. PɼÀV£À ¥ÀzÀå¨sÁUÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÆtðUÉƽ¹j. 4x1=4 57. C®gÉƼÀqÀVzÀ ---------- --------------------- --------------------- ------------ ªÁAiÀÄÄ«£ÀAvÉ CxÀªÁ ¥ÀgÀgÀ PÀtÚ PÀ£ÀßqÀPÀzÀ°è ---------- ------------------------- ------------------------ ---------------- ¢Ã¦ÛAiÀÄ° ¨É¼ÉXI PɼÀV£À ¥ÀzÀå¨sÁUÀzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÀ£ÀÄß §gɬÄj. 4x1=4 58. PÉ®ªÀA §®èªÀjAzÀ PÀ®ÄÛ PÉ®ªÀA ±Á¸ÀÛçUÀA PÉüÀÄvÀA PÉ®ªÀA ªÀiÁ¼ÀàªÀjAzÀ PÀAqÀÄ PÉ®ªÀA ¸ÀÄeÁÕ£À¢A£ÉÆÃqÀÄvÀA PÉ®ªÀA ¸ÀdÓ£ÀgÀ ¸ÀAUÀ¢AzÀjAiÀÄ¯ï ¸ÀªÀðdÕ£À¥ÀàA £ÀgÀA ¥À®ªÀÅA ¥À¼Àî ¸ÀªÀÄÄzÀæªÉÊ ºÀgÀºÀgÀ ²æà ZÉ£À߸ÉÆêÉÄñÀégÁXII. PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ JgÀqÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ 8-10 ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹. 4x2=8 59. J.) °¦AiÀÄ GUÀªÀÄ ºÉÃUÁ¬ÄvÀÄ? «ªÀj¹j. ©.) vÀqÀªÁV §AzÀ ¢ÃWÀðPÀtð£À£ÀÄß ¹AºÀªÀÅ ¥Àæ²ß¹zÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðªÀ£ÀÄß «ªÀj¹j. 60. ¹.) w¥ÉàãÀºÀ½îUÉ ¥ÀgÀAV mÉÆæ ¸ÁºÉçgÀÄ ¨sÉÃn ¤ÃrzÀ ¥Àæ¸ÀAUÀªÀ£ÀÄß «ªÀj¹j.XIII. 61. PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ 8-10 ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹. 4*1=4 J) gÀ¸À§½î ¥ÀzÀåzÀ°è ºÉvÀÛ vÁ¬Ä vÀ£Àß ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß §tÂÚ¹zÀ §UÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀÄä ªÀiÁvÀÄUÀ¼À°è «ªÀj¹? ©) CdUÀtÚ£À AiÉÆÃUÀzÀ §UÉUÉ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄPÀÌ£À C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹 §gɬÄj?X. 62 §zÀ¯ÁUÀÄwÛgÀĪÀ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. ¥ÀjÃPÁë ¥ÀzÀÝwAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ¤ªÀÄä C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹ ¤ªÀÄä vÀAzÉUÉ ¥ÀvÀæ §gɬÄj 5*1=5 CxÀªÁ ¤ªÀÄä ¥ÀæzÉñÀzÀ §gÀUÁ®ªÀ£ÀÄß «ªÀj¹, §gÀ¥ÀjºÁgÀ PÉÊUÉÆüÀî®Ä f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß «£ÀAw¹ MAzÀÄ ¥ÀvÀæ §gɬÄj.XIV PɼÀV£À «µÀAiÀÄUÀ¼À°è MAzÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ¸Á®ÄUÀ½UÉ «ÄÃgÀzÀAvÉ ¥Àæ§AzsÀ §gɬÄj 5x1=5 63. 1.) ºÉZï1 J£ï1 SÁ¬Ä¯ÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸ÀgÀPÁgÀ ªÀ»¸À¨ÉÃPÁzÀ ¥ÁvÀæ 2). gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÀ§âUÀ¼À DZÀgÀuÉAiÀÄ ªÀĺÀvÀé 3) d£À¸ÀASÁå ºÉZÀѼÀPÉÌ PÁgÀtUÀ¼ÀÄ8 KANNADA MODEL I
  • PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzÀj II ªÀiÁzÀj II ¥ÀæxÀªÀÄ ¨sÁµÉ PÀ£ÀßqÀI. F PɼÀV£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ºÉýPÉUÀÆ £Á®ÄÌ DAiÉÄÌUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀ¯ÁVzÉ. ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹ ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀæªÀiÁPÀëgÀzÉÆA¢UÉ ¸ÀÄàlªÁV §gɬÄj. 15*1=15 1). PÀ£ÀßqÀ ªÀtðªÀįÉAiÀÄ°è L CPÀëgÀªÀÅ _____________ J). ºÀȸÀé¸ÀégÀ ©). ¢ÃWÀð¸ÀégÀ ¹). C®à¥Áæt r). ªÀĺÁ¥Áæt 2). EªÀÅUÀ¼À°è GvÀÛªÀÄ ¥ÀÄgÀĵÀzÀ ¸ÀªÀð£ÁªÀÄ _________ J). CªÀ£ÀÄ ©). ¤Ã£ÀÄ ¹). vÁªÀÅ r). £Á£ÀÄ 3). ªÉÄÊzÉÆ¼É E°ègÀĪÀ ¸ÀA¢ü _______ J) DUÀªÀÄ ©) DzÉñÀ ¹) UÀÄt r) ¯ÉÆÃ¥À 4). CªÀgÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃzÀgÀÄ. E°è UÉgÉ J¼É¢gÀĪÀ ¥ÀzÀzÀ «zÀåxÀðPÀ gÀÆ¥À _________ J) ºÉÆÃzÁgÀÄ ©) ºÉÆÃUÀgÀÄ ¹) ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ r) ºÉÆÃUÀ° 5). ºÀ¼ÉUÀ£ÀßqÀzÀ vÀÈwÃAiÀiÁ «¨sÀQÛ ¥ÀævÀåAiÀÄ __________ J) EAzÉ ©) M¼ï ¹) ªÀiï r) CvÀÛtÂA 6). ªÀÈ¢Þ ¸ÀA¢üUÉ EzÀÄ GzÁºÀgÀuÉ ____________ J) ¸ÀÄgÉÃAzÀæ ©) KPÉÊPÀ ¹) PÁAiÀiÁð£ÀĨsÀªÀ r) ªÁUÉÝë 7). PÁ°UÉ §Ä¢Þ ºÉüÀÄ JA§ÄzÀÄ __________ J) eÉÆÃqÀÄ£ÀÄr ©) £ÁtÄÚr ¹) ¥ÀqÉ£ÀÄr r) £ÀÄrUÀlÄÖ 8). ±ÀÆ£Àå ¥ÀzÀzÀ vÀzÀâªÀ gÀÆ¥À _________ J) ¸ÀAeÕÁ ©) ¸ÀAeÉ ¹) ¸ÉÆ£Éß r) ±ÀÆ£ÀÄ 9). C¨Áâ JµÀÄÖ ¸ÀÄAzÀgÀªÁVzÉ. - F ªÁPÀåzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ¯ÉÃR£À aºÉß _____________ J) ¥Àæ±ÁßxÀðPÀ ©) ¥ÀÆtð«gÁªÀÄ ¹) ¨sÁªÀ¸ÀÆZÀPÀ r) GzÀÞgÀt 10). Nl- F ¥ÀzÀ ____________ J)PÀÈzÀAvÀ¨sÁªÀ£ÁªÀÄ ©) PÀÈzÀAvÀ £ÁªÀÄ ¹) CªÀåAiÀÄ r) PÀÈzÀAvÁªÀåAiÀÄ 11). C£ÀĪÀgÀ F ¥ÀzÀzÀ CxÀð ________ J) C£ÀÄgÁUÀ ©) ¥Àæ¹zÀÞ ¹) AiÀÄÄzÀÞ r) ¸ÀéAiÀÄAªÀgÀ 12). ¨ÉªÀÄgÀÄ F ¥ÀzÀzÀ ºÉƸÀUÀ£ÀßqÀ gÀÆ¥À ________ J) ¨ÉªÀgÀÄ ©) ¨ÉgÀUÁUÀÄ ¹) ¨ÉøÀgÁUÀÄ r) ¨ÉAqÁUÀÄ 13). F ªÀµÀð ºÉZÀÄÑ ªÀÄ¼É ©Ã¼ÀÄvÀÛzÉAiÉÄAzÀÄ gÉÊvÀgÀÄ ¸ÀAvÀ¸À¥ÀlÖgÀÄ EzÀÄ __________ J) ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÁPÀå ©) ¸ÀAAiÉÆÃfvÀ ªÁPÀå ¹) ¸ÀA¨sÁªÀ£ÁxÀðPÀ ªÁPÀå r) «Ä±Àæ ªÁPÀåKANNADA MODEL II 9
  • PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzÀj II 14). PÀgÀÄuÉ PÀqÉUÉÆðlÄÖ ªÀÄy¸ÀÄwÛºÉ KPÉ? E°ègÀĪÀ C®APÁgÀ _________ J) G¥ÀªÀiÁ ©) zÀȵÁÖAvÀ ¹) gÀÆ¥ÀPÀ r) CxÁðAvÀgÀ£Áå¸À 15). £ÀqÀÄgÁwæ - E°ègÀĪÀ ¸ÀªÀiÁ¸À ___________ J) CA² ©) vÀvÀÄàgÀĵÀ ¹) zÀéAzÀé r) QæAiÀiÁII. C ¥ÀnÖAiÀÄ°ègÀĪÀ ¥ÀzÀUÀ½UÉ © ¥ÀnÖAiÀÄ°ègÀĪÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß Dj¹ ºÉÆA¢¹ §gɬÄj. 5x1=5 C § 16). ¥Àl¥Àl 1. eÉÆÃqÀÄ£ÀÄr 17). dAUÁ®Ä 2. ¥ÀqÉ£ÀÄr 18). HgÀÆgÀÄ 3. gÀÆqsÀ£ÁªÀÄ 19). PÀµÀÖPÁ¥Àðtå 4. ¥ÉÆÃZÀÄðVøï 20). £À¢ 5. C£ÀÄPÀgÀuÁªÀåAiÀÄ 6. ¢égÀÄQÛ 7. vÉÆnÖ®Ä 8. ªÀiÁwUÉÆAzÀÄ VÃvÀÄIII. ©lÖ ¸ÀܼÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛ ¥ÀzÀUÀ½AzÀ vÀÄA©¹j 5x1=5 21). QvÉÛ¸ÉAiÉÆ CAUÀÄ° ªÀiÁ¯ÉAiÀÄ£ÀÄ, D ___________ 22). gÀPÀëuÁ ¥ÀqÉUÀ¼ÀÄ zÉñÀzÀ KPÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ __________ zÀ ¸ÀAPÉÃvÀ 23). ²©AiÀÄ vÁ¬Ä ___________ 24). «ÄvÀ«gÀ° ªÀÄ£À¹£ÀÄzÉéÃUÀzÀ° _____________ 25). vÉAV£ÀPÁ¬Ä w½¤ÃgÀ vÀPÉÆÌAqÀÄ ________________ vÉƼÉzÉãÀVI. PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛgÀ §gɬÄj 10x1=10 26). §ÄzÀÞ vÁ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀgÀ ¸ÁzsÀPÀ£ÉAzÀÄ CAUÀÄ°ªÀiÁ®¤UÉ w½¹zÀ? 27). ªÉÄõÀÄÖöç K£ÉAzÀÄ ¸ÀAPÀ®à ªÀiÁrzÀÝgÀÄ? 28). «zsÁ£À¸ËzsÀPÀlÖqÀzÀ ¤ªÀiÁðtzÀ°è ºÀ£ÀĪÀÄAvÀAiÀÄå£ÀªÀgÀ GzÉÝñÀªÉãÁVvÀÄÛ? 29). JA. ±ÉõÁ¢æAiÀĪÀgÀÄ J°èAiÀÄ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÁVzÀÝgÀÄ? 30). ¹AºÀPÉÌ ªÀiÁj §AzÀAvÁzÀÄzÀÄ AiÀiÁªÁUÀ? 31). r.«.f. AiÀĪÀgÀÄ K£À£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀÄ£ÀzÀ°è £ÀUÀ®Ä ºÉýzÁÝgÉ? 32). ªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄ ªÀAzÀå£ÁUÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÁUÀ? 33). AiÀÄPÀë£À gÀÆ¥ÀzÀ°è §AzÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? 34). d£À¥ÀzÀgÀ zÀȶÖAiÀÄ°è ¯ÉÆÃPÀzÀ°è ¨É¯ÉAiÀiÁzÀzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 35). »rzÀ ªÀævÀ KPÉ ©qÀ¨ÁgÀzÀÄ?V. PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ªÀÄÆgÀÄ £Á®ÄÌ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹ 15x2=30 36). ªÁåªÀºÁjPÀ ªÀÄvÀÄÛ UÁæAyPÀ ¨sÁµÉAiÀÄ ®PÀëtUÀ¼ÉãÀÄ? 37). DAUÀè ¨sÁµÉ «±Àé ªÁå¦AiÀiÁUÀ®Ä PÁgÀtUÀ¼ÉãÀÄ? 38). §ÄzÀÞ£À C¥ÀÄàUÉAiÀÄ ¸ÀÄRªÀ£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¹zÀ CAUÀÄ°ªÀiÁ® vÀ£À߯Éèà ºÉýPÉÆAqÀzÉÝãÀÄ? 39). C¼ÀÄ-£ÀUÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ «gÀÄzÀÞªÁzÀĪÀÅ ºÉÃUÉ?10 KANNADA MODEL II
  • PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzÀj II 40). ªÀÄAd¥Àà ªÀÄvÀÄÛ UÀĪÀiÁ¸ÀÛgÀ ¸ÀA¨sÁµÀuÉAiÀÄ°è C¥Á®f ¥Àæ¸ÀAUÀªÀ£ÀÄß w½¹? 41). ¨sÀ«µÀåªÀ£ÀÄß GvÀÛªÀĪÁV ºÉÃUÉ gÀƦ¹PÉƼÀÀÄzÀÄ? 42). AiÀÄÄzÀÞPÉÌ PÁgÀtUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? 43). ZÁtPÀå£À ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄÆgÀÄ §UÉAiÀÄ AiÀÄÄzÀÞUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? «ªÀj¹. 44). PÀ« AiÀiÁgÀÄ AiÀiÁgÀ£ÀÄß ¨sÁgÀvÀªÉA§ ¨ÉÆâüªÀÈPÀëzÀ PÉÆA¨ÉUÀ¼ÉAzÀÄ ªÀtÂð¹zÁÝ£É? 45). ¤ªÀÄð®avÀÛªÀ£ÀÄß UÀ½¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ? 46). DPÁ±À, UÉÆêÀÅ, ¸ÀvÀå EªÀÅUÀ¼À ±ÉæõÀ×vÉAiÀÄ£ÀÄß zsÀªÀÄðd ºÉÃUÉ ¥Àæw¥Á¢¹zÁÝ£É? 47). C¼ÀĪÀ PÀAzÀ£À vÀÄn,ºÀħÄâ ªÀÄvÀÄÛ PÀtÚ£ÉÆÃl EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÁ¬Ä AiÀiÁªÀÅzÀPÉÌ ºÉÆð¸ÀÄvÁÛ¼É? 48). PÀ« §£ÀªÁ¹ zÉñÀªÀ£ÀÄß £É£ÉAiÀÄ®Ä PÁgÀtªÁzÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? 49). ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÁæzÉòPÀ «©ü£ÀßvÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ« ºÉÃUÉ ªÀtÂð¹zÁÝ£É? 50). gÀPÀÛ «ÄÃjzÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ »£À߯ÉAiÉÄãÀÄ?VI. PɼÀV£À ºÉýPÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAzÀ¨sÀð ¸À»vÀ «ªÀj¹j 5x3=15 51). ‘ºÉAqÀw ¸ÀvÁÛUÀ EµÀÄÖ ¸ÀAPÀl DUÀ°®è. 52). ‘±ÀPÀÛ£ÁzÀgÉ £ÉAlgÉ®è »vÀgÀÄ. 53) ‘£ÀªÉÄä ®ègÀ «¥ÀvÀÄÛUÀ¼É®èªÀÇ FUÀ vÉÆ®VzÀªÀÅ. 54). ‘£É®£ÀÄ MAzÉ DPÁ±ÀªÀÅ MAzÉ 55). ‘ªÉÃzÀ PÀÄgÁ£À ¨Éʧ¯ï ¹AzsÀÄ ¤Ã.VII F PɼÀUÉ PÁt¹zÀªÀgÀ ¸ÀܼÀ,PÁ®, PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ §gɬÄj. 2x3=6 56). CgÀ«AzÀ ªÀiÁ®UÀwÛ 57). JA.J¸ï. ¸ÀÄAPÁ¥ÀÅgÀVIII. PɼÀV£À¥ÀzÀå¨sÁUÀPÉÌ ¥Àæ¸ÁÛgÀ ºÁQ UÀt «AUÀr¹ bÀAzÀ¹ì£À ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄߧgɬÄj. 1x3=3 58). vÉAPÀtUÁ½ ¸ÉÆÃAQzÉÆqÀªÉƼÀÄßrUÉüÉÆÝqÀ «ÄA¥À£Á¼ÀÝUÉÃIX. C®APÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉ¸Àj¹ ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄUÉƽ¹j. 1x3=3 59). ¤£Àß PÀgÀÄuÉ PÀqÉUÉÆðlÄÖ ªÀÄy¸ÀÄÀwºÉ KPÉ?X. PɼÀV£À UÁzÉ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ «¸ÀÛj¹ §gɬÄj. 60). 1. aAvÉAiÉÄà ªÀÄÄ¥ÀÄà; ¸ÀAvÉÆõÀªÉà AiÀi˪Àé£À. 1x3=3 2. ¸ÀvÀåPÉÌ ¸Á«®è.¸ÀĽîUÉ ¸ÀÄR«®è. 3. vÀÄA©zÀ PÉÆqÀ vÀļÀÄPÀĪÀÅ¢®è.XI. PɼÀV£À ¥ÀzÀå¨sÁUÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÆtðUÉƽ¹j 1x4=4 61). «¦£À ZÀgÀ ---------------- ------------------------- ------------------------- ------------------ §®ègï (4 ¸Á®Ä)KANNADA MODEL II 11
  • PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzÀj II CxÀªÁ d®¤¢üUÉ ¸Àj ¸ÀgÀ¹AiÀiÁªÀÅzÀÄ --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- §®ÄªÉÄUÀªÀ¤Ã¥Á®£Àw¥ÀjvÉÆõÀzÀ°£ÀÄrzÀXII. PɼÀV£À ¥ÀzÀå¨sÁUÀzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÀ£ÀÄß §gɬÄj. 1x4=4 62). EqÉ vÉÆqÉAiÀÄ£ÀÄrzÀÄ £ÉlÖ£É | PÉqÉAiÀÄÄvÀÄÛA PÀað £É®£À£Á¤zÀ£ÉAvÀÄA || ©qÉ£ÉA§ vÉgÀzÉ PÀÄ®Vj | PÉqɪÀAzÀzÉ PËgÀªÉÃAzÀæ£ÁUÀ¼ï PÉqÉzÀA ||XIII. PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ JgÀqÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ JAlÄ-ºÀvÀÄÛ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹j. 2x4=8 63) 1. GvÀÛªÀÄ C¨sÁå¸À ¸ÁzsÀ£ÉUÉ ¥ÀÆgÀPÀªÁUÀĪÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? 2. UËj ¹zÉÝÃUËqÀgÀ fêÀ G½¹zÀ JgÀqÀÄ ¥Àæ¸ÀAUÀUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹j. 64) 3. ªÉÆ® ¹AºÀªÀ£ÀÄß PÉÆAzÀ §UÉAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¹j.XIV. PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ¼À°è MAzÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ 8-10 ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹j. 1x4=4 65) 1. PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ ¤ÃrzÀ fêÀ£À ¸ÀAzÉñÀªÉãÀÄ? 2. zÀÄAiÉÆÃðzsÀ£À£ÀÄ ªÉʱÀA¥ÁAiÀÄ£À ¸ÀgÉÆêÀgÀ¢AzÀ ºÉÆgÀ§AzÀ jÃwAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¹.XV. ¤Ã£ÀÄ ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqsÀ±Á¯É ºÉPÀÆÌgÀÄ E°èAiÀÄ «zÁåyð CPÀëAiÀÄ JAzÀÄ w½zÀÄ F PɼÀV£À AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ ¥ÀvÀæ §gÉ. 1x5=5 66). 1. SSLC ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß JzÀÄj¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀiÁrzÀ ¹zÀÞvÉAiÀÄ §UÉÎ ¤ªÀÄä vÀAzÉUÉ ¥ÀvÀæ §gɬÄj. CxÀªÁ 2. ¤ªÀÄä §qÁªÀuÉAiÀÄ gÀ¸ÉÛ zÀÄgÀ¹ÛUÉƽ¸ÀĪÀAvÉ PÉÆÃj CzsÀåPÀëgÀÄ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvï, GqÀĦ EªÀjUÉ ¥ÀvÀæ §gɬÄj.XVI. PɼÀV£À «µÀAiÀÄUÀ¼À°è MAzÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ¸Á®ÄUÀ½UÉ «ÄÃgÀzÀAvÉ ¥Àæ§AzsÀ §gɬÄj. 1x5=5 67). 1. CwªÀȶ׬ÄAzÁUÀĪÀ C£ÁºÀÄvÀUÀ¼ÀÄ. 2. EA¢£À ²PÀëàt ¥ÀzÀÞw 3. gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÀ§âUÀ¼À DZÀgÀuÉAiÀÄ ªÀĺÀvÀé *********12 KANNADA MODEL II
  • PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzÀj III ªÀiÁzÀj III ¥ÀæxÀªÀÄ ¨sÁµÉ PÀ£ÀßqÀ¸ÀªÀÄAiÀÄ : 3 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ UÀjµÀ× CAPÀ: 125I. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ PɼÀUÉ £Á®ÄÌ GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÉ. ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹ GvÀÛgÀzÀ PÀæªÀiÁAPÀ ªÀÄvÀÄÛ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß GvÀÛgÀ §gÉAiÀÄ®Ä ©nÖgÀĪÀ eÁUÀzÀ°èAiÉÄà §gɬÄj. 15x1=151. PÀ£ÀßqÀ ªÀtðªÀiÁ¯ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ MlÄÖ CPÀëgÀUÀ¼À ¸ÀASÉå _____________ J) 25 ©) 34 ¹) 49 r) 502. ¦ÃAiÀÄƵÀ - F ¥ÀzÀzÀ CxÀð _____________ J) CªÀÄÈvÀ ©) ±ÉæõÀ× ¹) vÀÄ¥Àà r) JuÉÚ3. DPÁ±À - F ¥ÀzÀzÀ vÀzÀãªÀ gÀÆ¥À ______________ J) DPÁ±À ©) DUÀ¸À ¹) CUÀ¸À r) UÀUÀ£À4. ¹jUÀ£ÀßqÀ - EzÀÄ F ¸ÀA¢üUÉ GzÁºÀgÀuÉ _________ J). UÀÄt ©) ¯ÉÆÃ¥À ¹) DUÀªÀÄ r) DzÉñÀ5. CgÀªÀÄ£É - EzÀÄ F ¸ÀªÀiÁ¸ÀPÉÌ GzÁºÀgÀuÉ __________ J) ¢éUÀÄ ©) QæAiÀiÁ ¹) vÀvÀÄàgÀĵÀ r) CA²6. zÀ§zÀ§£É - E°ègÀĪÀ CªÀåAiÀÄ ___________ J)¸ÁªÀiÁ£ÁåªÀåAiÀÄ ©)¸ÀA§AzsÁxÀðPÁªÀåAiÀÄ ¹)C£ÀÄPÀgÀuÁªÀåAiÀÄ r) ¨sÁªÀ¸ÀÆZÀPÁªÀåAiÀÄ7. EzÀÄ ¢égÀÄQÛUÉ GzÁºÀgÀuÉ _____________ J) ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÄAzÉ ©) zÀgÀzÀgÀ£É ¹) ¸ÀgÀ¸ÀgÀ£É r) ©gÀ©gÀ£É8. E°ègÀĪÀ vÀzÀÞvÁAvÀ ¨sÁªÀ£ÁªÀÄ ___________ J) zÉÆqÀØvÀ£À ©) gÁªÀÄ£ÀAvÉ ¹)CAfPÉ r) Nl9. E°ègÀĪÀ UÀÄA¦UÉ ¸ÉÃgÀzÀ ¥ÀzÀ _________ J) ªÀiÁqÀÄvÀ ©) w£ÀÄßvÀÛ ¹) §gÀ®Ä r) GrUÉ10. ±Á¯ÉAiÀÄ°è - F ¥ÀzÀzÀ°ègÀĪÀ «¨sÀQÛ ___________ J) ¥ÀæxÀªÀiÁ ©) ¸À¥ÀÛ«Ä ¹) µÀ¶× r) ¢éwÃAiÀiÁ11. dįÁä£É - EzÀÄ F ¨sÁµÉ¬ÄAzÀ §AzÀ ¥ÀzÀ _________ J) GzÀÄð ©) ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ¹) »A¢ r) EAVèµï12. DºÁ JµÀÄÖ ¸ÀÄAzÀgÀªÁVzÉ - F ªÁPÀåzÀ°ègÀ¨ÉÃPÁzÀÀ ¯ÉÃR£À aºÉß _____ J) ¥Àæ±ÁßxÀðPÀ ©) ¨sÁªÀ¸ÀÆZÀPÀ ¹) GzÀÞgÀt r) C®à «gÁªÀÄ13. E°ègÀĪÀ £ÀÄrUÀlÄÖ __________ J) ¢ªÁ£À ©) ¸ÀgÀzÁgÀ ¹) PÀtÂÚqÀÄ r) ¹¤ªÀiÁKANNADA MODEL III 13
  • PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzÀj III14. PÀAzÀ ¥ÀzÀåzÀ°ègÀĪÀ MlÄÖ ªÀiÁvÉæUÀ¼À ¸ÀASÉå __________ J) 12 ©) 20 ¹) 64 r) 3215. ¹ÃvÉAiÀÄ ªÀÄÄRPÀªÀÄ® CgÀ½vÀÄ - E°ègÀĪÀ C®APÁgÀ ________ J) G¥ÀªÀiÁ ©) zÀȵÁÖAvÀ ¹) ±ÉèõÀ r) gÀÆ¥ÀPÀII. C ¥ÀnÖAiÀÄ°ègÀĪÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß § ¥ÀnÖAiÀÄ ¥ÀzÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ ºÉÆA¢¹ §gɬÄj 5x1=5 C § 16. G¥ÀªÀiÁ ªÀÄ-£ÀUÀt 17. QªÀÅqÀ ¤µÉÃzsÀgÀÆ¥À 18. UÀÄgÀÄ®WÀÄ ªÀÄÆjgÉ zsÁvÀÄ 19. QæAiÀiÁ¥ÀzÀzÀ ªÀÄÆ®gÀÆ¥À C£ÀéxÀð £ÁªÀÄ 20. ªÀiÁqÀ£ÀÄ ºÉÆðPÉIII. SÁ° ©lÖ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛ ¥ÀzÀUÀ½AzÀ vÀÄA©¹j. 5x1=5 21. ±ÀQÛAiÉÄà fêÀ£À zÀħð®vÉAiÉÄà ____________ 22. UËj ºÉeÉÓ ºÁQzÀ £É®zÀ°è ___________ ¨É¼É¬ÄvÀÄ. 23. £ÀUÀÄ C¼ÀÄ«UÉ PÁgÀt ___________ 24. ªÀÄvÁåðªÀ½UÉ ªÀiÁvÉ ___________ 25. ªÀÄÄPÁÛAiÀÄPÀÌ£À UÀÄgÀÄ«£À ºÉ¸ÀgÀÄ ____________IV. PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ MAzÉÆAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛgÀ §gɬÄj. 10x1=10 26. £ÀAzÀgÀ ¥ÀæÀzsÁ£À ªÀÄAwæ AiÀiÁgÀÄ? 27. ªÀÄÈUÀUÀ¼ÀÄ ¨ÁjPÀ£À£ÁßV £ÉëĹzÀ £ÀjAiÀÄ ºÉ¸ÀgÉãÀÄ? 28. §ÄzÀÞ AiÀiÁgÀ£ÀÄß CgÀ¸ÀÄvÁÛ §AzÀ? 29. gÀPÀëuÁ ¥ÀqÉUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀgÀ ¸ÀAPÉÃvÀ? 30. C¥ÀgÁ¢üUÀ¼ÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀ C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À DgÉÆÃ¥À ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß K£ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄĪÀgÀÄ? 31. ªÁå¸À ªÁ°äÃQ ¨sÁgÀvÀzÀ AiÀiÁªÀ ¨sÁUÀzÀªÀgÀÄ? 32. K£À£ÀÄß «ÄÃjzÀ ¸ÀéUÀðªÉà E®è? 33. ¸ÀvÀåªÀAvÀgÀ ¸ÀAUÀ«gÀĪÀªÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÀÄ ¨ÉÃqÀ? 34. ¯ÉÆÃPÀzÀ°è ¨É¯ÉAiÀiÁzÀzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 35. ²ªÀ CdÄð£À£À£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸À®Ä AiÀiÁªÀ ªÉõÀzÀ°è §AzÀ?V. PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ 3-4 ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛgÀ §gɬÄj. 15x2=30 36. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ºÀzÀUÉÆAqÀzÀÄÝ ºÉÃUÉ? 37. £ÀPÁÌUÀ ªÀÄÄRzÀ¯ÁèUÀĪÀ §zÀ¯ÁªÀuÉ K£ÀÄ? 38. §ÄzÀÞ£À C¥ÀÄàUÉAiÀÄ ¸ÀÄRªÀ£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¹zÀ CAUÀÄ°ªÀiÁ¯Á vÀ£À߯Éèà ºÉýPÉÆAqÀzÉÝãÀÄ? 39. ¹zÉÝÃUËqÀjUÉ ªÀÄUÀ£À §UÉUÉ PÉÆÃ¥À §AzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðªÀ£ÀÄß «ªÀj¹? 40. gÀAUÀtÚ£À ªÀÄÄR eÉÆÃ®Ä ©Ã¼À®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ? 41. PÁ¯ÉÃfUÉ ©qÀÄ«zÁÝUÀ ªÀÄAd¥Àà CªÀgÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¥ÀæªÀÄÄR UÀæAxÀUÀ¼ÁªÀŪÀÅ?14 KANNADA MODEL III
  • PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzÀj III 42. ZÁtPÀå£À ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄÆgÀÄ §UÉAiÀÄ AiÀÄÄzÀÞUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? 43. ZÀAzÀ£ÀzÁ¸À¤UÉ MzÀVzÀ «¥ÀvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 44. PÀ« AiÀiÁgÀÄ AiÀiÁgÀ£ÀÄß ¨sÁgÀvÀªÉA§ ¨ÉÆâüªÀÈPÀëzÀ PÉÆA¨ÉUÀ¼ÉAzÀÄ ªÀtÂð¹zÁÝgÉ? 45. ¥ÀæeÁªÀiÁvÉAiÀÄ ªÉʲµÀÖöåªÉãÀÄ? 46. ¸Àw,¸ÉßúÀ,§AiÀÄPÉUÀ¼À «ZÁgÀzÀ°è PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ C©ü¥ÁæAiÀĪÉãÀÄ? 47. ºÉtÂÚUÉ vÀªÀj£À §UÉVgÀĪÀ C©üªÀiÁ£À JAxÀzÀÄÝ? 48. ¨ÉÃqÀ ªÉõÀzsÁjAiÀiÁzÀ ²ªÀ CdÄð£À£À£ÀÄß C¥ÀºÁ¸Àå ªÀiÁrzÀÄzÉÃPÉ? 49. zÀÄAiÉÆÃðzsÀ£À ¤ÃgÉƼÀVzÀÆÝ ¨ÉªÀgÀ®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ? 50. ®QëöäÃzsÀgÁªÀiÁvÀå£À ±Á¸À£À ¸ÀÆa¹gÀĪÀ ¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀPÁj PÁAiÀÄðUÀ¼ÁªÀŪÀÅ?VI. ¸ÀAzÀ¨sÀð ¸ÀÆa¹ ¸ÁégÀ¸Àå §gɬÄj. 5x3=15 51. ‘UÁªÀ¹AUÀªÉÄAzÀÄzÀÄ ¤£ÀßA 52. ‘JgÀqÀÄ zÉÆÃtÂUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÁ°nÖzÉÝ 53. ‘ºÉAqÀw ¸ÀvÁÛUÀ EµÀÄÖ ¸ÀAPÀl DUÀ°®è 54. ‘¨Éë£À ¥sÀ®A ¸ÁézÀ¥ÀÄàzÉà 55. ‘£ÀqɪÉt£Éà zÀjzÀæ£ÀÄVII. F PɼÀV£À PÀ«UÀ¼À ¸ÀܼÀ-PÁ®-PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ §gɬÄj 2*3=6 56. JA. ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ¨sÀlÖgÀÄ 57. ¥ÀA¥ÀVIII. PɼÀV£À ¥ÀzÀå¨ÁUÀPÉÌ ¥Àæ¸ÁÛgÀºÁQ UÀt «¨sÁUÀ ªÀiÁr bÀAzÀ¹ì£À ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß §gɬÄj. 1x3=3 58. ZÀzÀÄgÀgï ¤d¢A PÀÄjvÉÆà zÀzÉAiÀÄÄA PÁªÀå ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ¥ÀjtvÀ ªÀÄwUÀ¼ïIX. PɼÀV£À ªÁPÀåzÀ C®APÁgÀ ºÉ¸Àj¹ ¸ÀªÀÄ£Àé¬Ä¹. 1x3=3 59. PÁ¯ÁVßgÀÄzÀæA ¥ÉÆgÀªÀÄqÀĪÀªÉÇ®AvÁ ¸ÀgÉÆêÀgÀ ªÀÄzsÀå¢A ¥ÉÆgÀªÀÄlÄÖX. PɼÀV£À UÁzÉUÀ¼À°è MAzÀ£ÀÄß «¸ÀÛj¹ §gɬÄj 1x3=3 60. CwAiÀiÁ¸É UÀwPÉÃqÀÄ ªÀiÁvÉà ªÀÄÄvÀÄÛ; ªÀiÁvÉà ªÀÄÈvÀÄå. PÀlÄÖªÀÅzÀÄ PÀpt; PÉr¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀXI. PɼÀV£À ¥ÀzÀå¨sÁUÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÆtðUÉƽ¹j.(£Á®ÄÌ ¸Á®ÄUÀ¼ÀÄ) 1x4=4 61. d£Àä¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ------------------ ----------------------------- ---------------------------- ------------- ¸ÀA§AzsÀªÉà J®è CxÀªÁKANNADA MODEL III 15
  • PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzÀj III «¦£À ZÀgÀ ---------------- ------------------------- ------------------------- --------- £ÀÄrAiÀÄ£ÉÆ®àgÉ §®ègïXII. PɼÀV£À ¥ÀzÀå¨sÁUÀzÀ ¸ÁgÁA¸ÀªÀ£Àäß ¤ªÀä ªÀiÁvÀÄUÀ¼À°è §gɬÄj 1x4=4 62. £ÀÄrAiÀÄ®Ä ¨ÁgÀzÀÄ PÉlÖ £ÀÄrUÀ¼À £ÀqÉAiÀÄ®Ä ¨ÁgÀzÀÄ PÉlÖ £ÀqÉUÀ¼À £ÀÄrzÀqÉãÀÄ £ÀÄrAiÀÄ¢zÀðqÉãÀÄ? »rzÀ ªÀævÀ ©qÀ¢gÀ®Ä, CzÉà ªÀĺÁeÁÕ£ÀzÁZÀgÀuÉ JA¨É£ÀÄ CdUÀtÚ vÀAzÉXIII. AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ 2 ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ 8-10 ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛgÀ §gɬÄj. 2x4=8 63. UËj vÁåUÀªÀÄ¬Ä JA§ÄªÀÅzÀ£ÀÄß ¸ÀAQë¥ÀÛªÁV «ªÀj¹?. 64. JA.J¸ï. ¸ÀÄAPÁ¥ÀÄgÀ CªÀgÀÄ ºÉüÀĪÀAvÉ £ÀUÀÄ-C¼ÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄ zÀȶ׬ÄAzÀ ¹éÃPÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ? ªÉÆ® ¹AºÀªÀ£ÀÄß PÉÆAzÀ §UÉAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¹.XIV. AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ 1 ¥Àæ±ÉßUÉ 8-10 ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛgÀ §gɬÄj. 1x4=4 65. ¨sÀgÀvÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÀgÀ¥ÀÄvÀæ£ÁUÀ§AiÀĸÀĪÀªÀ£ÀÄ ºÉÃUÉ ¨É¼ÉzÀÄ ¨Á¼À¨ÉÃPÀÄ? ¥ÀA¥À §£ÀªÁ¹ zÉñÀªÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ ªÀtÂð¹zÁÝ£É.?XV. 66. ¤ÃªÀÅ ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqsÀ±Á¯É M¼ÀPÁqÀÄ GqÀĦ E°èAiÀÄ ¢Ã¥ÀPï/¢Ã¦PÁ 1*5=5 JAzÀÄ ¨sÁ«¹ §zÀ¯ÁUÀÄwÛgÀĪÀ J¸ïJ¸ïJ¯ï¹ ¥ÀjÃPÁë ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ¤ªÀÄä C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹ vÀAzÉUÉ ¥ÀvÀæ §gɬÄj. CxÀªÁ ¤ªÀÄä ¥ÀæzÉñÀzÀ CwªÀȶ×AiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¹, £ÉgÉ ¥ÀjºÁgÀ PÉÊUÉƼÀî®Ä «£ÀAw¹ GqÀĦ f¯Áè¢üPÁjUÀ½UÉ ¥ÀvÀæ §gɬÄj.XVI. PɼÀV£À «µÀAiÀÄUÀ¼À° è MAzÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ 10-15 ªÁPÀåUÀ¼À°è MAzÀÄ ¥Àæ§AzsÀªÀ£ÀÄß §gɬÄj. 1*5=5 67. ºÉZï1 J£ï1 SÁ¬Ä¯ÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸ÀgÀPÁgÀ ªÀ»¸À¨ÉÃPÁzÀ ¥ÁvÀæ. ¥Àj¸ÀgÀ ªÀiÁ°£ÀåªÀ£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ°è «zÁåyðUÀ¼À ¥ÁvÀæ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÀ§âUÀ¼À DZÀgÀuÉAiÀÄ ªÀĺÀvÀé. **************16 KANNADA MODEL III