El municipiEl municipi: el seu concepte. Organització municipal. Competències i funcionament.       Bloc 3. Tema 20
El municipi1. El municipi.2.Organització municipal.3.Competències municipals.4.Funcionament.5.Règims municipals especials.
1. El municipi.
1. El municipi.Art. 137 CE: “L’Estat s’organitza territorialment enmunicipis, en províncies i en les comunitats autònomes ...
1. El municipi.Art. 137 CE: “L’Estat s’organitza territorialment enmunicipis, en províncies i en les comunitats autònomes ...
1. El municipi.
1. El municipi.Art. 46 LMRLC:
1. El municipi.Art. 46 LMRLC:   El municipi és la unitat bàsica de   l’organització territorial.
1. El municipi.Art. 46 LMRLC:   El municipi és la unitat bàsica de   l’organització territorial.   El municipi és l’...
1. El municipi.Art. 46 LMRLC:   El municipi és la unitat bàsica de   l’organització territorial.   El municipi és l’...
1. El municipi.Art. 46 LMRLC:   El municipi és la unitat bàsica de   l’organització territorial.   El municipi és l’...
2. Organització municipal
2. Organització municipal Art. 47 LMRLC: “El govern i ladministració municipals corresponen a lajuntament, integrat per...
2. Organització municipal Art. 47 LMRLC: “El govern i ladministració municipals corresponen a lajuntament, integrat per...
2. Organització municipal Art. 47 LMRLC: “El govern i ladministració municipals corresponen a lajuntament, integrat per...
2. Organització municipal Art. 47 LMRLC: “El govern i ladministració municipals corresponen a lajuntament, integrat per...
2. Organització municipal Art. 47 LMRLC: “El govern i ladministració municipals corresponen a lajuntament, integrat per...
2. Organització municipal
2. Organització municipal Òrgans complementaris (art. 48.2 LMRLC):
2. Organització municipal Òrgans complementaris (art. 48.2 LMRLC):    Les comissions destudi, informe o consulta.
2. Organització municipal Òrgans complementaris (art. 48.2 LMRLC):    Les comissions destudi, informe o consulta.   ...
2. Organització municipal Òrgans complementaris (art. 48.2 LMRLC):    Les comissions destudi, informe o consulta.   ...
2. Organització municipal Òrgans complementaris (art. 48.2 LMRLC):    Les comissions destudi, informe o consulta.   ...
2. Organització municipal Òrgans complementaris (art. 48.2 LMRLC):    Les comissions destudi, informe o consulta.   ...
2. Organització municipal Òrgans complementaris (art. 48.2 LMRLC):    Les comissions destudi, informe o consulta.   ...
2. Organització municipal
2. Organització municipalGrups municipals:
2. Organització municipalGrups municipals: Potestatius (-20mil) o obligatoris (+20mil)
2. Organització municipalGrups municipals: Potestatius (-20mil) o obligatoris (+20mil) Cada llista electoral > 1 GM
2. Organització municipalGrups municipals: Potestatius (-20mil) o obligatoris (+20mil) Cada llista electoral > 1 GM S’h...
2. Organització municipalGrups municipals: Potestatius (-20mil) o obligatoris (+20mil) Cada llista electoral > 1 GM S’h...
2. Organització municipalGrups municipals: Potestatius (-20mil) o obligatoris (+20mil) Cada llista electoral > 1 GM S’h...
2. Organització municipal
2. Organització municipalPle:
2. Organització municipalPle: Format per tots els regidors i presidit per l’Alcalde (art. 52 LMRLC)
2. Organització municipalPle: Format per tots els regidors i presidit per l’Alcalde (art. 52 LMRLC) Atribucions indeleg...
2. Organització municipalPle: Format per tots els regidors i presidit per l’Alcalde (art. 52 LMRLC) Atribucions indeleg...
2. Organització municipalPle: Format per tots els regidors i presidit per l’Alcalde (art. 52 LMRLC) Atribucions indeleg...
2. Organització municipal
2. Organització municipalAlcalde o alcaldessa:
2. Organització municipalAlcalde o alcaldessa: Presidència de la corporació.
2. Organització municipalAlcalde o alcaldessa: Presidència de la corporació. Atribucions indelegables.
2. Organització municipalAlcalde o alcaldessa: Presidència de la corporació. Atribucions indelegables. Atribucions dele...
2. Organització municipalAlcalde o alcaldessa: Presidència de la corporació. Atribucions indelegables. Atribucions dele...
2. Organització municipal
2. Organització municipalJunta de Govern Local / Comissió de Govern:
2. Organització municipalJunta de Govern Local / Comissió de Govern: Alcalde + màx 1/3 del nombre legal de regidors del ...
2. Organització municipalJunta de Govern Local / Comissió de Govern: Alcalde + màx 1/3 del nombre legal de regidors del ...
2. Organització municipalJunta de Govern Local / Comissió de Govern: Alcalde + màx 1/3 del nombre legal de regidors del ...
2. Organització municipal
2. Organització municipalTinències d’Alcaldia:
2. Organització municipalTinències d’Alcaldia: Designats i revocats per l’Alcalde d’entre els membres de la JGL.
2. Organització municipalTinències d’Alcaldia: Designats i revocats per l’Alcalde d’entre els membres de la JGL. Substi...
2. Organització municipalTinències d’Alcaldia: Designats i revocats per l’Alcalde d’entre els membres de la JGL. Substi...
2. Organització municipal
2. Organització municipalComissió Especial de Comptes:
2. Organització municipalComissió Especial de Comptes: Examina, estudia i informa dels comptes anuals de la corporació.
2. Organització municipalComissió Especial de Comptes: Examina, estudia i informa dels comptes anuals de la corporació. ...
2. Organització municipal
2. Organització municipalÒrgans complementaris:
2. Organització municipalÒrgans complementaris: Síndic municipal de greuges.
2. Organització municipalÒrgans complementaris: Síndic municipal de greuges. Comissions d’estudi, d’informe o de consulta:
2. Organització municipalÒrgans complementaris: Síndic municipal de greuges. Comissions d’estudi, d’informe o de consult...
2. Organització municipalÒrgans complementaris: Síndic municipal de greuges. Comissions d’estudi, d’informe o de consult...
2. Organització municipalÒrgans complementaris: Síndic municipal de greuges. Comissions d’estudi, d’informe o de consult...
2. Organització municipal
2. Organització municipalÒrgans complementaris:
2. Organització municipalÒrgans complementaris: Sistemes de participació ciutadana:
2. Organització municipalÒrgans complementaris: Sistemes de participació ciutadana:  Òrgans territorials de gestió desc...
2. Organització municipalÒrgans complementaris: Sistemes de participació ciutadana:  Òrgans territorials de gestió desc...
2. Organització municipalÒrgans complementaris: Sistemes de participació ciutadana:  Òrgans territorials de gestió desc...
2. Organització municipalÒrgans complementaris: Sistemes de participació ciutadana:  Òrgans territorials de gestió desc...
3. Competències municipals.
3. Competències municipals.Competències genèriques: àmbits materials i principis.
3. Competències municipals.Competències genèriques: àmbits materials i principis.Serveis mínims:
3. Competències municipals.Competències genèriques: àmbits materials i principis.Serveis mínims:  Tots els municipis
3. Competències municipals.Competències genèriques: àmbits materials i principis.Serveis mínims:  Tots els municipis  >5...
3. Competències municipals.Competències genèriques: àmbits materials i principis.Serveis mínims:  Tots els municipis  >5...
3. Competències municipals.Competències genèriques: àmbits materials i principis.Serveis mínims:  Tots els municipis  >5...
3. Competències municipals.Competències genèriques: àmbits materials i principis.Serveis mínims:  Tots els municipis  >5...
3. Competències municipals.Competències genèriques: àmbits materials i principis.Serveis mínims:  Tots els municipis  >5...
3. Competències municipals.Competències genèriques: àmbits materials i principis.Serveis mínims:  Tots els municipis  >5...
3. Competències municipals.Competències genèriques: àmbits materials i principis.Serveis mínims:  Tots els municipis  >5...
4. Funcionament.
4. Funcionament.....
5. Règims municipals especials
5. Règims municipals especials Previsions legals.
5. Règims municipals especials Previsions legals. Art. 72 LMRLC:
5. Règims municipals especials Previsions legals. Art. 72 LMRLC:   Règim de Consell Obert
5. Règims municipals especials Previsions legals. Art. 72 LMRLC:   Règim de Consell Obert   Muntanya
5. Règims municipals especials Previsions legals. Art. 72 LMRLC:   Règim de Consell Obert   Muntanya   Turístics
5. Règims municipals especials Previsions legals. Art. 72 LMRLC:   Règim de Consell Obert   Muntanya   Turístics  ...
5. Règims municipals especials Previsions legals. Art. 72 LMRLC:   Règim de Consell Obert   Muntanya   Turístics  ...
5. Règims municipals especials Previsions legals. Art. 72 LMRLC:   Règim de Consell Obert   Muntanya   Turístics  ...
5. Règims municipals especials Previsions legals. Art. 72 LMRLC:   Règim de Consell Obert   Muntanya   Turístics  ...
5. Règims municipals especials Previsions legals. Art. 72 LMRLC:   Règim de Consell Obert   Muntanya   Turístics  ...
5. Règims municipals especials Previsions legals. Art. 72 LMRLC:   Règim de Consell Obert   Muntanya   Turístics  ...
5. Règims municipals especials
5. Règims municipals especials Consell Obert (art. 73 LMRLC):
5. Règims municipals especials Consell Obert (art. 73 LMRLC):  <100 habitants.
5. Règims municipals especials Consell Obert (art. 73 LMRLC):  <100 habitants.  o tradició, o <250hab. i característique...
5. Règims municipals especials Consell Obert (art. 73 LMRLC):  <100 habitants.  o tradició, o <250hab. i característique...
5. Règims municipals especials
5. Règims municipals especials Municipis de muntanya (art. 74 LMRLC):
5. Règims municipals especials Municipis de muntanya (art. 74 LMRLC):  Municipis de comarques de muntanya: Alta Ribagorça...
5. Règims municipals especials Municipis de muntanya (art. 74 LMRLC):  Municipis de comarques de muntanya: Alta Ribagorça...
5. Règims municipals especials Municipis de muntanya (art. 74 LMRLC):  Municipis de comarques de muntanya: Alta Ribagorça...
5. Règims municipals especials Municipis de muntanya (art. 74 LMRLC):  Municipis de comarques de muntanya: Alta Ribagorça...
5. Règims municipals especials
5. Règims municipals especials Municipis turístics (art. 75 LMRLC):
5. Règims municipals especials Municipis turístics (art. 75 LMRLC):  La mitjana ponderada anual de població turística sig...
5. Règims municipals especials Municipis turístics (art. 75 LMRLC):  La mitjana ponderada anual de població turística sig...
5. Règims municipals especials Municipis turístics (art. 75 LMRLC):  La mitjana ponderada anual de població turística sig...
5. Règims municipals especials
5. Règims municipals especials Municipis històricoartístics (art. 76 LMRLC):
5. Règims municipals especials Municipis històricoartístics (art. 76 LMRLC):  Siguin declarats conjunt històric.
5. Règims municipals especials Municipis històricoartístics (art. 76 LMRLC):  Siguin declarats conjunt històric.  Tingui...
5. Règims municipals especials Municipis històricoartístics (art. 76 LMRLC):  Siguin declarats conjunt històric.  Tingui...
5. Règims municipals especials Municipis històricoartístics (art. 76 LMRLC):  Siguin declarats conjunt històric.  Tingui...
5. Règims municipals especials
5. Règims municipals especials Municipis industrials (art. 77 LMRLC):
5. Règims municipals especials Municipis industrials (art. 77 LMRLC):  Aquells en què lactivitat econòmica predominant  ...
5. Règims municipals especials Municipis industrials (art. 77 LMRLC):  Aquells en què lactivitat econòmica predominant  ...
5. Règims municipals especials Municipis industrials (art. 77 LMRLC):  Aquells en què lactivitat econòmica predominant  ...
5. Règims municipals especials
5. Règims municipals especials Règim especial de Barcelona (art. 78 LMRLC):
5. Règims municipals especials Règim especial de Barcelona (art. 78 LMRLC):  Llei de la Carta Municipal de Barcelona (22/...
5. Règims municipals especials Règim especial de Barcelona (art. 78 LMRLC):  Llei de la Carta Municipal de Barcelona (22/...
5. Règims municipals especials Règim especial de Barcelona (art. 78 LMRLC):  Llei de la Carta Municipal de Barcelona (22/...
5. Règims municipals especials
5. Règims municipals especials Règim especial dels municipis de gran població:
5. Règims municipals especials Règim especial dels municipis de gran població:  Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesu...
5. Règims municipals especials Règim especial dels municipis de gran població:  Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesu...
5. Règims municipals especials Règim especial dels municipis de gran població:  Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesu...
5. Règims municipals especials Règim especial dels municipis de gran població:  Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesu...
5. Règims municipals especials Règim especial dels municipis de gran població:  Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesu...
5. Règims municipals especials Règim especial dels municipis de gran població:  Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesu...
5. Règims municipals especials
5. Règims municipals especials Règim especial dels municipis de gran població:
5. Règims municipals especials Règim especial dels municipis de gran població:   Òrgans (art. 130 LRBRL):
5. Règims municipals especials Règim especial dels municipis de gran població:   Òrgans (art. 130 LRBRL):        ...
5. Règims municipals especials Règim especial dels municipis de gran població:   Òrgans (art. 130 LRBRL):        ...
5. Règims municipals especials Règim especial dels municipis de gran població:   Òrgans (art. 130 LRBRL):        ...
5. Règims municipals especials Règim especial dels municipis de gran població:   Òrgans (art. 130 LRBRL):        ...
5. Règims municipals especials Règim especial dels municipis de gran població:   Òrgans (art. 130 LRBRL):        ...
5. Règims municipals especials Règim especial dels municipis de gran població:   Òrgans (art. 130 LRBRL):        ...
5. Règims municipals especials Règim especial dels municipis de gran població:   Òrgans (art. 130 LRBRL):        ...
5. Règims municipals especials Règim especial dels municipis de gran població:   Òrgans (art. 130 LRBRL):        ...
5. Règims municipals especials Règim especial dels municipis de gran població:   Òrgans (art. 130 LRBRL):        ...
5. Règims municipals especials Règim especial dels municipis de gran població:   Òrgans (art. 130 LRBRL):        ...
5. Règims municipals especials Règim especial dels municipis de gran població:   Òrgans (art. 130 LRBRL):        ...
5. Règims municipals especials Règim especial dels municipis de gran població:   Òrgans (art. 130 LRBRL):        ...
5. Règims municipals especials
5. Règims municipals especials Règim especial dels municipis de gran població:
5. Règims municipals especials Règim especial dels municipis de gran població:  Ple.
5. Règims municipals especials Règim especial dels municipis de gran població:  Ple.  Comissions i secretari general del...
5. Règims municipals especials Règim especial dels municipis de gran població:  Ple.  Comissions i secretari general del...
5. Règims municipals especials Règim especial dels municipis de gran població:  Ple.  Comissions i secretari general del...
5. Règims municipals especials Règim especial dels municipis de gran població:  Ple.  Comissions i secretari general del...
5. Règims municipals especials Règim especial dels municipis de gran població:  Ple.  Comissions i secretari general del...
5. Règims municipals especials Règim especial dels municipis de gran població:  Ple.  Comissions i secretari general del...
El municipiEl municipi: el seu concepte. Organització municipal. Competències i funcionament.       Bloc 3. Tema 20
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Administratius i Auxiliars Locals - Tema20

8,263
-1

Published on

Published in: Education
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
8,263
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
285
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • Administratius i Auxiliars Locals - Tema20

  1. 1. El municipiEl municipi: el seu concepte. Organització municipal. Competències i funcionament. Bloc 3. Tema 20
  2. 2. El municipi1. El municipi.2.Organització municipal.3.Competències municipals.4.Funcionament.5.Règims municipals especials.
  3. 3. 1. El municipi.
  4. 4. 1. El municipi.Art. 137 CE: “L’Estat s’organitza territorialment enmunicipis, en províncies i en les comunitats autònomes quees constitueixin. Totes aquestes entitats gaudeixend’autonomia per a la gestió dels interessos respectius.”
  5. 5. 1. El municipi.Art. 137 CE: “L’Estat s’organitza territorialment enmunicipis, en províncies i en les comunitats autònomes quees constitueixin. Totes aquestes entitats gaudeixend’autonomia per a la gestió dels interessos respectius.”Art. 140 CE: “La Constitució garanteix l’autonomia delsmunicipis, els quals gaudiran de personalitat jurídica plena.El govern i l’administració municipal correspon alsrespectius ajuntaments, integrats pels batlles i elsregidors. Els regidors seran elegits pels veïns del municipimitjançant sufragi universal igual, lliure, directe i secret,en la forma establerta per la llei. Els batlles seran elegitspels regidors o pels veïns. La llei regularà les condicions enquè sigui procedent el règim de consell obert.”
  6. 6. 1. El municipi.
  7. 7. 1. El municipi.Art. 46 LMRLC:
  8. 8. 1. El municipi.Art. 46 LMRLC: El municipi és la unitat bàsica de l’organització territorial.
  9. 9. 1. El municipi.Art. 46 LMRLC: El municipi és la unitat bàsica de l’organització territorial. El municipi és l’element primari de participació ciutadana en els afers públics.
  10. 10. 1. El municipi.Art. 46 LMRLC: El municipi és la unitat bàsica de l’organització territorial. El municipi és l’element primari de participació ciutadana en els afers públics. Autonomia local, personalitat jurídica i plena capacitat d’actuació.
  11. 11. 1. El municipi.Art. 46 LMRLC: El municipi és la unitat bàsica de l’organització territorial. El municipi és l’element primari de participació ciutadana en els afers públics. Autonomia local, personalitat jurídica i plena capacitat d’actuació. Elements necessaris del municipi: territori, població i organització.
  12. 12. 2. Organització municipal
  13. 13. 2. Organització municipal Art. 47 LMRLC: “El govern i ladministració municipals corresponen a lajuntament, integrat per lalcalde o batlle i els regidors.”
  14. 14. 2. Organització municipal Art. 47 LMRLC: “El govern i ladministració municipals corresponen a lajuntament, integrat per lalcalde o batlle i els regidors.” Òrgans necessaris (art. 48.1 LMRLC):
  15. 15. 2. Organització municipal Art. 47 LMRLC: “El govern i ladministració municipals corresponen a lajuntament, integrat per lalcalde o batlle i els regidors.” Òrgans necessaris (art. 48.1 LMRLC): Lalcalde, els tinents dalcalde i el ple.
  16. 16. 2. Organització municipal Art. 47 LMRLC: “El govern i ladministració municipals corresponen a lajuntament, integrat per lalcalde o batlle i els regidors.” Òrgans necessaris (art. 48.1 LMRLC): Lalcalde, els tinents dalcalde i el ple. Junta de Govern Local (+5.000 hab.)
  17. 17. 2. Organització municipal Art. 47 LMRLC: “El govern i ladministració municipals corresponen a lajuntament, integrat per lalcalde o batlle i els regidors.” Òrgans necessaris (art. 48.1 LMRLC): Lalcalde, els tinents dalcalde i el ple. Junta de Govern Local (+5.000 hab.) Comissió especial de comptes.
  18. 18. 2. Organització municipal
  19. 19. 2. Organització municipal Òrgans complementaris (art. 48.2 LMRLC):
  20. 20. 2. Organització municipal Òrgans complementaris (art. 48.2 LMRLC): Les comissions destudi, informe o consulta.
  21. 21. 2. Organització municipal Òrgans complementaris (art. 48.2 LMRLC): Les comissions destudi, informe o consulta. Òrgans de participació ciutadana.
  22. 22. 2. Organització municipal Òrgans complementaris (art. 48.2 LMRLC): Les comissions destudi, informe o consulta. Òrgans de participació ciutadana. Síndic municipals de greuges.
  23. 23. 2. Organització municipal Òrgans complementaris (art. 48.2 LMRLC): Les comissions destudi, informe o consulta. Òrgans de participació ciutadana. Síndic municipals de greuges. Consell Assessor Urbanístic.
  24. 24. 2. Organització municipal Òrgans complementaris (art. 48.2 LMRLC): Les comissions destudi, informe o consulta. Òrgans de participació ciutadana. Síndic municipals de greuges. Consell Assessor Urbanístic. Junta Local de Seguretat.
  25. 25. 2. Organització municipal Òrgans complementaris (art. 48.2 LMRLC): Les comissions destudi, informe o consulta. Òrgans de participació ciutadana. Síndic municipals de greuges. Consell Assessor Urbanístic. Junta Local de Seguretat. Altres (art. 49 LMRLC).
  26. 26. 2. Organització municipal
  27. 27. 2. Organització municipalGrups municipals:
  28. 28. 2. Organització municipalGrups municipals: Potestatius (-20mil) o obligatoris (+20mil)
  29. 29. 2. Organització municipalGrups municipals: Potestatius (-20mil) o obligatoris (+20mil) Cada llista electoral > 1 GM
  30. 30. 2. Organització municipalGrups municipals: Potestatius (-20mil) o obligatoris (+20mil) Cada llista electoral > 1 GM S’ha de constituir abans del primer ple ordinari.
  31. 31. 2. Organització municipalGrups municipals: Potestatius (-20mil) o obligatoris (+20mil) Cada llista electoral > 1 GM S’ha de constituir abans del primer ple ordinari. Grup mixt.
  32. 32. 2. Organització municipalGrups municipals: Potestatius (-20mil) o obligatoris (+20mil) Cada llista electoral > 1 GM S’ha de constituir abans del primer ple ordinari. Grup mixt. Regidors no adscrits.
  33. 33. 2. Organització municipal
  34. 34. 2. Organització municipalPle:
  35. 35. 2. Organització municipalPle: Format per tots els regidors i presidit per l’Alcalde (art. 52 LMRLC)
  36. 36. 2. Organització municipalPle: Format per tots els regidors i presidit per l’Alcalde (art. 52 LMRLC) Atribucions indelegables.
  37. 37. 2. Organització municipalPle: Format per tots els regidors i presidit per l’Alcalde (art. 52 LMRLC) Atribucions indelegables. Atribucions delegables en al JGL o l’Alcalde.
  38. 38. 2. Organització municipalPle: Format per tots els regidors i presidit per l’Alcalde (art. 52 LMRLC) Atribucions indelegables. Atribucions delegables en al JGL o l’Alcalde. Afectacions de la Llei de Contractes del Sector Públic (Llei 30/2007).
  39. 39. 2. Organització municipal
  40. 40. 2. Organització municipalAlcalde o alcaldessa:
  41. 41. 2. Organització municipalAlcalde o alcaldessa: Presidència de la corporació.
  42. 42. 2. Organització municipalAlcalde o alcaldessa: Presidència de la corporació. Atribucions indelegables.
  43. 43. 2. Organització municipalAlcalde o alcaldessa: Presidència de la corporació. Atribucions indelegables. Atribucions delegables en al JGL.
  44. 44. 2. Organització municipalAlcalde o alcaldessa: Presidència de la corporació. Atribucions indelegables. Atribucions delegables en al JGL. Afectacions de la Llei de Contractes del Sector Públic (Llei 30/2007).
  45. 45. 2. Organització municipal
  46. 46. 2. Organització municipalJunta de Govern Local / Comissió de Govern:
  47. 47. 2. Organització municipalJunta de Govern Local / Comissió de Govern: Alcalde + màx 1/3 del nombre legal de regidors del Ple.
  48. 48. 2. Organització municipalJunta de Govern Local / Comissió de Govern: Alcalde + màx 1/3 del nombre legal de regidors del Ple. Funcions d’assistència a l’Alcalde.
  49. 49. 2. Organització municipalJunta de Govern Local / Comissió de Govern: Alcalde + màx 1/3 del nombre legal de regidors del Ple. Funcions d’assistència a l’Alcalde. Atribucions delegades per l’Alcalde o el Ple.
  50. 50. 2. Organització municipal
  51. 51. 2. Organització municipalTinències d’Alcaldia:
  52. 52. 2. Organització municipalTinències d’Alcaldia: Designats i revocats per l’Alcalde d’entre els membres de la JGL.
  53. 53. 2. Organització municipalTinències d’Alcaldia: Designats i revocats per l’Alcalde d’entre els membres de la JGL. Substituteixen l’Alcalde en els casos de vacants, malaltia o asbència.
  54. 54. 2. Organització municipalTinències d’Alcaldia: Designats i revocats per l’Alcalde d’entre els membres de la JGL. Substituteixen l’Alcalde en els casos de vacants, malaltia o asbència. Funcions delegades.
  55. 55. 2. Organització municipal
  56. 56. 2. Organització municipalComissió Especial de Comptes:
  57. 57. 2. Organització municipalComissió Especial de Comptes: Examina, estudia i informa dels comptes anuals de la corporació.
  58. 58. 2. Organització municipalComissió Especial de Comptes: Examina, estudia i informa dels comptes anuals de la corporació. Formada per membres de tots els grups municipals, per representació proporcional o igual amb vot ponderat.
  59. 59. 2. Organització municipal
  60. 60. 2. Organització municipalÒrgans complementaris:
  61. 61. 2. Organització municipalÒrgans complementaris: Síndic municipal de greuges.
  62. 62. 2. Organització municipalÒrgans complementaris: Síndic municipal de greuges. Comissions d’estudi, d’informe o de consulta:
  63. 63. 2. Organització municipalÒrgans complementaris: Síndic municipal de greuges. Comissions d’estudi, d’informe o de consulta: Obligatòries a tots els municipis de +5mil i capitals de comarca.
  64. 64. 2. Organització municipalÒrgans complementaris: Síndic municipal de greuges. Comissions d’estudi, d’informe o de consulta: Obligatòries a tots els municipis de +5mil i capitals de comarca. Estudia i dictamina de forma prèvia els assumptes que s’han de sotmetre a Ple o a JGL.
  65. 65. 2. Organització municipalÒrgans complementaris: Síndic municipal de greuges. Comissions d’estudi, d’informe o de consulta: Obligatòries a tots els municipis de +5mil i capitals de comarca. Estudia i dictamina de forma prèvia els assumptes que s’han de sotmetre a Ple o a JGL. El ple determina quantes i quines comissions hi ha.
  66. 66. 2. Organització municipal
  67. 67. 2. Organització municipalÒrgans complementaris:
  68. 68. 2. Organització municipalÒrgans complementaris: Sistemes de participació ciutadana:
  69. 69. 2. Organització municipalÒrgans complementaris: Sistemes de participació ciutadana: Òrgans territorials de gestió descentralitzada.
  70. 70. 2. Organització municipalÒrgans complementaris: Sistemes de participació ciutadana: Òrgans territorials de gestió descentralitzada. Òrgans de participació sectorial.
  71. 71. 2. Organització municipalÒrgans complementaris: Sistemes de participació ciutadana: Òrgans territorials de gestió descentralitzada. Òrgans de participació sectorial. Delegació de funcions.
  72. 72. 2. Organització municipalÒrgans complementaris: Sistemes de participació ciutadana: Òrgans territorials de gestió descentralitzada. Òrgans de participació sectorial. Delegació de funcions. Nuclis separats de població.
  73. 73. 3. Competències municipals.
  74. 74. 3. Competències municipals.Competències genèriques: àmbits materials i principis.
  75. 75. 3. Competències municipals.Competències genèriques: àmbits materials i principis.Serveis mínims:
  76. 76. 3. Competències municipals.Competències genèriques: àmbits materials i principis.Serveis mínims: Tots els municipis
  77. 77. 3. Competències municipals.Competències genèriques: àmbits materials i principis.Serveis mínims: Tots els municipis >5mil habitants
  78. 78. 3. Competències municipals.Competències genèriques: àmbits materials i principis.Serveis mínims: Tots els municipis >5mil habitants >20mil habitants
  79. 79. 3. Competències municipals.Competències genèriques: àmbits materials i principis.Serveis mínims: Tots els municipis >5mil habitants >20mil habitants >30mil habitants
  80. 80. 3. Competències municipals.Competències genèriques: àmbits materials i principis.Serveis mínims: Tots els municipis >5mil habitants >20mil habitants >30mil habitants >50mil habitants
  81. 81. 3. Competències municipals.Competències genèriques: àmbits materials i principis.Serveis mínims: Tots els municipis >5mil habitants >20mil habitants >30mil habitants >50mil habitants Dispensa de prestació
  82. 82. 3. Competències municipals.Competències genèriques: àmbits materials i principis.Serveis mínims: Tots els municipis >5mil habitants >20mil habitants >30mil habitants >50mil habitants Dispensa de prestació Delegació de competències
  83. 83. 3. Competències municipals.Competències genèriques: àmbits materials i principis.Serveis mínims: Tots els municipis >5mil habitants >20mil habitants >30mil habitants >50mil habitants Dispensa de prestació Delegació de competències Activitats complementàries
  84. 84. 4. Funcionament.
  85. 85. 4. Funcionament.....
  86. 86. 5. Règims municipals especials
  87. 87. 5. Règims municipals especials Previsions legals.
  88. 88. 5. Règims municipals especials Previsions legals. Art. 72 LMRLC:
  89. 89. 5. Règims municipals especials Previsions legals. Art. 72 LMRLC: Règim de Consell Obert
  90. 90. 5. Règims municipals especials Previsions legals. Art. 72 LMRLC: Règim de Consell Obert Muntanya
  91. 91. 5. Règims municipals especials Previsions legals. Art. 72 LMRLC: Règim de Consell Obert Muntanya Turístics
  92. 92. 5. Règims municipals especials Previsions legals. Art. 72 LMRLC: Règim de Consell Obert Muntanya Turístics Històricoartístics
  93. 93. 5. Règims municipals especials Previsions legals. Art. 72 LMRLC: Règim de Consell Obert Muntanya Turístics Històricoartístics Industrials
  94. 94. 5. Règims municipals especials Previsions legals. Art. 72 LMRLC: Règim de Consell Obert Muntanya Turístics Històricoartístics Industrials Altres previsions:
  95. 95. 5. Règims municipals especials Previsions legals. Art. 72 LMRLC: Règim de Consell Obert Muntanya Turístics Històricoartístics Industrials Altres previsions: Lleis sectorials
  96. 96. 5. Règims municipals especials Previsions legals. Art. 72 LMRLC: Règim de Consell Obert Muntanya Turístics Històricoartístics Industrials Altres previsions: Lleis sectorials Carta Municipal de Barcelona
  97. 97. 5. Règims municipals especials Previsions legals. Art. 72 LMRLC: Règim de Consell Obert Muntanya Turístics Històricoartístics Industrials Altres previsions: Lleis sectorials Carta Municipal de Barcelona Municipis de gran població (Títol X, modificació LRBRL)
  98. 98. 5. Règims municipals especials
  99. 99. 5. Règims municipals especials Consell Obert (art. 73 LMRLC):
  100. 100. 5. Règims municipals especials Consell Obert (art. 73 LMRLC): <100 habitants.
  101. 101. 5. Règims municipals especials Consell Obert (art. 73 LMRLC): <100 habitants. o tradició, o <250hab. i característiques especials. Cal acord de la majoria de veïns, de 2/3 dels membres de l’ajuntament i acord del Govern.
  102. 102. 5. Règims municipals especials Consell Obert (art. 73 LMRLC): <100 habitants. o tradició, o <250hab. i característiques especials. Cal acord de la majoria de veïns, de 2/3 dels membres de l’ajuntament i acord del Govern. Alcalde (comissió) i Consell General.
  103. 103. 5. Règims municipals especials
  104. 104. 5. Règims municipals especials Municipis de muntanya (art. 74 LMRLC):
  105. 105. 5. Règims municipals especials Municipis de muntanya (art. 74 LMRLC): Municipis de comarques de muntanya: Alta Ribagorça, Alt Urgell, Berguedà, Cerdanya, Garrotxa, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Ripollès, Solsonès i Conselh Generau dera Val d’Aran
  106. 106. 5. Règims municipals especials Municipis de muntanya (art. 74 LMRLC): Municipis de comarques de muntanya: Alta Ribagorça, Alt Urgell, Berguedà, Cerdanya, Garrotxa, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Ripollès, Solsonès i Conselh Generau dera Val d’Aran Tenir com a mínim el 65% del terme per sobre de cota 800m.
  107. 107. 5. Règims municipals especials Municipis de muntanya (art. 74 LMRLC): Municipis de comarques de muntanya: Alta Ribagorça, Alt Urgell, Berguedà, Cerdanya, Garrotxa, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Ripollès, Solsonès i Conselh Generau dera Val d’Aran Tenir com a mínim el 65% del terme per sobre de cota 800m. Tenir un pendent mitjà superior al 29% i més d’un 60% del terme per sobre de cota 700m.
  108. 108. 5. Règims municipals especials Municipis de muntanya (art. 74 LMRLC): Municipis de comarques de muntanya: Alta Ribagorça, Alt Urgell, Berguedà, Cerdanya, Garrotxa, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Ripollès, Solsonès i Conselh Generau dera Val d’Aran Tenir com a mínim el 65% del terme per sobre de cota 800m. Tenir un pendent mitjà superior al 29% i més d’un 60% del terme per sobre de cota 700m. Beneficis de legislació sectorial i en priorització de subvencions i inversions.
  109. 109. 5. Règims municipals especials
  110. 110. 5. Règims municipals especials Municipis turístics (art. 75 LMRLC):
  111. 111. 5. Règims municipals especials Municipis turístics (art. 75 LMRLC): La mitjana ponderada anual de població turística sigui superior al nombre de veïns i el nombre de places dallotjament turístic i de places de segona residència sigui superior al nombre de veïns.
  112. 112. 5. Règims municipals especials Municipis turístics (art. 75 LMRLC): La mitjana ponderada anual de població turística sigui superior al nombre de veïns i el nombre de places dallotjament turístic i de places de segona residència sigui superior al nombre de veïns. O que el terme municipal inclogui una àrea territorial que tingui la qualificació de recurs turístic essencial.
  113. 113. 5. Règims municipals especials Municipis turístics (art. 75 LMRLC): La mitjana ponderada anual de població turística sigui superior al nombre de veïns i el nombre de places dallotjament turístic i de places de segona residència sigui superior al nombre de veïns. O que el terme municipal inclogui una àrea territorial que tingui la qualificació de recurs turístic essencial. Beneficis de legislació sectorial.
  114. 114. 5. Règims municipals especials
  115. 115. 5. Règims municipals especials Municipis històricoartístics (art. 76 LMRLC):
  116. 116. 5. Règims municipals especials Municipis històricoartístics (art. 76 LMRLC): Siguin declarats conjunt històric.
  117. 117. 5. Règims municipals especials Municipis històricoartístics (art. 76 LMRLC): Siguin declarats conjunt històric. Tinguin declarat conjunt històric, com a mínim, el 50% dels immobles del municipi.
  118. 118. 5. Règims municipals especials Municipis històricoartístics (art. 76 LMRLC): Siguin declarats conjunt històric. Tinguin declarat conjunt històric, com a mínim, el 50% dels immobles del municipi. Òrgan necessari: òrgan específic destudi i de proposta en matèria de conservació, de protecció i de vigilància del patrimoni historicoartístic.
  119. 119. 5. Règims municipals especials Municipis històricoartístics (art. 76 LMRLC): Siguin declarats conjunt històric. Tinguin declarat conjunt històric, com a mínim, el 50% dels immobles del municipi. Òrgan necessari: òrgan específic destudi i de proposta en matèria de conservació, de protecció i de vigilància del patrimoni historicoartístic. Beneficis derivats de convenis específics amb la Generalitat.
  120. 120. 5. Règims municipals especials
  121. 121. 5. Règims municipals especials Municipis industrials (art. 77 LMRLC):
  122. 122. 5. Règims municipals especials Municipis industrials (art. 77 LMRLC): Aquells en què lactivitat econòmica predominant correspon al sector secundari i la seva implantació comporta la necessitat destablir les mesures especials.
  123. 123. 5. Règims municipals especials Municipis industrials (art. 77 LMRLC): Aquells en què lactivitat econòmica predominant correspon al sector secundari i la seva implantació comporta la necessitat destablir les mesures especials. Serveis especials de promoció, seguretat i medi ambient.
  124. 124. 5. Règims municipals especials Municipis industrials (art. 77 LMRLC): Aquells en què lactivitat econòmica predominant correspon al sector secundari i la seva implantació comporta la necessitat destablir les mesures especials. Serveis especials de promoció, seguretat i medi ambient. Es podran establir convenis amb la Generalitat.
  125. 125. 5. Règims municipals especials
  126. 126. 5. Règims municipals especials Règim especial de Barcelona (art. 78 LMRLC):
  127. 127. 5. Règims municipals especials Règim especial de Barcelona (art. 78 LMRLC): Llei de la Carta Municipal de Barcelona (22/1998, de 30 de desembre).
  128. 128. 5. Règims municipals especials Règim especial de Barcelona (art. 78 LMRLC): Llei de la Carta Municipal de Barcelona (22/1998, de 30 de desembre). Recurs al TC i sentència
  129. 129. 5. Règims municipals especials Règim especial de Barcelona (art. 78 LMRLC): Llei de la Carta Municipal de Barcelona (22/1998, de 30 de desembre). Recurs al TC i sentència Llei 1/2006, de 13 de març, que regula el règim especial de Barcelona.
  130. 130. 5. Règims municipals especials
  131. 131. 5. Règims municipals especials Règim especial dels municipis de gran població:
  132. 132. 5. Règims municipals especials Règim especial dels municipis de gran població: Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures de modernització del govern local; que afegeix el Títol X a la LRBRL.
  133. 133. 5. Règims municipals especials Règim especial dels municipis de gran població: Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures de modernització del govern local; que afegeix el Títol X a la LRBRL. Quins són?
  134. 134. 5. Règims municipals especials Règim especial dels municipis de gran població: Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures de modernització del govern local; que afegeix el Títol X a la LRBRL. Quins són? > 250.000 habitants.
  135. 135. 5. Règims municipals especials Règim especial dels municipis de gran població: Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures de modernització del govern local; que afegeix el Títol X a la LRBRL. Quins són? > 250.000 habitants. Capitals de província > 175.000 habitants
  136. 136. 5. Règims municipals especials Règim especial dels municipis de gran població: Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures de modernització del govern local; que afegeix el Títol X a la LRBRL. Quins són? > 250.000 habitants. Capitals de província > 175.000 habitants Capitals de província o autonòmiques, a iniciativa del Ple i decisió de l’assemblea legislativa de la CA.
  137. 137. 5. Règims municipals especials Règim especial dels municipis de gran població: Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures de modernització del govern local; que afegeix el Títol X a la LRBRL. Quins són? > 250.000 habitants. Capitals de província > 175.000 habitants Capitals de província o autonòmiques, a iniciativa del Ple i decisió de l’assemblea legislativa de la CA. Municipis > 75.000 habitants, a iniciativa del Ple i decisió de l’assemblea legislativa de la CA.
  138. 138. 5. Règims municipals especials
  139. 139. 5. Règims municipals especials Règim especial dels municipis de gran població:
  140. 140. 5. Règims municipals especials Règim especial dels municipis de gran població: Òrgans (art. 130 LRBRL):
  141. 141. 5. Règims municipals especials Règim especial dels municipis de gran població: Òrgans (art. 130 LRBRL): Òrgans superiors:
  142. 142. 5. Règims municipals especials Règim especial dels municipis de gran població: Òrgans (art. 130 LRBRL): Òrgans superiors: Alcalde
  143. 143. 5. Règims municipals especials Règim especial dels municipis de gran població: Òrgans (art. 130 LRBRL): Òrgans superiors: Alcalde Membres de la JGL
  144. 144. 5. Règims municipals especials Règim especial dels municipis de gran població: Òrgans (art. 130 LRBRL): Òrgans superiors: Alcalde Membres de la JGL Òrgans directius:
  145. 145. 5. Règims municipals especials Règim especial dels municipis de gran població: Òrgans (art. 130 LRBRL): Òrgans superiors: Alcalde Membres de la JGL Òrgans directius: Coordinadors grals. d’Àrea
  146. 146. 5. Règims municipals especials Règim especial dels municipis de gran població: Òrgans (art. 130 LRBRL): Òrgans superiors: Alcalde Membres de la JGL Òrgans directius: Coordinadors grals. d’Àrea Directors generals
  147. 147. 5. Règims municipals especials Règim especial dels municipis de gran població: Òrgans (art. 130 LRBRL): Òrgans superiors: Alcalde Membres de la JGL Òrgans directius: Coordinadors grals. d’Àrea Directors generals Titular de l’òrgan de suport a la JGL i el regidor-secretari
  148. 148. 5. Règims municipals especials Règim especial dels municipis de gran població: Òrgans (art. 130 LRBRL): Òrgans superiors: Alcalde Membres de la JGL Òrgans directius: Coordinadors grals. d’Àrea Directors generals Titular de l’òrgan de suport a la JGL i el regidor-secretari Titular de l’assessoria jurídica
  149. 149. 5. Règims municipals especials Règim especial dels municipis de gran població: Òrgans (art. 130 LRBRL): Òrgans superiors: Alcalde Membres de la JGL Òrgans directius: Coordinadors grals. d’Àrea Directors generals Titular de l’òrgan de suport a la JGL i el regidor-secretari Titular de l’assessoria jurídica Secretari general del Ple
  150. 150. 5. Règims municipals especials Règim especial dels municipis de gran població: Òrgans (art. 130 LRBRL): Òrgans superiors: Alcalde Membres de la JGL Òrgans directius: Coordinadors grals. d’Àrea Directors generals Titular de l’òrgan de suport a la JGL i el regidor-secretari Titular de l’assessoria jurídica Secretari general del Ple Interventor general municipal
  151. 151. 5. Règims municipals especials Règim especial dels municipis de gran població: Òrgans (art. 130 LRBRL): Òrgans superiors: Alcalde Membres de la JGL Òrgans directius: Coordinadors grals. d’Àrea Directors generals Titular de l’òrgan de suport a la JGL i el regidor-secretari Titular de l’assessoria jurídica Secretari general del Ple Interventor general municipal Titular de l’òrgan de gestió tributària, si s’escau
  152. 152. 5. Règims municipals especials Règim especial dels municipis de gran població: Òrgans (art. 130 LRBRL): Òrgans superiors: Alcalde Membres de la JGL Òrgans directius: Coordinadors grals. d’Àrea Directors generals Titular de l’òrgan de suport a la JGL i el regidor-secretari Titular de l’assessoria jurídica Secretari general del Ple Interventor general municipal Titular de l’òrgan de gestió tributària, si s’escau Titulars dels màxims òrgans de direcció dels OA i les EPELs.
  153. 153. 5. Règims municipals especials
  154. 154. 5. Règims municipals especials Règim especial dels municipis de gran població:
  155. 155. 5. Règims municipals especials Règim especial dels municipis de gran població: Ple.
  156. 156. 5. Règims municipals especials Règim especial dels municipis de gran població: Ple. Comissions i secretari general del Ple.
  157. 157. 5. Règims municipals especials Règim especial dels municipis de gran població: Ple. Comissions i secretari general del Ple. Alcalde i tinents d’alcalde.
  158. 158. 5. Règims municipals especials Règim especial dels municipis de gran població: Ple. Comissions i secretari general del Ple. Alcalde i tinents d’alcalde. Junta de Govern Local: membres no electes, regidor- secretari.
  159. 159. 5. Règims municipals especials Règim especial dels municipis de gran població: Ple. Comissions i secretari general del Ple. Alcalde i tinents d’alcalde. Junta de Govern Local: membres no electes, regidor- secretari. Districtes: obligatoris i presidits per un regidor.
  160. 160. 5. Règims municipals especials Règim especial dels municipis de gran població: Ple. Comissions i secretari general del Ple. Alcalde i tinents d’alcalde. Junta de Govern Local: membres no electes, regidor- secretari. Districtes: obligatoris i presidits per un regidor. Separació de funcions comptables i de fiscalització econòmica.
  161. 161. 5. Règims municipals especials Règim especial dels municipis de gran població: Ple. Comissions i secretari general del Ple. Alcalde i tinents d’alcalde. Junta de Govern Local: membres no electes, regidor- secretari. Districtes: obligatoris i presidits per un regidor. Separació de funcions comptables i de fiscalització econòmica. Òrgan de resolució de reclamacions econòmicoadministratives.
  162. 162. El municipiEl municipi: el seu concepte. Organització municipal. Competències i funcionament. Bloc 3. Tema 20
  1. ¿Le ha llamado la atención una diapositiva en particular?

   Recortar diapositivas es una manera útil de recopilar información importante para consultarla más tarde.

  ×