• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Auxiliars Ajuntament Girona - Tema 5
 

Auxiliars Ajuntament Girona - Tema 5

on

 • 1,102 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,102
Views on SlideShare
1,034
Embed Views
68

Actions

Likes
0
Downloads
8
Comments
0

1 Embed 68

http://bernatcostas.wordpress.com 68

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Auxiliars Ajuntament Girona - Tema 5 Auxiliars Ajuntament Girona - Tema 5 Presentation Transcript

  • AuxiliarsAjuntament de Girona Bernat Costas, Tema 5
  • Tema 5L’organització municipal.L’Alcalde, el Ple i la Junta de Govern Local.Atribucions de cadascun.Organització de l’Ajuntament de Girona segonsel ROM.Funcionament dels òrgans col·legiats locals.Convocatòria i ordre del dia. Votacions. Actes icertificats d’acords.
  • Organització municipal
  • Organització municipa lArt. 47 LMRLC: “El govern i l’administraciómunicipals corresponen a l’ajuntament, integrat perl’alcalde o batlle i els regidors”.Òrgans necessaris: alcalde, tinents d’alcalde, ple,junta de govern (>5000hab) i comissió especial decomptes.Òrgans complementaris: comissions d’estudi,informe o consulta, òrgans de participacióciutadana, síndic de greuges, consell assessorurbanístic, junta local de seguretat, etc.
  • Organització municipa lGrups municipals: Potestatius (-20mil) o obligatoris (+20mil) Cada llista electoral > 1 GM S’ha de constituir abans del primer ple ordinari. Grup mixt. Regidors no adscrits.
  • Organització municipa lPle: Format per tots els regidors i presidit per l’Alcalde (art. 52 LMRLC) Atribucions indelegables. Atribucions delegables en al JGL o l’Alcalde. Afectacions de la Llei de Contractes del Sector Públic (Llei 30/2007).
  • Organització municipa lAlcalde o alcaldessa: Presidència de la corporació. Atribucions indelegables. Atribucions delegables en al JGL. Afectacions de la Llei de Contractes del Sector Públic (Llei 30/2007).
  • Organització municipa lJunta de Govern Local / Comissió de Govern: Alcalde + màx 1/3 del nombre legal de regidors del Ple. Funcions d’assistència a l’Alcalde. Atribucions delegades per l’Alcalde o el Ple.
  • Organització municipa lTinències d’Alcaldia: Designats i revocats per l’Alcalde d’entre els membres de la JGL. Substituteixen l’Alcalde en els casos de vacants, malaltia o asbència. Funcions delegades.
  • Organització municipa lComissió Especial de Comptes: Examina, estudia i informa dels comptes anuals de la corporació. Formada per membres de tots els grups municipals, per representació proporcional o igual amb vot ponderat.
  • Organització municipa lÒrgans complementaris: Síndic municipal de greuges. Comissions d’estudi, d’informe o de consulta: Obligatòries a tots els municipis de +5mil i capitals de comarca. Estudia i dictamina de forma prèvia els assumptes que s’han de sotmetre a Ple o a JGL. El ple determina quantes i quines comissions hi ha.
  • Organització municipa lÒrgans complementaris: Sistemes de participació ciutadana: Òrgans territorials de gestió descentralitzada. Òrgans de participació sectorial. Delegació de funcions. Nuclis separats de població.
  • Organització ROM Girona
  • Organització ROM Giro naQuè és el Reglament Orgànic Municipal? (tema 7) Art. 4.1 LBRL: “En su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus competencias, corresponden en todo caso a los municipios, las provincias y las islas: a) Las potestades reglamentaria y de autoorganización” DF3 LMRLC: “Correspon, no obstant això, a la potestat reglamentària dels ens locals el desplegament dels aspectes relatius a lorganització, el funcionament dels òrgans de govern, lestatut de llurs membres i la participació ciutadana, dacord amb el marc general que estableixen aquesta Llei i les normes bàsiques de lEstat”.
  • Organització ROM Giro naEstructura de l’Ajuntament de Girona: Òrgans de Govern: Alcalde, ple, junta de govern, tinents d’acalde i regidors-delegats. Òrgans complementaris: Comissions informatives, comissió especial de comptes, grups municipals, protaveus i junta de portaveus. Òrgans de desconcentració i participació.
  • Organització ROM Giro naAlcalde: Definició i competències (=). Tipus de delegacions d’atribucions (10 ROM): Genèriques en membres de la JGL. Específiques. Especials.
  • Organització ROM Giro naPle: Definició i competències (=). Convocatòria, lloc i periodicitat de les sessions. Precisions del ROM. Precs, preguntes i mocions. Desenvolupament de les sessions (=). Potestats del president del ple (=). Documentació del ple (=). Moció de censura (=).
  • Organització ROM Giro naJunta de Govern Local: Definició i competències (=). No són públiques. Quòrum de majoria absoluta, acords per majoria simple. Novetats ROM: Possibilitat d’assistència dels portaveus del GM. Vist-i-plau de les resolucions d’alcaldia. Efectivitat dels acords de la JGL. Periodicitat setmanal. Deliberants o executives.
  • Organització ROM Giro naTinents d’alcalde: Definició i competències (=).Regidors delegats: Definició i competències (=).
  • Organització ROM Giro naComissions informatives: Definició i competències (=). Previsió de coincidència amb les àrees de gestió (53 ROM). Autoregulació de la celebració de sessions. Quòrum: 1/3. Convocatòria amb antel·lació de 2 dies i ordre del dia.
  • Organització ROM Giro naComissió especial de comptes: Definició i competències (=).Grups municipals: Definició i competències (=). Autoregulació (64 ROM). Portaveus dels GM. Junta de portaveus.
  • Organització ROM Giro naÒrgans de participació ciutadana: Encàrrec constitucional i legal. El ple decidirà...
  • Règim de sessions
  • Règim de sessionsClassificació de sessions: Ordinàries. Extraordinàries. Extraordinàries urgents.Documentació.
  • Règim de sessionsSessions del Ple: Ordinàries: periodicitat. Extraordinàries. Convocatòria. Constitució. Control als òrgans de govern.
  • Règim de sessionsSessions de la JGL.Sessions de les CI.Sessions de la Comissió Especial de Comptes.Altres òrgans col·legiats.
  • Debat i votació al Ple
  • Debat i votació al PleEls assumptes han de ser debatuts abans de votar-los?Informes de les comissions.Informes del secretari i l’interventor.Control dels òrgans de govern.Propostes de resolució.
  • Debat i votació al PleAprovació per assentiment.Votació ordinària o votació nominal?Abtencions? Empats?Regla general: majoria simple.Acords de majoria de 2/3.Acords de majoria absoluta.Explicacions de vot.
  • Actes i certificació acords
  • Actes i certificació aco rdsObligació d’aixecar acta: Contingut mínim. Qui l’aixeca? Quan s’aprova?Llibre d’actes.Certificació dels acords adoptats.
  • Impugnació actes i acords
  • Impugnació actes i ac ordsImpugnació directa per afectació competencial: 15dies.Impugnació per infringir l’ordenament jurídic: 2mesos.Requiriment previ: 15 dies + 1 mes.Suspensió de l’acte o acord?Ampliació d’informació: 20 dies.
  • Règim jurídic
  • Règim jurídic(Tema 8)Executivitat dels actes dels ens locals.Fi de la via administrativa.Recursos.Responsbilitat patrimonial.Defensa de drets i béns.Conflictes d’atribucions.
  • AuxiliarsAjuntament de Girona Bernat Costas, Tema 5