/2009      THI TUY N CÁN B     TÍN D NG NGÂN HÀNG (    1)I. Lý thuy t ( 5 i m).Câu 1 ( 2 i m) : Ch n câu tr l...
4. Th c hi n vi c ăng ký giao d ch b o m i v i quy n s d ng t, b t  ng s n g n li n v i t trong trư ng h p bên b o m là c...
Bi t r ng:- Lãi su t cho vay hi n hành 0.8%/ tháng.- V n t có c a Công ty tham gia vào phương án KD : 1300 tri u ng.- NH q...
ngân theo h p ng tín d ng (HDTD) & h p     ng tài tr cho vay d án M sti n 10 t ng.4. Nh n l nh trong thanh toán bù tr...
- S dư các tài kho n liên quan  kh năng thanh toán.         http://www.nghoangvan137.blogspot.com
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

De thi tuyen dung ngan hang

668 views

Published on

thi tuyen ngan hang

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
668
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

De thi tuyen dung ngan hang

 1. 1. /2009 THI TUY N CÁN B TÍN D NG NGÂN HÀNG ( 1)I. Lý thuy t ( 5 i m).Câu 1 ( 2 i m) : Ch n câu tr l i úng và gi i thích1. Ngân hàng s ánh giá kh năng tài chính c a doanh nghi p t t n u doanhnghi p có:A. T l l i nhu n doanh thu ROS cao hơn và h s thanh toán lãi vay th phơn m c trung bình c a ngành.B. T l l i nhu n v n ch s h u ROE cao hơn và h s n th p hơn m cchung bình c a ngành.C. T l vòng quay tài s n th p hơn và h s t tài tr tài s n c nh cao hơnm c trung bình c a ngành.D. T l vòng quay hàng t n kho th p hơn và h s n cao hơn m c trungbình c a ngành.2. Khi n n kinh t d oán có th rơi vào suy thoái, Ngân hàng làm gìphòng ch ng r i ro tín d ng :A. Mua quy n ch n bán c phi u. C. Bán quy n ch n mua c phi uB. Mua quy n ch n mua c phi u D. Bán quy n ch n bán c phi u3. ây không ph i là c i m c a tín d ng th u chi:A. Gi a ngân hàng và khách hàng th a thu n m t h n m c tín d ngkhách hàng ư c s d ng s dư n trên tài kho n vãng lai trong m t th igian nh t nh.B. Doanh s cho vay có th l n hơn h n m c n u trong quá trình s d ng ti ntrên tài kho n khách hàng có ti n n p vào bên Có.C. V i phương th c tín d ng th u chi, Ngân hàng khó th c hi n b o m tínd ng b ng tài s n.D. Lãi vay ư c tính trên h n m c tín d ng. http://www.nghoangvan137.blogspot.com
 2. 2. 4. Th c hi n vi c ăng ký giao d ch b o m i v i quy n s d ng t, b t ng s n g n li n v i t trong trư ng h p bên b o m là c t c là :A. C c ăng ký qu c gia giao d ch b o m.B. S a chính ho c s a chính nhà t nơi có b t ng s n.C. y ban nhân dân phư ng, xã, th tr n nơi có b t ng s n.D. Ngân hàng nhà nư c.5. Ngân hàng B c Á có giá tr kho n vay c a khách hàng A b ng 150 tri u ng, tài s n b o m là b t ng s n có giá tr là 200 tri u ng và kho n nnày ư c x p vào nhóm có t l d phòng là 20% (Nhóm 3 theo Q493/NHNN) và 50% t l theo quy nh c a tài s n b o m có liên quan.Theo Q 493/NHNN, s ti n d phòng c th c a kho n n trên là:A. 10 tri u B. 15 tri u C. 20 tri u D. 25 tri uCâu 2 (1.5 i m) : Vì sao ngân hàng ph i th c hi n phân tích tín d ngCâu 3 (1.5 i m) : Phân bi t gi a cho thuê tài chính và cho thuê ho t ngII. Bài t p (5 i m) :Công ty TNHH s n xu t kinh doanh G xu t kh u Ng c Hà có nhu c uvay t ng l n th c hi n h p ng xu t kh u hàng cho m t nhà nh p kh uHà Lan. T ng giá tr h p ng ã ư c quy i : 6000 tri u ng (gi thi th p ng b m b o ngu n thanh toán ch c ch n), th i gian giao hàng th athu n trong h p ng là 17/08/07 th i gian thanh toán sau khi giao hàng 2tháng. th c hi n h p ng, Công ty c n th c hi n nh ng kho n chi phí sau:- Chi phí mua nguyên v t li u: 3650 tri u ng.- Chi phí tr công lao ng : 623 tri u ng.- Kh u hao tài s n c nh: 800 tri u ng.- Các chi phí khác : 90 tri u ng.Công ty xu t trình h p ng mua nguyên li u ký ngày 15/06/07, i u ki nthanh toán sau 1 tháng.Kho n vay ư c m b o b ng tài s n th ch p v i giá th trư ng 5300 tri u ng v i y h sơ h p l .Yêu c u:1. Hãy cho bi t ngân hàng có nên gi i quy t cho vay i v i Công ty haykhông? Vì sao?2. Xác nh m c cho vay, th i h n cho vay. http://www.nghoangvan137.blogspot.com
 3. 3. Bi t r ng:- Lãi su t cho vay hi n hành 0.8%/ tháng.- V n t có c a Công ty tham gia vào phương án KD : 1300 tri u ng.- NH quy nh m c cho vay t i a b ng 70% giá tr tài s n th ch p thi k toán c a NH B c ÁI. Lý thuy t chung (2 i m)Khi nào Ngân Hàng thương m i phát hành GTCG, làm rõ n i dung pháthành có chi t kh u & phát hành có ph tr i, Nguyên t c h ch toán ph n chi tkh u & ph tr i.II. Tr c nghi m, gi i thích ( 3 i m)( úng - sai gi i thích)1. Cu i tháng NH th c hi n ánh giá l i giá tr ngo i t t n qu trư c khi xác nh k t qu kinh doanh ngo i t .2. Chuy n i ngo i t là m t d ch v c a Ngân hàng, qua ó NH thu phíchuy n i ngo i t .3. Chuy n ti n i n t áp d ng phương th c ki m soát t p trung, i chi ut p trung t i Trung tâm k toán.4. Không nên áp d ng mô hình giao d ch m t c a vào ho t ng kinh doanhNH vì ã vi ph m nghiêm tr ng các nguyên t c cơ b n c a t ch c lao ngk toán NH.5. Giá tr ph tr i c a GTCG (trong trư ng h p TCTD phát hành GTCG cóph tr i) hàng tháng ư c phân b làm tăng thu nh p c a NH.6. Khách hàng g i ti n không kỳ h n nh m m c ích chính là an toàn vàsinh l i.III. Bài t p tình hu ng (5 i m)Gi s , Ngày 15/4/2006 t i NHTM X – chi nhánh Hà N i có các nghi p v ktoán phát sinh như sau :1. Ông A n g i ti t ki m kỳ h n 6 tháng, s ti n 100 tri u ng, tr lãitrư c, lãi su t6%/năm, Ngân hàng nh n .2. Trong ngày NH h ch toán các nghi p v :- Tr lãi ti t ki m có kỳ h n 25 tr- Phân b lãi tr trư c cho ti n g i có kỳ h n 10 tr.3. Nh n ư c thông báo c a NHTM Z – Chi nhánh Hà N i v vi c ã gi i http://www.nghoangvan137.blogspot.com
 4. 4. ngân theo h p ng tín d ng (HDTD) & h p ng tài tr cho vay d án M sti n 10 t ng.4. Nh n l nh trong thanh toán bù tr i n t sau :- L nh chuy n N t NHTM Y – Chi nhánh Hà N i, n i dung thanh toán tsec BC 213 tri u ng, do NHTM X – Chi nhánh Hà N i b o chi ngày20/03/06 cho Cty XD s 1 hà N i.- L nh chuy n Có n i dung thanh toán UNT, s ti n 115 tri u ng do CtyV t tư XD có tài kho n t i NHTM X – Chi nhánh Hà N i n p vào trư c ây.- B ng k t qu thanh toán bù tr c a NHNN Hà N i, theo ó NHTM X – Chinhánh Hà N i ph i tr s chênh l ch là : 330 tri u ng.5. Nh n ư c các l nh chuy n ti n i n t sau :5.1. Các l nh chy n Có :- L nh chuy n Có c a NHTM X – Chi nhánh Ninh Bình, s ti n là 536 tri u ng thanh toán UNT, ơn v òi ti n là Cty XD s 1 Hà N i- L nh chuy n Có c a NHTM X – Chi nhánh Lào Cai, 123 tri u ng theoyêu c u h y l nh chuy n Có vvef s ti n chuy n Có sai th a c a NHTM X –Chi nhánh Hà N i. NH ã theo dõi ph i thu i v i bà Hoa, cán b k toánchuy n ti n.5.2 Các l nh chuy n N- L nh chuy n N c a NHTM X – Chi nhánh Lâm ng thanh toán Sécchuy n ti n 222 tri u ng. Séc này do NHTM X - Chi nhánh Hà N i pháthành trư c ây.- L nh chuy n N c a NHTM X – Chi nhánh H i Phòng 98 tri u ng, kèmtheo thông báo : “ T ch i l nh chuy n N ” (lý do ngư i nh n l nh không cókh năng thanh toán). ơn v phát l nh trư c ây là Công ty nuôi tr ng th ys n, NH chưa tr ti n cho ngư i th hư ng.Yêu c u: X lý và h ch toán các nghi p v phát sinh trên vào các TK thíchh p. Gi i thích nh ng trư ng h p c n thi t.Bi t r ng:- Ngân Hàng tính và h ch toán lãi cho các kho n ti t ki m có kỳ h n vào ngàykhách hàng g i ti n tháng k ti p.- Lãi su t ti t ki m không thay i, lãi su t ti n g i không kỳ h n là0.25%/tháng.- Chi nhánh NHTM X – Chi nhánh Hà N i áp d ng phương th c thanh toán i n t v i các chi nhanh khác trong h th ng, phương th c TTBT i n tv i các ngân hàng khác trong cùng a bàn Hà N i. SCK, UNT thanh toántheo phương th c TTBT i n t có y quy n chuy n n . http://www.nghoangvan137.blogspot.com
 5. 5. - S dư các tài kho n liên quan kh năng thanh toán. http://www.nghoangvan137.blogspot.com

×