Fathu Makkah

2,005
-1

Published on

Published in: Spiritual, Business
2 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
2,005
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
155
Comments
2
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fathu Makkah

 1. 1. FathuMakkah(Pembebasan Kota Makkah)<br />Oleh: <br />FarisKsatrianto<br />FanyRizki<br />FajarTontowi<br />Muhammad MazarinoZhafir<br />
 2. 2. Latarbelakang<br />MensucikanKa’bahdarinajisdankotoran, danmengembalikankotaMakkahpadakeadaansemula<br />PelanggaranKaumKafirterhadapperjanjianHudaibiyah<br />
 3. 3. PengingkaranBaniBakrdanKaumQuraisyterhadapperjanjian<br />BaniBakr yang bergabungdengankafirQuraisymengkhianatiperjanjianHudaibiyahdenganmenyerangBaniKhuza’ah yang bergabungdengankaumMuslimin<br />
 4. 4. PertikaianBaniKhuza’ahdenganBaniBakr<br />BaniBakrmendapatbantuanpasukandanpersenjataandarikaumkafirQuraisy, danterusmendesakBaniKhuza’ah. AkhirnyaBaniKhuza’ahmengirimutusanbernamaAmr bin SalimuntukmenghadapRasulullahdiMadinah. Amr bin SalimmemberitahukankepadaRasulullahperihalpelanggarankaumkafirQuraisydanBaniBakrterhadapPerjanjianHudaibiyah. Amr bin SalimmemintabantuankepadaRasulullah, danRasulullahberkataakanmenolongBaniKhuza’ah. <br />
 5. 5. RasulullahmengirimutusanuntukmenyanyakankepadakaumQuraisymengapamelanggarperjanjianHudaibiyah, danmemberikan 3 pilihan:<br />1. MembayartebusanataspembunuhanterhadapBaniKhuza’ah<br />2. Melepaskandariperjanjian, orang-orang yang terlibatdalamperistiwatersebut. Dan menghukumQisash<br />3. Membiarkanmerekaberbuat yang sama<br />TetapikaumQuraisymenyatakanuntukmembiarkanmerekaberbuat yang sama. Dengandemikian, putuslahperlindunganterhadapkaumQuraisy.<br />
 6. 6. QuraisymelobiRasulullah<br />Quraisymenyesalitindakannyakemudianmengutus Abu SufyankepadaRasulullah saw gunamemintaperpanjangandanperbaruan "gencaransenjata“. Abu SufyanmenemuidanberbicaradenganRasulullah saw tetapibeliautidakmenjawabsamasekali. Kemudian Abu Sufyanpergimenemui Abu Bakarmemintabantuannyauntukmembicarakanpersoalan yang dibawanyakepadaRasulullah saw tetapi Abu Bakarmenjawab: “Akutidakbisamelakukannya.“ IalalupergimenemuiUmar bin Khattabuntuktujuan yang sama. Umarramenjawab: “Apa? AkuharusmembantumumenghadapiRasulullah saw? Demi Allah, sekiranyaakutahuengkauberbuatkesalahanwalaupunsebutirpasir, tentuengkaukuperangi.“Akhirnya Abu SufyankembalikeMekkahtanpamembawahasilapa-apa.<br />
 7. 7. PersiapanmenujuMakkah<br />SementaraituRasulullah saw telahmelakukanpersiapansecaradiam-diamserayaberdo‘a : <br /> ”Ya Allah, tutuplahmata-mataQuraisydarikabarinihinggakamimengejutkanmerekadinegerimereka.”<br />
 8. 8. Hatib bin AbiBalta’ah<br />Diaadalahseorangtokohperangbadar, diamenitipkansuratkepadaseorangwanitauntukkafirQuraisyMakkah, perihalrencanakedatangankaumMusliminkeMakkah. Akantetapihalinibisadicegah, danHatib pun dimaafkanolehRasulullah<br />
 9. 9. Abu SufyanmasukIslam<br /> Abu Sufyanpenasaranmelihatapibesar yang dinyalakanpasukanmuslimindidekatZahran, daniabertemupasukanmusliminsaatmenujukesumberapi. AkhirnyaiaditangkapuntukmenghadapRasulullah. IbnuIshaqberkatadiriwayatkandariAbbastentangrincianIslamnya Abu Sufyanmenghadap : Keesokkanharinyaakubawa Abu SofyanmenghadapRasulullah saw dansetelahmelihatnyaRasulullah saw berkata: “Celakawahai Abu Sufyan, tidakkahtibasaatnyabagiandauntukmengetahuisesungguhnyatidakadaIllahkecuali Allah?“ Abu Sufyanmenyahut: “Alangkahpenyantunnyaengkau, alangkahmulianyaengkaudanalangkahbaiknyaengkau! <br />
 10. 10. DemiAllah akutelahyakinseandainyaadaIlahselain Allah niscayadiatelahmembelaku.“ Nabi saw bertanyalagi: “TidakkahtibasaatnyabagiandauntukmengetahuibahwaakuadalahRasul Allah?“ Abu Sufyanmenjawab: “Sungguhengkausangatpenyantun, pemurah, dansukamenyambungkeluarga. Demi Allah, mengetahuihal yang satuinisampaisekarangdidalamdirikumasihadasesuatu yang mengganjal.“ Abbasramenukas: "Celaka! MasukIslamlahdanbersaksilahtiadaIlahkecuali Allah dan Muhammad adalahRasul Allah, sebelumlehermudipenggal.“ Kemudian Abu Sufyanmengucapkansyahadah.<br />
 11. 11. Sikap Abu Sufyan<br />KemudianAbu SufyansegerapergikeMekkahsebelumRasulullah saw memasukinya. Dengansuarakeras Abu Sufyanberteriak :“Wahaiorang-orangQuraisy, Muhammad datangkepada kalian membawapasukan yang takmungkindapat kalian atasi. Karenaitu, barangsiapa yang masukrumah Abu Sufyaniaselamat“. <br />
 12. 12. SaatmemasukikotaMakkah<br />Rasulullahdanpasukannyamemasuki Kota Makkahdenganrendahhati, menundukkankepala, merendahkarena Allah. Nabi saw memasukiMekkahlangsungmenujuKa‘bah. Di sekitarKa‘bahmasihterdapat 360 berhala. KemudianNabi saw menghancurkannyasatupersatudengansebuahpentunganditangannyaserayamengucapkan: “Kebenarantelahtibadanlenyaplahkebathilan. Kebenarantelahtibadankebathilantakakankembalilagi.“ <br />
 13. 13. Di dalamKa‘bahjugaterdapatbeberapaberhalasehinggaNabi saw engganmemasukinyasebelumberhala-berhalaitudihancurkan. Kemudianberhala-berhalaitudikeluarkan. Di antaranyaterdapatpatung Ibrahim danIsma‘ildikeduatangannyamemegangAzlam (anakpanahuntukberjudi). SabdaNabi saw: “Celakalahmereka, sesungguhnyamerekatahubahwakeduanya (Ibrahim dan Ismail as) tidakpernahberjudisamasekali.“ SetelahituNabi saw masukkedalamKa‘bahdanbertakbirdisudut-sudutKa‘bahkemudiankeluardantidakmelakukanshalatdidalamnya.<br />
 14. 14. Hikmah<br />Islam adalah agama yang cintadamai, terbuktidenganperistiwapenaklukankotamakkah yang terjaditanpapertumpahandarah<br />Seorangmuslimharuslahmenjadiseorangpemaaf<br />Agama Islam adalah agama yang paling diridhoioleh Allah SWT, terbuktidenganpertolongan Allah SWT kepadakaummuslimin<br />
 15. 15. IlustrasiFathuMakkah<br />Cuplikan film The Message<br />

×