• Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,078
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
23
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Áèçíåñ Ìýäýýëëèéí Ñàí www.bizdata.mn Õóâàíöàð ýäëýëèéí ¿éëäâýðèéí òºñºëÒºñëèéí ¿íäýñëýë: Малын түүхий эд болох эвэр, туурай гэх мэт нь одоогоор бизнесийн аль чтүвшинд ашиглагдаггүй шууд хаягдмал бүтээгдэхүүн болдог. Тиймээс малынтүүхий эдийг механик аргаар боловсруулж, хувцанцар гаргаж аван, боловсруулсанхуванцараар төрөл бүрийн ахуйн эдлэл, янз бүрийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэн,зах зээлд нийлүүлэх бүрэн боломжтой. Ж нь: Эмээл, сандал, ширээ , гэр ахуйн савсуулга гэх мэт. Òºñëèéí òîâ÷ àгóóëгà 1. ÒªÑËÈÉÍ ¯ÍÄÝÑËÝË 1.1. Òºñëèéí òîäîðõîéëîëò 1.2. Òºñëèéí ¿ð àøèã, à÷ õîëáîãäîë 1.3. Òºñëèéí çîðèëãî, ¿ð ä¿í 1.4. Төсөл хэрэгжих хууль эрхийн орчин 1.5. Хүрээлэн байгаа байгаль орчны асуудал 1.6. Öààøèä ¿ðãýëæëýõ áîëîìæ 2. ÒªÑªË ÕÝÐÝÃƯ¯ËÝÃ× ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÀ 3. ÌÀÊÐÎ ÎÐ×ÍÛ ÑÓÄÀËÃÀÀ 3.1. Ýäèéí çàñàã 3.2. Óëñ òºð 3.3. Íèéãýì ñî¸ë 3.4. Áàéãàëü îð÷íû íºëººëºë 4. ÇÀÕ ÇÝÝËÈÉÍ ÑÓÄÀËÃÀÀ 4.1. Салбарын орчин 4.2. Зах зээлийн өнөөгийн нөхцөл байдалÄýëãýðýíã¿é ìýäýýëëèéã www.bizdata.mn –ààñ àâíà óó?
 • 2. Áèçíåñ Ìýäýýëëèéí Ñàí www.bizdata.mn 5. ÌÈÊÐÎ ÎÐ×ÍÛ ÑÓÄÀËÃÀÀ 5.1. ªðñºëäºã÷èéí øèíæèëãýý 5.2. Áýëòãýí íèéë¿¿ëýã÷èéí øèíæèëãýý 5.3. Çóó÷ëàã÷èä 5.4. Õýðýãëýã÷äèéí ñóäàëãàà 6. ÕªÃÆËÈÉÍ ÑÒÐÀÒÅÃÈ 7. ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÈÉÍ ÒªËªÂ˪êª 7.1. Á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éë÷èëãýýíèé òºëºâëºãºº 7.2. ¯íèéí ñòðàòåãè òºëºâëºãºº 7.3. Õóâèàðëàëòûí ñóâãèéí òºëºâëºãºº 7.4. Èäýâõèæ¿¿ëýëòèéí òºëºâëºãºº 7.5. Èäýâõèæ¿¿ëýëò, ñóðòàë÷èëààíû çàðäëûí òºñºâ 8. ÊÎÌÏÀÍÈÉÍ Á¯ÒÝÖ, ÇÎÕÈÎÍ ÁÀÉÃÓÓËÀËÒ 8.1. Åðºíõèé çîõèîí áàéãóóëàëòûí òºëºâëºãºº 8.2. Óäèðäëàãûí á¿òýö, òºëºâëºëò 8.3. Áîëîâñîí õ¿÷íèé áàðèìòëàõ áîäëîãî 8.4. ¯éëäâýðëýë ¿éë àæèëëàãààíû òºëºâëºëò, õÿíàëò 9. ÑÀÍÕ¯¯ÃÈÉÍ ÒªËªÂ˪êª 9.1. Áүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлтийн өртөг тодорхойлох 9.2. Орлого ба үр дүнгийн тооцоо 9.3. Õóãàðëûí öýãèéí ãðàôèê 9.4. Хөрөнгө оруулалтын тооцоо 9.5. Áизнес үзүүлэлтүүдийн тооцоо 9.6. Мөнгөн урсгалын эргэлтийн төлөвлөгөө 9.7. Эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийн график 9.8. Үйл ажиллагааны зардлын задаргаа 9.9. Зээл төлөх график 10. ÕÀÂÑÐÀËÒÒºñëèéã äýëãýðýíã¿é ìýäýýëëèéã ìàíàé êîìïàíèéí óòñààð õîëáîãäîõ áóþó áèå÷ëýíóóëçàæ ÿðèëöàõ áîëîìæòîé.Äýëãýðýíã¿é ìýäýýëëèéã www.bizdata.mn –ààñ àâíà óó?
 • 3. Áèçíåñ Ìýäýýëëèéí Ñàí www.bizdata.mnДэлãэрэнãүй мэäээллийã 96062275, 98192211 утаñаар õолáоãäоæ аâаõáîëîìæòîé. Ýíýõ¿¿ òºñëèéã ¿íý òоõèрñоí зºвõºí 1 õ¿íд зарíа.Äýëãýðýíã¿é ìýäýýëëèéã www.bizdata.mn –ààñ àâíà óó?