UGLJOVODONICI

5,342 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,342
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
840
Actions
Shares
0
Downloads
40
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

UGLJOVODONICI

 1. 1. UGLJOVODONICI Biljana Butorović
 2. 2. Organska jedinjenja ĉiji molekuli sadrţe samo atome C i H Podela ugljovodonika ZASIĆENI ALKANI ACIKLIČNI (otvoreni niz) NEZASIĆENI ALKENI ALKINI UGLJOVODONICI CIKLIČNI ( zatvoreni niz) AROMATIĈNI ALICIKLIĈNI
 3. 3. SVOJSTVA C – ATOMA  Uvek je ĉetvorovalentan  Ima sposobnost da se vezuje direktno za druge C-atome u duţe ili kraće ugljeniĉne nizove  Veze izmeĊu C-atoma u nizovima mogu biti jednostruke, dvostruke ili trostruke  Nizovi mogu biti otvoreni ili acikliĉni ili zatvoreni ili cikliĉni  Otvoreni nizovi mogu biti nerazgranati ili normalni ili razgranati ili raĉvasti
 4. 4. ALKANI Najprostiji ugljovodonici Zasićeni – sve veze izmeĊu C-atoma su jednostruke  Razlikuju se po : broju C-atoma ( od 1 do beskonaĉno ) strukturi ugljovodoniĉnog niza
 5. 5. Naĉini za predstavljanje ugljovodonika Mogu se predstavljati uz pomoć : STRUKTURNIH FORMULA RACIONALNIH ili skraćenih strukturnih formula MOLEKULSKIH FORMULA
 6. 6. STRUKTURNE FORMULE prvih pet alkana
 7. 7. Ovako izgledaju modeli njihovih molekula
 8. 8. GRADE HOMOLOGI NIZ • Niz jedinjenja kod kojih se svaki sledeći ĉlan razlikuje od predhodnog za isti atom ili istu atomsku grupu. • Homologi niz alkana – svaki naredni molekul alkana se razlikuje od predhodnog za jednu metilensku grupu. • METILENSKA GRUPA ─ CH2 ─
 9. 9. OPŠTA FORMULA ALKANA Jedinjenja koja grade homologe nizove imaju svoje opšte formule iz kojih moţemo da izvedemo molekulsku formulu bilo kog ĉlana datog niza OPŠTA FORMULA ALKANA JE Cn H2n + 2 n – broj ugljenikovih atoma
 10. 10. IMENOVANJE ALKANA NERAZGRANATOG NIZA Nazivi svih ALKANA završavaju se na AN Prva četiri člana imaju karakteristične nazive – METAN, ETAN, PROPAN i BUTAN Nazivi ostalih članova homologog niza nastaju tako što se na grčki naziv broja ugljenikovih atoma u alkanu doda nastavak AN – PENTAN, HEKSAN, HEPTAN, OKTAN, NONAN i DEKAN
 11. 11. ALKIL GRUPE Nastaju od alkana kome nedostaje jedan atom vodonika Alkil grupe su jednovalentne atomske grupe koje dobijaju nazive tako što se nazivu alkana iz koga je grupa nastala oduzme nastavak AN, a doda nastavak IL CH4 metan → → CH3 ─ metil grupa
 12. 12. IMENOVANJE ALKANA RAZGRANATOG NIZA • 1. U molekulu uoĉiti najduţi neprekidni niz C-atoma (OSNOVNI NIZ) i dati mu naziv kao odgovarajućem alkanu • 2. Brojevima oznaĉiti C-atome u najduţem nizu. Ako niz nije simetriĉan, brojanje poĉinje od onog kraja kojem je bliţe raĉvanje • 3. Uoĉiti alkil grupe (boĉni niz) vezane za osnovni niz. U nazivu istaći njihov poloţaj ( broj C-atoma na kojem je grupa), broj (koliko alkil grupa ima, di-2 grupe, tri- 3 grupe, tetra- 4 grupe) i vrstu ( metil, etil, propil ..)
 13. 13. PRIMERI CH3 2 - metilbutan │ CH3 ─ CH2 ─ CH2 ─ CH3 1 2 3 4 CH3 CH3 │ 2,3 - dimetilpentan │ CH3 ─ CH2 ─ CH2 ─ CH2 ─ CH3 1 2 3 4 5
 14. 14. PRIMERI CH3 2,2 - dimetilbutan │ CH3 ─ CH2 ─ CH2 ─ CH3 1 2 │ CH3 3 4
 15. 15. PRIMER CH3 CH3 │ │ CH3─ CH2 ─ CH2 ─ CH2 ─ CH2 ─ CH2 ─ CH3 1 2 3 4 5 6 7 │ C2H5 3-etil-2,5 – dimetilheptanan *pri imenovanju etil grupu navodimo pre metil (sloţenija grupa)
 16. 16. SRTUKTURNA I Z O M E R I J A Pojava kada molekuli ugljovodonika imaju isti broj atoma C i H, a razliĉitu strukturu, tj. istu molekulsku, a razliĉitu strukturnu formulu. 2 oblika strukturne izomerije : IZOMERIJA NIZA – razliĉit oblik ugljovodoniĉnog niza – ALKANI, ALKENI, ALKINI IZOMERIJA POLOŢAJA – razliĉit poloţaj funkcionalne grupe – ALKENI i ALKINI *funkcionalna grupa – deo molekula koji odreĊuje svojstva i reaktivnost, dvostruka veza kod alkena ili trostruka veza kod alkina

×