แผนปฏิบ ัต ิง านรายเดือ น ปีง บประมาณ 2556     สถาบัน ราชประชาสมาสัยเดือ น......กุม ภาพัน ธ์ 2556.......      สั...
คุณภาพ @ ห้อง                  ประชุม Training                  Center6-ก.พ.-55  ประชุม...
แนวทางการสื่อสาร                  ในการปรับเปลี่ยน                  พฤติกรรม" @    ...
16.30 น.]       สัป ดาห์ท ี่ 2   วัน /        กลุ่ม การพยาบาล   กลุ่ม กำา จัด ฯ *    กลุ่ม ยุท ธฯ  ...
(1) โครงการตรวจ      ประเมินหน้าที่การ      ทำางานของเส้น      ประสาทในผู้ป่วยโรค   (1) ประชุมจัดทำา   ...
เดือน @ ห้องประชุม        1 [13.30 - 16.00 น.]       สัป ดาห์ท ี่ 3   วัน /        กลุ่ม การพยาบาล ...
การฯ ชั้น 5 [13.30 -        16.00 น.]        อบรมการป้องกันการ        ติดเชื้อ เรื่องการ       ...
ประชุมพัฒนาบริการ       พยาบาล ทุกเดือน28-ก.พ.-   พฤหัสที่ 4 @ ห้อง             องค์การ @ เดอะเปีย55 ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Rpsi feb2013

95
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
95
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rpsi feb2013

 1. 1. แผนปฏิบ ัต ิง านรายเดือ น ปีง บประมาณ 2556 สถาบัน ราชประชาสมาสัยเดือ น......กุม ภาพัน ธ์ 2556....... สัป ดาห์ท ี่ 1 วัน / กลุ่ม การพยาบาล กลุ่ม กำา จัด ฯ * กลุ่ม ยุท ธฯ กลุ่ม พัฒ นาฯ กลุ่ม บริก ารฯ กลุ่ม สนับ สนุน ฯ กลุ่ม อำา นวยการเดือ น/ปี ประชุมคณะกรรมการ สารสนเทศ กลุ่มการ พยาบาลวันจันทร์ที่ 14-ก.พ.-55 ของเดือน @ ห้อง ประชุม 1 [13.30 - 16.00 น.]5-ก.พ.-55 ประชุมคณะกรรมการ (1) อบรม Basic พัฒนาคุณภาพการ cousre wound care พยาบาลระดับหน่วย รุ่นที่ 2 @ สรปส. งาน วันอังคารที่ 1 ของเดือน @ ห้อง (2) จัดทำาคลังความรู้ ประชุมกลุ่มการฯ ชั้น สรปส. @ รร. 5 [13.30 - 16.00 น.] โกลเด้นดาร์ก้อน (3) ประชุมเชิงปฏิบัติ การ "เพื่อจัดทำา แนวทางการสื่อสาร ในการปรับเปลี่ยน พฤติกรรม" @ สมุทรสงคราม (4) การตรวจสอบ คุณภาพเครื่องมือและ การวิเคราะห์ข้อมูล เชิงปริมาณและเชิง
 2. 2. คุณภาพ @ ห้อง ประชุม Training Center6-ก.พ.-55 ประชุมการเตรียม (1) อบรม Basic ความพร้อมก่อนการ cousre wound care ขอรับรองจากสภา รุ่นที่ 2 @ สรปส. การพยาบาล @ ห้อง ประชุมกลุ่มการฯ ชั้น (2) ประชุมจุดเน้น En 5 [08.30 - 16.30 น.] Occ ปี 57 @ ห้อง ประชุม 1 (3) จัดทำาคลังความรู้ สรปส. @ รร. โกลเด้นดาร์ก้อน (4) ประชุมเชิงปฏิบัติ การ "เพื่อจัดทำา
 3. 3. แนวทางการสื่อสาร ในการปรับเปลี่ยน พฤติกรรม" @ สมุทรสงคราม อบรม Basic cousre7-ก.พ.-55 wound care รุ่นที่ 2 @ สรปส.8-ก.พ.-55 (1) ประชุมการ ประเมินตนเองของ กลุ่มการพยาบาลตาม แนวทาง ADLI @ ห้องประชุมกลุ่มการฯ ชั้น 5 [08.30 - 16.30 น.] (2) ประชุมคณะ กรรมการให้การ ปรึกษากลุ่มการ พยาบาล วันศุกร์ที่ 2 ของเดือน @ ห้อง ประชุม 2 [ 08.30 -
 4. 4. 16.30 น.] สัป ดาห์ท ี่ 2 วัน / กลุ่ม การพยาบาล กลุ่ม กำา จัด ฯ * กลุ่ม ยุท ธฯ กลุ่ม พัฒ นาฯ กลุ่ม บริก ารฯ กลุ่ม สนับ สนุน ฯ กลุ่ม อำา นวยการเดือ น/ปี11-ก.พ.- โครงการตรวจ56 ประเมินหน้าที่การ อบรม Advanced12-ก.พ.- ทำางานของเส้น Foot and Wound56 ประสาทในผู้ป่วยโรค Care with Lifestyle เรื้อนด้วย Medification Monofilament @13-ก.พ.- Essence @ รร. ห้องประชุม Training56 เทพธารินทร์ Center [13.00 - 16.00 น.]
 5. 5. (1) โครงการตรวจ ประเมินหน้าที่การ ทำางานของเส้น ประสาทในผู้ป่วยโรค (1) ประชุมจัดทำา เรื้อนด้วย รายงานประจำาปี Monofilament @ 2555 และประชุมกลุ่ม ห้องประชุม Training @ ห้องประชุม 114-ก.พ.- Center [13.00 -56 16.00 น.] (2) ประชุมเพื่อ พิจารณา 30 ประเด็น (2) บรรยายวิชาการ ของ GES (พัฒนา ประจำาเดือน @ ห้อง องค์กร) @ กรมฯ ประชุมอาคาร สวัสดิการ [ 13.30 - 16.00 น.]15-ก.พ.- (1) โครงการตรวจ ประชุมคณะกรรมการ56 ประเมินหน้าที่การ บริหารงาน ครั้งที่ ทำางานของเส้น 2/2556 @ ห้อง ประสาทในผู้ป่วยโรค ประชุม 1 เรื้อนด้วย Monofilament @ ห้องประชุม Training Center [13.00 - 16.00 น.] (2) ประชุมคณะ กรรมการพัฒนา คุณภาพงานการ พยาบาลผู้ป่วยนอก ทุกวันศุกร์ที่ 3 ของ
 6. 6. เดือน @ ห้องประชุม 1 [13.30 - 16.00 น.] สัป ดาห์ท ี่ 3 วัน / กลุ่ม การพยาบาล กลุ่ม กำา จัด ฯ * กลุ่ม ยุท ธฯ กลุ่ม พัฒ นาฯ กลุ่ม บริก ารฯ กลุ่ม สนับ สนุน ฯ กลุ่ม อำา นวยการเดือ น/ปี ประชุมคณะกรรมการ ป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อกลุ่มการ ประชุมคณะกรรมการ18-ก.พ.- พยาบาล ทุกวันจันทร์ พัฒนาหลักสูตรของ56 ที่ 3 ของเดือน @ สถาบัน ห้องประชุม 1 [13.30 - 16.00 น.]19-ก.พ.- อบรม I Smart @56 ห้องประชุมอาคาร20-ก.พ.- สวัสดิการ5621-ก.พ.- ประชุมหัวหน้าหน่วย56 งาน ทุกเดือน พฤหัสที่ 3 @ ห้องประชุม กลุ่ม
 7. 7. การฯ ชั้น 5 [13.30 - 16.00 น.] อบรมการป้องกันการ ติดเชื้อ เรื่องการ ประชุมเตรียมรับ22-ก.พ.- ทำาให้ปราศจากเชื้อ Certified FL (ซ้อม56 @ ห้องประชุมอาคาร ใหญ่) สวัสดิการ [13.30 - 16.00 น.] สัป ดาห์ท ี่ 4 วัน / กลุ่ม การพยาบาล กลุ่ม กำา จัด ฯ * กลุ่ม ยุท ธฯ กลุ่ม พัฒ นาฯ กลุ่ม บริก ารฯ กลุ่ม สนับ สนุน ฯ กลุ่ม อำา นวยการเดือ น/ปี25-ก.พ.-55 ประชุมคณะกรรมการ พัฒนาคุณภาพ26-ก.พ.- งานการพยาบาลผู้55 ป่วยใน วันอังคารที่ 4 @ ห้องประชุม 1 [13.30 - 16.00 น.]27-ก.พ.- ประชุมเชิงปฏิบัติการ55 เพื่อจัดทำาแผนยก ระดับการพัฒนา
 8. 8. ประชุมพัฒนาบริการ พยาบาล ทุกเดือน28-ก.พ.- พฤหัสที่ 4 @ ห้อง องค์การ @ เดอะเปีย55 ประชุมอาคาร โน จ.นครราชสีมา สวัสดิการ [13.30 - 16.00 น.]1-มี.ค.-55* ไม่มีโครงการ/กิจกรรม และ การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556

×