Bao cao thuong_nien_2010

601 views
528 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
601
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bao cao thuong_nien_2010

 1. 1. Báo cáo thư ng niên 2010 CÔNG TY CP CH NG KHOÁN NH T B N BÁO CÁO THƯ NG NIÊN CÔNG TY C PH N CH NG KHOÁN NH T B N Năm 2010- Tên công ty: CÔNG TY C PH N CH NG KHOÁN NH T B N- Tên giao d ch b ng ti ng Anh: JAPAN SECURITIES INCORPORATED- Tên vi t t t: JSI- a ch tr s chính: T ng 3&4, Tòa nhà Viglacera-Exim, s 2 Hoàng Qu c Vi t, C u Gi y, Hà N i- i n tho i: 84-4-3791.1818 Fax: 84-4-3791.5808- Email: info@japan-sec.vn- Website: www.japan-sec.vn- Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh s : 103/UBCK-GP do y ban Ch ng khoán Nhà nư c c p ngày 16/01/2009.- Mã s thu : 0103248669- V n i u l (tính n 31/12/2010): 41.000.000.000 VN (b n mươi m t t ng)- Ngành ngh kinh doanh: • Ho t ng môi gi i ch ng khoán; • Ho t ng lưu ký ch ng khoán; • Ho t ng tư v n u tư.I. L CH S HO T NG C A CÔNG TY1. Nh ng s ki n quan tr ng: 1.1 Quá trình thành l p và phát tri n: Công ty CP ch ng khoán Nh t B n ư c UBCKNN c p Gi y phép thành l p vàho t ng s 103/UBCK-GP ngày 16 tháng 1 năm 2009, có tr s chính t i t ng 3&4,Tòa nhà Viglacera-Exim, s 2 Hoàng Qu c Vi t, C u Gi y, Hà N i. Công ty ư cthành l p b i T ng công ty Viglacera và có s tham gia c a các c ông Nh t B n làCông ty Ch ng khoán Aizawa, Công ty Japan Asia Holdings và Công ty u tưTanamark v i t ng v n i u l là 41.000.000.000 VND. Trong năm 2010 và nh ng tháng u năm 2011, công ty ã ư c c p các gi y phépvà quy t nh b sung sau: - Gi y phép s a i s 310/UBCK-GP ngày 11/3/2010 UBCKNN c p, cho phép công ty i tên thành Công ty C ph n Ch ng khoán Nh t B n. - Gi y phép s a i s 05/GP C-UBCK ngày 21/1/2011 UBCKNN c p, cho phép thay i T ng Giám c m i kiêm ngư i i di n trư c pháp lu t là ông Hiramoto Hiroshi. Trang 1/ 32
 2. 2. Báo cáo thư ng niên 2010 CÔNG TY CP CH NG KHOÁN NH T B N1.2 Các s ki n khác trong năm 2010: - Tham gia giao d ch tr c tuy n v i S Giao d ch Ch ng khoán Hà N i; - K t n i giao d ch v i sàn UpCOM; - K t n i v i Trung tâm Lưu ký Ch ng khoán qu n lý s dư ch ng khoán; - Tháng 1/2011, H i ng Qu n tr quy t nh thay i thành viên H i ng Qu n tr , mi n nhi m ông Yokoyama Norio, b nhi m ông Hiramoto Hiroshi. Sau ó, quy t nh này ã ư c i h i ng C ông chu n y vào tháng 3/2011.2. nh hư ng phát tri n: Là công ty ch ng khoán u tiên Vi t Nam có s tham gia i u hành c a chuyêngia Nh t B n và r t có l i th trong vi c thu hút khách hàng Nh t, Công ty CP Ch ngkhoán Nh t B n ang hư ng t i m c tiêu tr thành công ty d n u trong lĩnh v c môigi i ch ng khoán cho khách hàng nư c ngoài và s tr thành c u n i gi a th trư ngv n Vi t Nam và nhà u tư Nh t B n. Tri t lý kinh doanh c a chúng tôi là: Trung th c và Tin c y; n nh và Ch t lư ng; Phát tri n và C ng hi n. Trong trung và dài h n, Công ty CP Ch ng khoán Nh t B n t p trung vào cácchi n lư c và phương pháp sau ây: - Tri n khai chi n d ch marketing tăng khách hàng t ch c nư c ngoài; - Thành l p i ngũ kinh doanh nh m ti p c n các tài kho n l n, bao g m c các tài kho n t ch c trong nư c; - y m nh giao d ch tr c tuy n cho các tài kho n nh ; - Nâng cao hi u qu c a h th ng công ngh thông tin; - Thành l p nhóm nghiên c u khác m r ng ph m vi khách hàng; - Tri n khai ho t ng marketing phát tri n ho t ng kinh doanh c a qu .II. BÁO CÁO C A H I NG QU N TR :1. Nh ng nét n i b t c a k t qu ho t ng trong năm 2010: - Năm 2010, công ty ã xóa ư c toàn b ph n l lũy k c a năm 2009 là 2,7 t ng, và ã b t u có lãi dù chưa cao và chưa t ư c kỳ v ng c a i h i ng c ông 2010 ra; - Cũng trong năm 2010, H i ng Qu n tr ã ch o công ty th c hi n các th t c pháp lý liên quan thay i T ng Giám c và K toán trư ng c a Công ty; - phù h p v i tình hình th c t cũng như th c ti n ho t ng c a công ty, H i ng Qu n tr ã phê duy t xu t c a T ng Giám c Công ty v vi c thay i cơ c u nhân s trong công ty. Theo ó, phòng Môi gi i Giao d ch trư c ây ư c tách thành 3 phòng ch c năng riêng bi t: phòng Môi gi i Giao d ch, phòng Lưu Trang 2/ 32
 3. 3. Báo cáo thư ng niên 2010 CÔNG TY CP CH NG KHOÁN NH T B N ký, và phòng Kinh doanh. Như v y, hi n nay, Công ty CP Ch ng khoán Nh t B n ã có t ng c ng 7 phòng ban ch c năng v i 40 nhân viên. Nh s p x p t ch c l i m t cách h p lý , hi u su t công vi c ã ư c nâng lên rõ r t.2. Tóm t t m t s ch tiêu v ho t ng s n xu t kinh doanh c a Công ty năm 2010: ( ơn v : ng) TT Ch tiêu Năm 2010 1 T ng tài s n 43.078.407.051 2 V n CSH 41.635.588.435 3 T ng doanh thu 15.831.345.153 Trong ó: lãi ti n g i ngân hàng 3.709.835.636 4 Chi phí ho t ng kinh doanh 7.887.088.386 5 Chi phí qu n lý doanh nghi p 4.695.058.154 Trong ó: Kh u hao TSC 1.435.001.645 6 L i nhu n trư c thu 3.515.107.703 7 Lao ng bình quân 30 3. Tình hình th c hi n so v i k ho ch:- Trong n a u năm 2010, JSI ã hoàn thành vi c t ch c, tri n khai d ch v và các k t n i v i m t s các ơn v khác, và cung c p nh ng s n ph m d ch v môi gi i cơ b n. L i nhu n trong giai o n này không t m c k ho ch ra.- Trong n a cu i năm, JSI ã thay i k ho ch kinh doanh cho phù h p v i tình hình, và ã thu ư c k t qu t t trong tháng 7 và tháng 8. Tuy nhiên cũng không th t ư c l i nhu n như k ho ch ra trong nh ng tháng ti p theo do s s t gi m c a th trư ng.- L i nhu n trư c thu thu ư c c a toàn năm 2010 kho ng 3,5 t ng, t 41% k ho ch do i h i ng C ông 2009 ra.4. Tri n v ng và k ho ch trong tương lai:4.1 K ho ch phát tri n kinh doanh:- JSI s t p trung ch y u vào phân khúc khách hàng nư c ngoài / trung h n, c bi t là khách hàng t ch c, trong khi r t nhi u ngư i cho r ng ây là m t th ph n khó trong n a u năm.- JSI d tính m c thu nh p năm 2011 d a trên nh ng k ch b n ưa ra, và k ho ch marketing tăng lư ng khách hàng m i.- M c l i nhu n trư c thu c a năm 2011 d tính t 13,83 t ng, tương ương ROE 33%. Trang 3/ 32
 4. 4. Báo cáo thư ng niên 2010 CÔNG TY CP CH NG KHOÁN NH T B N4.2 K ho ch l i nhu n: Nh ng ngày u năm m i 2011, th trư ng ch ng khoán ã ón nh n nh ng tinkhông m y kh quan: tình hình th gi i b t n, lãi su t m c cao, tâm lý nhà u tưchưa n nh, m t giá ti n ng,… Tuy v y, n u ánh giá tình hình hi n nay và xuhư ng th trư ng ch ng khoán s p t i thì không ph i là không có cơ h i, không chcho các nhà u tư mà còn c cho các công ty ch ng khoán, nh t là trong trung và dàih n khi tin x u ã ph n ánh khá nhi u vào giá c phi u. Theo ó, k ho ch H QT t ra cho Ban Giám c Công ty trong năm 2011 là: - D tính thu nh p t kho ng 30 t ; - D tính chi tiêu t kho ng 17 t ; - D tính m c l i nhu n trư c thu t kho ng 13 t .III. BÁO CÁO C A BAN GIÁM C1. Báo cáo tình hình tài chính: Năm 2010STT Ch tiêu ơn v tính Kỳ báo cáo Cơ c u tài s n 1 - Tài s n dài h n/ T ng tài s n % 8.09 - Tài s n ng n h n/ T ng tài s n 91.91 Cơ c u ngu n v n 2 - N ph i tr / T ng ngu n v n % 3.35 - Ngu n v n ch s h u/ T ng ngu n v n 96.65 Kh năng thanh toán 3 - Kh năng thanh toán nhanh L n 27.44 - Kh năng thanh toán hi n hành 27.06Phân tích các h s phù h p trong lĩnh v c kinh doanh: S li u ngày Yêu c u theoSTT Ch tiêu 31/12/2010 qui nh 1 V n kh d ng/ N i u ch nh 2231% 6% 2 Giá tr tài s n c nh/ V n i u l 1.25% < 50% 3 T ng n / V n ch s h u 0.034 l n <6l n 4 Tài s n ng n h n/ N ng n h n 27.44 l n >1l n T ng c ngGiá tr s sách t i th i i m 31/12/2010:T ng giá tr tài s n c a Công ty CP Ch ng khoán Nh t B n theo s sách t i th i i m31/12/2010 là 43.078.407.051 ng. Giá tr s sách c a m i c phi u là 10.507 ng. Trang 4/ 32
 5. 5. Báo cáo thư ng niên 2010 CÔNG TY CP CH NG KHOÁN NH T B NT ng s c phi u theo t ng lo i:- C phi u thư ng: 4.100.000 c phi u (m nh giá 10.000 VN );- C phi u ưu ãi: không có.S lư ng c phi u ang lưu hành theo t ng lo i:- C phi u thư ng: 4.100.000 c phi u (m nh giá 10.000 VN );- C phi u ưu ãi: không có.S lư ng c phi u d tr , c phi u qu theo t ng lo i: không có.C t c, l i nhu n chia cho c ông: n th i i m 31/12/2010, công ty không th c hi n chia c t c 2010 theo nghquy t t i cu c h p i h i ng C ông thư ng niên năm 2011 do ph n l i nhu n sauthu thu ư c t năm 2010, sau khi tr i ph n l lũy k t năm 2009, còn l i quá nh .2. Báo cáo k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh:2.1 Cơ c u khách hàng: T i th i i m 31/12/2010, Công ty CP ch ng khoán Nh t b n có 916 tài kho n utư ch ng khoán, trong ó: - Khách hàng cá nhân Vi t Nam: 685 tài kho n; - Khách hàng t ch c Vi t Nam: 1 tài kho n; - Khách hàng cá nhân nư c ngoài: 225 tài kho n; - Khách hàng t ch c nư c ngoài: 5 tài kho n.2.2 Cơ c u doanh thu c a công ty: ( VT: tri u ng) Năm 2010STT Ch tiêu Giá tr T tr ng 1 Doanh thu ho t ng môi gi i ch ng khoán 11.202 69.59% - Môi gi i ch ng khoán KH n i a 1.567 9.73% - Môi gi i ch ng khoán KH nư c ngoài 9.635 59.86% 2 Doanh thu khác 4.895 30.41% T ng c ng 16.097 100%K t qu kinh doanh c a công ty trong năm 2010 không t ư c ch tiêu l i nhu ntheo k ho ch do: - Giá tr giao d ch c a phân khúc khách hàng nư c ngoài, c bi t là t ch c, trong n a u năm m c th p, lý do là b i nh ng quy nh m i Nh t B n, theo ó, h không còn Vi t Nam trong danh sách nh ng th trư ng ư c khuy n ngh u tư n a; Trang 5/ 32
 6. 6. Báo cáo thư ng niên 2010 CÔNG TY CP CH NG KHOÁN NH T B N- Trong bi u VN Index năm 2010, giá tr giao d ch c th trư ng s t gi m m nh và liên ti p t tháng 4 n tháng 11, theo ó, phí giao d ch các công ty ch ng khoán thu ư c t ho t ng môi gi i và các d ch v tài chính cũng gi m. Công ty CP Ch ng khoán Nh t B n ương nhiên b nh hư ng l n b i vi c này, do công ty ch có duy nh t nghi p v môi gi i giao d ch ch ng khoán;- M t khác, xu hư ng năm qua c a các công ty ch ng khoán l n là gi m d n t tr ng c a ho t ng t doanh và tăng d n t tr ng c a Doanh thu khác và Doanh thu môi gi i. Trong i u ki n ho t ng t doanh không thu n l i thì vi c phát tri n ho t ng môi gi i r t quan tr ng. Tuy v y, doanh thu môi gi i thư ng không chi m t tr ng cao mà doanh thu và l i nhu n l i n t Doanh thu khác. Trong khi ó, doanh thu c a công ty v n còn ph thu c chính vào phí môi gi i, c bi t là t phân khúc khách hàng t ch c nư c ngoài.3. Nh ng ti n b công ty ã t ư c:- Xây d ng và ban hành h th ng quy nh, quy trình nghi p v trong các lĩnh v c ho t ng. Liên t c c i ti n và hoàn thi n các quy trình nghi p v nâng cao ch t lư ng d ch v ng th i giúp công ty ki m soát ư c r i ro;- Lư ng khách hàng m m i tài kho n và giao d ch ngày càng tăng, c bi t là m ng khách hàng t ch c nư c ngoài ã t ư c nh ng thành qu áng k ;- Không ng ng nâng cao ng l c làm vi c và năng l c chuyên môn c a nhân viên, duy trì i ngũ nhân viên n nh.4. K ho ch phát tri n trong tương lai:- y m nh công tác qu ng bá thương hi u, t o n tư ng t t i v i khách hàng và i tác;- y m nh marketing khách hàng t ch c nư c ngoài, tìm hi u nhu c u c a h v th trư ng Vi t Nam ưa ra nh ng s n ph m d ch v phù h p;- Tri n khai ho t ng marketing i v i nhóm khách hàng cá nhân nư c ngoài m c tiêu b ng cách t ch c các bu i h i th o t i Nh t B n ho c Vi t Nam và cung c p thêm thông tin có ch t lư ng cao v th trư ng ch ng khoán Vi t Nam i v i các nhóm khách hàng;- Thúc y vi c l p và tri n khai k ho ch marketing i v i các nhà u tư trong nư c;- Hoàn thi n cơ s thông tin cung c p cho khách hàng;- B sung d li u, làm phong phú n i dung Website c a công ty;- Nâng c p các ph n m m t o ti n ích t i a cho khách hàng ng th i nâng cao ch t lư ng qu n lý và s d ng c a ngư i s d ng trong công ty. Trang 6/ 32
 7. 7. Báo cáo thư ng niên 2010 CÔNG TY CP CH NG KHOÁN NH T B NIV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH Trang 7/ 32
 8. 8. Báo cáo thư ng niên 2010 CÔNG TY CP CH NG KHOÁN NH T B N Trang 8/ 32
 9. 9. Báo cáo thư ng niên 2010 CÔNG TY CP CH NG KHOÁN NH T B N Trang 9/ 32
 10. 10. Báo cáo thư ng niên 2010 CÔNG TY CP CH NG KHOÁN NH T B N Trang 10/ 32
 11. 11. Báo cáo thư ng niên 2010 CÔNG TY CP CH NG KHOÁN NH T B N Trang 11/ 32
 12. 12. Báo cáo thư ng niên 2010 CÔNG TY CP CH NG KHOÁN NH T B N Trang 12/ 32
 13. 13. Báo cáo thư ng niên 2010 CÔNG TY CP CH NG KHOÁN NH T B N Trang 13/ 32
 14. 14. Báo cáo thư ng niên 2010 CÔNG TY CP CH NG KHOÁN NH T B N Trang 14/ 32
 15. 15. Báo cáo thư ng niên 2010 CÔNG TY CP CH NG KHOÁN NH T B N Trang 15/ 32
 16. 16. Báo cáo thư ng niên 2010 CÔNG TY CP CH NG KHOÁN NH T B N Trang 16/ 32
 17. 17. Báo cáo thư ng niên 2010 CÔNG TY CP CH NG KHOÁN NH T B N Trang 17/ 32
 18. 18. Báo cáo thư ng niên 2010 CÔNG TY CP CH NG KHOÁN NH T B N Trang 18/ 32
 19. 19. Báo cáo thư ng niên 2010 CÔNG TY CP CH NG KHOÁN NH T B N Trang 19/ 32
 20. 20. Báo cáo thư ng niên 2010 CÔNG TY CP CH NG KHOÁN NH T B N Trang 20/ 32
 21. 21. Báo cáo thư ng niên 2010 CÔNG TY CP CH NG KHOÁN NH T B N Trang 21/ 32
 22. 22. Báo cáo thư ng niên 2010 CÔNG TY CP CH NG KHOÁN NH T B N Trang 22/ 32
 23. 23. Báo cáo thư ng niên 2010 CÔNG TY CP CH NG KHOÁN NH T B N Trang 23/ 32
 24. 24. Báo cáo thư ng niên 2010 CÔNG TY CP CH NG KHOÁN NH T B NV. B N GI I TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KI M TOÁN1. Ki m toán c l p: ơn v ki m toán c l p: Công ty TNHH Ki m toán và tư v n NEXIA ACPA2. Ý ki n ki m toán c l p: Trang 24/ 32
 25. 25. Báo cáo thư ng niên 2010 CÔNG TY CP CH NG KHOÁN NH T B NVI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN - Công ty n m gi trên 50% v n c ph n/v n góp c a t ch c công ty: không có; - Công ty có trên 50% v n c ph n/v n góp do t ch c, công ty n m gi : không có; - Tình hình u tư vào các công ty có liên quan: không có; - Tóm t t v ho t ng và tình hình tài chính c a các công ty liên quan: không có.VII. T CH C VÀ NHÂN S1. Cơ c u t ch c c a công ty: H i ng ưa ra các quy t nh và k ho ch trung và dài Qu n tr h n phát tri n công ty. Ban i u hành và qu n lý công ty, ch u trách nhi m Giám c trư c pháp lu t v m i ho t ng c a công ty. Thi t l p cơ ch giám sát và qu n lý m i ho t ng c a công ty b ng các Ki m soát nguyên t c nh m gi m thi u r i ro. n ib Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng Môi gi i Lưu ký Kinh doanh Marketing K toán IT HCNS- - M và - Qu n lý Phát tri n Phát tri n Ch u trách Qu n lý và Qu n lý- qu n lý tài s dư tài các d ch v các d ch v nhi m v i phát tri n ngu n nhân kho n; kho n giao và chương và chương toàn b các ng l c và ph- - Nh n và d ch và trình ch trình ch ho t ng d ng công trách các- thnh. hi n l c chuy n ti n - Th c hi n y u cho KH trong y u cho KH nư c tài chính c a công ngh thông tin c a t t công vi c hành chính - Thông quy n. nư c - ngoài ty. c các b c a công báo k t qu - Các giao áp ng áp ng ph n trong ty.- giao d ch. d ch nhu c u nhu c u công ty. chuy n ti n KH & thu KH & thu và d ch vu hút thêm hút thêm tài chính. KH m i. KH m i.- Tóm t t lý l ch c a các cá nhân trong Ban Giám c:1. Ông Hiramoto Hiroshi – T ng Giám c • Gi i tính: Nam • Ngày, tháng, năm sinh: 24/10/1956 • Nơi sinh: Nh t B n • Qu c t ch: Nh t B n • H chi u s : TK1781938 c p ngày: 06/05/2010 t i: Nh t B n • Nơi ăng ký h kh u thư ng trú: 2-8-12 Kashiwa-city, Chiba, Nh t B n • Ch hi n t i: Phòng 116, Somerset West Lake Hà N i, 245D Th y Khuê, Ba ình, Hà N i • Trình văn hoá: 12/12 • Trình chuyên môn: Ho ch nh tài chính và môi gi i ch ng khoán • Quá trình công tác: Trang 25/ 32
 26. 26. Báo cáo thư ng niên 2010 CÔNG TY CP CH NG KHOÁN NH T B N Th i gian Nơi làm vi c Ch c v1981–1987 Công ty Mitusi Ocean Developing and Engineering1987–1989 Công ty Digital Quipment Japan1989–1998 Công ty Ch ng khoán Tokyo Trư ng phòng K ho ch, kh o sát và ng d ng s n ph m1998–2006 Công ty Ch ng khoán Tokyo Phó phòng Qu n lý Qu u tư2006–2007 Công ty Ch ng khoán Japan Trư ng phòng phát tri n s n ph m Asia d ch v2007–2008 Công ty Ch ng khoán Japan Giám c b ph n phát tri n d ch v Asia2008–2010 Công ty Ch ng khoán Japan y viên H i ng Qu n tr kiêm Asia Giám c b ph n phát tri n d ch v2010 - nay Công ty Ch ng khoán Japan y viên H i ng Qu n tr kiêm Asia Giám c b ph n K ho ch và Kinh doanh Ch ng khoán2. Ông Chu Văn Hùng – Phó T ng Giám c • Gi i tính: Nam • Sinh ngày: 5/1/1968 • Nơi sinh: Thái Nguyên • Qu c t ch: Vi t Nam • S CMTND: 011895917 C p ngày: 24/12/1998 t i: Hà N i • Nơi ăng ký h kh u thư ng trú: P51 C4 Nghĩa Tân, C u Gi y, Hà N i • Ch hi n t i: P51 C4 Nghĩa Tân, C u Gi y, Hà N i • i n tho i cơ quan: 04-3791 1818 • Trình văn hóa: 12/12 • Trình chuyên môn: Th c sĩ kinh t • Quá trình công tác: Th i gian Nơi làm vi c Ch c v Cán b nghi p v / Thư ký T ng1992-1999 Ngân hàng công thương Vi t nam Giám c Trang 26/ 32
 27. 27. Báo cáo thư ng niên 2010 CÔNG TY CP CH NG KHOÁN NH T B N Phó trư ng ban thông tin và truy n1999-2004 Ngân hàng công thương Vi t nam thông Công ty ch ng khoán Ngân hàng2005-2006 Trư ng phòng công thương Vi t nam Công ty CP ch ng khoán ông 2007 Giám c kh i Nam Á 2008 Công ty CP ch ng khoán Tân T o T ng Giám c Ngân hàng thương m i CP Hàng 2009 Phó phòng qu n lý r i ro h i Vi t nam 9/2009 Công ty CP ch ng khoán Nh t Phó T ng Giám c n nay B n- Thay i T ng Giám c i u hành, b nhi m Phó T ng Giám c: Ngày 21/1/2011 UBCKNN c p gi y phép s a i s 05/GP C-UBCK cho Công tyCP Ch ng khoán Nh t B n v vi c thay i T ng Giám c kiêm ngư i i di n trư cpháp lu t c a công ty. Theo ó, ông Hiramoto Hiroshi gi ch c v T ng Giám cthay th ông Yokoyama Norio.- Quy n l i c a Ban Giám c Ti n lương, thư ng và các quy n l i khác c a Ban Giám c ư c chi tr d a trênH p ng lao ng và quy ch lương c a công ty. - S lư ng cán b , nhân viên và chính sách i v i ngư i lao ng T ng s CBNV n th i i m 31/12/2010 là 40 CBNV, trong ó: Ban lãnh o tr cti p làm vi c t i Công ty 02 ngư i (TG , Phó TG ); 7 cán b qu n lý c p phòng (baog m c ông Phó TG kiêm trư ng Phòng Lưu ký). Công ty ã n nh ư c cơ c u tch c, nhân s , v n hành phù h p v i i u l và quy nh c a pháp lu t. Chính sách i v i ngư i lao ng t i công ty ư c th c hi n úng theo qui nhc a pháp lu t hi n hành, ch ãi ng và phúc l i t t.- Thay i thành viên H i ng qu n tr Trong năm 2010, ông Yokoyama Norio xin ư c mi n nhi m ch c danh thành viênH QT, theo ó, tháng 1/2011, H i ng Qu n tr quy t nh thay i thành viên H i ng Qu n tr , mi n nhi m ông Yokoyama Norio, b nhi m ông Hiramoto Hiroshi.Sau ó, quy t nh này ã ư c i h i ng C ông chu n y vào tháng 3/2011. - Thay i thành viên Ban ki m soát T i cu c h p i h i ng C ông c a Công ty tháng 1/2010, Ban ki m soát ãthay i 02 thành viên. Theo ó, ông Nguy n Vi t Dũng và ông Ngô Minh c xin ư c mi n nhi m ch c danh thành viên Ban ki m soát vì lý do cá nhân; i h i ã bnhi m bà Ph m Th Ng c Di p và bà ng Th Thanh Huy n thay th . Trang 27/ 32
 28. 28. Báo cáo thư ng niên 2010 CÔNG TY CP CH NG KHOÁN NH T B N - Thay i K toán trư ng Tháng 8/2010, th theo ơn xin t ch c c a bà Nguy n Th Thanh Dung, H i ngQu n tr ã ký quy t nh mi n nhi m bà Nguy n Th Thanh Dung kh i ch c danh Ktoán trư ng, theo ó b nhi m bà oàn Th H ng thay th .VIII. THÔNG TIN C ÔNG VÀ QU N TR CÔNG TY1. H i ng qu n tr , Ch t ch và Ban ki m soát:1.1 Thành viên và cơ c u c a H QT: - Ông Lê Minh Tu n – Ch t ch H QT; - Ông Nguy n Tr n Tu n Nghĩa – Thành viên H QT; - Bà Nguy n Th H ng Hà – Thành viên H QT; - Ông Yokoyama Norio – Thành viên H QT kiêm T ng Giám c Công ty; - Ông Kyu Eikan – Thành viên H QT; - Ông Aizawa Motoya – Thành viên H QT. Trong ó, có 05 thành viên c l p không i u hành ho t ng c a Công ty. Riêngông Yokoyama Norio là thành viên H i ng Qu n tr , kiêm T ng Giám c, tr c ti p i u hành m i ho t ng c a Công ty.1.2 Thành viên và cơ c u c a Ban ki m soát: - Bà Ph m Th Ng c Di p – Trư ng ban; - Bà ng Th Thanh Huy n – Thành viên; - Bà Hoàng Th Mai Lan – Thành viên.1.3 Ho t ng c a H QT- Công tác t ch c nhân s : • Ch o Ban giám c xây d ng mô hình t ch c m i cho phù h p v i ho t ng th c ti n c a công ty; • Hoàn thành vi c tuy n d ng, b nhi m cán b qu n lý, i u hành thu c th m quy n quy t nh c a H QT (b nhi m 01 T ng giám c, 01 K toán trư ng). • Sau m t th i gian i vào ho t ng, phù h p v i tình hình ho t ng, cơ c u t ch c c a công ty ư c s p x p thành 7 phòng: Môi gi i, Marketing, CNTT, K toán, HCNS, Kinh doanh, và Lưu ký. Công ty ã n nh ư c cơ c u t ch c, nhân s , v n hành phù h p v i i u l Công ty và quy nh c a pháp lu t.- Công tác qu n tr doanh nghi p: • H QT Công ty ã ban hành Quy ch làm vi c và ph i h p gi a H QT v i Ban giám c; • Phân công nhi m v cho các thành viên H QT ho t ng theo úng pháp lu t, i u l và các Quy ch , quy nh qu n lý n i b c a Công ty; Trang 28/ 32
 29. 29. Báo cáo thư ng niên 2010 CÔNG TY CP CH NG KHOÁN NH T B N • Duy trì ch h p thư ng kỳ hàng Quý nh hư ng, ch o ho t ng kinh doanh và công tác i u hành c a Ban giám c Công ty phù h p v i quy nh hi n hành c a pháp lu t. • H QT ã ban hành 7 ngh quy t, 4 quy t nh và các văn b n, ch th , h th ng quy ch , quy nh thu c th m quy n c a mình ph c v công tác ch o, qu n lý các m t ho t ng kinh doanh c a công ty m t cách khoa h c, hi u qu trên cơ s tuân th các quy nh c a pháp lu t Nhà nư c và phù h p v i c i m ngành ngh kinh doanh c a công ty.1.4 Ho t ng c a Ban ki m soát n i b Căn c theo quy nh c a pháp lu t và các quy nh hi n hành c a Công ty, Bph n KSNB ã l p k ho ch và ti n hành ki m tra v m i m t ho t ng c a Công tynh m m b o tính chính xác, tính tuân th . Qua công tác ki m tra, ki m soát nh kỳ,B ph n ki m soát n i b ã cung c p y thông tin liên quan t i Ban Giám ccó th ánh giá ho t ng c a các phòng ban, ki m soát r i ro và ti n hành i u ch nhcác sai sót (n u có). V i k t qu t ư c trong năm 2010, nhìn chung ho t ng h th ng KSNB Côngty ã phát huy ư c vai trò tích c c trong vi c h tr cho Ban i u hành ti n hànhki m tra, giám sát m i ho t ng c a Công ty tuân th úng các quy nh c a pháplu t v ch ng khoán cũng như các quy nh n i b Công ty nh m phòng ng a và h nch r i ro phát sinh trong quá trình ho t ng c a Công ty. C th h th ng Ki m soátn i b ã m b o: • Ki m soát vi c tuân th quy trình nghi p v c a các b ph n kinh doanh • Ki m toán n i b báo cáo tài chính • Giám sát t l v n kh d ng và các t l an toàn tài chính theo quy nh. • B o qu n, lưu tr tài s n c a khách hàng • Th c hi n nghiêm túc ch báo cáo và ch công b thông tin.1.5 Thù lao, các kho n l i ích khác và chi phí cho t ng thành viên H QT và thành viên Ban ki m soát: không có1.6 T l s h u c ph n và nh ng thay i trong t l n m gi c ph n c a thành viên H QT: S CMND/ T l H và tên (cá nhân)/ Tên công Ngày, nơi S lư ng cSTT h chi u/ v n ty (pháp nhân)/ a ch c p ph n Gi y KKD góp Công ty CP XNK Viglacera 03/03/2006 KKD s 1 Tr s : s 2 Hoàng Qu c Vi t, T i S KH 10% 410.000 0103011079 C u Gi y, Hà n i & T HN Trang 29/ 32
 30. 30. Báo cáo thư ng niên 2010 CÔNG TY CP CH NG KHOÁN NH T B N Nguy n Tr n Tu n Nghĩa CMND s 14/04/2005 2 a ch : 2A Nguy n H u Huân, 6% 246.000 011642549 T i CAHN Hoàn Ki m, Hà n i Nguy n Th H ng Hà CMND s 29/11/1997 3 a ch : 37 ê La Thành, ng 6% 246.000 012079749 T i CAHN a, Hà N i Aizawa Securities Co.,Ltd. KKD s a ch : 20-3 Chome 03/10/1933 4 01990103657 14,5% 594.500 Nihonbashi Chuo-ku, Tokyo, t i Tokyo 4 Japan,103-0027 Japan Asia Holdings (Japan) Limited KKD s 11/02/1964 5 a ch : 5F-Yusen Building, 01990104389 14,5% 594.500 t i Tokyo Marunouchi 2-3-2, Chioda-ku, 5 Tokyo, Japan.100-0005 Tanamark Investment Ltd. 15/06/1999 a ch : Suite 1201, 12/F. Tower KKD s 6 t i 20% 820.000 1, Admiralty centre, 18 Harcout 80355 H ng Kông road, Hongkong2. Các d li u th ng kê v c ông2.1 C ông Nhà nư c: Không có2.2. Cơ c u c ông: T l v n S v n góp STT C ông góp (VN ) T ch c 59 % 24.190.000.000 Trong ó: 1 T ch c nư c ngoài 49 % 20.090.000.000 T ch c Vi t nam 10 % 4.100.000.000 2 Cá nhân 41 % 16.810.000.0002.3. C ông sáng l p: Thông tin chi ti t v cơ c u c ông sáng l p: S CMND/ T l S lư ng c H và tên (cá nhân)/ Tên công Ngày, nơi STT h chi u/ v n ph n ty (pháp nhân)/ a ch c p Gi y KKD góp 1 Cty CP XNK Viglacera KKD s 03/03/2006 10% 410.000 Tr s : s 2 Hoàng Qu c Vi t, 0103011079 T iS K C u Gi y, Hà N i ho ch và Ngành ngh : kinh doanh XNK u tư HN NVL xây d ng, XK lao ng Trang 30/ 32
 31. 31. Báo cáo thư ng niên 2010 CÔNG TY CP CH NG KHOÁN NH T B N 2 Nguy n Tr n Tu n Nghĩa 011642549 14/04/2005 6% 246.000 Năm sinh: 1972 T i CAHN Ngh nghi p: T ng giám c công ty Viglacera-Exim a ch : 2A Nguy n H u Huân, Hoàn Ki m, Hà n i 3 Nguy n Th H ng Hà 012079749 29/11/1997 6% 246.000 Năm sinh: 1970 T i CAHN Ngh nghi p: Ch t ch H QT t p oàn HANCO a ch : 37 ê La Thành, ng a, Hà N i 4 Ph m H ng Châu 011983403 28/8/1996 1% 41.000 Năm sinh: 1971 T i CAHN a ch : 15 Lò Sũ, Hai Bà Trưng, Hà n i Trong năm 2009, ông Ph m H ng Châu – c ông sáng l p – ã chuy n như ng205.000 c phi u tương ương 5% t l v n góp cho thành viên sáng l p khác là Côngty CP XNK Viglacera.2.4. C ông nư c ngoài: T l S lư ng c H và tên (cá nhân)/ Tên công ty (pháp Ngành ngh ho t STT v n ph n nhân)/ a ch ng góp Aizawa Securities Co.,Ltd. Ch ng khoán, 1 a ch : 20-3 Chome Nihonbashi Chuo- 14,5% 594.500 u tư tài chính ku, Tokyo, Japan,103-0027 Japan Asia Holdings (Japan) Limited Ch ng khoán, 2 a ch : 5F-Yusen Building, Marunouchi 14,5% 594.500 u tư tài chính 2-3-2, Chioda-ku, Tokyo, Japan.100-0005 Tanamark Investment Ltd. a ch : Suite 1201, 12/F. Tower 1, Ch ng khoán, 3 20% 820.000 Admiralty centre, 18 Harcout road, u tư tài chính Hongkong Trang 31/ 32
 32. 32. Báo cáo thư ng niên 2010 CÔNG TY CP CH NG KHOÁN NH T B N 2.5 Thông tin chi ti t v t ng c ông l n trong nư c: (c ông n m trên 5% cph n c a công ty) S gi y N i CMND/s a ch thư ng dung H và tên/tên giao d ch Gi y Ngày thaySTT trú/ a ch tr thay i i v i t ch c CN KKD, i s chính t l s ngày c p, nơi h u c p Công ty CP u tư và Xu t 0103011079 S 2 Hoàng nh p kh u Viglacera. c p ngày Qu c Vi t, 1 Ngành ngh h : kinh doanh 3/3/2006 b i S Phư ng Nghĩa 10% XNK NVL xây d ng, xu t KH & T Hà ô, C u Gi y, kh u lao ng N i Hà n i. S 2A Nguy n Nguy n Tr n Tu n Nghĩa 011642549 c p H u Huân, Năm sinh: 1972 ngày 14/4/2005 Phư ng Hàng 2 Ngh nghi p: T ng Giám c 6% t i CA TP Hà Bu m, Qu n Công ty CP u tư và XNK n i Hoàn Ki m, Hà Viglacera n i. Nguy n Th H ng Hà 012079749 c p 37 ê La Năm sinh: 1970 ngày Thành, Qu n 3 6% Ngh nghi p: Ch t ch 29/11/1997 t i ng a, Hà H QT T p oàn Hanco CA TP Hà n i n i. Tăng t Phan Th V nh 011670882 c p 17 ngõ 62 Ng c l s ngày 4 Năm sinh: 1974 Hà, Ba ình, h ut 17/03/2010 22/09/2006 t i Ngh nghi p: Kinh doanh Hà N i 0% lên Hà N i 6.62% Hà N i, Ngày 31 tháng 03 năm 2011 CÔNG TY CP CH NG KHOÁN NH T B N T ng Giám c ( ã ký) HIRAMOTO HIROSHI Trang 32/ 32

×