1. pengertian f.muamalah

9,120 views
8,661 views

Published on

1 Comment
4 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
9,120
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
105
Actions
Shares
0
Downloads
136
Comments
1
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

1. pengertian f.muamalah

 1. 1. Materi 1 : Pengertian Fiqh Muamalah
 2. 2. ISLAM DAN KEHIDUPANMakna Islam•Selamat, damai, tunduk, pasrah,berserah diri•Penyerahan diri kepada Allah (QS.3 :19)Ruang Lingkup Islam•Aqidah : Rukun Iman•Syariah : Rukun Islam•Akhlaq : Tazkiyatu Nafs, Manajemen Qolbu dll 2
 3. 3. CAKUPAN ISLAM
 4. 4. CAKUPAN ISLAMAQIDAH (IMAN):Aqad = perikatan  Arkanul Iman, meliputi: Iman kepada Allah,Malaikat, Kitab, Nabi & Rasul, Hari Akhir dan Qadha & QadarAKHLAQ (IHSAN):Engkau beribadah kepada Tuhanmu seolah-olah engkau melihat-Nya sendiri, kalaupun engkau tidak melihatnya, maka IamelihatmuSYARI’AH (ISLAM):Jalan yang harus ditempuh atau garis yang mestinya dilalui. Didalamnya di atur mengenai ibadah dan muamalah
 5. 5. •Syariah Peraturan-peraturan (prinsip), hukum, dasar pokok ajaran Islam yang telah digariskan oleh Allah untuk dipatuhi manusia dalam kehidupannya sebagai penghubung dengan Allah dan manusia atau dengan kata lain sebagai rule of the game dari kehidupan ini, sehingga manusia tidak sesat dan going no where•Maqoshid syariah (orientasi) : mewujudkan maslahat bagi manusia dalam menjalani kehidupan•Contoh : menjaga lima hal pokok : agama, jiwa, harta, akal, kehormatan atau keturunan
 6. 6. FiqhPengetahuan (pemahaman) tentang hukum- hukum syara’ yang berhubungan dengan ‘amaliyah manusia berdasarkan atas dalil-dalil yang jelas dan terperinciJenis – jenis fiqh : Ibadah, Muamalah, Munakahah, Siyasah, Jinayah dllHubungan Syariah dan Fiqh•Syariah adalah ajaran, prinsip, dan hukum dari Allah dan Rasul atau dasar-dasar pokok agama Islam yang bersumber dari Allah dan Rasul•Fiqh adalah hukum aplikatif (ibadah dan muamalah) berdasarkan hukum Allah dan Rasul•Syariah lebih luas dan komprehensif, fiqh buah kajian manusia sebagai implementasi dari syariah
 7. 7. Keistimewaan Fiqh•Berdasarkan syariah•Berdampak dunia dan akhirat•Menyeluruh (sedikit di bawah syariah) dan lebih banyak dari hukum positif•ElastisUrgensi dan Orientasi Fiqh•Mendapatkan manfaat yang maksimal dari syariah•Mengetahui yang halal dan haram, tata cara beribadah yang benar•Analisa sistem non-Islam dengan parameter syariah•Menjawab tantangan zaman, mengamalkan tauhid
 8. 8. PENGANTAR FIQH MUAMALAHFiqh muamalah;hukum-hukum yang berkenaan dengan perbuatan manusia dan hubungan sesama, dalam hal harta, kepemilikan, hak, akad, dan penyelesaian perselisihan diantara merekaSumber Hukum Fiqh MuamalahSumber Primer; Al Qur’an, As Sunnah, Ijma’, QiyasSumber Sekunder : Istislah, Istihsan, ‘Urf, Mashalah dll
 9. 9. Perbedaan Fiqh Ibadah dan MuamalahFiqh Ibadah ; ;Fiqh MuamalahAsal sesuatu haram- Asal sesuatu halal-Kehati-hatian dlm fatwa- Kemudahan-Tidak rasional- Rasional-Stagnan/ statis- Berkembang-Porsi ijtihad sedikit- Porsi Ijtihad besar-
 10. 10. Hukum asal Ibadah:Segala sesuatunya dilarang dikerjakan, kecuali yang ada petunjuknyadalam al-Qur’an atau sunnah Hukum asal Muamalah:Segala sesuatunya dibolehkan kecuali ada larangan dalam al-Qur’anatau as-Sunnah
 11. 11. CAKUPAN SYARIAH SECARA LUAS SYARIAH KEYAKINAN PERBUATANILMU TAUHID/ AKHLAK AMALIYAH/ ILMU KALAM/ TASAWUF/ ILMU FIQH/ FIQH FIQH FIQH FIQH IBADAH MUAMALAH MUNAKAHAH UQUBAH ‘ THAHARAH, SALAT, HUDUD, QISHASH, ZAKAT, PUASA, I’TIKAF, PERTUKARAN HARTA; TA’ZIR JENAZAH, HAJI&UMRAH, &JUAL BELI,TITIPAN PERNIKAHAN, ;MUKHASHAMAT MESJID, SUMPAH&NAZAR, , PINJAM MEMINJAM PERCERAIAN ,GUGATAN,TUNTUTAN JIHAD, MAKANAN&MINUMAN, WARIS,WAKAF, HIBAH SAKSI, HAKIM&PERADILAN KURBAN&SEMBELIHAN
 12. 12. FIQH MUAMALAHPENGERTIAN FIQHFiqh : memahami(Qs ; Al An’am 6;65, Al-A’raf, 7;179, Al-Anfal,8;65, al-Taubah, 9;81, 127 dan Al-Munafiqun, 63:3
 13. 13. • PENGERTIAN MUAMALAH Muamalah ; saling bertindak, saling berbuat, saling mengamalkan.• FIQH MUAMALAH ; > Arti luas : aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial >>Arti Sempit: aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda
 14. 14. PEMBAGIAN MUAMALAH1. Muamalah Madiyah : muamalah yang mengkaji obyeknya ; benda yang halal, haram dan syubhat untuk diperjualbelikan, benda- benda yang memadaratkan dan benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia serta segi-segi yang lainnya
 15. 15. 2. Muamalah adabiyah : muamalah yang mengkaji subyeknya; ditinjau dari segi tukar menukar benda yang bersumber dari panca indra manusia yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban misalnya keridhaan kedua belah pihak, ijab qabul, dusta, menipu dll
 16. 16. RUANG LINGKUP FIQH MUAMALAH• Bersifat Madiyah ; al bai’ al-tijarah, al-rahn, kafalah dan dlaman,hiwalah, taflis, al-hajru, al- syirkah, al-mudharabah, al-ijarah, al-’ariyah, al- wadli’ah, al-luqathah, al-mujara’ah, al- mukhabarah, ujrat al ‘amal, al-syuf’ah, al-ji’alah, al-qismah, al-hibbah, al-ibra’, al-shulhu, beberapa masalah mu’ashirah ; masalah bunga bank, asuransi, kredit dan masalah- masalah baru lainnya
 17. 17. Korelasi Fiqh Muamalahdengan Ekonomi Islam• Ekonomi Islam lebih luas• Fiqh muamalah adalah instrumen teknis ekonomi Islam
 18. 18. • bersifat adabiyah ; ijab kabul, saling meridhai,tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hakdan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan,pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatuyang bersumber dari indra manusia yang adakaitannya dengan peredaran harta dalam hidupbermasyarakat
 19. 19. KONSEP DASAR FIQH MUAMALAH• Hukum asal dalam muamalah adalah mubah (diperbolehkan)• Konsep Fiqh Muamalah untuk mewujudkan kemaslahatan• Menetapkan harga yang kompetitif• Meninggalkan intervensi yang dilarang• Menghindari eksploitasi• Memberikan kelenturan dan toleransi• Jujur dan amanah
 20. 20. Prinsip Muamalah1. Bolehnya segala bentuk usaha2. Haramnya segala kezaliman dengan memakan harta secara bathil, seperti : riba, ghasab, korupsi, monopoli, penimbunan , dll3. Jujur dan saling menasehati4. Asas manfaat yang diakui syara’ dalam setiap akad5. Tidak ada penipuan & manipulasi, MAGHRIB ( Maysir, Ghoror, Riba )6. Tidak melalaikan dan meninggalkan kewajiban atau bertentangan dengan manhaj Allah7. Asas akuntabilitas
 21. 21. Sumber Hukum Fiqh Muamalah MaliyahAL QURAN AL HADITS Ijma Qiyas Sumber Hukum NASH Ijtihad Istihsan Fiqh Muamalah Maliyah Istislah Urf‘ PRIMER SEKUNDER next
 22. 22. Sumber Hukum Fiqh Muamalah Maliyah PRIMERAl QURAN ASSUNNAH IJMA QIYAS  Nilai-nilai Ekonomi  Kesepakatan  Permasalahan ekonomi dan  Penjelasan Al Qur’an keluarga berkembang  Hukum yg bersifat umum  Perinci Al Qur’an  Ijma’ Wilayah  Hukum rinci yg mendasar  Penemu Hukum Ekonomi  Konferensi Fiqh Internasional  Al Qur’an & Hadits terbatas Nashnya : Rinciannya dalam  Memberikan koridor & batas As sunnah   Adanya persamaan sebab dan kegiatan ekonomi  permasalahan hukum yang Ijtihad  Memberi subtansi berkembang  Melihat Konteks Periwayatan sunnah next
 23. 23. Sumber Hukum Fiqh Muamalah Maliyah SEKUNDER ISTIHSAN ISTISLAH AL ‘URF  meninggalkan Qiyas  Penetapan hukum berlandaskan  Kebiasaan kelompok masyarakatkarena adan alasan yg lebih kuat ) kepentingan umum (mashlahat akan sesuatu yang menjadi rujukan yg tidak terdapat dalam Nash Istihsan Qiyas, daruri, sunnah, Ijma   maslahat yg dimaksud sesuai  sumber hukum sesuai dengan Istihsan lebih diutamakan dari Qiyas  kehendak syariat tujuan syariat,dilakukan jika ada Nash dlm Al Qur’an   sesuai dgn maqosid syariah  beberapa kaidah fiqh yang berlandaskan Sunnah, Ijma  manfaat lebih besar dari mudharatnya al ‘urf  maslahat VS kerusakan  preventif mechanisme  perubahan hukum sesuai perubahan waktu & tempat  maslahat vs Nash  Istislah vs Istihsan  masalah yg berlandaskan Istislah :  Kepentingan Publik  Peradilan & Perdata  Perubahan hukum sesuai perubahan waktu & Tempat  maslahat VS Nash
 24. 24. PENGERTIAN & BIDANG KAJIAN FIQH MUAMALAH ISLAM SEBAGAI JALAN HIDUP ISLAM SEBAGAI JALAN HIDUP ISLAM ”SYARIAH ISLAMIAH“ AQIDAH SYARIAH AKHLAK FIQH ”IBADAH DLM ARTI LUAS“ MUAMALAH IBADAH ”Efek Sosial“HUKUM EKONOMI POLITIK SOSIAL BUDAYA PENDIDIKAN next
 25. 25. PENGERTIAN & BIDANG KAJIAN FIQH MUAMALAH HUKUM Hukum Publik Hukum Private Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum HukumInternasional Keruangan Internasional Pidana Konstitusi Administrasi Perdata Dagang Acara umum Negara Khusus next
 26. 26. PENGERTIAN & BIDANG KAJIAN FIQH MUAMALAH EKONOMI Ekonomi Makro Ekonomi Int’n Finance Mikro  Investasi  Pertumbuhan Ekonomi  Perdagangan Luar negeri Produksi  Perbankan Syariah  Kegiatan Ekonomi Pemerintah  Neraca Pembayaran Konsumsi  Lembaga Keuangan Syariah  Uang  Kurs Valuta Asing Distribusi Non Bank  Fiskal  Dll  Perusahaan Pasar  Moneter  Koperasi Dll  Keseimbangan Ekonomi  Baitul Maal  Dll next
 27. 27. HUBUNGAN FIQH MUAMALAH MALIYAH DENGAN POLA KEGIATAN EKONOMI KESEJAHTERAAN DAN KEMAKMURAN LAHIR & BATHIN Keu Hasil Bagi n tun e wa ga n/ , S Dev p ah iden ji ,U PEMERINTAH , Ga Za ka n t& h e ta id Pa ev )Fiskal( in ja k Su , G er /D m bs aj i IMPORT Pe k i di , U ja Pa n La pa ra ng h & ua su t el ka ng ng Za Pe Ekspor RUMAH TANGGA LUAR NEGERI ImportPERUSAHAAN Import INDIVIDU Pengeluaran perilaku konsumsi Islami Pola Investasi Pola Simpanan/Tabungan LEMBAGA Bagi Hasil KEUANGAN Bagi Hasil SYARIAH BANK SENTRAL )Moneter(
 28. 28. HUBUNGAN FIQH MUAMALAH MALIYAH DENGAN POLA KEGIATAN EKONOMI PEMERINTAH & BANK SENTRAL Puas Surplus Bagi Hasil Bagi Hasil Puas Defisi Defisit / Pembiayaan )Modal (Saham )Investasi (Tab, Sim Bagi Hasil LEMBAGA INVESTORPERUSAHAAN Surplus / Investasi KEUANGAN INDIVIDU Deviden, Bagi Hasil, Bonus LEMBAGA Bagi Hasil Deviden/Capital Gain SYARIAH Pembelian Saham cost Transaction ,Fee, Komisi Pembelian Saham Fee, Komisi, Cost Transaction Fresh Money PASAR MODAL Deviden, Komisi, Fee Deviden, Komisi, Fee

×