ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN THI CHUNG KẾT NGHIỆP VỤ GIỎI       NGHIỆP VỤ: THANH TOÁN XUẤT NHẬP KHẨU              ...
b Against acceptance  c Against trust receipt  d Against an understanding from drawee to pay at the maturity    dat...
d Stranding11.    Nh÷ng ng©n hµng nµo sau ®©y kh«ng ®a ra cam kÕt thanh  to¸n   a Isuing bank   b Reimbursing ba...
a. Bill of Exchange  b. Cerfiticate of quality  c. Packing List.    (x)  d. cả (b) và (c) đều đúng17. L/C quy đị...
b. One copy of C/O   c. One copy of C/O - Original Document not acceptable    (x)   d. Cả (b) và (c) đều đúngPhần...
Trả lời: liên quan đến ngày giao hàng lên tầu, hoặc ngày gửi hàng hoặc tiếp  nhận hàng cuối cùng (tùy từng trường hợp) để...
16. L/C yêu cầu xuất trình vận đơn đường biển và người mua thật sự không  muốn cho phép hàng được chuyển tải thì L/C cần...
Trả lời: Có  Vì theo ISBP, việc sửa chữa trên vận đơn đường biển có thể được xác thực  bởi hãng vận tải, thuyền trưởng h...
Trả lời: (phần a: 0,4 điểm, phần b: 0,5 điểm)a Phương thức thanh toán thích hợp là thư tín dụng. Đây là một cam kết thanh ...
người hưởng, ngày giao hàng, ngày xuất trình chứng từ, ngàyhết hạn hiệu lực, trị giá L/C, tỷ lệ bảo hiểm….
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

5 de trac nghiem_ttqt_6981

1,129 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,129
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
24
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

5 de trac nghiem_ttqt_6981

 1. 1. ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN THI CHUNG KẾT NGHIỆP VỤ GIỎI NGHIỆP VỤ: THANH TOÁN XUẤT NHẬP KHẨU Thời gian 180 phútPhần I: Lựa chọn và khoanh tròn câu trả lời đúng (mỗi câu 0,18 điểm): 1. NH ph¸t hµnh L/C kiÓm tra chøng tõ thÊy hoµn toµn phï hîp, NH chØ cã thÓ t¹m dõng hoÆc kh«ng thùc hiÖn thanh to¸n khi: a. Cã quyÕt ®Þnh cña toµ ¸n t¹m dõng thanh to¸n hoÆc kh«ng thanh to¸n b. Cã sù chÊp thuËn cña ngêi hëng c. Cã sù chÊp thuËn cña NH göi chøng tõ d. C¶ (a) vµ (c) ®Òu ®óng (x) 2. Nh÷ng trêng hîp nµo sau ®©y NHCTVN ®îc phÐp ph¸t hµnh L/C mua hµng b»ng ngo¹i tÖ: a. Hµng giao tõ khu chÕ xuÊt b. Hµng giao tõ kho ngo¹i quan c. Hàng giao tõ c¸c khu c«ng nghiÖp d. C¶ (a), (b) (x) 3. Mét ng©n hµng th¬ng m¹i hµnh ®éng cho nhµ xuÊt khÈu khi lµ: a Case of need b Guarantor (x) c Solicitor d Custodian 4. Mét ho¸ ®¬n th¬ng m¹i ®îc chøng thùc bëi l·nh sù qu¸n cña níc nhËp khÈu ®Ó chÊp thuËn viÖc nhËp khÈu mét lo¹i hµng ho¸ nµo ®ã th× ®îc gäi lµ: a Legalized invoice (x) b Pro-forma invoice c Commercial invoice d Form A 5. Trong bé chøng tõ nhê thu cã hèi phiÕu cã kú h¹n nhng l¹i kh«ng quy ®Þnh ®iÒu kiÖn giao chøng tõ, chøng tõ chØ ®îc giao khi: a Against payment (x)
 2. 2. b Against acceptance c Against trust receipt d Against an understanding from drawee to pay at the maturity date.6. Theo quy ®Þnh cña UCP 600, chuyÓn t¶i cã nghÜa a The movement of goods between two shipping vessels only b The shipping route via a certain port instead of a direct route c The transfer and reloading of goods between the same or different types of conveyance during the shipment course. (x) d None of the above7. Ai lµ ngêi tr¶ phÝ chuyÓn nhîng a The transferee b The transferor (x) c The D/C applicant d The ultimate buyer8. Nh÷ng rñi ro nµo sau ®©y kh«ng ®îc b¶o hiÓm bëi tæ chøc b¶o hiÓm tÝn dông a Default by the buyer b Fraud committed by the seller (x) c War d None of the above9. Hîp ®ång b¶o hiÓm bao (cover note for insurance) lµ: a A broker’s notice that insurance has been placed pending issure of policy (x) b A broker’s contract that insurance has been effected c The application for insurance of the isured d None of the above10. Nh÷ng rñi ro nµo sau ®©y kh«ng ®îc b¶o hiÓm theo ®iÒu kho¶n A a Perils of the sea b Delay (x) c Jettison
 3. 3. d Stranding11. Nh÷ng ng©n hµng nµo sau ®©y kh«ng ®a ra cam kÕt thanh to¸n a Isuing bank b Reimbursing bank (x) c Confirming bank d None of the above12. House B/L ®îc ph¸t hµnh bëi a Freight forwarder showing shipment details (x) b Shipping company showing shipment terms “from warehouse to warehouse” c Carrier showing goods taken in charge from warehouse of shipper and shipment details. d None of the above13. Short form bill lµ: a With a short format for shipment particulars b Which indicates conditions of carriage by reference to other documents (x) c Indicating carrier which has the right to short cut shipping route in case of unforeseen coditions d None of the above14. Ph©n biÖt gi÷a “liner bill of lading” vµ “liner waybill” a One is a bill of lading and the other is an air way bill b One is a document of title and the other is not (x) c One is regular journey bill of lading and the other is not d None of the above15. NghÜa cña tõ ”Franchise” trong mét chøng tõ b¶o hiÓm lµ a C¸c quyÒn cô thÓ cña ngêi ®îc b¶o hiÓm b Tû lÖ tæn thÊt nhÊt ®Þnh mµ ngêi b¶o hiÓm kh«ng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm båi thêng. (x) c Tû lÖ b¶o hiÓm phô d Kh«ng ph¶i c¸c néi dung nªu trªn16. Chứng từ nào dưới đây không bắt buộc phải ký. nếu L/C không quy định gì̀
 4. 4. a. Bill of Exchange b. Cerfiticate of quality c. Packing List. (x) d. cả (b) và (c) đều đúng17. L/C quy định "Port of Discharge : Any Port in Europe" . Trên chứng từ vận tải xuất trình theo L/C có ghi ở mục Port of Discharge : Any Port in Europe. Ngân hàng chấp nhận nếu chứng từ vận tải đó là : a. Marince/ Ocean B/L b. Charter Party B/L (x) c. Multimodal transport documents d. Cả (a), (b), (c) đều không được chấp nhận18. L/C yêu cầu xuất trình "Invoice", Ngân hàng không chấp nhận nếu người thụ hưởng xuất trình a. Pro-forma Invoice (x) b. Customs Invoice c. Consular Invoice d. Cả (a) và (b) không được chấp nhận19. Ngân hàng phát hành yêu cầu Ngân hàng A xác nhận L/C và thông báo cho người hưởng lợi qua Ngân hàng B. Ngân hàng B tiếp nhận chứng từ và gửi trực tiếp đến Ngân hàng phát hành. a. Ngân hàng phát hành có quyền từ chối vì chứng từ không do Ngân hàng xác nhận xuất trình b. Ngân hàng phát hành phải xin ủy quyền thanh toán từ Ngân hàng xác nhận c. Ngân hàng phát hành phải thanh toán nếu bộ chứng từ phù hợp. (x) d. Cả (a) và (b) đều đúng20. Chứng từ C/O yêu cầu không được xuất trình bản gốc thì phải quy định a. C/O In one copy
 5. 5. b. One copy of C/O c. One copy of C/O - Original Document not acceptable (x) d. Cả (b) và (c) đều đúngPhần 2: Trả lời câu hỏi (mỗi câu 0,22 điểm)1. L/C yêu cầu xuất trình bản gốc Airway bill được ký bởi người giao hàng, bản sao của Airway bill đó có cần phải ký bởi người giao hàng hay không? Việc sửa chữa trên bản sao Airwaybill có cần xác thực không? Trả lời: - Không phải ký - Không cần xác thực2. L/Cquy định bảo hiểm “all ricks” , ngân hàng có chấp nhận chứng từ bảo hiểm ghi chú “all ricks” nhưng lại thể hiện loại trừ một số rủi ro nào đó hay không? Trả lời: có3. Ngân hàng sẽ chấp nhận chứng từ bảo hiểm ghi rõ tỷ lệ % hay bằng cách khác, nghĩa vụ bồi thường của từng người bảo hiểm với điều kiện nào? Trả lời: với điều kiện nghĩa vụ đồng bảo hiểm được nêu rõ, hoặc người bảo hiểm chính tuyên bố chịu trách nhiệm bảo hiểm 100% rủi ro.4. L/C không đề cập về người được bảo hiểm, chứng từ bảo hiểm thể hiện rằng việc bồi thường được trả theo lệnh của chủ hàng hay người hưởng có được chấp nhận hay không? Trả lời: Không được chấp nhận trừ khi nó được ký hậu để quyền nhận bảo hiểm được chuyển qua ngay hoặc trước khi chuyển giao chứng từ5. L/C quy định “to order of issuing bank” , ngân hàng có chấp nhận chứng nhận xuất xứ thể hiện tên người mở L/C hay tên một phía khác ghi trong L/C là người nhận hàng không? Trả lời: Có6. Ai là người được phép xác thực những sửa chữa và điều chỉnh trên chứng từ vận tải đa phương thức. Trả lời: Thuyền trưởng, người điều hành phương tiện vận tải đa phương thức hoặc bất cứ đại lý nào của họ.7. L/C quy định chứng từ bảo hiểm phải ghi rõ ngày hết hiệu lực thì ngày hết hiệu lực đó phải liên quan đến ngày nào?
 6. 6. Trả lời: liên quan đến ngày giao hàng lên tầu, hoặc ngày gửi hàng hoặc tiếp nhận hàng cuối cùng (tùy từng trường hợp) để giới hạn thời gian xuất trình đòi bồi thường.8. Chứng từ vận tải không phải là chứng từ sở hữu đối với hàng hóa, L/C quy định chứng từ đó phải lập “to order” hay “to order of” của một bên nào đó, chứng xuất trình ghi rõ hàng được gửi đích danh cho phía đó mà không phải “to order” hay “to order of” thì có được chấp nhận không?. Trả lời: Có9. Chứng từ bảo hiểm phát hành cho người nắm giữ chứng từ sẽ được chấp nhận khi L/C yêu cầu chứng từ bảo hiểm được ký hậu để trống là đúng hay sai? Trả lời: Đúng10. Hóa đơn ghi số tiền chiết giảm do đã ứng trước, việc tính toán tiền bồi thường phải dựa vào tổng giá trị hang hóa hay giá trị hàng hó đã được khấu trừ phần ứng trước? Trả lời: Việc tính toán tiền bảo hiểm phải dựa vào tổng giá trị hàng hóa.11. Chứng từ bảo hiểm phát hành cho người nắm giữ chứng từ sẽ được chấp nhận khi L/C yêu cầu chứng từ bảo hiểm được ký hậu để trống là đúng hay sai? Trả lời: Đúng12. Khi vận đơn đường bộ, đường sắt xuất trình theo L/C, từ “carrier” không cần thể hiện ở ô chữ ký của người chuyên chở hoặc đại lý với điều kiện nào? Trả lời: Với điều kiện trên bề mặt chứng từ vận tải đã thể hiện tên của “carier” bằng cách khác13. Vận đơn không có giá trị lưu thông “ Non-negotiable copies bills of lading” có cần ký không? Có cần xác thực về điều chỉnh hoặc sửa chữa mà chúng đã được thực hiện trên bản vận đơn gốc hay không?. Trả lời: Không14. L/C quy định cảng bốc hàng đích danh, vận đơn xuất trình ghi tên cảng bốc hàng vào ô có tiêu đề “place of receipt” thay vì ghi vào ô “loading port” , vận đơn này chỉ được chấp nhận với điều kiện nào? Trả lời: Nếu vận đơn thể hiện rõ hàng hóa được vận chuyển từ nơi nhận hàng đó bằng tàu biển và vận đơn phải có mục ghi chú “Hàng đã bốc lên tàu” tại cảng ghi ở ô “place of receipt”15. Đối với L/C tuần hoàn tự động, khách hàng phải làm thủ tục ký quỹ, vay vốn , cam kết trên cơ sở tổng trị giá tối đa của L/C hay giá trị một lần tuần hoàn của L/C. Trả lời: Tổng trị giá tối đa của L/C
 7. 7. 16. L/C yêu cầu xuất trình vận đơn đường biển và người mua thật sự không muốn cho phép hàng được chuyển tải thì L/C cần phải quy định thêm điều kiện gì? Tại sao? Trả lời: L/C cần phải quy định: Loại trừ điều 20(c) (ii) – UCP600. Vì theo quy định của điều này: Ngay cả khi L/C cấm chuyển tải, ngân hàng sẽ phải chấp nhận một vận đơn đường biển ghi rằng hàng hóa sẽ được chuyển tải, nếu vận đơn đó thể hiện hàng hóa được vận chuyển bằng Container, xà lan…17. Sửa chữa trên chứng từ được xác thực như thế nào mới được chấp nhận? Trả lời: Theo ISBP (bản sửa đổi 2007 cho UCP 600),: Trừ những chứng từ do người hưởng lập, việc sửa chữa trên các chứng từ khác phải thể hiện là được người phát hành, hoặc người được người phát hành ủy quyền, xác thực. Sửa chữa trên các chứng từ đã được hợp pháp hóa, chứng thực … phải thể hiện là được người đã hợp pháp hóa hay chứng thực, xác thực. Việc xác thực phải được người xác thực thực hiện bằng cách ký hoặc ký tắt, ghi rõ họ tên, trường hợp người xác thực không phải là người phát hành chứng từ thì phải ghi rõ chức năng của người xác thực. Các chứng từ do người hưởng phát hành, trừ hối phiếu, không cần hợp pháp hoá, chứng thực, chứng nhận hoặc tương tự thì việc sửa chữa không cần xác thực. Một chứng từ có nhiều sửa chữa thì phải đánh số các sửa chữa và xác thực riêng biệt từng sửa chữa.18. Theo ISBP “Shipping documents” , “stale documents acceptable”, “third party documents acceptable” có nghĩa là gì? Trả lời: - “Shipping documents” –Là tất cả các chứng từ do L/C yêu cầu, trừ hối phiếu. - “Stale documents acceptable” – chứng từ xuất trình sau 21 ngày sau ngày giao hàng, nhưng trong hiệu lực của L/C, được chấp nhận - Third party documents acceptable” – Tất cả các chứng từ theo - L/C, kể cả hóa đơn, nhưng trừ hối phiếu, có thể ký phát bởi một bên không phải người hưởng19. Chữ ký trên văn bản có mang tiêu đề của công ty thì có cần phải lặp lại tên công ty bên cạnh chữ ký không? Trả lời: Không20. Sửa chữa và điều chỉnh hối phiếu phải được xác thực bởi ai? Trả lời: Bởi người ký phát21. Đại lý A ký vận đơn đường biển(thay mặt thuyền trưởng) thì đại lý B có được phép sửa lỗi trên vận đơn và ký xác thực thay mặt thuyền trưởng không? ISBP (bản sửa đổi 2007 cho UCP 600) quy định như thế nào?
 8. 8. Trả lời: Có Vì theo ISBP, việc sửa chữa trên vận đơn đường biển có thể được xác thực bởi hãng vận tải, thuyền trưởng hoặc bất kỳ đại lý nào của họ.22. L/C quy định không chấp nhận chi phí bổ sung vào cước phí chuyên chở, vận đơn đường biển thể hiện các điều kiện giao hàng như “free in” (FI), “free in and out” (FIO) và “free in and out Stowed” (FIOS) có được chấp nhận không? Vận đơn đường biển có dẫn chiếu về chi phí có thể được thu do chậm trễ trong dỡ hàng hay sau khi dỡ hàng thì có được coi là thể hiện về phụ phí được đề cập trong hoàn cảnh này hay không? Trả lời: - Các điều kiện giao hàng như trên bị coi là thể hiện có phụ phí, vì vậy vận đơn đường biển này sẽ không được chấp nhận. - Vận đơn đường biển dẫn chiếu việc chi phí có thể được thu do chậm trễ trong và sau dỡ hàng không được coi là thể hiện phụ phí.23. Hàng hóa được vận chuyển trong một container mà có liên quan đến nhiều vận đơn đường biển thì các vận đơn đường biển đó chỉ được chấp nhận với điều kiện gì? Trả lời: Tất cả các vận đơn đường biển liên quan đến lô hàng đó phải được xuất trình theo cùng một L/C.24. L/C không cho phép giao hàng từng phần, 2 bộ chứng chứng từ vận tải đa phương thức được xuất trình sẽ được chấp nhận với điều kiện gì? Trả lời: 2 bộ chứng từ đó phải thể hiện là được sử dụng cho việc vận chuyển hàng hóa trên cùng một phương tiện vận chuyển, cùng một hành trình chuyên chở và cùng một nơi đến.25. Chứng từ vận tải ghi “packaging may not be sufficient for the journey”, có phải là chứng từ bất hợp lệ không? Trả lời: KhôngPhần 3: Bài tập tình huống (0,9 điểm)Khách hàng của bạn, Công ty ABC, nhập khẩu hàng từ Trung Quốc và bán lạicho một công ty ở Hàn Quốc. Gần đây, công ty ABC nhận được một đơn đặthàng lớn từ một người mua mới ở Hàn Quốc. Đây là một giao dịch với giá trị lớn,công ty ABC yêu cầu người mua phải thanh toán dưới hình thức cam kết thanhtoán của một ngân hàng và Người cung cấp ở Trung Quốc cũng yêu cầu thanhtoán tương tự như vậy. a. Nêu tên và mô tả phương thức thanh toán thích hợp để đảm bảo việc thanh toán cho công ty ABC. b. Có bao nhiêu phương thức thanh toán mà bạn có thể tư vấn cho người cung cấp Trung Quốc để đảm bảo việc thanh toán cho họ? hãy mô tả các phương thức thanh toán đó.
 9. 9. Trả lời: (phần a: 0,4 điểm, phần b: 0,5 điểm)a Phương thức thanh toán thích hợp là thư tín dụng. Đây là một cam kết thanh toán không huỷ ngang bằng văn bản của một ngân hàng để thanh toán cho người xuất khẩu đến một số tiền tối đa, trong thời hạn đã quy định và dựa trên cơ sở chứng từ phù hợp với tất cả các điều khoản và điều kiện của thư tín dụng. Các bên có liên quan: - Applicant (importer) người mua Hàn Quốc. - Issuing Bank – ngân hàng của người mua Hàn Quốc. - Beneficiary (exporter) công ty ABC - Advising Bank : Ngân hàng của công ty ABC. Công ty ABC có được cam kết thanh toán của ngân hàng người mua để thanh toán trong tương lai, thậm chi ngay cả khi người mua không có khả năng thanh toán, Công ty ABC vẫn nhận được thanh toán từ ngân hàng phát hành.b Việc thanh toán cho người cung cấp Trung Quốc có thể được thực hiện bằng: (i) Thư tín dụng chuyển nhượng - Có thể được chuyển nhượng toàn phần hay từng phần bởi người thụ hưởng thứ nhất cho một hay nhiều người hưởng thứ hai. - Thường được sử dụng khi người thụ hưởng thứ nhất không cung cấp được hàng hoá. - Đặc tính:  Không huỷ ngay  Chuyển nhượng một lần  Theo đúng các điều khoản và điều kiện của thư tín dụng gốc trừ tên và địa chỉ của người thụ hưởng thứ nhất, số tiền, đơn giá (nếu có), tỷ lệ bảo hiểm (nếu có), ngày hết hạn, thời hạn xuất trình chứng từ, hoặc thời hạn giao hàng cuối cùng hoặc khoảng thời gian quy định cho việc giao hàng. - Yêu cầu người mua Hàn Quốc phải áp dụng thư tín dụng chuyển nhượng. - Ngân hàng thông báo khi nhận được L/C, theo yêu cầu của công ty ABC sẽ chuyển nhượng cho người cung cấp Trung Quốc. (ii) Thư tín dụng giáp lưng - Khi người thụ hưởng nhận được thư tín dụng không thể chuyển nhượng, anh ta sẽ thu xếp với ngân hàng của mình để phát hành một Baby L/C . - Ngân hàng phát hành L/C giáp lưng sẽ nhận được thanh toán từ L/C gốc (master L/C) mà L/C này đã được đặt cọc tại Ngân hàng phát hành. - Ngân hàng phát hành phải đảm bảo rằng các điều khoản và điều kiện của Baby L/C phải giống như L/C gốc, trừ tên của
 10. 10. người hưởng, ngày giao hàng, ngày xuất trình chứng từ, ngàyhết hạn hiệu lực, trị giá L/C, tỷ lệ bảo hiểm….

×