การเขียนข้อสอบวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

การเขียนข้อสอบวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย

on

 • 5,597 views

 

Statistics

Views

Total Views
5,597
Views on SlideShare
5,597
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
40
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

การเขียนข้อสอบวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย การเขียนข้อสอบวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย Presentation Transcript

 • การเขียนข้อสอบ วัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย โดย นางสาวเบญจพร สีสุกอง ครูชานาญการพิเศษ เอการประกอบการบรรยาย การสร้างเครื่องมือวัดประเมินผลการศึกษา ณ ห้องประชุมแอร์บัส โรงเรียนสนามบิน
 • พฤติกรรมด้านความรู้ ความจา คากริยาที่ใช้ แบบทดสอบ บอก, ชี้ , บ่ง, ให้ รายการ, จับคู่, บอกข้อ,ให้นิยาม, ระบุ 1. ข้อใดเป็นอุปกรณ์แสดงผลทั้งหมด ก. แผงแป้ นอักขระ – จอภาพ ข. เมาส์ - แผงแป้ นอักขระ ค. จอภาพ - ลาโพง ง. เมาส์ – ซีพียู
 • พฤติกรรมด้านความรู้ ความจา คากริยาที่ใช้ แบบทดสอบ บอก, ชี้ , บ่ง, ให้ รายการ, จับคู่, บอก ข้อ,ให้นิยาม, ระบุ 2. ในวันแม่แห่งชาติ นักเรียนสามารถ ใช้โปรแกรม Paint ทาสิ่งใดให้แม่ได้ ก. อัดเสียงร้องเพลงอิ่มอุ่นให้แม่ ข. จดหมายบอกรักแม่ ค. แผ่นพับเรื่องแม่ ง. การ์ดอวยพร
 • พฤติกรรมด้านความเข้าใจ คากริยาที่ใช้ แบบทดสอบ บอกความแตกต่าง, บอกความคล้ายคลึง, ขยายความ, ยกตัวอย่าง, อธิบายความหมาย, สรุป, จัดเรียง 3. คากล่าวในข้อใดกล่าวถึงข้อแตกต่างของแผ่น ซีดีรอมและแผ่นดีวีดีได้ถูกต้อง ก. แผ่นดีวีดีบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้แต่ แผ่นซีดีรอมบันทึกไม่ได้ ข. แผ่นดีวีดีเก็บข้อมูลได้มากกว่าแผ่น ซีดีรอม ค. แผ่นดีวีดีมีราคาแพงกว่าแผ่นซีดีรอมมาก ง. แผ่นดีวีดีมีขนาดใหญ่กว่าแผ่นซีดีรอม
 • พฤติกรรมด้านการนาไปใช้ คากริยาที่ใช้ แบบทดสอบ ประยุกต์, จัดระบบ, แก้ปัญหา เปลี่ยนแปลง, ใช้, จัดชั้น, เลือก, การคานวณ 4. เราสามารถใช้เครื่องมือใดแทนเครื่องมือ ได้ ก. ข. ค. ง.
 • พฤติกรรมด้านการคิดวิเคราะห์ คากริยาที่ใช้ แบบทดสอบ เปรียบเทียบ, แยกแยะ, ความแตกต่าง, ทดสอบ, ทดลอง, วิเคราะห์, ตรวจสอบ, โต้แย้ง, ถาม, สังเกต, ให้เหตุผล, จัดประเภท, จาแนก ความสาคัญ 5. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในข้อใดที่มี ความสาคัญที่สุด ก. ซีพียู ข. เมาส์ ค. จอภาพ ง. เครื่องพิมพ์
 • พฤติกรรมด้านการคิดวิเคราะห์ คากริยาที่ใช้ แบบทดสอบ เปรียบเทียบ, แยกแยะ, ความแตกต่าง, ทดสอบ, ทดลอง, วิเคราะห์, ตรวจสอบ, โต้แย้ง, ถาม, สังเกต, ให้เหตุผล, จัดประเภท, จาแนก ความสัมพันธ์ 6. ข้อใดต่อไปนี้มีความสัมพันธ์กัน ก. ซีพียู – อุปกรณ์รับข้อมูล ข. เมาส์ – อุปกรณ์แสดงผล ค. จอภาพ – อุปกรณ์ประมวลผล ง. ลาโพง - อุปกรณ์แสดงผล
 • พฤติกรรมด้านการคิดวิเคราะห์ คากริยาที่ใช้ แบบทดสอบ เปรียบเทียบ, แยกแยะ, ความแตกต่าง, ทดสอบ, ทดลอง, วิเคราะห์, ตรวจสอบ, โต้แย้ง, ถาม, สังเกต, ให้เหตุผล, จัดประเภท, จาแนก หลักการ 7. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในข้อใดที่มี หลักการทางานแบบเดียวกัน ก. เมาส์ – ลาโพง ข. แผงแป้ นอักขระ – เครื่องพิมพ์ ค. ลาโพง – จอภาพ ง. จอภาพ - เมาส์
 • พฤติกรรมด้านการคิดสังเคราะห์ คากริยาที่ใช้ แบบทดสอบ รวม, บูรณาการ, เปลี่ยน,จัดแจง, ใช้แทน, วางแผน, สร้างสรรค์, ออกแบบ, ประกอบ สรุป 8. “เป็นหน่วยที่ทาหน้าที่ควบคุมการ ทางานของคอมพิวเตอร์ คิดคานวณ และเปรียบเทียบข้อมูลเพื่อตัดสินใจ” คากล่าวนี้หมายถึงอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ชนิดใด ก. เมาส์ ข. ซีพียู ค. จอภาพ ง.แผงแป้ นอักขระ
 • พฤติกรรมด้านการคิดสังเคราะห์ คากริยาที่ใช้ แบบทดสอบ ตัดสินใจ, พิจารณา สรุปประเมิน, ให้น้าหนัก, ตีราคา, เลือก, วัดผล, ให้คะแนน, ให้ 9. บุคคลในข้อใดใช้คอมพิวเตอร์เพื่อให้เกิด ประโยชน์ต่อการเรียน ก. อ้อ ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาประวัติของ เพื่อนต่างโรงเรียน ข. อู๊ด ค้นหาเพลงของลูกแพรทางอินเทอร์เน็ต ค. อ๊อด ใช้คอมพิวเตอร์ฝึกวาดภาพจาก จินตนาการ ง. แอ๊ด ดูซีดีรอมเรื่องมงคลชีวิตตามที่ครูสั่ง
 • ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง บอกหลักการทางานเบื้องต้น ของคอมพิวเตอร์ การจัดประเภทของอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ตามหลักการทางาน เบื้องต้น เช่น - อุปกรณ์รับข้อมูล เช่น เมาส์ แผงแป้ นอักขระ -อุปกรณ์ประมวลผล ได้แก่ ซีพียู - อุปกรณ์แสดงผล เช่น จอภาพ ลาโพง เครื่องพิมพ์
 • ความรู้ ความจา คิดวิเคราะห์ 1. ข้อใดเป็นอุปกรณ์แสดงผล ทั้งหมด ก. แผงแป้ นอักขระ - จอภาพ ข. เมาส์ - แผงแป้ นอักขระ ค. จอภาพ - ลาโพง ง. เมาส์ – ซีพียู 7. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในข้อใด ที่มีหลักการทางานแบบเดียวกัน ก. เมาส์ – ลาโพง ข. แผงแป้ นอักขระ – เครื่องพิมพ์ ค. ลาโพง – จอภาพ ง. จอภาพ - เมาส์