Bosch Oven Pl

1,946 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,946
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bosch Oven Pl

 1. 1. Instrukcja obs³ugi pl HBN 532.0
 2. 2. A¿eby gotowanie sprawi³o tyle samo przyjemnoœci co konsumpcja nale¿y dok³adnie zapoznaæ siê z t¹ instrukcj¹ obs³ugi. Dzêki temu bêdziecie mogli wykorzystaæ Pañstwo wszystkie techniczne zalety Waszego nowego urz¹dzenia. Zawarte s¹ tu wa¿ne informacje na temat bezpieczeñstwa u¿ytkowania. Poznacie Pañstwo poszczególne elementy Waszej nowej kuchenki. I krok po krok poka¿emy jak siê j¹ nastawia. A to jest ca³kiem proste. W tabelach znajdziecie Pañstwo wartoœci nastawcze i poziom wsuwania wielu popularnych potraw. Wszystko zosta³o oczywiœcie przetestowane w naszym fabrycznym, kuchennym studio. A w przypadku wyst¹pienia usterki - tu znajdziecie infromacje, jak samemu usun¹æ drobne usterki. Szczegó³owy spis treœci pomo¿e Pañstwu w szybkim znalezieniu potrzebnych informacji. A teraz ¿yczymy smacznego. Instrukcja obs³ugi HBN 532.0 pl 9000237494 B-180587-01
 3. 3. Spis treœci Na co nale¿y zwracaæ uwagê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Przed zabudow¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Przyczyny szkód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Pañstwa nowa kuchenka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Pulpit obs³ugi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Piekarnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Regulator temperatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Piekarnik i wyposa¿enie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Wentylator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Przed pierwszym u¿ytkowaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Zdejmowanie opakowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Rozgrzewanie piekarnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Pierwsze czyszczenie wyposa¿enia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Nastawianie piekarnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Sposób nastawiania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Automatyczne wy³¹czanie piekarnika . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Automatyczne w³¹czanie i wy³¹czanie piekarnika . . . . . . . 21 Czas zegarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Sposób nastawiania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Zegar funkcyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Sposób nastawiania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Nastawienia podstawowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Zmiana nastawieñ podstawowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Szybkie nagrzewanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Sposób nastawiania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Zabezpieczenie przed dzieæmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Konserwacja i czyszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 4
 4. 4. Spis treœci Œrodek czyszcz¹cy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Œcianka górna piekarnika, œcianka tylna i œcianki boczne . 32 Do lekkiego wyczyszczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Usterka, co robiæ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Wymiana lampki piekarnika w œciance górnej . . . . . . . . . . 35 Serwis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Tabele i wskazówki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Ciasta i wypieki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Wskazówki nt. pieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Miêso, drób, ryby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Wskazówki nt. pieczenia i grillowania . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Zapiekanki, tosty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Gotowe potrawy mro¿one . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Rozmra¿anie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Suszenie owoców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Wekowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Wskazówki dotycz¹ce oszczêdnoœci energii . . . . . . . . . . . 53 Akrylamid w produktach spo¿ywczych . . . . . . . . . . . . . 54 Potrawy testowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 5
 5. 5. Na co nale¿y zwracaæ uwagê Nale¿y uwa¿nie przeczytaæ niniejsz¹ instrukcjê u¿ytkowania. Dopiero po tym mo¿na bezpiecznie i prawid³owo korzystaæ z urz¹dzenia. Instrukcjê u¿ytkowania i monta¿u nale¿y zachowaæ. W przypadku przekazania urz¹dzenia osobie trzeciej instrukcje te nale¿y do³¹czyæ do urz¹dzenia. Przed zabudow¹ Rozpakowaæ urz¹dzenie i usun¹æ opakowanie Urz¹dzenia nale¿y siê pozbywaæ w sposób nie zgodnie z przepisami o ochronie œrodowiska. zagra¿aj¹cy œrodowisku naturalnemu ó Urz¹dzenie to oznaczono zgodnie z europejsk¹ wytyczn¹ 2002/96/EG o zu¿ytych urz¹dzeniach elektrycznych i elektronicznych i elektronicznych (waste electrical and electronic equipment WEEE). Wytyczna ta okreœla ramy obowi¹cego w ca³ej Unii Europejskiej odbioru i wtórnego wykorzystania starych urz¹dzeñ. Po rozpakowaniu nale¿y sprawdziæ urz¹dzenie. Szkody powsta³e w czasie transportu Je¿eli w czasie transportu dosz³o do powstania szkód, to nie wolno pod³¹czaæ urz¹dzenia. Je¿eli przewód pod³¹czeniowy jest uszkodzony, to Pod³¹czanie do sieci elektrycznej ze wzglêdów bezpieczeñstwa mo¿e on byæ wymieniony przez specjalistê przeszkolonego przez serwis producenta. 6
 6. 6. Wskazówki dotycz¹ce Niniejsze urz¹dzenie przeznaczone jest wy³¹cznie do u¿ytku domowego. bezpieczeñstwa Urz¹dzenie nale¿y u¿ywaæ wy³¹cznie do przygotowywania potraw. Doroœli i dzieci nie mog¹ u¿ytkowaæ urz¹dzenia bez nadzoru jeœli - s¹ niesprawni fizycznie lub umys³owolub - jeœli ich wiedza i doœwiadczenie s¹ niewystarczaj¹ce, aby prawid³owo i bezpiecznie u¿ytkowaæ urz¹dzenie. Nigdy nie zezwalaæ na zabawê dzieci urz¹dzeniem. d Dzieci mog¹ przygotowywaæ potrawy tylko wtedy, Dzieci gdy zosta³y do tego przyuczone. Musz¹ one potrafiæ prawid³owo obs³ugiwaæ urz¹dzenie. Musz¹ byæ œwiadome zagro¿eñ, na które wskazuje instrukcja obs³ugi. Dzieci mog¹ u¿ywaæ urz¹dzenia wy³¹cznie pod nadzorem, aby siê nim nie bawi³y. d Ostro¿nie otworzyæ drzwiczki piekarnika Mo¿e Gor¹cy piekarnik wydostaæ siê gor¹ca para. W ¿adnym wypadku nie wolno dotykaæ gor¹cych powierzchni wewnêtrznych piekarnika i elementów grzejnych. Ryzyko poparzenia! Nale¿y dbaæ o to, aby w pobli¿u nie znajdowa³y siê dzieci. W ¿adnym wypadku nie wolno przechowywaæ w piekarniku przedmiotów ³atwopalnych. Zagro¿enie po¿arem! W ¿adnym wypadku nie wolno zaciskaæ przewodu przy³¹czeniowego urz¹dzeñ elektrycznych w gor¹cych drzwiczkach piekarnika. Mo¿e dojœæ do stopienia izolacji przewodu. Zagro¿enie zwarciem elektrycznym! 7
 7. 7. Zachowaæ ostro¿noœæ przy przygotowywaniu potraw z wysokoprocentowym alkoholem. W wysokich temperaturach alkohol wyparowuje. W niesprzyjaj¹cych warunkach mo¿e dojœæ do zapalenia siê oparów alkoholowych w piekarniku. Zagro¿enie poparzeniem! U¿ywaæ wy³¹cznie niewielkich iloœci wysokoprocentowych alkoholi oraz ostro¿nie otwieraæ drzwiczki piekarnika. d Niew³aœciwe naprawy s¹ niebezpieczne. Zagro¿enie Naprawy pora¿eniem pr¹dem elektrycznym! Naprawy mog¹ byæ wykonywane tylko przez przeszkolonych pracowników serwisu. W przypadku, gdy urz¹dzenie jest uszkodzone, nale¿y wy³¹czyæ bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej. Skontaktowaæ siê z serwisem. 8
 8. 8. Przyczyny szkód Na dno piekarnika nie wolno wsuwaæ ¿adnych blach Blacha do pieczenia, folia aluminiowa lub naczynie do pieczenia. Dna piekarnika nie wolno wyk³adaæ na dnie piekarnika foli¹ aluminiow¹. Na dnie piekarnika nie wolno ustawiaæ ¿adnych naczyñ. Powoduje nadmierne gromadzenia siê ciep³a. Czasy pieczenia i sma¿enia nie zgadzaj¹ siê i emalia ulega uszkodzeniu. Nie wolno nigdy wylewaæ wody do gor¹cego Woda w piekarniku piekarnika.Grozi to uszkodzeniem emalii. Przy pieczeniu soczystych ciast owocowych nie Sok owocowy nak³adaæ zbyt du¿o ciasta na blachê. Sok owocowy skapuj¹cy z blachy pozostawia plamy, których nie da siê póŸniej usun¹æ. Lepiej u¿yæ g³êbszej blachy uniwersalnej. Piekarnik powinien stygn¹æ zawsze zamkniêty. Stygniêcie z otwartym wózkiem piekarnika Uwa¿aæ, ¿eby niczego nie przykleszczyæ klap¹ piekarnika. Nawet je¿eli otworzy siê wózek piekarnika tylko troszeczkê, to z czasem mog³yby zostaæ uszkodzone przody s¹siaduj¹cych mebli. Je¿eli uszczelka piekarnika jest mocno zabrudzona, Mocno zabrudzona uszczelka piekarnika to wózek piekarnika nie bêdzie siê przy pracy dobrze domyka³. Przody s¹siaduj¹cych mebli mog¹ zostaæ uszkodzone. Nale¿y dbaæ o to, ¿eby uszczelka by³a zawsze czysta. Nie wolno stawaæ i siadaæ na otwartym wózku Wózek piekarnika jako krzese³ko piekarnika. Nie nale¿y nosiæ ani chwytaæ kuchenki za uchwyt Transport kuchenki drzwiowy. Uchwyt drzwiowy nie utrzyma ciê¿aru kuchenki i mo¿e z³amaæ siê. 9
 9. 9. Pañstwa nowa kuchenka Teraz macie Pañstwo okazjê zapoznaæ siê z Waszym nowym urz¹dzeniem. Objaœniamy tu Pañstwu pulpit obs³ugi w³ócznikami i wskaŸnikami. Przedstawimy te¿ informacje na temat mo¿liwych rodzajów grzania i do³¹czonego wyposa¿enia. Pulpit obs³ugi Niewielkie ró¿nice w zale¿noœci od typu urz¹dzenia Standby: 220-240V / 50/60Hz / 1,8W Prze³¹cznik funkcji Regulator temperatury Przyciski obs³ugi i pole wskaŸnikowe 10
 10. 10. Piekarnik Prze³¹cznik funkcji s³u¿y do nastawiania rodzaju grzania Prze³¹cznik funkcji piekarnika. Prze³¹cznik funkcji mo¿na obracaæ w prawo i w lewo. Ustawienia 0 Wy³¹czony x Szybkie nagrzewanie do szybkiego podgrzewania potraw. x Grill p³aski, du¿e Mo¿na na nim grillowaæ wiêksze powierzchnie iloœci steków, kie³basek, ryb lub tostów. R Grill z cyrkulacj¹ Grill z cyrkulacj¹ powietrza jest powietrza szczególnie polecany do grillowania du¿ych pieczeni. s Grzanie dolne Przy pomocy grzania dolnego mo¿na przyrumieniæ wzglêdnie dopiec potrawy od do³u. T 3D gor¹ce Ciasta, pizza, drobne wypieki, powietrze* muffiny i ciasto francuskie mo¿na piec jednoczeœnie na dwóch poziomach. t Grzanie górne i dolne Pieczenie i sma¿enie mo¿liwe jest tylko na jednym poziomie. To ustawienie nadaje siê znakomicie do ciast i pizzy w formach lub na blasze oraz do chudych pieczeni wo³owych, cielêcych oraz dziczyzny. *Rodzaj grzania, zosta³ okreœlony przy pomocy stopnia efektywnoœci energii wed³ug normy EN50304. Podczas ustawiania prze³¹cznika funkcji œwieci siê lampka w piekarniku. 11
 11. 11. Przyciski obs³ugi i pole wskaŸników Przycisk zegara j Nim nastawia siê czas zegarowy, czas trwania/przebiegu piekarnika ? i czas wy³¹czenia !. Przycisk klucz p Nim w³¹cza i wy³¹cza siê zabezpieczenie przed dzieæmi. Przycisk zegara Nim nastawia siê zegar funkcyjnego a funkcyjny. Przycisk Minus - Nim przestawia siê wartoœci nastawcze w dó³. Przycisk Plus + Nim przestawia siê wartoœci nastawcze w górê. Na polu wskaŸników mo¿na odczytaæ nastawione wartoœci. Regulator temperatury Regulatorem temperatury nastawia siê temperaturê lub stopnie mocy grilla. Temperatura 50 270 Zakres temperatury w ºC Grill x 1 Grill s³aby 2 Grill œredni 3 Grill mocny Lampka wskaŸnika nad regulatorem temperatury œwieci siê, gdy piekarnik grzeje. W przerwach grzania gaœnie. Przy grillowaniu p³askich kawa³ków x regulatorem Stopnie mocy grilla temperatury nale¿y nastawiæ stopieñ mocy grilla. 12
 12. 12. Piekarnik i wyposa¿enie Wyposa¿enie mo¿na wsuwaæ do komory piekarnika 4 na 4 poziomach. 3 3 Wyposa¿enie mo¿na wyci¹gaæ na dwie trzecie 2 d³ugoœci, bez obawy, ¿e siê przechyli. Dziêki temu 2 1 ³atwiej wyjmowaæ potrawy z piekarnika. 1 Wyposa¿enie mo¿na nabyæ w punkcie serwisowym Wyposa¿enie lub specjalistycznych placówkach handlowych. Prosi siê podanie numeru HEZ. Ruszt HEZ 434000 do naczyñ, form do pieczenia, pieczeni, kawa³ków grillowanych i potraw mro¿onych. Ruszt nale¿y wsuwaæ wygiêciem do do³u (. Blacha uniwersalna HEZ 432000 dla wilgotnych, soczystych ciast, drobnych wypieków, potraw mro¿onych i du¿ych pieczeni. Mo¿na jej u¿ywaæ równie¿ jako naczynie zbieraj¹ce œciekaj¹cy t³uszcz, gdy grillujemy bezpoœrednio na ruszcie. Blachê uniwersaln¹ wsun¹æ do piekarnika do oporu, zagiêty przód blachy musi znajdowaæ siê od strony klapy piekarnika. Aluminiowa blacha do pieczenia HEZ430000 Do ciast i ciasteczek. Blachê do pieczenia wsun¹æ do oporu, œciêciem w kierunku drzwiczek piekarnika. 13
 13. 13. Wyposa¿enie dodatkowe* Aluminiowa blacha do pieczenia HEZ430000 Do ciast i ciasteczek. Ruszt HEZ434000 Dla naczyñ, form do ciasta, pieczeni, potraw grillowanych i zamro¿onych. Uniwersalna g³êboka blacha do pieczenia Do wilgotnych ciast, wypieków, potraw zamro¿onych HEZ432000 i du¿ych pieczeni. Blacha emaliowana HEZ431000 Do ciast i ciasteczek. Podwójny teleskopowy system wysuwania Szyny wyci¹gane na poziomie 1 i 3 pozwalaj¹ na blach HEZ438200 dalsze wysuniêcie blach i rusztów bez ryzyka przechylenia. Potrójny teleskopowy system wysuwania blach Szyny wyci¹gane na poziomach 1, 2 i 3 pozwalaj¹ HEZ438300 na wysuniêcie blach i rusztów bez ryzyka przechylenia. Kratka ochronna Kratka ochronna przymocowana jest do drzwiczek piekarnika. Zapobiega dotykaniu przez dzieci gor¹cych drzwiczek piekarnika. Kratkê ochronn¹ mo¿na zamówiæ poprzez serwis fabryczny i autoryzowany pod numerem 440651. * Obszern¹ ofertê do zakupionej kuchenki mo¿na znaleŸæ w naszych prospektach lub w internecie. Wyposa¿enie dodatkowe mo¿na nabyæ w specjalistycznych sklepach. Wentylator Piekarnik wyposa¿ony jest w wentylator ch³odz¹cy. Wentylator w³¹cza siê siê i wy³¹cza siê wtedy, kiedy jest to konieczne. Gor¹ce powietrze ulatnia siê poprzez klapê piekarnika. 14
 14. 14. Przed pierwszym u¿ytkowaniem W tym rozdziale znajdziecie Pañstwo wszystko, co musicie zrobiæ, zanim zaczniecie gotowaæ. Rozgrzaæ piekarnik i oczyœciæ wyposa¿enie. Zapoznaæ siê ze wskazówkami dotycz¹cymi bezpieczeñstwa w rozdziale quot;Na co nale¿y uwa¿aæquot;. Po pierwsze nale¿y zobaczyæ, czy na wskaŸniku kuchenki migaj¹ symbol j i trzy zera. Je¿eli migaj¹ symbol j i Nastawiæ czas zegarowy. trzy zera 1. Nacisn¹æ przycisk zegara j. Ukazuje siê godzina 12:00 a symbol zegara j miga. 2. Przyciskiem + lub przyciskiem - nastawiæ czas zegarowy. Po up³ywie kilku sekund czas zegarowy zostaje przejêty. Teraz kuchenka gotowa jest do u¿ytku. 15
 15. 15. Zdejmowanie Zanim piekarnik bêdzie u¿yty po raz pierwszy opakowanie koniecznie zdj¹æ opakowanie. Cztery elementy opakowania znajduj¹ siê pomiêdzy prowadnicami i œciankami piekarnika. Nale¿y je zdj¹æ. Teraz piekarnik nadaje siê do u¿ytku. Rozgrzewanie piekarnika W celu likwidacji charakterystycznego zapachu nowego urz¹dzenia pusty, zamkniêty piekarnik nale¿y rozgrzaæ. Sposób postêpowania 1. Programator funkcji nastawiæ na t. 2. Regulatorem temperatury nastawiæ 240 ºC. Po up³ywie 60 minut wy³¹czyæ programator funkcji. Pierwsze czyszczenie Przed u¿ytkowaniem wyposa¿enie nale¿y gruntownie wymyæ œciereczk¹ w roztworze ³ugu. wyposa¿enia 16
 16. 16. Nastawianie piekarnika Macie Pañstwo rozmaite mo¿liwoœci nastawiania piekarnika. Gdy potrawa jest gotowa mo¿na samemu wy³¹czyæ Rêczne wy³¹czanie piekarnika piekarnik. Równie¿ mo¿na teraz na d³u¿szy czas wyjœæ z Piekarnik wy³¹cza siê automatycznie kuchni. Mo¿na np. rano w³o¿yæ potrawê do piekarnika i tak Piekarnik w³¹cza i wy³¹cza siê automatycznie go nastawiæ, ¿e potrawa bêdzie gotowa do spo¿ycia w po³udnie. W rozdziale Tabele i wskazówki znajdziecie Pañstwo Tabele i wskazówki nastawienia odpowiednie dla wielu potraw. 17
 17. 17. Sposób nastawiania Przyk³ad: Grzanie górne i dolne t, 200 ºC 1. Programatorem funkcji nastawiæ wymagany rodzaj grzania. 2. Regulatorem temperatury nastawiæ temperaturê lub stopieñ mocy grzania grilla. Gdy potrawa jest gotowa wy³¹czyæ programator Wy³¹czanie funkcji. Temperaturê lub stopieñ mocy grilla mo¿na w Zmiana nastawienia ka¿dej chwili zmieniæ. 18
 18. 18. Automatyczne wy³¹czanie Przyk³ad: Grzanie górne i dolne t, 200 ºC, czas piekarnika trwania/przebiegu 45 minut 1. Programatorem funkcji nastawiæ wymagany rodzaj grzania. 2. Regulatorem temperatury nastawiæ temperaturê lub stopieñ mocy grzania grilla. 3. Dwa razy nacisn¹æ j przycisk zegara. Miga symbol czasu/trwania przebiegu ?. 19
 19. 19. 4. Nacisn¹æ przycisk + lub przycisk -. Przycisk + proponowana wartoœæ = 30 minut. Przycisk - proponowana wartoœæ = 10 minut. Po kilku sekundach w³¹cza siê piekarnik. Symbol ? œwieci siê na wskaŸniku. Rozlega siê sygna³ dŸwiêkowy. Piekarnik wy³¹cza Up³yn¹³ czas trwania/ przebiegu siê. Dwa razy nacisn¹æ przycisk zegara j i wy³¹czyæ programator funkcji. Raz nacisn¹æ przycisk zegara j. Przyciskiem + lub Zmiana nastawienia przyciskiem - zmieniæ czas trwania/przebiegu. Raz nacisn¹æ przycisk zegara j. Naciskaæ tak Przerwanie pracy nastawionego nastawienia d³ugo przycisk -, a¿ na wkaŸniku uka¿e siê zero.Wy³¹czyæ programator funkcji. Dwa razy nacisn¹æ przycisk zegara j i nastawiaæ jak Gdy wygaszony jest czas zegarowy nastawiæ czas opisano w punkcie 4. trwania/przebiegu 20
 20. 20. Automatyczne w³¹czanie i Nale¿y pamiêtaæ, ¿e ³atwo psuj¹ce siê produkty spo¿ywcze nie powinny zbyt d³ugo staæ wy³¹czanie w piekarniku. piekarnika Piekarnik rozpoczyna pracê. Jest godzina 10:45. Gotowanie trwa 45 minut a potrawa powinna byæ gotowa na godzinê 12:45. 1. Programatorem funkcji nastawiæ wymagany rodzaj grzania. 2. Regulatorem temperatury nastawiæ temperaturê lub stopieñ mocy grzania grilla. 3. Dwa razy nacisn¹æ j przycisk zegara. Miga symbol czasu/trwania przebiegu ?. 21
 21. 21. 4. Nacisn¹æ przycisk + lub przycisk -. Przycisk + proponowana wartoœæ = 30 minut. Przycisk - proponowana wartoœæ = 10 minut. 5. Tak czêsto naciskaæ symbol zegara j, a¿ zacznie migaæ symbol czasu wy³¹czenia !. Na wskaŸniku widaæ kiedy potrawa bêdzie gotowa. 6. Przyciskiem + przesun¹æ na póŸniej czas wy³¹czenia. Po kilku sekundach nastawienie zostaje przejête. Na wskaŸniku widoczny jest czas wy³¹czenia a¿ piekarnik zacznie pracê. Rozlega siê sygna³ dŸwiêkowy. Piekarnik wy³¹cza Up³yn¹³ czas trwania/ przebiegu siê. Dwa razy nacisn¹æ przycisk zegara j i wy³¹czyæ programator funkcji. Tak d³ugo jak miga symbol mo¿na wprowadzaæ Wskazówka zmiany. Gdy symbol œwieci siê, to nastawienie zosta³o przejête. Czas oczekiwania a¿ nastawienie zostanie przejête mo¿na zmieniæ. Bli¿sze informacje na ten temat znajdziecie Pañstwo w rozdziale Nastawienia Podstawowe. 22
 22. 22. Czas zegarowy Po pierwszym pod³¹czeniu lub po przerwie w dostawie energii elektrycznej na wskaŸniku migaj¹ symbol j i trzy zera. Nastawiæ czas zegarowy. Programator funkcji musi byæ wy³¹czony. Sposób nastawiania Przyk³ad: 13:00 godzina 1. Nacisn¹æ przycisk zegara j. Na wskaŸniku pojawia siê siê godzina 12.00 i miga symbol j. 2. Przyciskiem + lub przyciskiem - nastawiæ czas zegarowy. Po kilku sekundach czas zegarowy zostaje przejêty. Dwa razy nacisn¹æ przycisk zegara j i Zmiana np. czasu letniego na czas zimowy przyciskiem + lub przyciskiem - zmieniæ czas. 23
 23. 23. Czas zegarowy mo¿na wygasiæ. Widoczny bêdzie Wygaszanie czasu zegarowego tylko w czasie nastawiania. W tym celu trzeba zmieniæ nastawienie podstawowe. Bli¿sze informacje znajdziecie Pañstwo w rozdziale Nastawienia podstawowe. 24
 24. 24. Zegar funkcyjny Zegar funkcyjny mo¿na u¿ywaæ jak typowy kuchenny minutnik. Nastawiony na nim czas up³ywa niezale¿nie od czasu trwania/przebiegu nastawionego dla piekarnika. Sygna³ dŸwiêkowy zegara funkcyjnego ma charakterystyczne brzmienie. Dziêki temu mo¿na rozpoznaæ czy up³yn¹³ czas nastawiony na zegarze funkcyjnym, czy te¿ nastawiony czas trwania/ przebiegu piekarnika. Nawet gdy w³¹czone jest zabezpieczenie przed dzieæmi mo¿na nastawiaæ zegar funkcyjny. Sposób nastawiania Przyk³ad: 20 minut 1. Nacisn¹æ przycisk zegara funkcyjnego a. Symbol a miga. 2. Przyciskiem + lub przyciskiem - nastawiæ czas na zegarze funkcyjnym. Przycisk + proponowana wartoœæ = 10 minut. Przycisk - proponowana wartoœæ = 5 minut. Po kilku sekundach zegar funkcyjny zaczyna odmierzaæ nastawiony czas. Symbol a œwieci siê na wskaŸniku. Ukazywany jest up³yw nastawionego czasu. 25
 25. 25. Rozlega siê sygna³ dŸwiêkowy. Nacisn¹æ przycisk Nastawiony czas up³yn¹³ zegara funkcyjnego a. WskaŸnik zegara funkcyjnego gaœnie. Nacisn¹æ przycisk zegara funkcyjnego a. Zmiana czasu na zegarze funkcyjnym Przyciskiem + lub przyciskiem - przestawiæ czas. Nacisn¹æ przycisk zegara funkcyjnego a. Nacisn¹æ Kasowanie nastawienia przycisk -, a¿ na wskaŸniku uka¿e siê zero. Obydwa symbole œwiec¹ siê. Up³yw czasu Czas nastawiony na zegarze funkcyjnym nastawionego na zegarze funkcyjnym widoczny jest i nastawiony czas na wskaŸniku. trwania/przebiegu Sprawdzanie pozosta³ego czasu trwania/ up³ywaj¹ równoczeœnie przebiegu ?, czasu wy³¹czenia ! lub czasu zegarowego j: tak czêsto naciskaæ przycisk zegara j, a¿ uka¿e siê odpowiedni symbol. Sprawdzany czas przez kilka sekund uka¿e siê na wskaŸniku. 26
 26. 26. Nastawienia podstawowe Pañstwa kuchenka ma rozmaite nastawienia podstawowe. Nastawienie podstawowe czasu zegarowego, d³ugoœci sygna³u dŸwiêkowego i czasu przejêcia nastawienia mo¿na zmieniæ. Nastawienie Funkcja Zmiana na podstawowe Czas zegarowy j WskaŸnik czasu Czas zegarowy 1 = Czas zegarowy zegarowego 0 = Czas na pierwszym planie zegarowy wygaszony D³ugoœæ sygna³u Sygna³ po up³ywie D³ugoœæ sygna³u dŸwiêkowego a czasu trwania/ dŸwiêkowego 2 = ok. 2 Min. 1 = ok. 10 sek. przebiegu lub czasu 3 = ok. 5 min. nastawionego na zegarze funkcyjnym Czas Czas oczekiwania Czas przejmowania ? pomiêdzy przejmowania 2 = œredni 1 = krótki poszczególnymi 3 = d³ugi krokami nastawiania, a¿ nastawienie zostanie przejête 27
 27. 27. Zmiana nastawieñ podstawowych Nie mo¿e byæ nastawiona ¿adna funkcja pracy urz¹dzenia. Przyk³ad: wygasiæ czas zegarowy 1. Równoczeœnie nacisn¹æ przycisk zegara j i przycisk +, a¿ na wskaŸniku uka¿e siê cyfra 1. Nastawienie podstawowe czasu zegarowego jest na pierwszym planie. 2. Przyciskiem + lub przyciskiem - zmieniæ nastawienie podstawowe. 3. Potwierdziæ naciskaj¹c przycisk zegara j. Na wskaŸniku ukazuje siê cyfra 2 dla nastawienia podstawowego d³ugoœci sygna³u dŸwiêkowego. Zmieniæ nastawienie podstawowe zgodnie z punktem 2 i potwierdziæ naciœniêciem przycisku zegara j. Teraz mo¿na jeszcze zmieniæ nastawienie czasu przejmowania. Na koñcu nacisn¹æ przycisk zegara j. 28
 28. 28. Je¿eli nie zamierza siê zmieniaæ jakiegoœ Nie zamierza siê zmieniaæ wszystkich nastawieñ nastawienia podstawowego, to nale¿y nacisn¹æ podstawowych przycisk zegara j. Uka¿e siê nastêpne nastawienie podstawowe. Wasze nastawienia mo¿na w ka¿dej chwili zmieniæ. Korekta 29
 29. 29. Szybkie nagrzewanie Dziêki temu piekarnik mo¿na szczególnie szybko nagrzaæ. Sposób nastawiania 1. Programator funkcji nastawiæ na szybkie nagrzewanie x. 2. Regulatorem temperatury nastawiæ wymagan¹ temperaturê. Po kilku sekundach w³¹cza siê piekarnik. Lampka wskaŸnika nad regulatorem temperatury œwieci siê. Lampka wskaŸnika gaœnie. Szybkie nagrzewanie zakoñczone W³o¿yæ potrawê i nastawiæ piekarnik. Zabezpieczenie przed dzieæmi Aby uniemo¿liwiæ przypadkowe w³¹czenie urz¹dzenia przez dzieci wyposa¿ono je w zabezpieczenie przed dzieæmi. Naciskaæ przycisk Klucz p, a¿ na wskaŸniku uka¿e Blokada kuchenki siê symbol p. To trwa oko³o 4 sekund. Naciskaæ przycisk Klucz p, a¿ symbol p Odblokowywanie na wskaŸniku zgaœnie. Zegar funkcyjny i czas zegarowy mo¿na nastawiaæ Wskazówki równie¿ wtedy, gdy kuchenka jest zablokowana. Przerwa w dop³ywie energii elektrycznej powoduje wy³¹czenie nastawionego zabezpieczenia przed dzieæmi. 30
 30. 30. Konserwacja i czyszczenie d Nigdy nie stosowaæ myjek wysokociœnieniowych lub parowych. Ryzyko zwarcia! W ¿adnym wypadku nie wolno stosowaæ ostrych ani szoruj¹cych œrodków czyszcz¹cych. Mo¿e to spowodowaæ uszkodzenie powierzchni. Je¿eli tego typu œrodek dostanie siê na powierzchniê, nale¿y natychmiast zmyæ go wod¹. Œrodek czyszcz¹cy Urz¹dzenie z zewn¹trz: Oczyœciæ gor¹cym roztworem œrodka myj¹cego i miêkk¹ Powierzchnie ze stali szlachetnej œciereczk¹. Powierzchnie ze stali szlachetnej nale¿y zawsze wycieraæ zgodnie z kierunkiem pr¹¿ków, aby nie porysowaæ powierzchni. Wytrzeæ do sucha miêkk¹ œciereczk¹. Osad wapienny, plamy t³uszczu, skrobi lub bia³ka nale¿y natychmiast usuwaæ. Niedopuszczalne jest stosowanie agresywnych œrodków myj¹cych, drapi¹cych g¹bek lub twardych œciereczek do czyszczenia. Do powierzchni b³yszcz¹cych nale¿y u¿ywaæ œrodka do pielêgnacji stali szlachetnej. Przestrzegaæ zaleceñ producenta. W serwisie lub specjalistycznych sklepach dostêpne s¹ œrodki do czyszczenia stali szlachetnej. Oczyœciæ gor¹cym roztworem œrodka myj¹cego i œciereczk¹. Powierzchnie emaliowane i Wytrzeæ do sucha miêkk¹ œciereczk¹. lakierowane Oczyœciæ gor¹cym roztworem œrodka myj¹cego i œciereczk¹. Pokrêt³a Wytrzeæ do sucha miêkk¹ œciereczk¹. U¿ywaæ œrodka do czyszczenia szk³a. Nie nale¿y stosowaæ Szyba w drzwiczkach ostrych i szoruj¹cych œrodków czyszcz¹cych oraz skrobaków do szk³a. Mo¿na uszkodziæ szk³o. Umyæ gor¹c¹ wod¹ i œciereczk¹. Wytrzeæ do sucha miêkk¹ Uszczelka œciereczk¹. 31
 31. 31. Oczyœciæ gor¹cym roztworem œrodka myj¹cego i œciereczk¹. Dno piekarnika Wytrzeæ do sucha miêkk¹ œciereczk¹. W przypadku du¿ego zanieczyszczenia: Œrodek do czyszczenia piekarników, stosowaæ tylko w zimnym piekarniku. Œrodków tych w ¿adnym wypadku nie wolno stosowaæ do czyszczenia górnej œcianki piekarnika, œcianki tylnej i œcianek bocznych. Oczyœciæ gor¹cym roztworem œrodka myj¹cego i œciereczk¹. Os³ona szklana lampki piekarnika Wytrzeæ do sucha miêkk¹ œciereczk¹. Namoczyæ w gor¹cym roztworze œrodka myj¹cego. Oczyœciæ Wyposa¿enie szczotk¹ lub g¹bk¹ do mycia naczyñ. Blacha aluminiowa Przetrzeæ powierzchniê równomiernie i bez nacisku miêkk¹ œciereczk¹ do szyb lub niestrzêpi¹c¹ siê œciereczk¹ mikrofazow¹ z roztworem œrodka myj¹cego. Wytrzeæ do sucha miêkk¹ œciereczk¹. Niedopuszczalne jest stosowanie agresywnych œrodków myj¹cych, drapi¹cych g¹bek lub twardych œciereczek do czyszczenia. Zarysowuj¹ one blachê do pieczenia Zalecenia w zakresie pielêgnacji i czyszczenia znajduj¹ siê w P³yta grzejna instrukcji obs³ugi p³yty grzejnej. Œcianka górna piekarnika, Œcianka górna, tylna i œcianki boczne piekarnika powleczone s¹ warstw¹ ceramiczn¹ o bardzo du¿ej œcianka tylna i porowatoœci. Rozpryski z pieczenia i sma¿enia s¹ œcianki boczne wch³aniane przez tê warstwê i rozk³adane w trakcie eksploatacji piekarnika. Im d³u¿ej trwa pieczenie a temperatura pieczenia jest wy¿sza, tym lepszy jest efekt. Jeœli po wielokrotnym u¿yciu piekarnik nadal jest zabrudzony, nale¿y postêpowaæ w nastêpuj¹cy sposób: Najpierw oczyœciæ dno piekarnika. Nastêpnie ustawiæ 3D - gor¹ce powietrze T lub grzanie górne i dolne t. Utrzymywaæ rozgrzany, pusty piekarnik przez ok. 2 godziny przy maksymalnej temperaturze. Pow³oka ceramiczna jest regenerowana. Na zakoñczenie br¹zowe i bia³e pozosta³oœci mo¿na usun¹æ miêkk¹ mokr¹ g¹bk¹. Niewielkie ró¿nice wystêpuj¹ce w zabarwieniu pow³oki nie maj¹ wp³ywu na funkcjê samooczyszczania. 32
 32. 32. Nigdy nie nale¿y stosowaæ agresywnych œrodków Wa¿ne wskazówki myj¹cych. Tego rodzaju œrodki mog¹ porysowaæ i/lub uszkodziæ porowat¹ pow³okê. Nigdy nie wolno czyœciæ górnej, tylnej i bocznych œcianek piekarnika œrodkami do czyszczenia piekarników. Jeœli przypadkowo œrodek do czyszczenia piekarników dostanie siê na te powierzchnie, nale¿y go natychmiast zetrzeæ za pomoc¹ g¹bki i du¿ej iloœci wody. Do lekkiego mo¿na w³¹czyæ lampkê piekarnika i zdj¹æ drzwiczki wyczyszczenia piekarnika. Programator funkcji obróciæ do pozycji t. W³¹czanie lampki piekarnika Drzwiczki piekarnika mo¿na ³atwo zdj¹æ. Zdejmowanie drzwiczek piekarnika 1. Ca³kowicie otworzyæ drzwi piekarnika. 2. Obróciæ obie - lew¹ i praw¹ - dŸwignie blokuj¹ce . 3. Drzwiczki piekarnika chwyciæ rêkami z obu stron od do³u (palce trzymaæ z dala od zawiasów). Drzwiczki przymkn¹æ nieco dalej (w ukoœnym po³o¿eniu) i zdj¹æ. Po oczyszczeniu drzwiczki piekarnika za³o¿yæ w odwrotnej kolejnoœci. 33
 33. 33. Usterka, co robiæ? Przyczynami wyst¹pienia usterek s¹ czêsto drobiazgi. Przed telefonem do punktu serwisowego nale¿y zapoznaæ siê z nastêpuj¹cymi wskazówkami: Usterka Mo¿liwa przyczyna Wskazówka/pomoc Urz¹dzenie nie funkcjonuje. Bezpiecznik jest Sprawdziæ w skrzynce bezpieczników uszkodzony. czy bezpiecznik jest w porz¹dku. Miga wskaŸnik zegara. Przerwa w dop³ywie energii Czas zegarowy ponownie nastawiæ. elektrycznej. Naprawy mog¹ dokonywaæ wy³¹cznie przeszkoleni technicy punktu serwisowego. W wyniku nieprawid³owo przeprowadzonych prac naprawczych mog¹ powstaæ powa¿ne zagro¿enia. 34
 34. 34. Wymiana lampki piekarnika w Jeœli lampka piekarnika przepali siê, trzeba j¹ wymieniæ. Odporne na dzia³anie temperatury œciance górnej lampki, 25 W, zamienne mo¿na nabyæ w serwisie lub w handlu wyspecjalizowanym. Nale¿y podaæ numery E i FD kuchenki. Tylko takie lampki nale¿y stosowaæ. Nale¿y postêpowaæ w 1. Wy³¹czyæ bezpiecznik kuchenki w skrzynce nastêpuj¹cy sposób bezpieczników. 2. W zimnym piekarniku na wszelki wypadek roz³o¿yæ œciereczkê. 3. Wykrêciæ pokrywê lampki we wnêtrzu piekarnika poprzez obrót w lewo. 4. Zast¹piæ przepalon¹ lampkê lampk¹ takiego samego typu. 5. Ponownie wkrêciæ pokrywê lampki. 6. Wyj¹æ œciereczkê i ponownie w³¹czyæ bezpiecznik. Je¿eli uszkodzona zosta³a szklana os³ona lampki Wymiana szklanej os³ony piekarnika, to nale¿y dokonaæ jej wymiany. Szklane os³ony mo¿na nabyæ w punkcie serwisowym. Nale¿y podaæ numery E i FD Waszej kuchenki. 35
 35. 35. Serwis W razie koniecznoœci naprawy Waszego urz¹dzenia nale¿y zwróciæ siê do naszego punktu serwisowego. Adres i numer telefonu placówki w Pañstwa okolicy znajdziecie Pañstwo w ksi¹¿ce telefonicznej. Równie¿ centra serwisowe podadz¹ Pañstwu adresy najbli¿szych punktów serwisowych. Przy wzywaniu naszego punktu serwisowego nale¿y E Numer i FD Numer podaæ numer E i numer FD urz¹dzenia. Tabliczka znamionowa znajduje siê na œciance po prawej stronie, od klapy piekarnika. Aby w razie usterki nie musieæ d³ugo szukaæ, najlepiej od razu wpisaæ tu dane Waszego urz¹dzenia. nr E FD Serwis % 36
 36. 36. Tabele i wskazówki Znajdziecie tu Pañstwo wiele potraw i optymalne dla nich nastawienia. Dowiecie siê, jaki rodzaj ogrzewania i jaka temperatura najlepiej pasuj¹ do danej potrawy, jakiego u¿yæ wyposa¿enia i na jakim poziomie nale¿y j¹ wsun¹æ. Znajdziecie tu wiele wskazówek na temat naczyñ i sposobów przygotowania oraz ma³y poradnik, co robiæ, gdy nam coœ nie wysz³o. Ciasta i wypieki W przypadku pieczenia na jednym poziomie nale¿y Pieczenie na jednym poziomie stosowaæ grzanie górne i dolne t. Dziêki temu uzyskuje siê najlepsze ciasto. Najlepiej nadaj¹ siê ciemne formy do pieczenia z Formy do pieczenia metalu. W jasnych formach do pieczenia z metalu cienkoœciennego lub w formach szklanych czas pieczenia ulega wyd³u¿eniu i ciasto nie zrumienia siê równomiernie. Formê nale¿y stawiaæ zawsze na ruszcie. Dane w tabeli odnosz¹ siê do przypadku wsuniêcia Tabele potrawy do zimnego piekarnika. W ten sposób oszczêdza siê energiê. Je¿eli wczeœniej rozgrzeje siê piekarnik, to czas pieczenia skraca siê o 5 do 10 minut. W tabelach znajdziecie Pañstwo optymalny rodzaj grzania dla ró¿norakich ciast i wypieków. Temperatura i czas trwania/przebiegu zale¿¹ od iloœci i sk³adu ciasta. Dlatego w tabeli podane s¹ zakresy. Dlatego najlepiej spróbowaæ piec przy ni¿szej temperaturze. Przy ni¿szej temperaturze ciasto br¹zowieje bardziej równomiernie. Je¿eli to konieczne, to nastêpnym razem nale¿y je wsuwaæ wy¿ej. 37
 37. 37. Dodatkowe informacje znajdziecie Pañstwo we wskazówkach nt. pieczenia, znajduj¹cych siê przy tabelach. Ciasto w formach Forma na ruszcie Wysokoœæ Rodzaj Tempe Czas ratura °C grzania pieczenia, minuty t Ciasto ucierane, proste Forma do babki, 2 160­180 55­65 forma w formie wianka, forma prostok¹tna t Ciasto ucierane, delikatne Forma do babki, 2 155­175 65­75 (np. babka piaskowa) forma w formie wianka, forma prostok¹tna t Spód z ciasta kruchego z Tortownica 1 160­180 30­40 brzegiem t Spód tortu z ciasta Forma w kszta³cie 2 160­180 25­35 ucieranego owocu t Tort biszkoptowy Tortownica 2 160­170 35­40 t Tort owocowy lub serowy, Ciemna tortownica 1 170­190 70­90 ciasto kruche* t Ciasto owocowe, delikatne Tortownica 2 150­170 55­65 z ciast ucieranego t Ciasto pikantne* Tortownica 1 180­200 50­60 (np. tarta/ciastko cebulowe) * Ciasto przestudziæ w piekarniku przez ok. 20 minut. 38
 38. 38. Ciasto na blasze Poziom Rodzaj Temperatu Czas grzania ra ºC pieczenia , min. t Ciasto ucierane lub dro¿d¿owe z Uniwersalna g³êboka 3 160­180 25­35 T such¹ warstw¹ wierzchni¹ blacha do pieczenia 1+3 150­170 35­45 Aluminiowa blacha do pieczenia + Uniwersalna g³êboka blacha do pieczenia* t Ciasto ucierane lub dro¿d¿owe z Uniwersalna g³êboka 3 140­160 40­50 T wilgotn¹ warstw¹ wierzchni¹ blacha do pieczenia 1+3 130­150 50­60 (owoce) Aluminiowa blacha do pieczenia + Uniwersalna g³êboka blacha do pieczenia* t Rolada biszkoptowa Uniwersalna g³êboka 2 170­190 15­20 (podgrzewanie wstêpne) blacha do pieczenia t Cha³ka z 500 g m¹ki Uniwersalna g³êboka 2 160­180 25­35 blacha do pieczenia t Cha³ka z Uniwersalna g³êboka 3 150­170 40­50 500 g m¹ki blacha do pieczenia t Cha³ka z 1 kg m¹ki Uniwersalna g³êboka 3 120­140 100­110 blacha do pieczenia t Strucla, s³odka Uniwersalna g³êboka 2 180­200 55-65 blacha do pieczenia t Pizza Uniwersalna g³êboka 3 180­200 20­30 T blacha do pieczenia 1+3 150­170 35­45 Aluminiowa blacha do pieczenia + Uniwersalna g³êboka blacha do pieczenia* * Podczas pieczenia na dwóch poziomach g³êbok¹ blachê zawsze wsuwaæ nad zwyk³¹ blachê do pieczenia (poz. 3). 39
 39. 39. Chleb i bu³ki Poziom Rodzaj Temperatu Czas grzania ra ºC trwania, min. t Chleb dro¿d¿owy z 1,2 kg m¹ki* Uniwersalna 2 270** 8** (pogrzewanie wstêpne) g³êboka blacha 190 35­45 do pieczenia t Chleb zaczynowy z 1,2 kg m¹ki* Uniwersalna 2 270** 8** (podgrzewanie wstêpne) g³êboka blacha 190 35­45 do pieczenia t Bu³eczki (np. ¿ytnie) Uniwersalna 3 200­220 20­30 (podgrzewanie wstêpne) g³êboka blacha do pieczenia * Nigdy nie wlewaæ wody bezpoœrednio do gor¹cego piekarnika. ** Podrzewanie wstêpne - pocz¹tkowo w wysokiej temperaturze, a po up³ywie okreœlonego czasu nale¿y nastawiæ ni¿sz¹ temperaturê. Wypieki drobne Poziom Rodzaj Temperatur Czas grzania a ºC pieczenia, min. t Ciasteczka Uniwersalna g³êboka 3 150­170 10­20 T blacha do pieczenia 1+3 130­150 25­35 Aluminiowa blacha do pieczenia + Uniwersalna g³êboka blacha do pieczenia* t Small Cakes (grzanie Uniwersalna g³êboka 3 150­170 25­35 T wstêpne) blacha do pieczenia 1+3 140­160 35­45 Aluminiowa blacha do pieczenia + Uniwersalna g³êboka blacha do pieczenia* T Bezy Uniwersalna g³êboka 3 70­90 135­145 blacha do pieczenia t Ptysie Uniwersalna g³êboka 2 200­220 30­40 blacha do pieczenia 40
 40. 40. Wypieki drobne Poziom Rodzaj Temperatur Czas grzania a ºC pieczenia, min. t Uniwersalna g³êboka Makaroniki 3 110­130 30­40 T blacha do pieczenia 1+3 100­120 35­45 Aluminiowa blacha do pieczenia + Uniwersalna g³êboka blacha do pieczenia* t Ciasto francuskie Uniwersalna g³êboka 3 180­200 20­30 T blacha do pieczenia 1+3 180­200 30­40 Aluminiowa blacha do pieczenia + Uniwersalna g³êboka blacha do pieczenia* * Podczas pieczenia na dwóch poziomach g³êbok¹ blachê zawsze wsuwaæ nad zwyk³¹ blachê do pieczenia (poz. 3). 41
 41. 41. Wskazówki nt. pieczenia Zamierzacie Pañstwo piec wed³ug Nastawiaæ wed³gu danych dotycz¹cych podobnych wypieków w w³asnego przepisu. tabeli nt. pieczenia. Oko³o 10 minut przed podanym w przepisie czasem pieczenia Jak sprawdziæ, czy ciasto ucierane nale¿y nak³uæ drewnianym patyczkiem w najwy¿szym punkcie jest ju¿ wypieczone. ciasta. Je¿eli ciasto nie przykleja siê do patyczka, to znaczy ¿e jest gotowe. Nastêpnym razem dodaæ mniej p³ynu lub nastawiæ w piekarniku Ciasto siê zapada. temperaturê o 10 stopni. Nale¿y przestrzegaæ podanych w przepisie czasów ucierania. Brzegów formy nie nale¿y smarowaæ t³uszczem. Po pieczeniu Ciasto podnios³o siê na œrodku a nale¿y ostro¿nie oddzieliæ ciasto no¿em od formy. brzegi s¹ ni¿sze. Nastêpnym razem nale¿y wsun¹æ ni¿ej, nastawiæ ni¿sz¹ Ciasto jest od góry zbyt ciemne. temperaturê i piec ciasto trochê d³u¿ej. Wyka³aczk¹ nak³uæ w gotowym cieœcie niewielkie otwory. Po tym Ciasto jest zbyt suche. skropiæ sokiem owocowym lub alkoholem. Nastêpnym razem nastawiæ temperaturê o 10 stopni ni¿sz¹ i skróciæ czas pieczenia. Nastêpnym razem dodaæ mniej p³ynu i piec trochê d³u¿ej przy Chleb lub ciasto (np. sernik) dobrze ni¿szej temperaturze. Ciasta z soczystym ob³o¿eniem: najpierw wygl¹da, ale w œrodku jest nale¿y podpiec spód. Posypaæ go migda³ami lub bu³k¹ tart¹ i zakalcowaty (w wielu miejscach roz³o¿yæ ob³o¿enie. Nale¿y przestrzegaæ zaleceñ i czasów przesi¹kniêty). pieczenia podanych w przepisach. 42
 42. 42. Ciasteczka s¹ nierównomiernie Gdy zmniejszy siê temperaturê, wtedy ciasteczka bêd¹ bardziej przyrumienione. równomiernie wypieczone. Delikatne wypieki nale¿y piec przy grzaniu górnym i dolnym t na jednym poziomie. Wystaj¹cy poza blachê papier do pieczenia mo¿e mieæ negatywny wp³yw na cyrkulacjê powietrza. Papier do pieczenia nale¿y docinaæ dok³adnie do wielkoœci blachy. Nastêpnym razem do wypieku u¿yæ g³êbszej blachy Ciasto owocowe jest od do³u zbyt uniwersalnej. jasne. Sok z owoców wycieka. Przy wypieku na kilku poziomach najlepiej w³¹czaæ gor¹ce Pieczono na kilku poziomach. powietrze 3D T. Ciasta na równoczeœnie wsuwanych blachach Ciasteczka wypiekane na górnej nie musz¹ byæ równoczeœnie gotowe. blasze bêd¹ ciemniejsze ni¿ te z dolnej blachy. Przy pieczeniu mo¿na powstawaæ para wodna. Ulatnia siê Przy wypieku soczystych ciast poprzez uchwyt klapy. Para wodna osadza siê na p³ycie bez powstaje woda skondensowana. w³asnego sterowania lub na przednich œciankach s¹siaduj¹cych mebli i skrapla siê jako woda skondensowana. To ca³kowicie normalne zjawisko fizyczne. Miêso, drób, ryby Mo¿na u¿ywaæ wszystkich naczyñ wytrzyma³ych na Naczynia wysok¹ temperaturê. Do pieczenia du¿ych pieczeni nadaje siê równie¿ blacha uniwersalna. Naczynia nale¿y zawsze stawiaæ na œrodku rusztu. Gor¹ce szklane naczynia nale¿y po wyjêciu z piekarnika odstawiaæ zawsze na roz³o¿onej, suchej œciereczce. Szklane naczynie postawione na mokrym lub zimnym pod³o¿u mo¿e pêkn¹æ. Wynik zale¿ny jest od rodzaju i jakoœci miêsa. Wskazówki dotycz¹ce pieczenia miêsa Do chudego miêsa nale¿y dodaæ 2 - 3 ³y¿ki p³ynu, a do pieczeni duszonej 8 do 10 ³y¿ek, w zale¿noœci od jego wielkoœci. Kawa³ki miêsa, maj¹ce wagê wiêksz¹ nale¿y po up³ywie po³owy czasu pieczenia obróciæ. Po pieczeniu gotow¹ pieczeñ pozostawiæ jeszcze na 10 minut w wy³¹czonym, zamkniêtym piekarniku. Sos w³asny mo¿e siê wtedy lepiej roz³o¿yæ. 43
 43. 43. Podczas pieczenia na ruszcie nale¿y zamkn¹æ Wskazówki dotycz¹ce pieczenia na ruszcie piekarnik. Nale¿y przygotowaæ w miarê mo¿liwoœci kawa³ki jednakowej gruboœci. Powinny mieæ gruboœæ minimum 2 do 3 cm, bo wtedy bêd¹ przyrumieniaæ siê równomiernie i pozostan¹ soczyste. Steki nale¿y soliæ dopiero po grillowaniu. Produkty przeznaczone do pieczenia po³o¿yæ bezpoœrednio na ruszcie. Pojedyñczy kawa³ek bêdzie najlepiej upieczony, jeœli po³o¿y siê go na œrodku rusztu. Na poziom 1 wsun¹æ dodatkowo blachê uniwersaln¹. Sos sp³ywaj¹cy z pieczeni zbiera siê na blasze i piekarnik pozostanie czysty. Grillowane kawa³ki powinn siê obróciæ po up³ywie dwóch trzecich czasu nastawionego wed³ug tabeli. Grza³ka grilla w³¹cza siê i wy³¹cza. To ca³kowicie normalne zjawisko. Jak czêsto, zale¿y od nastawionego stopnia grillowania. 44
 44. 44. Tabela jest wa¿na dla przypadku, je¿eli potrawê Miêso wsuwamy do zimnego piekarnika. Czasy trwania podane w tabeli to wartoœci przybli¿one. Zale¿¹ one od jakoœci i rodzaju miêsa. Miêso Waga Naczynie Poziom Rodzaj Temperatur Czas grzania a ºC, grill trwania, min. t Pieczeñ wo³owa 1 kg 2 200­220 120 t duszona (np. rozbratel) 1,5 kg zamkniête 2 190­210 140 t 2 kg 2 180­200 160 t Polêdwica wo³owa 1 kg 1 210­230 70 t 1,5 kg otwarte 1 200­220 80 t 2 kg 1 190­210 90 R Rostbef, ró¿owy* 1 kg otwarte 1 230­250 50 x Steki, przegotowane Ruszt*** 4 3 20 x steki, ró¿owe Ruszt*** 4 3 15 R Miêso wieprzowe bez 1 kg 1 190­210 120 R skóry (np. karkówka) 1,5 kg otwarte 1 180­200 150 R 2 kg 1 170­190 170 R Miêso wieprzowe ze 1 kg 1 190­210 130 R skór¹** 1,5 kg otwarte 1 180­200 160 R (np. ³opatka, golonka) 2 kg 1 170­190 190 t Peklowana wêdzona 1 kg zamkniête 1 210-230 80 wieprzowina z koœci¹ R Pieczeñ rzymska 750 g otwarte 1 180­200 70 x Kie³baski ok. 750 g Ruszt*** 4 3 15 t Pieczeñ cielêca 1 kg otwarte 1 200­220 100 t 2 kg 1 180­200 140 R Udziec jagniêcy bez 1,5 kg otwarte 1 170­190 120 koœci Obróciæ rostbef po up³yniêciu po³owy czasu pieczenia. Po gotowaniu owin¹æ w foliê aluminiow¹ i * pozostawiæ w piekarniku na 10 minut. W przypadku miêsa wieprzowego naci¹æ skórê i u³o¿yæ najpierw skór¹ do do³u, jeœli zamierza siê je ** obróciæ. G³êbok¹ blachê wsun¹æ na 1. poziom. *** 45
 45. 45. Dane w tabeli dotycz¹ potraw wsuniêtych do zimnego Drób piekarnika. Dane z tabeli dotycz¹ce wagi odnosz¹ siê do nienafaszerowanego, gotowego do pieczenia drobiu. W przypadku grillowania bezpoœrednio na ruszcie, g³êbok¹ blachê nale¿y wsun¹æ na poziom 1. W przypadku kaczki lub gêsi nak³óæ skórê pod skrzyd³ami, aby móg³ œciekaæ t³uszcz. Po 2/3 czasu pieczenia obróciæ ca³¹ pieczeñ z drobiu. Drób bêdzie wyj¹tkowo kruchym, gdy pod koniec pieczenia zostanie posmarowany mas³em, wod¹ z sol¹ lub sokiem pomarañczowym. Drób Waga Naczynie Poziom Rodzaj Temperat Czas grzania ura ºC trwania, min. R Po³ówki kurczaka 1 do 4 à 400 g Ruszt 2 210­230 40­50 sztuk R Kawa³ki kurczaka à 250 g Ruszt 3 210­230 30­40 R Kurczaki, ca³e 1 do 4 sztuk à 1 kg Ruszt 2 200­220 75­85 R Kaczka 1,7 kg Ruszt 2 170­190 80­100 R Gêœ 3 kg Ruszt 2 160­180 110­130 R M³ody indyk 3 kg Ruszt 2 180­200 80­100 R 2 udka indyka à 800 g Ruszt 2 180­200 80­100 Dane w tabeli dotycz¹ potraw wsuniêtych do zimnego Ryba piekarnika. Ryba Waga Naczynie Poziom Rodzaj Temperatura Czas grzania ºC, grill trwania, min. x Ryba, z grilla à 300 g Stopieñ 2 3 20­25 R 1 kg Ruszt * 2 190­210 40­50 R 1,5 kg 2 180­200 60­70 x Ryba w plastrach, à 300 g Ruszt * Stopieñ 2 4 20­25 np. kotlety * Dodatkowo wsun¹æ g³êbok¹ blachê na 1. poziom. 46
 46. 46. Wskazówki nt. pieczenia i grillowania Proszê wybraæ nastêpn¹ wagê mniejsz¹ od podanej i przed³u¿yæ W tabeli brak danych dla pieczeni o czas. takiej wadze. Proszê zastosowaæ termometr do pieczenia miêsa (do nabycia w Tak mo¿na sprawdziæ, czy pieczeñ sklepach specjalistycznych), albo wykonaæ próbê ³y¿k¹. Pieczeñ jest ju¿ gotowa. nacisn¹æ ³y¿k¹, je¿eli jest twardajest ju¿ gotowa, a je¿eli siê uginapotrzebuje jeszcze trochê czasu. Proszê sprawdziæ poziom wsuwania i temperaturê. Pieczeñ jest zbyt ciemna, a jej powierzchnia miejscami spalona. Nastêpnym razem proszê wybraæ mniejsze naczynie do piecze Pieczeñ wygl¹da dobrze, ale sos jest nia i dodaæ wiêcej p³ynu. przypalony. Nastêpnym razem proszê wybraæ wiêksze naczynie do pieczenia Pieczeñ wygl¹da dobrze, ale sos jest i dodaæ mniej p³ynu. zbyt jasny i wodnisty. Przewa¿aj¹ca czêœæ pary wydostaje siê przez otwór wylotowy Przy podlewaniu pieczeni wod¹ pary. Para mo¿e osadzaæ siê na ch³odniejszej frontowej czêœci powstaje para wodna. pulpitu obs³ugi urz¹dzenia lub stoj¹cych obok mebli i sp³ywaæ po nich po skropleniu. Jest to uwarunkowane fizycznie. 47
 47. 47. Zapiekanki, tosty Dane w tabeli dotycz¹ potraw wsuniêtych do zimnego piekarnika. Potrawa Naczynie Poziom Rodzaj Temperatura Czas grzania ºC, stopieñ trwania, grillowania min. t Zapiekanka, s³odka (np. serowa z Forma do 170­190 50­60 2 owocami) zapiekanek t Zapiekanki pikantne z ugotowanych Forma do 210­230 25­35 2 sk³adników (np. makaronowa) zapiekanek R Zapiekanki pikantne z surowych Forma do 150­170 50­60 2 sk³adników* (np. ziemniaczana) zapiekanek lub t uniwersalna 140­160 70­80 2 g³êboka blacha do pieczenia x Przyrumienianie tostów, 12 sztuk Grill 3 4­5 4 x Przypiekanie tostów 12 sztuk Grill** 3 5­8 3 * Zapiekanka mo¿e mieæ maks. 2 cm wysokoœci. ** Dodatkowo g³êbok¹ blachê wsun¹æ na 1. poziom. 48
 48. 48. Gotowe potrawy mro¿one Nale¿y przestrzegaæ zaleceñ podanych na opakowaniu przez producenta. Dane w tabeli odnosz¹ siê do przypadku wsuniêcia potrawy do zimnego piekarnika. Potrawa Wyso Rodzaj Temperatura Czas trwania/ koœæ/ ogrze w ºC przebiegu, poziom wania w minutach T Ciasto z nadzieniem Blacha 3 190 210 45 55 owocowym * uniwersalna t Frytki* Blacha 3 210 230 25 30 uniwersalna t Pizza* Ruszt 2 200 220 15 20 R Pizza bagietka* Ruszt 2 190 210 15 20 * Nale¿y wy³o¿yæ papierem do pieczenia. Nale¿y sprawdziæ czy papier do pieczenia nadaje siê do u¿ytku w takich temperaturach. W czasie pieczenia mro¿onek mo¿e dojœæ do Wskazówka odkszta³ceñ blachy uniwersalnej. Przyczyn¹ s¹ du¿e ró¿nice temperatur na blasze. Deformacja jest jednak krótkotrwa³a i znika w czasie pieczenia. 49
 49. 49. Rozmra¿anie Produkty spo¿ywcze wyj¹æ z opakowania i w odpowiednim naczyniu po³o¿yæ na ruszcie. Nale¿y przestrzegaæ zaleceñ podanych na opakowaniu przez producenta. Czas rozmra¿ania zale¿¹ od rodzaju i iloœci rozmra¿anych produktów spo¿ywczych. Potrawa Wyposa¿enie Wysokoœæ/ Rodzaj Temperatura w ºC poziom ogrzewania T Ruszt 2 Regulator Mro¿onki* np. torty œmietankowe, torty temperatury jest mas³owe, torty z glazur¹ wy³¹czony czekoladow¹ lub cukrow¹, owoce, Kurczak, kie³basa i miêso, chleb, bu³ki, ciasta i inne ciasteczka * Drób k³aœæ na talerzu piersi¹ do do³u. Suszenie owoców Do suszenia przeznaczyæ tylko owoce i jarzyny w idealnym stanie, nale¿y je dok³adnie je umyæ. Dobrze os¹czyæ i osuszyæ. Blachê uniwersaln¹ lub ruszt wy³o¿yæ papierem do pieczenia lub pergaminem. Potrawa Wysokoœæ/ Rodzaj Temperatura w Czas twania/ poziom ogrzewania przebiegu, w ºC godzinach T 600 g plasterków z jab³ek 1+3 80 ok. 5 T 800 g plasterków z gruszek 1+3 80 ok. 8 T 1,5 kg œliwek 1+3 80 ok. 8 10 T 200 g wymytych i osuszonych zió³ 1 + 3 80 ok. 1½ kuchennych 50
 50. 50. Soczyste jarzyn i owoce nale¿y wielokrotnie Wskazówka obracaæ. Po wysuszeniu owoce nale¿y natychmiast oderwaæ i zdj¹æ z papieru. Wekowanie S³oiki i gumki musz¹ byæ czyste i w dobrym stanie. Przygotowanie Najlepiej u¿ywaæ s³oików tej samej wielkoœci. Dane w tabeli dotycz¹ okr¹g³ych s³oików o pojemnoœci jednego litra. Uwaga! Nie nale¿y u¿ywaæ wiêkszych lub wy¿szych s³oików. Nakrywki mog³yby popêkaæ. Wekowaæ wolno tylko owoce i jarzyny w idealnym stanie. Wczeœniej nale¿y je dok³adnie oczyœciæ i umyæ. Prze³o¿yæ owoce lub jarzyny do s³oików. Ewentualnie jeszcze raz przetrzeæ œciereczk¹ brzegi s³oików. One musz¹ byæ czyste. Na ka¿dy s³oik za³o¿yæ mokr¹ gumkê i nakrywkê. Zamkn¹æ s³oiki klamrami. Nie powinno siê wstawiaæ do piekarnika wiêcej ni¿ szeœæ s³oików. Czas podane w tabelach to waroœci orientacyjne. Wp³yw matemperatura pomieszczenia, iloœæ s³oików, iloœæ i ciep³o zawartoœæ. Przed wy³¹czeniem lub prze³¹czeniem nale¿y siê jeszcze raz upewniæ, czy woda w s³oikach rzeczywiœcie siê perli. Sposób nastawiania 1. Blachê uniwersaln¹ wsun¹æ na poziom 2. S³oiki tak poustawiaæ na blasze, ¿eby nie mia³y ze sob¹ stycznoœci. 2. Do blachy uniwersalnej nalaæ ½ litra gor¹cej wody (ok. 80 ºC). 3. Zamkn¹æ klapê piekarnika. 4. Nastawiæ programator funkcji na s. 5. Nastawiæ regulator temperatury na 170 do 180 ºC. 51
 51. 51. Gdy tylko woda ws³oikach zaczyna siê perliæ, tzn. w Wekowanie owoców krótkich odstêpach podnosz¹ siê z dna pêcherzyki - po oko³o 40 - 50 minutach - nale¿y wy³¹czyæ regulator temperatury. Programator funkcji pozostaje wy³¹czony. Po up³ywie 25 do 35 minut mo¿na wyl¹æ s³oiki z piekarnika. Przy d³u¿szym studzeniu w piekarniku mog³oby dojœæ do powstania zarazków i zawekowane owoce bêd¹ mia³y lepsz¹ kwaskowatoœæ. Wy³¹czyæ programator funkcji. Owoce w s³oikach jednolitrowych od momentu perlenia siê wody Grzanie pozosta³ym ciep³em po wy³¹czeniu Jab³ka, porzeczki, truskawki wy³¹czyæ ok. 25 minut Wiœnie, morele, brzoskwinie, agrest wy³¹czyæ ok. 30 minut Mus jab³kowy, gruszki, œliwki wy³¹czyæ ok. 35 minut Jak tylko w s³oikach zaczn¹ podnosiæ siê pêcherzyki Wekowanie jarzyn przestawiæ temperaturê na oko³o 120 do 140 ºC stopni. W tabeli oidano, kiedy nale¿y wy³¹czyæ regulator temperatury. Pozostawiæ jarzyny na oko³o 30 35 minut w piekarniku. Tak d³ugo programator pozostaje wy³¹czony. Jarzyny w zimnym ukropie w s³oikach od momentu perlenia siê wody Grzanie pozosta³ym jednolitrowych 120 140 ºC ciep³em po wy³¹czeniu Ogórki ok. 35 minut Czerwone buraczki ok. 35 minut ok. 30 minut Brukselka ok. 45 minut ok. 30 minut Fasola, kalarepa, czerwona kapusta ok. 60 minut ok. 30 minut Groch ok. 70 minut ok. 30 minut S³oików nie nale¿y stawiaæ na zimnym lub mokrym wyj¹æ s³oiki pod³o¿u. Mog³yby popêkaæ. 52
 52. 52. Wskazówki dotycz¹ce Piekarnik nale¿y wczeœniej rozgrzewaæ tylko wtedy, gdy jest to zalecane w przepisie potrawy lub w tabeli oszczêdnoœci instrukcji obs³ugi. energii Najlepiej stosowaæ ciemne, lakierowane na czarno lub emaliowane formy do pieczenia. One przyjmuj¹ ciep³o szczeglnie dobrze. Wiêksz¹ iloœæ ciast najlepiej piec jedno po drugim. Piekarnik jest jeszcze rozgrzany. Dziêki temu skraca siê czas wypieku drugiego ciasta. Dwie formy prostok¹tne mo¿na równie¿ wsun¹æ obok siebie. Przy d³u¿szych czasach pieczenia mo¿na wy³¹czyæ piekarnik 10 minut przed koñcem pieczenia i do dalszego grzania i pieczenia wykorzystaæ ciep³o resztkowe. 53
 53. 53. Akrylamid w produktach spo¿ywczych Akrylamid powstaje g³ównie podczas przyrz¹dzania Jakie potrawy s¹ nara¿one? produktów zbo¿owych i ziemniaczanych w wysokich temperaturach, np. chipsów, frytek, tostów, bu³ek, chleba, wypieków cukierniczych (ciasteczek, pierniczków). Porady dotycz¹ce przygotowywania potraw ubogich w akrylamid Nale¿y stosowaæ mo¿liwie krótkie czasy przyrz¹dzania potraw. Informacje ogólne Potrawy nale¿y zrumieniaæ na kolor z³oty, nie za ciemny. Du¿y, gruby kawa³ek pieczystego zawiera mniej akrylamidu. Grzanie górne/dolne maks. 200 ºC, gor¹ce powietrze 3D lub Pieczenie gor¹ce powietrze maks. 180 ºC. Ciasteczka Grzanie górne/dolne maks. 190 ºC, gor¹ce powietrze 3D lub gor¹ce powietrze maks. 170 ºC. Jajka lub ¿ó³tka zmniejszaj¹ powstawanie akrylamidu. Frytki do pieczenia w piekarniku Roz³o¿yæ jedn¹ warstwê równomiernie na blasze. Piec co najmniej 400 g na blachê, aby frytki nie wysch³y. 54
 54. 54. Potrawy testowe wed³ug standardu DIN 44547 oraz EN 60350 Dane w tabeli dotycz¹ potraw wsuniêtych do zimnego Ciasta i wypieki piekarnika. Potrawa Wyposa¿enie i wskazówki Poziom Rodzaj Temperat Czas grzania ura ºC pieczenia, min. t Ciasteczka wyciskane Uniwersalna g³êboka blacha 3 150­170 20­30 T do pieczenia 1+3 140­160 30­40 Aluminiowa blacha do pieczenia* + uniwersalna g³êboka blacha do pieczenia** t Ma³e ciastka Uniwersalna g³êboka blacha 3 150­170 25­35 20 sztuk do pieczenia T Ma³e ciastka 20 sztuk Aluminiowa blacha do 1+3 130­150 35­45 na blachê (grzanie pieczenia* + uniwersalna wstêpne) g³êboka blacha do pieczenia** t Biszkopt na wodzie Tortownica*** 2 160­170 35­40 t Ciasto dro¿d¿owe na Uniwersalna g³êboka blacha 3 140­160 40­50 T blasze do pieczenia 1+3 130­150 50­60 Aluminiowa blacha do pieczenia* + uniwersalna g³êboka blacha do pieczenia** 55
 55. 55. Potrawa Wyposa¿enie i wskazówki Poziom Rodzaj Temperat Czas grzania ura ºC pieczenia, min. Jab³ecznik Uniwersalna g³êboka blacha 1 t 190­210 70­80 do pieczenia + 2 tortownice Ø 20 cm**** Jab³ecznik 2 ruszty* + 2 tortownice T 1+3 170­190 65­75 Ø 20 cm**** * Dodatkowe ruszty i blachy do nabycia jako wyposa¿enie specjalne w specjalistycznych sklepach. ** Podczas pieczenia na dwóch poziomach g³êbok¹ blachê zawsze wsuwaæ nad zwyk³¹ blachê do pieczenia (poz. 3). *** Formê do ciasta wsun¹æ na ruszty. **** Formy do ciasta ustawiæ po przek¹tnej. 56
 56. 56. Dane w tabeli dotycz¹ potraw wsuniêtych do zimnego Grill piekarnika. Potrawa Wyposa¿enie Poziom Rodzaj Stopieñ Czas trwania, grzania grillowania min. x Przyrumienianie tostu Ruszt 4 3 1­2 (10 min. podgrzewania wstêpnego) x Hamburger wo³owy, 12 Ruszt 4 3 25­30 sztuk* * Po C czasu obróciæ. Wsun¹æ blachê na poziom 1. 57
 57. 57. Notatki 58
 58. 58. 59
 59. 59. Carl Wery Straße 34 81739 München 9000237494 DEUTSCHLAND BO S pl S 180587

×