LES NNTT AL CURRICULUM C.VALENCIANA

259 views
220 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
259
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

LES NNTT AL CURRICULUM C.VALENCIANA

 1. 1.  Les mencions a les noves tecnologies que es fan al Decret que regula l’Educació Primària en la Comunitat Valenciana les trobem: › Dins dels principis generals del Decret: Les tecnologies de la informació i la comunicació han d’estarintegrades en totes les àrees del currículum, d’acord amb el quedisposa l’article 19.2 de l’Estatut d’Autonomia de la ComunitatValenciana. › Dins dels objectius de l’etapa:Iniciar-se en les tecnologies de la informació i la comunicació, idesenrotllar un esperit crític davant dels missatges que reben ielaboren.
 2. 2. Les noves tecnologies també sónmencionades en les següents àrees del Decret:  Llengua i literatura  Coneixement del Medi  Educació Artística  Educació Física  Llengua estrangera
 3. 3.  Proporciona coneixements i destreses per a la recerca, selecció, tractament de la informació i comunicació. Ús de suports electrònics en la composició de textos i en la mesura que s’utilitzen s’està millorant, al mateix temps, la competència digital i el tractament de la informació. Els nous mitjans de comunicació digitals que sorgixen contínuament, impliquen un ús social i col·laboratiu de l’escriptura, la qual cosa permet concebre l’aprenentatge de la llengua
 4. 4. DINS DELS OBJECTIUS DINS DELS CONTINGUTS 1R CICLE. Utilitzar els mitjans de comunicació social i Iniciació a la utilització dirigida de les TIC i les tecnologies de la informació per de les biblioteques obtindré, interpretar i valorar informacions diverses i opinions, i com instruments de treball i aprenentatge 2N CICLE a) Utilització dirigida de les TIC i de les biblioteques per a la composició escrita. b)Utilització guiada de programes informàtics de processament de text i dels mitjans informàtics per a la producció deDINS DELS CRITERIS D’AVALUACIÓ textos senzills amb especial atenció als2N CICLE estils de lletra, títols i subtítols, puntuació… c) Valoració dels mitjans de comunicació social com a instrument per a aprendre i perUtilitzar programes informàtics per a a accedir a informacions i experiènciesl’elaboració i presentació de textos. d’altres persones.
 5. 5.  Utilitzar les TIC per a obtindre informació i com a instrument per a aprendre i compartir coneixements i valorar la seua contribució a la millora de les condicions de vida.
 6. 6. DINS DELS OBJECTIUS DINS DELS CONTINGUTS 1R CICLE No apareix referència a les Tics com a continguts propi de l’àrea al primer cicle, ni tampoc com a un criteri d’avaluació en si. 2N CICLE Utilitzar les TIC per a a) Les tecnologies de la informació i la comunicació. Obtenció obtindre informació i de la informació i valoració de continguts. Els esdevenimentscom a instrument per a relacionats amb la localitat, la comarca i la Comunitat Valenciana en els mitjans de comunicació. Iniciació en la aprendre i compartir valoració de les informacions obtingudes. coneixements i valorar b) La ciència i la societat. Importància dels grans avançosla seua contribució a la científics per a millorar les condicions de vida. La importància de millora de les l’ús d’aplicacions tecnològiques respectuoses amb el medi condicions de vida. ambient. c) Informàtica. Utilització bàsica de tractament de textos. Presentació dels treballs en paper o suport digital. Busca guiada d’informació en Internet. 3R CICLE La ciència. Present i futur de la societat. La ciència en: – La cultura i l’oci (el llibre –paper, tecnologia informàtica-); l’art (pintures i colorants); la música (cintes i discos compactes); el cine (fotografia, vídeo i DVD); l’esport (materials més flexibles i aerodinàmics). – La informàtica i les telecomunicacions: xips, CD-ROM i altres suports magnètics, i fibra òptica.
 7. 7. CONTRIBUCIÓ DE L’ÀREA AL DINS DELS CRITERIS D’AVALUACIÓ DESENROTLLAMENT DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES2N CICLEa) Obtindre informació rellevant sobre fets ofenòmens previamente delimitats. Fer prediccionssobre successos naturals i socials. Integrar dadesd’observació directa i indirecta a partir de la Pel que fa a la competència en elconsulta de fonts bàsiques i comunicar els resultatsTractament de la Informació i competènciade forma oral i escrita (tot manejant imatges, digital, i la competència en comunicaciótaules, gràfics, esquemes, resums, etc.). lingüística, en bona part dels aprenentatges de l’àrea, s’utilitzen procediments queb) Identificar algunes de les aplicacions de la requerixen diferents codis, formats iciència en la creació de materials i productes d’ús llenguatges per a la seua comprensióquotidià. (lectura de mapes, interpretació de gràfics i3R CICLE icones, utilització de fonts històriques, etc.).a) Analitzar alguns canvis que han suposat lescomunicacions, els mitjans de transport i la Així mateix, la utilització bàsica deintroducció de noves activitats econòmiques, l’ordinador, i la busca guiada en Internet,relacionades amb la producció de béns i servicis contribuïxen també, de forma decisiva, alper a la vida humana i per a l’entorn. desenrotllament d’esta competència.b) Presentar un informe de forma ordenada iclara, utilitzant suport paper i digital, sobreqüestions senzilles; arreplegar informació dediferents fonts (directes, llibres, Internet), seguint unpla de treball i expressar conclusions.
 8. 8. Conéixer algunes de les possibilitats dels mitjansaudiovisuals i les tecnologies de la informació i lacomunicació en què intervenen la imatge i el so. Descobrir significats d’interés expressiu i estètic i utilitzar-los com a recursos per a l’observació, labusca d’informació i l’elaboració de produccions pròpies, ja siga de forma autònoma o en combinació amb altres mitjans i materials.
 9. 9. DINS DELS OBJECTIUS DINS DELS CONTINGUTS Utilitzar les TIC per a 2N CICLE obtindre informació i Bloc 2. Expressió i creació plàsticacom a instrument per a – Utilització de recursos digitals per a l’elaboració de aprendre i compartir produccions artístiques. coneixements i valorarla seua contribució a la millora de les condicions de vida. 3R CICLE Bloc 2. Expressió i creació plàstica – Ús de les tecnologies de la informació i comunicació per al tractament d’imatges, disseny i animació, i per a la difusió dels treballs elaborats.
 10. 10. CONTRIBUCIÓ DE L’ÀREA AL DINS DELS CRITERIS D’AVALUACIÓ DESENROTLLAMENT DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES Al tractament de la informació i la competència digital es contribuïx a3R CICLE través de l’ús de la tecnologia com aApareix reflectida la importància de la ferramenta per a mostrar processos tecnologia al següent criteri: relacionats amb la música i les arts visuals i per a acostar l’alumnat a la 9. Utilitzar de manera adequada creació de produccions artístiques i a distintes tecnologies de la informació l’anàlisi de la imatge i el so i dels i la comunicació per a la creació de missatges que estos transmeten. produccions plàstiques i També es desplega la competència musicals senzilles. en la busca d’informació sobre manifestacions artístiques per al seu coneixement i gaudi, per a seleccionar i intercanviar informacions referides a àmbits culturals del passat i del present, pròxims o d’altres pobles.
 11. 11. Importància de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació per a l’establiment de relacions amb alumnat d’altres centres docents, sobretot, en l’àmbit de l’escola rural.
 12. 12. DINS DELS OBJECTIUS DINS DELS CONTINGUTS Utilitzar les tecnologies de lainformació i la comunicació com 2N CICLE a recurs de suport a l’àrea. Millora de l’orientació espacial i lateralitat a través de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació. 3R CICLE Ús de les tecnologies de la informació i la comunicació com a mitjà per a demanar informació, elaborar documents i fomentar un esperit crític amb relació aDINS DELS CRITERIS D’AVALUACIÓ l’àrea. Usar les tecnologies de la informació i la comunicació de forma cooperativa i amb sentit críticper a obtindre informació relacionada amb l’Educació física, i per a establir intercanvi d’opinions amb l’alumnat d’altres centres docents.
 13. 13. El coneixement de llengües estrangeres és cada vegada més important i necessari per a viure enun món que, a causa dels progressius avanços en els camps tecnològics i informàtics, ens porta a una societat on la comunicació a través d’altres llengües obri enormes possibilitats de progrés i llibertat, a més de contribuir a l’enteniment i respecte entre les distintes cultures i els seus parlants.
 14. 14. DINS DELS OBJECTIUS DINS DELS CONTINGUTS La limitada presència de la llengua estrangera en el context social, fa que el model lingüístic aportat per l’escola siga la primera font de coneixement i aprenentatge de l’idioma. El dit model haurà d’arreplegar la varietat de discursos, expressions usuals, matisos fonètics i prosòdics propis de les diferents situacions reals de comunicació, amb el suport dels mitjans audiovisuals convencionals i de les tecnologies Aprendre a utilitzar amb de la informació i la comunicació. progressiva autonomia tots elsmitjans al seu abast, incloent-hi les Bloc 6, Tecnologia de la informació i de la comunicació. És en esta àrea on la Tecnologia de la informació i de lanoves tecnologies, per a obtindre comunicació aconseguix la seua pertinència màxima. informació i per a comunicar-se La possibilitat de treballar directament amb textos reals, en la llengua estrangera. accedir a productes culturals ja elaborats (cançons, contes, pel·lícules...), comunicar-se amb parlants de la mateixa edat o participar en projectes conjunts, a més de l’atracció intrínseca que tenen per als jóvens aprenents, fan de les TIC un context global que atorga interés i rellevància a tot un conjunt d’activitats que poden ser realitzades fàcilment en la classe de llengua.
 15. 15. CONTRIBUCIÓ DE L’ÀREA AL DINS DELS CRITERIS D’EVALUACIÓ DESENROTLLAMENT DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES Usar algunes estratègies que afavorisquen Les tecnologies de la informació i lael procés d’aprenentatge com: ús de comunicació oferixen la possibilitat derecursos visuals i gestuals, fer preguntes comunicar-se en temps real amb qualsevolpertinents per a obtindre informació, part del món i també l’accés senzill idemanar aclariments, utilitzar diccionaris immediat a un flux d’informació quebilingües i monolingües, buscar, recopilar i augmenta cada dia.organitzar informació en diferents suports, El coneixement d’una llengua estrangerautilitzar les tecnologies de la informació i dóna l’oportunitat d’accedir a eixacomunicació per a contrastar i comprovar universalitat de la informació i lainformació, i identificar alguns aspec- comunicació, imprescindible per a lates que l’ajuden a aprendre millor. plenitud d’una realització personal plena i l’exercici dels seus drets ciutadans.

×