Your SlideShare is downloading. ×
Munshi premchand's greatest short stories prerna
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Munshi premchand's greatest short stories prerna

6,898
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
6,898
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
79
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Premchand Prerna Chapter 1 DV ¨Éä®úÒ EòIÉÉ ¨Éå ºÉÚªÉÇ|ÉEòÉ¶É ºÉä VªÉÉnùÉ >ðvɨÉÒ EòÉä<Ç ±Éc÷EòÉ xÉ lÉÉ* ¤ÉαEò ªÉÉå Eò½þÉä ÊEò +vªÉÉ{ÉxÉ-EòÉ±É Eäò nùºÉ ´É¹ÉÉç ¨Éå ¨ÉÖZÉä äºÉÒ Ê´É¹É¨É |ÉEÞòÊiÉ Eäò ʶɹªÉ ºÉä ºÉɤÉEòÉ xÉ {Éc÷É lÉÉ* Eò{É]õ-GòÒc÷É ¨Éå=ºÉEòÒ VÉÉxÉ ¤ÉºÉiÉÒ lÉÒ* +vªÉÉ{ÉEòÉå EòÉä ¤ÉxÉÉxÉä +Éè®ú ÊSÉgøÉxÉä =tÉäMÉÒ ¤ÉɱÉEòÉå EòÉä Uäôc÷xÉä +Éè®ú°ü±ÉÉxÉä ¨Éå ½þÒ =ºÉä +ÉxÉxnù +ÉiÉÉ lÉÉ* äºÉä-äºÉä ¹ÉbÂ÷ªÉxjÉ ®úSÉiÉÉ, äºÉä-äºÉä ¡Æònäù b÷ɱÉiÉÉ, äºÉä-äºÉä ¤ÉÉÄvÉxÉÚ¤ÉÉÄvÉiÉÉ ÊEò näùJÉEò®ú +ɶSɪÉÇ ½þÉäiÉÉ lÉÉ* MÉ®úÉä½þ¤ÉÆnùÒ ¨Éå +¦ªÉºiÉ lÉÉ* JÉÖnùÉ<Ç ¡òÉèVÉnùÉ®úÉå EòÒ Eò ¡òÉèVÉ ¤ÉxÉÉ ±ÉÒ lÉÒ +Éè®ú =ºÉEäò +ÉiÉÆEò ºÉä ¶ÉɱÉÉ {É®ú ¶ÉɺÉxÉ Eò®úiÉÉlÉÉ* ¨ÉÖJªÉ +Êvɹ`öÉiÉÉ EòÒ +ÉYÉÉ ]õ±É VÉɪÉ, ¨ÉMÉ®ú CªÉÉ ¨ÉVÉÉ±É ÊEò EòÉä<Ç =ºÉEäò ½ÖþC¨É EòÒ+´ÉYÉÉ Eò®ú ºÉEäò* ºEÚò±É Eäò SÉ{É®úɺÉÒ +Éè®ú +nÇù±ÉÒ =ºÉºÉä lÉ®úlÉ®ú EòÉÄ{ÉiÉä lÉä* <ƺ{ÉäC]õ®ú EòɨÉÖ+É<xÉÉ ½þÉäxÉä ´ÉɱÉÉ lÉÉ, ¨ÉÖJªÉ +Êvɹ`öÉiÉÉ xÉä ½ÖþC¨É ÊnùªÉÉ ÊEò ±Éc÷Eäò ÊxÉÌnù¹]õ ºÉ¨ÉªÉ ºÉä +ÉvÉÉ PÉÆ]äõ {ɽþ±Éä +É VÉɪÉÄ*¨ÉiÉ±É¤É ªÉ½þ lÉÉ ÊEò ±Éc÷EòÉå EòÉä ¨ÉÖ+É<xÉä Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå EÖòUô VÉ°ü®úÒ ¤ÉÉiÉå ¤ÉiÉÉ nùÒ VÉɪÉÄ* ¨ÉMÉ®ú nùºÉ ¤ÉVÉ MÉ,<ƺ{ÉäC]õ®ú ºÉɽþ¤É +ÉEò®ú ¤Éè`ö MÉ, +Éè®ú ¨Énù®úºÉä ¨Éå Eò ±Éc÷EòÉ ¦ÉÒ xɽþÓ * MªÉÉ®ú½þ ¤ÉVÉä ºÉ¤É UôÉjÉ <ºÉ iÉ®ú½þ ÊxÉEò±É{Écä÷ VÉèºÉä Ë{ÉVÉc÷É JÉÉä±É ÊnùªÉÉ ½þÉä* <ƺ{ÉäC]õ®ú ºÉɽþ¤É xÉä EèòÊ¡òªÉiÉ ¨Éå ʱÉJÉÉ-Êb÷ʺÉÎ{±ÉxÉ ¤É½ÖþiÉJÉ®úÉ¤É ½èþ* Ë|ÉʺÉ{É±É ºÉɽþ¤É EòÒ ÊEò®úÊEò®úÒ ½Öþ<Ç, +vªÉÉ{ÉEò ¤ÉnùxÉÉ¨É ½Öþ +Éè®ú ªÉ½þ ºÉÉ®úÒ ¶É®úÉ®úiÉ
 • 2. ºÉÚªÉÇ |ÉEòÉ¶É EòÒ lÉÒ* ¨ÉMÉ®ú ¤É½ÖþiÉ {ÉÚUô-iÉÉUô Eò®úxÉä {É®ú ¦ÉÒ ÊEòºÉÒ xÉä ºÉÚªÉÇ|ÉEòÉ¶É EòÉ xÉÉ¨É iÉEò xÉʱɪÉÉ* ¨ÉÖZÉä +{ÉxÉÒ ºÉÆSÉɱÉxÉ Ê´ÉÊvÉ {É®ú MÉ´ÉÇ lÉÉ* ]ÅäõËxÉMÉ EòɱÉäVÉ ¨Éå <ºÉ Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå ¨ÉéxÉä JªÉÉÊiÉ|ÉÉ{iÉ EòÒ lÉÒ* ¨ÉMÉ®ú ªÉ½þÉÄ ¨Éä®úÉ ºÉÉ®úÉ ºÉÆSÉɱÉxÉ EòÉè¶É±É ¨ÉÉäSÉÉÇ JÉÉ MɪÉÉ lÉÉ* EÖòUô +C±É ½þÒ EòɨÉxɽþÓ Eò®úiÉÒ ÊEò ¶ÉèiÉÉxÉ EòÉä EèòºÉä ¨ÉÉMÉÇ {É®ú ±ÉɪÉå* Eò<Ç ¤ÉÉ®ú +vªÉÉ{ÉEòÉå EòÉä ¤Éè`öEò ½Öþ<Ç ; {É®ú ªÉ½þÊMÉ®ú½þ xÉ JÉÖ±ÉÒ* xɪÉÒ Ê¶ÉIÉÉÊ´ÉÊvÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ¨Éé nÆùc÷xÉÒÊiÉ EòÉ {ÉIÉ{ÉÉiÉÒ xÉ lÉÉ, ¨ÉMÉ®ú ½þ¨É ªÉ½þÉÄ<ºÉ xÉÒÊiÉ ºÉä Eäò´É±É <ºÉÊ±É Ê´É®úHò lÉä ÊEò Eò½þÓ ={ÉSÉÉ®ú ®úÉäMÉ ºÉä ¦ÉÒ +ºÉÉvªÉ xÉ ½þÉä VÉɪÉ*ºÉÚªÉÇ|ÉEòÉ¶É EòÉä ºEÚò±É ºÉä ÊxÉEòÉ±É näùxÉä EòÉ |ɺiÉÉ´É ¦ÉÒ ÊEòªÉÉ MɪÉÉ, {É®ú <ºÉä +{ÉxÉÒ +ªÉÉäMªÉiÉÉEòÉ |ɨÉÉhÉ ºÉ¨ÉZÉEò®ú ½þ¨É <ºÉ xÉÒÊiÉ EòÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú Eò®úxÉä EòÉ ºÉɽþºÉ xÉ Eò®ú ºÉEäò* ¤ÉÒºÉ-¤ÉÉ<ǺÉ+xÉ֦ɴÉÒ +Éè®ú ʶÉIÉhÉ ¶ÉɺjÉ Eäò +ÉSÉɪÉÇ Eò ¤ÉÉ®ú½þ-iÉä®ú½þ ºÉÉ±É Eäò =qÆùc÷ ¤ÉɱÉEò EòÉ ºÉÖvÉÉ®ú xÉEò®ú ºÉEåò, ªÉ½þ Ê´ÉSÉÉ®ú ¤É½ÖþiÉ ½þÒ ÊxÉ®úɶÉÉVÉxÉEò lÉÉ* ªÉÉå iÉÉä ºÉÉ®úÉ ºEÚò±É =ºÉºÉä jÉÉʽþ-jÉÉʽþEò®úiÉÉ lÉÉ, ¨ÉMÉ®ú ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnùÉ ºÉÆEò]õ ¨Éå ¨Éé lÉÉ, CªÉÉå ÊEò ´É½þ ¨Éä®úÒ EòIÉÉ EòÉ UôÉjÉ lÉÉ, +Éè®ú=ºÉEòÒ ¶É®úÉ®úiÉÉå EòÉ EÖò¡ò±É ¨ÉÖZÉä ¦ÉÉäMÉxÉÉ {Éc÷iÉÉ lÉÉ * ¨Éé ºEÚò±É +ÉiÉÉ iÉÉä ½þ®únù¨É ªÉ½þÒ JÉ]õEòɱÉMÉÉ ®ú½þiÉÉ ÊEò näùJÉå +ÉVÉ CªÉÉ Ê´É{ÉÊkÉ +ÉiÉÒ ½èþ* Eò ÊnùxÉ ¨ÉéxÉä +{ÉxÉä ¨ÉäVÉ EòÒ nù®úÉVÉ JÉÉä±ÉÒ,iÉÉä =ºÉ¨Éå ºÉä Eò ¤Éc÷É ºÉÉ ¨ÉåføEò ÊxÉEò±É {Éc÷É, ¨Éé SÉÉéEòEò®ú {ÉÒUäô ½þ]õÉ iÉÉä C±ÉÉºÉ ¨Éå Eò ¶ÉÉä®ú ¨ÉSÉMɪÉÉ * =ºÉEòÒ +Éä®ú ºÉ®úÉä¹É xÉäjÉÉå ºÉä näùJÉ Eò®ú ®ú½þ MɪÉÉ* ºÉÉ®úÉ PÉÆ]õÉ ={Énäù¶É ¨Éå ¤ÉÒiÉ MɪÉÉ +Éè®ú´É½þ {É]Âõ`öÉ ÊºÉ®ú ZÉÖEòÉ xÉÒSÉä ¨ÉÖºEò®úÉ ®ú½þÉ lÉÉ* ¨ÉÖZÉä +ɶSɪÉÇ ½þÉäiÉÉ lÉÉ ÊEò ªÉ½þ xÉÒSÉä EòÒ EòIÉÉ+Éå¨Éå EèòºÉä {ÉÉºÉ ½Öþ+É* Eò ÊnùxÉ +Ê´ÉSÉʱÉiÉ ¦ÉÉ´É ºÉä Eò½þÉ-+É{É ¨Éä®äú {ÉÉºÉ ½þÉäxÉä EòÒ ÊSÉxiÉÉ xÉ Eò®åú*¨Éé ½þ¨Éä¶ÉÉ {ÉÉºÉ ½Öþ+É ½ÚÄþ +Éè®ú +¤ÉEòÒ ¦ÉÒ ½þÉä VÉÉ>ÄðMÉÉ* +ºÉÆ¦É´É ! +ºÉÆ¦É´É ºÉÆ¦É´É ½þÉä VÉɪÉMÉÉ ! ¨Éé ºÉɶSɪÉÇ =ºÉEòÉ ¨ÉÖĽþ näùJÉxÉä ±ÉMÉÉ* VɽþÒxÉ ºÉä VɽþÒxÉ ±Éc÷EòÉ ¦ÉÒ +{ÉxÉÒ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ EòÉ nùÉ´ÉÉ<iÉxÉä ÊxÉÌ´É´ÉÉnù °ü{É ºÉä xÉ Eò®ú ºÉEòiÉÉ lÉÉ* ¨ÉéxÉä ºÉÉäSÉÉ, ´É½þ |ɶxÉ {ÉjÉ =c÷É ±ÉäiÉÉ ½þÉäMÉÉ* ¨ÉéxÉä|ÉÊiÉYÉÉ EòÒ, +¤ÉEòÒ <ºÉEòÒ SÉÉ±É Eò ¦ÉÒ xÉ SɱÉxÉä nÚÄùMÉÉ* näùJÉÚÄ ÊEòiÉxÉä ÊnùxÉ <ºÉ EòIÉÉ ¨Éå {Éc÷É ®ú½þiÉÉ ½èþ* +É{É PɤÉc÷É Eò®ú ÊxÉEò±É VÉɪÉMÉÉ* ´ÉÉ̹ÉEò {É®úÒIÉÉ Eäò +´ÉºÉ®ú {É®ú ¨ÉéxÉä +ºÉÉvÉÉ®úhÉ näùJÉ-¦ÉÉ±É ºÉä EòÉ¨É Ê±ÉªÉÉ, ¨ÉMÉ®ú VɤÉ
 • 3. ºÉÚªÉÇ|ÉEòÉ¶É EòÉ =kÉ®ú-{ÉjÉ näùJÉÉ iÉÉä ¨Éä®äú ʴɺ¨ÉªÉ EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ xÉ ®ú½þÒ* ¨Éä®úÉä nùÉä {ÉSÉæ lÉä, nùÉäxÉÉå ¨Éå=ºÉEäò xɨ¤É®ú EòIÉÉ ¨Éå ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò lÉä ! ¨ÉÖZÉä JÉÚ¤É ¨ÉɱÉÚ¨É lÉÉ ÊEò ´É½þ ¨Éä®äú ÊEòºÉÒ {ÉSÉæ EòÉ EòÉä<Ç|ɶxÉ ¦ÉÒ ½þ±É xɽþÓ Eò®ú ºÉEòiÉÉ* ¨Éé <ºÉä ʺÉrù Eò®ú ºÉEòiÉÉ lÉÉ, ¨ÉMÉ®ú =ºÉEäò =kÉ®ú-{ÉjÉÉå EòÉäCªÉÉ Eò®úiÉÉ* ʱÉÊ{É ¨Éå <iÉxÉÉ ¦Éänù xÉ lÉÉ VÉÉä EòÉä<Ç ºÉÆnäù½þ =i{ÉzÉ Eò®ú ºÉEòiÉÉ* ¨ÉéxÉä Ë|ÉʺÉ{É±É ºÉä Eò½þÉ, iÉÉä ´É½þ ¦ÉÒ SÉEò®úÉ MɪÉä; ¨ÉMÉ®ú =x½åþ¦ÉÒ VÉÉxÉ ¤ÉÚZÉEò®ú ¨ÉCJÉÒ ÊxÉMɱÉxÉÒ {Éc÷Ò* ¨Éé EònùÉÊSÉiÉ º´É¦ÉÉ´É ºÉä ½þÒ ÊxÉ®úɶÉÉ´ÉÉnùÒ ½ÚÄþ* +xªÉ +vªÉÉ{ÉEòÉåEòÉä ¨Éé ºÉÚªÉÇ |ÉEòÉ¶É Eäò Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå VÉ®úÉ ¦ÉÒ ËSÉÊiÉiÉ xÉ {ÉÉiÉÉ lÉÉ* ¨ÉÉxÉÉä äºÉä ±Éc÷EòÉå EòÉ ºEÚò±É ¨Éå+ÉxÉÉ EòÉä<Ç xɪÉÒ ¤ÉÉiÉ xɽþÓ; ¨ÉMÉ®ú ¨Éä®äú 汃 ´É½þ Eò Ê´ÉEò]õ ®ú½þºªÉ lÉÉ* +MÉ®ú ªÉ½þÒ gÆøMÉ ®ú½äþ iÉÉä EòÊnùxÉ ´É½þ ªÉÉ iÉÉä VÉä±É ¨Éå ½þÉäMÉÉ ªÉÉ {ÉÉMÉ±É JÉÉxÉä ¨Éå* =ºÉÒ ºÉÉ±É ¨Éä®úÉ iɤÉÉnù±ÉÉ ½þÉä MɪÉÉ* ªÉtÊ{É ªÉ½þÉÄ EòÉ VɱɴÉɪÉÖ ¨Éä®äú +xÉÖEÚò±É lÉÉ, Ë|ÉʺÉ{ɱÉ+Éè®ú +xªÉ +vªÉÉ{ÉEòÉå ºÉä ¨ÉèjÉÒ ½þÉä MɪÉÒ lÉÒ, ¨ÉMÉ®ú ¨Éé +{ÉxÉä iɤÉÉnù±Éä ºÉä JÉÖ¶É ½Öþ+É ; CªÉÉå ÊEòºÉÚªÉÇ|ÉEòÉ¶É ¨Éä®äú ¨ÉÉMÉÇ EòÉ EòÉÄ]õÉ xÉ ®ú½äþMÉÉ* ±Éc÷EòÉå xÉä ¨ÉÖZÉä Ê´ÉnùÉ<Ç EòÉ nùÉ´ÉiÉ nùÒ ; +Éè®ú ºÉ¤É EäòºÉ¤É º]äõ¶ÉxÉ iÉEò {ɽÖÄþSÉÉxÉä +ɪÉä* =ºÉ ´ÉHò ºÉ¦ÉÒ ±Éc÷Eäò +ÉÄJÉÉå ºÉä +ÉĺÉÚ ¦É®äú ½Öþ lÉä ! ¨Éé ¦ÉÒ+{ÉxÉä +ÉĺÉÖ+Éå EòÉä xÉ ®úÉäEò ºÉEòÉ* ºÉ½þºÉÉ ¨Éä®úÒ ÊxÉMÉɽþ ºÉÚªÉÇ|ÉEòÉ¶É {É®ú {Éc÷Ò, VÉÉä ºÉ¤ÉºÉä {ÉÒUäô±ÉÎVVÉiÉ JÉc÷É lÉÉ* ¨ÉÖZÉä äºÉÉ ¨ÉɱÉÚ¨É ½Öþ+É ÊEò =ºÉEòÒ +ÉÄJÉå ¦ÉÒ ¦ÉÒMÉÓ lÉÓ* ¨Éä®úÉ VÉÒ ¤ÉÉ®ú-¤ÉÉ®úSÉɽþiÉÉ lÉÉ ÊEò SɱÉiÉä-SɱÉiÉä =ºÉºÉä nùÉä SÉÉ®ú ¤ÉÉiÉ Eò®ú ±ÉÚÄ* ¶ÉɪÉnù ´É½þ ¦ÉÒ ¨ÉÖZÉ ºÉä EÖòUô Eò½þxÉÉ SÉɽþiÉÉ lÉÉ ; ¨ÉMÉ®ú xÉ ¨ÉéxÉä {ɽþ±Éä ¤ÉÉiÉå EòÓ, xÉ =ºÉxÉå ; ½þɱÉÉÄÊEò¨ÉÖZÉä ¤É½ÖþiÉ ÊnùxÉÉå iÉEò <ºÉEòÉ JÉänù ®ú½þÉ* =ºÉEòÒ ÊZÉZÉEò iÉÉä IɨÉÉ ªÉÉäMªÉ lÉÒ, {É®ú ¨Éä®úÉ +´É®úÉävÉ +IɨªÉ
 • 4. lÉÉ* ºÉÆ¦É´É lÉÉ, =ºÉ Eò°ühÉÉ +Éè®ú M±ÉÉÊxÉ EòÒ nù¶ÉÉ ¨Éå ¨Éä®úÒ nùÉä-SÉÉ®ú ÊxɹEò{É]õ ¤ÉÉiÉå =ºÉEäò Ênù±É{É®ú +ºÉ®ú +ºÉ®ú; Eò®ú VÉÉiÉÓ, ¨ÉMÉ®ú <x½þÓ JÉÉäªÉä ½Öþ +´ÉºÉ®úÉå EòÉ xÉÉ¨É iÉÉä VÉÒ´ÉxÉ ½èþ* MÉÉc÷Ò ¨ÉÆnùMÉÊiÉ ºÉä SɱÉÒ ±Éc÷Eäò Eò<Ç Eònù¨É =ºÉEäò ºÉÉlÉ nùÉècä÷ * ¨Éé ÊJÉc÷EòÒ ºÉä ¤Éɽþ®ú ʺɮú ÊxÉEòɱÉä JÉc÷ÉlÉÉ* EÖòUô näù®ú iÉEò ¨ÉÖZÉä =xÉEäò ʽþ±ÉiÉä ½Öþ °ü¨ÉÉ±É xÉVÉ®ú +ɪÉä Ê¡ò®ú ´É½þ ®äúJÉÉÄ +ÉEòÉ¶É ¨ÉåʴɱÉÒxÉ ½þÉä MɪÉÓ ; ¨ÉMÉ®ú Eò +±{ÉEòÉªÉ ¨ÉÚÌiÉ +¤É ¦ÉÒ {±Éä]õ¡òɨÉÇ {É®ú JÉc÷Ò lÉÒ* ¨ÉéxÉä +xÉÖ¨ÉÉxÉÊEòªÉÉ ´É½þ ºÉÚªÉÇ|ÉEòÉ¶É ½èþ* =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ¨Éä®úÉ ¾þnùªÉ ÊEòºÉÒ Ê´ÉEò±É EèònùÒ EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ PÉÞhÉÉ, ¨ÉÉʱÉxªÉ+Éè®ú =nùɺÉÒxÉiÉÉ Eäò ¤ÉÆvÉxÉÉå EòÉä iÉÉäc÷-iÉÉäc÷Eò®ú =ºÉºÉä MɱÉä ʨɱÉxÉä Eäò 汃 iÉc÷{É =`öÉ* xɪÉä ºlÉÉxÉ EòÒ xɪÉÒ ÊSÉxiÉÉ+Éå xÉä ¤É½ÖþiÉ Vɱnù ¨ÉÖZÉä +{ÉxÉÒ +Éä®ú +ÉEò̹ÉiÉ Eò®ú ʱɪÉÉ* Ê{ÉUô±ÉäÊnùxÉÉå EòÒ ªÉÉnù Eò ½þºÉ®úiÉ ¤ÉxÉ Eò®ú ®ú½þÒ MɪÉÒ* xÉ ÊEòºÉÒ EòÉ EòÉä<Ç JÉiÉ +ɪÉÉ xÉ , xÉ ¨ÉéxÉä EòÉä<ÇJÉiÉ Ê±ÉJÉÉ* ¶ÉɪÉnù nÖùÊxɪÉÉ EòÉ ªÉ½þÒ nùºiÉÚ®ú ½èþ* ´É¹ÉÉÇ Eäò ¤ÉÉnù ´É¹ÉÉÇ EòÒ ½þÊ®úªÉɱÉÒ ÊEòiÉxÉä ÊnùxÉÉå®ú½þiÉÒ ½èþ ? ºÉƪÉÉäMÉ ºÉä ¨ÉÖZÉä <ÆM±Éèhb÷ ¨Éå Ê´ÉtɦªÉÉºÉ Eò®úxÉä EòÉ +´ÉºÉ®ú Ê¨É±É MɪÉÉ* ´É½þÉÄ iÉÒxɺÉÉ±É ±ÉMÉ MɪÉä* ´É½þÉÄ ºÉä ±ÉÉè]õÉ, iÉÉä Eò EòɱÉäVÉ EòÉ Ë|ÉʺÉ{É±É ¤ÉxÉÉ ÊnùªÉÉ MɪÉÉ* ªÉ½þ ʺÉÊrù ¨Éä®äúÊ±É Ê¤É±EÖò±É +ɶÉÉiÉÒiÉ lÉÒ * ¨Éä®úÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ º´É{xÉ ¨Éå ¦ÉÒ <iÉxÉÒ nÚù®ú xɽþÓ =c÷Ò lÉÒ, ÊEòxiÉÖ{ÉnùʱÉ{ºÉÉ +¤É ÊEòºÉÒ +Éè®ú ¦ÉÒ >ÄðSÉÒ b÷ɱÉÒ {É®ú +É¸ÉªÉ ±ÉäxÉÉ SÉɽþiÉÒ lÉÒ* ʶÉIÉÉ ¨ÉÆjÉÒ ºÉä ®ú¤iÉ-VɤiÉ {ÉènùÉ ÊEòªÉÉ* ¨ÉÆjÉÒ ¨É½þÉänùªÉ ¨ÉÖZÉ {É®ú EÞò{ÉÉ ®úJÉiÉä lÉä; ¨ÉMÉ®ú ´ÉɺiÉ´É ¨Éå ʶÉIÉÉ Eäò ¨ÉÉèʱÉEòʺÉrùÉxiÉÉå EòÉ =x½åþ YÉÉxÉ xÉ lÉÉ* ¨ÉÖZÉä {ÉÉEò®ú =x½þÉåxÉä ºÉÉ®úÉ ¦ÉÉ®ú ¨Éä®äú >ð{É®ú b÷É±É ÊnùªÉÉ* PÉÉäcä÷{É®ú ºÉ´ÉÉ®ú ´É½þ lÉä, ±ÉMÉÉ¨É ¨Éä®äú ½þÉlÉ ¨Éå lÉÒ* ¡ò±É ªÉ½þ ½Öþ+É ÊEò =xÉEäò ®úÉVÉxÉèÊiÉEò Ê´É{ÉÊIɪÉÉå ºÉä¨Éä®úÉ Ê´É®úÉävÉ ½þÉä MɪÉÉ * ¨ÉÖZÉ {É®ú VÉÉ-¤ÉäVÉÉ +ÉGò¨ÉhÉ ½þÉäxÉ ±ÉMÉä* ¨Éé ʺÉrùÉxiÉ °ü{É ºÉä +ÊxÉ´ÉɪÉÇʶÉIÉÉ EòÉ Ê´É®úÉävÉÒ ½ÚÄþ* ¨Éä®úÉ Ê´ÉSÉÉ®ú ½èþ ÊEò ½þ®ú Eò ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉä =xÉ Ê´É¹ÉªÉÉå ¨Éå VªÉÉnùÉ º´ÉÉvÉÒxÉiÉɽþÉäxÉÒ SÉÉʽþ, ÊVɺÉEòÉ =ºÉºÉä ÊxÉVÉ EòÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ½èþ* ¨Éä®úÉ Ê´ÉSÉÉ®ú ½èþ ÊEò ªÉÚ®úÉä{É ¨Éå +ÊxÉ´ÉɪÉÇ Ê¶ÉIÉÉ EòÒ VÉ°ü®úiÉ ½èþ,¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå xɽþÓ* ¦ÉÉèÊiÉEòiÉÉ {ÉζSɨÉÒ ºÉ¦ªÉiÉÉ EòÉ ¨ÉÚ±É iÉi´É ½èþ* ´É½þÉÄ ÊEòºÉÒ EòÉ¨É EòÒ |Éä®úhÉÉ+ÉÌlÉEò ±ÉÉ¦É Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ½þÉäiÉÒ ½èþ* ÊVÉxnùMÉÒ EòÒ VÉ°ü®úiÉå VªÉÉnùÉ ½éþ, <ºÉ汃 VÉÒ´ÉxÉ-ºÉÆOÉɨɦÉÒ +ÊvÉEò ¦ÉÒ¹ÉhÉ ½éþ* ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ ¦ÉÉäMÉ Eäò nùÉºÉ ½þÉäEò®ú ¤ÉSSÉÉå EòÉä Vɱnù-Vɱnù EÖòUô Eò¨ÉÉxÉä {É®ú¨ÉVɤÉÚ®ú Eò®úiÉä ½éþ* <ºÉEòÒ VÉMɽþ ÊEò ´É½þ ¨Énù EòÉ iªÉÉMÉ Eò®úEäò Eò ʶÉ˱ÉMÉ ®úÉäVÉ EòÒ ¤ÉSÉiÉ Eò®ú
 • 5. ±Éå, ´Éä +{ÉxÉä Eò¨ÉʺÉxÉ ¤ÉSSÉä EòÉä Eò ʶÉ˱ÉMÉ EòÒ ¨ÉVÉnÚù®úÒ Eò®úxÉä Eäò 汃 nù¤ÉɪÉåMÉä* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉÒ´ÉxɨÉå ºÉÉÎi´ÉEò ºÉ®ú±ÉiÉÉ ½èþ* ½þ¨É =ºÉ ´ÉHò iÉEò ¤ÉSSÉÉå ºÉä ¨ÉVÉnÚù®úÒ xɽþÓ Eò®úÉiÉä VÉ¤É iÉEò {ÉÊ®úκlÉiÉ ½þ¨Éå Ê´É´É¶É xÉ Eò®ú näù* nùÊ®úpù ºÉä nùÊ®úpù ʽþxnÖùºiÉÉxÉÒ ¨ÉVÉnÚù®ú ¦ÉÒ Ê¶ÉIÉÉ Eäò ={ÉEòÉ®úÉå EòÉ EòÉªÉ±É ½èþ* =ºÉEäò ¨ÉxÉ ºÉä ªÉ½þ +ʦɱÉɹÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ ÊEò ¨Éä®úÉ ¤ÉSSÉÉSÉÉ®ú +IÉ®ú {Éfø VÉɪÉ* <ºÉ汃 xɽþÓ ÊEò =ºÉä EòÉä<Ç +ÊvÉEòÉ®ú ʨɱÉäMÉÉ; ¤ÉαEò Eäò´É±É <ºÉ汃 ÊEò Ê´ÉtÉ ¨ÉÉxÉ´ÉÒ¶ÉÒ±É EòÉ ¸ÉÞÆMÉÉ®ú ½èþ* +MÉ®ú ªÉ½þ VÉÉxÉ Eò®ú ¦ÉÒ ´É½þ +{ÉxÉä ¤ÉSSÉä EòÉä ¨Énù®úºÉä xɽþÓ ¦ÉåVÉiÉÉ, iÉÉä ºÉ¨ÉZÉ ±ÉäxÉÉ SÉÉʽþ´É½þ ¨ÉVɤÉÚ®ú ½èþ* äºÉÉ nù¶ÉÉ ¨Éå =ºÉ {É®ú EòÉxÉÚxÉ EòÉ |ɽþÉ®ú Eò®úxÉÉ ¨Éä®úÒ oùι]õ ºÉä xªÉÉªÉ ºÉÆMÉiÉ xɽþÓ½èþ <ºÉEäò ʺɴÉÉªÉ ¨Éä®äú Ê´ÉSÉÉ®ú ¨Éå +¦ÉÒ ½þ¨ÉÉ®äú näù¶É ¨Éå ªÉÉäMªÉ ʶÉIÉEòÉå EòÉ +¦ÉÉ´É ½èþ* +rÇù ʶÉÊIÉiÉ+Éè®ú +±{É ´ÉäiÉxÉ {ÉÉxÉä ´ÉɱÉä +vªÉÉ{ÉEòÉå ºÉä +É{É ªÉ½þ +ɶÉÉ xɽþÓ Eò®ú ºÉEòiÉä ÊEò ´É½þ EòÉä<Ç >ÄðSÉÉ+Énù¶ÉÇ +{ÉxÉä ºÉɨÉxÉä ®úJÉ ºÉEåò* +ÊvÉEò ºÉä +ÊvÉEò <iÉxÉÉ ½þÒ ½þÉäMÉÉ ÊEò SÉÉ®ú-{ÉÉÄSÉ ´É¹ÉÇ ¨Éå ¤ÉɱÉEòEòÉä +IÉ®ú YÉÉxÉ ½þÉä VÉɪÉäMÉÉ* ¨Éé <ºÉä {É´ÉÇiÉ JÉÉänù Eò®ú SÉÖʽþªÉÉ ÊxÉEòɱÉxÉä Eäò iÉÖ±ªÉ ºÉ¨ÉZÉiÉÉ ½ÚÄþ*´ÉªÉºÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉä VÉÉxÉä {É®ú ªÉ½þ ¨ÉɨɱÉÉ Eò ¨É½þÒxÉä ¨Éå +ɺÉÉxÉÒ ºÉä iÉªÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* ¨Éé+xÉÖ¦É´É ºÉä Eò½þ ºÉEòiÉÉ ½ÚÄþ ÊEò ªÉÖ´ÉɴɺlÉÉ ¨Éå ½þ¨É ÊVÉiÉxÉÉ YÉÉxÉ Eò ¨É½þÒxÉä ¨Éå |ÉÉ{iÉ Eò®ú ºÉEòiÉä ½éþ,=iÉxÉÉ ¤ÉɱªÉɴɺlÉÉ ¨Éå iÉÒxÉ ºÉÉ±É ¨Éå ¦ÉÒ xɽþÓ Eò®ú ºÉEòiÉä, Ê¡ò®ú J¨ÉJ´Éɽþ ¤ÉSSÉÉå EòÉä ¨Énù®úºÉä ¨ÉåEèònù Eò®úxÉä ºÉä CªÉÉ ±ÉÉ¦É ? ¨Énù®úºÉä Eäò ¤Éɽþ®ú ®ú½þEò®ú º´ÉSUô ´ÉɪÉÖ iÉÉä ʨɱÉiÉÒ ; |ÉÉEÞòÊiÉEò+xÉÖ¦É´É iÉÉä |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉä* {ÉÉ`ö¶ÉɱÉÉ ¨Éå ¤Éxnù Eò®ú Eäò iÉÉä +É{É =ºÉEäò ¨ÉÉxÉʺÉEò +Éè®ú ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò nùÉäxÉÉå Ê´ÉvÉÉxÉÉå EòÒ VÉc÷ EòÉ]õ näùiÉä ½éþ* <ºÉ汃 VɤÉ|ÉÉÆiÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉÊ{ÉEòÉ ºÉ¦ÉÉ ¨Éå +ÊxÉ´ÉɪÉÇ Ê¶ÉIÉÉ EòÉ |ɺiÉÉ´É {Éä¶É ½Öþ+É, iÉÉä ¨Éä®úÒ |Éä®úhÉÉ ºÉäʨÉÊxɺ]õ®ú ºÉɽþ¤É xÉä =ºÉEòÉ Ê´É®úÉävÉ ÊEòªÉÉ* xÉiÉÒVÉÉ ªÉ½þ ½Öþ+É ÊEò
 • 6. |ɺiÉÉ´É +º´ÉÒEÞòiÉ ½þÉä MɪÉÉ* Ê¡ò®ú CªÉÉ lÉÉ * ʨÉÊxɺ]õ®ú ºÉɽþ¤É +Éè®ú ¨Éä®úÒ ´É½þ ±Éä-näù ½Öþ<Ç ÊEòEÖòUô xÉ {ÉÚÊUô* ´ªÉÊHòMÉiÉ +ÉIÉä{É ÊEòªÉä VÉÉxÉä ±ÉMÉä* ¨Éé MÉ®úÒ¤É EòÒ ¤ÉÒ´ÉÒ lÉÉ, ¨ÉÖZÉä ºÉ¤ÉEòÒ ¦ÉɦÉÒ ¤ÉxÉxÉÉ{Éc÷É* näù¶É-pùÉä½þÒ, =zÉÊiÉ EòÉ ¶ÉjÉÖ +Éè®ú xÉÉèEò®ú¶ÉɽþÒ EòÉ MÉÖ±ÉÉ¨É Eò½þÉ MɪÉÉ* ¨Éä®äú EòɱÉäVÉ ¨ÉåVÉ®úÉ-ºÉÒ ¦ÉÒ EòÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ½þÉäiÉÒ iÉÉä EòÉéÊºÉ±É ¨Éå ¨ÉÖZÉÒ {É®ú ´É¹ÉÉÇ ½þÉäxÉä ±ÉMÉiÉÒ* ¨ÉéxÉä Eò SÉ{É®úɺÉÒ EòÉä{ÉÞlÉEÂò ÊEòªÉÉ* ºÉÉ®úÒ EòÉéÊºÉ±É {ÉÆVÉä ZÉÉc÷ Eò®ú ¨Éä®äú {ÉÒUäô {Éc÷ MɪÉÒ* +ÉÊJÉ®ú ʨÉÊxɺ]õ®ú EòÉä ¨ÉVɤÉÚ®ú½þÉäEò®ú =ºÉ SÉ{É®úɺÉÒ EòÉä ¤É½þÉ±É Eò®úxÉÉ {Éc÷É* ªÉ½þ +{ɨÉÉxÉ ¨Éä®äú 汃 +ºÉÁ lÉÉ * ¶ÉɪÉnù EòÉä<ǦÉÒ <ºÉä ºÉ½þxÉ xÉ Eò®ú ºÉEòiÉÉ* ʨÉÊxɺ]õ®ú ºÉɽþ¤É ºÉä ¨ÉÖZÉä ʶÉEòɪÉiÉ xɽþÓ * ´É½þ ¨ÉVɤÉÚ®ú lÉä* ½þÉÄ,<ºÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ¨Éå EòÉ¨É Eò®úxÉÉ ¨Éä®äú 汃 nÖù:ºÉÉvªÉ ½þÉä MɪÉÉ* ¨ÉÖZÉä +{ÉxÉä EòɱÉäVÉ Eäò +ÉÆiÉÊ®úEòºÉÆMÉ`öxÉ EòÉ ¦ÉÒ +ÊvÉEòÉ®ú xɽþÓ ! +¨ÉÖEò CªÉÉä {É®úÒIÉÉ ¨Éå ¦ÉåVÉÉ MɪÉÉ, +¨ÉÖEò Eäò ¤Énù±Éä, +¨ÉÖEòEòÉä CªÉÉå xɽþÓ UôÉjÉ´ÉÞÊkÉ nùÒ MÉ<Ç, +¨ÉÖEò +vªÉÉ{ÉEò EòÉä +¨ÉÖEò EòIÉÉ CªÉÉå xɽþÓ nùÒ VÉÉiÉÒ ½èþ*<ºÉ iÉ®ú½þ Eäò ºÉÉ®ú½þÒxÉ +ÉIÉä{ÉÉå xÉä ¨Éä®äú xÉÉEò ¨Éå nù¨É Eò®ú ÊnùªÉÉ* <ºÉ xÉ<Ç SÉÉä]õ xÉä Eò¨É®ú iÉÉäc÷nùÒ* ¨ÉéxÉä <ºiÉÒ¡òÉ näù ÊnùªÉÉ* ¨ÉÖZÉä ʨÉÊxɺ]õ®ú ºÉɽþ¤É ºÉä <iÉxÉÒ +ɶÉÉ +´É¶ªÉ lÉÒ ÊEò ´É½þ Eò¨É ºÉä Eò¨É <ºÉ Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå xªÉɪÉ-{É®úɪÉhÉiÉÉ ºÉä EòÉ¨É ±ÉåMÉä* ¨ÉMÉ®ú =x½þÉäxÉä xªÉÉªÉ EòÒ VÉMɽþ xÉÒÊiÉ EòÉä ¨ÉÉxªÉ ºÉ¨ÉZÉÉ +Éè®ú ¨ÉÖZÉä Eò<ǺÉÉ±É EòÒ ¦ÉÊHò EòÉ ¡ò±É ªÉ½þ ʨɱÉÉ ÊEò ¨Éé {ÉnùSªÉÖiÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ MɪÉÉ* ºÉƺÉÉ®ú EòÉ äºÉÉ Eò]Öõ+xÉÖ¦É´É ¨ÉÖZÉä +¤É iÉEò xÉ ½Öþ+É lÉÉ* Oɽþ ¦ÉÒ EÖòUô ¤ÉÖ®äú +É MɪÉä lÉä ; =x½þÓ ÊnùxÉÉå {ÉixÉÒ EòÉnäù½þÉxiÉ ½þÉä MɪÉÉ* +ÎxiÉ¨É nù¶ÉÇxÉ ¦ÉÒ xÉ Eò®ú ºÉEòÉ* ºÉxvªÉÉ ºÉ¨ÉªÉ xÉnùÒ iÉ]õ {É®ú ºÉè®ú Eò®úxÉä MɪÉÉlÉÉ* ´É½þ EÖòUô +º´ÉºlÉ lÉÓ* ±ÉÉè]õÉ iÉÉä =xÉEòÒ ±ÉÉ¶É Ê¨É±ÉÒ* EònùÉÊSÉiÉ ¾þnùªÉ EòÒ MÉÊiÉ ¤Éxnù ½þÉäMɪÉÒ lÉÒ * <ºÉ +ÉPÉÉiÉ xÉä Eò¨É®ú iÉÉäc÷ nùÒ* ¨ÉÉiÉÉ Eäò |ɺÉÉnù +Éè®ú +ɶÉÒ´ÉÉÇnù ºÉä ¤Écä÷-¤Écä÷ ¨É½þÉxÉ{ÉÖ°ü¹É EÞòiÉÉlÉÇ ½þÉä MɪÉä lÉä* ¨Éé VÉÉä EÖòUô ½Öþ+É, {ÉixÉÒ Eäò |ɺÉÉnù +Éè®ú +ɶÉÒ´ÉÉÇnù ºÉä ½Öþ+É* ´É½þ ¨Éä®äú¦ÉÉMªÉ EòÒ Ê´ÉvÉÉjÉÒ lÉÓ* ÊEòiÉxÉÉ +±ÉÉèÊEòEò iªÉÉMÉ lÉÉ, ÊEòiÉxÉÉ Ê´É¶ÉÉ±É vÉèªÉÇ * =xÉEäò ¨ÉÉvÉÖªÉÇ ¨ÉåiÉÒIhÉiÉÉ EòÉ xÉÉ¨É ¦ÉÒ xÉ lÉÉ* ¨ÉÖZÉä ªÉÉnù xɽþÓ +ÉiÉÉ ÊEò ¨ÉéxÉä Eò¦ÉÒ =xÉEòÒ ¦ÉÞEÖò]õÒ ºÉÆEÖòÊSÉiÉnäùJÉÒ ½þÉä* ÊxÉ®úÉ¶É ½þÉäxÉÉ iÉÉä VÉÉxÉiÉÒ ½þÒ xÉ lÉÓ* ¨Éé Eò<Ç ¤ÉÉ®ú ºÉJiÉ ¤ÉÒ¨ÉÉ®ú {Éc÷É ½ÚÄþ* ´Éèt ¦ÉÒ
 • 7. ÊxÉ®úÉ¶É ½þÉä MɪÉä {É®ú ´É½þ +{ÉxÉä vÉèªÉÇ +Éè®ú ¶ÉÉÆÊiÉ ºÉä +hÉÖ¨ÉÉjÉ ¦ÉÒ Ê´ÉSÉʱÉiÉ xɽþÓ ½Öþ<Ç* =x½åþÊ´É·ÉÉºÉ lÉÉ ÊEò ´Éä +{ÉxÉä {ÉÊiÉ Eäò VÉÒ´ÉxÉ EòÉ±É ¨Éå ¨É®åúMÉÒ +Éè®ú ´É½þÒ ½Öþ+É ¦ÉÒ* ¨Éé VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå +¤ÉiÉEò =x½þÓ Eäò ºÉ½þÉ®äú JÉc÷É lÉÉ* VÉ¤É ´É½þ +´É±É¤É ½þÒ xÉ ®ú½þÉ, iÉÉä VÉÒ´ÉxÉ Eò½þÉÄ ®ú½þiÉÉ* JÉÉxÉä+Éè®ú ºÉÉäxÉä EòÉ xÉÉ¨É VÉÒ´ÉxÉ xɽþÓ ½èþ* VÉÒ´ÉxÉ xÉÉ¨É ½èþ ºÉnèù´É +ÉMÉä ¤ÉgøiÉä ®ú½þxÉä EòÒ ±ÉMÉxÉ EòÉ* ªÉ½þ ±ÉMÉxÉ MÉÉªÉ¤É ½þÉä MɪÉÒ * ¨Éé ºÉƺÉÉ®úºÉä Ê´É®úHò ½þÉä MɪÉÉ* +Éè®ú EòÉÆiÉ ´ÉÉºÉ ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ Eäò ÊnùxÉ ´ªÉiÉÒiÉ Eò®úxÉä EòÉ ÊxɶSÉªÉ Eò®úEäò EòUôÉä]äõ ºÉä MÉÉÄ´É ¨Éå VÉÉ ¤ÉºÉÉ* SÉÉ®úÉå iÉ®ú¡ò >ÄðSÉä->ÄðSÉä ]õÒ±Éä lÉä, Eò +Éä®ú MÉÆMÉÉ ¤É½þiÉÒ lÉÒ* ¨ÉéxÉä xÉnùÒEäò ÊEòxÉÉ®äú Eò UôÉä]õÉ ºÉÉ PÉ®ú ¤ÉxÉÉ Ê±ÉªÉÉ +Éè®ú =ºÉÒ ¨Éå ®ú½þxÉä ±ÉMÉÉ* ¨ÉMÉ®ú EòÉ¨É Eò®úxÉÉ iÉÉä ¨ÉÉxÉ´ÉÒ º´É¦ÉÉ´É ½èþ* ¤ÉäEòÉ®úÒ ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ EèòºÉä Eò]õiÉÉ* ¨ÉéxÉä Eò UôÉä]õÒ ºÉÒ {ÉÉ`ö¶ÉɱÉÉ JÉÉä±É ±ÉÒ ; Eò ´ÉÞIÉ EòÒ UôÉĽþ ¨Éå MÉÉÄ´É Eäò ±Éc÷EòÉå EòÉä VɨÉÉ Eò®ú EÖòUô {ÉgøɪÉÉ Eò®úiÉÉlÉÉ* =ºÉEòÒ ªÉ½þÉÄ <iÉxÉÒ JªÉÉÊiÉ ½Öþ<Ç ÊEò +ɺÉ-{ÉÉºÉ Eäò MÉÉÄ´É Eäò UôÉjÉ ¦ÉÒ +ÉxÉä ±ÉMÉä* Eò ÊnùxÉ ¨Éé +{ÉxÉÒ EòIÉÉ EòÉä {ÉgøÉ ®ú½þÉ lÉÉ ÊEò {ÉÉ`ö¶ÉɱÉÉ Eäò {ÉÉºÉ Eò ¨ÉÉä]õ®ú +ÉEò®ú °üEòÒ+Éè®ú =ºÉ¨Éå ºÉä ÊVɱÉä Eäò Êb÷{]õÒ EòʨɶxÉ®ú =iÉ®ú {Écä÷* ¨Éé =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ Eäò´É±É EÖòiÉÉÇ +Éè®ú vÉÉäiÉÒ{ɽþxÉä ½Öþ lÉÉ* <ºÉ ´Éä¶É ¨Éå Eò ½þÉÊEò¨É ºÉä ʨɱÉiÉä ½Öþ ¶É¨ÉÇ +É ®ú½þÒ lÉÒ* Êb÷{]õÒ EòʨɶxÉ®ú ¨Éä®äú ºÉ¨ÉÒ{É +É iÉÉä ¨ÉéxÉäZÉå{ÉiÉä ½Öþ ½þÉlÉ ¤ÉgøɪÉÉ ¨ÉMÉ®ú ´É½þ ¨ÉÖZɺÉä ½þÉlÉ Ê¨É±ÉÉxÉä Eäò ¤Énù±Éä ¨Éä®äú {Éè®úÉå EòÒ +Éä®ú ZÉÖEäò +Éè®ú =xÉ{É®ú ʺɮú ®úJÉ Ê±ÉªÉÉ* ¨Éé EÖòUô äºÉÉ ÊºÉ]õÊ{É]õÉ MɪÉÉ ÊEò ¨Éä®äú ¨ÉÖĽþ ºÉä Eò ¶É¤nù ¦ÉÒ xÉ ÊxÉEò±ÉÉ* ¨Éé+ÆMÉ®äúVÉÒ +SUôÒ Ê±ÉJÉiÉÉ ½ÚÄþ, nù¶ÉÇxɶÉɺjÉ EòÉ ¦ÉÒ +ÉSÉɪÉÇ ½ÚÄþ, ´ªÉÉJÉÉxÉ ¦ÉÒ +SUäô näù ±ÉäiÉÉ ½ÚÄþ,¨ÉMÉ®ú <xÉ MÉÖhÉÉå ¨Éå Eò ¦ÉÒ ¸ÉrùÉ Eäò ªÉÉäMªÉ xɽþÓ* ¸ÉrùÉ iÉÉä YÉÉÊxɪÉÉå +Éè®ú ºÉÉvÉÖ+Éå ½þÒ Eäò +ÊvÉEòÉ®úEòÒ ´ÉºiÉÖ ½èþ* +MÉ®ú ¨Éé ¥ÉÉÀhÉ ½þÉäiÉÉ, iÉÉä Eò ¤ÉÉiÉ lÉÒ* ½þɱÉÉÄÊEò Eò ʺÉÊ´ÉʱɪÉxÉ EòÉ ÊEòºÉÒ¥ÉÉÀhÉ Eäò {Éè®úÉä {É®ú ʺɮú ®úJÉxÉÉ ¦ÉÒ +ÊiÉËSÉiÉxÉÒªÉ ½èþ*
 • 8. ¨Éé +¦ÉÒ <ºÉÒ Ê´Éº¨ÉªÉ ¨Éå {Éc÷É ½Öþ+É lÉÉ ÊEò Êb÷{]õÒ EòʨɶxÉ®ú xÉä ʺɮú =`öɪÉÉ +Éè®ú ¨Éä®úÒ iÉ®ú¡ònäùJÉ Eò®ú Eò½þÉ-+É{ÉxÉä ¶ÉɪÉnù ¨ÉÖZÉä {ɽþSÉÉxÉÉ xɽþÓ* <iÉxÉÉ ºÉÖxÉiÉä ½þÒ ¨Éä®äú º¨ÉÞÊiÉ-xÉäjÉ JÉÖ±É MÉ, ¤ÉÉä±ÉÉ- +É{ÉEòÉ xÉÉ¨É ºÉÚªÉÇ|ÉEòÉ¶É iÉÉä xɽþÓ ½èþ ? VÉÒ ½þÉÄ, ¨Éé +É{ÉEòÉ ´É½þÒ +¦ÉÉMÉÉ Ê¶É¹ªÉ ½ÚÄþ * ¤ÉÉ®ú½þ iÉä®ú½þ ´É¹ÉÇ ½þÉä MÉ* ºÉÚªÉÇ|ÉEòÉ¶É xÉä ¨ÉÖºEÖò®úÉ Eò®ú Eò½þÉ-+vªÉÉ{ÉEò ±Éc÷EòÉå EòÉä ¦ÉÚ±É VÉÉiÉä ½éþ, {É®ú ±Éc÷Eäò =x½åþ ½þ¨Éä¶ÉɪÉÉnù Eò®úiÉä ½éþ* ¨ÉéxÉä =ºÉÒ Ê´ÉxÉÉänù ¦ÉÉ´É ºÉä Eò½þÉ--iÉÖ¨É VÉèºÉä ±Éc÷EòÉå EòÉä ¦ÉÚ±ÉxÉÉ +ºÉ¨¦É´É ½èþ ! ºÉÚªÉÇ|ÉEòÉ¶É xÉä Ê´ÉxÉÒiÉ º´É®ú ºÉä Eò½þÉ-=x½þÓ +{É®úÉvÉÉå EòÉä IɨÉÉ Eò®úÉxÉä Eäò 汃 ºÉä´ÉÉ ¨Éå +ɪÉÉ ½ÚÄþ*¨Éé ºÉnèù´É +É{ÉEòÒ Jɤɮú ±ÉäiÉÉ ®ú½þiÉÉ lÉÉ* VÉ¤É +É{É <ÆMɱÉéb÷ MɪÉä, iÉÉä ¨ÉéxÉä +É{ÉEäò 汃 Eò<Ç ¤ÉÉ®ú¤ÉvÉÉ<Ç EòÉ {ÉjÉ Ê±ÉJÉÉ ; {É®ú =ºÉä ¦ÉäVÉ xÉ ºÉEòÉ* VÉ¤É +É{É Ë|ÉʺÉ{É±É ½Öþ, ¨Éé <ÆMɱÉéb÷ VÉÉxÉä EòÉäiÉèªÉÉ®ú lÉÉ* ´É½þÉÄ ¨Éé {ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå +É{ÉEäò ±ÉäJÉ {ÉgøiÉÉ ®ú½þiÉÉ lÉÉ* VÉ¤É ±ÉÉè]õÉ iÉÉä ¨ÉɱÉÚ¨É ½Öþ+É ÊEò+É{ÉxÉä <ºiÉÒ¡òÉ näù ÊnùªÉÉ +Éè®ú Eò½þÓ näù½þÉiÉ ¨Éå SɱÉä MÉ ½éþ* <ºÉ ÊVɱÉä ¨Éå +ÉiÉä ½Öþ ¨ÉÖÆZÉä Eò ´É¹ÉÇ ºÉä +ÊvÉEò ½Öþ+É, {É®ú <ºÉEòÉ VÉ®úÉ ¦ÉÒ +xÉÖ¨ÉÉxÉ xÉ lÉÉ ÊEò +É{É ªÉ½þÉÄ EòÉÆiÉ ¨Éå ºÉä´ÉxÉ Eò®ú ®ú½äþ ½éþ*<ºÉ =VÉÉc÷ MÉÉÄ´É ¨Éå +É{ÉEòÉ VÉÒ EèòºÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ? <iÉxÉÒ ½þÒ +´ÉºlÉÉ ¨Éå +É{ÉxÉä ´ÉÉxÉ|ɺlÉ ±Éä ʱɪÉÉ ? ¨Éé xɽþÓ Eò½þ ºÉEòiÉÉ ÊEò ºÉÚªÉÇ|ÉEòÉ¶É ÊEò =zÉÊiÉ näùJÉEò®ú ¨ÉÖZÉä ÊEòiÉxÉÉ +ɶSɪÉÇ¨ÉªÉ +ÉxÉxnù½Öþ+É* +MÉ®ú ´É½þ ¨Éä®úÉ {ÉÖjÉ ½þÉäiÉÉ, iÉÉä ¦ÉÒ <ºÉºÉä +ÊvÉEò +ÉxÉxnù xÉ ½þÉäiÉÉ* ¨Éé =ºÉä +{ÉxÉä ZÉÉä{Écä÷¨Éå ±ÉɪÉÉ +Éè®ú +{ÉxÉÒ ®úÉ¨É Eò½þÉxÉÒ Eò½þ ºÉÖxÉÉ<Ç* ºÉÚªÉÇ|ÉEòÉ¶É xÉä Eò½þÉ- iÉÉä Eòʽþ ÊEò +{ÉxÉä ½þÒ Eò ¦ÉÉ<Ç Eäò ʴɶ´ÉɺÉPÉÉiÉ Eäò ʶÉEòÉ®ú ½Öþ* ¨Éä®úÉ+xÉÖ¦É´É iÉÉä ¤É½ÖþiÉ Eò¨É ½èþ ; ¨ÉMÉ®ú <iÉxÉä ½þÒ ÊnùxÉÉå ¨Éå ¨ÉÖZÉä ¨ÉɱÉÚ¨É ½þÉä MɪÉÉ ½èþ ÊEò ½þ¨É ±ÉÉäMÉ +¦ÉÒ+{ÉxÉÒ ÊVɨ¨ÉänùÉÊ®úªÉÉå EòÉä {ÉÚ®úÉ Eò®úxÉÉ xɽþÓ VÉÉxÉiÉä* ʨÉÊxɺ]õ®ú ºÉɽþ¤É ºÉä ¦Éå]õ ½Öþ<Ç, iÉÉä {ÉÚUÚÄôMÉÉ ÊEòCªÉÉ ªÉ½þÒ =xÉEòÉ
 • 9. vɨÉÇ lÉÉ* ¨ÉéxÉä VÉ´ÉÉ¤É ÊnùªÉÉ-¦ÉÉ<Ç, =xÉEòÉ nùÉä¹É xɽþÓ * ºÉÆ¦É´É ½èþ <ºÉ nù¶ÉÉ ¨Éå ¨Éé ¦ÉÒ ´É½þÓ Eò®úiÉÉ, VÉÉä=x½þÉäxÉä ÊEòªÉÉ* ¨ÉÖZÉä +{ÉxÉÒ º´ÉÉlÉÇʱÉ{ºÉÉ EòÒ ºÉVÉÉ Ê¨É±É MɪÉÒ +Éè®ú =ºÉEäò 汃 ¨Éé =xÉEòÉñhÉÒ ½ÚÄþ* ¤ÉxÉÉ´É]õ xɽþÓ , ºÉiªÉ Eò½þiÉÉ ½ÚÄþ ÊEò ªÉ½þÉÄ ¨ÉÖZÉä VÉÉä ¶ÉÉÆÊiÉ ½èþ ,´É½þ +Éè®ú Eò½þÓ xÉ lÉÒ* <ºÉEòÉxiÉ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ¨ÉÖZÉä VÉÒ´ÉxÉ Eäò iÉi´ÉÉå EòÉ ´É½þ YÉÉxÉ ½Öþ+É* VÉÉä ºÉÆ{ÉÊkÉ +Éè®ú +ÊvÉEòÉ®ú EòÒ nùÉèc÷¨Éå ÊEòºÉÒ iÉ®ú½þ ºÉ¨¦É´É xÉ lÉÉ* <ÊiɽþÉºÉ +Éè®ú ¦ÉÚMÉÉä±É Eäò {ÉÉälÉä SÉÉ]õ Eò®ú +Éè®ú ªÉÚ®úÉä{É EäòÊ´ÉtɱɪÉÉå EòÒ ¶É®úhÉ VÉÉEò®ú ¦ÉÒ ¨Éé +{ÉxÉÒ ¨É¨ÉiÉÉ EòÉä ʨÉ]õÉ xÉ ºÉEòÉ, ¤ÉαEò ªÉ½þ ®úÉäMÉ ÊnùxÉ-ÊnùxÉ+Éè®ú +ºÉÉvªÉ ½þÉäiÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* +É{É ºÉÒÊgøªÉÉå {É®ú {ÉÉÄ´É ®úJÉä ¤ÉMÉè®ú UôiÉ EòÒ >ÄðSÉÉ<Ç iÉEò xɽþÓ {ɽÖÄþSÉ ºÉEòiÉä* ºÉÆ{ÉÊkÉ EòÒ +]Âõ]õÉʱÉEòÉ iÉEò {ɽÖÄþSÉxÉä ¨Éå nÚùºÉ®úÒ ÊVÉxnùMÉÒ½þÒ VÉÒxÉÉå EòÉ EòÉ¨É Eò®ú näùiÉÒ ½èþ* +É{É =x½åþ EÖòSÉ±É Eò®ú ½þÒ ±ÉIªÉ iÉEò {ɽÖÄþSÉ ºÉEòiÉä ½éþ* ´É½þÉÄ ºÉÉèVÉxªÉ +Éè®úºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÉ ºlÉÉxÉ ½þÒ xɽþÓ * ¨ÉÖZÉä äºÉÉ ¨ÉɱÉÚ¨É ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò =ºÉ ´ÉHò ¨Éé ˽þ»É VÉxiÉÖ+Éå ºÉäÊPÉ®úÉ ½Öþ+É lÉÉ +Éè®ú ¨Éä®úÒ ºÉÉ®úÒ ¶ÉÊHòªÉÉÄ +{ÉxÉÒ +Éi¨É-®úIÉÉ ¨Éå ±ÉMÉÒ ®ú½þiÉÒ lÉÓ* ªÉ½þÉÄ ¨Éé +{ÉxÉäSÉÉ®úÉå +Éä®ú ºÉÆiÉÉä¹É +Éè®ú ºÉ®ú±ÉiÉÉ näùJÉiÉÉ ½ÚÄþ* ¨Éä®äú {ÉÉºÉ VÉÉä ±ÉÉäMÉ +ÉiÉä ½éþ, EòÉä<Ç º´ÉÉlÉÇ ±ÉäEò®ú xɽþÓ+ÉiÉä +Éè®ú xÉ ¨Éä®úÒ ºÉä´ÉÉ+Éå ¨Éå |ɶÉƺÉÉ ªÉÉ MÉÉè®ú´É EòÉ ±ÉɱɺÉÉ ½èþ* ªÉ½þ Eò®ú Eò®ú ¨ÉéxÉä ºÉÚªÉÇ|ÉEòÉ¶É Eäò SÉä½þ®äú EòÒ +Éä®ú MÉÉè®ú ºÉä näùJÉÉ* Eò{É]õ-¨ÉÖºEòÉxÉ EòÒ VÉMɽþM±ÉÉÊxÉ EòÉ ®ÆúMÉ lÉÉ* ¶ÉɪÉnù ªÉ½þ ÊnùJÉÉxÉä +ɪÉÉ lÉÉ ÊEò +É{É ÊVɺÉEòÒ iÉ®ú¡ò ºÉä ÊxÉ®úÉ¶É ½þÉä MÉ lÉä, ´É½þ+¤É <ºÉ {Énù EòÉä ºÉÖ¶ÉÉäʦÉiÉ Eò®ú ®ú½þÉ ½èþ* ´É½þ ¨ÉÖZɺÉä +{ÉxÉä ºÉnÖùtÉäMÉ EòÉ ¤ÉJÉÉxÉ SÉɽþiÉÉ lÉÉ*¨ÉÖZÉä +¤É +{ÉxÉÒ ¦ÉÚ±É ¨ÉɱÉÚ¨É ½Öþ<Ç* Eò ºÉ¨{ÉzÉ +Énù¨ÉÒ Eäò ºÉɨÉxÉä ºÉ¨ÉÞÊrù EòÒ ËxÉnùÉ =ÊSÉiÉ xɽþÓ*¨ÉéxÉä iÉÖ®úxiÉ ¤ÉÉiÉ {ɱÉ]õ Eò®ú Eò½þÉ-¨ÉMÉ®ú iÉÖ¨É +{ÉxÉÉ ½þÉ±É iÉÉä Eò½þÉä* iÉÖ¨½þÉ®úÒ ªÉ½þ EòɪÉÉ{ɱÉ]õEèòºÉä ½Öþ<Ç ? iÉÖ¨½þÉ®úÒ ¶É®úÉ®úiÉÉå EòÉä ªÉÉnù Eò®úiÉÉ ½ÚÄþ iÉÉä +¤É ¦ÉÒ ®úÉäÄ JÉcä÷ ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ* ÊEòºÉÒ näù´ÉiÉÉEäò ´É®únùÉxÉ Eäò ʺɴÉÉ +Éè®ú Eò½þÓ ªÉ½þ ʴɦÉÚÊiÉ xÉ
 • 10. |ÉÉ{iÉ ½þÉä ºÉEòiÉÒ lÉÒ* ºÉÚªÉÇ|ÉEòÉ¶É xÉä ¨ÉÖºEò®úÉ Eò®ú Eò½þÉ -- +É{ÉEòÉ +ɶÉÒ´ÉÉÇnù lÉÉ* ¨Éä®äú ¤É½ÖþiÉ +ÉOɽþ Eò®úxÉä {É®ú ºÉÚªÉÇ|ÉEòÉ¶É xÉä +{ÉxÉÉ ´ÉÞiÉÉxiÉ ºÉÖxÉÉxÉÉ ¶ÉÖ°ü ÊEòªÉÉ- +É{ÉEäò SɱÉäVÉÉxÉä Eäò Eò<Ç ÊnùxÉ ¤ÉÉnù ¨Éä®úÉ ¨É¨Éä®úÉ ¦ÉÉ<Ç ºEÚò±É ¨Éå nùÉÊJÉ±É ½Öþ+É *. =ºÉEòÒ =©É +É`ö xÉÉè ºÉɱɺÉä VªÉÉnùÉ xÉ lÉÒ* Ë|ÉʺÉ{É±É ºÉɽþ¤É =ºÉä ½þÉäº]õ±É ¨Éå xÉ ±ÉäiÉä lÉä +Éè®ú xÉ ¨ÉɨÉÉ ºÉɽþ¤É =ºÉEäò`ö½þ®úxÉä EòÉ |ɤÉxvÉ Eò®ú ºÉEòiÉä lÉä* =x½åþ <ºÉ ºÉÆEò]õ EòÉ±É ¨Éå näùJÉ Eò®ú ¨ÉéxÉä Ë|ÉʺÉ{É±É ºÉɽþ¤É ºÉä Eò½þÉ- =ºÉä ¨Éä®äú Eò¨É®äú ¨Éå`ö½þ®úÉ nùÒÊVÉ* Ë|ÉʺÉ{É±É ºÉɽþ¤É xÉä <ºÉä ÊxÉªÉ¨É Ê´É°ürù ¤ÉiɱÉɪÉÉ* <ºÉ {É®ú ¨ÉéxÉä ʤÉMÉc÷ Eò®ú =ºÉÒÊnùxÉ ½þÉäº]õ±É UôÉäc÷ ÊnùªÉÉ, +Éè®ú Eò ÊEò®úÉ EòÉ ¨ÉEòÉxÉ ±ÉäEò®ú ¨ÉÉä½þxÉ Eäò ºÉÉlÉ ®ú½þxÉä ±ÉMÉÉ* =ºÉEòÒ¨ÉÉÄ Eò<Ç ºÉÉ±É {ɽþ±Éä ¨É®ú SÉÖEòÒ lÉÒ* <iÉxÉÉ nÖù¤É±ÉÉ-{ÉiɱÉÉ, Eò¨ÉVÉÉä®ú +Éè®ú MÉ®úÒ¤É ±Éc÷EòÉ lÉÉ ÊEò{ɽþ±Éä ÊnùxÉ ºÉä ¨ÉÖZÉä =ºÉ {É®ú nùªÉÉ +ÉxÉä ±ÉMÉÒ* Eò¦ÉÒ =ºÉEäò ʺɮú ¨Éå nùnÇù ½þÉäiÉÉ,Eò¦ÉÒ V´É®ú ½þÉä+ÉiÉÉ* +ɪÉä ÊnùxÉ EòÉä<Ç xÉ EòÉä<Ç ¤ÉÒ¨ÉÉ®úÒ JÉc÷Ò ®ú½þiÉÒ lÉÒ* <vÉ®ú ºÉÉZÉ ½Öþ<Ç +Éè®ú =ºÉä ZÉ{ÉÊEòªÉÉÄ+ÉxÉä ±ÉMÉÓ* ¤Éc÷Ò ¨ÉÖζEò±É ºÉä ¦ÉÉäVÉxÉ Eò®úxÉä =`öiÉÉ* ÊnùxÉ SÉfäø iÉEò ºÉÉäªÉÉ Eò®úiÉÉ +Éè®ú VÉ¤É iÉEò¨Éé MÉÉänù ¨Éå =`öÉEò®ú ʤÉ`öÉ xÉ näùiÉÉ, =`öxÉä EòÉ xÉÉ¨É xÉ ±ÉäiÉÉ* ®úÉiÉ EòÉä ¤É½ÖþvÉÉ SÉÉéEò Eò®ú ¨Éä®úÒSÉÉ®ú{ÉÉ<Ç {É®ú +É VÉÉiÉÉ +Éè®ú ¨Éä®äú MɱÉä ʱÉ{É]õ Eò®ú ºÉÉäiÉÉ* ¨ÉÖZÉä =ºÉ {É®ú Eò¦ÉÒ GòÉävÉ xÉ +ÉiÉÉ*Eò½þ xɽþÓ ºÉEòiÉÉ, CªÉÉå ¨ÉÖZÉä =ºÉºÉä |Éä¨É ½þÉä MɪÉÉ* ¨Éé VɽþÉÄ {ɽþ±Éä xÉÉè ¤ÉVÉä ºÉÉäEò®ú =`öiÉÉ lÉÉ,+¤É iÉc÷Eäò =`ö ¤Éè`öiÉÉ +Éè®ú =ºÉEäò 汃 nÚùvÉ MÉ®ú¨É Eò®úiÉÉ* Ê¡ò®ú =ºÉä =`öÉ Eò®ú +ÉÄJÉ vÉÖ±ÉÉiÉÉ+Éè®ú xÉɶiÉÉ Eò®úÉiÉÉ* =ºÉEäò º´ÉɺlªÉ Eäò Ê´ÉSÉÉ®ú ºÉä ÊxÉiªÉ ´ÉɪÉÖ ºÉä´ÉxÉ EòÉä ±Éä VÉÉiÉÉ* ¨Éé VÉÉäEò¦ÉÒ ÊEòiÉÉ¤É ±ÉäEò®ú ¤Éè`öiÉÉ xÉ lÉÉ, <ºÉä PÉÆ]õÉä {ÉgøɪÉÉ Eò®úiÉÉ* ¨ÉÖZÉä +{ÉxÉä nùÉʪÉi´É EòÉ <iÉxÉÉYÉÉxÉ EèòºÉä ½þÉä MɪÉÉ, <ºÉEòÉ ¨ÉÖZÉä +ɶSɪÉÇ ½èþ* =ºÉä EòÉä<Ç Ê¶ÉEòɪÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ iÉÉä ¨Éä®äú |ÉÉhÉ xÉJÉÉå¨Éå ºÉ¨ÉÉ VÉÉiÉä* b÷ÉC]õ®ú Eäò {ÉÉºÉ nùÉèc÷iÉÉ, nù´ÉÉÄ ±ÉÉiÉÉ +Éè®ú ¨ÉÉä½þxÉ EòÉä JÉÖ¶ÉɨÉnù Eò®úEäò nù´ÉÉÊ{ɱÉÉiÉÉ* ºÉnèù´É ªÉ½þ ÊSÉxiÉÉ ±ÉMÉÒ ®ú½þiÉÒ
 • 11. lÉÒ ÊEò EòÉä<Ç ¤ÉÉiÉ =ºÉEòÒ <SUôÉ Eäò Ê´É°ürù xÉ ½þÉä VÉÉ* =ºÉ ¤ÉäSÉÉ®äú EòÉ ´É½þÉÄ ¨Éä®äú ʺɴÉÉ EòÉèxÉlÉÉ ? ¨Éä®äú SÉÆSÉ±É Ê¨ÉjÉÉå ¨Éå ºÉä EòÉä<Ç =ºÉä ÊSÉgøÉiÉÉ ªÉÉ Uäôc÷iÉÉ iÉÉä ¨Éä®úÒ iªÉÉèÊ®úªÉÉÄ ¤Énù±É VÉÉiÉÒ lÉÓ*Eò<Ç ±Éc÷Eäò ¨ÉÖZÉä ¤ÉÚgøÒ nùÉnùÒ Eò½þEò®ú ÊSÉgøÉiÉä lÉä * {É®ú ¨Éé ½ÄþºÉ Eò®ú ]õÉ±É näùiÉÉ lÉÉ* ¨ÉéxÉä =ºÉEäòºÉɨÉxÉä Eò ¦ÉÒ +xÉÖÊSÉiÉ ¶É¤nù ¨ÉÖĽþ ºÉä xɽþÓ ÊxÉEòɱÉÉ* ªÉ½þ ¶ÉÆEòÉ ½þÉäiÉÒ lÉÒ ÊEò Eò½þÓ ¨Éä®úÒ näùJÉÉ-näùJÉÒ ªÉ½þ ¦ÉÒ JÉ®úÉ¤É xÉ ½þÉä VÉÉ* ¨Éé =ºÉEäò ºÉɨÉxÉä <ºÉ iÉ®ú½þ ®ú½þxÉÉ SÉɽþiÉÉ lÉÉ ÊEò ¨ÉÖZÉä +{ÉxÉÉ+Énù¶ÉÇ ºÉ¨ÉZÉä +Éè®ú <ºÉEäò 汃 ªÉ½þ ¨ÉÉxÉÒ ½Öþ<Ç ¤ÉÉiÉ lÉÒ ÊEò ¨Éé +{ÉxÉÉ SÉÊ®újÉ ºÉÖvÉÉ°Äü* ´É½þ ¨Éä®úÉxÉÉè ¤ÉVÉä ºÉÉäEò®ú =`öxÉÉ, ¤ÉÉ®ú½þ ¤ÉVÉä iÉEò ¨É]õ®úMɶiÉÒ Eò®úxÉÉ, xɪÉÒ-xɪÉÒ ¶É®úÉ®úiÉÉå Eäò ¨ÉxɺÉÚ¤Éä¤ÉÉÄvÉxÉÉ +Éè®ú +vªÉÉ{ÉEòÉå EòÒ +ÉÄJÉ ¤ÉSÉÉEò®ú ºEÚò±É ºÉä =c÷VÉÉxÉÉ, ºÉ¤É +É{É ½þÒ +É{É VÉÉiÉÉ ®ú½þÉ*º´ÉɺlªÉ +Éè®ú SÉÊ®újÉ {ÉɱÉxÉ Eäò ʺÉrùÉxiÉÉå EòÉ ¨Éé ¶ÉjÉÖ lÉÉ ; {É®ú +¤É ¨ÉÖZɺÉä ¤ÉgøEò®ú =xÉ ÊxɪɨÉÉåEòÉ ®úIÉEò nÚùºÉ®úÉ xÉ lÉÉ* ¨Éé <Ç·É®ú EòÉ ={ɽþÉºÉ ÊEòªÉÉ Eò®úiÉÉ lÉÉ, ¨ÉMÉ®ú +¤É {ÉCEòÉ +ÉκiÉEò ½þÉäMɪÉÉ lÉÉ * ´É½þ ¤Écä÷ ºÉ®ú±É ¦ÉÉ´É ºÉä {ÉÚUôiÉÉ {É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ ºÉ¤É VÉMɽþ ®ú½þiÉä ½éþ, iÉÉä ¨Éä®äú ºÉÉlÉ ½þÒ ®ú½þiÉä½þÉäMÉå ? <ºÉ |ɶxÉ EòÉ ¨ÉVÉÉEò =c÷ÉxÉÉ ¨Éä®äú 汃 +ºÉ¨¦É´É lÉÉ* ¨Éé Eò½þiÉÉ-½þÉÄ, {É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ iÉÖ¨½þÉ®äú,½þ¨ÉÉ®äú, ºÉ¤ÉEäò {ÉÉºÉ ®ú½þiÉä ½éþ +Éè®ú ½þ¨ÉÉ®úÒ ®úIÉÉ Eò®úiÉä ½éþ. ªÉ½þ +É·ÉɺÉxÉ {ÉÉEò®ú =ºÉEòÉ SÉä½þ®úÉ +ÉxÉxnù ºÉä ÊJÉ±É =`öiÉÉ lÉÉ* EònùÉÊSÉiÉ´ɽþ {É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ EòÒ ºÉiɽþ EòÉ +xÉÖ¦É´É Eò®úxÉä ±ÉMÉiÉÉ lÉÉ* ºÉÉ±É ½þÒ ¦É®ú ¨Éå ¨ÉÉä½þxÉ EÖòUô ºÉä EÖòUô ½þÉäMɪÉÉ* ¨ÉɨÉÉ ºÉɽþ¤É nùÉä ¤ÉÉ®ú +É iÉÉä =ºÉä näùJÉ Eò®ú SÉÊEòiÉ ½þÉä MÉ* +ÉÄJÉÉå +ÉĺÉÚ ¦É®ú Eò®ú ¤ÉÉä±Éä -¤Éä]õÉ ! iÉÖ¨ÉxÉä <ºÉEòÉä ÊVɱÉÉ ÊnùªÉÉ, xɽþÓ iÉÉä ¨Éé ÊxÉ®úÉ¶É ½þÉä SÉÖEòÉ lÉÉ* <ºÉEòÉ {ÉÖxÉÒiÉ ¡ò±É iÉÖ¨½åþ<Ç·É®ú nåùMÉä* <ºÉEòÒ ¨ÉÉÄ º´ÉMÉÇ ¨Éå ¤Éè`öÒ +ɶÉÒ´ÉÉÇnù näù ®ú½þÒ ½èþ* ºÉÚªÉÇ|ÉEòÉ¶É EòÒ +ÉÄJÉå =ºÉ ´ÉHò ¦ÉÒ ºÉVÉ±É ½þÉä MÉ<Ç lÉÓ* ¨ÉéxÉä {ÉÚUôÉ -¨ÉÉä½þxÉ iÉÖ¨½åþ ¤É½ÖþiÉ {ªÉÉ®ú Eò®úiÉÉ ½þÉäMÉÉ ? ºÉÚªÉÇ|ÉEòÉ¶É Eäò ºÉVÉ±É xÉäjÉÉå ºÉä ½þºÉ®úiÉ ºÉä ¦É®úÉ ½Öþ+É +ÉxÉxnù SɨÉEò =`öÉ, ¤ÉÉä±ÉÉ- ´É½þ ¨ÉÖZÉä EòʨÉxÉ]õ Eäò 汃 ¦ÉÒ xÉ UôÉäc÷iÉÉ lÉÉ* ¨Éä®äú ºÉÉlÉ ¤Éè`öiÉÉ, ¨Éä®äú ºÉÉlÉ JÉÉiÉÉ, ºÉÉlÉ ºÉÉäiÉÉ* ¨Éé ½þÒ =ºÉEòÉºÉ¤É EÖòUô lÉÉ* +ÉVÉ ´É½þ ºÉƺÉÉ®ú ¨Éå xɽþÓ ½éþ, ¨ÉMÉ®ú ¨Éä®äú 汃 ´É½þ +¤É ¦ÉÒ =ºÉÒ iÉ®ú½þ VÉÒiÉÉVÉÉMÉiÉÉ ½èþ* ¨Éé VÉÉä EÖòUô ½ÚÄþ ,=ºÉÒ EòÉ ¤ÉxÉɪÉÉ ½Öþ+É ½ÚÄþ* +MÉ®ú ´É½þ nèù´ÉÒ Ê´ÉvÉÉxÉ EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ ¨Éä®úÉ{ÉlÉ |Énù¶ÉÇEò xÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ iÉÉä ¶ÉɪÉnù +ÉVÉ ¨Éé ÊEòºÉÒ VÉä±É ¨Éå {Éc÷É ½þÉäiÉÉ* Eò ÊnùxÉ ¨ÉéxÉä Eò½þ
 • 12. ÊnùªÉÉ - +MÉ®ú iÉÖ¨É ®úÉäVÉ xɽþÉ xÉ Ê±ÉªÉÉ Eò®úÉäMÉä, ¨Éé iÉ֨ɺÉä xÉ ¤ÉÉä±ÉÚÄMÉÉ* xɽþÉxÉä ºÉä ´É½þ xÉ VÉÉxÉä CªÉÉåVÉÒ SÉÖ®úÉiÉÉ lÉÉ* ¨Éä®úÒ vɨÉEòÒ EòÉ ¡ò±É ªÉ½þ ½Öþ+É ÊEò ´É½þ ÊxÉiªÉ |ÉÉiÉ:EòÉ±É xɽþÉxÉä ±ÉMÉÉ* ÊEòiÉxÉÒ½þÒ ºÉnùÔ CªÉÉå xÉ ½þÉä, ÊEòiÉxÉÒ ½þÒ `Æöc÷Ò ½þ´ÉÉ SɱÉä, ±ÉäÊEòxÉ ´É½þ ºxÉÉxÉ +´É¶ªÉ Eò®úiÉÉ lÉÉ* näùJÉiÉÉ ®ú½þiÉÉ lÉÉ, ¨Éé ÊEòºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä JÉÖ¶É ½ÚÄþ * Eò ÊnùxÉ ¨Éé Eò<Ç Ê¨ÉjÉÉå Eäò ºÉÉlÉ ÊlɪÉä]õ®ú näùJÉxÉä SɱÉÉ MɪÉÉ, iÉÉEòÒnù Eò®ú MɪÉÉ lÉÉ ÊEò iÉÖ¨É JÉÉxÉÉ JÉÉEò®ú ºÉÉä ®ú½þxÉÉ * iÉÒxÉ ¤ÉVÉä ®úÉiÉ EòÉä ±ÉÉè]õÉiÉÉä näùJÉÉ ´É½þ ¤Éè`öÉ ½Öþ+É ½èþ* ¨ÉéxÉä {ÉÚUôÉ-iÉÖ¨É ºÉÉäªÉä xɽþÓ ? ¤ÉÉä±ÉÉ-xÉÓnù xɽþÓ +É<Ç* =ºÉ ÊnùxÉ ºÉä¨ÉéxÉä ÊlÉ]õ®ú VÉÉxÉä EòÉ xÉÉ¨É xɽþÓ Ê±ÉªÉÉ* ¤ÉSSÉÉå ¨Éå {ªÉÉ®ú EòÒ VÉÉä ¦ÉÚJÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ-nÚùvÉ, ʨÉ`öÉ<Ç +Éè®úÊJɱÉÉèxÉä ºÉä ¦ÉÒ VªÉÉnùÉ ¨ÉÉnùEò-VÉÉä ¨ÉÉÄ EòÒ MÉÉänù Eäò ºÉɨÉxÉä ºÉƺÉÉ®ú EòÒ ÊxÉÊvÉ EòÒ ¦ÉÒ {É®ú´Éɽþ xɽþÓEò®úiÉÒ ¨ÉÉä½þxÉ EòÒ ´É½þ ¦ÉÚJÉ Eò¦ÉÒ ºÉxiÉÖ¹]õ xÉ ½þÉäiÉÒ lÉÒ ; {ɽþÉc÷Éä ºÉä ]õEò®úÉxÉä ´ÉɱÉÒ ºÉÉ®úºÉ EòÒ+É´ÉÉVÉ EòÒ iÉ®ú½þ ´É½þ ºÉnèù´É =ºÉEòÒ xɺÉÉå ¨Éå MÉÚÄVÉÉ Eò®úiÉÒ lÉÒ* VÉèºÉä ¦ÉÚ欃 {É®ú ¡èò±ÉÒ ½Öþ<Ç ±ÉiÉÉEòÉä<Ç ºÉ½þÉ®úÉ {ÉÉiÉä ½þÒ =ºÉºÉä ÊSÉ{É]õ VÉÉiÉÒ ½èþ, ´É½þÒ ½þÉ±É ¨ÉÉä½þxÉ EòÉ lÉÉ* ´É½þ ¨ÉÖZɺÉä äºÉÉ ÊSÉ{É]õ MɪÉÉ lÉÉ ÊEò {ÉÞlÉEÂò ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ iÉÉä =ºÉEòÒEòÉä¨É±É ¤Éä±ÉÒ Eäò ]ÖõEòcä÷-]ÖõEòcä÷ ½þÉä VÉÉiÉä* ´É½þ ¨Éä®äú ºÉÉlÉ iÉÒxÉ ºÉÉ±É ®ú½þÉ +Éè®ú iÉ¤É ¨Éä®äú VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå|ÉEòÉ¶É EòÒ Eò ®äúJÉÉ b÷É±É Eò®ú +xvÉEòÉ®ú ¨Éå ʴɱÉÒxÉ ½þÉä MɪÉÉ* =ºÉ VÉÒhÉÇ EòɪÉÉ ¨Éå EèòºÉä-EèòºÉä+®ú¨ÉÉxÉ ¦É®äú ½Öþ lÉä* EònùÉÊSÉiÉ <Ç·É®ú xÉä ¨Éä®äú VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå +´É±É¨¤ÉxÉ EòÒ ºÉÞι]õ Eò®úxÉä Eäò 汃 =ºÉä¦ÉäVÉÉ lÉÉ * =qäù¶ªÉ {ÉÚ®úÉ ½þÉä MɪÉÉ iÉÉä ´É½þ CªÉÉå ®ú½þiÉÉ ? MĘ́ɪÉÉå EòÒ iÉÉiÉÒ±É lÉÒ* nùÉä iÉÉiÉÒ±ÉÉå ¨Éå ¨ÉÉä½þxÉ ¨Éä®äú ½þÒ ºÉÉlÉ ®ú½þÉ lÉÉ * ¨ÉɨÉÉ VÉÒ Eäò +ÉOɽþEò®úxÉä {É®ú ¦ÉÒ PÉ®ú xÉ MɪÉÉ* +¤É EòÒ EòɱÉäVÉ Eäò UôÉjÉÉå xÉä Eòɶ¨ÉÒ®ú ªÉÉjÉÉ Eò®úxÉä EòÉ ÊxɶSɪÉÊEòªÉÉ +Éè®ú ¨ÉÖZÉä =ºÉEòÉ +vªÉIÉ ¤ÉxÉɪÉÉ* Eò¶¨ÉÒ®ú ªÉÉjÉÉ EòÒ +ʦɱÉɹÉÉ ¨ÉÖZÉä ÊSÉ®úEòÉ±É ºÉä lÉÓ*<ºÉ +´ÉºÉ®ú EòÉä MÉxÉÒ¨ÉiÉ ºÉ¨ÉZÉÉ* ¨ÉÉä½þxÉ EòÉä ¨ÉɨÉÒVÉÒ Eäò {ÉÉºÉ ¦ÉäVÉ Eò®ú Eòɶ¨ÉÒ®ú SɱÉÉ MɪÉÉ*nùÉä ¨É½þÒxÉä ¤ÉÉnù ±ÉÉè]õÉ iÉÉä ¨ÉɱÉÚ¨É ½Öþ+É ÊEò ¨ÉÉä½þxÉ ¤ÉÒ¨ÉÉ®ú ½èþ* Eòɶ¨ÉÒ®ú ¨Éå ¨ÉÖZÉä ¤ÉÉ®ú-¤ÉÉ®ú ¨ÉÉä½þxÉEòÒ ªÉÉnù +ÉiÉÒ lÉÒ +Éè®ú VÉÒ SÉɽþiÉÉ lÉÉ ±ÉÉè]õ +É>Äð +É>Äð* ¨ÉÖZÉä =ºÉ {É®ú <iÉxÉÉ |Éä¨É ½èþ <ºÉEòÉ +ÆnùÉVÉ ¨ÉÖZÉä Eò¶¨ÉÒ®ú VÉÉEò®ú ½Öþ+É,
 • 13. ±ÉäÊEòxÉ Ê¨ÉjÉÉå xÉä {ÉÒUôÉ xÉ UôÉäc÷É* =ºÉEòÒ ¤ÉÒ¨ÉÉ®úÒ EòÒ Jɤɮú {ÉÉiÉä ½þÒ ¨Éé +vÉÒ®ú ½þÉä =`öÉ +Éè®ú nÚùºÉ®äú ½þÒ ÊnùxÉ =ºÉEäò {ÉɺÉVÉÉ {ɽÖÄþSÉÉ* ¨ÉÖZÉä näùJÉiÉä ½þÒ =ºÉEäò {ÉÒ±Éä +Éè®ú ºÉÚJÉä ½Öþ SÉä½þ®äú {É®ú +ÉxÉxnù EòÒ º¡ÚòÌiÉ ZɱÉEò {Éc÷Ò*¨Éé nùÉèc÷Eò®ú =ºÉEäò MɱÉä ºÉä ʱÉ{É]õ MɪÉÉ* =ºÉEòÒ +ÉÄJÉÉå ¨Éå ´É½þ nÚù®ú oùι]õ +Éè®ú SÉä½þ®äú {É®ú+±ÉÉèÊEòEò +ɦÉÉ lÉÒ VÉÉä ¨ÉÄb÷®úÉiÉÒ ½Öþ<Ç ¨ÉÞiªÉÖ EòÒ ºÉÚSÉxÉÉ näùiÉÒ ½èþ* ¨ÉéxÉä +É´Éä¶É ºÉä EòÉÄ{ÉiÉä ½Öþ º´É®ú¨Éå {ÉÚUôÉ- ªÉ½þ iÉÖ¨½þÉ®úÒ CªÉÉ nù¶ÉÉ ½èþ ¨ÉÉä½þxÉ ? nùÉä ½þÒ ¨É½þÒxÉä ¨Éå ªÉ½þ xÉÉè¤ÉiÉ {ɽÖÄþSÉ MɪÉÒ ? ¨ÉÉä½þxÉxÉä ºÉ®ú±É ¨ÉÖºEòÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ Eò½þÉ-+É{É Eòɶ¨ÉÒ®ú EòÒ ºÉè®ú Eò®úxÉä MÉ lÉä, ¨Éé +ÉEòÉ¶É EòÒ ºÉè®ú Eò®úxÉäVÉÉ ®ú½þÉ ½ÚÄþ* ¨ÉMÉ®ú ªÉ½þ nÖù:JÉ Eò½þÉxÉÒ Eò½þ Eò®ú ¨Éé ®úÉäxÉÉ +Éè®ú °ü±ÉÉxÉÉ xɽþÓ SÉɽþiÉÉ* ¨Éä®äú SɱÉä VÉÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù¨ÉÉä½þxÉ <iÉxÉÉ {ÉÊ®ú¸É¨É ºÉä {ÉgøxÉä ±ÉMÉÉ, ¨ÉÉxÉÉå iÉ{ɺªÉÉ Eò®ú ®ú½þÉ ½þÉä* =ºÉä ªÉ½þ vÉÖxÉ ºÉ´ÉÉ®ú ½þÉä MɪÉÒÊEò ºÉÉ±É ¦É®ú EòÒ {ÉgøÉ<Ç nùÉä ¨É½þÒxÉä ¨Éä ºÉ¨ÉÉ{iÉ Eò®ú ±Éä +Éè®ú ºEÚò±É JÉÖ±ÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù ¨ÉÖZɺÉä <ºÉ ¸É¨É EòÉ|ɶÉƺÉÉ-°ü{ÉÒ ={ɽþÉ®ú |ÉÉ{iÉ Eò®äú* ¨Éé ÊEòºÉ iÉ®ú½þ =ºÉEòÒ {ÉÒ`ö `öÉäEÚÄòMÉÉ, ¶ÉɤÉɶÉÒ nÚÄùMÉÉ, +{ÉxÉäʨÉjÉÉå ºÉä ¤ÉJÉÉxÉ Eò°ÄüMÉÉ, <xÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå xÉä +{ÉxÉä ºÉÉ®äú ¤ÉɱÉÉäÊSÉiÉ =iºÉɽþ +Éè®ú iɱ±ÉÒxÉiÉÉ EäòºÉÉlÉ =ºÉä ´É¶ÉÒ ¦ÉÚiÉ Eò®ú ʱɪÉÉ* ¨ÉɨÉÉ VÉÒ EòÉä nù}iÉ®ú Eäò EòɨÉÉå ºÉä <iÉxÉÉ +´ÉEòÉ¶É Eò½þÉÄ ÊEò =ºÉEäò ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ EòÉ vªÉÉxÉ ®úJÉå*¶ÉɪÉnù =ºÉä |ÉÊiÉÊnùxÉ EÖòUô xÉ EÖòUô {ÉgøiÉä näùJÉ Eò®ú ´É½þ Ênù±É ¨Éå JÉÖ¶É ½þÉäiÉä lÉä* =ºÉä JÉä±ÉiÉä xÉnäùJÉEò®ú ¦É±ÉÉ CªÉÉ Eò½þiÉä ? ¡ò±É ªÉ½þ ½Öþ+É ÊEò ¨ÉÉä½þxÉ ½þ±EòÉ-½þ±EòÉ V´É®ú +ÉxÉä ±ÉMÉÉ ; ÊEòxiÉÖ =ºÉ nù¶ÉÉ ¨Éå ¦ÉÒ=ºÉxÉä {ÉgøxÉÉ xÉ UôÉäc÷É* EÖòUô +Éè®ú ´ªÉÊiÉGò¨É ¦ÉÒ ½Öþ, V´É®ú EòÉ |ÉEòÉä{É +Éè®ú ¦ÉÒ ¤ÉgøÉ; {É®ú =ºÉnù¶ÉÉ ¨Éå ¦ÉÒ V´É®ú EÖòUô ½þ±EòÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ iÉÉä ÊEòiÉÉ¤É näùJÉxÉä ±ÉMÉiÉÉ lÉÉ* =ºÉEäò |ÉÉhÉ ¨ÉÖZÉ ¨Éå ½þÒ
 • 14. ¤ÉxÉä ®ú½þiÉä lÉä* V´É®ú nù¶ÉÉ ¨Éå ¦ÉÒ xÉÉèEò®úÉå ºÉä {ÉÚUôiÉÉ-¦ÉèªÉÉ EòÉ {ÉjÉ +ɪÉÉ ? ´É½þ Eò¤É +ɪÉåMÉä ?<ºÉEäò ʺɴÉÉ +Éè®ú EÖòUô nÚùºÉ®úÒ +ʦɱÉɹÉÉ xÉ lÉÒ* +MÉ®ú ¨ÉÖZÉä ¨ÉɱÉÚ¨É ½þÉäiÉÉ ÊEò ¨Éä®úÒ Eò¶¨ÉÒ®úªÉÉjÉÉ <iÉxÉÒ ¨É½ÄþMÉÒ {Écä÷MÉÒ iÉÉä =vÉ®ú VÉÉxÉä EòÉ xÉÉ¨É xÉ ±ÉäiÉÉ* =ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä Eäò 汃 ¨ÉÖZɺÉä VÉÉä EÖòUô½þÉä, ºÉEòiÉÉ lÉÉ ´É½þ ¨ÉéxÉä ºÉ¤É ÊEòªÉÉ, ÊEòxiÉÖ ¤ÉÖJÉÉ®ú ]õɪɡòɪÉb÷ lÉÉ, =ºÉEòÒ VÉÉxÉ ±ÉäEò®ú ½þÒ =iÉ®úÉ* =ºÉEäò VÉÒ´ÉxÉ EòÉ º´É{xÉ ¨Éä®äú 汃 ÊEòºÉÒñÊ¹É EòÉ +ɶÉÒ´ÉÉÇnù ¤ÉxÉ Eò®ú ¨ÉÖZÉä |ÉÉäiºÉÉʽþiÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉÉ +Éè®ú ªÉ½þ =ºÉÒ EòÉ ¶ÉÖ¦É ¡ò±É ½èþ ÊEò+ÉVÉ +É{É ¨ÉÖZÉä <ºÉ nù¶ÉÉ ¨Éå näùJÉ ®ú½äþ ½éþ* ¨ÉÉä½þxÉ EòÒ ¤ÉÉ±É +ʦɱÉɹÉÉ+Éå EòÉä |ÉiªÉIÉ °ü{É ¨Éå ±ÉÉEò®ú ¨ÉÖZÉä ªÉ½þ ºÉÆiÉÉä¹É ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò ¶ÉɪÉnù=ºÉEòÒ {ÉÊ´ÉjÉ +Éi¨ÉÉ ¨ÉÖZÉä näùJÉEò®ú |ɺÉzÉ ½þÉäiÉÒ ½þÉä* ªÉ½þÒ |Éä®úhÉÉ lÉÒ ÊVɺÉxÉä EòÊ`öxÉ ºÉä EòÊ`öxÉ{É®úÒIÉÉ+Éå ¨Éå ¦ÉÒ ¨Éä®úÉ ¤Éäc÷É {ÉÉ®ú ±ÉMÉɪÉÉ, xɽþÓ iÉÉä ¨Éé +ÉVÉ ¦ÉÒ ´É½þÒ ¨ÉÆnù-¤ÉÖÊrù ºÉÚªÉÇ|ÉEòÉ¶É ½ÚÄþ,ÊVɺÉEòÒ ºÉÚ®úiÉ ºÉä +É{É ÊSÉgøiÉä lÉä* =ºÉ ÊnùxÉ ºÉä ¨Éé Eò<Ç ¤ÉÉ®ú ºÉÚªÉÇ|ÉEòÉ¶É ºÉä Ê¨É±É SÉÖEòÉ ½ÚÄþ* VÉ¤É ´É½þ <ºÉ iÉ®ú¡ò +É VÉÉiÉÉ ½èþ iÉÉäʤÉxÉÉ ¨ÉÖZɺÉä ʨɱÉä xɽþÓ VÉÉiÉÉ ½èþ* ¨ÉÉä½þxÉ EòÉä +¤É ¦ÉÒ ´É½þ +{ÉxÉÉ <¹]õnäù´É ºÉ¨ÉZÉiÉÉ ½èþ* ¨ÉÉxÉ´É-|ÉEÞòÊiÉ EòÉ ªÉ½þ Eò äºÉÉ ®ú½þºªÉ ½èþ ÊVɺÉä ¨Éé +ÉVÉ iÉEò xɽþÓ ºÉ¨ÉZÉ ºÉEòÉ*