Auxiliars Ajuntament Girona - Tema 22

744 views
692 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
744
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
108
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Auxiliars Ajuntament Girona - Tema 22

 1. 1. AuxiliarsAjuntament de Girona Bernat Costas, Tema 22
 2. 2. Tema 22La protecció de dades.Concepte de dades de caràcter personal.Concepte d’interessat en relació a dades decaràcter personal.Mesures preventives de tractament de dadesde caràcter personal.
 3. 3. La protecció de dadesArt 18 CE: dret a l’honor, la intimitat personal ifamiliar i la pròpia imatge com a dretsfonamentals de la persona.Proliferació de bases de dades queemmagatzemen informació de caire personal idesenvolupament de les TIC que fan més fàcill’intercanvi de dades i informació.Recomanació: termes pàgines 3 a 5.
 4. 4. LO 15/1999LO 15/1999, de 13 de desembre, de proteccióde dades de caràcter personal.Objectiu: la garantia i protecció, pel que fa altractament de les dades personals, de lesllibertats públiques i els drets fonamentals deles persones físiques i, especialment, del seuhonor i intimitat personal i familiar.
 5. 5. LO 15/1999Àmbit d’aplicació: dades personals registrades en suportfísic, que les faci susceptibles de tractament, i a qualsevolmodalitat d’ús posterior per part del sector públic o privat,en els tres casos següents:Quan el tractament s’efectuï en territori espanyol.Quan al responsable del tractament li sigui aplicable lalegislació espanyola, encara que no estigui establert enterritori espanyol.Quan el responsable del tractament utilitzi mitjans situatsen territori espanyol, encara que no estigui establert alterritori de la Unió Europea.
 6. 6. LO 15/1999Principis bàsics:Qualitat de les dades: Les DCP només es podran recollir per al seu tractament quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats per a les quals s’han obtingut. Hauran de ser exactes i s’hauran de posar al dia. Hauran de ser cancel·lades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual van ser recollides. Les DCP han de ser emmagatzemades de manera que permetin l’accés i prohibeix la recollida de dades per mitjans fraudulents, deslleials o il·lícits.
 7. 7. LO 15/1999Dret d’informació en la recollida de dades: Els interessats als quals se sol·licitin dades personals han de ser informats prèviament de manera expressa, precisa i inequívoca de l’existència d’un fitxer o un tractament de dades, de la seva finalitat i dels destinataris de la informació i de les característiques de les dades, el fitxer o el procés en qüestió.
 8. 8. LO 15/1999Consentiment de l’afectat: El tractament de DCP requereix el consentiment inequívoc de la persona afectada, llevat que la Llei disposi una altra cosa. Específicament, la Llei preveu que no cal el consentiment en els casos següents: Quan les dades siguin recollides per a l’exercici de les funcions pròpies de les administracions públiques en l’àmbit de les seves competències. Quan es refereixin a les parts d’un contracte o precontracte d’una relació de negoci, laboral o administrativa i siguin necessàries per al seu manteniment o compliment. Quan el tractament de les dades tingui com a finalitat protegir un interès vital de l’interessat. Quan les dades figurin en fonts accessibles al públic i el seu tractament sigui necessari per a la satisfacció de l’interès legítim perseguit pel responsable del fitxer o pel del tercer a qui es comuniquin les dades, sempre que no es vulnerin els drets i les llibertats fonamentals de l’interessat.
 9. 9. LO 15/1999Dades especialment protegides: Les DCP referides a la ideologia, afiliació sindical, religió o creences només podran ser objecte de tractament amb el consentiment exprés i per escrit de l’afectat. Les dades relatives a l’origen racial, la salut i la vida sexual només podran ser recollides, tractades i cedides quan, per raons d’interès general, així ho disposi una llei o l’afectat hi consenti expressament.Dades relatives a la salut: Les institucions i els centres sanitaris de caràcter públic i privat, així com els professionals corresponents, podran procedir al tractament de les dades de caràcter personal relatives a la salut de les persones que requereixin els seus serveis, d’acord amb el que disposa la legislació autonòmica i estatal sobre salut.Seguretat de les dades: El responsable del fitxer ha d’adoptar les mesures que garanteixin la seguretat de les DCP i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa i el nivell de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades.
 10. 10. LO 15/1999Deure de secret: El responsable del fitxer i aquells que intervinguin en qualsevol fase del tractament de les DCP estan obligats al secret professional, pel que fa a aquestes dades, i al deure de guardar-les. Aquestes obligacions persistiran fins i tot una vegada hagi finalitzat la relació amb el titular del fitxer o, si escau, amb el responsable d’aquest.Comunicació de les dades: Les dades personals objecte de tractament únicament podran ser comunicades a un tercer per tal de garantir el compliment de finalitats directament relacionades amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari, amb el consentiment previ de l’interessat. Casos en què el consentiment no serà necessari.
 11. 11. LO 15/1999Accés a les dades per part de tercers: L’accés d’un tercer a les dades no es considerarà comunicació quan aquest sigui necessari per prestar un servei al responsable del tractament. El tractament de dades per part de tercers s’haurà de regular en un contracte on s’especificaran les condicions del tractament, les responsabilitats de l’encarregat del tractament i les mesures de seguretat que preveu la Llei. Així mateix, es preveu que una vegada exhaurida la relació contractual, les dades hauran de ser destruïdes o retornades al responsable del tractament.
 12. 12. LO 15/1999Drets dels ciutadans: Dret de ser informat. Dret de consulta al Registre de Protecció de Dades. Dret d’accés. Drets de rectificació i cancel·lació. Dret d’oposició. Dret d’indemnització. Impugnació de valoracions.
 13. 13. LO 15/1999Fitxers de titularitat pública: Creació, modificació o supressió. Comunicació de dades entre APs. Excepcions al dret d’accés.Fitxers de titularitat privada: Creació. Notificació, inscripció registral i cessió de dades. Dades incloses en fonts d’accés públic.Moviment internacional de dades.
 14. 14. LO 15/1999Organismes responsables de la proteccióde dades: Agència Espanyola de Protecció de Dades. Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
 15. 15. Altres normesRD 1720/2007, de 21 de desembre, pelqual s’aprova el Reglament dedesenvolupament de la LOPD.EAC: Art. 31. Dret a la protecció de dades de caràcter personal. Art. 156. Protecció de dades de caràcter personal.
 16. 16. AuxiliarsAjuntament de Girona Bernat Costas, Tema 22

×