Soukop seminarni prace

686 views

Published on

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
686
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Soukop seminarni prace

  1. 1. Masa r y ko va un i ve rz i t a Ekonomicko-správní fakultaStudijní obor: Podniková ekonomika a management INVESTOVÁNÍ V PODNIKU Seminární práce Autor: Jan Soukop Brno, 2012 1
  2. 2. ArgumentaceNásledující text je součástí mé seminární práce do předmětu „Nauka o podniku“. V textu sezabývám investováním a financováním podniku. Svou práce jsem zkrátil a upravil, aby délkoua účelem vyhovovala pro splnění úkolu. Dané téma mně bylo přiděleno vyučujícím, nicménějeho výběr mi velmi vyhovoval. Pro praktickou část jsem si zvolil podnik, ve kterém jsemv minulých letech chodil na brigády.AnotaceDaný text se nejprve zabývá teoretickým vymezením důležitých pojmů, jež jsou postupněpopsány v první části. Mezi tyto pojmy patří charakteristika investování, investic a jejichklasifikace. Ve druhé části je popsáno fungování investic v konkrétním podniku. Jsouvymezeny oblasti do kterých podnik investoval či teprve plánuje investovat. Konec článkupak nastiňuje možná rizika a předpokládaný vývoj podniku.Klíčová slova:Investice, Investování, Financování projektu, Analýza podniku, Investiční činnost 2
  3. 3. Investování v podniku1. Teoretické vymezení investování1.1 Charakteristika investování Investování je vynakládání zdrojů za účelem získání užitků, které jsou očekávány vdelším časovém období. Investování je samostatná činnost vydělená z financování acharakterizovaná velkou odpovědností a rizikem. Je to zacházení s dlouhodobým kapitálem.V rámci tohoto procesu dochází k pořizování investic. Příprava investičních projektů je spojena s investičním a finančním rozhodnutím.Z hlediska finančního řízení je nutno před vlastní realizací každého projektu, jako součástjeho přípravy učinit dvě rozhodnutí. Investiční rozhodnutí a finanční rozhodnutí. Zdroje financování projektu jsou důležité pro vyhodnocení efektivnosti investic.Struktura financování projektu by měla být navržena tak, aby byla zajištěna stabilitafinancování projektu s co nejnižšími náklady kapitálu vynaloženými na tyto zdroje.11 DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, flexibilita.2. upr. vyd. Praha: Ekopress, 2008, s. 123. ISBN 978-80-86929-44-6. 3
  4. 4. 1.2 Investice Investice jsou statky, které nejsou určeny k okamžité spotřebě, ale k výrobě dalšíchstatků (spotřebních i výrobních) v budoucnu. Jde tedy rovněž o odloženou spotřebu dobudoucna. Z finančního hlediska můžeme podnikové finance charakterizovat jakojednorázově vynaložené zdroje, které budou přinášet peněžní příjmy během delšíhobudoucího období. Nesprávně zaměřená a neefektivní investice může podniku způsobit vážné finančníproblémy a přivést podnik i bankrotu, zvláště pak podnik, je-li pořízena na dluh. Bez investicse však žádný podnik neobejde, v žádném případě pak podnik, který se chce rozvíjet a takobstát v konkurenci. Jedním z důležitých plánů podniku je proto investiční plán. Tento plánvychází nebo je přímo součástí strategického podnikatelského plánu, který stanovídlouhodobé cíle podniku. Pokud podniky sestavují samostatní investiční plány, vychází zestrategických cílů, které zabezpečují jednotlivými investičními projekty. Investiční činnost podniku představuje specifickou oblast jeho celkové aktivity, kteráje, jak již bylo uvedeno, zaměřena především na obnovu a rozšíření hmotného anehmotného investičního majetku. V menší míře může jít o investování do finančníhomajetku, do trvalého přírůstku oběžného majetku, do reklamy a výchovy pracovníků.Investování do finančního majetku je ve větším rozsahu typické především pro různé finančníkorporace.22 SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2001, s. 285-290. ISBN 80-247-9069-6. 4
  5. 5. 1.3 Klasifikace investic Z hlediska financování, účetnictví a daňových předpisů rozlišujeme třizákladní skupiny investic: Finanční investice, jako je nákup dlouhodobých cenných papírů, vklady doinvestičních a jiných společností, dlouhodobé půjčky, nákup nemovitostí, s cílem obchodovats nimi a získat úroky, dividendy nebo zisk. V účetnictví spadají pod položku finanční investice. Hmotné investice vytvářejí nebo rozšiřují výrobní kapacitu podniku. Jde ovýstavbu nových budov, staveb, nákup pozemků, strojů, výrobního zařízení a jinýchprostředků potřebných k další výrobě. Označují se jako stálá aktiva a jsou vedeny podpoložkou hmotný investiční majetek. Nehmotné investice je například nákup výrobně technických poznatkůtakzvaného know-how, dále pak licencí, softwaru, autorských práv.3Investiční mapa:3 SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2001, s. 292. ISBN 80-247-9069-6. 5
  6. 6. 2. Analýza konkrétního podniku Nyní představím charakteristiku společnosti z hlediska investování. V roce 2010 investovala společnost do pořízení nového dlouhodobého majetkucelkem 9 milionů korun. Tato částka byla rozdělena především na nákup pozemků, budov astaveb, jež tvořily téměř 8 milionů, a na pořízení nových strojů a příslušenství v hodnotě 1milion korun. Ve srovnání s předešlými roky došlo k poklesu investic, a to zejména v pořízenínových pozemků, staveb a strojů. V daném podniku nebyly vynaloženy v roce 2010 v oblasti výzkumu a vývoje žádnévýdaje, nicméně tato možnost není úplně uzavřená do budoucna, ale v přetrvávající krizi jepro podnik velmi riziková. Společnost pobírá zemědělské dotace a je zavázána hospodařitpodle zásad správné zemědělské praxe s ohledem na životní prostředí. Pobírání dotací jepodmíněno dodržováním podmínek „cross compliance“4, které obsahují zásady pro ochranuživotního prostředí. V následujícím období je primárním záměrem společnosti identifikovat rizika vývojespolečnosti a investovat s důrazem na ekonomickou návratnost s přihlédnutím k provoznímpotřebám jednotlivých středisek. Společnost bude investovat do výkupu pozemků,modernizace strojového parku, informačních technologií, vzdělání zaměstnanců a reklamy. Velkým rizikem je vzrůstající cena energetických vstupů, proto má vedení podnikuv plánu vyhledat možnosti energetických úspor. Vedení si dále vytyčilo za cíl důslednéuplatňování mzdových motivačních nástrojů a kvalifikované obsazení jednotlivých úrovnířízení.54 Cross Compliance. Ministerstvo zemědělství [online]. 2009[cit. 2012-03-21]. Dostupné z:http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/kontroly-podminenosti-cross-compliance/5 AGRO BRNO -TUŘANY, a.s. Účetní uzávěrka za rok 2010. Brno, 2011. Dostupné z: http://www.agro-turany.cz/download/uz2010.pdf 6
  7. 7. Použitá literatura a internetové zdroje1)SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika: analýza, investování, oceňování, riziko, flexibilita.2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2001, 475 s. ISBN 80-247-9069-6.Tento zdroj jsem vybral především pro jeho úzkou souvislost s mým tématem. V publikaci jevelmi dobře popsáno fungování investic, proto jsem v teoretické části nejvíce vycházel z tétopublikace. Jeho autorem je významný profesor M. Synek, který se celoživotně zabývámanažerskou ekonomikou.2)AGRO BRNO -TUŘANY, a.s. Účetní uzávěrka za rok 2010. Brno, 2011. Dostupné z:http://www.agro-turany.cz/download/uz2010.pdfTento dokument je zásadní pro praktickou část, jelikož jsou v něm konkrétní data z podniku,která jinde nejsou k dispozici. Je to oficiální dokument od vedení podniku.3)Cross Compliance. Ministerstvo zemědělství [online]. 2009[cit. 2012-03-21]. Dostupné z:http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/kontroly-podminenosti-cross-compliance/Odkaz, ve kterém je popsán princip „Cross Compliance“, použitý v textu. Ačkoliv není uvedenautor, tak jej považuji za důvěryhodný zdroj, jelikož pochází z oficiálních stránek ministerstvazemědělství.další zdroje:Postup Ministerstva průmyslu a obchodu při udělování investičních pobídek v režimu zákona č. 72/2000 Sb., veznění pozdějších předpisů po 1.lednu 2007. In: ING. DROBNÍKOVÁ, Eva. Ministerstvo průmyslu a obchodu[online]. 10.1.2007 [cit. 2012-03-21]. Dostupné z: http://www.mpo.cz/dokument26071.html 7
  8. 8. AGRO BRNO -TUŘANY, a.s. Výroční zpráva za rok 2010. Brno, 2011. Dostupné z: http://www.agro-turany.cz/index.php?id=profil-spolecnosti&zpr=ano#posunDLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování,riziko, flexibilita. 2. upr. vyd. Praha: Ekopress, 2008, 192 s. ISBN 978-80-86929-44-6. 8

×