Guía básica para la prevención de riesgos laborales durante el embarazo y la lactancia

848 views
783 views

Published on

Guía extraída del portal CuidateCV para el proyecto http://blogmaternoinfantil.wordpress.com/

Responsable de la acción Jaime Alapont. Contacto para objeciones o retirar el archivo en www.wikiproyectos.es

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
848
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
449
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Guía básica para la prevención de riesgos laborales durante el embarazo y la lactancia

 1. 1. PROTECCIÓNDELAMATERNIDADguíabásicaparalaprevenciónderiesgoslaboralesduranteelembarazoylalactanciaguíabásicaparalaprevenciónderiesgoslaboralesduranteelembarazoylalactanciaCONSELLERIADESANITATPROTECCIÓ DE LA MATERNITATguia bàsica per a la prevencióde riscos laborals durantl´embaràsi la lactànciaC O N S E L L E R I A D E S A N I T A Tguiabàsicaperalaprevencióderiscoslaboralsdurantl´embaràsilalactància
 2. 2. guia bàsica per a la prevencióde riscos laborals durantlembaràsi la lactànciaPROGRAMA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALSDURANT LEMBARÀS I LA LACTÀNCIAÍNDICE
 3. 3. ÍNDICE
 4. 4. PROTECCIÓ DE LA MATERNITATguia bàsica per a la prevencióde riscos laborals durantlembaràsi la lactància2006ÍNDICE
 5. 5. Edita: Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanitat.© de la present edició: Generalitat Valenciana.Coordina: Servici de Salut Laboral. Servici de Salut Infantil i de la Dona. Direcció General de Salut Pública.1a edició, 2006.ISBN: 84-482-4485-0Depòsit Legal: V-4503-2006Imprimix: EDITORIAL ECIR, S.L.ÍNDICE
 6. 6. 7PROTECCIÓ DE LA MATERNITATPresentació.................................................................................................................................................................. 9Pròleg ............................................................................................................................................................................. 111. Introducció ............................................................................................................................................................. 152. La prevenció de riscos durant lembaràs i la lactància.................................................................. 212.1. Marc general................................................................................................................................................ 212.2. Levaluació de riscos................................................................................................................................ 242.3. Ladaptació i el canvi de lloc de treball ........................................................................................ 273. La suspensió del contracte per risc durant lembaràs................................................................... 314. La protecció de la maternitat en la legislació.................................................................................... 375. Normativa bàsica................................................................................................................................................ 436. Referències bibliogràfiques............................................................................................................................ 476.1. Adreces i documents dinterés........................................................................................................... 487. Annexos. Models de sol.licitud de prestació econòmica per risc durant lembaràs....... 51Índex
 7. 7. 8 PROTECCIÓ DE LA MATERNITATValentín ESTEBAN BUEDO. Servici de Salut Laboral. Direcció General de Salut Pública.Ana FULLANA MONTORO. Servici de Salut Infantil i de la Dona. Direcció General de Salut Pública.Encarna SANTOLARIA BARTOLOMÉ. Servici de Salut Laboral. Direcció General de Salut Pública.Vicenta ESCRIBA AGÜIR. Servici de Salut Infantil i de la Dona. Direcció General de Salut Pública.Ángela TORRES GRACIA. Servici de Salut Laboral. Direcció General de Salut Pública.Carmen BARONA VILAR. Servici de Salut Infantil i de la Dona. Direcció General de Salut Pública.Joaquín ALFONSO BELTRÁN. Associació Valenciana de Mútues dAccidents de Treball. AVAMAT.Fernando BONILLA MUSOLES. Societat dObstetrícia i Ginecologia de la Comunitat Valenciana.Aurelio DUQUE VALENCIA. CCOO PVCarmen GARCÍA CORTÉS. FSP UGT PVRamón GARCÍA NOBLEJAS. Societat Espanyola de Medicina Rural i Generalista. SERMEGENJosé Vicente GENOVÉS PERELLÓ. Associació Valenciana de Mútues. dAccidents de Treball. AVAMATRosa GONZÁLEZ CANDELAS. Societat Espanyola de Medicina Familiar i Comunitària. SEMFYCLourdes MARGAIX FONTESTAD. Associació de Comares de la Comunitat ValencianaJuan Carlos MARTÍNEZ ESCORIZA. Societat dObstetrícia i Ginecologia de la Comunitat Valenciana.Juan MARTÍNEZ PÉREZ. CCOO PVJavier MATEO FERNÁNDEZ. Confederació dOrganitzacions Empresarials de la Comunitat Valenciana. CIERVALIsabel MESEGUER LLORET. Confederació dOrganitzacions Empresarials de la Comunitat Valenciana. CIERVALGustavo RAMÍREZ DE AGUILERA FERNÁNDEZ. FSP UGT PVAlfredo RIBELLES VILLALBA. Associació Medicina del Treball de la Comunitat ValencianaFermín SÁNCHEZ SERRANO. Institut Nacional de la Seguretat Social. Direcció Provincial de València.Miguel VALLDECABRES MUÑOZ. Servicis de Prevenció de Riscos Laborals de la Comunitat Valenciana. SERPRECOVAAdministració/Secretaria: Concha BOLINCHES GARCÍA. Servici de Salut Laboral. Direcció General de Salut Pública.NOTA: per a lelaboració desta guia bàsica sha utilitzat la Guia per a la prevenció de riscos laborals durant lembaràs i la lactància*, dela qual sha reduït el contingut i sha adaptat, per a dirigir-la especialment als professionals sanitaris i amb lobjectiu de facilitar-los només la informació considerada necessària per al seu treball.Per això, si es vol ampliar la informació desta guia bàsica, recomanem la lectura de la citada Guia per a la prevenció de riscos labo-rals durant lembaràs i la lactància.* Esteban V, Fullana A, Santolaria E et al. Guia per a la prevencio de riscos laborals durant lembaràs i la lactància. València: GeneralitatValenciana. Conselleria de Sanitat, 2006.Han elaborat esta guia:ÍNDICE
 8. 8. 9PROTECCIÓ DE LA MATERNITATPresentacióLa creixent incorporació de la dona al treball remunerat ha motivat canvis molt pro-funds dins la nostra societat, i introduïx una nova dimensió en el camp de la saluti la seguretat en el treball.Esta nova realitat sha abordat amb importants reformes legislatives en un marcampli de la política de concil.liació de la vida familiar i laboral, que ha tingut en la Llei39/1999, de 5 de novembre, el seu màxim exponent.Al mateix temps, i sobretot a partir de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i laseua normativa de desplegament, tant els poders públics com els agents socials,les empreses i els treballadors, i les entitats dedicades a la prevenció de riscoslaborlas, hem fet un important esforç, en tots els ordres i cada u en el seu àmbitde responsabilitat.Hi ha, però, àmbits dactuació on cal aprofundir més si volem continuar implantant unapolítica social clarament avançada. Una política per a obrir espais de solidaritat iigualtat en la sanitat. Així hem posat en marxa el Programa de prevenció de riscoslaborals durant lembaràs i la lactància, un programa que forma part, entre altres delPla de Salut de la Comunitat Valenciana 2005-2009.Amb este programa, la Conselleria de Sanitat, en col.laboració amb les organitza-cions empresarials, sindicals i les associacions professionals, tracta doferir res-postes preventives i millorar les condicions de salut de la mare i evitar tant comsiga possible els riscos que tot embaràs suposa.ÍNDICE
 9. 9. 10 PROTECCIÓ DE LA MATERNITATEns trobem, per tant, davant un programa clarament preventiu de millora de lescondicions de salut de la dona i el seu entorn durant lembaràs, ja que som cons-cients que tota mesura social i sanitària encaminada a esta finalitat representa unbé exigible a tota societat moderna.Rafael Blasco CastanyConseller de SanitatÍNDICE
 10. 10. 11PROTECCIÓ DE LA MATERNITATPròlegLa present guia bàsica, com a part fonamental del Programa de prevenció de riscoslaborals durant lembaràs i la lactàcia, és un document tècnic de consulta, i preténser una ferramenta dirigida sobretot als professionals de lassistència sanitària pera facilitar-los la millora dels procediment, amb la seguretat que això redundarà enbenefici de les dones que ho necessiten. Recopila en un sol document i de maneraabreviada la normativa i els coneixements tecnicosanitaris actuals en un tema tandeterminant per a la nostra societat i, per tant, prioritari per a la Conselleria deSanitat.Per a la gestió i aplicació del programa seran instruments essencials la millora de lesavaluacions de riscos laborals i de les activitats relacionades amb la vigilància de lasalut de les treballadores, tant en les empreses com per part del sistema sanitari.Esta vigilància ha de possibilitar que sidentifique, tan prompte com siga possible, elrisc defectes adversos, de tal manera que es puga evitar que arribe el dany.A més, en el programa està previst que totes estes activitats es vegen reforçadesper lincrement de les funcions de control per part de les administracions sanitària ilaboral competents.Finalment, manifeste el nostre agraïment a les entitats i professionals que han par-ticipat en lelaboració desta guia bàsica, consensuada amb els agents socials,empresarials i sindicals, les associacions professionals, les societats científiques, iÍNDICE
 11. 11. 12 PROTECCIÓ DE LA MATERNITATla resta dorganismes implicats en el tema. A tots els demane que contiuen la seuacol.laboració i els esforços necessaris per a continuar avançant sobre principis defi-càcia, coordinacio i participació, fomentant la cultura de la prevenció, que ha de por-tar en este cas a la més adequada conciliació de la vida familiar i laboral.Manuel Escolano PuigDirector general de Salut PúblicaÍNDICE
 12. 12. 1. IntroduccióÍNDICE
 13. 13. ÍNDICE
 14. 14. 15PROTECCIÓ DE LA MATERNITATIntroducció1.El sistema reproductiu dels hòmens i dones és particularment vulnerable als poten-cials efectes de lexposició a determinats factors de risc dorigen físic, químic, bio-lògic o de naturalesa ergonòmica i psicosocial. Estos factors de risc, quan estan pre-sents en el lloc de treball, poden afectar la salut reproductiva de les dones i elshòmens exposats, i també el producte de la gestació i la lactància.Els factors de risc dorigen laboral poden tindre efectes perjudicials sobre la fertili-tat, és a dir, poden produir alteracions de la libido, comportament sexual, funció endo-crina, espermatogènesi i duració de la vida reproductiva. Així mateix, poden afectar elproducte de la gestació (avortaments espontanis, defectes congènits, retard delcreixement intrauterí, part preterme, baix pes al naixement, alteracions en el des-envolupament infantil, càncer infantil, mortalitat perinatal, etc.). A més, un mateixfactor de risc pot tindre tant efectes en la fertilitat com sobre el producte de lagestació.(1,2)Un element important per a valorar lefecte nociu dun factor de risc sobre la salutreproductiva, és el moment en què es produïsca lexposició al factor de risc en rela-ció amb el cicle reproductiu o desenvolupament de lembaràs.(2)Abans de la concepcióes poden produir efectes mutàgens tant en home com en dones, que en els hòmenses manifesten, fonamentalment, com a alteracions en lespermiogènesi.(1)Quan el fac-tor de risc incidix en la dona després de la concepció, el seu efecte també variaràsegons el moment del període de la gestació en què incidisca. Durant els tres pri-mers mesos, sol causar defectes congènits o avortaments espontanis, mentre queen els sis últims mesos, lexposició pot produir retards en el creixement intrauterí,ÍNDICE
 15. 15. 16 PROTECCIÓ DE LA MATERNITATalteracions en el desenvolupament cerebral, part preterme, mortalitat perinatal ibaix pes del nounat.(2)Estudis epidemiològics, realitzats en població general, han evidenciat una disminucióde la fertilitat femenina i sobretot masculina, les principals causes de la qual estanvinculades a lexposició ambiental, laboral i canvis en el perfil dels estils de vida. Shaestimat que entre un 10-15% de les parelles són incapaces de concebre després dunany de relacions sexuals sense protecció.(3)Un nombre important de factors de risc per a la fertilitat humana dorigen tòxicpoden trobar-se en llocs de treball. Estudis dinvestigació, realitzats en població ocu-pada masculina, han detectat alteracions en el semen com a conseqüència de lex-posició laboral prolongada. Estes alteracions del semen poden afectar la concentra-ció despermatozoides (oligospèrmia, azoospèrmia), la seua mobilitat (astenozoospèr-mia, necrozoospèrmia) o la seua morfologia (teratospèrmia).(1,4)Així mateix, lexposiciólaboral a factors de risc pot produir trastorns en la fertilitat femenina (alteracionsen la funció menstrual, ovàrica i del temps de concepció. (2,5)Quant als estudis que valoren lefecte de lexposició laboral sobre el producte de lagestació (avortament espontani, baix pes al naixement, part preterme, mortalitatperinatal, etc.), la literatura científica existent és més abundant però no sempre con-cloent. Així per exemple, els resultats sobre lefecte de lexposició a pantalles devisualització i camps electromagnètics en el producte de la gestació no són consis-tents. Tampoc ho són els relatius a la relació entre lexposició a alguns metalls i elrisc de presentar alteracions en la menstruació, infertilitat o avortament espontani.En canvi, hi ha prou consens sobre una possible relació causal entre lexposició ocu-pacional a dissolvents (particularment els dissolvents orgànics) i el risc de presen-tar dismenorrea i avortaments espontanis. Així mateix, lexposició a factors de riscergonòmic i psicosocial (treball en torns, romandre llarg temps dreta o manejar càrre-gues pesades) incrementa el risc davortament espontani i baix pes.(5,6)ÍNDICE
 16. 16. 17PROTECCIÓ DE LA MATERNITATAltres possibles efectes de lexposició laboral, són els defectes congènits. En aproxi-madament un 3 % de tots els naixements es donen malformacions majors. Destesmalformacions, sha estimat que un 3 % són conseqüència de lexposició a agentstòxics, i un 23 % tenen una etiologia multifactorial, resultat duna àmplia interaccióentre factors genètics i factors ambientals. Però encara hi ha un 40 % de malforma-cions amb etiologia desconeguda.(3)Els plaguicides i hidrocarburs halogenats són, delsagents químics utilitzats en el lloc de treball, els que en major grau han sigut impli-cats en laparició de defectes congènits.(7,8)A més, cal tindre en compte que durant lembaràs es produïxen en lorganisme unasèrie de canvis fisiològics (cardiovasculars, respiratoris, metabòlics, etc.), alguns delsquals poden afectar lexercici de lactivitat laboral de lembarassada. Així mateix,shan de considerar els canvis antropomètrics que es produïxen durant lembaràs,sobretot laugment del volum de labdomen. Tots estos elements han de ser tingutsen compte en el condicionament del lloc de treball de la dona embarassada.ÍNDICE
 17. 17. ÍNDICE
 18. 18. 2. La prevenció de riscos laboralsdurant lembaràs i la lactànciaÍNDICE
 19. 19. ÍNDICE
 20. 20. 21PROTECCIÓ DE LA MATERNITATLa prevenció de riscos laborals durantlembaràs i la lactància2.2.1. Marc generalLa protecció de la dona embarassada o que haja donat a llum fa poc es recull deforma específica en la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals (en avant LPRL),com una de les obligacions empresarials de protecció dels treballadors davant delsriscos laborals. Larticle 26, en la nova redacció donada per la Llei 39/1999 de conci-liació de la vida laboral i familiar, establix les mesures que, en làmbit de lempresa,han de dur-se a terme per a garantir esta protecció.Així, davant de la situació dembaràs sestablix lobligació de fer una avaluació delsriscos que puguen influir negativament en la salut de les treballadores o el fetus,obligació que sestén a la lactància.Si, com a resultat de la dita avaluació de riscos, es detecta un risc per a la segu-retat i salut o una possible repercussió sobre lembaràs o la lactància, en primer lloc,shan dadoptar les mesures necessàries per a evitar lexposició a eixe risc, a travésde ladaptació de les condicions de treball o del temps de treball de la treballadoraafectada.ÍNDICE
 21. 21. 22 PROTECCIÓ DE LA MATERNITATEn segon lloc, sempre que ladaptació de les condicions o el temps de treball no sigapossible, o que, a pesar deixa adaptació, les condicions del lloc de treball pugueninfluir negativament en la salut de la treballadora embarassada o del fetus, estahaurà dexercir un lloc de treball o funció diferent i compatible amb el seu estat.Finalment, i en el cas que el canvi de lloc de treball no resultara tècnicament oobjectivament possible, o no puga raonablement exigir-se per motius justificats,podrà declarar-se el pas de la treballadora a la situació de suspensió de contracteper risc durant lembaràs, prestació regulada en el Reial Decret 1251/2001, de 16 denovembre.ÍNDICE
 22. 22. 23PROTECCIÓ DE LA MATERNITATFigura 1. ESQUEMA GENERAL DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS DURANT LEMBARÀSRisc per a lembaràs derivat dagents,procediment o condicions del lloc de treballHi ha risc dexposicióde la treballadora embarassada?No SíMANTINDRE-LA EN EL POT ADAPTAR-SELLOC DE TREBALL EL LLOC DE TREBALL?Sí NoSADAPTA CANVI DEEL LLOC LLOC(Eliminat/evitat DE TREBALLel risc)NO ÉS POSSIBLE EL CANVIRequisits: - Alta o situació assimilada- Cotització prèvia(mínim 180 dies en els últims 5 anys)SUSPENSIÓ DE CONTRACTE(suspensió de la prestació de servicis)PER RISC DURANT LEMBARÀSPRESTACIÓ DE LA SEGURETAT SOCIAL(prestació econòmica 75 % de la base regulado-ra dIT por contingències comunes), que finalit-za el dia anterior al que sinicia la suspensió decontracte per maternitat o per eliminació delrisc.ÍNDICE
 23. 23. 24 PROTECCIÓ DE LA MATERNITAT2.2. Lavaluació de riscosCaracterístiquesEls riscos per a la reproducció i la maternitat han de tindres en compte en lava-luació inicial de riscos, prevista en larticle 16 de la LPRL. Com a resultat desta ava-luació hauria delaborar-se la llista de llocs de treball exempts de riscos per a lem-baràs, establit en larticle 26 de la LPRL. En aquells llocs de treball on es detectenriscos per a la reproducció, les treballadores han destar-ne informades, i de laimportància de la detecció precoç de lembaràs i la seua comunicació a lempresa.Lavaluació de riscos prevista en la LPRL davant de la situació dembaràs o lactànciaha de fer-se com més prompte millor, a partir del moment en què es conega la situa-ció dembaràs, atés que el primer trimestre de lembaràs és el de major risc per a lasalut del fetus.Esta avaluació ha de comprendre la determinació de la naturalesa, el grau i la dura-ció de lexposició de les treballadores a agents, procediments o condicions de tre-ball que puguen influir negativament en la salut de les treballadores o del fetus, enqualsevol activitat susceptible de presentar un risc específic.Ha de considerar-se una avaluació addicional a les avaluacions de risc previstes enla llei esmentada i sha de fer dacord amb el que establix la llei i la normativa quela desplegue. Haurà de repetir-se quan es produïsca un canvi en les condicions dellloc de treball.Atés que lembaràs és un procés dinàmic, una avaluació única pot no ser prou. Duranteste període, la vigilància de la salut ha de comprendre lestudi i valoració dels ris-cos que puguen afectar les treballadores en situació dembaràs o part recent, pro-posant les mesures preventives adequades, dacord amb larticle 37 del Reglamentdels Servicis de Prevenció.ÍNDICE
 24. 24. 25PROTECCIÓ DE LA MATERNITATQuins riscos han davaluar-se?La Directiva 92/85/CEE, transposició en la seua major part per la LPRL i la Llei 39/1999,de conciliació de la vida familiar i laboral conté una llista no exhaustiva dels agents,procediments i condicions de treball que han davaluar-se en la protecció de lamaternitat. Igualment, conté una llista dagents i condicions de treball, a les qualsla treballadora embarassada o la treballadora en període de lactància no sha dex-posar. Daltra banda, la Comunicació COM (2000) 466 final, de la Comissió de lesComunitats Europees establix directrius per a lavaluació dels agents químics, físicsi biològics, així com els procediments industrials considerats com perillosos per ala salut o la seguretat de la treballadora embarassada, que haja donat a llum o enperíode de lactància, com a desplegament de la Directiva 92/85/CEE del Consell. Enla taula següent es recull una llista amb els agents que han davaluar-se.AGENTS FÍSICSXocs, vibracions o moviments bruscos.SorollRadiacions ionitzantsRadiacions electromagnètiques no ionitzantsTemperatures extremes de fred o calorTreballs en atmosfera de sobrepressió elevada per exemple en locals a pressiódurant activitats de submarinisme, treball en recintes daire comprimit...AGENTS QUÍMICSAgents químics etiquetats amb les frases R40, R45, R46, R49, R61, R63, R64R40: possibles efectes cancerígensR45: pot causar càncerR46: pot causar alteracions genètiques hereditàriesR49: pot causar càncer per inhalacióR61: risc durant lembaràs defectes adversos per al fetusR63: possible risc durant lembaràs defectes adversos per al fetusR64: pot perjudicar els xiquets alimentats amb llet maternaÍNDICE
 25. 25. 26 PROTECCIÓ DE LA MATERNITATMercuri i derivatsMedicaments antimitòticsMonòxid de carboniPlom i derivatsAgents químics i procediments industrials enumerats en lannex I del Reial Decret665/1997Fabricació dauraminaTreballs que suposen exposició als hidrocarburs aromàtics policíclics presents en lasutja, el quitrà o la brea dhulla.Treballs que suposen exposició a la pols, al fum o a les boires produïdes durant lacalcinació i lafinat elèctric de les mates de níquel.Procediment amb àcid fort en la fabricació dalcohol isopropílic.AGENTS BIOLÒGICSExposició a agents biològics que poden provocar avortaments o lesions físiques oneurològiques en el fetus.Ex.: virus de la rubèola i toxoplasma.Exposició a agents biològics grups 2, 3 i 4 del RD 664/1997 en la mesura que sesàpia que estos agents o les mesures terapèutiques que necessàriament compor-ten posen en perill la salut de les dones embarassades i del xiquet encara no nas-cut.RISCOS ERGONÒMICS I PSICOSOCIALSManipulació manual de càrregues.Postures i moviments forçatsTreball nocturn, treball a tornsFatiga mental i físicaALTRES CONDICIONS DE TREBALLEquips de treball i equips de protecció individualTreballs de mineria subterràniaExistència de zones de descans i accés a lavabosÍNDICE
 26. 26. 27PROTECCIÓ DE LA MATERNITAT2.3. Ladaptació i el canvi de lloc de treballSi en lavaluació de riscos es detecta un risc per a la salut de la dona embarassadai/o del fetus shauran dadoptar les mesures necessàries per a eliminar, evitar oreduir lexposició a eixos riscos. En ladopció de mesures preventives es tindran encompte els criteris generals de la prevenció de riscos laborals, i prevaldran lesmesures de prevenció col.lectiva sobre les individuals. En lelecció dequips de pro-tecció individual haurà de tindres en compte lestat de la treballadora. Lembaràscomporta transformacions fisiològiques que poden dificultar lús de determinadespeces de protecció, que resulten no sols incòmodes sinó també a vegades insegures.Pot ser necessària ladaptació temporal del lloc de treball incloent ladaptació deltemps de treball o la freqüència de les pauses de descans. La LPRL preveu la possi-bilitat de no fer treball nocturn o treball a torns.Si estes mesures no resulten suficients o no foren possibles shaurà de recórrer aun canvi de lloc de treball. Per a això, lempresari ha de determinar, prèvia consultaamb els representants dels treballadors, la relació de llocs de treball exempts derisc per a això.Per a dur a terme el canvi de lloc de treball és necessària la certificació dels ServicisMèdics de lInstitut Nacional de la Seguretat Social o de les Mútues, amb linforme delmetge del Servici Nacional de la Salut que assistisca facultativament la treballadora.Este canvi de lloc de treball es durà a terme dacord amb larticle 39 de lEstatut delstreballadors i la resta de regles i criteris aplicables en els supòsits de mobilitat fun-cional. Pot fer-se a un lloc que no corresponga al seu grup o categoria, encara queconserve el dret al conjunt de retribucions del seu lloc dorigen.Tindrà efectes fins al moment en què lestat de salut de la treballadora li permetala reincorporació a lanterior lloc.ÍNDICE
 27. 27. ÍNDICE
 28. 28. 3. La suspensió del contracte perrisc durant lembaràsÍNDICE
 29. 29. ÍNDICE
 30. 30. 31PROTECCIÓ DE LA MATERNITATQuè és el subsidi per risc durant lembaràs?És la prestació econòmica que rep la treballadora embarassada durant el període desuspensió del contracte de treball, en els casos en què que si ha de canviar de llocde treball per un altre de compatible amb el seu estat, per influir este negativa-ment en la seua salut o en la del fetus, el canvi no resulta tècnicament o objecti-vament possible, o no puga raonablement exigir-se per motius justificats.El subsidi consistix en una prestació econòmica equivalent al 75 % de la base regu-ladora per contingències comunes.La prestació econòmica és gestionada directament per lInstitut Nacional de laSeguretat Social (INSS) o lInstitut Social de la Marina, per a treballadores del mar.Beneficiàries, requisits i duracióPoden ser beneficiàries el conjunt de treballadores afiliades a qualsevol règim de laSeguretat Social, inclòs el règim especial dempleades de la llar, així com el col.lec-tiu dautònomes.És necessari un període mínim de cotització de 180 dies, dins dels 5 anys immedia-tament anteriors a la data en què sinicie la suspensió del contracte.La suspensió del contracte per riscdurant lembaràs3.ÍNDICE
 31. 31. 32 PROTECCIÓ DE LA MATERNITATEl dret al subsidi sinicia, per a les treballadores per compte daltri, el mateix dia enquè sinicia la suspensió del contracte per risc durant lembaràs. Finalitza en comen-çar el descans per maternitat, en incorporar-se al seu lloc de treball anterior o a unaltre de compatible amb el seu estat o en extingir-se el contracte per causeslegals.En les treballadores per compte propi sinicia a partir de la data en què semet elcertificat dels servicis mèdics de lentitat gestora. Finalitza en començar el descansper maternitat, en incorporar-se a la seua activitat laboral o per causar baixa en laSeguretat Social.TramitacióLa sol.licitud ha diniciar-la la pròpia treballadora en les direccions provincials delINSS.La treballadora ha de presentar:- Model de sol.licitud de risc durant lembaràs- Documentació personalDNIDeclaració de la situació familiarDocumentació relativa a la cotització- Documentació relativa a la situació de risc durant lembaràs (vegeu elsannexos):· Declaració de lempresa sobre situació de risc durant lembaràs amblinforme del servici de prevenció de lempresa. En cas de treballadoresautònomes, declaració de la treballadora per compte propi en situacióde risc durant lembaràs.· Informe mèdic del facultatiu que atén la treballadora en el SistemaNacional de Salut.· Declaració empresarial sobre situació de risc durant lembaràs: suspen-sió del contracte.ÍNDICE
 32. 32. 33PROTECCIÓ DE LA MATERNITATEls servicis mèdics de lINSS emetran una certificació mèdica. Si la Mútua dAccidentsde Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social assumix les contingènciescomunes, shaurà daportar una certificació mèdica de lentitat.La direcció provincial de lentitat gestora pot sol.licitar un informe a la Inspecció deTreball i Seguretat Social per tal que manifeste la conformitat i discrepància en rela-ció amb les mesures adoptades per a lempresa, que puguen determinar el dret alsubsidi per risc durant lembaràs.El director provincial de lINSS dictarà una resolució i la notificarà a la interessada enel termini de 30 dies.Més informació en:- Direccions provincials de lInstitut Nacional de la Seguretat Social:Alacant: C/ Churruca, 26 - 03003 - 965 903 199Castelló: Pl. Jutge Borrull, 14 - 12003 - 964 727 300València: C/ Bailén, 46 - 46007 - 963 176 000A través de la direcció electrònica de lINSS també es pot imprimir el formulari apropiat:http://www.seg-social.esExistix a més un telèfon dinformació de lINSS: 900 166 565.ÍNDICE
 33. 33. 34 PROTECCIÓ DE LA MATERNITATFigura 2. PROCEDIMENT PER A LA SOL.LICITUD DE PRESTACIÓ ECONÒMICA PER RISC DURANTLEMBARÀS (REIAL DECRET 1251/2001)Treballadora embarassada en el lloc de treball del qual existisca risc per a lembaràs derivatdagents, procediments o condicions de treball i no haja sigut possible ni ladaptació ni elcanvi de lloc de treball.Presenta sol.licitud en lINSS* per mitjà de model imprés normalit-zat, acompanyada de:- Declaració de lempresa, per mitjà dinforme del servici de pre-venció que fa la vigilància de la salut, o pròpia en cas dautòno-mes, sobre inexistència de lloc sense risc.- Informe del metge del Servici Públic de Salut.- Certificat mèdic acreditatiu dembaràs i risc, de lEntitatGestora (INSS, mútua...) que cobrisca la IT per contingènciescomunes.- En cas de ser autònoma: declaració de la situació de lactivitat.Possible informe aclaridor de laInspecció de Treball i Seguretat SocialResolució del director provincial de lINSSReconeixement de la prestació econòmica No hi ha reconeixement de la(75 % de la base reguladora dIT per prestació econòmicacontingències comunes)Termini 30 diesReclamació prèvia a lINSS*INSS= Institut Nacional de la Seguretat SocialÍNDICE
 34. 34. 4. Protecció de la maternitaten la legislacióÍNDICE
 35. 35. ÍNDICE
 36. 36. 37PROTECCIÓ DE LA MATERNITATProtecció de la maternitaten la legislació4.Altres normes dinterésEn làmbit comunitari, la maternitat i la paternitat shan recollit en les Directives delConsell 92/85/CEE de 19 doctubre, en part ja comentada, i 96/34/CE del Consell, de3 de juny. La primera tracta la maternitat des del punt de vista de la salut i la segu-retat en el treball de la treballadora embarassada, que haja donat a llum o en perí-ode de lactància. La segona, relativa a lacord marc sobre el permís parental, preveuel permís parental i labsència del treball per motius de força major, com a mitjàimportant per a conciliar la vida professional i familiar i promoure la igualtat do-portunitats i de tracte entre hòmens i dones.La transposició a la legislació espanyola destes normes comunitàries es plasma comsha vist en la ja comentada Llei 39/1999, de 5 de novembre, per a promoure la con-ciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadores. El seu contingut, amés de les aportacions ja comentades relatives a la maternitat en relació amb lac-tivitat laboral, va introduir els canvis respecte a la legislació precedent sobre laregulació de permisos per maternitat/paternitat, adopció i acolliment, reducció dejornada i excedència per motius familiars, que poden veures a continuació.ÍNDICE
 37. 37. 38 PROTECCIÓ DE LA MATERNITATPermisos relacionats amb la maternitat i la seua regulacióTipus de permís Contingut NormativaPermís dematernitat- Embaràs i part- Acolliment oadopció- Part únic, acolliment o adopció demenors de 9 mesos: 16 setmanes,de les quals 6 són obligatòries des-prés del part. Les 10 setmanes res-tants es poden distribuir per amb-dós progenitors amb total flexibili-tat, per exemple, i poden optarper un aprofitament simultani osuccessiu.- Part múltiple: dos setmanes mésper fill, a partir del segon.- Igual en cas dadopció i acollimentde menors de 6 anys i majors de 6anys discapacitats o amb dificul-tats dintegració. Poden agafar-losimultàniament ambdós cònjuges.Adopció internacional: es pot avan-çar 4 setmanes per desplaçamental país dorigen- Directiva 92/85- Estatut delsTreballadors(ET) art. 48.4- Llei 39/1999ÍNDICE
 38. 38. 39PROTECCIÓ DE LA MATERNITATTipus de permís Contingut NormativaPermís per lactànciade fill menor de 9mesosGuarda legal- Dret a absència d1 hora del treball,ampliable en la mateixa proporcióen parts múltiples. Pot distribuir-se en fraccions de 1/2 hora. La donapodrà substituir este dret per unareducció de la seua jornada de 1/2hora. Indistintament la mare o elpare.- Igual en cas dacolliment o adopció,lactància natural o artificial.- Reducció de jornada, amb disminu-ció proporcional del salari. Per aatenció a familiars amb necessi-tats especials (menors de 6 anys,disminuïts físics, psíquics o sen-sorials).- ET art. 37.4- Llei 39/1999- ET art. 37.5- Llei 39/1999ÍNDICE
 39. 39. 40 PROTECCIÓ DE LA MATERNITATTipo de permiso Contenido Normativa- Pot sol.licitar-se en qualsevolmoment durant el període màximdels tres anys a partir de la datadel naixement del fill, o en casdadopció, des de la data de laresolució judicial o administrativa.- Es garantix la reserva del mateixlloc de treball durant el primerany i la reserva dun lloc delmateix grup professional o cate-goria equivalent per al períoderestant de lexcedència.- Poden sol.licitar-lo indistintamentel pare o la mare, biològics o adop-tius, però quan ambdós treballennomés pot exercir-lo un dells.Excedència per aatenció de fills- Directiva 96/34- ET art. 46.3 iDisp. addic. 14- Llei Gral. Seg.Soc. art. 180.b- Llei 39/1999ÍNDICE
 40. 40. 5. Normativa bàsicaÍNDICE
 41. 41. ÍNDICE
 42. 42. 43PROTECCIÓ DE LA MATERNITATNormativa bàsica5.- Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals (article 26, modificat per la Llei 39/99)(BOE núm. 269, de 10 de novembre de 1995).- Llei 39/1999, de 5 de novembre, per a promoure la conciliació de la vida familiar ilaboral de les persones treballadores (BOE núm. 266, de 6 de novembre de 1999).- Reial Decret 1251/2001, de 16 de novembre, pel qual es regulen les prestacionseconòmiques del sistema de Seguretat Social per maternitat i risc durant lem-baràs (BOE núm. 276, de 17 de novembre).- Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual saprova el text refós de laLlei de lEstatut dels Treballadors (BOE. núm 75, de 29 de març).Normativa sobre riscos específics amb referència a la maternitat- Reial Decret 783/2001, de 6 de juliol, per la qual saprova el Reglament sobre pro-tecció sanitària contra les radiacions ionitzants (BOE núm. 178, de 26 de juliol de2001).ÍNDICE
 43. 43. 44 PROTECCIÓ DE LA MATERNITAT- Reial Decret 363/95, de 10 de març, pel qual saprova el Reglament sobre notifi-cació de substàncies noves i classificació, envasament i etiquetatge de substàn-cies perilloses (BOE núm. 133, de 5 de juny).- Reial Decret 255/2003, de 28 de febrer, pel qual saprova el Reglament sobre clas-sificació, envasament i etiquetatge de preparats perillosos (BOE núm. 54, de 4 demarç).- Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i segure-tat dels treballadors davant dels riscos derivats o que poden derivar-se de lex-posició a vibracions mecàniques.Directives, convenis i recomanacions- Directiva 92/85/CEE del Consell, de 19 doctubre de 1992, relativa a laplicació demesures per a promoure la millora de la seguretat i de la salut en el treball dela treballadora embarassada, que haja donat a llum o en període de lactància(traslladada en la seua major part per la LPRL).- Comunicació COM (2000) 466 final, de la Comissió de les Comunitats Europeessobre les directrius per a lavaluació dels agents químics, físics i biològics, aixícom els procediments industrials considerats com perillosos per a la salut o laseguretat de la treballadora embarassada, que haja donat a llum o en període delactància (Directiva 92/85/CEE del Consell).- Conveni 183 OIT. Conveni sobre protecció de la maternitat, 2000 (no ratificat).- Recomanació 191 OIT. Recomanació sobre la protecció de la maternitat, 2000.ÍNDICE
 44. 44. 6. Referències bibliogràfiquesÍNDICE
 45. 45. ÍNDICE
 46. 46. 47PROTECCIÓ DE LA MATERNITATReferències bibliogràfiques6.1. Ministeri de Treball i Assumptes Socials. Institut Nacional de Seguretat i Higieneen el Treball. NTP 441: Tóxicos para la reproducción masculina (accedit el 27 de juliolde 2005). Disponible en: http:www.mtas.es/insht/ntp/ntp_441.htm2. Ministeri de Treball i Assumptes Socials. Institut Nacional de Seguretat i Higieneen el Treball. NTP 542: Tóxicos para la reproducción femenina (accedit el 27 de juliolde 2005). Disponible en: http:www.mtas.es/insht/ntp/ntp_542.htm3. Lawson CC, Schnorr TM, Daston GP et all. An occupational Reproductive ResearchAgenda for the Third Millenium. Environ Health Perspect 2003; 111(4):584-92.4. Schrader SM, Kanitz, MH. Occupational hazards to male reproduction.Occupational Medicine: State of the Ars Reviews 1994; 9(3):405-34.5. Gold EB, Tomich, E. Occupational hazards to fertility and pregnancy outcome.Occupational Medicine: State of the Ars Reviews 1994; 9(3):435-70.6. Escribà-Agüir V, Pérez-Hoyos-clots S, Saurel-Cubizolles MJ. Physical load andpsychological demand at work during pregnancy and preterm birth. Int ArchOccup Environ Health 2001; 74:583-588ÍNDICE
 47. 47. 48 PROTECCIÓ DE LA MATERNITAT7. Server, LI. Congenital malformations related to occupational reproductivehazards. Occupational Medicine: State of the Ars Reviews 1994; 9(3):435-70.8. Garcia AM, Benavides GG, Fletcher T. Parental exposure to pesticides and conge-nital malformations. Scand J Work Environ Health 1998; 24(6):473-80.6.1. Documents i adreces dinterés1. RE PROTOX. Reproductive Toxicology Center. http://reprotox.org2. Ministeri de Treball i Assumptes Socials. Institut Nacional de Seguretat i Higieneen el Treball. NTP 414. Reproducción: fuentes de información (accedit el 27 de juliolde 2005) . Disponible en: http:www.mtas.es/insht/ntp/ntp_414.h3. NIOSH. Efectos de los riesgos ocupacionales en la Salud Reproductiva de la Mujer.(accedit el 27 de juliol de 2005). Disponible en:www.cdc.gov./spanish/niosh/docs/99-104sp.html4. NIOSH. Efectos de los riesgos ocupacionales en la Salud Reproductiva del Hombre(accedit el 27 de juliol de 2005). Disponible en:http:www.cdc.gov./spanish/niosh/docs/malreproSp.html5. Institut de la Dona. Ministeri de Treball i Assumptes Socials. Guía para la nego-ciación colectiva en materia de riesgos laborales para la reproducción y la mater-nidad. Madrid: Institut de la Dona. Ministeri de Treball i Assumptes Socials, 2002.6. Institut de la Dona. Ministeri de Treball i Assumptes Socials. Guía de buenas prác-ticas para la mejora de la seguridad y salud en el trabajo por razones de repro-ducción. Madrid: Institut de la Dona. Ministeri de Treball i Assumptes Socials; 2002.ÍNDICE
 48. 48. 7. AnnexosÍNDICE
 49. 49. ÍNDICE
 50. 50. 51PROTECCIÓ DE LA MATERNITATAnnex IIIDECLARACIÓ EMPRESARIAL SOBRE SITUACIÓ DE RISC DURANT LEMBARÀSSr./Sra..........................................................................................................................................................................................en qualitat de......................................................de lorganisme/empresa ........................................................................................................................................................................................................................................................................amb núm. de codi de compte de cotització...........................................................................................................i domicili.....................................................................................................................núm ......................................................localitat..........................................................CP.....................................Província............................................................DECLARA QUE: Sra....................................................................................................................................................................Sòcia treballadora/treballadora desta empresa amb NAF .............................................................................i DNI...............................................................................................................................................................................................1. Ocupa el lloc de treball...............................................................................................................................................2. Que en el treball fa les activitat següents:............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. Que segons lavaluació de riscos realitzada dacord amb larticle 29 de la Llei 31/1995, deprevenció de riscos laborals (modificat per la Llei 39/1999), linforme de la qual elaboratpel Servici de prevenció de riscos laborals sadjunta, es troba exposada als següentsagents, procediments i condicions de treball, a pesar dhaver-se adoptat les mesuresnecessàries o no ser possible ladaptació del lloc de treball: .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4. Que el lloc de treball exercit és dels que NO figuren com exempts de riscos, en la relacióde llocs de treball que ha confeccionat lempresa prèvia consulta dels representants delstreballadors:..........................................d...............................................de........................(firma i segell de la empresa)ÍNDICE
 51. 51. 52 PROTECCIÓ DE LA MATERNITATIMFORME DEL SEVICI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS SOBRE SITUACIÓ DE RISC DURANTLEMBARÀS1NOM I COGNOMS DE LA TREBALLADORA........................................................................................................................DNI............................................................................................NAF...........................................................................................NOM O RAÓ SOCIAL DE LEMPRESA...................................................................................................................................CCC.............................................................................................................................................................................................Domicili.....................................................................................................................................................................................Activitat..................................................................................................................................................................................LLOC DE TREBALL...................................................................................................................................................................DESCRIPCIÓ DETALLADA DE LES TASQUES DEL LLOC DE TREBALL ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Realitzada lavaluació de riscos prevista en larticle 29 de la Llei 31/1995, de Prevenció deRiscos laborals (modificat per la Llei 39/1999), la treballadora, es troba exposada alssegüents agents, procediments i condicions de treball.Assenya- EXPOSICIÓ A AGENTS FÍSICSleu amb xExposició a xocs, vibracions o moviments bruscos. EspecifiqueuExposició a soroll (superior 80 dbA)Exposició a radiacions ionitzants (dosi estimada al llarg de lembaràs superior a1mSV)Exposició a radiacions electromagnètiques no ionitzantsExposició a temperatures extremes de fred o calorTreballs en atmosfera de sobrepressió elevadaEXPOSICIÓ A AGENTS QUÍMICSExposició a agents químics etiquetats amb les frases R40, R45, R46, R49, R61, R63, R64Mercuri i derivatsMedicaments antimitòticsMonòxid de carboni1Adjunteu a lannex IIIÍNDICE
 52. 52. 53PROTECCIÓ DE LA MATERNITATPlom i derivatsAltres productes químics. Especiqueu:Agents químics i procediments industrials enumerats en lannex I del Reial Decret665/1997EXPOSICIÓ A AGENTS BIOLÒGICSExposició a agents biològics que poden provocar avortaments o lesions físiques oneurològiques en el fetusExposició a agents biològics grups 3 i 4 RD 664/1997Exposició a agents biològics grup 2 del RD 664/1997, que poden causar una infecció en lamare i el tractament de la qual pot provocar alteracions en el fetusRISCOS ERGONÒMICSManipulació manual de càrregues. Especifiqueu:Postures i moviments forçats. Especifiqueu:Treball nocturn, treball a torns. Especifiqueu:Altres. Especifiqueu:ALTRES CONDICIONS DE TREBALLOBSERVACIONS...........................................,..................d ...................................de....................Signat per:Nom i cognoms............................................................................................DNI.......................................................................................................................Com a................................................................................................................del Servici de Prevenció de Riscos Laborals.ÍNDICE
 53. 53. 54 PROTECCIÓ DE LA MATERNITATINFORME MÈDIC PER RISC LABORAL EN LEMBARÀS*DADES DEL FACULTATIUSr./Sra. .........................................................................................................................................................................................Amb núm. de col.legiat................................, facultatiu del Centre de Salut/ Centre dEspecialitats........................................................................................................................................................................................................INFORMA1) Que............................................................................................................................................................................................està embarassada de..............setmanes de gestació, amb data probable de part.............................2) Que lembaràs és de curs normal i no és susceptible dIT per malaltia comuna.3) Que les condicions del seu lloc de treball, segons (1).................................................................................poden suposar un risc per a la salut de lembarassada o del fetus.......................................d......................................de.....................Firma i segell del col.legiat(1) Referix la pròpia treballadora/informe del servici de prevenció.* Linforme contindrà loriginal i dos còpies. Sentregarà loriginal a la treballadora, i del duplicat, unacòpia es tramitarà a la Inspecció de Servicis Sanitaris i laltra còpia quedarà en poder del facultatiu.ÍNDICE
 54. 54. 55PROTECCIÓ DE LA MATERNITATDECLARACIÓ DE LA TREBALLADORA PER COMPTE PROPI EN SITUACIÓ DE RISC DURANT LEMBARÀSSr./Sra. .........................................................................................................amb DNI.............................................................i domicili.......................................................................................................................................................núm.......................Localitat..............................................................CP...............................Província.................................................................DECLARA QUE:1. Que realitza les següents activitats i que les condicions del lloc de treball són:.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. Que el risc específic durant lembaràs és:Lespecificat en linforme que sadjunta elaborat per un servici de prevenció de ris-cos laborals, oEl següent (especifiqueu a continuació el risc de què es tracte, només en cas de noaportar informe elaborat per un servici de prevenció de riscos laborals):3. Que no hi ha un altre lloc de treball exempt de risc que puga exercir.4. Que cessa en lactivitat el...................................................................(1).............................................d........................................de....................Firma de la treballadora(1) Esta data no pot ser anterior a la de linforme dels metges desta entitat, i no ha de suposar la baixa en elrègim.ÍNDICE
 55. 55. 56 PROTECCIÓ DE LA MATERNITATAnnex IVDECLARACIÓ EMPRESARIAL SOBRE SITUACIÓ DE RISC DURANT LEMBARÀSSUSPENSIÓ DEL CONTRACTEDADES DE LEMPRESASr./Sra. .......................................................................................................................................................................................en qualitat de...................................................de lorganisme o empresa...............................................................amb núm de codi de compte de cotització...............................................................................................................i domicili ..................................................................................................................................................núm...........................Localitat.............................................................CP....................................Província.............................................................DECLARA QUE: ...........................................................................................................................................................................sòcia treballadora/treballadora (1) desta empresa, amb NAF.........................................................................i DNI...................................................1. Que en relació amb lexistència dun altre lloc de treball compatible amb el seu estat(2)........................................................................................................................................................................................................2. En conseqüència i atés que no resulta tècnicament o objectivament possible el canvi delloc, es declara el pas de la treballadora dalt citada a la situació de suspensió del con-tracte de treball amb data..........................................................................................................de...............................................de..................Vist i plau del representant del Servici Firma i segell de lempresade Prevenció o Mútua si és el cas (3)Firma i nom de qui firmaDNI.......................................................................(1) Ratlles allò que no pertoque.(2) Declaració sobre existència o no dun altre lloc compatible amb el seu estat.(3) Si no se subscriu pels sindicats, sha daportar un informe complementari.ÍNDICE
 56. 56. ÍNDICE
 57. 57. ÍNDICE

×