Chuong 1 6 slide kinh doanh ngoại hối

325 views
263 views

Published on

kinh doanh ngoại hối

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
325
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Chuong 1 6 slide kinh doanh ngoại hối

 1. 1. 1 2 N I DUNG CHƯƠNG 1 NH NG V N Đ CƠ B N V KINH DOANH NGO I H I 1.1 Khái ni m th trư ng ngo i h i (FOREX). 1.2 Ch c năng và vai trò c a FOREX. Ph m Th Tuy t Trinh 1.3 Các ch th tham gia th trư ng. Khoa Ngân hàng Qu c t Trư ng Đ i h c Ngân hàng TP.HCM 1.4 Các đ ng ti n giao d ch. 1.5 T giá và các v n đ v t giá. 1.6 Tr ng thái lu ng ti n và tr ng thái ngo i h i. 1.7 Các giao d ch ngo i h i cơ b n. 3 4KHÁI NI M TH TRƯ NG NGO I H I S c n thi t khách quan c a FOREX Th trư ng ngo i h i (Forex) là th trư ng t i đó đ ng ti n c a các qu c gia đư c mua bán v i nhau. ð i tư ng đư c mua bán trên Forex ch y u là • Ho t đ ng thương m i và ñ u các kho n ti n g i ngân hàng. tư qu c t ngày càng phát tri n. • Y u t văn hóa và l ch s dân t c g n v i m i đ ng ti n qu c gia. 5 6 Đ c đi m c a FOREX CH C NĂNG VÀ VAI TRÒ C A FOREX• Th trư ng l n nh t trong các lo i th trư ng tài chính. Ch c năng c a Forex:• Th trư ng hoàn h o nh t. • Giúp chuy n đ i s c mua c a các đ ng• Th trư ng ho t đ ng hi u qu . ti n, ph c v cho các ho t đ ng thương• Là th trư ng phi t p trung. m i và ñ u tư qu c t .• Là th trư ng toàn c u ho t đ ng không ng . • Xác đ nh s c mua đ i ngo i (t giá) c a• USD là ñ ng ti n đư c giao d ch nhi u nh t. các đ ng ti n.• Trung tâm c a forex là interbank.• Các thành viên trên th trư ng giao d ch v i nhau thông • Cung c p các công c phòng ng a r i ro qua m ng đi n tho i, telex, h th ng giao d ch đi n t . t giá.
 2. 2. 7 8 Ch c năng và vai trò c a forex (tt) CÁC CH TH THAM GIA TH TRƯ NG Vai trò c a Forex • Thúc đ y thương m i và đ u tư qu c t . • T o đi u ki n đ NHTW tác đ ng lên t giá theo hư ng có l i cho n n kinh t . 9 10 Theo m c đích Theo hình th c t ch cTìm ki m l i nhu n Ch p nh n r i ro đ Arbitragers ki m l i nhu n b ngb ng cách mua vào vàbán ra 1 ñ ng ti n t i cách mua vào và bán racùng th i đi m 2 th m t đ ng ti n nh ngtrư ng khác nhau. th i đi m khác nhau Hedgers Speculators Tham gia th trư ng nh m m c đích phòng ng a r i ro t giá b ng các công c ngo i h i phái sinh. 11 12 Theo hình th c t ch c (tt) Theo hình th c t ch c (tt) Khách hàng mua bán l (Retail clients) Nhà môi gi i (Brokers) • Bao g m các công ty thương m i, d ch v , các nhà ñ u tư • Ch th c hi n giao d ch cho khách hàng ch không giao qu c t , các cá nhân. d ch cho chính mình. • Mua bán ngo i h i nh m ph c v cho ho t đ ng c a mình. • Ưu đi m: Ngân hàng thương m i (Commercial banks): ▫ Cung c p giá tay trong (inside rate). • Cung c p d ch v cho khách hàng. ▫ Giúp các bên giao d ch gi bí m t cho ho t đ ng c a mình. • Mua bán ngo i t cho chính mình. Ngân hàng Trung ương Các đ nh ch tài chính khác (Financial institutes) • Bao g m các qu ñ u tư, qu hưu trí, công ty tài chính,… • Tham gia th trư ng v i nhi u m c đích – kinh doanh ki m l i, ph c v cho ho t đ ng đ u tư…
 3. 3. 13 14 Theo ch c năng trên FOREX Theo ch c năng trên FOREX (tt) • Nh ng ngư i ch p nh n giá (Price-takers):• Các nhà t o giá sơ c p (Primary Market Makers) Ch p nh n giá c a các nhà t o giá th c p S n sàng t o giá 2 chi u l n cho nhau; đ mua bán ngo i t ph c v cho ho t Mua bán trên cơ s y t giá 2 chi u; đ ng c a mình. Là các thành viên c a interbank; • Nh ng nhà cung c p d ch v tư v n và Thư ng là nh ng NHTM l n (major banks). thông tin• Các nhà t o giá th c p (Secondary Market Makers) • Nhà môi gi i: T o ra s g p g gi a ngư i Không t o giá l n cho nhau; mua và ngư i bán v i giá mua và giá bán Mua bán trên cơ s y t giá 2 chi u; t t nh t. ð i tư ng giao d ch là các khách hàng mua bán l ; • Nhà ñ u cơ: Làm tăng tính thanh kho n cho th trư ng 15 16 Theo ch c năng trên FOREX (tt) CÁC Đ NG TI N GIAO D CH• Nh ng ngư i can thi p trên th trư ng – Các NHTW • Ký hi u đ ng ti n c a m i nư c g m 3 ch cái (2 ch NHTW cái đ u là ký hi u tên nư c, ch cái th 3 là ký hi u tên - L m phát GD v i brokers đ ng ti n). - Lãi su t • Các đ ng ti n đư c mua bán FOREX GD v i các NH - M c thu nhi u nh t trên FOREX là nh p GD v i các USD, EUR, JPY, GPB, CHF, - C.sách…. NHTW khác CAD, AUD, … • USD là ñ ng ti n đư c mua bán nhi u nh t trên FOREX. T giá 17 18 CÁC V N Đ V T GIÁ Khái ni m t giá • Khái ni m t giá • T giá (exchange rate) là giá c a m t đ ng ti n đư c • Qui ư c y t t giá • T giá ngh ch đ o/ T giá ñ i ng bi u hi n thông qua m t đ ng ti n khác. • M c tăng gi m c a các đ ng ti n • Y t t giá h i đoái • • T giá mua vào – t giá bán ra Spread (chênh l ch t giá mua vào – bán ra) USD 1 = VND 16860 • Đi m t giá • Cách đ c và vi t t giá • T giá chéo • Cách tính t giá chéo • Các y u t nh hư ng đ n t giá • T giá h i đoái là giá hoán đ i c a 2 ñ ng ti n.
 4. 4. 19 20 Qui ư c y t t giá T giá ngh ch đ o/ T giá ñ i ng (Reciprocate rate) T giá giao ngay 1 S (x / y ) S (x/y) = Reciprocate rate S (y/x) Đ ng ti n đ nh giá Đ ng ti n y t giá (term/quote currency) (commodity/base currency) M t đơn v ñ ng ti n y t giá b ng bao nhiêu đơn v M t đơn v ñ ng ti n đ nh giá b ng bao nhiêu đơn đ ng ti n đ nh giá. v ñ ng ti n y t giá VD: S (VND/USD) 21 22 M c tăng/ gi m giá c a các đ ng ti n Y t t giá h i đoái (Quotation) t0 S0 t1 S1 S (x/y) • Y t t giá tr c ti p và gián ti p Y t giá tr c ti p: cho bi t m t đơn v ngo i t b ng bao nhiêu đơn v n i t . s: m c thay đ i giá c a đ ng ti n y so v i đ ng ti n x Y t giá gián ti p: cho bi t m t đơn v n i t b ng s’: m c thay đ i giá c a đ ng ti n x so v i đ ng ti n y bao nhiêu đơn v ngo i t . Phân bi t y t giá tr c ti p gián ti p ch mang tính S1 – S0 S0 – S1 -s tương đ i. s= s’ = = S0 S1 1+s 23 24 Y t t giá h i đoái (tt) T giá mua vào – t giá bán ra• Y t t giá theo ki u châu Âu và ki u M Khi y t giá ngân hàng luôn y t 2 Y t giá theo ki u M : USD đóng vai trò là ñ ng t giá ti n đ nh giá. •T giá bán ra (Ask exchange 16795 VND/USD rate): t giá t i đó ngân hàng y t giá s n sàng bán ra đ ng ti n y t VD: S (USD/GBP) = 1.9505 Spread giá. •T giá mua vào (Bid exchange Y t giá theo ki u châu Âu: USD ñóng vai trò là rate): t giá t i đó ngân hàng y t 16780 VND/USD đ ng ti n y t giá. giá s n sàng mua vào đ ng ti n y t giá. VD: S (EUR/USD) = 1.3103
 5. 5. 25 26 B ng y t t giá c a VCB Ngày 18/12/2006 giá Ngà Spread Mã NT Tên ngo i t Mua vào Chuy n kho n Bán ra Spread AUD AUST.DOLLAR 12437 12512 12653 141 1.12• Chênh l ch t giá mua vào và t giá bán ra. CAD CANADIAN DOLLAR 13653 13777 13973 196 1.42 CHF SWISS FRANCE 12983 13074 13261 187 1.43 DKK DANISH KRONE 0 2801 2847 46 1.64• Spread theo đi m t giá EUR EURO 20844 20906 21163 257 1.22 GBP BRITISH POUND 30955 31173 31618 445 1.42 Spread = Ask Rate – Bid Rate HKD HONGKONG DOLLAR 2041 2055 2080 25 1.21 JPY JAPANESE YEN 134 135 137 4 2.96• Spread theo t l ph n trăm KWD KUWAITI DINAR 0 55036 56158 1122 2.03 NOK NORWEGIAN KRONER 0 2562 2603 41 1.60 Askrate − Bidrate SEK SWEDISH KRONA 0 2305 2343 38 1.64 Spread (%) = *100% SGD SINGAPORE DOLLAR 10272 10345 10514 169 1.63 Bidrate THB THAI BAHT 443 448 466 18 4 USD US DOLLAR 16065 16070 16073 3 0.01 27 28 Spread (tt) Đi m t giá (Point) • Đi m t giá là m c thay đ i t i thi u c a t giá. • Đi m t giá ñư c tính theo đ ng ti n đ nh giá;• Spread ph thu c: Giá tr c a giao d ch; Forex nơi di n ra giao d ch; Tính n đ nh c a đ ng ti n giao d ch; T tr ng giao d ch c a đ ng ti n trên th trư ng; Th i gian giao d ch, tr ng thái c a ngân hàng y t giá…. • Đi m t giá là s cu i cùng c a t giá ñư c y t theo thông l trong các giao d ch ngo i h i. 29 30 Cách đ c và vi t t giá Cách đ c và vi t t giá (tt) Big figure figure point • Vi t đ y đ : S(VND/USD) 16680 – 16690 S (VND/USD) = 1 68 70 • Vi t rút g n: S (VND/USD) 16680/90 • Vi t chuyên nghi p: S (VND/USD) 80/90 M t Sáu mươi B y mươi
 6. 6. 31 32 T giá chéo (Crossed rate) Tính t giá chéo • T giá chéo là t giá c a 2 ñ ng ti n đư c suy ra t đ ng ti n th 3. • T giá chéo gi n đơn – t giá trong trư ng h p không t n t i chênh l ch t giá (spread = 0) • T giá chéo trong trư ng h p t n t i chênh l ch t giá S (VND/USD) mua và t giá bán (spread >< 0) S (VND/SGD) ▫ TH1: ñ ng ti n trung gian (USD) ñóng vai trò là ñ ng S (SGD/USD) ti n y t giá trong c 2 t giá. ▫ TH2: ð ng ti n trung gian (USD) v a là ñ ng ti n y t giá v a là ñ ng ti n đ nh giá. • T i sao ph i tính t giá chéo? • USD là ñ ng ti n trung gian khi tính t gia chéo. 33 Các y u t tác đ ng đ n t giá Y u t kinh t n n t ng Thiên tai,L m phátLãi su t Y ut Y ut mùa môi màng • L m phát (p)Tăng kinh ttrư ng… n n t ng trư ng • Lãi su t (i) • Tăng trư ng thu nh p (GDP) T giá • Cán cân thanh toán (BOP) Tâm ký con ngư iChi n tranh Con Ho t đ ngB o đ ng… Y ut ngư i c a gi i đ u VS chính tr cơ… 35 36 TR NG THÁI NGO I H I Tr ng thái lu ng ti n và r i ro lãi su t & TR NG THÁI LU NG TI N Khái ni m lu ng ti n Lu ng ti n dương: các kho n thu nh n ti n t ngư i khác g i là lu ng ti n vào (inflows of cash) • Tr ng thái lu ng ti n và r i ro lãi su t hay lu ng ti n dương (positive cash flows – PCF). • Tr ng thái ngo i h i và r i ro t giá Lu ng ti n âm: các kho n chi tr ti n cho ngư i khác g i là lu ng ti n ra (outflows of cash) hay lu ng ti n âm (negative cash flows – NCF). Lu ng ti n dương và âm ñư c tính cho m t kho ng th i gian nh t đ nh
 7. 7. B NG – TR NG THÁI LU NG TI N 37 38Th i Lu ng ti nĐi m Giao d ch Tr ng thái lu ng ti n và r i ro lãi su t (tt) USD VND 1. Nh n ti n g i VND 20,000,000 – 3 tháng 20,000,000 (lãi su t ti n g i 3 tháng 8,5%/năm) • Giao d ch trên th trư ng ti n t (đi vay và cho vay) 2. Cho vay USD 1,000,000 – 3 tháng. - 1,000,000 làm phát sinh lu ng ti n dương và âm c a m t đ ng2-Jan (lãi su t cho vay 3 tháng 5%/năm) ti n t i các th i đi m khác nhau. 3. Ký HĐ mua giao ngay USD 1,000,000 (t giá 16120 VND/USD) • Giao d ch trên FOREX (mua và bán) làm phát sinh 4. Ký HĐ bán kỳ h n USD 500,000 lu ng ti n dương và âm c a hai đ ng ti n t i cùng m t (t giá 16125 VND/USD) th i đi m. Lu ng ti n có th không phát sinh vào lúc4-Jan 3. Th c hi n HĐ mua giao ngay 1,000,000 - 16,120,000,000 ti n hành giao d ch mà ch phát sinh vào ngày giá tr - 20,425,000 c a giao d ch. 1. Tr g c và lãi VND2-Apr 2. Thu h i g c và lãi cho vay USD 1,012,5004-Apr 4. Th c hi n HĐ bán kỳ h n - 500,000 8,062,500,000 39 40 Tr ng thái lu ng ti n và r i ro lãi su t (tt) Tr ng thái lu ng ti n và r i ro lãi su t (tt) • Tr ng thái lu ng ti n ròng (Net cash flow position): NETCFt > 0 NETCFt < 0 chênh l ch gi a lu ng ti n dương và lu ng ti n âm t i Tr ng thái lu ng ti n ròng dương Tr ng thái lu ng ti n ròng âm m t th i đi m. • Tr ng thái lu ng ti n ròng cho bi t lãi hay l ti m i↑ lãi ti m năng i↓ lãi ti m năng năng khi lãi su t th trư ng thay đ i. i↓ l ti m năng NETCFT i↑ l ti m năng NETCFt = PCFt - NCFt NETCFt = 0 Tr ng thái lu ng ti n ròng cân b ng Lãi su t th trư ng thay đ i không làm phát sinh lãi hay l . 41 42 Tr ng thái ngo i h i và r i ro t giá B NG – TR NG THÁI LU NG TI N CU I NGÀY GIAO D CH • Tr ng thái ngo i h i ch phát sinh đ i v i nh ng giao d ch có liên quan ñ n ngo i t làm phát sinh s chuy n giao quy n s h u. • Giao d ch mua m t ngo i t làm phát sinh tr ng thái trư ng ñ i v i ngo i t ñó (Long Foreign Exchange Position – LFEP) • Giao d ch bán m t ngo i t làm phát sinh tr ng thái đo n ñ i v i ngo i t ñó (Short Foreign Exchange Position – SFEP)
 8. 8. B NG – TR NG THÁI NGO I H I 43 44Th i Tr ng thái Tr ng thái ngo i h i và r i ro t giá (tt) Giao d chđi m ngo i h i USD 1. Nh n ti n g i VND 20,000,000 – 3 tháng (lãi su t ti n g i 3 tháng 8,5%/năm). • Tr ng thái ngo i h i ròng (Net Foreign Exchange Positon – NFEP): là chênh l ch gi a doanh s mua 2. Cho vay USD 1,000,000 – 3 tháng ngo i t và doanh s bán ngo i t trong m t kỳ nh t (lãi su t cho vay 3 tháng 5%/năm). đ nh.2-Jan 3. Ký HĐ mua giao ngay USD 1,000,000 + 1,000,000 (t giá 16120 VND/USD). 4. Ký HĐ bán kỳ h n USD 500,000 (t giá 16125 VND/USD). - 500,000 NFEPt = LFEPt - SFEPt4-Jan 3. Th c hi n HĐ mua giao ngay. 1. Tr g c và lãi VND. • Tr ng thái ngo i h i cho bi t lãi/ l ti m năng khi t2-Apr giá thay ñ i 2. Thu h i g c và lãi cho vay USD.4-Apr 4. Th c hi n HĐ bán kỳ h n. 45 46 Tr ng thái ngo i h i và r i ro t giá (tt) CÁC GIAO D CH PH BI N TRÊN FOREX NFEPt > 0 NETCFt < 0 Tr ng thái ngo i h i ròng dương Tr ng thái ngo i h i ròng âm S↑ lãi ti m năng S↓ lãi ti m năng S↓ l ti m năng S↑ l ti m năng NFEPt NETCFt = 0 Tr ng thái ngo i h i cân bàng T giá th trư ng thay đ i không làm phát sinh lãi hay l 47 48 T tr ng các đ ng ti n trong giao d ch OTC SÀN GIAO D CH T P TRUNG
 9. 9. 49 50 Th i gian giao d ch các trung tâm ngo i h i Th trư ng toàn c u Central Open time (GMT) Close time (GMT) London N Y ew ork Tokyo Sydney 01:00 09:00 Singapore Franfurt Hongkong Australia Sw itzerland Others Tokyo 01:00 09:00 Hongkong 02:00 09:00 20% Singapore 03:00 11:30 34% Bahrain 5:30 10:30 6% Frankfurt 07:30 15:30 London 08:30 16:30 4% New York 13:00 20:00 4% Chicago 14:00 21:00 3% 6% 17% San Francisco 15:30 23:00 6% 51Doanh s giao d ch trên forex bình quân ngày 3500 3210 3000 2500 2000 1880 T USD 1490 1500 1190 1200 1000 820 590 500 0 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 Năm Ngu n: BIS

×