Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
Munshi premchand's greatest short stories shatranj ke khiladi
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Munshi premchand's greatest short stories shatranj ke khiladi

 • 9,765 views
Published

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
9,765
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
145
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Premchand Shatranj Ke Khiladi Chapter 1 DV ´ÉÉÊVÉnù+±ÉÒ ¶Éɽþ EòÉ ºÉ¨ÉªÉ lÉÉ* ±ÉJÉxÉ>ð ʴɱÉÉʺÉiÉÉ Eäò ®ÆúMÉ ¨Éå bÚ÷¤ÉÉ ½Öþ+É lÉÉ* UôÉä]äõ-¤Écä÷, +¨ÉÒ®ú-MÉ®úÒ¤É, ºÉ¦ÉÒ Ê´É±ÉÉʺÉiÉÉ ¨Éå bÚ÷¤Éä ½Öþ lÉä* EòÉä<Ç xÉÞiªÉ +Éè®ú MÉÉxÉ EòÒ ¨ÉVÉÊ±ÉºÉ ºÉVÉÉiÉÉ lÉÉ,iÉÉä EòÉä<Ç +¡òÒ¨É EòÒ {ÉÒxÉEò ½þÒ Eäò ¨ÉVÉä ±ÉäiÉÉ lÉÉ* VÉÒ´ÉxÉ Eäò |ÉiªÉäEò ʴɦÉÉMÉ ¨Éå +ɨÉÉänù-|ɨÉÉänùEòÉ |ÉÉvÉÉxªÉ lÉÉ* ¶ÉɺÉxÉ Ê´É¦ÉÉMÉ ¨Éå, ºÉÉʽþiªÉ IÉäjÉ ¨Éå, ºÉɨÉÉÊVÉEò ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå, Eò±ÉÉ EòÉè¶É±É ¨Éå,=tÉäMÉ-vÉxvÉÉå ¨Éå, +ɽþÉ®ú-ʴɽþÉ®ú ¨Éå, ºÉ´ÉÇjÉ Ê´É±ÉÉʺÉiÉÉ ´ªÉÉ{iÉ ½þÉä ®ú½þÒ lÉÒ* Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ Ê´É¹ÉªÉ-´ÉɺÉxÉÉ ¨Éå, EòÊ´ÉMÉhÉ |Éä¨É +Éè®ú Ê´É®ú½þ Eäò ´ÉhÉÇxɨÉå, EòÉ®úÒMÉ®ú Eò±ÉɤÉkÉÚ +Éè®ú ÊSÉEòxÉ ¤ÉxÉÉxÉä ¨Éå, ´ªÉ´ÉºÉɪÉÒ ºÉÖ®ú¨Éå, <jÉ Ê¨ÉººÉÒ +Éè®ú =¤É]õxÉ EòÉ®úÉäVÉMÉÉ®ú Eò®úxÉä ¨Éå ʱÉ{iÉ lÉä* ºÉ¦ÉÒ EòÒ +ÉÄJÉÉå ¨Éå ʴɱÉÉʺÉiÉÉ EòÉ ¨Énù UôɪÉÉ ½Öþ+É lÉÉ* ºÉƺÉÉ®ú ¨ÉåCªÉÉ ½þÉä ®ú½þÉ ½èþ <ºÉEòÒ ÊEòºÉÒ EòÉä Jɤɮú xÉ lÉÒ* ¤É]äõ®ú ±Éc÷ ®ú½äþ ½éþ* iÉÒiÉ®úÉå EòÒ ±Éc÷É<Ç Eäò ʱÉ{ÉɱÉÒ ¤ÉnùÒ VÉÉ ®ú½þÒ ½èþ* Eò½þÓ SÉÉè®úºÉ ʤÉUôÒ ½Öþ<Ç ½èþ* {ÉÉè ¤ÉÉ®ú½þ EòÉ ¶ÉÉä®ú ¨ÉSÉÉ ½Öþ+É ½èþ* Eò½þÓ¶ÉiÉ®ÆúVÉ EòÉ PÉÉä®ú ºÉÆOÉÉ¨É ÊUôc÷É ½Öþ+É ½èþ* ®úÉVÉÉ ºÉä ±ÉäEò®ú ®ÆúEò iÉEò <ºÉÒ vÉÖxÉ ¨Éå ¨ÉºiÉ lÉä* ªÉ½þÉÄiÉEò ÊEò ¡òEòÒ®úÉå EòÉä {ÉèºÉä ʨɱÉiÉä iÉÉä ´Éä ®úÉäÊ]õªÉÉÄ xÉ ±ÉäEò®ú +¡òÒ¨É JÉÉiÉä ªÉÉ ¨ÉnùEò {ÉÒiÉä* ¶ÉiÉ®ÆúVÉiÉɶÉ, MÉÆVÉÒ¡òÉ, JÉä±ÉxÉä ¨Éå ¤ÉÖÊrù iÉÒµÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ, Ê´ÉSÉÉ®ú ¶ÉÊHò EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ, {ÉäSÉÒnùɨɺɱÉÉå EòÉä ºÉÖ±ÉZÉÉxÉä EòÒ +ÉnùiÉ {Éc÷iÉÒ ½èþ, ªÉä nù±ÉÒ±Éå VÉÉä®ú Eäò ºÉÉlÉ {Éä¶É EòÒ VÉÉiÉÒ lÉÓ* (<ºÉºÉ¨|ÉnùÉªÉ Eäò ±ÉÉäMÉÉå ºÉä nÖùÊxɪÉÉ +¤É ¦ÉÒ JÉɱÉÒ xɽþÓ ½èþ* ) <ºÉ汃 +MÉ®ú ʨÉVÉÉÇ ºÉVVÉÉnù +±ÉÒ+Éè®ú ¨ÉÒ®ú ®úÉè¶ÉxÉ +±ÉÒ +{ÉxÉÉ +ÊvÉEòÉÆ¶É ºÉ¨ÉªÉ ¤ÉÖÊrù-iÉÒµÉ Eò®úxÉä ¨Éå ´ªÉiÉÒiÉ Eò®úiÉä lÉä iÉÉä ÊEòºÉÒÊ´ÉSÉÉ®ú ¶ÉÒ±É {ÉÖ°ü¹É EòÉä CªÉÉ +É{ÉÊkÉ ½þÉä ºÉEòiÉÒ lÉÒ ? nùÉäxÉÉå Eäò {ÉÉºÉ ¨ÉÉè°üºÉÒ VÉÉMÉÒ®åú lÉÓ,VÉÒÊ´ÉEòÉ EòÒ EòÉä<Ç ÊSÉxiÉÉ xÉ lÉÒ* PÉ®ú ¨Éå ¤Éè`äö SÉJÉÉäÊiɪÉÉÄ Eò®úiÉä* +ÉÊJÉ®ú +Éè®ú Eò®úiÉä ½þÒ CªÉÉ ?|ÉÉiÉ:EòÉ±É nùÉäxÉÉå ʨÉjÉ xÉɶiÉÉ Eò®úEäò ʤɺÉÉiÉ Ê¤ÉUôÉ Eò®ú ¤Éè`ö VÉÉiÉä, ¨ÉÖ½þ®äú ºÉVÉ VÉÉiÉä +Éè®ú ±Éc÷É<ÇEäò nùÉÄ´É{ÉäSÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉiÉä lÉä* Ê¡ò®ú Jɤɮú xÉ ½þÉäiÉÒ lÉÒ ÊEò Eò¤É nùÉä{ɽþ®ú ½Öþ<Ç Eò¤É iÉҺɮúÉ {ɽþ±É,
 • 2. Eò¤É ¶ÉɨÉ* PÉ®ú Eäò ¦ÉÒiÉ®ú ºÉä ¤ÉÉ®ú-¤ÉÉ®ú ¤ÉÖ±ÉÉ´ÉÉ +ÉiÉÉ lÉÉ --JÉÉxÉÉ iÉèªÉÉ®ú ½èþ*ªÉ½þÉÄ ºÉä VÉ´ÉÉ¤É Ê¨É±ÉiÉÉ - SɱÉÉä +ÉiÉä ½éþ, nùºiÉ®úJ´ÉÉxÉ Ê¤ÉUôÉ+Éä* ªÉ½þÉÄiÉEò ÊEò ¤ÉÉ´É®úSÉÒ Ê´É´É¶É ½þÉäEò®ú Eò¨É®äú ¨Éå ½þÒ JÉÉxÉÉ ®úJÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ, +Éè®ú nùÉäxÉÉå ʨÉjÉ nùÉäxÉÉå EòɨɺÉÉlÉ-ºÉÉlÉ Eò®úiÉä lÉä* ʨÉVÉÉÇ ºÉVVÉÉnù +±ÉÒ Eäò PÉ®ú ¨Éå EòÉä<Ç ¤Éc÷É-¤ÉÚføÉ xÉ lÉÉ, <ºÉ汃 =x½þÓ EäònùÒ´ÉÉxÉJÉÉxÉä ¨Éå ¤ÉÉÊVɪÉÉÄ ½þÉäiÉÒ lÉÓ ; ¨ÉMÉ®ú ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ xÉ lÉÒ ÊEò ʨÉVÉÉÇ Eäò PÉ®ú Eäò +Éè®ú ±ÉÉäMÉ =ºÉEäò <ºÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú ºÉä JÉÖ¶É ½þÉå*PÉ®ú ´ÉɱÉÒ EòÉ iÉÉä Eò½þxÉÉ ½þÒ CªÉÉ, ¨ÉÖ½þ±±Éä´ÉɱÉä PÉ®ú Eäò xÉÉèEò®ú-SÉÉEò®ú iÉEò ÊxÉiªÉ uäù¹É{ÉÚhÉÇÊ]õ{{ÉÊhɪÉÉÄ ÊEòªÉÉ Eò®úiÉä lÉä ¤Éc÷É ¨ÉxɽÚþºÉ JÉä±É ½èþ* PÉ®ú EòÉä iɤÉɽþ Eò®ú näùiÉÉ ½èþ* JÉÖnùÉ xÉEò®äú ÊEòºÉÒ EòÉä <ºÉEòÒ SÉÉ]õ {Écä÷* +Énù¨ÉÒ nùÒxÉ nÖùÊxɪÉÉ ÊEòºÉÒ Eäò EòÉ¨É EòÉ xɽþÓ ®ú½þiÉÉ, xÉ PÉ®úEòÉ xÉ PÉÉ]õ EòÉ* ¤ÉÖ®úÉ ®úÉäMÉ ½èþ ªÉ½þÉÄ iÉEò ÊEò ʨÉVÉÉÇ EòÒ ¤ÉäMÉ¨É ºÉɽþ¤ÉÉ EòÉä <ºÉºÉä <iÉxÉÉ uäù¹É lÉÉÊEò +´ÉºÉ®ú JÉÉäVÉ-JÉÉäVÉ Eò®ú {ÉÊiÉ EòÉä ±ÉiÉÉc÷iÉÒ lÉÓ* {É®ú =x½åþ <ºÉEòÉ +´ÉºÉ®ú ¨ÉÖζEò±É ºÉäʨɱÉiÉÉ lÉÉ* ´É½þ ºÉÉäSÉiÉÒ ®ú½þiÉÒ lÉÓ, iÉ¤É iÉEò =vÉ®ú ¤ÉÉVÉÒ Ê¤ÉUô VÉÉiÉÒ lÉÒ* +Éè®ú ®úÉiÉ EòÉä VɤɺÉÉä VÉÉiÉÒ lÉÓ, iÉ¤É Eò½þÓ Ê¨ÉVÉÉÇ VÉÒ ¦ÉÒiÉ®ú +ÉiÉä lÉä* ½þÉÄ xÉÉèEò®úÉå {É®ú ´É½þ +{ÉxÉÉ MÉÖººÉÉ =iÉÉ®úiÉÒ®ú½þiÉÒ lÉÓ- CªÉÉ {ÉÉxÉ ¨ÉÉÄMÉä ½éþ ? Eò½þ nùÉä +ÉEò®ú ±Éä VÉɪÉÄ* JÉÉxÉä EòÒ ¦ÉÒ ¡ÖòºÉÇiÉ xɽþÓ ½èþ ? ±ÉäVÉÉEò®ú JÉÉxÉÉ ÊºÉ®ú {É®ú {É]õEò nùÉä, JÉɪÉÄ SÉɽäþ EÖòkÉä EòÉä ÊJɱÉÉ´Éå* {É®ú °ü¤É°ü ´É½þ ¦ÉÒ EÖòUô xÉEò½þ ºÉEòiÉÒ lÉÓ* =xÉEòÉä +{ÉxÉä {ÉÊiÉ ºÉä =iÉxÉÉ ¨É±ÉÉ±É xÉ lÉÉ ÊVÉiÉxÉÉ ¨ÉÒ®ú ºÉɽþ¤É ºÉä* =x½þÉåxÉä=ºÉEòÉ xÉÉ¨É ¨ÉÒ®ú ʤÉMÉÉcÝ÷ ®úJÉ UôÉäc÷É lÉÉ* ¶ÉɪÉnù ʨÉVÉÉÇ VÉÒ +{ÉxÉÒ ºÉ¡òÉ<Ç näùxÉä Eäò 汃 ºÉÉ®úÉ<±VÉÉ¨É ¨ÉÒ®ú ºÉɽþ¤É ½þÒ Eäò ʺɮú lÉÉä{É näùiÉä lÉä* Eò ÊnùxÉ ¤ÉäMÉ¨É ºÉɽþ¤ÉÉ Eäò ʺɮú ¨Éå nùnÇù ½þÉäxÉä ±ÉMÉÉ* =x½þÉåxÉä ±ÉÉéc÷Ò ºÉä Eò½þÉ - VÉÉEò®ú ʨÉVÉÉǺÉɽþ¤É EòÉä ¤ÉÖ±ÉÉ ±ÉÉä* ÊEòºÉÒ ½þEòÒ¨É Eäò ªÉ½þÉÄ ºÉä nù´ÉÉ ±ÉɪÉå* nùÉèc÷, VɱnùÒ Eò®ú * ±ÉÉéc÷Ò MɪÉÒ iÉÉäʨÉVÉÉÇ xÉä Eò½þÉ- SÉ±É +¦ÉÒ +ÉiÉä ½éþ* ¤ÉäMÉ¨É ºÉɽþ¤ÉÉ EòÉ Ê¨ÉVÉÉVÉ MÉ®ú¨É lÉÉ * <iÉxÉÒ iÉÉ¤É Eò½þÉÄ
 • 3. ÊEò =xÉEäò ʺɮú ¨Éå nùnÇù ½þÉä, +Éè®ú {ÉÊiÉ ¶ÉiÉ®ÆúVÉ JÉä±ÉiÉÉ ®ú½äþ* SÉä½þ®úÉ ºÉÖJÉÇ ½þÉä MɪÉÉ * ±ÉÉéc÷Ò ºÉäEò½þÉ- VÉÉEò®ú Eò½þ +¦ÉÒ SÉ汃 xɽþÓ iÉÉä ´É½þ +É{É ½þÒ ½þEòÒ¨É Eäò ªÉ½þÉÄ SɱÉÒ VÉɪÉÄMÉÒ* ʨÉVÉÉÇVÉÒ ¤Éc÷Ò Ênù±ÉSɺ{É ¤ÉÉVÉÒ JÉä±É ®ú½äþ lÉä ; nùÉä ½þÒ ÊEò¶iÉÉå ¨Éå ¨ÉÒ®ú ºÉɽþ¤É EòÒ ¨ÉÉiÉ ½Öþ<Ç VÉÉiÉÒ lÉÒ,ZÉÄZɱÉÉ Eò®ú ¤ÉÉä±Éä- CªÉÉ äºÉÉ nù¨É ±É¤ÉÉå {É®ú ½èþ ?VÉ®úÉ ºÉ¥É xɽþÓ ½þÉäiÉÉ ? ¨ÉÒ®ú - +®äú iÉÉä VÉÉEò®ú ºÉÖxÉ ½þÒ +É< xÉ* +Éè®úiÉå xÉÉVÉÖEò-ʨÉVÉÉVÉ ½þÉäiÉÒ ½þÒ ½éþ* ʨÉVÉÉÇ- VÉÒ ½þÉÄ, SɱÉÉ CªÉÉå xÉ VÉÉ>Äð* nùÉä ÊEò¶iÉÉå ¨Éå +É{ÉEòÉä ¨ÉÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* ¨ÉÒ®ú- VÉxÉɤÉ, <ºÉ ¦É®úÉäºÉä ¨Éå xÉ ®úʽþMÉÉ* ´É½þ SÉÉ±É ºÉÉäSÉÒ ½èþ ÊEò +É{ÉEäò ¨ÉÖ½þ®äú vÉ®äú ®ú½åþ, +Éè®ú¨ÉÉiÉ ½þÉä VÉÉ* {É®ú VÉÉ<,ºÉÖxÉ +É<, CªÉÉå J´Éɨɽþ-J´Éɽþ =xÉEòÉ Ênù±É nÖùJÉÉ<MÉÉ ? ʨÉVÉÉÇ- <ºÉÒ ¤ÉÉiÉ {É®ú ¨ÉÉiÉ ½þÒ Eò®úEäò VÉÉ>ÄðMÉÉ* ¨ÉÒ®ú - ¨Éé JÉä±ÉÚÄMÉÉ ½þÒ xɽþÓ* +É{É VÉÉEò®ú ºÉÖxÉ +É<* ʨÉVÉÉÇ-- +®äú ªÉÉ®ú VÉÉxÉÉ, ½þÒ {Écä÷MÉÉ ½þEòÒ¨É Eäò ªÉ½þÉÄ * ʺɮú-nùnÇù JÉÉEò xɽþÓ ½èþ, ¨ÉÖZÉä {É®äú¶ÉÉxÉEò®úxÉä EòÉ ¤É½þÉxÉÉ ½èþ* ¨ÉÒ®ú- EÖòUô ¦ÉÒ ½þÉä ; =xÉEòÒ JÉÉÊiÉ®ú iÉÉä Eò®úxÉÒ ½þÒ {Écä÷MÉÒ* ʨÉVÉÉÇ- +SUôÉ, Eò SÉÉ±É +Éè®ú SÉ±É ±ÉÚÄ* ¨ÉÒ®ú- ½þ®úÊMÉVÉ xɽþÓ, VÉ¤É iÉEò +É{É ºÉÖxÉ xÉ +É´ÉåMÉä, ¨Éé ¨ÉÖ½þ®äú ¨Éå ½þÉlÉ xÉ ±ÉMÉÉ>ÄðMÉÉ Ê¨ÉVÉÉǺÉɽþ¤É ¨ÉVɤÉÚ®ú ½þÉäEò®ú +xnù®ú MɪÉä iÉÉä ¤ÉäMÉ¨É ºÉɽþ¤ÉÉ xÉä iªÉÉäÊ®úªÉÉÄ ¤Énù±É Eò®ú ±ÉäÊEòxÉ Eò®úɽþiÉä ½Öþ,Eò½þÉ- iÉÖ¨½åþ ÊxÉMÉÉäc÷Ò ¶ÉiÉ®ÆúVÉ <iÉxÉÒ {ªÉÉ®úÒ ½èþ ! SÉɽäþ EòÉä<Ç ¨É®ú ½þÒ VÉɪÉ, {É®ú =`öxÉä EòÉ xÉɨÉxɽþÓ ±ÉäiÉä ! xÉÉèVÉ EòÉä<Ç iÉÖ¨É VÉèºÉÉ +Énù¨ÉÒ ½þÉä ! ʨÉVÉÉÇ- CªÉÉ Eò½ÚÄþ, ¨ÉÒ®ú ºÉɽþ¤É ¨ÉÉxÉiÉä ½þÒ xÉ lÉä* ¤Éc÷Ò ¨ÉÖζEò±É ºÉä {ÉÒUôÉ UÖôc÷ÉEò®ú +ɪÉÉ ½ÚÄþ* ¤ÉäMɨÉ- CªÉÉ VÉèºÉä ´É½þ JÉÖnù ÊxÉJÉ]Âõ]Úõ ½èþ, ´ÉèºÉä ½þÒ ºÉ¤ÉEòÉä ºÉ¨ÉZÉiÉä ½éþ ? =xÉEäò ¦ÉÒ ¤ÉÉ±É ¤ÉSSÉä½éþ, ªÉÉ ºÉ¤ÉEòÉ ºÉ¡òɪÉÉ Eò®ú b÷ɱÉÉ ½èþ ! ʨÉVÉÉÇ- ¤Éc÷É ±ÉiÉÒ +Énù¨ÉÒ ½èþ* VÉ¤É +É VÉÉiÉÉ ½èþ iÉ¤É ¨ÉVɤÉÚ®ú ½þÉäEò®ú ¨ÉÖZÉä JÉä±ÉxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ* ¤ÉäMɨÉ-nÖùiEòÉ®ú CªÉÉå xɽþÓ näùiÉä ?
 • 4. ʨÉVÉÉÇ- ¤É®úɤɮú Eäò +Énù¨ÉÒ ½éþ, =©É ¨Éå, nùVÉç ¨Éå, ¨ÉÖZɺÉä nùÉä +ÆMÉÖ±É >ÄðSÉä* ¨ÉÖ±ÉÉʽþVÉÉ Eò®úxÉÉ ½þÒ{Éc÷iÉÉ ½èþ* ¤ÉäMɨÉ- iÉÉä ¨Éé ½þÒ nÖùiEòÉ®ú näùiÉÒ ½ÚÄþ* xÉÉ®úÉVÉ ½þÉä VÉɪÉåMÉä, ½þÉä VÉÉÄ* EòÉèxÉ ÊEòºÉÒ EòÒ ®úÉäÊ]õªÉÉÄ SɱÉÉ näùiÉÉ ½èþ* ®úÉxÉÒ °ü`åöMÉÒ, +{ÉxÉÉ ºÉÖ½þÉMÉ ±ÉåMÉÒ* ʽþÊ®úªÉÉ, ¤Éɽþ®ú ºÉä ¶ÉiÉ®ÆúVÉ =`öÉ ±ÉÉ* ¨ÉÒ®ú ºÉɽþ¤ÉºÉä Eò½þxÉÉ, ʨɪÉÉÄ +¤É xÉ JÉä±ÉåMÉä, +É{É iɶɮúÒ¡ò ±Éä VÉÉ<* ʨÉVÉÉÇ- ½þÉÄ-½þÉÄ, Eò½þÓ äºÉÉ MÉVÉ¤É ¦ÉÒ xÉ Eò®úxÉÉ ! VɱÉÒ±É Eò®úxÉÉ SÉɽþiÉÒ ½þÉä CªÉÉ ? `ö½þ®ú ʽþÊ®úªÉÉ, Eò½þÉÄ VÉÉiÉÒ ½èþ ! ¤ÉäMÉ¨É -VÉÉxÉä CªÉÉå xɽþÓ näùiÉä ? ¨Éä®äú ½þÒ JÉÚxÉ Ê{É, VÉÉä =ºÉä ®úÉäEäò* +SUôÉ, =ºÉä ®úÉäEòÉ, ¨ÉÖZÉä ®úÉäEòÉä iÉÉä VÉÉxÉÚÄ* ªÉ½þ Eò½þ Eò®ú ¤ÉäMÉ¨É ºÉÉʽþ¤ÉÉ Zɱ±ÉɪÉÒ ½Öþ<Ç nùÒ´ÉÉxÉJÉÉxÉä EòÒ iÉ®ú¡ò SɱÉÒ* ʨÉVÉÉÇ ¤ÉäSÉÉ®äú EòÉ ®ÆúMÉ=c÷ MɪÉÉ* ¤ÉÒ´ÉÒ EòÒ Ê¨ÉzÉiÉå Eò®úxÉä ±ÉMÉä- JÉÖnùÉ Eäò 汃 , iÉÖ¨½åþ ½þVÉ®úiÉ ½ÖþºÉäxÉ EòÒ EòºÉ¨É* ¨Éä®úÒ½þÒ ¨ÉèªÉiÉ näùJÉä, VÉÉä =vÉ®ú VÉÉ* ±ÉäÊEòxÉ ¤ÉäMÉ¨É xÉä Eò xÉ ¨ÉÉxÉÒ* nùÒ´ÉÉxÉJÉÉxÉä Eäò uùÉ®ú iÉEò SɱÉÒMɪÉÓ* {É®ú EòÉEò {É®ú {ÉÖ°ü¹É Eäò ºÉɨÉxÉä VÉÉiÉä ½Öþ {ÉÉÄ´É ¤ÉÄvÉ MÉ* ¦ÉÒiÉ®ú ZÉÉÄEòÉ, ºÉƪÉÉäMÉ ºÉä Eò¨É®úÉJÉɱÉÒ lÉÉ ; ¨ÉÒ®ú ºÉɽþ¤É xÉä nùÉä-¨ÉÖ½þ®äú <vÉ®ú-=vÉ®ú Eò®ú Ênù lÉä +Éè®ú +{ÉxÉÒ ºÉ¡òÉ<Ç ¤ÉiÉÉxÉä Eäò ʱɤÉɽþ®ú ]õ½þ±É ®ú½äþ lÉä* Ê¡ò®ú CªÉÉ lÉÉ, ¤ÉäMÉ¨É xÉä +xnù®ú {ɽÖÄþSÉ Eò®ú ¤ÉÉVÉÒ =±É]õ nùÒ ; ¨ÉÖ½þ®äú EÖòUôiÉJiÉ Eäò xÉÒSÉä ¡åòEò ÊnùªÉä, EÖòUô ¤Éɽþ®ú +Éè®ú ÊEò´ÉÉc÷ +xnù®ú ºÉä ¤Éxnù Eò®úEäò EÖÆòc÷Ò ±ÉMÉÉ nùÒ* ¨ÉÒ®úºÉɽþ¤É nù®ú´ÉÉVÉä {É®ú iÉÉä lÉä ½þÒ, ¨ÉÖ½þ®äú ¤Éɽþ®ú ¡åòEäò VÉÉiÉä näùJÉä, SÉÚÊc÷ªÉÉå EòÒ ZÉxÉEò ¦ÉÒ EòÉxÉ ¨Éå{Éc÷Ò* Ê¡ò®ú nù®ú´ÉÉVÉÉ ¤Éxnù ½Öþ+É, iÉÉä ºÉ¨ÉZÉ MÉ ¤ÉäMÉ¨É ºÉɽþ¤ÉÉ Ê¤ÉMÉc÷ MɪÉÓ* PÉ®ú EòÒ ®úɽþ ±ÉÒ* ʨÉVÉÉÇ xÉä Eò½þÉ- iÉÖ¨ÉxÉä MÉVÉ¤É ÊEòªÉÉ *
 • 5. ¤ÉäMɨÉ- +¤É, ¨ÉÒ®ú ºÉɽþ¤É <vÉ®ú +ɪÉä iÉÉä JÉcä÷-JÉcä÷ ÊxÉEò±É´ÉÉ nÚÄùMÉÒ* <iÉxÉÒ ±ÉÉè JÉÖnùÉ ºÉä ±ÉMÉÉiÉä iÉÉä CªÉÉ MÉ®úÒ¤É ½þÉä VÉÉiÉä ? +É{É iÉÉä ¶ÉiÉ®ÆúVÉ JÉä±Éå +Éè®ú ¨Éé ªÉ½þÓ SÉÚ±½äþ SÉCEòÒ EòÒ Ê¡òGò ¨Éå ʺɮúJÉ{ÉÉ>Äð *¤ÉÉä±ÉÉä, VÉÉiÉä ½þÉä ½þEòÒ¨É ºÉɽþ¤É Eäò ªÉ½þÉÄ ÊEò +¤É ¦ÉÒ iÉɨ¨ÉÖ±É ½èþ* ʨÉVÉÉÇ PÉ®ú ºÉä ÊxÉEò±Éä iÉÉä ½þEòÒ¨É Eäò PÉ®ú VÉÉxÉä Eäò ¤Énù±Éä ¨ÉÒ®ú ºÉɽþ¤É Eäò PÉ®ú {ɽÖÄþSÉä, +Éè®ú ºÉÉ®úÉ´ÉÞiÉÉxiÉ Eò½þÉ* ¨ÉÒ®ú ºÉɽþ¤É ¤ÉÉä±Éä- ¨ÉéxÉä iÉÉä VÉ¤É ¨ÉÖ½þ®äú ¤Éɽþ®ú +ÉiÉä näùJÉä iɦÉÒ iÉÉc÷ MɪÉÉ* ¡òÉè®úxɦÉÉMÉÉ* ¤Éc÷Ò MÉÖººÉä´É®ú ¨ÉɱÉÚ¨É ½þÉäiÉÒ ½éþ* ¨ÉMÉ®ú +É{ÉxÉä =x½åþ ªÉÉå ʺɮú SÉgøÉ ®úJÉÉ ½èþ ªÉ½þ ¨ÉÖxÉÉʺɤÉxɽþÓ* =x½åþ <ºÉºÉä CªÉÉ ¨ÉiÉ±É¤É ÊEò +É{É ¤Éɽþ®ú CªÉÉ Eò®úiÉä ½éþ* PÉ®ú EòÉ <xiÉVÉÉ¨É Eò®úxÉÉ =xÉEòÉEòÉ¨É ½èþ, nÚùºÉ®úÒ ¤ÉÉiÉÉå ºÉä =x½åþ CªÉÉ ºÉ®úÉäEòÉ®ú ? ʨÉVÉÉÇ - JÉè®ú, ªÉ½þ iÉÉä ¤ÉiÉÉ<, +¤É Eò½þÉÄ VɨÉÉ´É ½þÉäMÉÉ ? ¨ÉÒ®ú - <ºÉEòÉ CªÉÉ MÉ¨É ? <iÉxÉÉ ¤Éc÷É PÉ®ú {Éc÷É ½Öþ+É ½èþ ? ¤ÉºÉ ªÉ½þÒ VɨÉä* ʨÉVÉÉÇ- ±ÉäÊEòxÉ ¤ÉäMÉ¨É ºÉɽþ¤É EòÉä EèòºÉä ¨ÉxÉÉ>ÄðMÉÉ ? VÉ¤É PÉ®ú {É®ú ¤Éè`öÉ ®ú½þiÉÉ lÉÉ iÉ¤É iÉÉä ´É½þ<iÉxÉÉ Ê¤ÉMÉc÷iÉÒ lÉÓ, ªÉ½þÉÄ ¤Éè`öEò ½þÉäMÉÒ iÉÉä ¶ÉɪÉnù ÊVÉxnùÉ xÉ UôÉäcå÷MÉÒ* ¨ÉÒ®ú- +VÉÒ ¤ÉEòxÉä ¦ÉÒ nùÒÊVÉ, nùÉä-SÉÉ®ú ®úÉäVÉ ¨Éå +É{É ½þÒ `öÒEò ½þÉä VÉɪÉÄMÉÒ* ½þÉÄ, +É{É <iÉxÉÉ EòÒÊVÉ ÊEò +ÉVÉ ºÉä VÉ®úÉ iÉxÉ VÉÉ< ! ¨ÉÒ®ú ºÉɽþ¤É EòÒ ¤ÉäMÉ¨É ÊEòºÉÒ +YÉÉiÉ EòÉ®úhÉ ºÉä =xÉEòÉ PÉ®ú ºÉä nÚù®ú ®ú½þxÉÉ ½þÒ ={ɪÉÖHò ºÉ¨ÉZÉiÉÒlÉÓ* <ºÉ汃 ´É½þ =xÉEäò ¶ÉiÉ®ÆúVÉ |Éä¨É EòÒ Eò¦ÉÒ +ɱÉÉäSÉxÉÉ xÉ Eò®úiÉÓ ¤ÉαEò Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ ¨ÉÒ®úºÉɽþ¤É EòÉä näù®ú ½þÉä VÉÉiÉÒ iÉÉä ªÉÉnù Ênù±ÉÉ näùiÉÒ lÉÓ* <xÉ EòÉ®úhÉÉå ºÉä ¨ÉÒ®ú ºÉɽþ¤É EòÉä §É¨É ½þÉä MɪÉÉlÉÉ ÊEò ¨Éä®úÒ ºjÉÒ +iªÉxiÉ Ê´ÉxɪɶÉÒ±É +Éè®ú Mɨ¦ÉÒ®ú ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ VÉ¤É nùÒ´ÉÉxÉJÉÉxÉä ¨Éå ʤɺÉÉiÉʤÉUôxÉä ±ÉMÉÒ, +Éè®ú ¨ÉÒ®ú ºÉɽþ¤É ÊnùxÉ ¦É®ú PÉ®ú ¨Éå ®ú½þxÉä ±ÉMÉä iÉÉä =x½åþ ¤Éb÷É Eò¹]õ ½þÉäxÉä ±ÉMÉÉ*=xÉEòÒ º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ ¨Éå ¤ÉÉvÉÉ {Éc÷ MɪÉÒ * ÊnùxÉ ¦É®ú nù®ú´ÉÉVÉä {É®ú ZÉÉÄEòxÉä EòÉä iÉ®úºÉ VÉÉiÉÓ*
 • 6. =vÉ®ú xÉÉèEò®úÉå ¨Éå EòÉxÉÉ-¡ÚòºÉÒ ½þÉäxÉä ±ÉMÉÒ* +¤É iÉEò ÊnùxÉ ¦É®ú {Écä÷-{Écä÷ ¨ÉÎCJɪÉÉÄ ¨ÉÉ®úÉ Eò®úiÉälÉä* PÉ®ú ¨Éå SÉɽäþ EòÉä<Ç +É´Éä, SÉɽäþ EòÉä<Ç VÉɪÉ, <xɺÉä EÖòUô ¨ÉiÉ±É¤É xÉ lÉÉ* +É`öÉå {ɽþ®ú EòÒ vÉÉéºÉ½þÉä MɪÉÒ* Eò¦ÉÒ {ÉÉxÉ ±ÉÉxÉä EòÉ ½ÖþC¨É ½þÉäiÉÉ, Eò¦ÉÒ Ê¨É`öÉ<Ç ±ÉÉxÉä EòÉ* +Éè®ú ½ÖþCEòÉ iÉÉä ÊEòºÉÒ |Éä¨ÉÒEäò ¾þnùªÉ EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ ÊxÉiªÉ VɱÉiÉÉ ½þÒ ®ú½þiÉÉ lÉÉ * ´Éä ¤ÉäMÉ¨É ºÉɽþ¤É xÉä VÉÉ-VÉÉEò®ú Eò½þiÉä - ½ÖþVÉÚ®ú,ʨɪÉÉÄ EòÒ ¶ÉiÉ®ÆúVÉ iÉÉä ½þ¨ÉÉ®äú VÉÒ EòÉ VÉÆVÉÉ±É ½þÉä MÉ<Ç ! ÊnùxÉ ¦É®ú nùÉèc÷iÉä-nùÉèc÷iÉä {Éè®úÉå ¨Éå UôɱÉä {Éc÷MɪÉä* ªÉ½þ ¦ÉÒ EòÉä<Ç JÉä±É ½èþ ÊEò ºÉ֤ɽþ EòÉä ¤Éè`äö iÉÉä ¶ÉÉ¨É ½þÒ Eò®ú nùÒ* PÉc÷Ò +ÉvÉ PÉc÷Ò Ênù±É-¤É½þ±ÉÉ´É Eäò 汃 JÉä±É ±ÉäxÉÉ ¤É½ÖþiÉ ½èþ* JÉè®ú, ½þ¨Éå iÉÉäEòÉä<Ç Ê¶ÉEòɪÉiÉ xɽþÓ, ½ÖþVÉÚ®ú Eäò MÉÖ±ÉÉ¨É ½éþ, VÉÉä ½ÖþC¨É ½þÉäMÉÉ ¤ÉVÉÉ ½þÒ ±ÉÉ´ÉåMÉä ; ¨ÉMÉ®ú ªÉ½þ JÉä±É¨ÉxɽÚþºÉ ½èþ* <ºÉEòÉ JÉä±ÉxÉä ´ÉɱÉÉ Eò¦ÉÒ {ÉxÉ{ÉiÉÉ xɽþÓ, PÉ®ú {É®ú EòÉä<Ç xÉ EòÉä<Ç +É¡òiÉ VÉ°ü®ú +ÉiÉÒ½èþ* ªÉ½þÉÄ iÉEò ÊEò Eò Eäò {ÉÒUäô ¨ÉÖ½þ±±Éä Eäò ¨ÉÖ½þ±±Éä iɤÉɽþ ½þÉä VÉÉiÉä näùJÉä MɪÉä ½éþ* ºÉÉ®äú ¨ÉÖ½þ±±Éä ¨ÉåªÉ½þÒ SÉSÉÉÇ ½þÉäiÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ* ½ÖþVÉÚ®ú EòÉ xɨÉEò JÉÉiÉä ½éþ* +{ÉxÉä +ÉEòÉ EòÒ ¤ÉÖ®úÉ<Ç ºÉÖxÉ-ºÉÖxÉ Eò®ú ®ÆúVɽþÉäiÉÉ ½èþ* ¨ÉMÉ®ú CªÉÉ Eò®åú ? <ºÉ {É®ú ¤ÉäMÉ¨É ºÉÉʽþ¤ÉÉ Eò½þiÉÒ - ¨Éé iÉÉä JÉÖnù <ºÉEòÉä {ɺÉxnù xɽþÓ Eò®úiÉÒ, {É®ú ´É½þ ÊEòºÉÒ EòÒ ºÉÖxÉiÉä ½þÒ xɽþÓ,CªÉÉ ÊEòªÉÉ VÉÉªÉ ? ¨ÉÖ½þ±±Éä ¨Éå ¦ÉÒ nùÉä-SÉÉ®ú {ÉÖ®úÉxÉä VɨÉÉxÉä Eäò ±ÉÉäMÉ lÉä* ´Éä +É{ÉºÉ ¨Éå ¦ÉÉÄÊiÉ-¦ÉÉÄÊiÉ Eäò +¨ÉÆMÉ±É EòÒEò±{ÉxÉÉÆ Eò®úxÉä ±ÉMÉä-+¤É JÉèÊ®úªÉiÉ xɽþÓ ½èþ* VÉ¤É ½þ¨ÉÉ®äú ®ú<ǺÉÉå EòÉ ªÉ½þ ½þÉ±É ½èþ, iÉÉä ¨ÉÖ±Eò EòÉJÉÖnùÉ ½þÒ ½þÉÊ¡òVÉ* ªÉ½þ ¤ÉÉnù¶ÉɽþiÉ ¶ÉiÉ®ÆúVÉ Eäò ½þÉlÉÉå iɤÉɽþ ½þÉäMÉÒ* +ɺÉÉ®ú ¤ÉÖ®äú ½éþ* ®úÉVªÉ ¨Éå ½þɽþÉEòÉ®ú ¨ÉSÉÉ ½Öþ+É lÉÉ* |ÉVÉÉ ÊnùxÉ-nù½þÉcä÷ ±ÉÚ]õÒ VÉÉiÉÒ lÉÒ* EòÉä<Ç ¡òÊ®úªÉÉnù ºÉÖxÉxÉä´ÉɱÉÉ xÉ lÉÉ* näù½þÉiÉÉå EòÒ ºÉÉ®úÒ nùÉè±ÉiÉ ±ÉJÉxÉ>ð ¨Éå ËJÉSÉÒ SɱÉÒ +ÉiÉÒ lÉÒ, +Éè®ú ´É½þ ´É䶪ÉÉ+Éå¨Éå, ¦ÉÉÄc÷Éå ¨Éå +Éè®ú ʴɱÉɺÉiÉÉ Eäò +xªÉ +ÆMÉÉå EòÒ {ÉÚÌiÉ ¨Éå =c÷ VÉÉiÉÒ lÉÒ* +ÄMÉ®äúVÉÒ Eò¨{ÉxÉÒ EòÉ
 • 7. ñhÉ ÊnùxÉ-ÊnùxÉ ¤ÉgøiÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* Eò¨É±ÉÒ ÊnùxÉ-ÊnùxÉ ¦ÉÒMÉ Eò®ú ¦ÉÉ®úÒ ½þÉäiÉÒ VÉÉiÉÒ lÉÒ* näù¶É ¨ÉåºÉÖ´ªÉ´ÉºlÉÉ xÉ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ´ÉÉ̹ÉEò Eò®ú ¦ÉÒ xÉ ´ÉºÉÚ±É ½þÉäiÉÉ lÉÉ* ®äúʺÉbå÷]õ ¤ÉÉ®ú-¤ÉÉ®ú SÉäiÉÉ´ÉxÉÒnäùiÉÉ lÉÉ, {É®ú ªÉ½þÉÄ ±ÉÉäMÉ Ê´É±ÉÉʺÉiÉÉ Eäò xɶÉä ¨Éå SÉÚ®ú lÉä* ÊEòºÉÒ Eäò EòÉxÉÉå ¨Éå VÉÚÄ xÉ ®åúMÉiÉÒ lÉÒ* JÉè®ú, ¨ÉÒ®ú ºÉɽþ¤É Eäò nùÒ´ÉÉxÉJÉÉxÉä ¨Éå ¶ÉiÉ®ÆúVÉ ½þÉäiÉä EòÒ ¨É½þÒxÉä MÉÖVÉ®ú MɪÉä * xɪÉä-xɪÉä xÉC¶Éä ½þ±ÉÊEòªÉä VÉÉiÉä, xɪÉä-xɪÉä ¤ÉxÉɪÉä VÉÉiÉä, ÊxÉiÉ xɪÉÒ ¤ªÉÚ½þ ®úSÉxÉÉ ½þÉäiÉÒ ; Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ JÉä±ÉiÉä-JÉä±ÉiÉä ¦ÉÒc÷½þÉä VÉÉiÉÒ* iÉÚ-iÉÚ ¨Éé-¨Éé iÉEò EòÒ xÉÉè¤ÉiÉ +É VÉÉiÉÒ* {É®ú ¶ÉÒQÉ ½þÒ nùÉäxÉÉå ¨Éå ¨Éä±É ½þÉä VÉÉiÉÉ* Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ äºÉɦÉÒ ½þÉäiÉÉ ÊEò ¤ÉÉVÉÒ =`öÉ nùÒ VÉÉiÉÒ, ʨÉVÉÉÇ VÉÒ °ü`ö Eò®ú +{ÉxÉä PÉ®ú ¨Éå VÉÉ ¤Éè`öiÉä* {É®ú ®úÉiÉ ¦É®úEòÒ ÊxÉpùÉ Eäò ºÉÉlÉ ºÉÉ®úÉ ¨ÉxÉÉä¨ÉÉʱÉxªÉ ¶ÉÉxiÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ lÉÉ* |ÉÉiÉ:EòÉ±É nùÉäxÉÉå ʨÉjÉ nùÒ´ÉÉxÉJÉÉxÉä¨Éå +É {ɽÖÄþSÉiÉä lÉä* Eò ÊnùxÉ nùÉäxÉÉå ʨÉjÉ ¤Éè`äö ¶ÉiÉ®ÆúVÉ EòÒ nù±Énù±É ¨Éå MÉÉäiÉä ±ÉMÉÉ ®ú½äþ lÉä ÊEò <iÉxÉä ¨Éå PÉÉäcä÷ {É®úºÉ´ÉÉ®ú BEò ¤ÉÉnù¶ÉɽþÒ ¡òÉèVÉ EòÉ +¡òºÉ®ú ¨ÉÒ®ú ºÉɽþ¤É EòÉ xÉÉ¨É {ÉÚUôiÉÉ ½Öþ+É +É {ɽÖÄþSÉÉ* ¨ÉÒ®ú ºÉɽþ¤É Eäò½þÉä¶É =c÷ MɪÉä* ªÉ½þ CªÉÉ ¤É±ÉÉ ÊºÉ®ú {É®ú +ɪÉÒ ? ªÉ½þ iɱɤÉÒ ÊEòºÉ ʱɪÉä ½Öþ<Ç ? +¤É JÉèÊ®úªÉiÉxɽþÓ xÉVÉ®ú +ÉiÉÒ ! PÉ®ú Eäò nù®ú´ÉÉVÉä ¤Éxnù Eò®ú ʱɪÉä* xÉÉèEò®ú ºÉä ¤ÉÉä±Éä - Eò½þ nùÉä PÉ®ú ¨Éå xɽþÓ ½éþ* ºÉ´ÉÉ®ú- PÉ®ú ¨Éå xɽþÓ, iÉÉä Eò½þÉÄ ½éþ ? xÉÉèEò®ú- ªÉ½þ ¨Éé xɽþÓ VÉÉxÉiÉÉ* CªÉÉ EòÉ¨É ½èþ ? ºÉ´ÉÉ®ú- EòÉ¨É iÉÖZÉä CªÉÉ ¤ÉiÉɱÉÉ>Äð ? ½ÖþVÉÚ®ú ¨Éå iɱɤÉÒ ½èþ - ¶ÉɪÉnù ¡òÉèVÉ Eäò 汃 EÖòUô ʺÉ{ÉɽþÒ¨ÉÉÄMÉä MɪÉä ½éþ* VÉÉMÉÒ®únùÉ®ú ½éþ ÊEò Ênù±±ÉMÉÒ ? ¨ÉÉä®úSÉä {É®ú VÉÉxÉÉ {Écä÷MÉÉ iÉÉä +É]äõ- nùÉ±É EòÉ ¦ÉɴɨÉɱÉÚ¨É ½þÉä VÉɪÉäMÉÉ* xÉÉèEò®ú- +SUôÉ iÉÉä VÉÉ<, Eò½þ ÊnùªÉÉ VÉɪÉäMÉÉ* ºÉ´ÉÉ®ú- Eò½þxÉä EòÒ ¤ÉÉiÉ xɽþÓ* Eò±É ¨Éé JÉÖnù +É>ÄðMÉÉ* ºÉÉlÉ ±Éä VÉÉxÉä EòÉ ½ÖþC¨É ½Öþ+É ½èþ* ºÉ´ÉÉ®ú SɱÉÉ MɪÉÉ* ¨ÉÒ®ú ºÉɽþ¤É EòÒ +Éi¨ÉÉ EòÉÄ{É =`öÒ * ʨÉVÉÉÇ VÉÒ ºÉä ¤ÉÉä±Éä- Eòʽþ VÉxÉɤÉ,+¤É CªÉÉ ½þÉäMÉÉ ? ʨÉVÉÉÇ- ¤Éc÷Ò ¨ÉÖºÉÒ¤ÉiÉ ½èþ* Eò½þÓ ¨Éä®úÒ ¦ÉÒ iɱɤÉÒ xÉ ½þÉä*
 • 8. ¨ÉÒ®ú - Eò¨¤ÉJiÉ Eò±É +ÉxÉä EòÉä Eò½þ MɪÉÉ ½èþ* ʨÉVÉÉÇ- +É¡òiÉ ½èþ, +Éè®ú CªÉÉ ! Eò½þÓ ¨ÉÉä®úSÉä {É®ú VÉÉxÉÉ {Éc÷É iÉÉä ¤Éä ¨ÉÉèiÉ ¨É®äú* ¨ÉÒ®ú- ¤ÉºÉ, ªÉ½þÒ Eò iÉnù¤ÉÒ®ú ½èþ ÊEò PÉ®ú {É®ú ʨɱÉå ½þÒ xɽþÓ* Eò±É ºÉä MÉÉä¨ÉiÉÒ {É®ú Eò½þÓ ´ÉÒ®úÉxÉå¨Éå xÉC¶ÉÉ VɨÉå* ´É½þÉÄ ÊEòºÉä Jɤɮú ½þÉäMÉÒ ? ½þVÉ®úiÉ +ÉEò®ú ±ÉÉè]õ VÉɪÉåMÉä* ʨÉVÉÉÇ- ´É±±Éɽþ, +É{ÉEòÉä JÉÚ¤É ºÉÚZÉÒ ! <ºÉEäò ʺɴÉÉ +Éè®ú EòÉä<Ç iÉnù¤ÉÒ®ú xɽþÓ ½èþ* <vÉ®ú ¨ÉÒ®úºÉɽþ¤É EòÒ ¤ÉäMÉ¨É =ºÉ ºÉ´ÉÉ®ú ºÉä Eò½þ ®ú½þÒ lÉÓ- iÉÖ¨ÉxÉå JÉÚ¤É wÉiÉÉ ¤ÉiÉɪÉÒ* =ºÉxÉäVÉ´ÉÉ¤É ÊnùªÉÉ- äºÉä MÉÉ´ÉÊnùªÉÉå EòÉä iÉÉä SÉÖ]õÊEòªÉÉå {É®ú xÉSÉÉiÉÉ ½ÚÄþ* <xÉEòÒ ºÉÉ®úÒ +C±É +Éè®ú ʽþ¨¨ÉiÉiÉÉä ¶ÉiÉ®ÆúVÉ xÉä SÉ®ú ±ÉÒ* +¤É ¦ÉÚ±É Eò®ú ¦ÉÒ PÉ®ú xÉ ®ú½åþMÉä* nÚùºÉ®äú ÊnùxÉ ºÉä nùÉäxÉÉå ʨÉjÉ ¨ÉÖĽþ +ÄvÉä®äú PÉ®ú ºÉä ÊxÉEò±É JÉcä÷ ½þÉäiÉä * ¤ÉMÉ±É ¨Éå Eò UôÉä]õÒ-ºÉÒ nù®úÒnù¤ÉɪÉä, Êb÷¤¤Éä ¨Éå ÊMɱÉÉäÊ®úªÉÉÄ ¦É®äú, MÉÉä¨ÉiÉÒ {ÉÉ®ú Eò®ú Eò {ÉÖ®úÉxÉÒ ´ÉÒ®úÉxÉ ¨ÉκVÉnù ¨Éå SɱÉä VÉÉiÉä,ÊVɺÉä ¶ÉɪÉnù xÉ´ÉÉ¤É +ɺɡò=qùÉè±ÉÉ xÉä ¤ÉxÉ´ÉɪÉÉ lÉÉ *®úɺiÉä ¨Éå iɨ¤ÉÉEÚò, ÊSÉ±É¨É +Éè®ú ¨ÉnùÊ®úªÉÉ ±Éä ±ÉäiÉä +Éè®ú¨ÉκVÉnù ¨Éå {ɽÖÄþSÉ, nù®úÒ Ê¤ÉUôÉ, ½ÖþCEòÉ ¦É®ú ¶ÉiÉ®ÆúVÉ JÉä±ÉxÉä ¤Éè`ö VÉÉiÉä lÉä * Ê¡ò®ú =x½åþ nùÒxÉ-nÖùÊxɪÉÉEòÒ Ê¡òGò xÉ ®ú½þiÉÒ lÉÒ* ÊEò¶iÉ, ¶É½þ, +ÉÊnù nùÉä-Eò ¶É¤nùÉå Eäò ʺɴÉÉ ¨ÉÖĽþ ºÉä +Éè®ú EòÉä<Ç ´ÉÉCªÉxɽþÓ ÊxÉEò±ÉiÉÉ lÉÉ* EòÉä<Ç ªÉÉäMÉÒ ¦ÉÒ ºÉ¨ÉÉÊvÉ ¨Éå <iÉxÉÉ EòÉOÉ xÉ ½þÉäiÉÉ* nùÉä{ɽþ®ú EòÉä VÉ¤É ¦ÉÚJɨÉɱÉÚ¨É ½þÉäiÉÒ iÉÉä nùÉäxÉÉå ʨÉjÉ ÊEòºÉÒ xÉÉxɤÉÉ<Ç EòÒ nÚùEòÉxÉ {É®ú VÉÉEò®ú JÉÉxÉÉ JÉÉ +ÉiÉä +Éè®ú EòÊSÉ±É¨É ½ÖþCEòÉ {ÉÒEò®ú Ê¡ò®ú ºÉÆOÉÉ¨É IÉäjÉ ¨Éå b÷]õ VÉÉiÉä* Eò¦ÉÒ Eò¦ÉÒ iÉÉä =x½åþ ¦ÉÉäVÉxÉ EòÉ ¦ÉÒ JªÉɱÉxÉ ®ú½þiÉÉ lÉÉ* <vÉ®ú näù¶É EòÒ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò nù¶ÉÉ ¦ÉªÉÆEò®ú ½þÉäiÉÒ VÉÉ ®ú½þÒ lÉÒ* Eò¨{ÉxÉÒ EòÒ ¡òÉèVÉå ±ÉJÉxÉ>ð EòÒ
 • 9. iÉ®ú¡ò ¤ÉgøÒ SɱÉÒ +ÉiÉÒ lÉÓ* ¶É½þ®ú ¨Éå ½þ±ÉSÉ±É ¨ÉSÉÒ ½Öþ<Ç lÉÒ* ±ÉÉäMÉ ¤ÉÉ±É ¤ÉSSÉÉå EòÉä ±Éä-±Éä Eò®únäù½þÉiÉÉå ¨Éå ¦ÉÉMÉ ®ú½äþ lÉä* {É®ú ½þ¨ÉÉ®äú nùÉäxÉÉå ÊJɱÉÉÊc÷ªÉÉå EòÉä <ºÉEòÒ VÉ®úÉ ¦ÉÒ Ê¡òGò xÉ lÉÒ * ´Éä PÉ®ú ºÉä+ÉiÉä iÉÉä MÉʱɪÉÉå ¨Éå ½þÉäEò®ú * b÷®ú lÉÉ ÊEò Eò½þÓ ÊEòºÉÒ ¤ÉÉnù¶ÉɽþÒ ¨ÉÖ±ÉÉÊVÉ¨É EòÒ ÊxÉMÉɽþ xÉ {Éc÷VÉɪÉ, xɽþÓ iÉÉä ¤ÉäMÉÉ®ú ¨Éå {ÉEòcä÷ VÉɪÉÄ ½þVÉÉ®úÉå °ü{ɪÉä ºÉɱÉÉxÉÉ EòÒ VÉÉMÉÒ®ú ¨ÉÖ}iÉ ¨Éå ½þÒ ½þVɨÉEò®úxÉÉ SÉɽþiÉä lÉä* Eò ÊnùxÉ nùÉäxÉÉå ʨÉjÉ ¨ÉκVÉnù Eäò JÉÆb÷½þ®ú ¨Éå ¤Éè`äö ½Öþ ¶ÉiÉ®ÆúVÉ JÉä±É ®ú½äþ lÉä* ʨÉVÉÉÇ EòÒ ¤ÉÉVÉÒEÖòUô Eò¨ÉVÉÉä®ú lÉÒ* ¨ÉÒ®ú ºÉɽþ¤É =x½åþ ÊEò¶iÉ {É®ú ÊEò¶iÉ näù ®ú½äþ lÉä* <iÉxÉä ¨Éå Eò¨{ÉxÉÒ Eäò ºÉèÊxÉEò+ÉiÉä ½Öþ ÊnùJÉÉ<Ç ÊnùªÉä* ªÉ½þ MÉÉä®úÉå EòÒ ¡òÉèVÉ lÉÒ VÉÉä ±ÉJÉxÉ>ð {É®ú +ÊvÉEòÉ®ú VɨÉÉxÉä Eäò 汃 +É®ú½þÒ lÉÒ * ¨ÉÒ®ú ºÉɽþ¤É- +ÆMÉ®äúVÉÒ ¡òÉèVÉ +É ®ú½þÒ ½èþ JÉÖnùÉ JÉè®ú Eò®äú ! ʨÉVÉÉÇ - +ÉxÉä nùÒÊVÉ, ÊEò¶iÉ ¤ÉSÉÉ<*±ÉÉä ªÉ½þ ÊEò¶iÉ ! ¨ÉÒ®ú - VÉ®úÉ näùJÉxÉÉ SÉÉʽþ ; ªÉ½þÓ +Éc÷ ¨Éå JÉcä÷ ½þÉä VÉɪÉÄ* ʨÉVÉÉÇ - näùJÉ ±ÉÒÊVÉMÉÉ, VɱnùÒ CªÉÉ ½èþ, Ê¡ò®ú ÊEò¶iÉ ! ¨ÉÒ®ú- iÉÉä{É JÉÉxÉÉ ¦ÉÒ ½èþ* EòÉä<Ç {ÉÉÄSÉ ½þVÉÉ®ú +Énù¨ÉÒ ½þÉåMÉä, EèòºÉä VÉ´ÉÉxÉ ½éþ* ±ÉÉ±É ¤ÉÆnù®úÉä ºÉä ¨ÉÖĽþ½éþ* ºÉÚ®úiÉ näùJÉEò®ú JÉÉè¡ò ¨ÉɱÉÚ¨É ½þÉäiÉÉ ½èþ* ʨÉVÉÉÇ-VÉxÉɤÉ, ½þÒ±Éä xÉ EòÒÊVÉ* ªÉä SÉEò¨Éå ÊEòºÉÒ +Éè®ú EòÉä nùÒÊVÉMÉÉ - ªÉ½þ ÊEò¶iÉ ! ¨ÉÒ®ú- +É{É ¦ÉÒ +VÉÒ¤É +Énù¨ÉÒ ½éþ* ªÉ½þÉÄ iÉÉä ¶É½þ®ú {É®ú +É¢òiÉ +ɪÉÒ ½Öþ<Ç ½èþ, +Éè®ú +É{ÉEòÉäÊEò¶iÉ EòÒ ºÉÚZÉÒ ½èþ* EÖòUô <ºÉEòÒ Jɤɮú ½èþ ÊEò ¶É½þ®ú ÊPÉ®ú MɪÉÉ iÉÉä PÉ®ú EèòºÉä SɱÉåMÉä ? ʨÉVÉÉÇ- VÉ¤É PÉ®ú SɱÉxÉä EòÉ ´ÉHò +ɪÉäMÉÉ iÉÉä näùJÉÒ VÉÉMÉÒ- ªÉ½þ ÊEò¶iÉ, ¤ÉºÉ +¤É EòÒ ¶É½þ ¨Éå¨ÉÉiÉ ½èþ* ¡òÉèVÉ ÊxÉEò±É MɪÉÒ* nùºÉ ¤ÉVÉä EòÉ ºÉ¨ÉªÉ lÉÉ* Ê¡ò®ú ¤ÉÉVÉÒ Ê¤ÉUô MɪÉÒ* ʨÉVÉÉÇ ¤ÉÉä±Éä - +ÉVÉJÉÉxÉä EòÒ EèòºÉÒ `ö½þ®äúMÉÒ ?
 • 10. ¨ÉÒ®ú- +VÉÒ, +ÉVÉ iÉÉä ®úÉäVÉÉ ½èþ* CªÉÉ +É{ÉEòÉä ¦ÉÚJÉ VªÉÉnùÉ ¨ÉɱÉÚ¨É ½þÉäiÉÒ ½èþ ? ʨÉVÉÉÇ- VÉÒ xɽþÓ* ¶É½þ®ú ¨Éå VÉÉxÉä CªÉÉ ½þÉä ®ú½þÉ ½èþ ? ¨ÉÒ®ú- ¶É½þ®ú ¨Éå EÖòUô xÉ ½þÉä ®ú½þÉ ½þÉäMÉÉ* ±ÉÉäMÉ JÉÉxÉÉ JÉÉ-JÉÉEò®ú +É®úÉ¨É ºÉä ºÉÉä ®ú½äþ ½þÉåMÉä*½ÖþVÉÚ®ú xÉ´ÉÉ¤É ºÉɽþ¤É ¦ÉÒ ä¶ÉMÉɽþ ¨Éå ½þÉåMÉä* nùÉäxÉÉå ºÉVVÉxÉ Ê¡ò®ú VÉÉä JÉä±ÉxÉä ¤Éè`äö iÉÉä iÉÒxÉ ¤ÉVÉ MÉ* +¤É EòÒ Ê¨ÉVÉÉÇ EòÒ ¤ÉÉVÉÒ Eò¨ÉVÉÉä®ú lÉÒ*SÉÉ®ú EòÉ MÉVÉ®ú ¤ÉVÉ ®ú½þÉ lÉÉ ÊEò ¡òÉèVÉ EòÒ ´ÉÉ{ɺÉÒ EòÒ +ɽþ]õ ʨɱÉÒ* xÉ´ÉÉ¤É ´ÉÉÊVÉnù+±ÉÒ ¶Éɽþ{ÉEòc÷ 汃 MɪÉä lÉä, +Éè®ú ºÉäxÉÉ =x½åþ ÊEòºÉÒ +YÉÉiÉ ºlÉÉxÉ EòÉä 汃 VÉÉ ®ú½þÒ lÉÒ * ¶É½þ®ú ¨Éå xÉEòÉä<Ç ½þ±ÉSÉ±É lÉÒ, xÉ ¨ÉÉ®ú-EòÉ]õ* Eò ¤ÉÚÄnù ¦ÉÒ JÉÚxÉ xɽþÓ ÊMÉ®úÉ lÉÉ* +ÉVÉ iÉEò ÊEòºÉÒ º´ÉÉvÉÒxÉnäù¶É Eäò ®úÉVÉÉ EòÒ {É®úÉVÉªÉ <iÉxÉÒ ¶ÉÉÎxiÉ ºÉä <ºÉ iÉ®ú½þ JÉÚxÉ ¤É½äþ ʤÉxÉÉ xÉ ½Öþ<Ç ½þÉäMÉÒ* ªÉ½þ+˽þºÉÉ xÉ lÉÒ, ÊVÉºÉ {É®ú näù´ÉMÉhÉ |ɺÉzÉ ½þÉäiÉä ½éþ* ªÉ½þ Eòɪɮú{ÉxÉ lÉÉ ÊVÉºÉ {É®ú ¤Écä÷ ºÉä ¤Écä÷Eòɪɮú +ÉĺÉÚ ¤É½þÉiÉä ½éþ* +´ÉvÉ Eäò ʴɶÉÉ±É näù¶É EòÉ xÉ´ÉÉ¤É ¤ÉxnùÒ ¤ÉxÉÉ SɱÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ +Éè®ú±ÉJÉxÉ>ð ä¶É EòÒ xÉÓnù ¨Éå ¨ÉºiÉ lÉÉ* ªÉ½þ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò +vÉ:{ÉiÉxÉ EòÒ SÉ®ú¨É ºÉÒ¨ÉÉ lÉÒ* ʨÉVÉÉÇ xÉä Eò½þÉ- ½ÖþVÉÚ®ú xÉ´ÉÉ¤É EòÉä VÉÉʱɨÉÉå xÉä Eèònù Eò®ú ʱɪÉÉ ½èþ* ¨ÉÒ®ú - ½þÉäMÉÉ, ªÉ½þ ±ÉÒÊVÉ ¶É½þ ! ʨÉVÉÉÇ- VÉxÉɤÉ, VÉ®úÉ `ö½þÊ®ú * <ºÉ ´ÉHò <vÉ®ú iɤÉÒªÉiÉ xɽþÓ ±ÉMÉiÉÒ* ¤ÉäSÉÉ®äú xÉ´ÉÉ¤É ºÉɽþ¤É <ºÉ´ÉHò JÉÚxÉ Eäò +ÉĺÉÚ ®úÉä ®ú½äþ ½þÉåMÉä* ¨ÉÒ®ú- ®úÉäªÉÉ ½þÒ SÉɽåþ, ªÉ½þ ä¶É ´É½þÉÄ Eò½þÉÄ xɺÉÒ¤É ½þÉäMÉÉ ? ªÉ½þ ÊEò¶iÉ* ʨÉVÉÉÇ- ÊEòºÉÒ Eäò ÊnùxÉ ¤É®úɤɮú xɽþÓ VÉÉiÉä * ÊEòiÉxÉÒ nùnÇùxÉÉEò ½þɱÉiÉ ½èþ* ¨ÉÒ®ú- ½þÉÄ, ºÉÉä iÉÉä ½èþ ½þÒ- ªÉ½þ ±ÉÉä, Ê¡ò®ú ÊEò¶iÉ ! ¤ÉºÉ +¤É EòÒ ÊEò¶iÉ ¨Éå ¨ÉÉiÉ ½èþ* ¤ÉSÉ xɽþÓºÉEòiÉä*
 • 11. ʨÉVÉÉÇ- JÉÖnùÉ EòÒ EòºÉ¨É, +É{É ¤Écä÷ ¤ÉänùnÇù ½éþ* <iÉxÉÉ ¤Éc÷É ½þÉnùºÉÉ näùJÉEò®ú ¦ÉÒ +É{ÉEòÉä nÖù:JÉxɽþÓ ½þÉäiÉÉ* ½þɪÉ, MÉ®úÒ¤É ´ÉÉÊVÉnù+±ÉÒ ¶Éɽþ ! ¨ÉÒ®ú- {ɽþ±Éä +{ÉxÉä ¤ÉÉnù¶Éɽþ EòÉä iÉÉä ¤ÉSÉÉ<, Ê¡ò®ú xÉ´ÉÉ¤É EòÉ ¨ÉÉiÉ¨É EòÒÊVÉMÉÉ* ªÉ½þ ÊEò¶iÉ +Éè®ú¨ÉÉiÉ ! ±ÉÉxÉÉ ½þÉlÉ ! ¤ÉÉnù¶Éɽþ EòÉä 汃 ½Öþ ºÉäxÉÉ ºÉɨÉxÉä ºÉä ÊxÉEò±É MɪÉÒ *=xÉEäò VÉÉiÉä ½þÒ Ê¨ÉVÉÉÇ xÉä Ê¡ò®ú ¤ÉÉVÉÒ Ê¤ÉUôÒ±ÉÒ* ½þÉ®ú EòÒ SÉÉä]õ ¤ÉÖ®úÒ ½þÉäiÉÒ ½èþ* ¨ÉÒ®ú xÉä Eò½þÉ- +É< xÉ´ÉÉ¤É Eäò ¨ÉÉiÉ¨É ¨Éå ¨É®úʺɪÉÉ Eò½þ b÷ɱÉå*±ÉäÊEòxÉ Ê¨ÉVÉÉÇ EòÒ ®úÉVɦÉÊHò +{ÉxÉÒ ½þÉ®ú Eäò ºÉÉlÉ ±ÉÖ{iÉ ½þÉä SÉÖEòÒ lÉÒ * ´É½þ ½þÉ®ú EòÉ ¤Énù±ÉÉSÉÖEòÉxÉä Eäò 汃 +vÉÒ®ú ½þÉä MÉ lÉä* ¶ÉÉ¨É ½þÉä MɪÉÒ* JÉÆb÷½þ®ú ¨Éå SɨÉMÉÉnùc÷Éå xÉä SÉÒJÉxÉÉ ¶ÉÖ°ü ÊEòªÉÉ* +¤ÉɤÉÒ±Éå +É-+ÉEò®ú +{ÉxÉäPÉÉåºÉ±ÉÉå ¨Éå ÊSÉ{É]õÓ* {É®ú nùÉäxÉÉå ÊJɱÉÉc÷Ò b÷]äõ ½Öþ lÉä* ¨ÉÉxÉÉå nùÉäxÉÉå JÉÚxÉ Eäò {ªÉɺÉä ºÉÚ®ú¨ÉÉ +É{ÉºÉ ¨Éå±Éc÷ ®ú½äþ ½þÉä* ʨÉVÉÉÇ VÉÒ iÉÒxÉ ¤ÉÉÊVɪÉÉÄ ±ÉMÉÉiÉÉ®ú ½þÉ®ú SÉÖEäò lÉä ; <ºÉ SÉÉèlÉÒ ¤ÉÉVÉÒ EòÉ ¦ÉÒ ®ÆúMÉ+SUôÉ xÉ lÉÉ* ´É½þ ¤ÉÉ®ú-¤ÉÉ®ú VÉÒiÉxÉä EòÉ oùgøÊxɶSÉªÉ Eò®ú ºÉÄ¦É±É Eò®ú JÉä±ÉiÉä lÉä ±ÉäÊEòxÉ Eò xÉ EòSÉÉ±É äºÉÒ ¤Éägø¤É +É {Éc÷iÉÒ lÉÒ ÊVɺɺÉä ¤ÉÉVÉÒ JÉ®úÉ¤É ½þÉä VÉÉiÉÒ lÉÒ* ½þ®ú ¤ÉÉ®ú ½þÉ®ú Eäò ºÉÉlÉ|ÉÊiÉEòÉ®ú EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ +Éè®ú =OÉ ½þÉäiÉÒ VÉÉiÉÒ lÉÒ* =vÉ®ú ¨ÉÒ®ú ºÉɽþ¤É ¨ÉÉ®äú =¨ÉÆMÉ Eäò MÉVɱÉå MÉÉiÉälÉä, SÉÖ]õÊEòªÉÉÄ ±ÉäiÉä lÉä, ¨ÉÉxÉÉå EòÉä<Ç MÉÖ{iÉ vÉxÉ {ÉÉ MɪÉä ½þÉä* ʨÉVÉÉÇ ºÉÖxÉ-ºÉÖxÉEò®ú ZÉÖZɱÉÉiÉä +Éè®ú ½þÉ®úEòÒ ZÉå{É Ê¨É]õÉxÉä Eäò 汃 =xÉEòÒ nùÉnù näùiÉä lÉä* VªÉÉå-VªÉÉå ¤ÉÉVÉÒ Eò¨ÉVÉÉä®ú {Éc÷iÉÒ lÉÒ, vÉèªÉÇ ½þÉlÉ ºÉäÊxÉEò±ÉiÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* ªÉ½þÉÄ iÉEò ÊEò ´É½þ ¤ÉÉiÉ-¤ÉÉiÉ {É®ú ZÉÖÄZɱÉÉxÉä ±ÉMÉä* VÉxÉÉ¤É +É{É SÉÉ±É xɤÉnù±ÉÉ EòÒÊVÉ* ªÉ½þ CªÉÉ ÊEò SÉÉ±É SɱÉä +Éè®ú Ê¡ò®ú =ºÉä ¤Énù±É ÊnùªÉÉ VÉÉªÉ * VÉÉä EÖòUô SɱÉxÉÉ ½èþEò ¤ÉÉ®ú SÉ±É nùÒÊVÉ * ªÉ½þ +É{É ¨ÉÖ½þ®äú {É®ú ½þÒ CªÉÉå ½þÉlÉ ®úJÉä ®ú½þiÉä ½éþ* ¨ÉÖ½þ®äú UôÉäc÷ nùÒÊVÉ* VɤÉiÉEò +É{ÉEòÉä SÉÉ±É xÉ ºÉÚZÉä, ¨ÉÖ½þ®úÉ UÖô< ½þÒ xɽþÓ* +É{É Eò-Eò SÉÉ±É +ÉvÉ-+ÉvÉ PÉÆ]äõ ¨Éå SɱÉiÉä ½éþ*<ºÉEòÒ ºÉxÉnù xɽþÓ* ÊVɺÉä Eò SÉÉ±É SɱÉxÉä ¨Éå {ÉÉÄSÉ Ê¨ÉxÉ]õ ºÉä VªÉÉnùÉ ±ÉMÉä =ºÉEòÒ ¨ÉÉiÉ ºÉ¨ÉZÉÒVÉɪÉ* Ê¡ò®ú +É{ÉxÉä SÉÉ±É ¤Énù±ÉÒ ? SÉÖ{ÉEäò ºÉä ¨ÉÖ½þ®úÉ ´É½þÓ ®úJÉ nùÒÊVÉ* ¨ÉÒ®ú ºÉɽþ¤É EòÉ ¡ò®úVÉÒ Ê{É]õiÉÉ lÉÉ* ¤ÉÉä±Éä- ¨ÉéxÉä SÉÉ±É SɱÉÒ ½þÒ Eò¤É lÉÒ ? ʨÉVÉÉÇ- +É{É SÉÉ±É SÉ±É SÉÖEäò ½éþ* ¨ÉÖ½þ®úÉ ´É½þÓ ®úJÉ nùÒÊVÉ-=ºÉÒ PÉ®ú ¨Éå * ¨ÉÒ®ú- =ºÉ¨Éå CªÉÉå ®úJÉÚÄ ? ½þÉlÉ ºÉä ¨ÉÖ½þ®úÉ UôÉäc÷É Eò¤É lÉÉ ?
 • 12. ʨÉVÉÉÇ- ¨ÉÖ½þ®úÉ +É{É EòªÉɨÉiÉ iÉEò xÉ UôÉäcä÷, iÉÉä CªÉÉ SÉÉ±É ½þÒ xÉ ½þÉäMÉÒ ? ¡ò®úVÉÒ Ê{É]õiÉä näùJÉÉiÉÉä vÉÉÄvɱÉÒ Eò®úxÉä ±ÉMÉä* ¨ÉÒ®ú- vÉÉÄvɱÉÒ +É{É Eò®úiÉä ½éþ* ½þÉ®ú-VÉÒiÉ iÉEònùÒ®ú ºÉä ½þÉäiÉÒ ½èþ* vÉÉÄvɱÉÒ Eò®úxÉä ºÉä EòÉä<Ç xɽþÓVÉÒiÉiÉÉ* ʨÉVÉÉÇ- iÉÉä <ºÉ ¤ÉÉVÉÒ ¨Éå +É{ÉEòÒ ¨ÉÉiÉ ½þÉä MɪÉÒ* ¨ÉÒ®ú - ¨ÉÖZÉä CªÉÉå ¨ÉÉiÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉÒ ? ʨÉVÉÉÇ- iÉÉä +É{É ¨ÉÖ½þ®úÉ =ºÉÒ PÉ®ú ¨Éå ®úJÉ nùÒÊVÉ, VɽþÉÄ {ɽþ±Éä ®úJÉÉ lÉÉ* ¨ÉÒ®ú- ´É½þÉÄ CªÉÉå ®úJÉÚÄ ? xɽþÓ ®úJÉiÉÉ* ʨÉVÉÉÇ- CªÉÉå xÉ ®úÊJÉMÉÉ ? +É{ÉEòÉä ®úJÉxÉÉ ½þÉäMÉÉ* iÉEò®úÉ®ú ¤ÉgøxÉä ±ÉMÉÒ* nùÉäxÉÉå +{ÉxÉÒ-+{ÉxÉÒ ]äõEò {É®ú +cä÷ lÉä* xÉ ªÉ½þ nù¤ÉiÉÉ, xÉ ´É½þ *+|ÉɺÉÆÊMÉEò ¤ÉÉiÉå ½þÉäxÉä ±ÉMÉÓ* ʨÉVÉÉÇ ¤ÉÉä±Éä- ÊEòºÉÒ xÉä JÉÉxÉnùÉxÉ ¨Éå ¶ÉiÉ®ÆúVÉ JÉä±ÉÒ ½þÉäiÉÒ iÉ¤É iÉÉä<ºÉEäò EòɪÉnäù VÉÉxÉiÉä* ´Éä iÉÉä ½þ¨Éä¶ÉÉ PÉÉºÉ UôÒ±ÉÉ ÊEò, +É{É ¶ÉiÉ®ÆúVÉ CªÉÉ JÉäʱÉMÉÉ ? Ê®úªÉɺÉiÉ+Éè®ú ½þÒ SÉÒVÉ ½èþ* VÉÉMÉÒ®ú Ê¨É±É VÉÉxÉä ½þÒ ºÉä EòÉä<Ç ®ú<ÇºÉ xɽþÓ ½þÉä VÉÉiÉÉ* ¨ÉÒ®ú- CªÉÉ ! PÉÉºÉ +É{ÉEäò +¤¤ÉÉVÉxÉ UôÒ±ÉiÉä ½þÉåMÉä* ªÉ½þÉÄ iÉÉä {ÉÒÊføªÉÉå ºÉä ¶ÉiÉ®ÆúVÉ JÉä±ÉiÉä SɱÉä+ÉiÉä ½éþ ? ʨÉVÉÉÇ- +VÉÒ VÉÉ< ¦ÉÒ, MÉÉVÉÒ=qùÒxÉ ½èþnù®ú Eäò ªÉ½þÉÄ ¤ÉÉ´ÉSÉÔ EòÉ EòÉ¨É Eò®úiÉä-Eò®úiÉä =©É MÉÖVÉ®úMɪÉÒ* +ÉVÉ ®ú<ÇºÉ ¤ÉxÉxÉä SɱÉä ½éþ* ®ú<ÇºÉ ¤ÉxÉxÉÉ EÖòUô Ênù±±ÉMÉÒ xɽþÓ* ¨ÉÒ®ú- CªÉÉå +{ÉxÉä ¤ÉÖVÉÖMÉÉç Eäò ¨ÉÖĽþ {É®ú EòÉʱÉJÉ ±ÉMÉÉiÉä ½þÉä- ´Éä ½þÒ ¤ÉÉ´ÉSÉÔ EòÉ EòÉ¨É Eò®úiÉä ½þÉåMÉä*ªÉ½þÉÄ iÉÉä ½þ¨Éä¶ÉÉ ¤ÉÉnù¶Éɽþ Eäò nùºiÉ®úJ´ÉÉxÉ {É®ú JÉÉxÉÉ JÉÉiÉä SɱÉä +ɪÉä ½éþ* ʨÉVÉÉÇ- +®äú SÉ±É SÉ®úEò]äõ, ¤É½ÖþiÉ ¤ÉgøEò®ú ¤ÉÉiÉå xÉ Eò®ú ! ¨ÉÒ®ú- VɤÉÉxÉ ºÉĦÉÉʱÉ, ´ÉxÉÉÇ ¤ÉÖ®úÉ ½þÉäMÉÉ* ¨Éé äºÉÒ ¤ÉÉiÉå ºÉÖxÉxÉä EòÉ +ÉnùÒ xɽþÓ* ªÉ½þÉÄ iÉÉä ÊEòºÉÒ xÉä
 • 13. +ÉÄJÉä ÊnùJÉɪÉÓ ÊEò =ºÉEòÒ +ÉÄJÉå ÊxÉEòɱÉÓ* ½èþ ½þÉèºÉ±ÉÉ ? ʨÉVÉÉÇ- +É{É ¨Éä®úÉ ½þÉèºÉ±ÉÉ näùJÉxÉÉ SÉɽþiÉä ½èþ, iÉÉä Ê¡ò®ú +É<, +ÉVÉ nùÉä-nùÉä ½þÉlÉ ½þÉä VÉɪÉÄ, <vÉ®úªÉÉ =vÉ®ú* ¨ÉÒ®ú- iÉÉä ªÉ½þÉÄ iÉ֨ɺÉä nù¤ÉxÉä ´ÉɱÉÉ EòÉèxÉ ½èþ ? nùÉäxÉÉå nùÉäºiÉÉå xÉä Eò¨É®ú ºÉä iɱɴÉÉ®åú ÊxÉEòÉ±É ±ÉÓ* xÉ´ÉɤÉÒ VɨÉÉxÉÉ lÉÉ* ºÉ¦ÉÒ iɱɴÉÉ®ú, {Éä¶ÉEò¤VÉ,Eò]õÉ®ú ´ÉMÉè®ú½þ ¤ÉÉÄvÉiÉä lÉä* nùÉäxÉÉå ʴɱÉɺÉÒ lÉä, {É®ú Eòɪɮú xÉ lÉä* =xɨÉå ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò ¦ÉÉ´ÉÉå EòÉ+vÉ:{ÉiÉxÉ ½þÉä MɪÉÉ lÉÉ* ¤ÉÉnù¶Éɽþ Eäò 汃 CªÉÉå ¨É®åú ? {É®ú ´ªÉÊHòMÉiÉ ´ÉÒ®úiÉÉ EòÉ +¦ÉÉ´É xÉ lÉÉ*nùÉäxÉÉå xÉä {ÉèiÉ®äú ¤Énù±Éä, iɱɴÉÉ®åú SɨÉEòÓ, Uô{ÉÉUô{É EòÒ +É´ÉÉVÉå +ɪÉÓ* nùÉäxÉÉå VÉJ¨ÉÒ ½þÉäEò®ú ÊMÉ®äú,nùÉäxÉÉå xÉä ´É½þÓ iÉc÷{É-iÉc÷{É Eò®ú VÉÉxÉå nùÓ* +É{ÉxÉä ¤ÉÉnù¶Éɽþ Eäò 汃 =xÉEòÒ +ÉÄJÉÉå ºÉä Eò ¤ÉÚÄnù +ÉĺÉÚxÉ ÊxÉEò±ÉÉ, =x½þÉåxÉä ¶ÉiÉ®ÆúVÉ Eäò ´ÉVÉÒ®ú EòÒ ®úIÉÉ ¨Éå |ÉÉhÉ näù Ênù* +ÄvÉä®úÉ ½þÉä SɱÉÉ lÉÉ* ¤ÉÉVÉÒ Ê¤ÉUôÒ ½Öþ<Ç lÉÒ* nùÉäxÉÉå ¤ÉÉnù¶Éɽþ +{ÉxÉä-+{ÉxÉä ˺ɽþɺÉxÉ {É®ú ¤Éè`äö¨ÉÉxÉÉå <xÉ ´ÉÒ®úÉå EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ {É®ú ®úÉä ®ú½äþ lÉä* SÉÉ®úÉå iÉ®ú¡ò ºÉzÉÉ]õÉ UôɪÉÉ ½Öþ+É lÉÉ* JÉÄb÷½þ®ú EòÒ ]Úõ]õÒ ½Öþ<Ç, ¨Éä½þ®úɤÉå ÊMÉ®úÒ ½Öþ<Ç nùÒ´ÉÉ®åú +Éè®úvÉÚ±É-vÉÚºÉÊ®úiÉä ¨ÉÒxÉÉ®åú <xÉ ±ÉɶÉÉå EòÉä näùJÉiÉÒ +Éè®ú ʺɮú vÉÖxÉiÉÒ lÉÓ*