PAC3: PROJECTE I APRENENTATGE SIGNIFICATIU

1,500 views
1,279 views

Published on

Pac 3 de la assignatura de la UOC

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,500
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

PAC3: PROJECTE I APRENENTATGE SIGNIFICATIU

 1. 1. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació. NTICEDU 1r. semestre. Curs 2012-2013 PAC 3 Projecte TIC i aprenentatge significatiu Bernardo V. Vanaclocha Valero Aula 3 5 de gener de 2013PAC 3- Projecte TIC i aprenentatge significatiu Pàgina 1 de 27
 2. 2. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació. NTICEDU 1r. semestre. Curs 2012-2013 ÍNDEX DE CONTINGUT1. Introducció.....................................................................................................................32. Disseny de l’activitat..................................................................................................... 63. Mapa conceptual..........................................................................................................154. Descripció del procés...................................................................................................166. Avaluació tecnològica del disseny.............................................................................. 227. Conclusions................................................................................................................. 248. Webliografia................................................................................................................ 259. Annex...........................................................................................................................26 9.1 Autoavaluació de l’activitat 26 9.2 Autoavaluació del seguiment de l’avaluació continuada global 27PAC 3- Projecte TIC i aprenentatge significatiu Pàgina 2 de 27
 3. 3. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació. NTICEDU 1r. semestre. Curs 2012-20131. INTRODUCCIÓCom sabem, per la nostra experiència com a professionals de leducació, llegir iescriure són instruments molt poderosos e importants que s’ensenyen al’escola. Però de vegades, són dos processos molt complexos si tenim presentles dificultats que apareixen al llarg del mateix. Atendre als alumnes a l’aula, enun model d’educació en la diversitat, com és el cas, significa un procésconstant d’experimentar i promoure noves maneres de procedir a l’escolaordinària i és una tasca que com a orientadors cal que assumim. Entre els tres i els quatre anys, la majoria dels xiquets i xiquetes tenenuna competència oral amb una complexitat sintàctica pròxima a la de l’adult. Elseu domini del llenguatge oral, els permet comprendre el contingut dels textosescrits d’ús social: contes, cartells, anuncis, ròtols, noticies, etc. A més a més,posseeixen coneixements sobre les característiques dels diferents tipus detextos: Reconeixen i poden reproduir textos escrits com contes, noticies,cartes., poden diferenciar el contingut i la forma d’escriure entre un anunci i unanoticia i un conte, posem pel cas. Aquestos aspectes es veuen una mica alterats a l’aula de Comunicació iLlenguatge (CiL), on l’alumnat que assisteix a la mateixa és molt divers.Trobem alumnat procedent daltres països i per tant, amb una llengua maternatotalment diferents a la de l’escola, alumnat amb una classe social baixa i pertant, amb un context familiar poc col·laborador i poc ric en estímuls, i a més amés, els alumnes escolaritzats en aquests aula tenen unes necessitatseducatives especials, tal com queden recollides als seus dictàmensd’escolarització, presentant, en tots els casos, Trastorns de lEspectre Autisme(TEA), i/o Trastorn General del Desenvolupament (TGD) no especificat, pertant, tenen dificultats de comunicació i/o llenguatge, en molts casosacompanyades de conductes estereotipades o disruptives, agressions iautoagressions, les quals els dificulten la seva interacció social amb elscompanys, mestres, pares, ... Per tant, no podem sinó considerar la diversitat com un ingredient naturaldel centre educatiu i de laula, determinada no només per ledat dels alumnes,les quals oscil·len entre els 4 i 9 anys, sinó també per la realitat que cada nen inena aporta a la seva entrada a lescola, i a laula CiL en particular, i que enPAC 3- Projecte TIC i aprenentatge significatiu Pàgina 3 de 27
 4. 4. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació. NTICEDU 1r. semestre. Curs 2012-2013uns casos va a ser de major rellevància que en uns altres i que va a tindre unarelació molt directa en l’aprenentatge de la lecto-escriptura. Com a professionals que intervenim en els centres educatius i en aquestcas en concret és necessari que entenguem les necessitats educatives que elsalumnes podem presentar en termes de compensació de les diferències i depotenciació del desenvolupament de les capacitats, organitzades en relació acadascun dels àmbits en què s’organitza el currículum en les diferents etapeseducatives ens les que estan immersos els alumnes de laula, es a dir, etapesdinfantil, i primer i segon cicle deducació primària. No obstant, degudes a les necessitats greus i permanents dels alumnesde laula, en la majoria dels casos, i seguint les seves Adaptacions CurricularsIndividuals Significatives (ACIS), partiren duns objectius mínims que aniremadaptant a levolució de lalumnat en cada cas, i que partirà del currículumdeducació infantil, malgrat estar escolaritzats en alguns casos, per qüestionsadministratives, en etapes superiors, primer cicle deducació primària. Tal com explicita el RD, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen lesensenyances mínimes del segon cicle d’Educació Infantil, en tots dos ciclessatendrà progressivament al: desenvolupament afectiu, al moviment i elshàbits de control corporal, a les manifestacions de la comunicació i delllenguatge, a les pautes elementals de convivència i relació social, aldescobriment de les característiques físiques i socials del mitjà. A més a més,es fomentarà una primera aproximació a la lectura i a lescriptura,experiències diniciació primerenca en habilitats numèriques bàsiques, en lestecnologies de la informació i la comunicació i en lexpressió visual imusical. Per tant, i en relació a aquest està relacionat el meu projecte ja que coma orientadors, està entre les nostres funcions assessorar els membres del’equip docent, i en aquests cas en concret, col·laborar en la planificaciód’implementació d’un nou mètode de lecto-escriptura que doni una millorresposta a la diversitat de l’alumnat. A més de participar en eldesenvolupament de les sessions, i participar en el seguiment i avaluació finaldel procés.PAC 3- Projecte TIC i aprenentatge significatiu Pàgina 4 de 27
 5. 5. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació. NTICEDU 1r. semestre. Curs 2012-2013 El meu projecte està basat en un cas real, en la implementació de lalecto-escriptura realitzada als alumnes de laula de Comunicació i Llenguatgeduna localitat de la provincià de València, per tant, és una activitat fora de la“normalitat” amb alumnes daquestes edats, ja que no segueix el currículumordinari, sinó que està totalment adaptada a les necessitats de cadascun delalumnes de laula, i per tant, segueix la variabilitat daprenentatges donats peraquests alumnes en relació a ladquisició de la lecto-escriptura, i fonamentadaen els diversos autors que donen suport a aquest tipus daprenentatge.PAC 3- Projecte TIC i aprenentatge significatiu Pàgina 5 de 27
 6. 6. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació. NTICEDU 1r. semestre. Curs 2012-20132. DISSENY DE L’ACTIVITATTítol de lactivitat Iniciem la lectura!!Descripció dels agents personals Aprenents: Alumnes d’un aula de Comunicació i Llenguatge que acullnens de 4 a 9 anys dedat. L’alumnat presenta com característiques generalsdificultats daprenentatge, sobretot a làrea de comunicació, relació social,representació intersubjectiva, imitació, derivades dels seus diagnòstics deTrastorns de lEspectre Autista (TEA) i Trastorn Generalitzat delDesenvolupament (TGD) . Per tant, tots els alumnes de laula tenen el pertinentDictamen d’escolarització. És un grup dalumnes molt divers, en quant a edat,condició social, immigració i de característiques personals en general, ja quesón alumnes de la localitat però, com laula de Comunicació i Llenguatge (CiL)és de nova creació, acudeixen al centre procedents de diferents escoles de lalocalitat. Mediadors: Mestra tutora de pedagogia terapèutica, Mestre daudició illenguatge, educador, Mestres tutores del curs de referència i orientadores delcentre. Tecnologia mediadora: Ordinador, impressora, Programes editors detextos i dimatge, PDI, internet, software divers però més concretament elNotebook.Descripció del problema Per a la major part de l’alumnat que assisteix a l’escola, llegir éscomprendre un text i escriure és produir un text, comprendre i produir és pensar(saber), realitzar (saber fer) i fer-ho el millor possible (saber ser). Escriure illegir són activitats que serveixen per a comunicar-se, per a expressar idees,experiències, opinions , sentiments, fantasies, realitats,... Mitjançant la lecto-escriptura saccedeix al món de la informació i de lacomunicació actual, tant social com a cultural, per estar al dia i respondre a lesexigències socials i intel·lectuals. A més a més és una eina per alsPAC 3- Projecte TIC i aprenentatge significatiu Pàgina 6 de 27
 7. 7. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació. NTICEDU 1r. semestre. Curs 2012-2013aprenentatges posteriors, és fonamental per resoldre molts problemes del diaa dia i aconseguir ser independents (buscar una adreça, emplenar unformulari,... i és un mitjà de gaudi i oci dampliació cultural (enriquint-se amb elque uns altres han vist del món i plasmat en un text) i és un mitjà decomunicació, llegim per saber el que altres persones volen transmetrens iescrivim per transmetre informació a uns altres. Per tant, llegir i escriure és un clar signe de normalització cultural id’autonomia que facilitat la integració de la persona en tots els nivells. Elproblema sorgeix a l’hora de treballar amb l’alumnat amb TGD i TEA, donadesles funcions que compleix la lectura en els alumnes que tenen necessitatseducatives especials. Podem extraure una sèrie de funcions bàsiques i necessàries que té lalectura per a aquests alumnes:  Donar suport o substituir en alguns casos al llenguatge oral.  Ajudar a millorar els problemes en fonologia, morfosintaxis i problemes semàntics del llenguatge oral.  Ajudar a canviar les claus complexes, transitòries de les paraules del llenguatge oral, per claus com una modalitat viso-espacial que sigui: permanent (oferint major temps de processament), simples i rellevants (facilitant la seva comprensió).  Facilitar la comprensió i expressió de idees, sensacions i pensaments.  Millorar la conducta fixant normes i ajudant a comprendre situacions socials complexes.  Ajudar a treballar el dèficit executiu d’anticipació i organització amb l’ús d’agendes, planning, panells, etc.  Oferir guions de models verbals, com les històries socials.  Afavorir i impulsar la parla espontània i funcional.  Donar suport l’ensenyament d’habilitats conversacionals.  Proporcionar una activitat d’oci.  Ajudar a controlar problemes atencional i a retindre informació en la memòria.PAC 3- Projecte TIC i aprenentatge significatiu Pàgina 7 de 27
 8. 8. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació. NTICEDU 1r. semestre. Curs 2012-2013 A més a més, es poden extraure una sèrie de conclusions que variavenen funció de les característiques dels alumnes, aspectes com:  La capacitat comunicativa i lingüística de l’alumne.  EL nivell cognitiu del subjecte.  El mètode sigui l’adequat.  Presència o absència de factors que incideixen en l’aprenentatge: hiperactivitat, problemes d’atenció, ansietat, dificultats en l’aprenentatge. Per tot açò, el problema dels nens de laula, és que tenien moltesdificultats per accedir a la lecto-escriptura amb una metodologia i materialsordinaris i per tant, necessiten d’una metodologia i uns materials més específicsque els ordinaris per accedir a la lectura, metodologia que resultava mésmotivant, més significativa, més funcional,...per a tots. Amb aquest treball es pretén donar resposta educativa als alumnesde laula CiL atenent a la diversitat de l’alumnat, i amb laprenentatge de lalecto-escriptura de caràcter global. La gran diversitat d’alumnat de l’aula i les necessitats educatives quepresenten derivades dels trastorns TEA i TGD ha fet que els mestres ileducador de laula tinguin que adaptar la resposta educativa que donen alsalumnes. Dins l’organització de l’aula shan fet unes quantes modificacionsespacials i temporals adequades per a què puguen assolir els objectiusmarcats. Per a dur ho a terme ha estat necessari l’ús de recursos informàticscom l’ordinador, la impressora així com la recerca d’imatges o bé a internet obé amb software destinat per a la tasca, per exemple Picasa de Google. A més a més ha tingut que modificar des de les rutines fins al mètodeque feia servir per a l’ensenyament de la lector-escriptura. Després del’assessorament per part de les orientadores del centre i les assessores deConselleria dEducació, es va decidir que el mètode que més s’adequava a lesnecessitats de la diversitat d’alumnat era un mètode global, mètode pensat pera alumnat amb aquestes característiques. Aquesta metodologia comença fent servir un mètode analític o global, ons’inicia el procés de lectura a partir d’unitats lingüístiques amb significat,estudiant les unitats més complexes significatives (paraules,frases) i aixíPAC 3- Projecte TIC i aprenentatge significatiu Pàgina 8 de 27
 9. 9. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació. NTICEDU 1r. semestre. Curs 2012-2013acabar diferenciant-les en unitats més simples (lletres, síl·labes) mitjançantsuccessives descomposicions analítiques. No hi ha material comercial pensat per a aquest mètode sinó que aquestcalia que fora elaborat. Per tant, per a l’elaboració ha estat necessari fer servirels recursos tecnològics anomenat anteriorment. Estructuració: Aquest es tracta d’un problema ben estructurat ja querequereix l’aplicació de diferents passos per a la seva resolució, ja que cal queanalitzem les característiques personals dels alumnes, així com dels contexts,té un objectius coneguts i un grup restrictiu d’operadors lògics. Complexitat: L’activitat no és molt complexa, però si tenim present al’alumnat en sí, i la importància que té per a ells el desenvolupament de lalecto-escriptura, no tan sols per a llegir i escriure sinó com a forma decomunicar-se, el problema es fa més complex. Especificitat de camp: Les activitats són molt diverses, i aquestespersegueixen un aprenentatge gradual ja que mètode està format per diferentsfases, on les primeres són necessàries per a passar a les següents. Els centresde interès, les activitats parteixen dels interessos i necessitats dels alumnes.Per tant, les activitats que es dissenyen cal fer-les seguint els següents punts: • Emprar mètodes dassaig sense error. Oferir sempre lajuda necessària perquè no sigui necessari rectificar un emparellament. • Emprar la lectura amb finalitats funcionals, és a dir, tenint present totes les funcions nomenades anteriorment. • Sempre hem de partir dels interessos del nen, partir de la seva zona de desenvolupament propera. Hem davaluar prèviament al nen per saber per on començar. (Activitats datenció, memòria, …) • Hem de triar lletres majúscules o minúscules, mai amb les enllaçades. • Col·locar material adhesiu tipus velcro en la paraula i el dibuix, o fotografia de l’objecte, de manera que es peguen. • Oferir la possibilitat d’assajar múltiples vegades amb les mateixes paraules. En ocasions pot fer-se servir representacions similars, peròPAC 3- Projecte TIC i aprenentatge significatiu Pàgina 9 de 27
 10. 10. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació. NTICEDU 1r. semestre. Curs 2012-2013 diferents del objectes i de les persones, per mantenir d’aquesta manera el interès i la motivació.Plantejament del problema Avui en dia no posem en dubte que les TIC són un instrument quepotència, afavoreix i desenvolupa els processos d’ensenyament-aprenentatge.Podem treballar tots els continguts curriculars tenint en compte que elscontinguts arriben a l’alumne a través dels diferents canals, aspecte queafavoreix una major motivació per part de l’alumnat, oferint un aprenentatgemés actiu, més interactiu i es converteixen en protagonistes dels seu propiaprenentatge. A més a més, per als alumnes amb necessitats educativesespecials podem cobrir dos grans necessitats que es poden plantejar a l’escola,l’accés a la comunicació i l’accés al currículum. Poder incorporar a la majoria de les aules recursos com la PDI ha estatmolt motivador no tan sols per als alumnes sinó també per als mestres, així espoden realitzar moltes activitats més atractives, més visuals, i poder prescindirde material comercial permet treballar amb metodologies més inclusives. Per tant, el problema es planteja per canviar el mètode que fan servir lesmestres tutores dels alumnes abans dentrar laula CiL, per un altre més visual,interactiu, manipulatiu, actiu, participatiu, etc. Amb aquesta metodologia estàlligada el canvi en la manera d’ensenyar a llegir i escriure, fent servir unametodologia més funcional i significativa i on l’elaboració del material i l’ús deles Tic és vital.Context de lactivitat El context en el que s’emmarca l’activitat, com ja sha comentat abans,és una aula de Comunicació i llenguatge (CiL), enquadrat dins duna escolapública situada a una ciutat situada a escassos kilòmetres de València capital.Es crea en aquesta localitat amb la finalitat de proporcionar una continuïtat enlescolarització de lalumnat que finalitza la seva escolaritat en un dels centresmés pioners en latenció educativa amb lalumnat amb Necessitats EducativesEspecials i que ha actuat com a centre preferent dinserció educativa de nens inenes amb aquestes característiques.PAC 3- Projecte TIC i aprenentatge significatiu Pàgina 10 de 27
 11. 11. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació. NTICEDU 1r. semestre. Curs 2012-2013 L’aula de comunicació i llenguatge és una unitat específica d’educacióespecial que pretén oferir una resposta educativa a l’alumnat amb TrastornsGeneralitzats del Desenvolupament o Trastorns Específics del Llenguatge enun entorn normalitzat de màxima inclusió a l’etapa educativa dinfantil i primària.A l’aula CIL s’atenen sis alumnes, dels què cinc pertanyen al tipus de modalitatA, és a dir que reben una atenció directa a l’aula de comunicació i llenguatgesuperior o igual al 40% del seu horari lectiu. Per altra banda, hi ha dos alumnesque assisteixen menys d’aquest percentatge a la nostra aula i per tant,pertanyen a la modalitat B. Laltre alumne de la modalitat B acudeix a laulaamb un percentatge igual que els de modalitat A per les seves característiquespersonals i evolutives. A aquesta escola i degut a l’entorn on està ubicadaassisteixen alumnes de classe social mitjà-baixa. A més a més, els darrersanys s’han incorporat també al centre alumnat immigrant, sobretot magrebins ixinesos.Característiques del aprenents Les persones, en el nostre cas els alumnes de laula, que s’emmarquendins del Trastorn de l’espectre autista presenten un continu de característiquesmolt heterogènies que els fan molt diferents els uns dels altres. És el cas delnostre alumnat que presentes afectacions en diferents àrees i en diferent graude severitat. Àngel Rivière en el seu Inventari dEspectre Autista (IDEA) descriudotze dimensions alterades en aquestes persones, amb 4 nivells dafectació encadascuna delles, es representa tot lespectre. Per tant, els alumnes de lactivitat presenten una alteració qualitativa enla relació social, alteració qualitativa en el llenguatge i la comunicació ialteracions qualitatives en la inflexibilitat mental i simbolització.Competències especifiques i objectius Les competències bàsiques són un conjunt de destreses, coneixements iactituds necessaris per a que una persona desenvolupi el benestar emocionalmaterial, físic, social i la capacitat d’autodeterminació en els distints àmbitsd’actuació:personal, escolar i social. Totes les competències bàsiques sónPAC 3- Projecte TIC i aprenentatge significatiu Pàgina 11 de 27
 12. 12. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació. NTICEDU 1r. semestre. Curs 2012-2013importants per a aconseguir el desenvolupament integral i harmònic delsalumnes. Les Competències bàsiques que es treballen són les següents; • Competència comunicativa, lingüística: habilitats per comprendre, expressar i interpretar pensaments, sentiments i fets de forma oral i escrita en diferents llengües i escenaris o contextos i regular el comportament • Competència en el coneixement i la interacció en el món físic. • Competència en el tractament de la informació. Habilitats per utilitzar de forma autònoma i crítica, les eines informàtiques per buscar, obtenir, processar i transformar informació, així com per comunicar-se. • Habilitats per aprendre a aprendre. Habilitats per planificar, desenvolupar i avaluar de forma autònoma el “aprenentatge”, sentir-se motivat per fer-ho, i utilitzar-ho en els diferents escenaris i contextos. Els objectius són; • Discriminar visualment les imàtgens referents als centres dinterés treballats, cos humà, aliments, lescola,... • Escoltar i comprendre narracions orals amb suport visual. • Assolir el vocabulari dels diferents centres dinterés. • Reconéixer globalment el vocabulari dels diferents centres d’interès treballats. • Realitzar una lectura global del vocabulari treballat a laula. Per a aquests amb TGD, el aprendre a llegir també és molt important perque ajuda a millorar la seva comunicació i per tant , la seva relació social, leshabilitat socials i la millora de les seves conductes.Continguts Els continguts que es pretenen desenvolupar dins del projecte delectura estan al voltant del vocabulari referent als centres dinterés; - El coshumà. - La casa. - Lescola. Tenim que assenyalar, que al igual que els objectius, els continguts hande ser pocs però molt concrets per a que els alumnes puguen assolir elsmateixos.PAC 3- Projecte TIC i aprenentatge significatiu Pàgina 12 de 27
 13. 13. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació. NTICEDU 1r. semestre. Curs 2012-2013Seqüenciació dactivitats Les activitats estaran seqüenciades en relació el seu nivell dedesenvolupament i seguin les fases descrites per la Rosa Ventoso als mètodesde lectura en els seus manuals didàctics. Igualment, per al seguiment del’escriptura també seguirem les fases que la Victoria Troncoso explica al seullibre de pre-escriptura. L’objectiu del mètode es treballar de manera manipulativa la lecto-escriptura, però també fent servir la pissarra digital com a recurscomplementari, i arribar finalment al paper, amb els alumnes que tinguen lescapacitats per desenvolupar aquesta habilitat..Fonamentació psicopedagògica Tal com explicita la LOE, a l’etapa d’Educació Infantil, que es per la qualsavalua i se realitza una programació per a la majoria daquests alumnesmalgrat estar en letapa deducació primaria, satendrà progressivament:desenvolupament afectiu, moviment i els hàbits de control corporal,manifestacions de la comunicació i del llenguatge, pautes elementals deconvivència i relació social, descobriment de les característiques físiques isocials del mitjà en el qual viuen. A més es facilitarà que nenes i nens elaborinuna imatge de si mateixa. La utilització de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) coma recurs didàctic, en la resposta educativa a les persones amb TEA, confereix aaquesta una nova dimensió, en oferir possibilitats limitades s les dels alsrecursos tradicionals. No sens escapa que la imatge, el so i la imatge enmoviment ens ofereixen claus motivacionals i datenció formidables.Des de làmbit de la intervenció en persones amb TEA, constitueixen una einamolt atractiva i un potent recurs perquè ofereixen un entorn i una situaciócontrolable (són predictibles); presenten una estimulació multisensorial,fonamentalment visual; la seva capacitat de motivació i reforç és molt alta,afavorint latenció i disminuint la frustració davant els errors; afavoreixen opossibiliten el treball autònom, així com el desenvolupament de les capacitatsdautocontrol, sadapten a les característiques de cadascun, respectant el seuPAC 3- Projecte TIC i aprenentatge significatiu Pàgina 13 de 27
 14. 14. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació. NTICEDU 1r. semestre. Curs 2012-2013ritme daprenentatge; són un element daprenentatge actiu, on destaquen laseva versatilitat, flexibilitat i adaptabilitat. Aquest tipus de suport poden ajudar-nos a oferir respostes eficaces a lesnecessitats educatives en làmbit de la comunicació i el llenguatge de lespersones amb TEA i/o TGD.Procediments i criteris davaluació Aquests es centrarà en el procés de recollida de la informació rellevant alllarg de tot el procés d’ensenyament-aprenentatge, partint de la recollida dedades, per analitzar d’on partim i veure on volem arribar. Farem servirl’observació sistemàtica i proves elaborades per veure el ritme d’aprenentatge iel vocabulari aprés. A més a més, avaluarem al finalitzar la unitat didàctica elscontinguts adquirits i anar modificant la pràctica docent en funció de lesnecessitats.Previsió de temporització La previsió de temporalització donada les característiques evolutives ipersonals del alumnes, està realitzada per trimestres, avaluant cada trimestrelassoliment dels objectius marcats per a cada alumne, ja que aquests tenen unritme daprenentatge diferent en cada cas, unes edats diferents, ... El fet detrobar-se lalumne/ en un nivell, per edat cronològica, en 3r de primària, noassegura un millor assoliment dels objectius que un nen de E.I. 5 anys. Pertant, els objectius daprenentatges es repeteixen per un curs.PAC 3- Projecte TIC i aprenentatge significatiu Pàgina 14 de 27
 15. 15. 3. MAPA CONCEPTUAL
 16. 16. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació. NTICEDU 1r. semestre. Curs 2012-20134. DESCRIPCIÓ DEL PROCÉSLes experiències densenyament–aprenentatge constitueixen el mitjà de relaciómestre/a–alumne/a, i fan possible laplicació dels principis i estratègiesmetodològiques, el tractament dels continguts i la consecució dels objectius. Nohem doblidar que una mateixa activitat pot estar ajudant a aprendre a lalumnei donant informació al docent sobre les idees prèvies de lalumne o sobrelavaluació del procés. No obstant això, podem assenyalar diferents tipusdactivitat: • Activitats dintroducció – motivació. Serveixen per provocar linterès dels alumnes per la realitat que han daprendre. • Activitats de coneixements previs. Es realitzen per conèixer idees, opinions o errors conceptuals dels alumnes sobre els coneixements que van a desenvolupar. • Activitats de desenvolupament. Permeten conèixer els conceptes, els procediments o les noves actituds, també permeten comunicar a uns altres la tasca realitzada. • Activitats de síntesis–resum. Faciliten la relació entre els diferents continguts apresos i afavoreixen lenfocament globalitzador. • Activitats de consolidació. Es contrasten les idees noves amb les prèvies dels alumnes i sapliquen els aprenentatges nous. • Activitats de recuperació. Es programen per als alumnes que no han aconseguit els coneixements treballats. • Activitats dampliació. Permeten continuar construint coneixements als alumnes que han realitzat de forma satisfactòria les activitats de desenvolupament proposades i les que no són imprescindibles en el procés. • Activitats davaluació. Inclouen activitats dirigides a lavaluació inicial, formativa i sumativa que no han estat incloses en les activitats anteriors.Aquest tipus d’activitats les trobem al llarg del projecte i al llarg de les diferentsfases:PAC 3- Projecte TIC i aprenentatge significatiu Pàgina 16 de 27
 17. 17. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació. NTICEDU 1r. semestre. Curs 2012-2013FASE I. Aprenent la mecànica d’associar Lobjectiu en aquesta fase és ensenyar “la mecànica” del treball i crearinterès i gust per lassociació de paraules i dibuixos. Aquest tipus de joc elfèiem tant de manera manipulativa en jocs de taula com el memori olencadenament de paraules com en activitats en la pissarra digital. Hem doferir loportunitat de presentar de forma repetida els ítems deparells associats, duplicant o triplicant les fotografies i cartells.Fase II. Inici de la lectura i de l’escripturaEn aquesta fase es treballa els aparellaments, reconèixer paraules: joc donam,la copia de paraules i la retolació. Es va fer amb activitats manipulatives i ambel notebook.Aquesta és la seqüencia de treball dels alumnes en laprenentatge de lalectoescriptura de les parts de la cara que utilitzem en la lectura global; Primer lalumne/a de laula de Comunicació i llenguatge té que associar limatge a la part de la cara en qüestió.PAC 3- Projecte TIC i aprenentatge significatiu Pàgina 17 de 27
 18. 18. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació. NTICEDU 1r. semestre. Curs 2012-2013 Una vegada assolit lobjectiu de discriminació i associació dimatge part de la cara, passem a introduir la lectura global de la part de la cara amb paraula-imatge. On lalumne té que col·locar la paraula en el lloc corresponent. Daltra banda, un treball que els alumnes tenen que realitzar per aconseguir la lectura global, és la realitzada amb imàtgens reals, no amb pictogrames icònics com en lactivitat anterior. Aquesta és lassociació amb limatge real, i amb lajuda o suport de la paraula escrita.PAC 3- Projecte TIC i aprenentatge significatiu Pàgina 18 de 27
 19. 19. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació. NTICEDU 1r. semestre. Curs 2012-2013 Després iniciem lassociació imatge real i paraula. Per finalitzar el procés sense el suport visual de la imatge, sols amb la paraula escrita. Les mateixes tasques es realitzen quan treballem amb els dies de la setmana, mesos de lany, noms dels companys,... Ara la tasca consisteix en associar i discriminar la paraula amb paraula.PAC 3- Projecte TIC i aprenentatge significatiu Pàgina 19 de 27
 20. 20. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació. NTICEDU 1r. semestre. Curs 2012-2013 Daquesta manera.Altres activitats realitzades per a copiar paraules:En l’enllaç següent es pot observar diferents mostres documentals daplicacióper aquest projecte. MOSTRES DOCUMENTALS Materials de lectura global5. AVALUACIÓ DE L’APRENENTATGE ACONSEGUIT L’avaluació del aprenentatge saconsegueix en tres moments:Avaluació inicial o diagnòstica, es realitza per a predir un rendiment o perdeterminar el nivell d’aptitud previ als procés educatiu. Ens va ajuda determinarquin era el nivell de lecto-escriptura del alumne abans de dur a terme el procéso el nou programa de lectura. A més a més, ens va permetre determinar el seunivell de competència curriculars en relació a la lectura i l’escriptura i poder ferPAC 3- Projecte TIC i aprenentatge significatiu Pàgina 20 de 27
 21. 21. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació. NTICEDU 1r. semestre. Curs 2012-2013una resposta educativa adequada a cada nivell, respectant d’eixa manera elsdiferents ritmes d’aprenentatge.Avaluació formativa i continua. s’ha realitzat durant la unitat didàctica, ambl’objectiu de anar determinat si els objectius s’estaven aconseguint i en aquellsalumnes on es trobaven certes dificultats poder anar actuant i modificant el seupla de treball, aportant-nos una retroalimentació permanent aldesenvolupament del programa educatiu.Avaluació sumativa o final, realitzada al finalitzar la unitat didàctica percomprovar si els alumnes han aconseguit els resultats esperats. La realitat haestat que la major part dels alumnes han adquirir de forma global la major partdel vocabulari treball i dels objectius proposats. Tanmateix, dir que és sistemàtic atès que planteja el seguiment d’un plaprèviament marcat; i flexible, degut a les característiques de l’alumnat hauremd’adaptar el desenvolupament del procés a les necessitats que vagin sorgint,és a dir, a la presa de decisions necessàries per adequar el disseny idesenvolupament de la nostra acció educadora a les necessitats detectades enl’alumne al llarg del procés. Mitjançant l’observació hem avaluat de forma integral aspectes i resultatsde l’aprenentatge referents a coneixements, habilitats, actituds i valors. Pertant, hem registrat entre altres aspectes: Les actituds personals dels alumnes davant les tasques. • Si la forma d’organització de la tasca ha estat la adequada. • Quines estratègies de resolució han servir els alumnes. • Si saben resoldre les dificultat que es troben i com ho fan. • Si han estat motivats. • Els seus interessos. • Si l’atenció a la diversitat s’ha fer de forma adequada, és a dir, si les activitats han estat adaptades a tots els nivells. • Etc. Per tant, cal remarcar que l’avaluació del projecte s’aplica de formaglobal; per una part, els mediadors, hem avaluat mitjançant l’observació com haPAC 3- Projecte TIC i aprenentatge significatiu Pàgina 21 de 27
 22. 22. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació. NTICEDU 1r. semestre. Curs 2012-2013estat la nostra actuació per tal d’afavorir la construcció dels aprenentatges, elsrecursos utilitzats,les adaptacions realitzades... I per l’altra, l’avaluació delsnostres alumnes, per tal de poder detectar si el procés s’ha desenvolupat ambèxit i si açò es reflexa en els diferents àmbits on els alumnes es desenvolupin:comunicació, interaccions, autonomia, conducta... Per concloure, tinc que establir que les TIC s’han configurat en aquestcas exposat com a vehicle de comunicació i ajuda molt importat en larealització d’activitats que han incrementat la motivació dels alumnes i el seuinterès, a l’hora que l’hem fet servir també per al joc. Com ja hem comentatanteriorment, l’aprenentatge de la lecto-escriptura es veu molt afavorit amb l’úsde les TIC. Els diferents programes educatius constitueixen un medi ideal per adesenvolupar i potenciar una sèrie d’habilitats i capacitats necessàries iafavoridores del procés lecto-escriptor, com l’estimulació del llenguatge,l’atenció, la discriminació, la percepció auditiva i visual, l’estructuració espacial itemporal... Són nombroses les investigacions que relacionen l’ús de les TIC i lalecto-escriptura: Hungate (1992), Lipinski (1984), Niebder (1983), Solomon(1992).6. AVALUACIÓ TECNOLÒGICA DEL DISSENY Els professionals, personal docent (mestres deducació especial i audiciói llenguatge) i no docent (educadora) que hem intervingut en eldesenvolupament d’aquest projecte, considerem que la introducció, en primerlloc, d’aquesta forma de treballar a la classe, més manipulativa, mésmotivadora, més activa i participativa, integradora, socialitzadora, més realista,ha segut molt satisfactòria, no tan sols per als alumnes sinó també per anosaltres. Amb aquest projecte, hem posat en pràctica les variades possibilitatsque tenen les TIC en la intervenció dels nostres alumnes, tant en la elaboracióde les diferents activitats que volem dur a terme a la classe, com les realitzadesa l’ordinador i a la PDI. A més a més, el procés de recerca a la web de materialjja elaborat per altres companys també ens ha obert la possibilitat de crear a laPAC 3- Projecte TIC i aprenentatge significatiu Pàgina 22 de 27
 23. 23. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació. NTICEDU 1r. semestre. Curs 2012-2013nostra escola un blog on també penjar les activitats que pujar fer d’araendavant i així compartir-les també. En aquest context, les TIC han estat un element decisiu per millorar laresposta educativa que oferim als nostres alumnes, on l’ús de les TIC enspermet millorar la seva qualitat de vida, aspectes volem continuar treballant iaprofundit en els proper mesos i anys. Com a mediadors del procés d’E-A ha estat un repte aconseguir lamàxima utilització dels recursos informàtics per atendre a lalumnat, per a lanormalització de les TIC en l’ús quotidià i la nostra preparació/formació com aprofessionals en la seva transformació, ús i aprofitament, contemplantladquisició i adaptació; fomentant el disseny accessible en lelaboració derecursos multimèdia i serveis de xarxa i Internet; i, fins i tot, impulsant laformació i la creació de grups de treball, seminaris i projectes dinnovació iinvestigació educativa les línies de la qual dacció s’han centrat en la utilitzaciói/o lanàlisi, catalogació i avaluació de les TIC en latenció a la diversitat. Daltra banda, considero que si pretenem que les TIC a més dincorporar-se a les aules, també sintegrin en el currículum, sha devitar que el seu ús esconverteixi en una activitat descontextualitzada del desenvolupament curricular.Tot esforç en lús, investigació, desenvolupament o creació de materials iexperiències amb les TIC no pot donar-se per bé si no forma part integral delpla de centre i concrecions curriculars.PAC 3- Projecte TIC i aprenentatge significatiu Pàgina 23 de 27
 24. 24. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació. NTICEDU 1r. semestre. Curs 2012-20137. CONCLUSIONS La posada en pràctica d’aquest projecte reafirma el principalprocediment utilitzat en la investigació-acció: la reflexió sobre la pràctica, ambla qual, tracte de proposar un canvi i millora de la nostra realitat socioeducativai dels membres que hi participem en el procés. La principal dificultat que he trobat en aquesta activitat o projecte va serel fet de com considerarien els companys de laula de la UOC, i la consultoraen particular, que aquest tipus dactivitat sintegrara com daprenentatgesignificatiu, ja que em aquest tipus dactivitats estan proposades pels mestres, ino sorgeixen de les motivacions i els interessos dels propis alumnes. Però, després de donar moltes voltes i tenir diverses opcions, vaigagafar una activitat en la qual tinc clar que és un verdader aprenentatgesignificatiu per als meus alumnes, ja que aquests per les sevescaracterístiques, no tenen moltes motivacions a lhora de realitzar unaprenentatge de lecto-escriptura, com un nen de la seva edat. Aquestaafirmació la puc comprovar amb lúnic alumne amb un llenguatge, més omenys, normalitzat, el qual demanda i necessita un desenvolupament de lalectura i unes motivacions per aquesta cada vegada més grans, la seva frasepreferida és; “Bernat, que pone ahi!!”, fent referència a les paraules que veuescrites en les diferents cançons o contes que treballem a la PDI, les quals vanacompanyades de pictogrames i la paraula escrita. Per tant, el que destacaria d’aquesta activitat és la importància de lautilització de les TIC per aconseguir veritables aprenentatges significatius. Lainclusió de les noves tecnologies en el món educatiu obre un gran ventall depossibilitats per a fomentar l’aprenentatge significatiu en els nostres alumnes.És nostre el deure d’ensenyar als alumnes a utilitzar les noves tecnologiesadequadament, per tal que siguin ells mateixos els qui les utilitzin per arribar aconstruir coneixement. La principal conclusió que podem extraure, és la decontinuar el treball actiu i reflexiu amb les TIC com a eina motivadora ifacilitadora dels diversos aprenentatges que fomenta en els nostres alumnesels aprenentatges significatius i funcionals.PAC 3- Projecte TIC i aprenentatge significatiu Pàgina 24 de 27
 25. 25. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació. NTICEDU 1r. semestre. Curs 2012-20138. WEBLIOGRAFIA➢ Arnaiz Sánchez, P (2001). La lecto escritura en la educación infantil.Unidades didácticas y aprendizaje significativo. Málaga. Aljibe.➢ Cabrero, J. (2003). Educació i tecnologia: fonaments teòrics. Mòdul didàctic1. Noves tecnologies de la informació i la comunicació en l’educació. UniversitatOberta de Catalunya.➢ Domènech, M i Tirado, F.J. (2002). Ciència, tecnologia i societat: nousinterrogants per a la psicologia. Barcelona: Fundació universitat Oberta deCatalunya. Disponible a: <http://www.uoc.edu/web/cat/art/uoc/domenech-tirado0302/domenech-tirado0302.html>➢ Hurtado Montesinos, Mª D. Las Tic como recurso de acceso a la lecto-escritura. Curso telemático, Murcia.➢ Jonassen, D. (2003). TIC i aprenentatge significatiu: una perspectivaconstructivista. Mòdul didàctic 3. Noves tecnologies de la informació i lacomunicació en l’educació. Universitat Oberta de Catalunya.➢ Programari CMAP Tools. Knowledge modeling kit. Version 5.04.02. Insitutefor Human amb Machine Cognition. A University Affiliated Reserch Institute.Disponible a: <http.//cmap.ihmc.us/>.➢ TECNOLOGÍAS DE AYUDA EN PERSONAS CON TRASTORNOS DELESPECTRO AUTISTA: GUÍA PARA DOCENTES. Francisco Tortosa Nicolás.Colegio Público de Educación Especial para Niños Autistas “Las Boqueras” deMurcia.➢ Valdez, D (coor). (2001). “Pueden aprender a leer i escribir las personascon autismo”, en Autismo: enfoques actuales para padres y profesionales de lasalud y la educación. Vol:2; FUNDEC➢ Webs de recursos; Portal ARASAAC. El portal Aragonés de laComunicación Aumentativa y Alternativa http://www.catedu.es/arasaac/ Blog dematerials delaboració propia per una mare dun xiquet autiste,http://www.lasonrisadearturo.com/PAC 3- Projecte TIC i aprenentatge significatiu Pàgina 25 de 27
 26. 26. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació. NTICEDU 1r. semestre. Curs 2012-20139. ANNEX9.1 AUTOAVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT L’activitat en si considero que no ha estat costosa en cap moment, ni peltemps invertit en tot el procés, tant per el disseny de l’activitat, com perl’avaluació, la recerca de material, ni tampoc en l’elaboració de les activitats,tant les manipulatives com les de la pissarra digital, donat que eixes mateixesactivitats són les mateixes que utilitze a lAula de Comunicació i Llenguatge enla que treballo. Considero que la meva exposició sobre el treball portat a la pràctica haestat coherent al llarg de tot el procés; realitzant una avaluació inicial d’unasituació determinada, marant uns objectius i els mitjans tecnològics amb elsque contem, però sobretot, partim d’un problema significatiu. La nostra posturacom a professionals tracta “d’acompanyar” tot aquest procediment i realitzartots els canvis necessaris sempre tenint en compte les necessitats del nostrealumnat, sent facilitadors o acompanyants del seu procés d’E-A. No obstant, des de la primera activitat, i des que vaig començarlassignatura, he hagut de replantejar-me molts conceptes que pensava tenirclars; ara sabria argumentar les interrelacions i implicacions entre C-T-S-E iidentificar diferents formes de considerar la Tecnologia educativa. En fixar-meen l’àmbit educatiu, la tecnologia educativa se m’ha plantejat com una einaperfecta per afavorir la construcció d’aprenentatges significatius. En quant al meu aprenentatge personal, consideri molt significatiul’esforç per tal de arribar a aconseguir coses que normalment ni em plantejava(enllaços, índex automàtic, lectures hipertextuals, mapes conceptuals,presentacions on-line, blog...). Considero que són procediments querequereixin un esforç, però milloren molt la qualitat de la feina i les possibilitatsen el món educatiu.PAC 3- Projecte TIC i aprenentatge significatiu Pàgina 26 de 27
 27. 27. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació. NTICEDU 1r. semestre. Curs 2012-20139.2 AUTOAVALUACIÓ DEL SEGUIMENT DE L’AVALUACIÓ CONTINUADA GLOBAL Al llarg de l’assignatura hi ha hagut un canvi en relació als coneixementsque tenia al principi i els que tinc actualment. Entre els aspectes méssignificatius trobo el fet de la comparació entre el primer mapa conceptual i elsegon. Participar en els diferents debats i llegir l’article de Domènech i Tiradovan fer canviar considerablement les idees i els conceptes que jo creia que jatenia assimilats. Tant el debat, com la lectura, com la comparació dels mapeshan produït que integrarà als coneixements ja existents millorin la estructura deconeixement amb coneixements nous. En el transcurs de les diverses PAC de lassignatura mhan fet realitzaruna reestructuració dels meus esquemes mentals, el qual sha imcrementat ennombre de conceptes, de relacions i d’interrelacions. Per tant, hi ha hagut uncanvi conceptual que m’ha portat a un aprenentatge significatiu, el qual podréutilitzar en altres contextos i situacions, tant personals com professionals. Ja per finalitzar aquesta autoavaluació, destacar què el què més m’haagradat d’aquesta assignatura és que la teoria estudiada té una estreta relacióamb la pràctica, ja que al llarg de l’assignatura se’ns ha demostrat a partir del’experiència que el més important per a què hi hagi aprenentatge és queaquest sigui significatiu per a l’aprenent. Considero totes les activitats portadesa terme al llarg del semestre ens porten a la mateixa conclusió, que latecnologia educativa esdevé una eina fonamental per a fer que l’aprenentatgesigui realment significatiu, eficaç i contextual. Així doncs, i després de veure els treballs dels companys i companyesde laula 3, la qualificació que proposo per l’avaluació d’aquesta PAC 3 és deC+, i com a qualificació global de l’avaluació contínua de l’assignatura, i atenenta les dificultats que he tingut per realitzar un index automàtic, cosa quepracticaré més a sovint, i per ser coherent amb el treball realitzat al llarg delassignatura, a la qual no he pogut dedicat tot el temps que magradaria, meavaluaria amb una C+.PAC 3- Projecte TIC i aprenentatge significatiu Pàgina 27 de 27
 28. 28. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació. NTICEDU 1r. semestre. Curs 2012-20139.2 AUTOAVALUACIÓ DEL SEGUIMENT DE L’AVALUACIÓ CONTINUADA GLOBAL Al llarg de l’assignatura hi ha hagut un canvi en relació als coneixementsque tenia al principi i els que tinc actualment. Entre els aspectes méssignificatius trobo el fet de la comparació entre el primer mapa conceptual i elsegon. Participar en els diferents debats i llegir l’article de Domènech i Tiradovan fer canviar considerablement les idees i els conceptes que jo creia que jatenia assimilats. Tant el debat, com la lectura, com la comparació dels mapeshan produït que integrarà als coneixements ja existents millorin la estructura deconeixement amb coneixements nous. En el transcurs de les diverses PAC de lassignatura mhan fet realitzaruna reestructuració dels meus esquemes mentals, el qual sha imcrementat ennombre de conceptes, de relacions i d’interrelacions. Per tant, hi ha hagut uncanvi conceptual que m’ha portat a un aprenentatge significatiu, el qual podréutilitzar en altres contextos i situacions, tant personals com professionals. Ja per finalitzar aquesta autoavaluació, destacar què el què més m’haagradat d’aquesta assignatura és que la teoria estudiada té una estreta relacióamb la pràctica, ja que al llarg de l’assignatura se’ns ha demostrat a partir del’experiència que el més important per a què hi hagi aprenentatge és queaquest sigui significatiu per a l’aprenent. Considero totes les activitats portadesa terme al llarg del semestre ens porten a la mateixa conclusió, que latecnologia educativa esdevé una eina fonamental per a fer que l’aprenentatgesigui realment significatiu, eficaç i contextual. Així doncs, i després de veure els treballs dels companys i companyesde laula 3, la qualificació que proposo per l’avaluació d’aquesta PAC 3 és deC+, i com a qualificació global de l’avaluació contínua de l’assignatura, i atenenta les dificultats que he tingut per realitzar un index automàtic, cosa quepracticaré més a sovint, i per ser coherent amb el treball realitzat al llarg delassignatura, a la qual no he pogut dedicat tot el temps que magradaria, meavaluaria amb una C+.PAC 3- Projecte TIC i aprenentatge significatiu Pàgina 27 de 27

×