พืชมีดอกและพืชไร้ดอก

30,867 views
29,848 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
30,867
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
24
Actions
Shares
0
Downloads
115
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

พืชมีดอกและพืชไร้ดอก

 1. 1. พืชมีดอกและพืชไม่ มีดอกดอก
 2. 2. พืชเป็ นสิ่ งมีชีวตที่มีความสาคัญต่อคนและสัตว์เป็ นอย่าง ิมาก เพราะเป็ นแหล่งอาหารและอากาศซึ่งจาเป็ นต่อการดารงชี วตของ ิคนและสัตว์และยังช่วยสร้างสมดุลให้แก่ธรรมชาติ ซึ่งพืชในโลกนี้มีอยู่มากมายหลายชนิด นักวิทยาศาสตร์ จึงได้ใช้เกณฑ์ต่าง ๆ ในการจัดหมวดหมู่พืช เกณฑ์ที่ใช้ในการจัดหมวดหมู่พืชที่แสดงถึงสายพันธุ์ของพืชที่ใกล้ชิดที่สุดคือ การจาแนกพืชโดยการสื บพันธุ์ ซึ่งทาให้สามารถแบ่งพืชได้เป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ พืชมีดอก และพืชไม่มีดอกหรื อพืชไร้ดอก
 3. 3. พืชมีดอก หมายถึง พืชที่เมื่อเจริ ญเติบโตเต็มที่แล้วจะมีดอกไว้สาหรับสื บพันธุ์ จัดเป็ นพืช ่ ั่ชั้นสู ง ได้แก่พืชส่ วนมากที่เราพบเห็นอยูทวไป
 4. 4. ดอกของพืชจำแนกตำมกำรเกิดได้ 2 ชนิด คือ 1) ดอกเดี่ยว คือ ดอกที่โพล่ข้ ึนมาจากก้านชูดอกเพียงก้านเดียว เช่น กุหลาบ ดอกบัว 2) ดอกช่อ คือ ดอกหลายๆ ดอก ที่ออกมาจากก้านดอกเดียวกัน เช่น ดอกเข็มดอกกล้วยไม้
 5. 5. ดอกมะเขือ
 6. 6. ชบำ
 7. 7. พู่ระหง
 8. 8. กุหลำบ
 9. 9. ตำลึง
 10. 10. มะละกอ
 11. 11. ดอกบวบ
 12. 12. พืชมีดอกบางชนิดมีขนาดใหญ่ สามารถสังเกตได้ชดเจน แต่บางชนิดก็มีดอกขนาดเล็กมากจน ัสังเกตไม่ค่อยเห็น เช่น จอก แหน เป็ นต้น พืชมีดอกบางชนิ ดไม่ค่อยออกดอก นาน ๆ จึงออกดอกให้เราเห็นสักครั้งหนึ่ ง เช่น ไผ่ ตะไคร้ ว่านต่าง ๆเป็ นต้น
 13. 13. ดอกข่า
 14. 14. โกสน
 15. 15. ดอกไผ่
 16. 16. ดอกวำสนำ
 17. 17. พืชไม่ มดอกหรือพืชไร้ ดอก หมายถึง พืชที่เมือ ี ่เจริญเติบโตเต็มที่แล้วไม่ มดอก จัดเป็ นพืชที่มี ีวิวฒนาการต่ากว่าพืชมีดอก มีจานวนชนิดไม่มากเท่าพืช ัมีดอก เราจึงพบได้นอยกว่าพืชมีดอก ้เช่น มอสส์ เฟิ ร์น สน ปรง แป๊ ะก๊วย หวายทะนอยหญ้าถอดปล้อง(หญ้าหางม้า)
 18. 18. ปรง
 19. 19. พืชไม่ มีดอกหรือพืชไร้ ดอก หมายถึง พืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่ แล้ วไม่ มีดอก จัดเป็ นพืชที่มีวิวฒนาการต่ากว่าพืชมีดอก มีจานวน ั ชนิดไม่มากเท่าพืชมีดอก เราจึงพบได้ น้อยกว่าพืชมีดอก เช่น มอสส์ เฟิ ร์น สน ปรง แป๊ ะก๊ วย หวายทะนอย หญ้ าถอด ปล้ อง(หญ้ าหางม้ า) ผักกูด
 20. 20. ชำยผ้ ำสี ดำ
 21. 21. เฟิ ร์ นหำงไก่
 22. 22. กระแตไต่ ไม้

×