uzemni plan volyne

622 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
622
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
254
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

uzemni plan volyne

  1. 1. k.ú. N k.ú. Volyn , LEGENDA III/1703 NIHOŠOVICE Územní plán Volyn Z Z SN L PLOCHY S ROZDÍLNÝM VYUŽITÍM ÚZEMÍ SN R 1 PLOCHY STABILIZOVANÉ Z SO SILNICE I. T ÍDY Z HLAVNÍ VÝKRES R SN B R Z Z SN R L SILNICE III. T ÍDY RBC 0 2 OV OV VS L PLOCHY OB ANSKÉHO VYBAVENÍ VS PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ ŽELEZNI NÍ TRA L V k.ú. Nihošovice Z PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ - skladování a drobná výroba VSs B P PLOCHY T ŽBY NEROST TN SN B L TI R SN L IP J SN XI TI PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY R R PLOCHY REKREACE VP VP INFORMATIVNÍ ÚDAJE PLOCHY VE EJNÝCH PROSTRANSTVÍ L R Z B P OV 704 ŠÍ TRASA - NÁVRH P P LBK 16 PLOCHY BYDLENÍ P L Z B P VYBRANÉ MÍSTNÍ KOMUNIKACE SN k.ú. Volyn PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SILNICE II. T ÍDY SN SN II I/1 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA PLOCHY ZM N SO ern tice, Starov, Ra í u Nišovic a Zechovice L A tice B I/17 0 R Z 12 3 Z ÍSELNÉ OZNA ENÍ NAVRŽENÝCH PLOCH L SN Z OZNA ENÍ VYUŽITÍ PLOCH B MOK ADY L PLOCHY LESNÍ V PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁ SKÉ Z PLOCHY ZEM R P SN Z Z R LBK 15 Z SN IP I Z SN DI B SN P P SN Z V SN Z IP G IP I SN TI SN Z Z TI 7 B B P SO TI L L IP L Z Z SN L SN Z SN LBC 14 P V Z SN OV 8 Z Z R 21 OV L Z TI SN Z R 20 Z OV B R VP 16 B Z R B 22 SN B VP B B Z IP N SN SN SN L SN L SN N 016 III/17 SN IP O SN SN SN VP Z Z B 24 Z SN SN SN B SN L SN SN B B IP O B VP VP B SN SN Z Z IP P SN Z V VP SN SN SN SN VP SN SN SN DI SN Z Z DI Z V SN SN VP B B SN LBC 9 ICE RBC 0 B Regionální biocentrum v k.ú. Volyn RBC 797 SN OV RBK 0 Regionální biokoridor v k.ú. Volyn a k.ú. ern tice Regionální biokoridor v k.ú. Starov a k.ú. Zechovice RBK 354 Regionální biokoridor v k.ú. ern tice RBK 356 B 36 Regionální biokoridor v k.ú. SN R k.ú. Nišovice Z 25194771, DI CZ25194771, mobil 605 277 998 MICHAELA KRÁTKÁ 2A I/4 RK PE IM V ÍSLO PARÉ 1 B SN PO IZOVATEL ÍSLO JEDNACÍ Z SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP VYDAL STSKÝ Ú AD STRAKONICE Odbor rozvoje, odd. územního plánování Ing. Helena Ondrášková Oprávn ná ú ední osoba po izovatele P DATUM VYV ŠENÍ ZASTUPITELSTVO M STA VOLYN starosta - Ing. Václav Valhoda IP R B LBC 5 DATUM VYDÁNÍ SN SN RBK 353 Z IP CH L VS Z VS DATUM NABYTÍ Ú INNOSTI L SN L SN Z SN IP CH SN SN Z Z DI IP R SN SN Z RBK 353 Z ÚNOR 2013 KRESLIL ÍSLO VÝKRESU Z VP SN SN L 1 : 5 000 Projektový ateliér AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav Dan k ZÁZNAM O Ú INNOSTI DI B 39 Z Z ern tice a k.ú. Ra í u Nišovic 76_2007 Husova 4, . Bud jovice, 370 01, tel. 387 311 238 DATUM L Z B u kyn HLAVNÍ VÝKRES B 38 B k.ú. Naho any ÍSLO ZAKÁZKY ÍTKO R SN SO VÝKRES SN SN SN B 40 Z NÁVRH ÚP ÁST OV SN B ÚZEMNÍ PLÁN VOLYN Regionální biocentrum v k.ú. ern tice OV B SN IP H DI P V DI SN SN SN SN B DI SN SN DI VS 35 SN B SN V B VP VP Starov B B B B NAVRŽENÉ PLOCHY PRO ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY Z Z L SN Z V SN SN LBK 6 SN SN Z R LBK 4 Z VS SN SN SN VS 49 B Z SN SN Z k.ú. Starov HRANICE VE EJN PROSP ŠNÝCH OPAT ENÍ R VS B OV B ern tice RBK 353 Z Zechovice NE T OLIC E SN SN B Z Z P SN Z SN L LBC 5 B Z L SN Z SN SN DI 06 7 III /1 HO NA L Z SN Y AN IP R SN Z Z SN SN V k.ú. Nišovice SN SN Z L SN Z SN SN Z L k.ú. Zechovice SN Z LBC 7 k.ú. Ra í u Nišovic SN B Z L B SN Z L L SN Z SN SN SN VS SN SN L IP S kyn B V Z LBC 22 RBK 356 Z SN Z TI-K2 OV Z B IP B B SN DI L III/1 B Z SN L Z SN SN L SN SN B 41 B R VP SN V Z Z B B RBK 0 P P RBK 353 Z Í N DI SN Ra í VOLY V P a R A Z II/144 L SN L 441 SN SN Z SN SN Z DI P Z SN SN DI SN Z Z B R k.ú. Litochovice u Volyn Z P B SN SN SN Z SN L L L SN B SN SN Z Z Z SN Z SN Z SN Z TI SN Z k.ú. Naho any u P LBC 34 IP C SN DI B Z V SN B Z V Z V Z LBC 32 Z SN Z L L SN SN k.ú. Nišovice P IP U P SN L Z L SN SN P SN Z Z TI-K1 P P TI 42 V k.ú. Nišovice P DI SN VP SO 43 B IP T RBC 797 Z B DI SN SN P P DI P B B P SN B OV B P V B B SN DI OV Z SN Z VP V L B 44 B L R SN Z Z B L ern tice Z SN P SN SN DI L SN P SN k.ú. Mar ovice SN Z SN SN SN SN OV SN Z L Z SN Z Z SN SN P SN L L SN V VS RBK 356 Z Z RBK 356 Z P L DI L k.ú. kyn Z Z L SN P SN B 45 Z R SN Z VP P L LBC 30 SN Z SN P SN B SN DI R Z Z SN Z RBK 356 Z P P SN SN B V SN Z SN OV P SN Z SN B Ra í B SN B 26 VP Zechovice IP D SN VP B 37 SN B B VP V EC SIN HU DI II/142 Z OV 44 VP SN SN B B DI B B R SN SN Z Z VP Starov VE EJN PROSP ŠNÁ OPAT ENÍ IP D L VS B VS Z SN P OV B B V SN LBC 3 R OV DI 32 II /1 SN V Návrh plochy pro p ší trasu - k.ú. Volyn Volyn Z SN B OV SN L V B 31 L Z SN Z B B A Návrh plochy pro p ší trasu - k.ú. Volyn DI 3 Z Návrh plochy pro p eložku stávající silnice I/4 (dle ZÚR úsek D5/3) - k.ú. Volyn DI 2 SN DI 14 VP B VP Z IP Q VP OV B L Z DI 1 k.ú. Neuslužice SN Z DI B Z SN SN VP OV B VP 27 SN L VP B B Z OV B B NAVRŽENÉ VPS DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY VP SO 30 OV L Z SO 34 Návrh trasy vodovodu - Volyn VS 48 Z VS SO 33 SN IP D Z VSs Návrh trasy vodovodu - Volyn IP D Z B 47 B DI OV B 25 SN VP SO OV B SO OV Z B VP Návrh trasy kanalizace - Volyn TI-V4 k.ú. Volyn L R B 29 B VP SN B B VP SO OV SN k.ú. Nuzín B SO 28 OV B B B Návrh trasy kanalizace - varianta - ern tice TI-K3 SN SN SN B SN DI SO Z EL. KABEL VN 22kV - NÁVRH Návrh plochy pro istírnu odpadních vod - ern tice TI-K2 SN SN SN SO VP B TI-K1 TI-V5 L B DI B SN R DI SO SO B B EL. KABEL VN 22kV - NÁVRH KE ZRUŠENÍ TRASY NAVRŽENÉ VPS TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY L VP OV IP E Z OV VP B SN B SO OV B VP SN L B SO SO VS OV DI SN SO VP VS Z VP SO VP B SN Z DI 2 B VP OV Z OV B L OV OV VP SN SN V V DI 1 Z TI-V5 V B B ENERGETICKÉ EŠENÍ VE EJN PROSP ŠNÉ STAVBY DI 14 VP SO 46 B B VP V B 23 UZÍN VP B Z SN LBK 11 B SN SN Z B L SN IP F HRANICE VE EJN PROSP ŠNÝCH STAVEB VS B VOLYN VP OV VP LBK 17 L Z SN P SN B Z LBC 12 B SN TI-V4 R VS Z Z Z L Z B B 19 OV 15 SN B RBK 0 B DI B SN OV OV SN VODOVOD - NÁVRH VP OV VP OV B R HRANICE PLOCH S ROZDÍLNÝM ZP SOBEM VYUŽITÍ L SN B R KANALIZA NÍ VÝTLAK - NÁVRH SN OV 13 R B V EŠIT ÚZEMNÍ STUDIÍ LBC 19 OV 12 DI 3 B 18 Z PLOCHY, KTERÉ JE NUTNO R VP VP B LBK 13 KANALIZACE JEDNOTNÁ - NÁVRH DI VP B ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - NÁVRH HRANICE ZASTAVITELNÝCH PLOCH SN DI VODOHOSPODÁ SKÉ EŠENÍ OV OV TI TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA V Z L Z OV B VP SN B VS OV R Z INTERAK NÍ PRVEK - NÁVRH Z Z B 11 TI B VP LBK 18 B R VP R Z Z OV VP SN R R Z INTERAK NÍ PRVEK IP M VS B V SN R SN VP SN R SN IP D R AKO N V SN LOKÁLNÍ BIOCENTRUM B B SN Z L LBC 19 HRANICE OKRESU DI 14 S TR DI SN Z B VP B VS SO VS 9 VP SN IP M PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY HRANICE ZASTAV NÉHO ÚZEMÍ DI 10 OV OV L DI VS P SN DI HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ B L SN LOKÁLNÍ BIOKORIDOR VYMEZUJÍCÍ HRANICE DI SN k.ú. Po átky u Volyn LBK 18 HRANICE EŠENÉHO ÚZEMÍ OV 5 P Z REGIONÁLNÍ BIOCENTRUM Z DI SN DI k.ú. P echovice V Z RBC 797 TI-K3 SN Z REGIONÁLNÍ BIOKORIDOR PLOCHY P ÍRODNÍ P DI RBK 0 LSKÉ PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAV NÉHO ÚZEMÍ SN ONICE I/4 S TR AK IP K P ÚSES A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ SN TN Z P LBC 28 DI P Z Z Z LBC 24 Z SN SN P SN Z Z SN Z IP A Z P LBC 26 14 4 HU SI NE C SN Z Z SN Z SN II/ Z Z P k.ú. L ovice L DI Z RBK 356 SN k.ú. Malenice SN A SN Z L Volyn Z SN IP V III/1442 MALEN ICE DI P SN Starov Zechovice k.ú. P edslavice Ra í SN P ern tice B SN SN L k.ú. ern tice ÚZEMNÍ PLÁN VOLYN NÁVRH ÚP ÁST k.ú. Úlehle u P edslavic VÝKRES ÍSLO ZAKÁZKY RBK 354 ÍTKO HLAVNÍ VÝKRES 76_2007 1 : 5 000 Projektový ateliér AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav Dan k Husova 4, . Bud jovice, 370 01, tel. 387 311 238 DATUM ÚNOR 2013 MICHAELA KRÁTKÁ KRESLIL ÍSLO VÝKRESU 25194771, DI CZ25194771, mobil 605 277 998 2B ÍSLO PARÉ 1 ZÁZNAM O Ú INNOSTI ÍSLO JEDNACÍ LBC 36 DATUM VYV ŠENÍ RBK 354 DATUM VYDÁNÍ DATUM NABYTÍ Ú INNOSTI PO IZOVATEL STSKÝ Ú AD STRAKONICE Odbor rozvoje, odd. územního plánování Ing. Helena Ondrášková Oprávn ná ú ední osoba po izovatele SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP VYDAL ZASTUPITELSTVO M STA VOLYN starosta - Ing. Václav Valhoda

×