รายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

5,855 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,855
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

 1. 1. รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ประชุมลําดับ สถาบัน หลักสูตร สาขา ใชตั้งแตปการศึกษา  วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหาร - 2/2548 - 2551 8/2551 26 สิงหาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 0059 การศึกษา พ.ศ.2547 (ฉบับปรับปรุง) ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร พ.ศ.2549 สถานศึกษา 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการ - 2549 8/2551 26 สิงหาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 0060 บริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร พ.ศ.2549) สถานศึกษา 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการ - ภาคฤดูรอน 8/2551 26 สิงหาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 0061 บริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง ปการศึกษา 2548 ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร พุทธศักราช 2549) สถานศึกษา 4 มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน ประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหาร - 2551 9/2551 18 กันยายน 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 0069 การศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ.2551 ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร สถานศึกษา 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหาร - 3/2549 - 2/2551 9/2551 18 กันยายน 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 0070 การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549 ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร สถานศึกษา 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาการ - 2/2549 - 3/2551 9/2551 18 กันยายน 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 0071 บริหารการศึกษา พ.ศ.2549 ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร สถานศึกษา
 2. 2. รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ประชุมลําดับ สถาบัน หลักสูตร สาขา ใชตั้งแตปการศึกษา  วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประกาศนียบัตรบัณฑิต - 2/2548 9/2551 18 กันยายน 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 0072 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2548) สถานศึกษา 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหาร - 2548 10/2551 16 ตุลาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 0086 การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร พุทธศักราช 2548 สถานศึกษา 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหาร - 2547 10/2551 16 ตุลาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 0087 การศึกษา พ.ศ.2547 ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร สถานศึกษา 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการ - 2548 10/2551 16 ตุลาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 0088 บริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร พ.ศ.2551) สถานศึกษา 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการ - 2/2548 10/2551 16 ตุลาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 0089 บริหารการศึกษา (ฉบับปรับปรุง ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร พุทธศักราช 2549) สถานศึกษา 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการ - 2551 10/2551 16 ตุลาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 0090 บริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร พุทธศักราช 2551 สถานศึกษา
 3. 3. รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ประชุมลําดับ สถาบัน หลักสูตร สาขา ใชตั้งแตปการศึกษา  วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหาร - 2/2549 - 2551 10/2551 16 ตุลาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 0091 การศึกษา พุทธศักราช 2549 ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร สถานศึกษา 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการ - 2549 10/2551 16 ตุลาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 0092 บริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร พุทธศักราช 2548 สถานศึกษา 15 มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหาร - 2549 10/2551 16 ตุลาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 0093 การศึกษา (หลักสูตรใหม พ.ศ.2549) ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร สถานศึกษา 16 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการ - 2550 10/2551 16 ตุลาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 0094 บริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร พ.ศ.2550) สถานศึกษา 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการ - 3/2550 10/2551 16 ตุลาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 0095 บริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร พ.ศ.2551) สถานศึกษา 18 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการ - 2549 - 2551 10/2551 16 ตุลาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 0096 บริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร พ.ศ.2549) สถานศึกษา
 4. 4. รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ประชุมลําดับ สถาบัน หลักสูตร สาขา ใชตั้งแตปการศึกษา  วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง ครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการ - 2551 11/2551 6 พฤศจิกายน 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 0110 บริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร พ.ศ.2551 สถานศึกษา 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการ - 3/2549 - 2550 11/2551 6 พฤศจิกายน 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 0111 บริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร พ.ศ.2549 สถานศึกษา 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการ - 2551 11/2551 6 พฤศจิกายน 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 0112 บริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร พุทธศักราช 2551 สถานศึกษา 22 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการ - เฉพาะปการศึกษา 11/2551 6 พฤศจิกายน 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 0113 บริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 2551 ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร พ.ศ.2551 สถานศึกษา 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหาร - 2549 - 2551 11/2551 6 พฤศจิกายน 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 0114 การศึกษา (ฉบับปรับปรุง) ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร พุทธศักราช 2548 สถานศึกษา 24 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการ - 2/2548 11/2551 6 พฤศจิกายน 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 0115 บริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร พ.ศ.2549) สถานศึกษา
 5. 5. รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ประชุมลําดับ สถาบัน หลักสูตร สาขา ใชตั้งแตปการศึกษา  วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง ครั้งที่ 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการ - 2550 - 2551 11/2551 6 พฤศจิกายน 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 0116 บริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร พ.ศ.2550) สถานศึกษา 26 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหาร - 2549 - 2550 12/2551 18 ธันวาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 0144 การศึกษา ปการศึกษา 2549 ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร สถานศึกษา 27 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการ - 3/2550 12/2551 18 ธันวาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 0145 บริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร พ.ศ.2551 สถานศึกษา 28 วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการ - เฉพาะปการศึกษา 12/2551 18 ธันวาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 0146 บริหารการศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ.2550 2550 ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร สถานศึกษา 29 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประกาศนียบัตรบัณฑิต - 3/2550 1/2552 27 มกราคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 0178 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2551 สถานศึกษา 30 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต - 2549 - 2551 1/2552 27 มกราคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 0179 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร (หลักสูตรใหม พ.ศ.2549) สถานศึกษา
 6. 6. รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ประชุมลําดับ สถาบัน หลักสูตร สาขา ใชตั้งแตปการศึกษา  วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง ครั้งที่ 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประกาศนียบัตรบัณฑิต - 3/2550 - 2551 1/2552 27 มกราคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 0180 สาขาการบริหารการศึกษา ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2551 สถานศึกษา 32 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประกาศนียบัตรบัณฑิต - 2/2551 3/2552 25 กุมภาพันธ 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 0217 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2551 สถานศึกษา 33 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ประกาศนียบัตรบัณฑิต - 2/2548 3/2552 25 กุมภาพันธ 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 0218 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 สถานศึกษา 34 มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล ประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหาร - 2549 - 2551 4/2552 18 มีนาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 0232 การศึกษา พ.ศ. 2549 ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร สถานศึกษา 35 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาการ - 2550 4/2552 18 มีนาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 0233 บริหารการศึกษา หลักสูตร พ.ศ.2550 ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร สถานศึกษา 36 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสต ิ ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาการ - 2/2551 4/2552 18 มีนาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 0234 บริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร พุทธศักราช 2551 สถานศึกษา
 7. 7. รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ประชุมลําดับ สถาบัน หลักสูตร สาขา ใชตั้งแตปการศึกษา  วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง ครั้งที่ 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหาร - 3/2550 - 3/2552 4/2552 18 มีนาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 0235 การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร สถานศึกษา 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการ - 2551 6/2552 29 เมษายน 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 0266 บริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร พุทธศักราช 2551 สถานศึกษา 39 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการ - 2549 6/2552 29 เมษายน 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 0267 บริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร พ.ศ.2549) สถานศึกษา 40 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการ - 3/2550 8/2552 18 มิถุนายน 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 0277 บริหารการศึกษา หลักสูตรฉบับ ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร ปรับปรุง พ.ศ.2551 สถานศึกษา 41 มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหาร - 2551 - 2555 10/2552 20 สิงหาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 0290 วิทยาเขตอีสาน การศึกษา (หลักสูตรใหม พ.ศ.2551) ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร สถานศึกษา 42 มหาวิทยาลัยนครพนม ประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหาร - เฉพาะปการศึกษา 10/2552 20 สิงหาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 0291 การศึกษา (หลักสูตร พ.ศ.2545) 2551 ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร สถานศึกษา
 8. 8. รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ประชุมลําดับ สถาบัน หลักสูตร สาขา ใชตั้งแตปการศึกษา  วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง ครั้งที่ 43 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ประกาศนียบัตรบัณฑิต - 2551 - 2555 10/2552 20 สิงหาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 0292 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2551 สถานศึกษา 44 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสต ิ ประกาศนียบัตรบัณฑิต - 2551 - 2555 10/2552 20 สิงหาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 0293 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2551 สถานศึกษา 45 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประกาศนียบัตรบัณฑิต - 2/2551-2/2555 12/2552 15 ตุลาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 0300 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2551 สถานศึกษา 46 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา - 2552 - 2556 13/2552 19 พฤศจิกายน 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 0301 การบริหารการศึกษา (หลักสูตร ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร ปรับปรุง พ.ศ.2552) สถานศึกษา 47 มหาวิทยาลัยการจัดการและ ประกาศนียบัตรบัณฑิต - 1/2551 - 1/2555 2/2553 18 กุมภาพันธ 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 0332 เทคโนโลยีอสเทิรน ี สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร (วิทยาลัยโปลีเทคนิค (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551) สถานศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 48 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประกาศนียบัตรบัณฑิต - 2551 - 3/2553 2/2553 18 กุมภาพันธ 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 0333 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549 สถานศึกษา
 9. 9. รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ประชุมลําดับ สถาบัน หลักสูตร สาขา ใชตั้งแตปการศึกษา  วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง ครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประกาศนียบัตรบัณฑิต - 2552 - 2555 2/2553 18 กุมภาพันธ 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 0334 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551 สถานศึกษา 50 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ประกาศนียบัตรบัณฑิต - 1/2552 - 1/2556 2/2553 18 กุมภาพันธ 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 0335 สาขาการจัดการการศึกษา ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร หลักสูตรใหม พ.ศ.2552 สถานศึกษา 51 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกาศนียบัตรบัณฑิต - 2552 - 2556 3/2553 24 กุมภาพันธ 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 0336 ทางการบริหารการศึกษา ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552 สถานศึกษา 52 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต - 2552 - 2553 4/2553 23 มีนาคม 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 0347 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร (หลักสูตรใหม พ.ศ.2549) สถานศึกษา 53 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา - 2552 - 2554 5/2553 22 เมษายน 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 0364 การบริหารการศึกษา (หลักสูตร ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร ปรับปรุง พ.ศ.2550) สถานศึกษา 54 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา - 1/2552 - 1/2556 5/2553 22 เมษายน 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 0365 การบริหารการศึกษา พ.ศ.2549 ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552) สถานศึกษา
 10. 10. รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ประชุมลําดับ สถาบัน หลักสูตร สาขา ใชตั้งแตปการศึกษา  วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา - 2552 - 2/2553 5/2553 22 เมษายน 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 0366 การบริหารการศึกษา พ.ศ.2549 ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร สถานศึกษา 56 มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล ประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหาร - 2/2551 - 2/2555 7/2553 31 พฤษภาคม 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 0370 การศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2551) ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร สถานศึกษา

×