SRPEN 2014
Výpisy z jednání Rady mìsta Volynì
ZPRÁVY Z MÌSTSKÉHO ÚØADU
strana 2 srpen 2014
KAM S VAŠÍM ODPADEM?
Co kam patøí a nepatøí
Jubilantùm srdeènì blahopøejeme a do dalších let pøejeme
hodnì zdraví a osobní pohody.
Své životní jubileum v srpnu 2014 o...
srpen 2014
NOVÉ KNIHY – ÈERVEN 2014
pro dospìlé :
V ODDÌLENÍ PRO DOSPÌLÉ ÈTENÁØE:
pondìlí, ètvrtek: 8-12, 13-17
støeda 8-1...
strana 5srpen 2014
Z HISTORIE MÌSTA
út. 5.8.20 hodin, vstupné110,-Kè
22 JUMP STREET
USA, 2014, akèní krimi, 112 min.
Poté,...
strana 6 srpen 2014
PROGRAM KULTURNÍCH AKCÍ SRPEN 2014
Zpravodaj vydává mìsto Volynì ve spolupráci s organizacemi. Redakce...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Srpen20142

355 views
264 views

Published on

zpravodaj mesta volyne na srpen

Published in: Government & Nonprofit
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
355
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
90
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Srpen20142

  1. 1. SRPEN 2014 Výpisy z jednání Rady mìsta Volynì ZPRÁVY Z MÌSTSKÉHO ÚØADU
  2. 2. strana 2 srpen 2014 KAM S VAŠÍM ODPADEM? Co kam patøí a nepatøí
  3. 3. Jubilantùm srdeènì blahopøejeme a do dalších let pøejeme hodnì zdraví a osobní pohody. Své životní jubileum v srpnu 2014 oslaví: Hejlková Marie Hejtmánková Ludmila Klich Jaroslav Nìmcová Karolina Pechlátová Irena Pojsl František Macholdová Ludmila Kroupa Stanislav Poustková Emilie Králíèek Bohuslav Hanzalová Marie Hrad František Skála Jaromír strana 3srpen 2014 Tenisový klub Volynì informuje. Tenisový klub Volynì zve všechny pøíznivce tenisu na turnaj ve ètyø- hrách mužù k výroèí 105 let tenisu ve Volyni, který se uskuteèní v sobotu 9.8.2014 o Volyòské pouti od 13.00 hodin. Turnaj bude uskuteènìn pod záštitou starosty mìsta pana Ing. Václava Valhody. Jiøí Neumitka Dìtský den v Zechovicích Jako každý rok tak i letos naše sdružení MS "HÁJ" VOLYNÌ uspoøádalo dìtský den v lomu v Zechovicích. Tohoto dnu se zúèastnily dìti èlenù sdružení, tak i dìti z Dìtského domova Volynì se svými vychovatelkami. Pro dìti byl uspoøádán program s mysliveckou tématikou /poznávání kvìtin, stromù, zvíøat, støelba ze vzduchovky/. Za své znalosti byly odmìnìny sladkou odmìnou a diplomy. Krásné sluneèné odpoledne bylo zakonèeno opeèením vuøtù na ohni a pozváním dìtí na pøíští rok. MS "Háj" Volynì Plán akcí na srpen 2014 Školní rok 2014/2015 bude zahájen setkáním uèitelù, žákù a rodièù dne 1. záøí 2014 ve 13.00 hodin v kinosále ve Volyni. ZUŠ VOLYNÌ Okolo jižních Èech ÈEZ tour 2014 Velký cyklistický závod projede Volyní V sobotu 6. záøí projede Volyní peloton cyklistù tøetí etapy významného cyklistického závodu evropského poháru UCI - Okolo jižních Èech ÈEZ tour 2014. Poøadatelem závodu je Cyklistický klub RBB Invest Jindøichùv Hradec a Mìsto Jindøichùv Hradec a koná se pod záštitou hejtmana Jihoèeského kraje Jiøího Zimoly. V tomto závodì si zmìøí své síly pøes 120 cyklistù z více jak 20 profe- sionálních týmù z celého svìta. V loòském roce se závodníci po jihoèeských tratích pohybovali prùmìrnou rychlostí pøes 43 km/h. I v letošním roce mùžeme oèekávat úžasné souboje v kopcích, sprintech a napínavých cílových dojezdech. Tøetí etapa závodu odstartuje v 11.00 hod. z Tøebonì a do Volynì peloton zavítá v èase cca 13.00 – 13.20 hod. V této „královské“ etapì na cyklisty èeká celkem 164 km dlouhá tra s cílem na šumavském Churáòovì. Další etapy závodu budou probíhat na trasách: ètvrtek 4. záøí: Protivín – Tábor (150 km); pátek 5. záøí: èasovka jednotlivcù - Nová Bystøice (12,5 km); nedìle 7. záøí: Týn nad Vltavou – Jindøichùv Hradec (156 km). Všechny srdeènì zveme. Pøijïte si spoleènì s námi užít tento významný sportovní svátek, pøijïte fandit a zažít neopakovatelnou atmosféru velkého cyklistického závodu. Více informací a pøesnou tra závodu najdete na www.okolojiznichcech.cz. Petra Vacková Cyklistický klub RBB Invest Jindøichùv Hradec foto: Josef Vaishar sobota 9. srpna od 18 hodin, FESTIVAL – NÁDVOØÍ TVRZE MLÈETI JAZZ 2014 Ètvrtý roèník jazz & blues festivalu na nádvoøí tvrze pod javorem, konaný v rámci projektu Jazz na malém mìstì, pøi kterém vystoupí Paul Novotny Trio (jazz), Urband (blues, jazz, tango i ruské písnì) a Prázdné hory jsou plné vìtru a deštì (ethnojazz). Detailní program na plakátech. Všechny muzejní výstavy budou pøi festivalu pøístupné až do noci. MS “HÁJ” VOLYNÌ
  4. 4. srpen 2014 NOVÉ KNIHY – ÈERVEN 2014 pro dospìlé : V ODDÌLENÍ PRO DOSPÌLÉ ÈTENÁØE: pondìlí, ètvrtek: 8-12, 13-17 støeda 8-12, odpoledne zavøeno DÌTSKÉ ODDÌLENÍ: støeda 12:30-16 PRÁZDNINOVÁ PÙJÈOVNÍ DOBA !!! pro dìti: WILSON: Lízinka / VOGEL: Únos. Tøi holky na stopì / Neomillnerová: Amélie a tma / Amélie a barevný svìt / BLADE: Beast Quest, 1.-8. díl ALLISON: Pátraèka Gilda, 1.-3. díl / LAMPARD: Frankùv kouzelný fotbal, 1.-4. díl / LINDGRENOVÁ: Petr a Petra / DRIJVEROVÁ: Èeské povìsti pro malé dìti / FIŠEROVÁ: Na orlích køídlech / KROLUPPEROVÁ: Bubáèek / Zmizelá škola / NERADOVÁ: Jak velbloud potkal avu. Èesko-slovenský obrázkový slovník zákeøných slov pro dìti / KAHOUN: U všech èertù / PEROUTKOVÁ: Anièka na horách / Anièka v Austrálii / KRÁL: Tati, ty mì pøivedeš do hrobu! BINAR: Boøivoj a blecha Flo / MACOUREK, BORN: Všichni sloni v orchestru / SMOLÍKOVÁ: Øemesla / COLLODI: Pinocchio /Moje pohádky. Výbìr nejoblíbenìjších pohádek Boženy Nìmcové, Karla Jaromíra Erbena / Jacoba VYDROVÁ: Mùj skøítek Šalvìj. Skøítkosnìní GROENING: Simpsonovi. Komiks k popukání / FRANKOVÁ: Èaro- dìjnice bez koštìte / Superkomiks 14, 16 / BACHNER: Zaèarovaný poník /ARNOLD: Zmatený mozek / Lidské tìlo. Experimenty. Dìsivá vìda / SIMPSON: Alžbìta I. a její dobyvatelské úspìchy. Drazí zesnulí TURNER: Spisovatelé a jejich tlustospisy. Dìsivá literatura. O èem se vám uèitelé neodvažují øíct / POSKITT: Èísla. Klíè k vesmíru. Vražedná matematika / DEARY: Hrobka hrùzy / Zrada a pomsta / Teror z Toweru. Krvavý román. Dìsivé dìjiny. / MEADOWS: Hromnice, bouøková víla (+ 7 dalších knížek o vílách) / Èeské pohádky KADOCH: Šumavská mudrosloví / HRUBÝ: Polyphony / PULKRÁBEK: Šumavské povídání / JONASSON: Analfabetka, která umìla poèítat / BYRNE: Tajemství / KOHOUT: Zánik trilobitù v Èechách / MATHIS: Dvanáct kmenù Hattiiných / PRATCHETT: Hrrr na nì! Poslední kontinent / PRATCHETT: Dlouhá zemì JELÍNEK: A kde byl Bùh, když Židé umírali v Osvìtimi? Sedmatøicet svìdectví pøeživších holocaust / FAIRLANE: Vstupenka na smrt MENASCHE: Mìlo to smysl?! Uèitelovo poslední putování za základními životními lekcemi / KHOURY: Rasputinùv stín / FORSYTH: Seznam smrti / ARCIMOVIÈOVÁ: Èokoláda pokrm bohù / EMET: Buddhova kniha o stresu. Zklidnìní mysli pomocí bdìlé meditace / ŠTRÁFELDOVÁ: Guláš pro Masaryka / JANEÈKOVÁ: Deník Gréty Kaiserové / WELLS: Všichni mí pacienti kopou a koušou. Uvìøitelné i neuvìøitelné historky z veterinární praxe JANOUCHOVÁ: Nalezenec. Švédský rodinný thriller / FRANCIS: Odmítnutí poslušnosti / ROLLINS: Boží oko / CHILD: Nevracej se NAHAPÉTIAN: Poslední píseò z Isfahánu / KUBELKA: Adieu, Vídni - bonjour, Paøíži / KÖRNEROVÁ: Tøetí pøístav / Pánská jízda SILVA: Anglická dívka / CUNNINGHAM: Tìlo a krev / LANG: Ženy z bloku 10. Lékaøské pokusy v Osvìtimi / KESSLER: Dìvky války. Z historie pluku SS Wotan / VACKOVI: TransAsia. Vlakem kolem Asie se skládacími koly / VACKOVI: Pøes Altiplano na svatbu VACKOVI: Náš osudový Madagaskar / Osobnosti Lidových novin. Životní pøíbìhy lidí, kteøí vytváøeli nejstarší èeský deník (1893- 1989) SIMKINS: První svìtová válka. Válka, která mìla být poslední VONDRUŠKA: Život ve staletích. 16. století. Lexikon historie LIVESEY: Rozlet Gemmy Hardyové / PAWLOWSKÁ: Chu do života. Rady a recepty, abyste nezabili sebe ani ostatní / Jazykový prùvodce pro pøežití - Velká Británie Pro pobyty v zahranièí. APPELFELD: Kvìty temnoty / MARTIN: Hra o trùny / Støet králù / Bouøe meèù / Hostina pro vrány / Tanec s draky / BERCHEM: Velká kniha mozkového joggingu / COOKSON: Rok neviòátek LEPILOVÁ: Cesty ke ètenáøství. Vyprávìjte si s námi / ÈECH: Trefen šumavským genem / CERVENKA: Ètyøi trny z Kilimandžára. Africké povídky / CÍLEK: Posvátná krajina. Eseje o místech, silách a dracích / HELSING: Ruce pryè od této knihy! / PUTNA: O smrti i vesele. Písnì barokní a postbarokní / SUCHÝ: UFO zabíjelo pøed úsvitem? …a dvanáct dalších záhad pro každého / VAVREÈKA: Alibi na pøíští noc / HARRISON: Tichá žena / BLOOOM: Žádný sex, je Úterý / KING: Doktor Spánek / JEŽEK: Tak nám zabili Ferdinanda ANDERLÍK: Cesta k inkluzi. Úvahy z praxe a pro praxi / GATO: Anglicky èteme zábavnì. Zrcadlový text pro mírnì pokroèilé ANDÌRA: Atlas šumavských savcù / ŠABATA: I Marx i Havel. Vybrané texty z let 1990-2010 / SKUHRA: Kolo sudby / FUCIMANOCÁ: Klenba chleba / NEILL: Summerhill. Pøíbìh první demokratické školy na svìtì / ŠTÌPÁN: Logopedie. Listy pro nácvik výslovnosti / HILL: S nejèistšími úmysly. V duchu nejlepších tradic anglické detektivní školy / DIEHL: Dynamický život. Program New start v praxi / MALÝ: Malá tma / DÄNIKEN: Soudný den dávno zaèal. Oèekávání Mesiáše a mimozemš ané / DÄNIKEN: Mýlil jsem se? Nové vzpomínky na budoucnost / FARRELL: SS Bratrstvo zvonu. Neuvìøitelná tajná technologie nacistù : nacisté v NASA, JFK a Majic-1 ADLER-OLSEN: Zabijáci / ADAMS: Kmotra / HOCHGOTTER: Sladkost života / NEILL: Pøátelé, milenci a jiné nerozvážnosti / CREASEY: Kde ke Kulhavec? / POLÁCH: Mezi císaøem a papežem. Dramatický pøíbìh italské kurtizány vtažené do osudových událostí, které ovlivnily èeskou a evropskou historii / MIÈANOVÁ: Jakubovy housle / WELSH: Abeceda kostí / KÜRTHY: Èekám zprávu, Bene Navštivte… Poutní místa na Moravì, ve Slezsku / Údolí, soutìsky a kaòony v Èechách, na Moravì a ve Slezsku / Židovské památky v Èechách, na Moravì, ve Slezsku / CÉZAR: Na cestì po Èeské republice, 1, 2. / RAMMSTEDT: Èínský císaø / ŠTÌTINA: Gravitace. Frýdlantské povídky / Minimalizace šikany. Praktické rady pro rodièe na základì praxe a zkušeností lektorù / CHANDLER: Hluboký spánek CHANDLER: Pøípad naruby / VAN VOGT: Netvor a jiní vetøelci BACUS: Vaše dítì ve vìku od 3 do 6 let / ROBERTS: Ve vichru války. Dìjiny druhé svìtové války v novém pohledu / HALTER: Pražský kabalista. Historický román z rudolfinské Prahy / KELEMAN: Ztìlesnìná zkušenost. Procesuální práce s tìlem / STRASSMEIER: 260 cvièení pro dìti raného vìku. Soubor cvièení pro dìti s nerovno- mìrným vývojem a dìti handicapované / SKOVAJSA: Obèanský sektor. Organizovaná obèanská spoleènost v Èeské republice KOLLMANNOVÁ:Angliètina nejen pro samouky / KOLLMANNOVÁ: Angliètina pro mírnì a støednì pokroèilé samouky / KOLLMANNOVÁ: Angliètina pro pokroèilé samouky infocentrum@kultura-volyne.cz Aktuální provozní doba: úterý-pátek: 9:00-12:00, 13:00-17:00 sobota: 9:00–12:00 O nedìlích a ve svátky plní funkci informaèního centra mìstské muzeum ve tvrzi, které je otevøené od 9 do 17 hodin. tel: 380 123 525
  5. 5. strana 5srpen 2014 Z HISTORIE MÌSTA út. 5.8.20 hodin, vstupné110,-Kè 22 JUMP STREET USA, 2014, akèní krimi, 112 min. Poté, co si prošli nástrahami støední školy (dvakrát po sobì), èekají na policejní dùstojníky Schmidta (Jonah Hill) a Jenka (Channing Tatum) velké zmìny - jsou povìøeni prací v utajení na místní vysoké škole. út. 12.8.20 hodin, vstupné110,-Kè PARÁDNÌ POKECAL Èesko, 2014, komedie, 75 min. V dramatické situaci se snažím o humor, v komické situaci mì zajímá drama," øíká Tomáš Pavlíèek o jedné z konstant svého autorského stylu, který se naplno rozvíjí v jeho celoveèerním debutu. Hrdinou je pìta- dvacetiletý Štìpán – sympa ák, ale také trochu budižknièemu, který ze všeho nejvíce tápe. Když ale pøi práci v call centru naváže kontakt s tajemnou a vyrovnanì pùsobící Marií, je pøece jen vytržen z letargie... pá. 15.8.17hodin a 20 hodin, vstupné110,-Kè TØI BRATØI Èesko, Dánsko, 2014, pohádka, 86 min. Filmová pohádka Tøi bratøi nabízí spoustu dobrodružství, pøekvapivých situací, ale také laskavého humoru. Dìj filmu, vèetnì známých a oblíbených písnièek, které ve filmu zazní, pochází z pera Zdeòka Svìráka a Jaroslava Uhlíøe so. 16.8.17 hodin a 20 hodin TØI BRATØI ne. 17.8.15 hodin a 17 hodin TØI BRATØI út. 19.8.20 hodin, vstupné110,-Kè EXPENDABLES : POSTRADATELNÍ 3 USA, 2014, dobrodužný, 126 min. Tým Expendables bude tentokrát èelit pøímo jednomu ze svých zakladatelù a bývalých šéfù. Conrad Stonebanks s tváøí Mela Gibsona stál pøímo u jejich zrodu, pak se z nìj ale stal odpadlík a dokonce jeden z Barneyho úkolù na zabití. Pøežil a teï má bezcitný a bezskru- pulózní obchodník se zbranìmi jediný cíl. Bývalého par áka a celý ten tým postradatelných vysloužilcù sprovodit ze svìta. út. 26.8.20 hodin, vstupné110,-Kè DÍRA U HANUŠOVIC Èesko, 2014, komedie, 102 min. Uèitelka nìmèiny Maruna (Tatiana Vilhelmová), toho èasu hospodská, se snad nikdy nevdá. Na malé vesnici je o vhodné muže nouze. Když navíc Jaruna využívá první pøíležitosti a odjíždí po boku postaršího Nìmce Hanse do Mnichova, zùstává Maruna v „Díøe" s matkou i nápadníky sama. Jednoho dne však u Hanušovic dojde k neèekané události.. ne. 31.8.15 hodin a 17 hodin, vstupné100,-Kè LETADLA 2. HASIÈI A ZÁCHRANÁØI USA, 2014, Animovaný, 84 min. èeský dabing Když se svìtovì proslulý letecký závodník Prášek dozví, že má poškozený motor a už možná nikdy nebude moci závodit, je nucen zaøadit jiný rychlostní stupeò a vrhá se do svìta vzdušného boje s požáry. PØIPRAVUJEME PRO VÁS so. 13.záøí. ØEMESLNÝ WORKSHOP so. 20.záøí.19 hodin, Pošumavská tržnice Pepa Štross a syn Již více než tøicet let objíždí Papa naší republiku se svými swingovými písnièkami, které jsou o lásce o rodinì o životì a to pøevážnì nevážnì. Texty jeho písní mají nadhled a lehkou ironii. 24. záøí od 19,30 hodin, sál Na Nové,250,-Kè v pøedprodeji, 300,-Kè na místì. Divadelní komedie Antonína Procházky v podání spoleènosti HÁTA Praha KLÍÈE NA NEDÌLI režie: Antonín Procházka, Hrají: Mahulena Boèanová, Viktor Limr, Zbyšek Panrùèek, Jana Šulcová, Ivana Andrlová, Pøedprodej vstupenek Infocentum na stré rradnici ve Volyni, tel 380123525 Václav Bendl, Jáchym Miniberger a jejich cesty zimní krajinou Na osvìžení v srpnovém letním parnu nech si volyòský ètenáø poète ve vzpomínkách dvou lidí svázaných s Volyní, když v zimním èase putovali po jedné z hlavních tepen tehdejšího Èeského království. Po silnici z Budìjovic do Strakonic v roce 1853 projíždìl Jáchym Miniberger, volyòský koželuh z domu èp. 110. Se svými neblahými zážitky se svìøil v dopise okresnímu hejtmanovi ve Vimperku a na- vrhoval též kroky ke zlepšení podmínek cestujících na spojnici, která slavila tøi desetiletí od své výstavby: „Veliké nesnáze, které se odbìhlou zimu, skrze množství napadlého snìhu a zanedbané vysázení stromù pøi silnicích, staly, jsou pøíèina, že se opìt opovažuji a osmìluji s tìmato øádkami Vaší vysoce dùstojnou podkrajskou milost obtìžovat. - Po dva Roky se již na vysoké poruèení pøi silnicích stromky vysazují, však na více místech velmi špatní, a ještì velmi mnoho krajin se vynachází, které docela prázdné jsou. Skrze takové zanedbání jsme se oèitì pøe- svìdèili, že pocestní lidé v noci bloudili, vozy se zkácely a pøevracely. I císaøský královský rychlík dne 19. února v noci mezi Vodòany a Strakonici ten osud potkal; 2krát pøevrhl, a o 4 hodiny se zpozdil. Co se do Plznì na jarmark cestujícím pøihodilo pro velikou obšírnost vypisovat nemíním...“ Minibergerovou radou bylo vysazování stromoøadí a zamezení dosavadnímu šlendriánu: „V ohledu tomto je tøeba takové nedbalé upozornit a také pobídnout, aby pøi svých gruntech patøièné øádné stromky vysadili a vysázené opatøili: Protože se stává, že na více místech jenom špatné stromky se vsadìjí a s dobytkem skazejí. I také nejpìknìjší ovocné stromky, s velkými výlohami vysazené byly letošní zimu skrze neovázání slámou od zajícù ohryzané a docela znièené. Tento osud mnoho tisíc stromkù blíž Dobevì u Písku, Skoèic, Lidmovic a Køtetic u Vodòan potkal. Taková nedbalost je také vždy trestuhodná, protože obecenstvo o tolik pìkných stromkù okradené jest, kde beztoho již ne- dostatek poøádných sazenic na více místech je.“ Jen k horšímu by byly jakékoliv zásahy do psaní v srdeènosti nepøe- konatelného Václava Bendla, který po téže silnici putoval o ètyøi roky po Minibergerovi. Ve svém dopise adresovaném Boženì Nìmcové vy- kresluje, jakým zpùsobem se (jakožto student biskupského semináøe v Èeských Budìjovicích) dopravoval na vánoèní prázdniny za švagrem a sestrou do Strakonic. „...Ponìvadž mám ale pøi všem trochu romantiky rád, chtìl jsem si ji též zadìlat, totiž usmyslili jsme si tøi, že ve vší parádì pùjdeme do Strakonic per pedes apostolorum [pìšky]. V pondìlí pøed tím byl ještì velmi krásný den, nebe èisté, cesta jako mlat. Ale v úterý ráno, když jsme mìli vyjít! Já èasnì vstanu, jdu se nahoru oblíkat, ale to teplo mi bylo podezøelé; otevøu okénko, a ejhle, venku to dìlá: crrrrrrr...., pršelo, jako když práší. Jdu k ostatním a povídám jim: Chlapci, nemùžeme jít, prší, jen se leje. - Ten jeden mi ale odpovídá: Dìlej si co chceš, jsi-li baba, zùstaò zde, já pùjdu. - Co dìlat? Dostavník byl pryè, byl bych musel èekat až na druhý den; zùstat tedy ještì ten den, všichni ostatní by se mi famóznì vysmáli – a to já nerad. Pomyslil jsem si tedy: Vašku, snesls už na svìtì dost, sneseš ještì nìco, jeï pìšky! – Vyšli jsme, hladoví a žízniví, protože bylo teprv 5 hodin ráno. – Z Budìjovic do Strakonic je dobrých 12 hodin cesty pøi dobrém poèasí, což teprv pøi takové všivotì. Ale šli jsme pøeci jako tøi duchové; ten nejvìtší hrdina mezi námi (rozumí se, že jsme šli docela civilnì, bez koláru), ten mìl na sobì kvítkovaný šlofrok a pod- vázanou bradu; druhý mìl svrchník až po paty a tenkou rákosku; já mìl svùj fráèek, pak svrchník a pláš studentský, tašku eo ipso [samotnou], a tak jsem vyhlížel jako fahrender [putující] Student. Hodinu za Budìjovicemi - nota bene pršelo poøád – je hospoda, øíká se tam U ruského císaøeAlexandra; tam jsme každý vycákl dvì štamprlátka koøalky a šli dál; pršelo dál; pøišli jsme do Pištína; pro déš jsme nemohli, sedìli jsme tedy v hospodì, pili pivo a jedli housky; šli pùl hodiny, sedli do hospody a pili; tam jsme si umínili, a tøeba šídla padají, že bez zastávky poplavem až na Novou hospodu [nyní Lékaøova Lhota]; a taky jsme to dokázali – ale dali jsme si každý dva žejdlíky vína a dva cerbuláty. Potom ten husar øekl: Chlapci, dál! A chlapci šli dál – až do Vodòan, do onoho mìsta Vodòan, co mají na vìži v kleci zavøeného kapra, kterýžto kapr tam na vìži v kleci zpívá, odtud každý vodòanský rodiè se nazývá kapr. pøipravil Zdenìk Polanský pokraèování v záøijovém èísle
  6. 6. strana 6 srpen 2014 PROGRAM KULTURNÍCH AKCÍ SRPEN 2014 Zpravodaj vydává mìsto Volynì ve spolupráci s organizacemi. Redakce, grafika, sazba Jakub Frydrýšek. Náklad 1250 ks. ev. è. MKÈRE17420. Pøíspìvky nejsou jazykovì upravovány a mohou být redakènì kráceny. Tisk Infocentrum Volynì. Do všech domácností zdarma. sobota 2. srpna od 17 hodin, VERNISÁŽ VÝSTAVY – TVRZ JIØÍ REJŽEK – MRAÈNA KRAJINY Souborná výstava krajináøské tvorby významného strakonického malíøe, grafika a výtvarného pedagoga Jiøího Rejžka (1914–1986), pøipravená ke stému výroèí jeho narození. Prácheòsko od otavských bøehù až po centrální Šumavu. Oleje, litografie, kresby. Pøi vernisáži nejedna prùvodní slova, uvedení v život obrazového katalogu a písnì skupiny Acoustix. Výstava potrvá až do 17. listopadu 2014. sobota 2. srpna od 18:30 hodin, KONCERT – NÁDVOØÍ TVRZE ACOUSTIX ètvrtek 7. srpna od 17 hodin, HISTORIE – TVRZ POKOUTNÍ KRUH PRÁCHEÒSKÉ VLASTIVÌDY – A. D. 1934 Další z pravidelných setkání zájemcù o vlastivìdu a historii širšího Prácheòského kraje ve volyòském koutì. Téma veèera: Pøelomový rok v historii volyòského muzea ve svìtle deníkových záznamù a øádek korespondence, už osmdesát let starý. úterý 19. srpna od 20 hodin, KONCERT – NÁDVOØÍ TVRZE FANFÁN TULIPÁN Hravý a experimentující mladý jazzový kvintet pod palcem skladatelky a zpìvaèky Elišky Svobodové. Dušan Navaøík – flétna, Jan Mazura – piáno, Jan Neruda – kontrabas, Šimon Hajdovský – bicí. Vizte: http://fanfantulipan.com nebo https://myspace.com/fanfantulipan. støeda 27. srpna od 21 hodin, FILM – NÁDVOØÍ TVRZE SIGNUM LAUDIS Psychologické drama z 1. svìtové války. Èeskoslovensko, 1980, 84 min., režie Martin Hollý. Bývalý pøekupník koní kaprál Hoferik (Vlado Müller) pøevezme na ruské frontì velení po padlých dùstojnících… Projekce po setmìní. Doprovodné kino k výstavì Do zákopù táhnou øady nesmírný…, která bude rovnìž pøístupná. Vstupné dobrovolné. sobota 30. srpna od 8 hodin, VÝLET – TVRZ MÍSTA V KRAJI – VOLENICE Muzejní ráno, tj. výstava jednoho rána a krátké povídání, s následným kombinovaným výletem. Dùležitá farní obec, její památky a pøíbìhy. Komentáøe historické i jiné. Nejprve autobusem do Katovic, pak pìšky. Pìší trasa pøimìøená. Sraz na nádvoøí tvrze v 8 hodin. po celý srpen, VÝSTAVA – TVRZ ROZROSTLÉ STAVY Skromný prùøez pøírùstky sbírky Mìstského muzea ve Volyni za po- sledních pìt let s dùrazem na dosud nevystavované a unikátní kusy. Výstava potrvá až do 21. záøí 2014. po celý srpen, VÝSTAVA – TVRZ DO ZÁKOPÙ TÁHNOU ØADY NESMÍRNÝ... Odvodní roèníky 1865–1900. Lidé z Pošumaví ve Velké válce. Pøíbìhy a osudy jednotlivých vojákù bojujících na frontách první svìtové války. Výstava potrvá až do 28. øíjna 2014. po celý srpen, VÝSTAVA – TVRZ NOVÉ BØEHY STARÉ ØEKY Regulace øeky Volyòky v letech 1864 až 1912. Stavební úpravy obou øíèních bøehù. Odklonìní jejího toku, protipovodòové tarasy, kanalizace... Urbanistické promìny starobylé tváøe nejníže položené èásti mìsta. Fotografie, dokumenty, plány... Výstava potrvá až do 8. listopadu 2014. Zmìna programu vyhrazena pá. 8.8.19 hodin, kino TU MYŠ JÍ UKOPNU U HUBY premiéra divadelního pøedstavení DS PIKI Volynì Divadelní fraška z pera Miloslava Pikolona Hrají: Marie Banáková, František Èerný, Monika Zábranská, Jan Zábranský Vzít si mladou ženu? Proè ne. Ale pozor, pøátelé. Toto rozhodnutí pøináší potíže a posléze i samo obìtování se. O tom se pøesvìdèí ne jen pán se služkou Otylkou, ale i vy, až uvidíte pøedstavení hry „ Tu myš jí ukopnu u huby“ Krásné pobavení pøeje autor hry, Miloslav Pikolon so. 9.8.19 hodin, kino TU MYŠ JÍ UKOPNU U HUBY repriza divadelního pøedstavení DS PIKI Volynì Divadelní fraška z pera Miloslava Pikolona Hrají: Marie Banáková, František Èerný, Monika Zábranská, Jan Zábranský so. 9.8.10 hodin, koupalištì PLAVECKÉ ZÁVODY Memoriál J Vozky a F. Prùši. Tradièní plavecké závody, které se s kratšími pøestávkami plavou od padeátých let minulého století za úèasti plavcù z celé republiky. VÝSTAVA KVÌTY VOLYNÌ – Pošumavská tržnice a MG Otevøeno bude v sobotu 9.8. od 10 do 19 hodin a v nedìli 10.8. od 9 do17hodin Výstava pozdnì kvetoucích lilií, meèíkù, jiøin, fuchsií, rùzných letnièek a letošní novinkou bude vystavení rozsáhlého sortimentu populárních muškátù – pelargónií. Dále budou vystaveny bonsaje, kaktusy, sukulenty, orchideje a další rostliny. Výstava kvìtin bude doplnìna obrazy malíøù a sochami. Poøádá organizace MARTAGON Praha ve spolupráci s VOK Volynì ne. 10. 8. VOLYÒSKÁ POU 10 hodin – ZASTAVENÍ U ŠPÝCHARU hraje MYSLIVECKÁ KAPELA ATLAS posezení pøi dobré hudbì (nejen v lidovém tónu) a pivu jako køen... 11 hodin, KINO PRUHOVANÉ PANENKY POHÁDKA O NEPOSLUŠNÝCH KÙZLÁTKÁCH Loutkoherecké pøedstavení vycházející z klasické pohádky „O tøech neposlušných kùzlátkách“. Mùžete se tìšit na loutky kùzlátek vyrobené z ovèího rouna, veselé písnièky provázející celé pøedstavení za doprovodu flétny a kytary. Souèástí pøedstavení je interaktivní dílna, ve které si s dìtmi na dané téma spoleènì hrajeme. Ve výtvarné dílnì dìti vytváøí malá kùzlátka z ovèího rouna a papíru 15 hodin, KINO PRUHOVANÉ PANENKY POHÁDKA O ÈERVENÉ KARKULCE Klasická pohádka zpracovaná netradièním zpùsobem. Jde a jakýsi pøíbìh v pøíbìhu. Malý chlapec Vítek vypráví dìtem o své babièce, o její zahrádce, zvíøátkách a také o staré pùdì, kde je velký proutìný koš plný polštáøù, které vyprávìjí pohádky..Vítek usíná, polštáøe ožívají a sehrávají pohádku O Èervené Karkulce. Pohádka pomáhá dìtem , aby se pøed spaní dobøe naladily a nemìly problémy s usínáním. V dílnì dìti pìchují punèochy dutým vláknem a vytváøejí si své vlastní polštáøky (voòavé Karkulky nebo vlky). Pou ové atrakce v proluce u námìstí a trhy v ulici Èelakovského od ranních hodin. 15.-16.8., koupalištì SUMMER PUNK PÁRTY CRUSHING CASPERS, THE FIALKY, BETTER WAY, BOMBS FROM HEAVEN, JUST FOR BEING, BOY a další.... hudební festival na ukonèení léta.

×