Auxiliars Ajuntament Girona - Tema 12

967 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
967
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
124
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Auxiliars Ajuntament Girona - Tema 12

 1. 1. AuxiliarsAjuntament de Girona Bernat Costas, Tema 12
 2. 2. Tema 12Introducció a l’urbanisme.Règim urbanístic del sòl.El planejament urbanístic.La gestió urbanística.Instruments de les polítiques de sòl i habitatge.Intervenció en l’edificació i l’ús del sòl.Protecció de la legalitat urbanística.
 3. 3. Introducció a l’urbani smeUna mica d’història del dret urbanístic a Catalunya... Prehistòria legislativa. Legislació històrica catalana. Legislació estatal. Lesgislació catalana recent. DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el TR de la Llei d’Urbanisme. Llei òmnibus. Legislació concurrent.
 4. 4. Introducció a l’urbani smePlanejament territorial: Pla Territorial General del Catalunya (llei). Plans territorials parcials (govern). Plans directors territorials (“versió beta”). Plans directors urbanístics (HC): PDU Sistema costaner. PDU àrees urbanes. PDU de les comarques de muntanya. PDU de protecció ambiental i patrimonial. PDU d’infrastructures. PDU d’AREs.
 5. 5. Introducció a l’urbani smePrincipis generals de l’actuació urbanística (3-13 TRLUC). Desenvolupament urbanístic sostenible. Participació en les plusvàlues. Exercici del dret a la propietat. Inexistència del dret a exigir indemnització per l’ordenació urbanística de terrenys i construccions. Repartiment equitatiu de beneficis i càrregues. Publicitat i participació. Directrius per al planejament urbanístic. Regles d’interpretació del planejament urbanístic. Nul·litat de les reserves de dispensació. Acció pública. Jerarquia normativa i coherència del planejament urbanístic.
 6. 6. Introducció a l’urbani smeAdministracions amb competències urbanístiques (14-23 TRLUC): Generalitat vs. Ajuntaments. Òrgans urbanístics de la Generalitat: Conseller. Comissió d’Urbanisme de Catalunya. Comissions territorials d’urbanisme. Direcció General d’Urbanisme. Entitats urbanístiques especials. Condició d’administració actuant.
 7. 7. Règim urbanístic del s òlArt. 24 TRLUC: “El règim urbanístic del sòl esdetermina per la classificació, la qualificació enzones o sistemes i la inclusió en un sector deplanejament urbanístic derivat o en un polígond’actuació urbanística”.
 8. 8. Règim urbanístic del s òlClassificació del sòl (25 TRLUC): Sòl urbà. Sòl urbanitzable. Sòl no urbanitzable.
 9. 9. Règim urbanístic del s òlConceptes vinculats al sòl urbà: Serveis urbanístics bàsics (27). Nucli de població (28). Solar (29). Sòl urbà consolidat (30). Sòl urbà no consolidat (31).Reserves per a sistemes generals i locals.
 10. 10. Règim urbanístic del s òlAprofitament urbanístic.Drets i deures de les persones propietàries: Drets d’aprofitament urbanístic. Dret d’edificació en sòl urbà. Deure de manteniment i rehabilitaació. Deure de cessió i repartiment de càrregues. Dret de transformació del sòl urbanitzable.
 11. 11. Planejament urbaníst icFigures de planejament general: Pla director urbanístic (PDU). Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM). Programa d’actuació urbanística municipal (PAUM). Normes de planejament urbanístic.Figures de planejament derivat: Pla parcial urbanístic i Pla parcial de delimitació (PPU i PPUD). Pla de millora urbana (PMU). Pla especial urbanístic (PEU).
 12. 12. Planejament urbaníst icPla d’ordenació urbanística municipal (POUM): 55, 56 i 57 TRLUC. Classifiquen i qualifiquen tot el territori municipal.
 13. 13. Planejament urbaníst ic
 14. 14. Planejament urbaníst icPla d’ordenació urbanística municipal (POUM): Desenvolupa el model d’implantació urbana del territori. Determina indicadors de creixement. Preveu recursos hídrics i energètics. Defineix el sistema general d’espais lliures (mínim 20 m2 per cada 100 m2 de sostre residencial a cada sector).
 15. 15. Planejament urbaníst icPla d’ordenació urbanística municipal (POUM): Reserves d’habitatges de protecció pública (20% + 10%). Determinacions per a la mobilitat sostenible. Agenda (si no hi ha PAUM). En sòl urbà: zonificació, qualificació i determinació d’usos En sòl urbanitzable: determinació de sectors, sistemes i paràmetres. En sòl no urbanitzable: regulació dels paràmetres bàsics de les edificacions permeses, catàleg de masies, previsió de plans especials, etc.
 16. 16. Planejament urbaníst icPla d’ordenació urbanística municipal (POUM): Documentació: Memòria descriptiva i justificativa. Plànols d’informació. Plànols d’ordenació. Normes urbanístiques. Catàleg de béns a protegir. Informe de sostenibilitat ambiental. PAUM o agenda. Avalueació econòmica i financera. Memòria social.
 17. 17. Planejament urbaníst icPrograma d’actuació urbanística municipal(PAUM): Expressió de les polítiques municipals de sòl i habitatge. Conté les previsions i els compromisos assumits per al desenvolupament dels POUMs.
 18. 18. Planejament urbaníst icNormes de planejament: Instruments de planejament general que supleixen els POUMs, en casos de suspensió acordada pel Govern o pèrdua de vigència. També poden servir per complementar els POUMs amb determinacions de caràcter supramunicipal.
 19. 19. Planejament urbaníst icPlans parcials urbanístics: En sòl urbanitzable, serveixen per desenvolupar el planejament general Contenen totes les determinacions pertinents per a l’ordenació urbanística detallada dels sectors que abasten. Plans parcials urbanístics de delimitació (PPUD).
 20. 20. Planejament urbaníst icPlans parcials urbanístics: Preveuen la qualificació del sòl, els índex d’edificabilitat, la densitat, la definició de la parcel·la mínima, etc Previsions mínimes d’habitatge protegit en municipis de +10mil habitants i capitals de comarca: 20% + 10%. Defineix sistemes generals (vials, etc.) i locals (espais públics i equipaments).
 21. 21. Planejament urbaníst icPlans parcials urbanístics: Documentació: Memòria, estudis justificatius i complementaris. Plànols d’informació i plànols d’ordenació. Normes reguladores dels paràmetres d’ús i edificació. Avaluació econòmica. Mobilitat sostenible i memòria social. Informe medioambiental.
 22. 22. Planejament urbaníst ic
 23. 23. Planejament urbaníst icPlans de millora urbana (art. 70 TRLUC): En sòl urbà no consolidat (SUNC): Completar el teixit urbà o operacions de rehabilitació, reforma interior, reurbanització, etc. Operacions d’ordenació del subsòl o de sanejament. En sòl urbà consolidat (SUC): Completar o acabar la urbanització. Regular la composició volumètrica i de façanes. Si el PMU no està previst en el POUM, cal reformar-lo prèviament o en paral·lel. En contingut, previsions i tramitació se’ls aplica el mateix que als PPU.
 24. 24. Planejament urbaníst icPlans especials urbanístics (art. 67 i 68TRLUC): Es poden formular, estiguin o no previstos en el planejament general, per desenvolupar o completar-ne determinacions. No poden substituir el POUM en la seva funció d’ordenació del territori. Supòsits en què es poden admetre: ...
 25. 25. Planejament urbaníst icCatàleg de béns protegits i ordenancesmunicipals (71).Projectes d’urbanització (72).
 26. 26. Planejament urbaníst icFormulació i tramitació dels instruments de planejament: Actes preparatoris: Suspensió de tramitacions i de llicències. Terminis. Consulta prèvia a la delimitació de sòl urbanitzable. Qui formula què? Figures de planejament general. Figures de planejament plurimunicipal. Figures de planejament urbanístic derivat.
 27. 27. Planejament urbaníst icFormulació i tramitació dels instruments deplanejament: Què aprova definitivament... El Conseller de Territori? La Comissió Territorial d’Urbanisme? Els Ajuntaments.Procediments de tramitació habituals: el cas delsPOUM i dels PPs.
 28. 28. Planejament urbaníst icVigència i revisió del planejament urbanístic.Iniciativa privada en la formulació de plans urbanístics.Publicació i informació: els certificats urbanístics.Executivitat i obligatorietat del planejamenturbanístic.Efectes del planejament urbanístic sobre lesconstruccions i els usos preexistents.Legitimació d’expropiacions per raons urbanístiques.
 29. 29. Gestió urbanísticaQuè vol dir execució urbanística? Gestió urbanística integrada i gestió urbanística aïllada. Polígons d’actuació urbanística. Despeses d’urbanització.
 30. 30. Gestió urbanísticaElecció del sistema d’actuació: Reparcel·lació: Compensació bàsica. Compensació per concertació. Cooperació. Sectors d’urbanització prioritària. Expropiació.Ocupació directa
 31. 31. Polítiques sòl i habita tgeÀrees residencials estratègiques.Reserves de terrenys de possible adquisició.Patrimonis públics de sòl i d’habitatge.
 32. 32. Intervenció urbanístic aLlicències urbanístiques: Actes subjectes a llicència: tots els actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, d’edificació, de construcció o d’enderrocament d’obres. No hi estan subjectes les obres d’urbanització previstes en instruments de planejament vigents. Règim de comunicació prèvia. Règim jurídic de les llicències urbanístiques: qui les atorga, informes, etc. Caducitat de les llicències urbanístiques.
 33. 33. Intervenció urbanístic aParcel·lacions urbanístiques: Definició. Necessitat de llicència de parcel·lació. Hi ha finques indivisibles?
 34. 34. Intervenció urbanístic aEl deure de conservació: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Ordres municipals d’execució d’obres de conservació. Mesures d’execució forçosa per incompliment.
 35. 35. Intervenció urbanístic aLa declaració de ruïna: Obligació municipal de declarar la ruïna. Supòsits de ruïna. Obligacions pel propietari.
 36. 36. Protecció de la legalit atObligació de l’Ajuntament de: Aclarir els fets. Instruir un expedient de protecció de la legalitat urbanística, per tal de: Restaurar la realitat física alterada i l’ordre jurídic vulnerat. Imposar sancions. Determinar els danys i els perjudicis causats.Inspecció urbanística.Caducitat dels expedients d’infracció.
 37. 37. Protecció de la legalit atOrdres de suspeció d’obres i llicències.Llicències il·legals.Infraccions i sancions: Tipus i organismes responsables.
 38. 38. AuxiliarsAjuntament de Girona Bernat Costas, Tema 12

×