Munshi premchand's greatest short stories gulli danda

 • 6,280 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
6,280
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
105
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Premchand Gulli Danda Chapter 1 DV ½þ¨ÉÉ®äú +ÆMÉ®äúVÉÒnùÉÄ nùÉäºiÉ ¨ÉÉxÉå, ªÉÉ xÉ ¨ÉÉxÉå, ¨Éé iÉÉä Eò½ÚÄþMÉÉ EòÒ MÉÖ±±ÉÒ-bÆ÷b÷É ºÉ¤É JÉä±ÉÉå EòÉ ®úÉVÉɽèþ* +¤É ¦ÉÒ ±Éc÷EòÉå MÉÖ±±ÉÒ bÆ÷b÷É JÉä±ÉiÉä näùJÉiÉÉ ½ÚÄþ iÉÉä VÉÒ ±ÉÉä]õ-{ÉÉä]õ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò <xÉEäòºÉÉlÉ VÉÉEò®ú JÉä±ÉxÉä ±ÉMÉÚÄ* xÉ ±ÉÉìxÉ EòÒ VÉ°ü®úiÉ xÉ, xÉ EòÉä]Çõ EòÒ, xÉ xÉä]õ EòÒ, xÉ lÉÉ{ÉÒ EòÒ* ¨ÉVÉäºÉä ÊEòºÉÒ {Éåc÷ ºÉä Eò ]õ½þxÉÒ EòÉ]õ ±ÉÒ, MÉÖ±±ÉÒ ¤ÉxÉÉ ±ÉÒ +Éè®ú nùÉä +Énù¨ÉÒ +É MɪÉä iÉÉä JÉä±É ¶ÉÖ°ü½þÉä MɪÉÉ* ʴɱÉɪÉiÉÒ JÉä±ÉÉå ¨Éå ºÉ¤ÉºÉä ¤Éc÷É ä¤É ªÉ½þ ½èþ ÊEò =xÉEäò ºÉɨÉÉxÉ ¨É½ÄþMÉä ½þÉäiÉä ½éþ* VÉ¤É iÉEòEò¨É ºÉä Eò¨É Eò ºÉèEòc÷É xÉ JÉSÉÇ EòÒÊVÉ, ÊJɱÉÉÊc÷ªÉÉå ¨Éå ¶ÉÖ¨ÉÉ®ú ½þÒ xɽþÓ ½þÉä ºÉEòiÉÉ* ªÉ½þÉÄ MÉÖ±±ÉÒ-bÆ÷b÷É ½èþ ÊEò ʤÉxÉÉ ½þ®æú-Ê¡ò]õEò®úÒ Eäò SÉÉäJÉÉ ®ÆúMÉ näùiÉÉ ½èþ* {É®ú ½þ¨É +ÄMÉ®äúVÉÒ SÉÒVÉÉå Eäò {ÉÒUäô äºÉänùÒ´ÉÉxÉä ½þÉä ®ú½äþ ½éþ ÊEò +{ÉxÉÒ ºÉ¦ÉÒ SÉÒVÉÉå ºÉä +°üÊSÉ ½þÉä MɪÉÒ ½èþ* ½þ¨ÉÉ®äú ºEÚò±É ¨Éå ½þ®ú Eò ±Éc÷EäòºÉä iÉÒxÉ-SÉÉ®ú °ü{ɪÉä ºÉɱÉÉxÉÉ Eäò´É±É JÉä±ÉxÉä EòÒ ¡òÒºÉ ±ÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* ÊEòºÉÒ EòÉä ªÉ½þ xɽþÓ ºÉÚZÉiÉÒ ÊEò ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ JÉä±É ÊJɱÉɪÉä VÉÉä ʤÉxÉÉ nùɨÉ-EòÉèc÷Ò JÉä±Éä VÉÉiÉä ½éþ* +ÄMÉ®äúVÉÒ JÉä±É =ºÉÒEäò 汃 ½èþ ÊVɺÉEäò {ÉÉºÉ vÉxÉ ½èþ* MÉ®úÒ¤É ±Éc÷EòÉå Eäò ʺɮú CªÉÉå ªÉ½þ ´ªÉºÉxÉ ¨ÉgøiÉä ½éþ* `öÒEò ½èþMÉÖ±±ÉÒ ºÉä +ÉÄJÉ ¡Úò]õ VÉÉxÉä EòÉ ¦ÉªÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ, iÉÉä CªÉÉ ÊGòEäò]õ ºÉä ʺɮú ¡Úò]õ VÉÉxÉä, Êiɱ±ÉÒ ¡ò]õVÉÉxÉä EòÉ, ]õÉÄMÉ ]Úõ]õ VÉÉxÉä EòÉ ¦ÉªÉ xɽþÓ ®ú½þiÉÉ ? +MÉ®ú ½þ¨ÉÉ®äú ¨ÉÉlÉä ¨Éå MÉÖ±±ÉÒ EòÉ nùÉMÉ +ÉVÉiÉEò ¤ÉxÉÉ ½Öþ+É ½èþ iÉÉä ½þ¨ÉÉ®äú Eò<Ç nùÉäºiÉ äºÉä ¦ÉÒ ½éþ, VÉÉä lÉÉ{ÉÒ EòÉä ¤ÉèºÉÉJÉÒ ºÉä ¤Énù±É ¤Éè`äö* JÉè®ú,ªÉ½þ +{ÉxÉÒ-+{ÉxÉÒ °üÊSÉ ½èþ* ¨ÉÖZÉä MÉÖ±±ÉÒ ½þÒ ºÉ¤É JÉä±ÉÉå ºÉä +SUôÒ ±ÉMÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú ¤ÉSÉ{ÉxÉ EòÒ ¨ÉÒ`öÒ º¨ÉÞÊiɪÉÉå ¨Éå MÉÖ±±ÉÒ ½þÒ ºÉ¤ÉºÉä ¨ÉÒ`öÒ ½èþ* ´É½þ|ÉÉiÉ:EòÉ±É PÉ®ú ºÉä ÊxÉEò±É VÉÉxÉÉ, ´É½þ {Éäc÷ {É®ú SÉgø Eò®ú ]õ½þÊxɪÉÉÄ EòÉ]õxÉÉ +Éè®ú MÉÖ±±ÉÒ-bÆ÷bä÷¤ÉxÉÉxÉÉ, ´É½þ =iºÉɽþ, ´É½þ ±ÉMÉxÉ, ´É½þ ÊJɱÉÉÊc÷ªÉÉå Eäò VɨÉPÉ]õ, ´É½þ {ÉnùxÉÉ +Éè®ú {ÉnùÉxÉÉ, ´É½þ±Éc÷É<Ç-ZÉMÉcä÷, ÊVɺɨÉå UÚôiÉ-+UÚôiÉ, +¨ÉÒ®ú-MÉ®úÒ¤É EòÉ Ê¤É±ÉEÖò±É ¦Éänù xÉ ®ú½þiÉÉ lÉÉ, ÊVɺɨÉå+¨ÉÒ®úÉxÉÉ SÉÉäSɱÉÉå EòÒ, |Énù¶ÉÇxÉ EòÒ +ʦɱÉɹÉÉ EòÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É ½þÒ xÉ lÉÒ, =ºÉ ´ÉHò ¦ÉÚ±ÉäMÉÉ VɤÉ.....
 • 2. PÉ®ú ´ÉɱÉä ʤÉMÉc÷ ®ú½äþ ½éþ, Ê{ÉiÉÉ VÉÒ SÉÉèEäò {É®ú ¤Éè`äö ´ÉäMÉ ºÉä ®úÉäÊ]õªÉÉå {É®ú +{ÉxÉÉ GòÉävÉ =iÉÉ®ú ®ú½äþ½éþ, +¨¨ÉÉÄ EòÒ nùÉèc÷ Eäò´É±É uùÉ®ú iÉEò ½èþ, ±ÉäÊEòxÉ =xÉEòÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ¨Éå ¨Éä®úÉ +ÆvÉEòÉ®ú¨ÉªÉ ¦ÉʴɹªÉ]Úõ]õÒ ½Öþ<Ç xÉÉèEòÉ EòÒ iÉ®ú½þ b÷MɨÉMÉÉ ®ú½þÉ ½èþ ; +Éè®ú ¨Éé ½ÚÄþ ÊEò {ÉnùÉxÉä ¨Éå ¨ÉºiÉ ½ÚÄþ * xÉ xɽþÉxÉä EòÒºÉÖvÉ ½èþ, xÉ JÉÉxÉä EòÒ* MÉÖ±±ÉÒ ½èþ iÉÉä VÉ®úÉ-ºÉÒ, {É®ú =xɨÉå nÖùÊxɪÉÉ ¦É®ú EòÒ Ê¨É`öÉ<ǪÉÉå EòÒ Ê¨É]õɺÉ+Éè®ú iɨÉɶÉÉå EòÉ +ÉxÉxnù ¦É®úÉ ½Öþ+É ½èþ* ¨Éä®äú ½þ¨ÉVÉÉäʱɪÉÉå ¨Éå Eò ±Éc÷EòÉ MɪÉÉ xÉÉ¨É EòÉ lÉÉ* ¨ÉÖZɺÉä nùÉä iÉÒxÉ ºÉÉ±É ¤Éc÷É ½þÉäMÉÉ* nÖù¤É±ÉÉ, ±É¨¤ÉÉ ¤Éxnù®úÉå EòÒ-ºÉÒ ±É¨¤ÉÒ-±É¨¤ÉÒ, {ÉiɱÉÒ-{ÉiɱÉÒ =ÄMÉʱɪÉÉÄ, ¤ÉÆnù®úÉå ½þÒ EòÒ-ºÉÒ SÉ{ɱÉiÉÉ,Zɱ±Éɽþ]õ* MÉÖ±±ÉÒ EèòºÉÒ ½þÒ ½þÉä, =ºÉ {É®ú <ºÉ iÉ®ú½þ ±É{ÉEòiÉÉ lÉÉ, VÉèºÉä ÊUô{ÉEò±ÉÒ EòÒc÷Éå {É®ú±É{ÉEòiÉÒ ½èþ* ¨ÉɱÉÖ¨É xɽþÓ =ºÉEäò ¨ÉÉÄ-¤ÉÉ{É lÉä ªÉÉ xɽþÓ, Eò½þÉÄ ®ú½þiÉÉ lÉÉ, CªÉÉ JÉÉiÉÉ lÉÉ, {É®ú lÉÉ ½þ¨ÉÉ®äú MÉÖ±±ÉÒ C±É¤É EòÉSÉèΨ{ɪÉxÉ* ÊVɺÉEòÒ iÉ®ú¡ò ´É½þ +É VÉÉªÉ =ºÉEòÒ VÉÒiÉ ÊxÉζSÉiÉ ½þÒ lÉÒ* ½þ¨É ºÉ¤É =ºÉä nÚù®ú ºÉä+ÉiÉä näùJÉ =ºÉEòÉ nùÉèc÷Eò®ú º´ÉÉMÉiÉ Eò®úiÉä lÉä* +Éè®ú =ºÉä +{ÉxÉÉ MÉÉä<ªÉÉÄ ¤ÉxÉÉ ±ÉäiÉä lÉä* Eò ÊnùxÉ ½þ¨É +Éè®ú MɪÉÉ nùÉäxÉÉå ½þÒ JÉä±É ®ú½äþ lÉä* ´É½þ {ÉnùÉ ®ú½þÉ lÉÉ, ¨Éé {Énù ®ú½þÉ lÉÉ, ¨ÉMÉ®ú EÖòUô Ê´ÉÊSÉjÉ ¤ÉÉiÉ ½èþ ÊEò {ÉnùÉxÉä ¨Éå ½þ¨É ÊnùxÉ ¦É®ú ¨ÉºiÉ ®ú½þ ºÉEòiÉä ½éþ, {ÉnùxÉÉ Eò ʨÉxÉ]õ EòÉ +JÉ®úiÉɽèþ* ¨ÉéxÉä MɱÉÉ UÖôc÷ÉxÉä Eäò 汃 ºÉ¤É SÉɱÉå SɱÉÓ, VÉÉä äºÉä +´ÉºÉ®ú {É®ú ¶ÉɺjÉ-Ê´ÉʽþiÉ xÉ ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ IɨªÉ½éþ, ±ÉäÊEòxÉ MɪÉÉ +{ÉxÉÉ nùÉÄ´É Ê±É ¤ÉMÉè®ú ¨Éä®úÉ Ë{Éb÷ xÉ UôÉäc÷iÉÉ lÉÉ* ¨Éé PÉ®ú EòÒ +Éä®ú ¦ÉÉMÉÉ* +xÉÖxɪÉ-Ê´ÉxÉªÉ EòÉ EòÉä<Ç +ºÉ®ú xÉ ½Öþ+É * MɪÉÉ xÉä ¨ÉÖZÉä nùÉèc÷Eò®ú {ÉEòc÷ ʱɪÉÉ +Éè®ú bÆ÷b÷É iÉÉxÉ Eò®ú ¤ÉÉä±ÉÉ- ¨Éä®úÉ nùÉÄ´É näùEò®ú VÉÉ+Éä*{ÉnùɪÉÉ iÉÉä ¤Écä÷ ¤É½þÉnÖù®ú ¤ÉxÉEäò, {ÉnùxÉä Eäò ¤Éä®ú CªÉÉå ¦ÉÉMÉä VÉÉiÉä ½þÉä ?
 • 3. iÉÖ¨É ÊnùxÉ ¦É®ú {ÉnùÉ+Éä iÉÉä ¨Éé ÊnùxÉ ¦É®ú {ÉnùiÉÉ ®ú½ÚÄþ ! ½þÉÄ, iÉÖ¨½åþ ÊnùxÉ ¦É®ú {ÉnùxÉÉ {Écä÷MÉÉ ! xÉ JÉÉxÉä VÉÉ>Äð xÉ {ÉÒxÉä VÉÉ>Äð ! ½þÉÄ ! ¨Éä®úÉ nùÉÄ´É ÊnùªÉä ʤÉxÉÉ Eò½þÓ xɽþÓ VÉÉ ºÉEòiÉä* ¨Éé iÉÖ¨½þÉ®úÉ MÉÖ±ÉÉ¨É ½ÚÄþ ? ½þÉÄ, ¨Éä®äú MÉÖ±ÉÉ¨É ½þÉä* ¨Éé PÉ®ú VÉÉiÉÉ ½ÚÄþ, näùJÉÚÄ CªÉÉ Eò®ú ±ÉäiÉä ½þÉä ? PÉ®ú EèòºÉä VÉÉ+ÉäMÉä, EòÉä<Ç Ênù±±ÉMÉÒ ½èþ* nùÉÄ´É ÊnùªÉÉ ½èþ, nùÉÄ´É ±ÉåMÉä* +SUôÉ Eò±É ¨ÉéxÉä +¨É°ünù ÊJɱÉɪÉÉ lÉÉ* ´É½þ ±ÉÉè]õÉ nùÉä* ´É½þ iÉÉä {Éä]õ ¨Éå SɱÉÉ MɪÉÉ* ÊxÉEòɱÉÉå {Éä]õ ºÉä, iÉÖ¨ÉxÉä CªÉÉå JÉɪÉÉ ¨Éä®úÉ +¨É°ünù ? +¨É°ünù iÉÖ¨ÉxÉä ÊnùªÉÉ , iÉ¤É ¨ÉéxÉä JÉɪÉÉ* ¨Éé iÉ֨ɺÉä ¨ÉÉÄMÉxÉä xÉ MɪÉÉ lÉÉ* VÉ¤É iÉEò ¨Éä®úÉ +¨É°ünù xÉ nùÉäMÉä ¨Éé nùÉÄ´É xÉ nÚÄùMÉÉ* ¨Éé ºÉ¨ÉZÉiÉÉ lÉÉ, xªÉÉªÉ ¨Éä®úÒ +Éä®ú ½èþ* +ÉÊJÉ®ú ¨ÉéxÉä ÊEòºÉÒ º´ÉÉlÉÇ ºÉä ½þÒ =ºÉä +¨É°ünù ÊJɱÉɪÉɽþÉäMÉÉ* EòÉèxÉ ÊxÉ:º´ÉÉlÉÇ ÊEòºÉÒ Eäò ºÉÉlÉ ºÉ±ÉÚEò Eò®úiÉÉ ½èþ* ʦÉIÉÉ iÉEò iÉÉä ±ÉÉäMÉ º´ÉÉlÉÇ Eäò 汃 näùiÉä½éþ* VÉ¤É MɪÉÉ xÉä +¨É°ünù JÉɪÉÉ iÉÉä Ê¡ò®ú =ºÉä ¨ÉÖZɺÉä nùÉÄ´É ±ÉäxÉä EòÉ CªÉÉ +ÊvÉEòÉ®ú ½èþ ? Ê®ú·ÉiÉnäùEò®ú iÉÉä ±ÉÉäMÉ JÉÚxÉ {ÉSÉÉ VÉÉiÉä ½éþ* ªÉ½þ ¨Éä®úÉ +¨É°ünù ªÉÉå ½þÒ ½þVÉ¨É Eò®ú VÉɪÉäMÉÉ* +¨É°ünù {ÉèºÉäEäò {ÉÉÄSÉ ´ÉɱÉä lÉä, MɪÉÉ Eäò ¤ÉÉ{É EòÉä xɺÉÒ¤É xÉ ½þÉåMÉä* ªÉ½þ ºÉ®úɺɮú +xªÉÉªÉ lÉÉ* MɪÉÉ xÉä ¨ÉÖZÉä +{ÉxÉÒ +Éä®ú JÉÓSÉiÉä ½Öþ Eò½þÉ- ¨Éä®úÉ nùÉÄ´É näùEò®ú VÉÉ+Éä, +¨É°ünù-ºÉ¨É°ünù ¨Éé xɽþÓVÉÉxÉiÉÉ* ¨ÉÖZÉä xªÉÉªÉ EòÉ ¤É±É lÉÉ * ´É½þ +xªÉÉªÉ {É®ú ]Úõ]õÉ ½Öþ+É lÉÉ * ¨Éé ½þÉlÉ UÖôc÷ÉEò®ú ¦ÉÉMÉxÉÉ SÉɽþiÉÉlÉÉ ´É½þ ¨ÉÖZÉä VÉÉxÉä xÉ näùiÉÉ lÉÉ * ¨ÉéxÉä MÉɱÉÒ nùÒ, =ºÉxÉä Eòc÷Ò MÉɱÉÒ nùÒ +Éè®ú MÉɱÉÒ ½þÒ xɽþÓ, nùÉä-
 • 4. Eò SÉÉÄ]õÉ ¦ÉÒ VɨÉÉ ÊnùªÉÉ* ¨ÉéxÉä =ºÉä nùÉÄiÉ ºÉä EòÉ]õ ʱɪÉÉ* =ºÉxÉä ¨Éä®úÒ {ÉÒ`ö {É®ú bÆ÷b÷É VɨÉÉÊnùªÉÉ* ¨Éé ®úÉäxÉä ±ÉMÉÉ* MɪÉÉ ¨Éä®äú <ºÉ ¶ÉºjÉ EòÉ ¨ÉÖEòɤɱÉÉ xÉ Eò®ú ºÉEòÉ* ¦ÉÉMÉÉ* ¨ÉéxÉä iÉÖ®úxiÉ +ÉĺÉÚ{ÉÉåUô b÷ɱÉä, bÆ÷bä÷ EòÒ SÉÉä]õ ¦ÉÚ±É MɪÉÉ +Éè®ú ½ÄþºÉiÉÉ ½Öþ+É PÉ®ú VÉÉ {ɽÖÄþSÉÉ* ¨Éé lÉÉxÉänùÉ®ú EòÉ ±Éc÷EòÉ,Eò xÉÒSÉ VÉÉÊiÉ Eäò ±ÉÉècä÷ Eäò ½þÉlÉÉå Ê{É]õ MɪÉÉ ; ªÉ½þ ¨ÉÖZÉä =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ¦ÉÒ +{ɨÉÉxÉVÉxÉEò ¨ÉɱÉڨɽÖþ+É ; ±ÉäÊEòxÉ PÉ®ú ¨Éå ÊEòºÉÒ ºÉä ʶÉEòɪÉiÉ xÉ EòÒ* =x½þÓ ÊnùxÉÉå Ê{ÉiÉÉ VÉÒ EòÉ iɤÉÉnù±ÉÉ ´É½þÉÄ ºÉä ½þÉä MɪÉÉ * xɪÉÒ nÖùÊxɪÉÉ näùJÉxÉä EòÒ JÉÖ¶ÉÒ ¨Éå äºÉÉ ¡Úò±ÉÉ ÊEò +{ÉxÉä ½þ¨ÉVÉÉäʱɪÉÉå ºÉä ʤÉUÖôc÷ VÉÉxÉä EòÉ Ê¤É±EÖò±É nÖù:JÉ xÉ ½Öþ+É* Ê{ÉiÉÉ VÉÒ nÖù:JÉÒ lÉä*ªÉ½þ ¤Éc÷Ò +ɨÉnùxÉÒ EòÒ VÉMɽþ lÉÒ* +¨¨ÉÉÄ VÉÒ ¦ÉÒ nÖù:JÉÒ lÉÓ, ªÉ½þÉÄ ºÉ¤É SÉÒVÉå ºÉºiÉÒ lÉÓ +Éè®ú¨ÉÖ½þ±±Éä EòÒ ÎºjɪÉÉå ºÉä PÉ®úÉ´É ºÉÉ ½þÉä MɪÉÉ lÉÉ ; ±ÉäÊEòxÉ ¨Éé ¨ÉÉ®äú JÉÖ¶ÉÒ Eäò ¡Úò±ÉÉ xÉ ºÉ¨ÉÉiÉÉ lÉÉ*±Éc÷EòÉå ºÉä VÉÒ]õ =c÷É ®ú½þÉ lÉÉ ÊEò ´É½þÉÄ äºÉä PÉ®ú lÉÉäcä÷ ½þÉäiÉä ½èþ ; äºÉä-äºÉä >ÄðSÉä PÉ®ú ½éþ ÊEò +ɺɨÉÉxɺÉä ¤ÉÉiÉ Eò®úiÉä ½éþ* ´É½þÉÄ Eäò +ÆMÉ®äúVÉÒ ºEÚò±É ¨Éå EòÉä<Ç ¨Éɺ]õ®ú ±Éc÷EòÉä EòÉä {ÉÒ]äõ iÉÉä =ºÉä VÉä½þ±É ½þÉäVÉÉ* ¨Éä®äú ʨÉjÉÉå EòÒ ¡èò±ÉÒ ½Öþ<Ç +ÉÄJÉå +Éè®ú SÉÊEòiÉ ¨ÉÖpùÉ ¤ÉiɱÉÉ ®ú½þÒ lÉÓ ÊEò ¨Éé =xÉEòÒ ÊxÉMÉɽþ ¨ÉåÊEòiÉxÉÉ >ÄðSÉÉ =`ö MɪÉÉ ½ÚÄþ* ¤ÉSSÉÉå ¨Éå ʨÉlªÉÉ EòÉä ºÉiªÉ ¤ÉxÉÉ ±ÉäxÉä ´É½þ EòÒ ¶ÉÊHò ½èþ, ÊVɺÉä ½þ¨É,VÉÉä ºÉiªÉ EòÉ Ê¨ÉlªÉÉ ¤ÉxÉÉ ±ÉäiÉä ½èþ, CªÉÉ ºÉ¨ÉZÉåMÉä* =xÉ ¤ÉäSÉÉ®úÉå ºÉä ¨ÉÖZɺÉä ÊEòiÉxÉÒ º{ÉvÉÉÇ ½þÉä ®ú½þÒlÉÒ* ¨ÉÉxÉÉå Eò½þ ®ú½äþ lÉä-iÉÖ¨É ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ ½þÉä ¦ÉÉ<Ç, VÉÉ+Éå ½þ¨Éå iÉÉä <ºÉÒ =VÉc÷ OÉÉ¨É ¨Éå VÉÒxÉÉ ¦ÉÒ ½èþ+Éè®ú ¨É®úxÉÉ ¦ÉÒ* ¤ÉÒºÉ ºÉÉ±É MÉÖVÉ®ú MɪÉä * ¨ÉéxÉä <xVÉÒÊxɪɮúÒ {ÉÉºÉ EòÒ +Éè®ú =ºÉÒ ÊVɱÉä EòÉ nùÉè®úÉ Eò®úiÉÉ ½Öþ+É=ºÉÒ Eòº¤Éä ¨Éå {ɽÖÄþSÉÉ iÉÉä +Éè®ú b÷ÉEò¤ÉÄMɱÉä ¨Éå `ö½þ®úÉ * =ºÉ ºlÉÉxÉ EòÉä näùJÉiÉä ½þÒ <iÉxÉÒ ¨ÉvÉÖ®ú ¤ÉɱÉ-º¨ÉÞÊiɪÉÉÄ ¾þnùªÉ ¨Éå VÉÉMÉ =`öÓ ÊEò ¨ÉéxÉä Uôc÷Ò =`öɪÉÒ +Éè®ú Eòº¤Éä EòÒ ºÉè®ú Eò®úxÉä ÊxÉEò±ÉÉ* +ÉÄJÉå
 • 5. ÊEòºÉÒ {ªÉɺÉä {ÉÊlÉEò EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ ¤ÉSÉ{ÉxÉ Eäò =xÉ GòÒc÷É ºlɱÉÉå EòÉä näùJÉxÉä Eäò 汃 ´ªÉÉEÖò±É ½þÉä ®ú½þÒlÉÓ ; {É®ú =ºÉÒ {ÉÊ®úÊSÉiÉ Eäò xÉÉ¨É Eäò ʺɴÉÉ ´É½þÉÄ +Éè®ú EÖòUô {ÉÊ®úÊSÉiÉ xÉ lÉÉ* VɽþÉÄ JÉÆb÷½þ®ú lÉɴɽþÉÄ {ÉCEäò ¨ÉEòÉxÉ JÉcä÷ lÉä* VɽþÉÄ ¤É®úMÉnù EòÉ {Éåc÷ lÉÉ ´É½þÉÄ +¤É ºÉÖxnù®ú ¤ÉMÉÒSÉÉ lÉÉ* ºlÉÉxÉ EòÉEòɪÉÉ{ɱÉ]õ ½þÉä MɪÉÉ lÉÉ* +MÉ®ú =ºÉEäò xÉÉ¨É +Éè®ú κlÉÊiÉ EòÉ YÉÉxÉ xÉ ½þÉäiÉÉ iÉÉä ¨Éé <ºÉä {ɽþSÉÉxɦÉÒ xÉ ºÉEòiÉÉ* ¤ÉSÉ{ÉxÉ EòÒ ºÉÆÊSÉiÉ +Éè®ú +¨É®ú º¨ÉÞÊiɪÉÉÄ ¤ÉÉĽåþ JÉÉä±Éä +{ÉxÉä =xÉ {ÉÖ®úÉxÉä ʨÉjÉÉå ºÉäMɱÉä ʨɱÉxÉä EòÉä +vÉÒ®ú ½þÉä ®ú½þÒ lÉÓ ; ¨ÉMÉ®ú ´É½þ nÖùÊxɪÉÉ ¤Énù±É MɪÉÒ* äºÉÉ VÉÒ ½þÉäiÉÉ lÉÉ ÊEò =ºÉvÉ®úiÉÒ ºÉä ʱÉ{É]õ Eò®ú ®úÉä>Äð +Éè®ú Eò½ÚÄþ-iÉÖ¨É ¨ÉÖZÉä ¦ÉÚ±É MɪÉÓ ? ¨Éé iÉÉä +¤É ¦ÉÒ iÉÖ¨½þÉ®úÉ ´É½þÒ °ü{É näùJÉxÉÉ SÉɽþiÉÉ ½ÚÄþ* ºÉ½þºÉÉ Eò JÉÖ±ÉÒ ½Öþ<Ç VÉMɽþ ¨Éå ¨ÉéxÉä nùÉä-iÉÒxÉ ±Éc÷EòÉå EòÉä MÉÖ±±ÉÒ-bÆ÷b÷É JÉä±ÉiÉä näùJÉÉ* Eò IÉhÉEäò 汃 ¨Éé +{ÉxÉä EòÉä ʤɱÉEÖò±É ¦ÉÚ±É MɪÉÉ* ¦ÉÚ±É MɪÉÉ ÊEò ¨Éé Eò +¡òºÉ®ú ½ÚÄþ, ºÉɽþ¤ÉÒ `öÉ]õ ¨Éå, ®úÉä¤É +Éè®ú +ÊvÉEòÉ®ú Eäò+É´É®úhÉ ¨Éå* VÉÉEò®ú Eò ±Éc÷Eäò ºÉä {ÉÚUôÉ- CªÉÉå ¤Éä]äõ, ªÉ½þÉÄ EòÉä<Ç MɪÉÉ xÉÉ¨É EòÉ +Énù¨ÉÒ ®ú½þiÉÉ ½èþ? Eò ±Éc÷Eåò xÉä MÉÖ±±ÉÒ-bÆ÷c÷É ºÉ¨Éä]õ Eò®ú ºÉ½þ¨Éå ½Öþ º´É®ú ¨Éå Eò½þÉ--EòÉèxÉ MɪÉÉ ? MɪÉÉ SɨÉÉ®ú ? ¨ÉéxÉä ªÉÉå ½þÒ Eò½þÉ- ½þÉÄ-½þÉÄ ´É½þÒ* MɪÉÉ xÉÉ¨É EòÉ EòÉä<Ç +Énù¨ÉÒ ½èþ iÉÉä ? ¶ÉɪÉnù ´É½þÒ ½þÉä* ½þÉÄ, ½èþ iÉÉä* VÉ®úÉ =ºÉä ¤ÉÖ±ÉÉ ºÉEòiÉä ½þÉä ? ±Éc÷EòÉ nùÉèc÷É ½Öþ+É MɪÉÉ +Éè®ú IÉhÉ ¨Éå Eò {ÉÉÄSÉ ½þÉlÉ Eäò EòɱÉä näù´É EòÉä ºÉÉlÉ Ê±É +ÉiÉÉ ÊnùJÉÉ<ÇÊnùªÉÉ * ¨Éé nÚù®ú ½þÒ ºÉä ½þÒ {ɽþSÉÉxÉ MɪÉÉ* =ºÉEòÒ +Éä®ú ±É{ÉEòxÉÉ SÉɽþiÉÉ lÉÉ ÊEò =ºÉEäò MɱÉäʱÉ{É]õ VÉÉ>Äð {É®ú EÖòUô ºÉÉäSÉ Eò®ú ®ú½þ MɪÉÉ * ¤ÉÉä±ÉÉ --Eò½þÉä MɪÉÉ, ¨ÉÖZÉä {ɽþSÉÉxÉiÉä ½þÉä ? MɪÉÉ xÉä ZÉÖEò Eäò ºÉ±ÉÉ¨É ÊEòªÉÉ-½þÉÄ ¨ÉÉʱÉEò, ¦É±ÉÉ {ɽþSÉÉxÉÚÄMÉÉ CªÉÉå xɽþÓ ? +É{É ¨ÉVÉä ¨Éå ®ú½äþ ? ¤É½ÖþiÉ ¨ÉVÉä ¨Éå* iÉÖ¨É +{ÉxÉÒ Eò½þÉä* Êb÷{]õÒ ºÉɽþ¤É EòÉ ºÉÉ<ÇºÉ ½ÚÄþ* ¨ÉiÉ<Ç, ¨ÉÉä½þxÉ, nÖùMÉÉÇ ªÉ½þ ºÉ¤É Eò½þÉÄ ½éþ ? EÖòUô Jɤɮú ½èþ ? ¨ÉiÉ<Ç iÉÉä ¨É®ú MɪÉÉ * nÖùMÉÉÇ +Éè®ú ¨ÉÉä½þxÉ nùÉäxÉÉå b÷ÉÊEòªÉä ½þÉä MɪÉä ½éþ* +É{É ?
 • 6. ¨Éé iÉÉä ÊVɱÉä EòÉ <ÆVÉÒÊxɪɮú ½ÚÄþ* ºÉ®úEòÉ®ú iÉÉä {ɽþ±Éä ½þÒ ¤Écä÷ VɽþÒxÉ lÉä* +¤É Eò¦ÉÒ MÉÖ±±ÉÒ-bÆ÷c÷É JÉä±ÉiÉä ½þÉä ? MɪÉÉ xÉä ¨Éä®úÒ +Éä®ú |ɶxÉ EòÒ +ÉÄJÉÉå ºÉä näùJÉÉ- +¤É MÉÖ±±ÉÒ-bÆ÷c÷É CªÉÉ JÉä±ÉÚÄMÉÉ ºÉ®úEòÉ®ú, +¤É iÉÉävÉÆvÉä ºÉä UÖô]Âõ]õÒ xɽþÓ Ê¨É±ÉiÉÒ* +É+Éå +ÉVÉ ½þ¨É iÉÖ¨É JÉå±Éå* iÉÖ¨É {ÉnùÉxÉÉ ½þ¨É {ÉnåùMÉä* iÉÖ¨½þÉ®úÉ Eò nùÉÄ´É ½þ¨ÉÉ®äú >ð{É®ú ½èþ ´É½þ+ÉVÉ ±Éä ±ÉÉä* MɪÉÉ ¤Éc÷Ò ¨ÉÖζEò±É ºÉä ®úÉVÉÒ ½Öþ+É* ´É½þ `ö½þ®úÉ ]õEäò EòÉ ¨ÉVÉnÚù®ú, ¨Éé Eò ¤Éc÷É +¡òºÉ®ú * ½þ¨ÉÉ®úÉ+Éè®ú =ºÉEòÉ CªÉÉ VÉÉäc÷* ¤ÉäSÉÉ®úÉ ZÉå{É ®ú½þÉ lÉÉ ±ÉäÊEòxÉ ¨ÉÖZÉä EÖòUô ZÉå{É xÉ lÉÒ ; <ºÉ汃 xɽþÓ ÊEò¨Éé MɪÉÉ Eäò ºÉÉlÉ JÉä±ÉxÉä VÉÉ ®ú½þÉ lÉÉ , ¤ÉαEò <ºÉ汃 ÊEò ±ÉÉäMÉ <ºÉ JÉä±É EòÉä +VÉÚ¤ÉÉ ºÉ¨ÉZÉ Eò®ú<ºÉEòÉ iɨÉɶÉÉ ¤ÉxÉÉ ±ÉåMÉä +Éè®ú +SUôÒ JÉɺÉÒ ¦ÉÒc÷ ±ÉMÉ VÉɪÉMÉÒ* =ºÉ ¦ÉÒc÷ ¨Éå ´É½þ +ÉxÉxnù Eò½þÉÄ®ú½äþMÉÉ ; {É®ú JÉä±Éä ¤ÉMÉè®ú iÉÉä ®ú½þÉ xɽþÓ VÉÉiÉÉ lÉÉ * +ÉÊJÉ®ú ÊxɶSÉªÉ ½Öþ+É ÊEò nùÉäxÉÉå VÉxÉä ¤ÉºiÉÒºÉä ¤É½ÖþiÉ nÚù®ú EòÉÄiÉ ¨Éå VÉÉEò®ú JÉä±Éå* ´É½þÉÄ EòÉèxÉ EòÉä<Ç näùJÉxÉä ´ÉɱÉÉ ¤Éè`öÉ ½þÉäMÉÉ* ¨ÉVÉä ºÉä JÉä±ÉåMÉä+Éè®ú ¤ÉSÉ{ÉxÉ EòÒ =ºÉ ʨÉ`öÉ<Ç EòÉä JÉÚ¤É ®úºÉ ±Éä-±ÉäEò®ú JÉɪÉåMÉä* ¨Éé MɪÉÉ EòÉä ±ÉäEò®ú b÷ÉEò¤ÉÄMɱÉä+ɪÉÉ +Éè®ú ¨ÉÉä]õ®ú ¨Éå ¤Éè`ö Eò®ú nùÉäxÉÉå ¨ÉènùÉxÉ EòÒ +Éä®ú SɱÉä* ºÉÉlÉ ¨Éå Eò EÖò±½þÉc÷Ò ±Éä ±ÉÒ* ¨ÉéMÉƦÉÒ®ú ¦ÉÉ´É vÉÉ®úhÉ ÊEòªÉä lÉÉ* ±ÉäÊEòxÉ MɪÉÉ <ºÉä +¦ÉÒ iÉEò ¨ÉVÉÉEò ºÉ¨ÉZÉ ®ú½þÉ lÉÉ* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ=ºÉEäò ¨ÉÖJÉ {É®ú =iºÉÖEòiÉÉ ªÉÉ +ÉxÉxnù EòÉ EòÉä<Ç ÊSÉ¿ xÉ lÉÉ* ¶ÉɪÉnù ´É½þ ½þ¨É nùÉäxÉÉå ¨Éå VÉÉä+xiÉ®ú ½þÉä MɪÉÉ lÉÉ ´É½þÒ ºÉÉäSÉxÉä ¨Éå ¨ÉMxÉ lÉÉ* ¨ÉéxÉä {ÉÚUôÉ- iÉÖ¨½åþ Eò¦ÉÒ ½þ¨ÉÉ®úÒ ªÉÉnù +ÉiÉÒ lÉÒ MɪÉÉ ? ºÉSÉ Eò½þxÉÉ* MɪÉÉ ZÉå{ÉiÉÉ ½Öþ+É ¤ÉÉä±ÉÉ-¨Éé +É{ÉEòÉä CªÉÉ ªÉÉnù Eò®úiÉÉ ½ÖþVÉÚ®ú, ÊEòºÉ ±ÉɪÉEò ½ÚÄþ*
 • 7. ¦ÉÉMÉ ¨Éå +É{ÉEäò ºÉÉlÉ EÖòUô ÊnùxÉÉå iÉEò JÉä±ÉxÉÉ ¤ÉnùÉ lÉÉ, xɽþÓ ¨Éä®úÒ CªÉÉ ÊMÉxÉiÉÒ* ¨ÉéxÉä EÖòUô =nùÉºÉ ½þÉäEò®ú Eò½þÉ- ±ÉäÊEòxÉ ¨ÉÖZÉä iÉÉä ¤É®úɤɮú iÉÖ¨½þÉ®úÒ ªÉÉnù +ÉiÉÒ lÉÒ* iÉÖ¨½þÉ®úÉ ´É½þbÆ÷c÷É, VÉÉä iÉÖ¨ÉxÉä iÉÉxÉ Eò®ú VɨÉɪÉÉ lÉÉ, ªÉÉnù ½èþ xÉ ? MɪÉÉ xÉä {ÉUôiÉÉiÉä ½Öþ+É Eò½þÉ- ´É½þ ±Éc÷Eò{ÉxÉ lÉÉ ºÉ®úEòÉ®ú, =ºÉEòÒ ªÉÉnù xÉ Ênù±ÉÉ+Éä* ´Éɽþ ! ´É½þ ¨Éä®äú ¤ÉɱÉ-VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ºÉ¤ÉºÉä ®úºÉÒ±ÉÒ ªÉÉnù ½èþ* iÉÖ¨½þÉ®äú =ºÉ bÆ÷bä÷ ¨Éå VÉÉä ®úºÉ lÉÉ,´É½þ iÉÉä +¤É xÉ +Énù®ú ºÉ¨¨ÉÉxÉ ¨Éå {ÉÉiÉÉ ½ÚÄþ, xÉ vÉxÉ ¨Éå * EÖòUô äºÉÒ Ê¨É`öÉºÉ lÉÒ =ºÉ¨Éå ÊEò +ÉVÉiÉEò =ºÉºÉä ¨ÉxÉ ¨ÉÒ`öÉ ½þÉäiÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* <iÉxÉÒ näù®ú ¨Éå ½þ¨É ¤ÉºiÉÒ ºÉä EòÉä<Ç iÉÒxÉ SÉÉ®ú ¨ÉÒ±É ÊxÉEò±É +ɪÉä* SÉÉ®úÉå iÉ®ú¡ò ºÉzÉÉ]õÉ ½èþ*{ÉζSÉ¨É EòÒ +Éä®ú EòÉäºÉÉå iÉEò ¦ÉÒ¨ÉiÉÉ±É ¡èò±ÉÉ ½Öþ+É ½èþ, VɽþÉÄ +ÉEò®ú ½þ¨É ÊEòºÉÒ ºÉ¨ÉªÉ Eò¨É±É{ÉÖ¹{É iÉÉäc÷ ±Éä VÉÉiÉä lÉä +Éè®ú =ºÉEäò ZÉÖ¨ÉEäò ¤ÉxÉÉ Eò®ú EòÉxÉÉå ¨Éå b÷É±É ±ÉäiÉä lÉä* VÉä`ö EòÒ ºÉÆvªÉÉEäòºÉ®ú ¨Éå bÚ÷¤ÉÒ SɱÉÒ +É ®ú½þÒ ½èþ* ¨Éé ±É{ÉEò Eò®ú Eò {Éåc÷ {É®ú SÉgø MɪÉÉ +Éè®ú ]õ½þxÉÒ EòÉ]õ±ÉɪÉÉ* SÉ]õ{É]õ MÉÖ±±ÉÒ-bÆ÷b÷É ¤ÉxÉ MɪÉÉ* JÉä±É ¶ÉÖ°ü ½þÉä MɪÉÉ * ¨ÉéxÉä MÉÖSSÉÒ ¨Éå MÉÖ±±ÉÒ ®úJÉ Eò®ú =UôɱÉÒ* MÉÖ±±ÉÒ MɪÉÉ Eäò ºÉɨÉxÉä ºÉäÊxÉEò±É MÉ<Ç* =ºÉxÉä ½þÉlÉ ±É{ÉEòɪÉÉ VÉèºÉä ¨ÉUô±ÉÒ {ÉEòc÷ ®ú½þÉ ½þÉä* MÉÖ±±ÉÒ =ºÉEäò {ÉÒUäô VÉÉEò®úÊMÉ®úÒ* ªÉ½þ ´É½þÒ MɪÉÉ ½èþ ÊVɺÉEäò ½þÉlÉÉå ¨Éå MÉÖ±±ÉÒ VÉèºÉä +{ÉxÉä +É{É ½þÒ VÉÉEò®ú ¤Éè`ö VÉÉiÉÒ lÉÒ, ´É½þnùÉʽþxÉä-¤ÉÉĪÉå Eò½þÓ ½þÉä* MÉÖ±±ÉÒ =ºÉEäò ½þlÉäʱɪÉÉå ¨Éå ½þÒ VÉÉ {ɽÖÄþSÉiÉÒ lÉÒ, VÉèºÉä MÉÖα±ÉªÉÉå {É®ú´É¶ÉÒEò®úhÉ b÷É±É näùiÉÉ ½þÉä* xɪÉÒ MÉÖ±±ÉÒ, {ÉÖ®úÉxÉÒ MÉÖ±±ÉÒ, UôÉä]õÒ MÉÖ±±ÉÒ, ¤Éc÷Ò MÉÖ±±ÉÒ, xÉÉäEònùÉ®úMÉÖ±±ÉÒ, ºÉ{ÉÉ]õ MÉÖ±±ÉÒ ºÉ¦ÉÒ =ºÉºÉä Ê¨É±É VÉÉiÉÒ lÉÓ* VÉèºÉä =ºÉEäò ½þÉlÉÉå ¨Éå EòÉä<Ç SÉÖ¨¤ÉEò ½þÉä, VÉÉäMÉÖα±ÉªÉÉå EòÉä JÉÓSÉ ±ÉäiÉÉ ½þÉä* ±ÉäÊEòxÉ +ÉVÉ MÉÖ±±ÉÒ EòÉä =ºÉºÉä ´É½þ |Éä¨É xÉ ®ú½þÉ* +¦ªÉÉºÉ EòºÉ®ú¤Éä<ǨÉÉxÉÒ ºÉä {ÉÚ®úÒ Eò®ú ®ú½þÉ lÉÉ* ½ÖþSÉ VÉÉxÉä {É®ú ¦ÉÒ bÆ÷b÷É JÉä±Éä VÉÉiÉÉ lÉÉ * ½þɱÉÉÄÊEò ¶ÉɺjÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú MɪÉÉ EòÒ ¤ÉÉ®úÒ +ÉxÉÒ SÉÉʽþ lÉÒ* MÉÖ±±ÉÒ {É®ú +ÉäUôÒ SÉÉä]õ {Éc÷iÉÒ+Éè®ú ´É½þ VÉ®úÉ nÚù®úÒ {É®ú ÊMÉ®ú {Éc÷iÉÒ iÉÉä ¨Éé ZÉ{É]õ Eò®ú =`öÉ ±ÉäiÉÉ +Éè®ú nùÉä¤ÉÉ®úÉ ]õÉÄc÷ ±ÉMÉÉiÉÉ* MɪÉÉ Eäò ºÉÉ®úÒ¤ÉäEòɪÉnùÊMɪÉÉÄ näùJÉ ®ú½þÉ lÉÉ {É®ú EÖòUô xÉä ¤ÉÉä±ÉiÉÉ lÉÉ, VÉèºÉä =ºÉä ªÉ½þ ºÉ¤É EòɪÉnäù-EòÉxÉÚxÉ ¦ÉÚ±ÉMɪÉä* =ºÉEòÉ ÊxɶÉÉxÉÉ ÊEòiÉxÉÉ +SÉÚEò lÉÉ ; MÉÖ±±ÉÒ =ºÉEäò ½þÉlÉ ºÉä ÊxÉEò±É Eò®ú ]õxÉ ºÉä bÆ÷bä÷ ¨Éå
 • 8. VÉÉEò®ú ±ÉMÉiÉÒ lÉÒ* =ºÉEäò ½þÉlÉ ¨Éå UÚô]õ Eò®ú =ºÉEòÉ EòÉ¨É bÆ÷bä÷ ºÉä ]õEò®úÉ VÉÉxÉÉ ; ±ÉäÊEòxÉ +ÉVÉ ´É½þ MÉÖ±±ÉÒ bÆ÷bä÷ ¨Éå ±ÉMÉiÉÒ ½þÒxɽþÓ* Eò¦ÉÒ nùÉʽþxÉä VÉÉiÉÒ ½èþ, Eò¦ÉÒ ¤ÉɪÉå, Eò¦ÉÒ +ÉMÉä, Eò¦ÉÒ {ÉÒUäô* +ÉvÉ PÉÆ]äõ {ÉnùÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù Eò ¤ÉÉ®ú MÉÖ±±ÉÒ-bÆ÷bä÷ ¨Éå +É ±ÉMÉÒ* ¨ÉéxÉä vÉÉÄvɱÉÒ EòÒ, MÉÖ±±ÉÒ bÆ÷bä÷ ¨ÉåxɽþÓ ±ÉMÉÒ, ʤɱEÖò±É {ÉÉºÉ ºÉä MɪÉÒ ; ±ÉäÊEòxÉ ±ÉMÉÒ xɽþÓ* MɪÉÉ xÉä ÊEòºÉÒ |ÉEòÉ®ú EòÉ +ºÉÆiÉÉä¹É xɽþÓ |ÉEò]õ ÊEòªÉÉ* xÉ ±ÉMÉÒ ½þÉäMÉÒ* bÆ÷bä÷ ¨Éå ±ÉMÉiÉÒ iÉÉä CªÉÉ ¤Éä<ǨÉÉxÉÒ Eò®úiÉÉ ? xɽþÓ ¦ÉèªÉÉ, iÉÖ¨É ¦É±ÉÉ ¤Éä<ǨÉÉxÉÒ Eò®úÉäMÉä ? ¤ÉSÉ{ÉxÉ ¨Éå, ¨ÉVÉÉ±É lÉÉ ÊEò äºÉÉ PÉ{ɱÉÉ Eò®úEäò VÉÒiÉÉ ¤ÉSÉiÉÉ* ªÉ½þÒ MɪÉÉ MÉ®únùxÉ {É®ú SÉgø ¤Éè`öiÉÉ; ±ÉäÊEòxÉ +ÉVÉ =ºÉä ÊEòiÉxÉÒ +ɺÉÉxÉÒ ºÉä vÉÉäJÉÉ ÊnùªÉä SɱÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* MÉvÉÉ ½èþ ! ºÉÉ®úÒ ¤ÉÉiÉå ¦ÉÚ±ÉMɪÉÉ* ºÉ½þºÉÉ MÉÖ±±ÉÒ bÆ÷bä÷ ¨Éå ±ÉMÉÒ +Éè®ú <iÉxÉä VÉÉä®ú ºÉä ±ÉMÉÒ VÉèºÉä ¤ÉÆnÚùEò UÚô]õÒ ½þÉä* <ºÉ |ɨÉÉhÉ EäòºÉɨÉxÉä +¤É ÊEòºÉÒ iÉ®ú½þ EòÒ vÉÉÄvɱÉÒ Eò®úxÉä EòÉ ºÉɽþºÉ ¨ÉÖZÉä <ºÉ ´ÉHò ¦ÉÒ xÉ ½þÉä ºÉEòÉ ; ±ÉäÊEòxÉCªÉÉå xÉ Eò ¤ÉÉ®ú ºÉSÉ EòÉä ZÉÚ`ö ¤ÉiÉÉxÉä EòÒ SÉä¹]õÉ Eò°Äü ? ½þ®úVÉ ½þÒ CªÉÉ ½èþ ¨ÉÉxÉ MɪÉÉ iÉÉä ´Éɽþ-´Éɽþ xɽþÓ iÉÉä nùÉä-SÉÉ®ú ½þÉlÉ {ÉnùxÉÉ ½þÒ iÉÉä {Écä÷MÉÉ* +ÄvÉä®äú EòÉ ¤É½þÉxÉÉ Eò®úEäò VɱnùÒ ºÉä MɱÉÉ UÖôc÷ɱÉÚÄMÉÉ* Ê¡ò®ú EòÉèxÉ nùÉÄ´É näùxÉä +ÉiÉÉ ½èþ* MɪÉÉ xÉä Ê´ÉVÉªÉ Eäò =±±ÉÉºÉ ¨Éå Eò½þÉ-±ÉMÉ MɪÉÒ, ±ÉMÉ MɪÉÒ ! ]õxÉ ºÉä ¤ÉÉä±ÉÒ ! ¨ÉéxÉä +xÉVÉÉxÉ ¤ÉxÉxÉä EòÒ SÉä¹]õÉ Eò®úEäò Eò½þÉ-iÉÖ¨ÉxÉä ±ÉMÉiÉä näùJÉÉ ! ¨ÉéxÉä iÉÉä xɽþÓ näùJÉÉ* ]õxÉ ºÉä ¤ÉÉä±ÉÒ ½èþ ºÉ®úEòÉ®ú ! +Éè®ú VÉÉä ÊEòºÉÒ <Ç]õ ºÉä ±ÉMÉ MɪÉÉ ½þÉä ?
 • 9. ¨Éä®äú ¨ÉÖJÉ ºÉä ªÉ½þ ´ÉÉCªÉ =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ EèòºÉä ÊxÉEò±ÉÉ <ºÉEòÉ ¨ÉÖZÉä JÉÖnù +ɶSɪÉÇ ½èþ* <ºÉ ºÉiªÉ EòÉäZÉÖ`ö±ÉÉxÉÉ ´ÉèºÉÉ ½þÒ lÉÉ VÉèºÉä ÊnùxÉ EòÉä ®úÉiÉ ¤ÉiÉÉxÉÉ* ½þ¨É nùÉäxÉÉå xÉä MÉÖ±±ÉÒ EòÉä bÆ÷bä÷ ¨Éå VÉÉä®ú ºÉä±ÉMÉiÉä näùJÉÉ lÉÉ; ±ÉäÊEòxÉ MɪÉÉ xÉä ¨Éä®úÉ EòlÉxÉ º´ÉÒEòÉ®ú Eò®ú ʱɪÉÉ* ½þÉÄ, ÊEòºÉÒ <Ç]õ ¨Éå ±ÉMÉ MɪÉÒ ½þÉäMÉÒ* bÆ÷bä÷ ¨Éå ±ÉMÉiÉÒ iÉÉä <iÉxÉÒ +É´ÉÉVÉ xÉ +ÉiÉÒ* ¨ÉéxÉä Ê¡ò®ú {ÉnùÉxÉÉ ¶ÉÖ°ü Eò®ú ÊnùªÉÉ* ±ÉäÊEòxÉ <iÉxÉÒ |ÉiªÉIÉ vÉÉÄvɱÉÒ Eò®ú ±ÉäxÉä Eäò ¤ÉÉnù MɪÉÉ EòҺɮú±ÉiÉÉ {É®ú ¨ÉÖZÉä nùªÉÉ +ÉxÉä ±ÉMÉÒ ; <ºÉ汃 +¤É iÉҺɮúÒ ¤ÉÉ®ú MÉÖ±±ÉÒ bÆ÷bä÷ ¨Éå ±ÉMÉÒ, iÉÉä ¨ÉéxÉä ¤Éc÷Ò=nùÉ®úiÉÉ ºÉä nùÉÄ´É näùxÉÉ iÉªÉ ÊEòªÉÉ* MɪÉÉ xÉä Eò½þÉ - +¤É iÉÉä +ÄvÉä®úÉ ½þÉä MɪÉÉ ½èþ ¦ÉèªÉÉ, Eò±É {É®ú ®úJÉÉä* ¨ÉéxÉä ºÉÉäSÉÉ, Eò±É ¤É½ÖþiÉ ºÉÉ ºÉ¨ÉªÉ ½þÉäMÉÉ, ªÉ½þ VÉÉxÉä ÊEòiÉxÉÒ näù®ú {ÉnùÉ´Éä, <ºÉ汃 <ºÉÒ ´ÉHò¨ÉÖ+ɨɱÉÉ ºÉÉ¡ò Eò®ú ±ÉäxÉÉ +SUôÉ ½þÉäMÉÉ* xɽþÓ, xɽþÓ * +¦ÉÒ ¤É½ÖþiÉ =VÉɱÉÉ ½èþ* iÉÖ¨É +{ÉxÉÉ nùÉÄ´É ±Éä ±ÉÉä* MÉÖ±±ÉÒ ºÉÚZÉäMÉÒ xɽþÓ* EÖòUô {É®ú´Éɽþ xɽþÓ ! MɪÉÉ xÉä {ÉnùÉxÉÉ ¶ÉÖ°ü ÊEòªÉÉ* {É®ú =ºÉä ʤɱÉEÖò±É +¦ªÉÉºÉ xÉ lÉÉ* =ºÉxÉä nùÉä ¤ÉÉ®ú ]õÉÄc÷ ±ÉMÉÉxÉäEòÉ <®úÉnùÉ ÊEòªÉÉ* {É®ú =ºÉä ʤɱEÖò±É +¦ªÉÉºÉ xÉ lÉÉ* =ºÉxÉä nùÉä ¤ÉÉ®ú ]õÉÄc÷ ±ÉMÉÉxÉä EòÉ <®úÉnùÉ ÊEòªÉÉ, ±ÉäÊEòxÉ nùÉäxÉÉå ½þÒ¤ÉÉ®ú ½ÖþSÉ MɪÉÉ* Eò ʨÉxÉ]õ ºÉä Eò¨É ¨Éä ´É½þ nùÉÄ´É {ÉÚ®úÉ Eò®ú SÉÖEòÉ * ¤ÉäSÉÉ®úÉ PÉÆ]õÉ ¦É®ú {ÉnùÉ, {É®ú Eò½þÒ Ê¨ÉxÉ]õ ¨Éå +{ÉxÉÉ nùÉÄ´É JÉÉä ¤Éè`öÉ* ¨ÉéxÉä +{ÉxÉä ¾þnùªÉ EòÒ Ê´É¶ÉɱÉiÉÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ ÊnùªÉÉ * BEò nùÉÄ´É +Éè®ú JÉä±É ±ÉÉä * iÉÖ¨É iÉÉä {ɽþ±Éä ½þÒ ½þÉlÉ ¨Éå ½ÖþSÉ MɪÉä* xɽþÓ ¦ÉèªÉÉ, +¤É +ÄvÉä®úÉ ½þÉä MɪÉÉ * iÉÖ¨½þÉ®úÉ +¦ªÉÉºÉ UÚô]õ MɪÉÉ * Eò¦ÉÒ JÉä±ÉiÉä xɽþÓ ? JÉä±ÉxÉä EòÉ ºÉ¨ÉªÉ Eò½þÉÄ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ ¦ÉèªÉÉ ? ½þ¨É nùÉäxÉÉå ¨ÉÉä]õ®ú {É®ú VÉÉ ¤Éè`äö +Éè®ú ÊSÉ®úÉMÉ VɱÉiÉä-VɱÉiÉä {Éc÷É´É {É®ú {ɽÖÄþSÉ MɪÉä* MɪÉÉ SɱÉiÉä-SɱÉiÉä ¤ÉÉä±ÉÉ- Eò±É ªÉ½þÓ MÉÖ±±ÉÒ-bÆ÷b÷É ½þÉäMÉÉ* ºÉ¦ÉÒ {ÉÖ®úÉxÉä ÊJɱÉÉc÷Ò JÉä±ÉåMÉä* iÉÖ¨É ¦ÉÒ+É+ÉäMÉä ?
 • 10. VÉ¤É iÉÖ¨½åþ ¡Öò®úºÉiÉ ½þÉä iɦÉÒ ÊJɱÉÉÊc÷ªÉÉå EòÉä ¤ÉÖ±ÉÉ>Äð* ¨ÉéxÉä ¶ÉÉ¨É EòÉ ºÉ¨ÉªÉ ÊnùªÉÉ +Éè®ú nÚùºÉ®äú ÊnùxÉ ¨ÉèSÉ näùJÉxÉä MɪÉÉ * EòÉä<Ç nùºÉ-nùºÉ +ÉnùʨɪÉÉå EòÒ¨ÉÆc÷±ÉÒ lÉÒ* Eò<Ç ¨Éä®äú ±Éc÷Eò{ÉxÉ Eäò ºÉÉlÉÒ ÊxÉEò±Éä* +ÊvÉEòÉÄ¶É ªÉÖ´ÉEò lÉä, ÊVÉx½åþ ¨Éé {ɽþSÉÉxÉ xɺÉEòÉ* JÉä±É ¶ÉÖ°ü ½Öþ+É* ¨Éè ¨ÉÉä]õ®ú {É®ú ¤Éè`öÉ-¤Éè`öÉ iɨÉɶÉÉ näùJÉxÉä ±ÉMÉÉ* +ÉVÉ MɪÉÉ EòÉ JÉä±É,=ºÉEòÉ ´É½þ xÉè{ÉÖhªÉ näùJÉ Eò®ú ¨Éé SÉÊEòiÉ ®ú½þ MɪÉÉ* ]õÉÄc÷ ±ÉMÉÉiÉÉ iÉÉä MÉÖ±±ÉÒ +ɺɨÉÉxÉ ºÉä ¤ÉÉiÉåEò®úiÉÒ* Eò±É EòÒ ºÉÒ ´É½þ ÊZÉZÉEò, ´É½þ ʽþSÉÊEòSÉɽþ]õ, ´É½þ ¤ÉäÊnù±ÉÒ +ÉVÉ xÉ lÉÒ* ±Éc÷Eò{ÉxÉ ¨Éå VÉÉä ¤ÉÉiÉ lÉÒ, +ÉVÉ =ºÉxÉå |ÉÉègøiÉÉ |ÉÉ{iÉEò®ú ±ÉÒ lÉÒ* Eò½þÓ Eò±É <ºÉxÉä ¨ÉÖZÉä <ºÉ iÉ®ú½þ {ÉnùɪÉÉ ½þÉäiÉÉ, iÉÉä ¨Éé VÉ°ü®ú ®úÉäxÉä ±ÉMÉiÉÉ* =ºÉEäòbÆ÷bä÷ EòÒ SÉÉä]õ JÉÉEò®ú MÉÖ±±ÉÒ nùÉä ºÉÉè MÉVÉ EòÒ Jɤɮú ±ÉÉiÉÒ lÉÒ* {ÉnùxÉä´ÉɱÉÉå ¨Éå Eò ªÉÖ´ÉEò xÉä EÖòUô vÉÉÄvɱÉÒ EòÒ * =ºÉxÉä +{ÉxÉä Ê´ÉSÉÉ®ú ¨Éå MÉÖ±±ÉÒ ®úÉäEò ±ÉÒ lÉÒ*MɪÉÉ EòÉ Eò½þxÉÉ lÉÉ-MÉÖ±±ÉÒ VɨÉÒxÉ ¨Éå ±ÉMÉ Eò®ú =Uô±ÉÒ lÉÒ* <ºÉ {É®ú nùÉäxÉÉå ¨Éå iÉÉ±É `öÉäEòxÉä EòÒxÉÉè¤ÉiÉ +ɪÉÒ* ªÉÖ´ÉEò nù¤É MɪÉÉ* MɪÉÉ EòÉ iɨÉiɨÉɪÉÉ ½Öþ+É SÉä½þ®úÉ näùJÉEò®ú b÷®ú MɪÉÉ* +MÉ®ú ´É½þnù¤É xÉ VÉÉiÉÉ iÉÉä VÉ°ü®ú ¨ÉÉ®ú-{ÉÒ]õ ½þÉä VÉÉiÉÒ* ¨Éé JÉä±É ¨Éå xÉ lÉÉ ; {É®ú nÚùºÉ®úÉå EòÒ <ºÉ JÉä±É ¨Éå¨ÉÖZÉä ´É½þÒ ±Éc÷Eò{ÉxÉ EòÉ +ÉxÉxnù +É ®ú½þÉ lÉÉ, VÉ¤É ½þ¨É ºÉ¤É-EÖòUô ¦ÉÚ±É Eò®ú ¨ÉºiÉ ½þÉä VÉÉiÉä lÉä*+¤É ¨ÉÖZÉä ¨ÉɱÉÚ¨É ½Öþ+É ÊEò Eò±É MɪÉÉ xÉä ¨Éä®äú ºÉÉlÉ JÉä±ÉÉ xɽþÓ, Eäò´É±É JÉä±ÉxÉä EòÉ ¤É½þÉxÉÉ ÊEòªÉÉ*=ºÉxÉä ¨ÉÖZÉä nùªÉÉ {ÉÉjÉ ºÉ¨ÉZÉÉ* ¨ÉéxÉä vÉÉÄvɱÉÒ EòÒ, ¤Éä<ǨÉÉxÉÒ EòÒ, {É®ú =ºÉä VÉ®úÉ ¦ÉÒ GòÉävÉ xÉ +ɪÉÉ,<ºÉ汃 ÊEò ´É½þ JÉä±É xÉ ®ú½þÉ lÉÉ, ¨ÉÖZÉä JÉä±ÉÉ ®ú½þÉ lÉÉ, ¨Éä®úÉ ¨ÉxÉ ®úJÉ ®ú½þÉ lÉÉ* ´É½þ ¨ÉÖZÉä {ÉnùÉEò®ú ¨Éä®úÉ EòSÉڨɮú xɽþÓ ÊxÉEòɱÉxÉÉ SÉɽþiÉÉ lÉÉ* ¨Éé +¤É +¡òºÉ®ú ½ÚÄþ* ªÉ½þ +¡òºÉ®úÒ ¨Éä®äú +Éè®ú=xÉEäò ¤ÉÒSÉ ¨Éå nùÒ´ÉÉ®ú ¤ÉxÉ MɪÉÒ ½èþ* +¤É =ºÉEòÉ Ê±É½þÉVÉ {ÉÉ ºÉEòiÉÉ ½ÚÄþ, +nù¤É {ÉÉ ºÉEòiÉÉ ½ÚÄþ,ºÉɽþSɪÉÇ xɽþÓ {ÉÉ ºÉEòiÉÉ* ±Éc÷Eò{ÉxÉ lÉÉ, iÉ¤É ¨Éé =ºÉEòÉ ºÉ¨ÉEòIÉ lÉÉ* ½þ¨É¨Éå EòÉä<Ç ¦Éänù xÉ lÉÉ*ªÉ½þ {Énù {ÉÉEò®ú +¤É ¨Éé Eäò´É±É =ºÉEòÒ nùªÉÉ Eäò ªÉÉäMªÉ ½ÚÄþ* ´É½þ ¨ÉÖZÉä +{ÉxÉÉ VÉÉäc÷ xɽþÓ ºÉ¨ÉZÉiÉÉ*´É½þ ¤Éc÷É ½þÉä MɪÉÉ ½èþ, ¨Éé UôÉä]õÉ ½þÉä MɪÉÉ ½ÚÄþ*