MMaalluuddaa ((11993344--11999999))
MMaalluuddaa,, MMaarriiaa ddee LLuurrddeess 
RRiibbeeiirroo,, nnaasscceeuu nnaa cciiddaaddee 
ddee PPaannggiimm,, eemm GGo...
EEnnttrree 11996644 ee 11996677 vviivveeuu eemm 
PPaarriiss,, bboollsseeiirraa ddaa 
GGuullbbeennkkiiaann.. AAíí ttrraabba...
CCoonncceeiittuuaallmmeennttee,, MMaalluuddaa 
sseegguuiiuu aa lliinnhhaa ddee PPaauull 
CCéézzaannnnee,, oo ggrraannddee ...
RRuuíínnaass ddoo CCaarrmmoo 
NNaa ssuuaa ppiinnttuurraa,, MMaalluuddaa 
eexxppeerriimmeennttoouu vváárriiooss 
ggéénneerr...
TTeellhhaaddooss ddee LLiissbbooaa 
NNoo eennttaannttoo,, oo cceerrnnee 
pprriinncciippaall ddaa ppiinnttuurraa 
ddee MMaa...
EEnnttrree ooss aannooss ddee 11997766 
ee 11997788,, ffooii nnoovvaammeennttee 
bboollsseeiirraa ddaa FFuunnddaaççããoo 
G...
DDee eessttiilloo 
iinnccoonnffuunnddíívveell ee 
iinniigguuaalláávveell,, aass ssuuaass 
oobbrraass eexxpprreessssaamm 
f...
A cidade de Lisboa foi uumm ddooss tteemmaass ddoommiinnaanntteess ddaa ppiinnttuurraa 
ddee MMaalluuddaa..
LLiissbbooaa 11998833
LLiissbbooaa 11998866
LLiissbbooaa 11998888
LLiissbbooaa CCaaiiss IIII -- 11998833
LLiissbbooaa
LLiissbbooaa
CCoonntteennttoorreess rreennttee aaoo TTeejjoo
BBaasseeaannddoo--ssee nnaa 
aarrqquuiitteettuurraa,, MMaalluuddaa 
eennccoonnttrroouu nnaa ppaaiissaaggeemm 
uurrbbaannaa...
QQuuiioossqquueess ddee LLiissbbooaa 
SSeellooss iimmpprreessssooss aa ooffffsseett 
ppeellaa IImmpprreennssaa 
NNaacciioo...
PPiinnttoouu SSiinnttrraa 
mmaarraavviillhhoossaammeennttee.. OO PPaalláácciioo 
NNaacciioonnaall ddaa PPeennaa ffiiccaarr...
AAss jjaanneellaass ffeecchhaaddaass ssããoo 
uumm tteemmaa rreeccoorrrreennttee nnaa 
ppiinnttuurraa ddee MMaalluuddaa.. 
...
AAss jjaanneellaass ddee MMaalluuddaa
JJaanneellaass ddee LLiissbbooaa
JJaanneellaass ddee LLiissbbooaa
JJaanneellaass ddee LLiissbbooaa
JJaanneellaass ddee LLiissbbooaa
JJaanneellaass ddee LLiissbbooaa
JJaanneellaass ddee LLiissbbooaa
JJaanneellaass ddee LLiissbbooaa
JJaanneellaass ddee ÉÉvvoorraa
MMaarrvvããoo
AArrrraaiioollooss
AAllccáácceerr ddoo SSaall --11998833
VViillaa VViiççoossaa
IIllhhaa ddee FFaarroo
FFaarroo
AAlljjeezzuurr
OOllhhããoo 11997722
FFaarrooll ddaa BBeerrlleennggaa --11998877
ÉÉvvoorraa 11999977 CCaabboo EEssppiicchheell
DDaa vvaassttaa oobbrraa ddee 
MMaalluuddaa ffaazzeemm ppaarrttee 
aallgguummaass sseerriiggrraaffiiaass.. 
AAllggaarrvvee...
OOllhhããoo --SSeerriiggrraaffiiaa
OOllhhããoo--SSeerriiggrraaffiiaa
PPoorrttoo
Maluda ttaammbbéémm ppiinnttoouu rreettrraattooss.. 
MMaaffaallddaa AAllmmaaddaa RRaauull SSoollnnaaddoo
AAnnaa ZZaannaattttii ((11997744))
Maluda também ppiinnttoouu nnaattuurreezzaass mmoorrttaass
rroommãã
aannaannááss
kkiiwwiiss
aannoonnaa
MMaalluuddaa ffooii,, 
iinnqquueessttiioonnaavveellmmeennttee,, 
uummaa ddaass pprriinncciippaaiiss 
ppiinnttoorraass ppoo...
AA ppiinnttoorraa ffaalleecceeuu eemm 
LLiissbbooaa aa 1100 ddee 
ffeevveerreeiirroo ddee 11999999,, aaooss 
6644 aannooss...
Imagens: Google 
Música:Lisboa não sejas francesa / Amália Rodrigues 
Formatação:ferreira.marques52@gmail.com
Pinturas de Maluda
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pinturas de Maluda

788 views

Published on

Published in: Art & Photos
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
788
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pinturas de Maluda

 1. 1. MMaalluuddaa ((11993344--11999999))
 2. 2. MMaalluuddaa,, MMaarriiaa ddee LLuurrddeess RRiibbeeiirroo,, nnaasscceeuu nnaa cciiddaaddee ddee PPaannggiimm,, eemm GGooaa.. VViivveeuu ddeessddee 11994488 eemm LLoouurreennççoo MMaarrqquueess ((aattuuaall MMaappuuttoo)),, oonnddee ccoommeeççoouu aa ppiinnttaarr ee oonnddee ffoorrmmoouu,, ccoomm mmaaiiss qquuaattrroo ppiinnttoorreess,, oo ggrruuppoo qquuee ssee iinnttiittuulloouu ""OOss IInnddeeppeennddeenntteess"",, qquuee eexxppôôss ccoolleettiivvaammeennttee eemm 11996611,, 11996622 ee 11996633..
 3. 3. EEnnttrree 11996644 ee 11996677 vviivveeuu eemm PPaarriiss,, bboollsseeiirraa ddaa GGuullbbeennkkiiaann.. AAíí ttrraabbaallhhoouu ccoomm ooss mmeessttrreess JJeeaann AAuujjaammee ee MMiicchheell RRooddddee.. FFooii nneessssaa aallttuurraa qquuee ssee iinntteerreessssoouu ppeelloo rreettrraattoo ee ppoorr ccoommppoossiiççõõeess qquuee ffaazzeemm aa ssíínntteessee ddaa ppaaiissaaggeemm uurrbbaannaa,, ccoomm uummaa ppaalleettaa ddee ccoorreess mmuuiittoo ccaarraatteerrííssttiiccaa ee uummaa uuttiilliizzaaççããoo bbrriillhhaannttee ddaa lluuzz,, aass qquuaaiiss ccoonnffeerreemm ààss ssuuaass oobbrraass uummaa iiddeennttiiddaaddee mmuuiittoo pprróópprriiaa ee iinnccoonnffuunnddíívveell..
 4. 4. CCoonncceeiittuuaallmmeennttee,, MMaalluuddaa sseegguuiiuu aa lliinnhhaa ddee PPaauull CCéézzaannnnee,, oo ggrraannddee mmeessttrree ffrraannccêêss ddoo IImmpprreessssiioonniissmmoo..
 5. 5. RRuuíínnaass ddoo CCaarrmmoo NNaa ssuuaa ppiinnttuurraa,, MMaalluuddaa eexxppeerriimmeennttoouu vváárriiooss ggéénneerrooss,, iinncclluuiinnddoo rreettrraattooss,, sseerriiggrraaffiiaass,, ttaappeeççaarriiaass,, ccaarrttaazzeess,, ppaaiinneeiiss,, mmuurraaiiss,, iilluussttrraaççõõeess ee sseellooss ddee ccoorrrreeiioo..
 6. 6. TTeellhhaaddooss ddee LLiissbbooaa NNoo eennttaannttoo,, oo cceerrnnee pprriinncciippaall ddaa ppiinnttuurraa ddee MMaalluuddaa eessttáá mmuuiittoo vvoollttaaddoo ppaarraa aa ssíínntteessee ddaa ppaaiissaaggeemm uurrbbaannaa..
 7. 7. EEnnttrree ooss aannooss ddee 11997766 ee 11997788,, ffooii nnoovvaammeennttee bboollsseeiirraa ddaa FFuunnddaaççããoo GGuullbbeennkkiiaann,, tteennddoo eessttuuddaaddoo eemm LLoonnddrreess ee nnaa SSuuííççaa..
 8. 8. DDee eessttiilloo iinnccoonnffuunnddíívveell ee iinniigguuaalláávveell,, aass ssuuaass oobbrraass eexxpprreessssaamm ffoorrmmaass ffiigguurraattiivvaass ee aabbssttrraattaass,, qquuee nnooss eessttiimmuullaamm ee aanniimmaamm oo eessppíírriittoo..
 9. 9. A cidade de Lisboa foi uumm ddooss tteemmaass ddoommiinnaanntteess ddaa ppiinnttuurraa ddee MMaalluuddaa..
 10. 10. LLiissbbooaa 11998833
 11. 11. LLiissbbooaa 11998866
 12. 12. LLiissbbooaa 11998888
 13. 13. LLiissbbooaa CCaaiiss IIII -- 11998833
 14. 14. LLiissbbooaa
 15. 15. LLiissbbooaa
 16. 16. CCoonntteennttoorreess rreennttee aaoo TTeejjoo
 17. 17. BBaasseeaannddoo--ssee nnaa aarrqquuiitteettuurraa,, MMaalluuddaa eennccoonnttrroouu nnaa ppaaiissaaggeemm uurrbbaannaa uumm ddeessaaffiioo ffaasscciinnaannttee,, eelleeggeennddoo aa Baseando-se na arquitetura, Maluda encontrou na paisagem urbana um desafio fascinante, elegendo a geometria como principal ferramenta de construção de muitas das suas obras. ggeeoommeettrriiaa ccoommoo pprriinncciippaall ffeerrrraammeennttaa ddee ccoonnssttrruuççããoo ddee mmuuiittaass ddaass ssuuaass oobbrraass..
 18. 18. QQuuiioossqquueess ddee LLiissbbooaa SSeellooss iimmpprreessssooss aa ooffffsseett ppeellaa IImmpprreennssaa NNaacciioonnaall CCaassaa ddaa MMooeeddaa aa ppaarrttiirr ddee oorriiggiinnaaiiss eemm ggoouuaacchhee,, 11998855 ..
 19. 19. PPiinnttoouu SSiinnttrraa mmaarraavviillhhoossaammeennttee.. OO PPaalláácciioo NNaacciioonnaall ddaa PPeennaa ffiiccaarráá iimmoorrttaalliizzaaddoo nnaa hhiissttóórriiaa ddooss CCTTTT,, aaoo sseerr ttrraannssffoorrmmaaddoo eemm sseelloo ppaarraa uummaa eeddiiççããoo ccoommeemmoorraattiivvaa ddaa eelleevvaaççããoo ddee SSiinnttrraa aa PPaattrriimmóónniioo ddaa HHuummaanniiddaaddee ppeellaa UUNNEESSCCOO..
 20. 20. AAss jjaanneellaass ffeecchhaaddaass ssããoo uumm tteemmaa rreeccoorrrreennttee nnaa ppiinnttuurraa ddee MMaalluuddaa.. SSããoo eesssseenncciiaallmmeennttee jjaanneellaass lliissbbooeettaass..
 21. 21. AAss jjaanneellaass ddee MMaalluuddaa
 22. 22. JJaanneellaass ddee LLiissbbooaa
 23. 23. JJaanneellaass ddee LLiissbbooaa
 24. 24. JJaanneellaass ddee LLiissbbooaa
 25. 25. JJaanneellaass ddee LLiissbbooaa
 26. 26. JJaanneellaass ddee LLiissbbooaa
 27. 27. JJaanneellaass ddee LLiissbbooaa
 28. 28. JJaanneellaass ddee LLiissbbooaa
 29. 29. JJaanneellaass ddee ÉÉvvoorraa
 30. 30. MMaarrvvããoo
 31. 31. AArrrraaiioollooss
 32. 32. AAllccáácceerr ddoo SSaall --11998833
 33. 33. VViillaa VViiççoossaa
 34. 34. IIllhhaa ddee FFaarroo
 35. 35. FFaarroo
 36. 36. AAlljjeezzuurr
 37. 37. OOllhhããoo 11997722
 38. 38. FFaarrooll ddaa BBeerrlleennggaa --11998877
 39. 39. ÉÉvvoorraa 11999977 CCaabboo EEssppiicchheell
 40. 40. DDaa vvaassttaa oobbrraa ddee MMaalluuddaa ffaazzeemm ppaarrttee aallgguummaass sseerriiggrraaffiiaass.. AAllggaarrvvee ((sseerriiggrraaffiiaa))
 41. 41. OOllhhããoo --SSeerriiggrraaffiiaa
 42. 42. OOllhhããoo--SSeerriiggrraaffiiaa
 43. 43. PPoorrttoo
 44. 44. Maluda ttaammbbéémm ppiinnttoouu rreettrraattooss.. MMaaffaallddaa AAllmmaaddaa RRaauull SSoollnnaaddoo
 45. 45. AAnnaa ZZaannaattttii ((11997744))
 46. 46. Maluda também ppiinnttoouu nnaattuurreezzaass mmoorrttaass
 47. 47. rroommãã
 48. 48. aannaannááss
 49. 49. kkiiwwiiss
 50. 50. aannoonnaa
 51. 51. MMaalluuddaa ffooii,, iinnqquueessttiioonnaavveellmmeennttee,, uummaa ddaass pprriinncciippaaiiss ppiinnttoorraass ppoorrttuugguueessaass ddaa sseegguunnddaa mmeettaaddee ddoo ssééccuulloo XXXX..
 52. 52. AA ppiinnttoorraa ffaalleecceeuu eemm LLiissbbooaa aa 1100 ddee ffeevveerreeiirroo ddee 11999999,, aaooss 6644 aannooss,, vvííttiimmaa ddee ccaannccrroo nnoo ppâânnccrreeaass.. OO sseeuu ccoorrppoo ffooii eenntteerrrraaddoo nnoo CCeemmiittéérriioo ddooss PPrraazzeerreess,, eemm LLiissbbooaa..
 53. 53. Imagens: Google Música:Lisboa não sejas francesa / Amália Rodrigues Formatação:ferreira.marques52@gmail.com

×