Administratius i Auxiliars Locals - Tema25

4,316
-1

Published on

Published in: Education, Automotive, Business
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
4,316
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
92
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Administratius i Auxiliars Locals - Tema25

 1. 1. Ordenances i reglaments de les entitats localsOrdenances i reglaments de les entitats locals. Classes. Procediments d’elaboració i aprovació. Les llicències. Bloc 3. Tema 25
 2. 2. Ordenances i reglaments de les entitats locals1. Introducció.2. Disposicions generals.3. Ordenances i bans.4. Llicències.5. Comunicació prèvia.6. Ordres individuals de manament.7. Ordenació sectorial i autoritzacions reglamentades.8. Potestat sancionadora.
 3. 3. 1. IntroduccióActivitat de policia / d’ordenació / d’intevenció administrativa.Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglamentd’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya(ROAS).Sotmissió als principis de: Legalitat Igualtat Proporcionalitat Congruència amb els motius i els fins Respecte a la llibertat individual
 4. 4. 2. Disposicions generals Art. 55 ROAS: L’activitat d’intervenció dels ens locals es pot portar a terme pels mitjans següents: a) Ordenances i bans. b) Instruments de planejament. (Llei del sòl i Llei d’Urbanisme). c) Submissió a llicència i actes de control preventius. d) Ordres individuals de manament o de prohibició.
 5. 5. 3.1. OrdenancesDisposicions de caràcter general en matèriad’edificació, industrial, mediambiental i d’altres queregulin matèries de la competència local, així comde bon govern.Procediment d’aprovació: Aprovació inicial del ple. Informació pública i audiència (mínim 30 dies). Resolució de reclamacions i aprovació definitiva del ple.
 6. 6. 3.1. OrdenancesIniciativa (art. 61 ROAS): Òrgans de l’ens local. Veïns (= consulta popular).Formació de l’avantprojecte (art. 62 ROAS): Comissió d’estudi.Aprovació inicial: Acord del ple + publicació (mínim 30 dies).
 7. 7. 3.1. OrdenancesProposta d’aprovació (art. 64 ROAS).Aprovació definitiva (art. 65 ROAS): Majoria simple o majoria absoluta? Tramesa a Estat i GenCat (15 dies).Publicació al BOP > 15 dies > efectivitat.
 8. 8. 3.2. BansPer què serveixen? (art. 67 ROAS) Fer un recordatori a la població del compliment dels deures ciutadans continguts en disposicions generals o resolucions dictades. Fer un aclariment de dispocisions generals o resoludions quan sigui necessari. Efectuar convocatòries populars amb motiu d’esdeveniments ciutadans. Dictar decrets dels presidents de les corporacions locals en casos de catàstrofe o d’infortuni públics o greu perill > ratificació
 9. 9. 3.2. BansPublicitat dels bans (art. 70 ROAS): En els butlletins informatius dels ens locals, quan n’hi hagi. En el tauler d’anuncis de la corporació. Màxima publicitat segons l’ús o el costum del lloc.
 10. 10. 4. LlicènciesArt. 71 ROAS: “Els ens locals poden exigir alsciutadans i a les administracions públiquesl’obtenció d’una autorització o llicència prèviaa l’exercici de l’activitat en els casos previstosper la llei i les normes que la despleguin”.A qui correspon l’atorgament d’autoritzacionsi llicències? President de la corporació. Pot delegar.
 11. 11. 4. LlicènciesSol·licitud de la llicència: Ha de precisar l’objecte i les condicions de l’obra o de l’actuació projectada. Projecte, subscrit per un tècnic competent, per a la realització de les obres que alterin l’estructura o l’aspecte exterior o afectin la seguretat de les construccions existents. Projecte subscrit per un tècnic competent per a l’obtenció de la llicència d’instal·lacions o d’establiments destinats a l’exercici d’activitats classificades. Projecte quan ho exigeixi la normativa urbanística.
 12. 12. 4. LlicènciesExpedient únic en diversitat de llicències (art. 76ROAS).Llicència d’edificació per a... usos i activitats determinades (art. 77 ROAS). usos i activitats no determinades (art. 78 ROAS).Tramitació: sol·licitud + documentació > informes> deficiències esmenables > resolució
 13. 13. 4. LlicènciesAltres interessats (art. 80 ROAS).Resolució: Terminis: amb projecte (2 mesos), sense projecte (1 mes). Suspensions de terminis: Informes altres administracions. Resolució de deficiències.
 14. 14. 4. LlicènciesLlicències pressumptes (art. 82 ROAS): Regla general > estimació de la sol·licitud. Excepcions. Terminis diferents?
 15. 15. 4. LlicènciesEl document en què es formalitzin la llicènciai les possibles transmissions l’ha de lliurar elsecretari de la corporació.Notificacions (=)Impugnacions (=)Publicitat.Execució i variacions del projecte (art. 85ROAS).
 16. 16. 4. LlicènciesEs pot trasmetre una llicència?Caduca?Resolució d’una llicència: Com i quan? Cal indemnitzar?
 17. 17. 4. LlicènciesAlgunes llicències: Llicències urbanístiques. Llicències de primera utilització. Llicència d’obertura d’establiments. Llicència de modificació de l’ús. Instal·lacions elèctriques i del servei de gas.
 18. 18. 5. Comunicació prèviaArt. 96 ROAS: “1. Les ordenances municipals, llevat que una disposició legal estableixi el contrari, poden substituir la necessitat d’obtenció de la llicència per una comunicació prèvia, per escrit, de l’interessat a l’administració municipal, per a l’execució de determinades obres respecte de les quals no sigui necessària la presentació d’un projecte o per a l’exercici d’activitats no classificades i altres actuacions que prevegin les esmentades ordenances. 2. A la comunicació s’ha d’acompanyar la documentació que determinin les ordenances, per a la deguda comprovació.”Procediment.
 19. 19. 6. Ordres individuals ed manament Art. 98 ROAS: “Els ens locals, sens perjudici de la potestat d’execució forçosa dels seus actes administratius, poden dictar ordres individuals que imposin als destinataris una obligació o prohibició, quan així estigui previst a l’ordenament jurídic”. Qui dicta les ordres de manament? Regla general > president de l’ens. Cal llicència? I si no es fa cas?
 20. 20. 7. Ordenació sectorial iautoritzacions reglamentades Pot l’ajuntament regular un sector d’activitat d’interès general? Com es fa? > Ordenança. Efectes. Autorització reglamentada. Modificació de la reglamentació.
 21. 21. 8. Potestat sancionadora LBRL i LMRLC: les ordenances municipals poden tipificar infraccions i establir sancions. Competència? Regla general: el president de l’ens. Sancions: Quantitats. Criteris de graduació. Principi “non bis in idem”. Procediment. Caducitat.
 22. 22. Ordenances i reglaments de les entitats localsOrdenances i reglaments de les entitats locals. Classes. Procediments d’elaboració i aprovació. Les llicències. Bloc 3. Tema 25

×