มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
     โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ภาคพิเศษ) สาขาวิชา
            เทคโนโลยีสารสน...
ถึงการใช้ประโยชน์ของการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ในชีวิตประจำาวัน ตระหนัก
ถึงสุขภาพและความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ٧. ว...
٩.١ คุณภาพและปริมาณของการมีส่วนร่วม - การตอบสนอง(ปฏิสัมพันธ์)ใน
ชั้นเรียน         5 ٠%
    ในชั้นเรียน     ...
Systems                     อ.ปรีชา พันพิพัฒน์
              ١3.IT Strategy and Planning...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

IT 501 course syllabus

1,426 views
1,287 views

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,426
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

IT 501 course syllabus

 1. 1. มหาวิทยาลัยรามคำาแหง โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ภาคพิเศษ) สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ รุนที่ ٤ ่ แบบประมวลรายวิชา(Course Syllabus) ภาค 1 ปีการศึกษา 255 ٣ ------------------------------- 1. รหัสและชื่อกระบวนวิชา : IT501: Global Concept of Information Technology 3(3-0-6) 2. วันเวลาเรียนและสถานที่เรียน : ระหว่างวันที่ 5 มิ.ย. ٥3 – ٢٦ มิ.ย. ٥ ٢ วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ١٢.٠٠-٠٨.٠٠ น. ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น ٢ อาคารสถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 3. วันเวลาและสถานที่สอบไล่: วันที่ ٢٦ มิ.ย. ٥٣ เวลา ١٢.- ٠٩.٠٠ ٠٠ น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น ٢ อาคารสถาบัน คอมพิวเตอร์ 4. ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอน 1. รศ.ดร.เอื้อน ปิ่นเงิน 2. ผศ.ดร.สาธิษฐ์ นาคกระแสร์ 3. อาจารย์ชูศักดิ์ ชำานาญยันตรกิจ 4. อาจารย์สุชาติ กิจธนะเสรี 5. อาจารย์ปรีชา พันพิพัฒน์ ٥. สาระสังเขปกระบวนวิชา Global concepts of IT at a general level; the make-up of a personal computer in terms of hardware and software; how information networks are used within computing and be aware of the uses of computer-based software applications in everyday life, including hygiene and safety awareness involved in using IT. 6. จุดมุ่งหมายของกระบวนวิชา เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักการสากลของเทคโนโลยีสารสนเทศใน ระดับทั่วไป เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทั้งในเชิงฮาร์ดแวร์และ ซอฟต์แวร์ เครือข่ายสารสนเทศถูกใช้เพื่อการคำานวณได้อย่างไร ตระหนัก
 2. 2. ถึงการใช้ประโยชน์ของการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ในชีวิตประจำาวัน ตระหนัก ถึงสุขภาพและความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ٧. วิธีจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม ٧.١ บรรยายโดยใช้ PowerPoint Presentation จากหนังสือที่ใช้เป็น ตำารา 7.٢ แสดงและสาธิตกรณีศึกษาที่สอดคล้องกับเนื้อหาบทเรียนใน แต่ละบท ٧.٣ จัดกิจกรรมชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวเรื่องที่สอดคล้องกับ เนื้อหาบทเรียนในแต่ละบท ٨. ข้อกำาหนดของกระบวนวิชา (Course Requirement) 8.1 การเข้าชันเรียน ้ นักศึกษาต้องเข้าเรียนทุกครั้ง นอกจากเหตุฉุกเฉินหรือไม่ สบาย โปรดทำาหนังสือแจ้งผู้สอนเมื่อจะไม่เข้าชั้นเรียน และนักศึกษาต้อง รับผิดชอบกับกิจกรรมในชั้นเรียน และต้องมีเวลาเข้าชั้นเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ٨٠ ของเวลาเรียนทั้งหมดจึงจะได้รับการประเมินผลและอาจารย์ผู้ สอนเป็นผู้ควบคุมบัญชีการเข้าเรียนของนักศึกษาเอง ٨.٢ การมีส่วนร่วมในชันเรียน ้ นักศึกษาต้องมีความกระตือรือร้น และใช้ความรู้ความสามารถ ร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนหรือกิจกรรมกลุ่ม การให้ความร่วมมือกับสมาชิกใน ชั้นเรียนและการเข้าเรียนเป็นสิ่งจำาเป็น ٨.٣ การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย(Assignment) นักศึกษาจะได้รับคะแนนสำาหรับงานทุกชินทีมอบหมาย และเมือส่งงาน ้ ่ ่ ดังกล่าวตามเวลาทีกำาหนด ่ ٨.٤ การสอบ นักศึกษาต้องเข้าสอบย่อยและสอบกลางภาคและสอบปลาย ภาคตามกำาหนดเวลา ข้อยกเว้นที่ไม่สามารถเข้าสอบตามนี้ คือการป่วยที่มี หลักฐาน หรือมีเหตุฉุกเฉินที่ได้ติดต่อแจ้งให้ผู้สอนทราบล่วงหน้าก่อนการ สอบแล้ว แนวการสอบจะแจ้งให้ทราบภายในชั้นเรียนล่วงหน้าก่อนสอบ อย่างน้อย ١ สัปดาห์ ٩. การวัดและการประเมินผล การวัดและการประเมินผลการเรียนในวิชานี้ ยึดหลักพื้นฐานความ ซื่อสัตย์ สุจริต ความตรงต่อเวลา และความรู้ความสามารถ โดยมีหลักฐาน การปฏิบัติงานต่าง ๆ ของนักศึกษาที่แสดงต่อผู้สอน ดังนี้
 3. 3. ٩.١ คุณภาพและปริมาณของการมีส่วนร่วม - การตอบสนอง(ปฏิสัมพันธ์)ใน ชั้นเรียน 5 ٠% ในชั้นเรียน - การทำางานทีได้รับมอบหมาย ่ - การเข้าชั้นเรียน ٩.٢ การสอบย่อย - การตอบคำาถามตามเนื้อหาบทเรียน 20% ٩.٣ การสอบปลายภาค - - การตอบคำาถามตามเนื้อหา บทเรียน 30% หมายเหตุ ระดับคะแนนทีนักศึกษาได้รับนั้น ไม่ใช่คะแนนที่ผู้สอนให้ แต่เกิด ่ จากผลงานทีนักศึกษาทำาได้เอง โดยมีค่า ่ ระดับคะแนน ดังนี้ ١. คะแนน ٦٠% ขึ้นไป เกรด S 2. คะแนน ตำ่ากว่า ٦٠% เกรด U 10. หนังสือตำาราและเอกสารอ้างอิง - Information Technology for Management, 7th Edition (2010), Efraim Turban and Linda Volonino, John Wiley&Sons(Asia) Pte Ltd, 11. แผนการสอน วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้อบรรยาย ผู้ บรรยาย ٥/٦/5 ٣ ١٢.٠٠ – ٠٨.٠٠ น. ١.IT Supports Organizational Performance in อ.สุชาติ กิจธนะเสรี Turbulent Business Environments อ.ปรีชา พันพิพัฒน์ ١٧.٠٠ – ١٣.٠٠ น. ٢. Information Technologies: Concepts, Types, อ.สุชาติ กิจธนะเสรี and IT Support อ.ปรีชา พันพิพัฒน์ 3. Networks and Collaboration as Business Solutions 6/6/53 ١٢.٠٠ – ٠٨.٠٠ น. 4. Database Systems Concept รศ.ดร.เอื้อน ปิ่นเงิน ผศ.ดร.สาธิษฐ์ นาคกระแสร์ ١٧.٠٠ – ١٣.٠٠ น. 5. Data modeling รศ.ดร.เอื้อน ปิ่นเงิน ผศ.ดร.สาธิษฐ์ นาคกระแสร์ 12/6/53 ١٢.٠٠ – ٠٨.٠٠ น. 6. E-Business and E-Commerce อ.ชูศกดิ์ ชำานาญยันตรกิจ ั 7. Mobile Commerce ١٧.٠٠ – ١٣.٠٠ น. 8. Social Networks in the Web 2.0 Environment อ.ชูศักดิ์ ชำานาญยันตร กิจ 9.Transaction Processing, Functional Applications 13/6/53 ١٢.٠٠ – ٠٨.٠٠ น. 10. Enterprise Systems: Supply Chains, ERP, CRM, อ.ชูศักดิ์ ชำานาญยันตรกิจ and KM 11. Interorganizational, Large-Scale, and Global Information Systems 13.١ – ٠٠7.٠٠ น. 12. Business Intelligence and Decision Support รศ.ดร.เอือน ปิ่นเงิน ้
 4. 4. Systems อ.ปรีชา พันพิพัฒน์ ١3.IT Strategy and Planning 19/6/53 08.١ – ٠٠2.٠٠ น. 14. Management IT Projects, Process Improvement รศ.ดร.เอือน ปิ่นเงิน ้ and Organizational Change อ.ปรีชา พันพิพัฒน์ 15. Impact of IT on Enterprises, Users, and the Environment 13.١ – ٠٠7.٠٠ น. 16. Acquiring and Developing Business Applications รศ.ดร.เอือน ปิ่นเงิน ้ and Infrastructure อ.ปรีชา พันพิพัฒน์ 17. Information Technology Econimics ٢٠/6/53 ١٢.٠٠ – ٠٨.٠٠ น. ١٨. Relational Database Concepts รศ.ดร.เอือน ปิ่นเงิน ้ ผศ.ดร.สาธิษฐ์ นาคกระแสร์ ١٧.٠٠ - ١٣.٠٠ น. ١٩. Relational Algebra รศ.ดร.เอือน ปิ่นเงิน ้ ผศ.ดร.สาธิษฐ์ นาคกระแสร์ วันเสาร์ที่ ٢٦ มิถุนายน ٢٥٥٣ เวลา ١٢.٠٠- ٩.٠٠ น. สอบไล่

×