• Save
Jeevavachanam
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,109
On Slideshare
1,052
From Embeds
57
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 57

http://keralabrethrenassembly.com 57

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. v 14 HIvtSm_À 2010 v ]pkvXIw 18 v e¡w 19 v hne 2.00 {_Z-d¬ kt½-fw: tImÀUnt-j³ ]cn]m-Snbp-ambn - - - ÌypthÀUnp _Ô-anà k`-IÄ `n¶n-¸n-te¡v _mw¥qÀ: {_Z- d ¬ k`- I - fpsS tImþHmÀUn- t - j - p- C¯cw tImþHmÀUn-t- jp {ian-¨-Xv. Ip¼-mSv: tIc-f-¯nse {_Z- th­n S--¯p¶ {ia§tfmSv F¶m ÌypthÀUv A- d¬ k`m hnizmknI- f psS Ìyp- t hÀ- U v AtÊm- k n- t b- tÊm-kn-tb-j³ C¯-c-sam- kt½-fw hyà-amb Xocp-am- jp _Ô-an-Ã. C¯cw {ia- cp kwcw-`-¯nv tXrXzw -am-ImsX ]ncn-ªp. k`-bn- §Ä S-¯p-¶Xv Hcn-¡epw hln-¡p¶p F¶ ne-bn-em- se A[n- I mc tamln- I - f mb AtÊm-kn-tb-jsâ e£y-§- NneÀ hf-sc¡meambn sIm- Wv {]-Np-c-{]-Nm-cWw sNbv- fn s]«-Xà F¶p kwLS- ­p--S¶ Bi-b-¯nv kt½- - b psS Pd sk{I- « dn Xp- h ¶n- c p- ¶ - X v . ssZh- P - - f--¯n Xs¶ FXnÀ¸p­m- Poh-h-Nw ]{Xm-[n-]-tcmSp s¯ sXän- ² - c n- ¸ n- ¡ p- h m³ bn. GI-tZiw mq-dn-e-[nIw ]d-ªp. kwL-S--bpsS tIc- th­n a- x ]qÀ- Æ w NneÀ t]À ]-s¦--Sp¯ tbmK-¯n f- L-SIw sNbÀ-am³ hyàn- S-¯nb {ia-am-Wn-sX-¶-dn- {]mtZ-inI k`-I-fpsS ne-hn- ]-c-amb ne-bn-em-bn-cn-¡Ww bp-¶p. epÅ kzmX-{´y-¯n IS¶p Ib-dp¶ Hcp Xocp-am-hpw ]mSn- {_Zd¬ k`-bv¡p-th­n kÀ¡mÀ sÃ- ¶ v k`m {]Xn- n- [ n- I Ä Bh-iy-s¸-«p. tI{µo-IrX `c- hni-Zo-I-cn-¨-t¸mÄ kZÊv Ic- nhr- ¯ n- ¡ - b m- W p- ­ m- b - X v . kXy-hm-Mvaqew kaÀ¸n-¡Ww W kanXn CÃmsX qäm-­n- tLm-j-t¯msS {]Xn-I-cn-¨p. kwLSm cq]o-I-c-W-t¯mSv tesd XpSÀ¶p h¶ hnizmk PnÃm ASnØm- ¯ n k`m {]Xn-n-[n-IÄ FXn-c-`n- kw-lnX DbÀ¯n-¸n-Sn¨p am{Xw kw-Lm-SI kan-Xn-tbmSp tbm- {]mbw ]d- ª - t ¸m- s gms¡ apt¶m«p t]mIWw F¶v k`m- Pn-¡p-¶hsc tcn«v t^m-Wn - kZ-Ên n¶pw Ic-tLmjw {]-Xn-n-[n-I-fn `qcn-`m-Khpw hnfn¨p hcp- ¯ n- b n«v Chsc DbÀ¶p. CSp-¡n, tImgn-t¡m- Bh-iy-s¸-«p. kwLm-SI kan- PnÃm {]Xn-n-[n-I-fmbn Xnc- Xn-bpsS Dt±-i-ip-²nsb Ip¼- sª- S p- ¡ m³ {ian- ¡ p- I - b m- Sv, I®qÀ PnÃ-I-fnse {]Xn-n- m-Sv ]md-ta k`mwKw tPm-k- Wp-­m-b-Xv. ap³IqÀ ¹m³ sN- [n-IÄ H¶-S¦w D]-tZ-i-]-c- ^v kn. amXyp tNmZyw sN-bv-Xv bvX ]²-Xn-IÄ Hs¶m-¶mbn ambn icn-bÃm¯ kwL-Sm cq]o-I-c-W-¯n n¶v ]n·m- d-W-sa¶v ià-ambn Bh-iy- s¸-«p. A[n-Imc tamln-IÄ {]- {_Z-d¬ BIvj³ t^mdw {]Xn-tj-[- tXyIw Xnc-sª-Sp-¯-hÀ X- tbm-K-¯n kn.-hn. hS-h {]kw-Kn-¡p-¶p. s¶ Bi-bs¯ ]n´p-W-¨n-Ã. Xncp-hÃm: tIcf¯nse {_Z- tbmK-¯n {]kwKn¡pI-bm- F´m-bmepw apt¼m-cn-¡epw d¬ k`Isf s]mXphmbn _m- bncp-¶p At±lw. _mÀ tlm- D­m-bn-«n-Ãm¯ A[n-Imc h- [n¡p¶ {]iv ¯n kÀ- «Â S-¯m³th­n {_Zd¬ Sw-h-enbpw nba XÀ¡-§Ä- ¡mÀ CSs]SpIbpw k` XpSÀ- k`, k`bsöpÅ kÀ¡mÀ ¡pw A¦-amen {_Z-d¬ lmÄ ¶p S-¯p¶ tImSXn S-]-Sn- ne- ] mSv A]eob- a msW- {]ivw apJm-´n-c-am-bn-cn-¡p-I- Ifn k`- b v ¡ - p- I q- e - a mbn ¶pw, Bcm[-mebt¯mSpÅ kXy-hm-Mvaqew kÀ¡mÀ k- Zqc-]cn[n ewLn¨v ÂInb bm-Wv. A¦-am-en-bn-ep-Å-hÀ aÀ¸n- ¡ p- h m³ X¿mdmIW- _mÀ sse-k³kv d±m¡W-sa- Xs¶ CXn-s-Xn-cmbn ]c-ky- sa¶ dh. tUm. sI.kn. tPm- ¶pw tPm-k^v Fw ]pXptÈcn ambn cwK-s¯-¯n-¡-gn-ªp. ¬ A`n{]mbs¸«p. {_Zd¬ A`n- { ]mbs¸«p. kÀ¡mÀ hnhm-Z¯n-teÀs¸-«n-cn-¡p¶ A¦-amen {_Z-d¬ k`m-lmÄ. k`tbmSpÅ kÀ¡mÀ ne-]m- D¯--c hv ]n³hen¨v am¸p (tijw 2þmw t]PnÂ) Sn-  BIv j ³ t^mdw S- ]dbWw. kwL-Sm cq-]o-IcWs¯ - - - - ¯nb {_Zd¬ s]s´-t¡m- kv X v k`- I - f psS {]Xntj[- (tijw 6þmw t]PnÂ) BZyw Rm³ FXnÀ¡pw {]o. ]»n-t¡-j³ kuPyw -þ tUm. Hm.-Fw. imap-th Ip¼-mSv: "ssZh-hN kXy- ssZh- a - ¡ - f psS {]mÀ°- - §Ä¡p hn]-co-X-ambn kwL- bv¡p ap-¼n ssZhw Imcy- Sm LS-bv¡p cq]w evIn- §sf km-[n-¸n¨p Xcpw. Hm.- bm AXns BZyw FXnÀ- ]n. Xym-Kn-bp-sS yq-]£- ¡p- ¶ Xv Rmm- b n- c n- ¡ pw. ]pXnb ]Xn¸v {]kn-²o-I-cn-¡p¶p §Äs¡-Xn-cmb _n ]mÀ- {]Xn--I qe§fn k` {i²- e--saânsâ tai-¸p-d¯p h- tbm- S p- I qSn {]mÀ°n- ¡ p- I - ¶n-«pw Imcyw km[n-¡msX bmWv th- ­ - X v . {]mÀ° F{X ]g- © - ³ B- i - b - a m- ]ncnª samdmÀPn tZ-im-bn- Gähpw ]pXnb ae-bmfw ]m«p-IÄ. I-Tn--]-Z-§-fpsS bmepw AXnv F-¶pw {]k- bpsS P-Xm-ZÄ a{´n-k`-bp- sS Im-cyw At±lw IqSn-h-¶- AÀ°w. ]g-bXpw ]pXn-b-Xp-amb ]m«p-IÄ AS-§n-bXv. àn-bp-­v.' HIvtSm-_-À 8þmw XobXn Ip¼- mSv tNÀ- ¶ ]pd-¸mSv ]pkvXIw 32-þmw h-sc HmÀ½n-¸n-¨p. ssZh-a-¡- k`-IÄ¡v hne-bn k`m hnizmknI-fpsS k-t½-- A²ym-b-¯n tamsi-bpsS fpsS Bbp[w {]mÀ°- - bmWv. bm-sXmcp tI{µo-IrX {]tXyI Cfhv. f--¯n A²y£ {]kw-Kw {]mÀ°-bv¡p ap¼n ssZ- S-¯p-I-bm-bn-cp¶p At±-lw. hw aÊp amän-b-Xp-t]mse coXnbpw ap¡p `qj-W-a-Ã. apJ-hne 100/-cq]
 • 2. 2 2 2009 hw-_À 29 2010 HIvtSm-_À 14 ]{Xm-[n] kanXn tUm. kn.hn. hS-h (No^v FUn-äÀ) A¦-am-en-bn n¶pw ·! F.hn. tPm¬ PntPm A¦-amen ]n.-Fw. G{_lmw F.kn. tPmk^v ]n.Fw. G{_lmw ""cà-km-£n-I-fpsS càw k`-bpsS hn¯m-sW¶'' {]kn- hm¡p-Ifpw {]hÀ¯n-Ifpw P¯nv Dt¯Pw ]IÀ¶p (k_v FUn-äÀ) ²-amb {]kvXm-h-sb Ac-¡n-«p-d-¸n-¡p-¶-Xm-bn-cp-¶p HIvtSm- ÂIn. AhÀ B à {]hÀ¯n-¡mbn Atymyw ss[cy- tacn-¡p«n ]n.sP. _À 8v Ip¼-m«v S¶ {_Z-d¬ k`m{]Xn-n[n kt½-f- s¸-Sp-¯n (s-sl. 2:18). A¦-amen kw`hw k½m-n-¨Xpw Cu (kÀ¡p-te-j³) w. kphn-ti-j-I-·mcpw CS-b-·mcpw ip{iq-j-I-·mcpw hnizm- ·-sb¶p Icp-Xmw. ]pXn-sbmcp kaÀ¸-W-¯npw sFIy- kmw kn. hS-h kn-Ifpw DÄs¸sS Bbn-c-t¯mfw {]Xn-n-[n-IÄ ]s¦-Sp-¯p. Xsb Du«n Dd-¸n-¡p-¶-Xnpw CXp apJm-´n-c-am-bn. (dkn-Uâ v FUn-äÀ) kwi-b-¯nsâ Icn-taL-§Ä Nne-cn-sems¡ D­m-bn-cp-¶p- ymbm-[n-]³am-cpsS Ime-¯nsâ BhÀ¯--am-Wn-¶pw S- sh-¦nepw kt½-f--¯nsâ HSp-hn amw sXfn-ªp. Bib ¡p-¶-sX¶p C.-]n.-hÀ¤okv "Hmtcm-cp-¯³ Xn¡p t_m[n-¨- hntZi {]Xn-n-[n-IÄ ka-zbw ssIh-cn-¡p-¶-Xn kt½-fw hnP-bn¨p I­p. Xp-t]mse' F¶ {KÙ-¯n hÀj-§Ä¡v ap³]v Fgp-Xn. NnX-dn-¡n-S¶ ssZh-P-s¯ H¶n-¸n-¡p-hm³ Cu kt½-f-- btlm-hbv¡p An-jvS-am-bXp sN¿p¶ ]nXm-¡-·m-cpsS bp. Fkv. F. ¯n-p Ign-ªpsh¶Xp kwLm-S--¯nsâ anIhv Xs¶. I- ssZhs¯ ad¶p Pohn¨ bn{km-tb-en-s-Xnsc ssZh-tIm]w yqtbmÀ¡v jvSX kln-jvWpX-sbbpw kln-jvWpX kn²-X-sbbpw DbÀ¶p. ssZhw Ahsc i{Xp-¡-fpsS ssI¿n Gev]n-¨p. F. tPm¬ t__n kn²X {]Xym-i-sbbpw Df-hm-¡p¶p” (tdma. 5:20) sh¶ F¶m ssZh-Pw ne-hn-fn-¨-t¸mÄ Ah³ Ahsc i{Xp- 845 352 3626 hNw AzÀ°-am-bn. ¡-fpsS ssI¿n n¶pw hnSp-hn-¨p. bn{km-tb Ncn-{X- sSIvkmkv ss{IkvXh ]oUw ssZhP-¯nsâ a²y-¯n sFIy- ¯nsâ BhÀ¯--atà C¶pw S-¡p-¶-sX¶pw Nn´n-¡p-I. amXyp tXmakv X-bpsS h³ aXn-ep-IÄ ]pÀnÀ½n-¡p-hm³ klm-b-I-c-am- ]nXm-¡-·mÀ B{i-bn¨ ssZhs¯ ad-¡m-Xn-cn-¡p-I. 281þ397þ6923 Ipw F¶p Hcn-¡Â IqsS sXfn-bn-¡-s¸-«p. XIÀ¶p InS¶ sIsâ¡n A¦-amen, tX-n,- Im-bw-Ip-fw,- t`m-¸m kw`-h-§Ä ssZh- sFIy-X-bpsS aXn-ep-IÄ ]Wn-b-s¸-Sp-hm³ t{]c-Wbpw F_n amXyqkv iànbpw ]I-cp-¶-Xm-bn-cp-¶p Ip¼-mSp kt½-f-w. P-s¯ {]mÀ°--bpsS iàn-bn B{i-bn-¡p-hm³ ]Tn-¸n- 502 749 0587 sl-aym-hnsâ Ime¯v sbcp-i-te-ansâ aXn ]Wn-¡mbv ¨p. sFIy-Xsb iàn-s¸-Sp-¯n. HIvtSm-_À 22 {_Z-d¬ k`- Umfkv Pw X¿m-dm-bn. Ps¯ DWÀ¯p-hm³ ià-cmb tXrXzw I-fn {]mÀ°m Zn-ambn thÀXn-cn-¨n-cn-¡p-I-bm-Wv. Cu ·- FUzn³ tPmk^vv ssZh-P--¯nv Bh-iy-am-Wv. tXrXzw Bßob ZÀi--ap- IÄ {]mtZ-inI Xe-§-fnepw e`y-am-Ip-hm³ ap¡p B{K-ln- 972 487 2000 Å-hcpw ssZh-n-tbm-K-ap-Å-hcpw Bbn-cn-¡-Ww. A[nIw ¡mw. bXvn-¡mw. `n¶-X-Isf ad-¡mw. ssZh-P--¯nsâ ann-tkmt«m {]mtZ-inI k`-Ifpw tcn-Sp¶ henb {]Xn-k-Ônbpw CXp- sFIy-¯np XS-Ê-am-bn-cn-¡p¶ Imcy-§sf Hgn-hm-¡mw. hÀKokv ]n. hÀKokv Xs¶.- s-l-aym-hns ssZhw Fgp-t¶-ev]n-¨p.- s-l-aym-hnsâ qqq 651 686 9797 Unt{Sm-bnäv sI. kn. tPm¬k¬ I¯p-IÄ A¦-amen Akw»n {]ivw þ 248 528 9128 Nn¡mtKm {]nb FUn-äÀ¡v Hcp hntbm-P¡pdn¸v Xmcp hÀ¤okv ktlm. tXmakv Nmt¡m USA (H-lmtbm tIm¬{^³kv) 630 910 4148 lq̬ A¦-amen Akw»n {]iv- bn-em-Wv. kphn- t ijw ]¦p- h - b v ¡ p- I . ·mÀ sNbvXn-«p-­v. mw AXdn- cmP³ kn. amXyp s¯---¡p-dn-¨pÅ hnhn[ hmÀ- hfsc k¦-S-I-c-amb hkv- CXv ½psS ]qÀÆ ]nXm-¡-- ªn-cn-¡-Ww. 281 443 0060 ¯m iI-e-§fpw Iaâp-Ifpw Xp- X , Akw- » n- I - f nse aq¸- (hm-b--¡m-cpsS {]Xn-I-c-W-§Ä {]Xo-£n-¡p-¶p. FUn-äÀ) _lvdn³ nc-¯n-h-¨Xv Fsâ ap¼n-ep- ·mÀ, ap-s¡-Xnsc DbÀ¶p-h- sP. Un. t]mÄ ­v. CXp kw_-Ôn¨v Xm¦- fp-sS A-`n-{]mbw hyà-am-¡n- ¶ Ao-Xn-s¡-Xnsc {]Xn-I-cn- -¡p-hm³ Iayq-WnÌv Fw.-FÂ.- {_Z-d¬ kt½-fw: 714 431 bXv F-n¡p C¡q-«-¯n F. amsc-bpw, hÀ¤-hÀ® hy- (1þmw t]Pv XpSÀ¨) At±-l-¯nsâ sNhn¡pw m- bp. F. C. e`n-¨n-«n-Ã. Xym-k-an-ÃmsX GsXmcp cm- ¡npw ]nSn- h o- W Xpw Gsd A_p- Z m_n F¶mepw Fsâ a-knse jv{So-b-¡m-scbpw Iq«p-]n-Sn-¡p- kwLm-S-IÀ ap³IqÀ X¿m- Iu-Xp-I-I-c-ambn amdn. _ntPmbv tPm¬kv tPmÀÖv Bibw ]¦p-h-bv¡Ww F- ¶p F¶p am{X-a-Ã, kp{]-[m dm-¡nb Hcp mS-I-¯nsâ Ac- kt½-f--¯n hnX-cWw 050 þ 5313382 ¶p Rm³ B{K- l n- ¡ p- ¶ p, hn-izmk {]am-W-§-fn ap- t§-ä-ambn kt½-f-w. ChÀ sNbvX t^map-IÄ ]e-cnepw ap³IqÀ Xnc-sª-Sp¯ Nne- Bi-¦-bp-­m-¡n-bn-«p-­v. k- jmÀP Nne-t¸mÄ Rm³ HcmÄ am{X- ¡p bmsXmcp tbmPn-¸p-an-Ãm- scs¡m­v Ap-Iqe Bi-b- t½-f--¯np IqSn-h-¶-hÀ¡v am-bn-cn¡pw C{]-Imcw Hcp ¯ k`m hn`m- K - § - f p- a mbn kn. Fw. tP¡_v ho£-Ww {]I-Sn-¸n-¡p-¶Xv, ssI-tImÀ¯p ]nSn-¡p-Ibpw §Ä ]d-bn-¸n-¡m³ {ians¨- {Kq¸v NÀ¨bv¡v Ah-k-c-sam-cp- 050 þ 6346356 F¦nÂ--t]m-epw. sN¿p-¶p. ¦nepw mSIw s]mfn-bp-I-bm- ¡n-bXv {]oþ-¹m³ t{]m{Kmw-þ-A- bn-cp-¶p.- n-e-hn-epÅ AUv- P­m nhr-¯n-bm-¡p-I-bm-bn- 1. Akw»n {]Ømw B-cw- Cu Ahn-ip² Iq«p-sI«v F- tlm¡v I½-än-bpsS Imem-h[n cp¶p. hfsc-¡me-ambn Nne Gähpw {]Nm-c-apÅ `n--¨-Xp-Xs¶ Htc-sbmcp {]- hnsS sN¶-h-km-n¡pw? Cu Hcp amk-t¯¡p IqSn o«n. I½nän tamln-IÄ S-¯nb {_Z-d¬ hmÀ¯m hmcnI [m e£yt¯mSp- I qsS hI "amp-jnI' DZy-a-§-fn- C- h À ap³IqÀ X¿m- d m- ¡ nb {]o-þ-¹m³ ]²Xn kIe k- am{X-am-bn-cp¶p: "tbip-{In-kv- ½psS ssZhw {]km-Zn-¡ptam? hmÀjnI hcnkwJy {]Xn-n-[n-I-sf-Iq-sS Iq«n a- Öo--I-c-W-§-tfm-Spw-IqSn Ac- Xp-hn-sâ ma-¯n am{Xw Hcp nanjw Nn´n-¡p-I. C³Uy-bn 50 cq] IqSn-h-cn-I.' Hcp "_mÀ DS-a-Ø-tm'tSm sämcp kt½-fw S-¯p-sa-¶v t§äw S¯p-I-bm-Wp-­m-b- Bbp-jv¡me hcn-kwJy 500 cq] A-²y-£³ ]d-ªp. Cu B- Xv . Nne hntZi _- Ô- § Ä 2. {]mtZ-inI IqSn-h-c-hp-IÄ- Ipsd ssI¡qen cmjv{So-b-¡m- USA $ 50 fp-IÄ IqSp-t¼mÄ {_Z-d¬ Cu I½nän cq]o-I-c-W-¯np ¡pÅ kzmX{´yw AwKo-I- tcmtSm ½psS ssZh-¯nv CS- aäp cmPy-§Ä 1000 cq] cn-¡-s¸-«n-cp-¶p, {]mtbm-Kn-I- s]-Sp-hm³ km[y-am-Ip-I-bnà k-`-I-fpsS sam¯w {]mXn-n- ]n¶n {]hÀ¯n-¡p-¶-Xm-b- hnemkw [yw BIpw F¶v hcp¯n XoÀ- dnhp In«n-bn-«p-­v. am-¡n-bn-cp-¶p. F¶p Nn´n-¡p-¶pthm? ap-tÊm- ¡m-mWv Ipim-{K-_p-²n-¡m- kt½-f¯n-p-ap-¼mbn hn- - - Pohh- N w ½psS BZna ]nXm-¡- fnn FhnsS? lnäveÀ, Ìm-en³ cpsS {iaw. X-cWw S-¯nb k¹n-sa-â v kXyw ann-kv{Sokv ·mÀ "{_Z- d ¬' F¶ Hcp XpS§n sskyhyql-§fpw ]s¦- S p- ¯ - h - s c- s ¡m­v IÃp-ISn-bmbn amdn. - tXm«-`mKw ]n.-H., Xncp-hà þ 689 541 k`m-hn-`mKw A¶v ZÀin¨n-cp- mb-I-·mcpw aäp temI-t-Xm- Ph: 0469 2619209 t^mw ]qcn- ¸ n- ¨ - X n- s - X nsc s{]m^. tP¡_v tXmakv ¶n-Ã. ImcWw AXv thZ-]p- ¡fpw Cs¶-hnsS? A]-kz-c-ap-­m-b-t¸mÄ `£- Mob: 9447126182 kzmKXw ]d-ªp. A¦-amen kvXI ASn-Øm--¯n-epÅ Zmn- t b- e nsâ ssZhw C- W-{I-ao-I-c-W-§Ä¡p-th-­n- k`m {]Xn-n[n C.-Fw. hÀ¡n USA Address Hcp Bibw AÃ. F¶m ¶pw Pohn-¡p¶p F¶p ½Ä bm-sW¶v ]dªp ]d-bn-¸n- cmPp sI. tXmakv , ]n.-C. kmw- C¶v FÃm-hcpw "{_Z-d-nkw' ZrV-ambn HmÀ½n-¡p-I. ¨Xv G-sd hnNn-{X-ambn XoÀ- Ip«n F¶n-hÀ tI-kn-m-kv]Z- - Sathyam Ministries F¶ hnIm-cm-thiw DÄs¡m- Hcp Akw- » n- b psS kao- ¶p. kwL-S-m-cq-]o-I-c-W-¯n- amb tImSXn Im-cy-§Ä hni- P.O. Box. 1088 ­-h-cmbn XoÀ¶n-cn-¡p-¶p. ]¯v Hcp "_mÀ' Bsc-¦nepw p AI-a-gnªp ]Ww Nne-h- Zo-I-cn-¨p. hn.-sI. -amXyp {]mÀ- LA Mirada, C¶p mw C§- s - s bmcp Xpd- ¡ p¶p F¦nÂ, ss[cy- gn-¡p-¶ ktlm-Z-c³ cmPp °n¨v tbmKw B-cw-`n-¨p. kphn. CA-90637 k`m-hn-`m--K-ambn AwKo-I-cn- ambn Ahn-sS-t¸mbn AXnsâ sI. tXm-akv {]kw-Kn-¨-t¸mÄ Fw.-Fw. k-J-dnbm kam-] w w w. t r u t h i n t l . o rg ¡-s¸-Sp-hm--pÅ bp²-¡f-cn- DS-aØtmSpw Iq«m-fn-Itfm-Spw - - - CS-¯p n¶pw he¯p n¶pw ktµiw evIn.
 • 3. 3 3 2010 HIvtSm_À 14 2009 hw-_À 29 F¨v.F. Ab¬sskUnsâ hnhÀ¯I³: tPmÀÖv Ipcy³, Umfkv shfn¸mSp ]pkvXI hymJymwþ24 (XpSÀ¨) Xm³ acn-¨-p tem-Is¯ Ah³ ¯nepw hnf-§pw. tNÀ¶p-]m-Sp-¶p. c-I-¯n A hv kÀÆ- ` q- a n- b n- t e¡pw Xn-¡m-bn hm§n. ssZh-¯n- IpªmSv kvXpXn-¡-s¸-Sp-¶p jvSs¸-«p t]mIp-¶htc-¡mÄ - - - Ab-¨n-cn-¡p¶ Ggp ssZhm- sâ al-Xzs¯ Bbncw hÀj shfn. 5:8þ14 A[nIw Bfp-IÄ kzÀ¤-¯n- ßm--¡ - f m- b Ggp I®p- I Ä t¯¡v Cu temI- ¯ n IpªmSp ]pkv X Iw hm- ep­mbn-cn-¡pw. inip-¡-fm-bn- D­v (5-:6). mw CXv sbi¿m {]ZÀin-¸n-¡-Ww. CXv Ah-tâ- §nb DSs mep Pohn-Ifpw cp-¶-t¸mÄ acn-¨p-t]mb FÃm- 11:1þ2 ambn _Ô-s¸-Sp-¯n-bn-«p- Xm-Wv. Ah³ CXp krjvSn-¨p. ­v . ssZhm- ß mhv {Inkv X p- Ccp- ] - ¯ n- mep aq¸- · mcpw Ip-ªp-§fpw AhnsS ImWpw. Ah³ AXp ap-jyp sImSp- hnsâ BßmhmWv ""Ah-n-e- Ipªm-Snsâ ap¼n hoWp. B `hw F{X- b - [ nIw ¯p. ap-jy³ AXp ]m]w tÃm ssZh- ¯ nsâ kÀÆ- k - Hmtcm-cp-¯³ hoWbpw hnip- Bfp-IÄ DÄs¡m-Åp¶ Hcp hnh: tPmÀÖv Ipcy³ aqew jvSam¡n. tKmÂtKm-Ym- - ¼qÀ- ® - X bpw tZl- c q- ] - a mbn ²- · m- c psS {]mÀ° F¶ Iq«m-bva-bm-bn-cn-¡pw. IÀ¯m- bnse ac-¯n Xq§n Xm³ ssZhw `qan¡v ASn-Øm--an-«- hkn-¡p-¶Xv'' (sIm-sem. 2:9). AXv hos­-Sp-¯p. Xsâ Ah- [q]-hÀ¤w ndª s]m³I-e- hnsâ cà-¯m ip²o-I-cn- t¸mÄ {]`m- X - - £ - { X- § Ä FÃm BßnI Ir]- I fpw Imiw hos­- S p- ¡ m- mbn ihpw ]nSn-¨n-cn-¡p-¶p. CXv Hcp ¡-s¸-«-h-cpsS Hcp ka-ql-am-bn- H¶n- ¨ p- t Lm- j n- ¨ p- à - k n- ¡ p- Ah-tâ-Xm-Wv. B-µ-ssX-e- c­m- b ncw hÀjambn Xm³ kmZr-iy-am-sW-¦nepw atm-l- cn¡pw AXv. AhnsS F´mWv Ibpw ssZh- ] p- { X- · m- s cÃmw ¯m Ah-³ A`n-tjIw sN- Im¯n- c n¡p- ¶ p. AXp- s Im- c- a m- W v . AhÀ Hcp ]pXnb ]mSp- ¶ - s X¶p {i²n- ¡ p- I . kt´m-jn-¨mÀ¡p-Ibpw sNbv- ¿- s ¸- « n- c n- ¡ p¶p. Ah- mWv ­mWv ]pkvXIw ap{Z-bn-«n-cn- ]m«p- ] m- S p- ¶ p. ""]pkv X - I w Ah-cp-sS hos­-Sp-¸nsâ ]qÀ- Xp. F¶m- B ]m«p ne-¨p- ]cn- i p- ² m- ß m- h ns ap¡p ¡p-¶-Xv. CXn-nsS ap-jyÀ hm§p- h mpw AXnsâ ap{Z ®-_-lp-a-Xnbpw Ipªm-Snpw t]m-bn. B krjvSnsb ]m]w Â-Ip¶-Xv. ChnsS Ah-c-h-cp-tS-Xmb hn- s]m«n-¡p-hmpw o tbmKy³, Ah- s â the- b v¡p- a m- W v. aen--am-¡n. ]m]w {]th-in¨ Ah³ h¶p knwlm-k-- [¯n DÃ- k n- ¡ p- ¶ p. km- o Adp-¡-s¸-«p. nsâ càw AhÀ IÀ¯m-hnsâ hnip-²- B kabw apX Zq- X - · mÀ ¯n Ccn-¡p-¶-hsâ hew- ¯m³ Ahv Ap-tbm-Py-am- sIm­p kÀÆ tKm{X-¯nepw ·m-cp-am-Wv. AhnsS ZqX-·m-cpw ]mSp-¶-Xmbn mw Im-Wp-¶n-Ã. ssI-bn n¶pw ]pkvXIw b hn[-¯n Imcy-§sf S- `mj-bnepw hwi-¯nepw PmXn- D­m-bn-cn-¡p-sa-¦nepw hos­- IÀ¯m-hmb tbiphnsâ P- hm§n. AXnv F´-h-Im-i-am- ¯p-¶p. F¶m Aev]Imew bnepw n¶p-Å-hsc ssZh-¯n- Sp- ¡ - s ¸- « - h - c psS kaq- l - a mWv -¯n-¦Â kzÀ¤ob ssky- Wp- Å Xv ? ]m]- ¯ nsâ ISw Ign- ª n«v {InkvXp- h cpw. mbn hnebv¡p hm§n. R§- B- ´ - c nI hr¯- ¯ nÂ. A- ¯nsâ Hcp kwLw ZqX-tmSp ho«p-hm³ {Iqin Xm³ Ib- Ah³ FÃm- I m- c y- § - s fbpw XmWv kzÀ¤- ¯ n- s â al- X zw. tNÀ¶p ssZh-s¯ ]pIgv¯n: fpsS ssZh- ¯ np Ahsc dnb Xsâ Ir]-bm jvS-s¸- {Ia-s¸-Sp-¯pw. F¶m ymb- ""AXyp-¶-X-§-fn ssZh- cmPyhpw ]ptcm- l n- X - · m- c pw ZqX- · mÀ ]mSp- ¶ p- s h¶p «p- t ]mb Ah- I m- i s¯ km- hn-[n- -S-¯n-bmWv Ah³ kI- ¯np alXzw'' F¶v AhÀ B¡n-sh-¨p. AhÀ `qan-bn n§-Ä ]d-ªp-tI-«n-cn-¡pw. ¯m- s â A[n- I m- c - ¯ n n- ehpw {Ia- s ¸- S p- ¯ p- ¶ - X v. ssZhs¯ kvXpXn-¨p. F¦n- tbip- { Inkv X p acn¨ CtX hmgp¶p Fs¶mcp ]pXnb ssZh-h-Nw ]cn-tim-[n-¨m epw AhÀ ]mSn-b-Xmbn mw ¶pw hos­-Sp-¯-Xp-sIm­v Ip- ªm-Snv B ]pkvX-I-¯nsâ temI-¯n-emWv ssZh-tX-PÊv ]m«v AhÀ ]mSp-¶p'' (9þ10). ZqX-·mÀ ]mSp¶p F¶p ]d- hmbn-¡p-¶nà (eq-s¡m. 7:14). B[m-cw D­v. B ]pkvX-I- shfn-s¸-Sp-hm³ t]mIp-¶-Xv. AhÀ am{X-aà hos­-Sp-¡- ªn-cn-¡p¶ Htc- Hcp Øeta hos­- S p- ¡ - s ¸«- h - c m- W v . ]m- ¯nsâ Ah- I miw Xn¡p CXv kl-{km-_vZ-¯n am{X- s¸« kI-ecpw ]mSp-¶p. A§- thZ-]p-kvX-I¯n ImWp-¶p- Sp¶--Xv. AhÀ hos­-Sp¸nsâ XncnsI FSp-¡p-hm³ Ignbpw. aà AXn-p-ti-j-apÅ ]p-Xnb s Pohn-I-fpw AYhm ssZhn- Åp. (C- t ¿m_v 38) {]`m- X - ]p-Xnb ]m«p ]mSp-¶p. ImcWw ImÂhdn {Iqin `qan- b nepw ]pXnb BIm- i - I KpW-hn-ti-j-§fpw AXn £- { X- § Ä ZqX- · m- c mWv . (XpScpw) IÅ {]Nm-c-W-hp-ambn ho­pw cwK¯v tPm¬k¬ Ipf-§c kphn-ti-j-the sN¿m³ XmÂ]-cyhpw kaÀ¸-W-hp-apÅ bphm-¡-fn n¶pw At]-£-I-Ä £Wn-¡p¶p tImgvkv tbmKyX Imem-h[n am[yaw Bachelor of Theology (B.Th) Plus two (+2) 3 hÀjw Cw¥ojv hnPbw +2 hnP-bn-¡m-¯-hÀ¡v Unt¹ma C³ Xntbm-fPn (Dip.Th.) kÀ«n-^n-t¡äv ÂIp-¶-Xm-bn-cn¡pw sIm¨n: B[p-nI kmt¦-XnI am{Xta Cu kwJy H¯v hcp- ¯np ti-jw cwK-{]-th-iw SATHYAM THEOLOGICAL SATHYAM MINISTRIES hnZy-I-fn-eqsS kwL-Sm cq]o- I- b p- Å q. nc- h [n ktlm- Z - sNbvX Hcp tI{µ-kwL hmZn- SEMINARY Thottabhagom P.O., Thiruvalla - 689 541 Kerala, India. I- c - W - ¯ n- mbn ]n¶n {]- c³amÀ CXn-sâ D]-Úm-Xm- bp-tS-XmWv Cu hnti-j-§Ä. P. O. Box. No- 6 Tel: 0469 - 2619209, 2619657, hÀ¯n-¡p-¶-h-cpsS {]Nm-c-W- hnv adp-]Sn ÂIn-I-gn-ªp. Hcp ]äw t]À Cu kwL-Sm Kattappana South P. O Fax- 2619005, §Ä {i²n-¡p-I. Nn{X-¯n CXp-t]mse ]e-hn[ {]Nm-c- Idukki (Dist) Mob: 9447126182, 9446026182 cq-]o-I-cW Bibw Nne hÀ- kÀ- ¡ nÄ sNbv X n- c n- ¡ p- ¶ Xv W-§-fmWv C¡p-«À S¯n Kerala - 685 508 E-mail: office@ truthintl.org j- § - f mbn sIm­p- - S - ¶ Xv ]s¦-Sp-¯-h-cpsS F®w! ]s¦- hcp-¶-Xv.-Xr-iq-cn aZm-½-bpsS Tel: 04868 - 250 369 Website: www. truthintl.org Sp-¯-h-cpsS Hmtcm Xe-bnepw ap¼n ap«p-a-S¡n tXmtämSn Ct¸mÄ ad- o¡n shfn¨w sXm«v aq¶mbn F®n- b m ZoÀL- h À- j - s ¯ h- h m- k - I­n-cn-¡p-¶p. Our Aim :- SOULS THROUGH GOD’S WORD
 • 4. 4 2010 HIvtSm_À 14 52 Zpcp-]-tZi kwL-S--IÄ bn¯oÀ¶p. ]pXnbnb-a-¯n-- Xzs¯ D·qemiw sN-bvXv ]Icw km¯msâ ]c-am--[n-]- þ setbm ]g-b-n-b-a-¯n-setbm «v ktµ-i-§Ä Fhn-sS-sbms¡ Xys¯ AXnsâ e-£y--{]m- I Ä H¡Ä«v kb³kv À¨ {]N-cn-¸n-¡-s¸-«pthm Ahn-sS- sbÃmw H¡Ä«v {]hÀ- ¯ - - ]vXn-bn-te¡v bn-¡p-I F-¶- Xm-bn-cp¶p Beo-kv s_-bven- tUm. kn.-hn. -hS-h XpS §Ä ]qÀ®-am-tbm, `mKo-I- bpsS eqkn-^À {SÌv (C-t¸mÄ amtbm ASn-¨-aÀ¯-s¸-«n-«p­v. hfsc h©- m- ] - c - a mbn Ignª c­m-bncw hÀj- eqknkv {SÌv F¶mWv Adn- (n-KqV imkv{X-§Ä) Hcp hgn- ¯ n- c n- h m- b n- c p¶p §Ä sN¿p-¶hsÃmw btlm- - - §ÄsIm-­pÅ {InkvXym-n- b-s¸-Sp-¶-Xv) F¶ kw-L-S- -- _mt_ tKm]p-cw. _mt_ hbv¡v shdp-¸m-Ip¶p; C§-s- bp-sS ]n¶nse {]ISam-b e- km¯m-sâtbm Ahsâ B- tKm]p-c-¯nsâ Øm]--hp-am- bpÅ t¾Ñ- X - I Ä nan¯w Xz-¯nsâ hym]-I-amb hfÀ¨ £yw. {InkvXym-n-Xz-hpw, A- ßm-¡-fp-sStbm {]Xy-£-am- H¡Ä«v {]hÀ¯- - § - f psS bmWv Hcp à Iq«w H¡Ä«v nsâ ssZh- a mb btlmh Xn-sâ ssZhhpw X§-fpsS i- b klm-b-t¯msS sN¿-s¸- ASn-¨-aÀ¯-env Gsd-¡psd {Xp-¡-fm-sW¶pw ""tImkvan-Iv Zpcq- ] - t Zi kwL- S - - I - f psS Ahsc nsâ ap¼n n¶p Sp¶ {]hÀ¯--§-sf-bmWv klm-b-am-bn-«p-­v. F¶m ss{IÌv'' F¶-dn-b-s¸-Sp¶ eq- Bcw-`w. o¡n-¡-f-bp¶p. nsâ ssZh- ""H¡Ä«v kb³kv'' F¶-Xp- ]cn-Wma¯nsâbpw bqWn-th- kn-^À AYhm km¯m-mWv PmXob aX-§Ä¡v H-¡Ä- amb btlm-h-bpsS ap¼msI sIm­v AÀ°- a m- ¡ p- ¶ - X v . gvk-en-k-¯n-sâbpw BK-a-- X§-fpsS ktlm-Z-c-pw, F- ap-jy-Pm-Xn-bp-ambn _Ôw -«p-ambn Ft¸mgpw _Ô-ap-­v. o njvI-f-¦-m-bn-cn-¡-Ww. t¯m-Sp-IqSn H¡Ä«v {]hÀ¯- AXn-m-emWv PmXn-I-fp-ambn o o¡n-¡-f-bp-hm-n-cn-¡p¶ Ãm Ap-{K-l-§-fp-sSbpw Zm- Øm]n-¡pI F¶ km¯m- -§Äs¡-Xn-cmbn {InkvXym- Xmhpw F¶v Beo-kv s_-bv- sâ B{Klw GsZ³ tXm«- bmsXmcp _Ôhpw ]mSn- à PmXn-IÄ aplqÀ¯-¡m-cp-sS- n-IÄ¡p-­m-bn-cp¶ XojvW- en BhÀ¯n¨v ]d-ªn-«p-­v. ¯n- sh¨p Xs¶ XpS-§n- F¶v ]g-b-n-b-a-¯n ssZ-hw bpw {]iv-¡m-cp-sSbpw hm¡p- Xbv¡v kmc-amb Ipdhv kw`- H¡Ä«nsâ Imc-W-`q-X³ b-Xm-Wv. Ct¸mgpw ap-jy-cp- IÀi--ambn I¸n-¨n-cn-¡p-¶- tI«p S¶p; otbm A§s hn-¨p. XÂ^-e-ambn Ign-ª km¯m-m-b-Xn-mÂ, {In-kv- ambn _Ôw ]peÀ¯p- ¶ - Xv. BhÀ¯w 18:9þ14 mw sN¿p-hm³ nsâ ssZh-amb -ImÂqäm-­p-sIm­v Akm- Xym-n-I-fmb mw Hcp ne-bn- Xn km¯m³ AXoh XÂ- C{]-Imcw hmbn-¡p-¶p.""nsâ btlmh Ap-h-Zn-¨n-«n-Ã.'' [m-c-W-amb Hcp kmÀÆ-{XnI epw Ch-cp-ambn _Ôw Øm- ]-cmWv. ss]im-NnI Bßm- ssZh- a mb btlmh n¡v ]pd- ¸ mSv 22:18 ]d- b p¶p Dt¯-Pw H¡Ä«v {]Øm-- ]n-¡p-hm³ ]mSn-Ã. am{X-aà ¡-fp-ambn _Ôw Øm]n-¡p- Xcp¶ tZi¯v F¯n- b - ""£p-{Z-¡m-c-¯nsb o Poh- ¯n-p-­m-bn. am{X-aà kaq-l- Ch- c psS {]hÀ¯- - § - f n hmpÅ qdp- I - W - ¡ nv tijw Ahn- S ps¯ PmXn- I - tm-sS sh¡-cpXv.'' tehy ]p- ¯nse hnZym-`ym-k-ap-Å-h-cpw mw hio-I-cn-¡-s¸-Sp-h-tm, amÀ¤-§Ä C¶v ne-hn-ep-­v. fpsS t¾Ñ-X-IÄ o ]Tn-¡-cp- kv-XIw 19:31 ]d-bp¶p ""shfn- _p²n-im-en-I-fp-amb Bfp-IÄ Ah-cp-ambn _Ôw Øm]n-¡p- Cu amÀ¤-§-sfÃmw DÄs¸-Sp- Xv. Xsâ aI-stbm aI-sf- ¨-¸m-S-·m-cp-sSbpw a{´-hm-Zn-I- ]c- k y- a m- b n- ¯ s¶ H- ¡ Ä- « v hmtm aäp-Å-hsc Ch-cp-ambn ¯m-hp-¶Xv H¡Ä«n-em-Wv. tbm Aán {]th-iw sN¿n-¡p- fp-sSbpw ASp-¡Â t]mI-cp-Xv. {]hÀ¯--§-fn GÀ-s¸--Sp-hm- _Ôw Øm]n-¡p-hm³ mw apjyPmXn-bp-ambn km- ¶- h ³, {]iv- ¡ m- c ³, ap- Ah-cm Aip-²-cm-bn-¯o-cp- pw {ItaW H¡Ä-«ns t{]cn- Hcp ne-bnepw t{]mÂkm-ln- ¯msâ tcn-«pÅ _Ôw G- lqÀ¯-¡m-c³, B`n-Nm-c-I³, hm³ X¡-h®w Ahsc A- ¸n-¡p-hmpw Bcw-`n-¨p. ¸n-¡p-hmtm ]mSn-Ã. sZ³ tXm«-¯nÂsh¨v Bcw- £p{Z-¡m-c³, a{´-hm-Zn, shfn- tz--jn-¡p-Ibpw AcpXv.'' ssZ- {^ota-k³kv, tdmko-{Iq- H¡Ä«p-ambn _Ôw ]peÀ- `n-¨-Xm-Wv. tml-bpsS Ime- ¨-¸m-S³, e£Ww ]d-bp-¶- hw IÀi--ambn ÂInb IÂ- jn-b³kv,- Xn-tbm-k-^n, eqkn- ¯n-bm-ep-­m-Ip¶ ^ew am- L-«-¯n CXv kv]jvS-am-bn- h³, ARvP¡m-c³ F¶n-§- - - ¸---bpsS ^e-ambn H¡Ä«pw, ^À {SÌv F¶n-h-sbÃmw H¡- knI A[x]-X-hpw ssZhnI cp-¶p. ap-jy-p-am-bp-­mb s-bp-Å-hsc n§-fpsS CS- ZpÀa-{´-hm-Zhpw bn{km-tb Ä-«n-e-[n-jvTn-X-amb Zpcq-]-tZi in£-bp-am-bn-cn-¡pw. km¯msâ _Ô- ¯ nsâ bn ImW- c p- X v . Cu Imcy- a¡-fpsS ZrjvSn-bn nµy-am- kwLS-I-fm-Wv. {Inkv-Xym-n- (XpScpw) {_Z-d¬ImÀ Pm{KssX Åp¶ D]-tZ-jvSm-¡-·msc ]e- p-th­n thÀs]«p n¶v tI- bv¡v DÅn-ep-­m-b Cu ssI- X-bpsS i_vZ-a-Ã. hyhØm- tcbpw Hgn-hm-¡nbpw X§-fpsS {µo-IrX `cW kwhn-[m-s¯ bv]pÅ thcm-Wv. ]nXhpw ymb-hp-amb amÀ¤- CwKnXw kwc-£n-¡p-¶-Xnv FXnÀ¯p sXmev ¸ n¨ Hcp hfsc hn-b-t¯msS á- ¯n-eqsS Cu {]iv-¯np Ap-Iq-e-amb BÚm-p-hÀ- kPoh k`m kwhn-[m-s¯ amb ]c-amÀ°w hyà-am-¡- ]cn-lmcw km[y-am-Wv. Im- ]n.-F-kv. X¼m³ em--I m- e - § - f n D­m- h p¶ ¯n-I-sfbpw Itk-cbpw A[n- ""tImÀUn-täv'' sNbv-Xv AXn- s«. R§Ä¡v ChnsS Bcpw B`y-´-chpw _mlyhp-amb IÀ¯rm-a-¯n GhÀ¡pw Im-c-hpw-sIm­p kzm[o-n-¡p- v {]knUâpw sk{I-«-dnbpw BI-­. R§Ä Bcpw B- {]iv - - § - f n Ah ssI- kvtl-hµ§Ä. - - - hm³ Ign-bp¶ A[n-Im-c-tam- {S- j - d m- d p- s ams¡ Bbn- ¡ - g n- Ip--I-bp-an-Ã. ssZhw R§sf Imcyw sN-¿p--hm³ {]m-]v-Xn- A ¦- a men Su¬ {_Zd¬ ln-I-sfbpw DÄs¸-Sp-¯n-bpw- ªm s]s´-s¡mkvXp kw- hnfn¨v nb-an-¨m-¡nb AXn-cp- bpw ssZh--Ir-]bpw DÅ-hsc Akw- » n- t bmSp _Ô- s ¸«v sIm- ­ pÅ Hcp aoänw- K mWv hn-[m¯n n¶p ap-¡pÅ hn«v bmsXmcp Imcy-¯nepw k`-tbm, k`-Itfm tNÀ¶v ssZh-P--¯nsâ a²y-¯n 8þmw XobXn S-¡p-hm³ t]m- hyXymkw F´mWv? sXäns R-§Ä CS-s]-Sp-I-bn-Ã. Kh- Npa-X-e-s¸-Sp-¯p¶ ktlm- D­mb DXv¡-WvTm-P--I-amb Ip-¶-Xv. Bi¦ DWÀ¯p¶ thsdmcp sXäp-sIm­v Xncp- s×â vþtIm- S Xn ]£¯p Z-c-·mÀ A-Xn-p ]cn-lmcw Kpcp-X-c- kml-N-cy--§Ä C- ""{_Zd¬ k`, k`-bÃ'' F¶ ¯n- ¡ p- h m- pÅ {iaw {_Z- n¶pw D­m-b {]iv-§-fn ImWp-Ibpw A-h tSn-¡-gn- ¶pw ne-n-ev¡p-I-bm-Wv. Kh- Kpcp-X-c-amb {]ivw I¯n-¨p- d¬-ImÀ¡p tbmPn-¨-XmtWm? ]cn- l m- c - ¯ n- p {ian- ¡ p- ¶ - ªv B kanXn ]n-cn¨p hnSp- s×â vþtImSXn ne-]m-Sp-I- nÀ¯n X¿m-dm-¡nb {]kvXp- ¶-Xp-amWv {_Zd-¬ amXr-I. ""{_Zd- ¬ - k` k` AÃ'' hÀs¡-Xn-tc, hna-X i_vZ-hp- fnepw _mÀ DS-a-bpsS ne-]m- CXnp hncp- ² - a mbn H- c p X I¯n Hfn¨p h¨n-cn-¡p¶ F¶ Kpcp-Zm-k³ a{´n-bpsS ambn Ahbv¡p Xpc-¦w hbv- Snepw bmsXmcp amähpw kw`- Øncw kwhn-[m-w D­m-Ip- hn-¨n-«n-Ã. ssZh-hNw hyh- -- Zqc-hym-]-I-amb {]Xym-LmXw- ne-]m-S-Ã; Cu k`sb k`-b- ¡p-¶-h-cmbn AY-hm, hn-aX- -- -¶-Xn-s-bmWv h-N-m-p-kr- Ø sN¿p¶ amÀ-¤-§Ä D]- Df-hm-¡p¶ Bäw-t_m_v H«p- Ãm-sX B-¡p-¶Xv. Cu I½n- cmbn Cu-bp-Å-hsc Nn-{Xo-Icn- Xw R§Ä FXnÀ-¡p-¶-Xv. tbm-Kn-¨pÅ ]cn-lm-c-¯nv an-¡-hcpw {i²n-¨nà F¶-Xm- än-bpsS ]n-¶nse Idp¯ ssI- ¡p-hm-pÅ {iahpw A-Xp-hgn ½psS Bip- ] - { Xn- I Ä, {_-Zd¬ k`-I-fp-sS ià-am- Wp ]c-amÀ°w. B I-¯nsâ I-fm-Wv. hoWp In«nb Ah- X§-fpsS apJw c£n-¡p-hm- kv I qfp- I Ä, Poh- I m- c p- W y- b ]n´pW e`n-t¡-­-Xp­v. ioÀjIw {i²nt¨m? ""{_Z- kcw apX-em¡n {_Zd¬Im- pw Xev]c I£n-IÄ {ian- Øm--] - - § Ä, ss__nÄ AXn-pÅ {ia-§-fn GÀ- d¬ NÀ¨v tImþHmÀUn-t-j³ cpsS t]m¸pw sa{Xm-·mcp-ambn ¡p-¶p-­v. kvIqfp-IÄ, CXc {]hÀ¯- s¸-Sp¶ FÃm-h-tcmSpw H¸- I½än''! Cn AXnse DÅ- hmgmpw Cu kaqls¯ ktlm-Z-c-§-sf, Ct¸mÄ -§Ä (Y.M.E.F., _me-kw- amWv R§-fpw. S¡w F´mWv? ""CXp-t]m-ep- ssI¸n-Sn-bn HXp-¡m-p-apÅ mw tcn-Sp-¶Xv Hcp henb hn- Lw, tlmkv]n-ä annkv{So F¶m HIvtSm. 8mw Xob- etc.) Ch-bvs¡Ãmw I½-nän- Å {]iv-§Ä D­m-Ip-t¼m- Cu eqkn-^ÀþX{´s¯ ssZ- ]-¯n-s-X-s¶-bm-Wv. ½Ä- Xn Ip¼-m«v hnfn¨p tNÀ¡p- Ifpw {]kn-Uâpw sk{I-«-dn- Ä, bpà-amb kao-]w ssI- h-Pw Xncn-¨-dnªv apf-bn-te- ¡v apJm-apJw tcn-tS-­Xv ¶ Hcp tbmK-¯nsâ I¯v bpw D-­v. CXns Bsc-¦n- CXn-tm-SIw ½psS Øew- s¡m--Åp-hm³ Hcp Øncw kan- p-Åp-hm³ Bh-iy-ap-­v. C- Kh-s×ân-tbpw tImS-Xn-tb- epw tNm-Z-yw sN¿p-¶p-t­m? k`-IÄ¡v e`n-¡p-I-bp-­m-b- Xn D­m-IWw-.'' t¸mÄ -ap-¡v temI-¯n n- bp-amWv. ChnsS Hcp `n¶kzcw Hcn-¡epw CÃ. tÃm. ]pXnbnba thtZm-]-tZ- Øew k`m kzmX{´yw ¶p- ­ mb `oI- c - a mb {]iv - Db-cp-¶Xv A`n-Im-ay-a-Ã. R- i- § Ä¡p- t h­n ne- s Im- F¶ ]pXn-bn-btam-]tZ-i¯n- - - - - t¯--¡mÄ A-]-I-S-Imcn k`- §Ä DbÀ¯p-¶Xv hn`m-Kn-b- (tijw 5þmw t]PnÂ)
 • 5. 5 2010 HIvtSm_À 14 IjvS-§Ä kmc-anà F¶v F®n-b-hÀ F.-Pn. tPmÀÖv (tZm-l) hnizm-kn-I-fpsS Iq«w GI t¼mÄ, sshcm-Ky-_p²n ap- Iev ¸ n¨v Hä- s ¸- S p- ¯ p- ¶ Xv jv S - s ¸- S p- h m- n- S - h - c p- ¶ - X - c - ¶-dn-bp-t¼m-gmWv hnizm-k- lr-Z-bt¯mSpw GI a-tÊm- jy-lr-Z-b-§-fn hcp-¯p¶ AXn-sem-¶m-bn-cp-¶p. ¯n kvm]-I-sbpw kvm- ¯np th­n H¶mw Xe-apd Spw IqsS A²zm-n-¨-Xnsâ ^- amä-¯nsâ hym]vXn Duln-¡p- Blmc km[-§Ä Â- mÀ°n-sbbpw _e-ambn sh- sImSp-t¡­nh¶ hne-bpsS e-ambn tIc-f-¯nsâ a®n hm³ Ign-bpw. Im-Xn-cn-¡p-hm³ ]e-N-c¡p Å-¯n XÅn-bn-Sp-I, a®v, Nm- hen¸w Duln-¡p-hm³ Ign-bp- ]pXnbnb- a m- S n- Ø m- - ¯ n- ]pXnbnba Iev]--I-f-p- IS-I-fn k½À±w sNep-¯p- WIw F¶nh h-en-s¨-dnªp ¶-Xv. F¦nepw kln-¡m³ epÅ AtI k`-I-fp-­m-Ip- k- c n¨p F¶ Imc- W - ¯ m I, £pc-I-·m-cpsS tkhw ip- { iq- j - s b - A - h tlfn- ¡ p- Ign-bp-¶Xn-e[nIw ]oVIÄ - - hm³ ssZhw Ap- h - Z n- ¨ p. ]e-scbpw hnkvX-cn-¡p-Ibpw e`y-am-¡m-Xn-cn-¡pI XpS-§n- Ibpw nµn-¡p-Ibpw sN¿pI k-ln-¨pw F-XnÀ¸p-Isf Ah- Ahsc XfÀ¯p- h m³ Cu nµy-amb ]Z-{]-tbm-K§Ä D]- - b {]mIr-X- ]oV--ap-d-Ifpw F¶o Imcy-§-fn AhÀ¡p K-Wn-¨pw ]n-³]-änb hnizm-k- temI-¯nsâ {]`p Ahsâ tbm-Kn¨v apS-¡p-I-ev]--I-fn- Agn¨p hnSp-hm³ bmsXmcp bmsXmcp a-Êm-£n-¡p-¯p-an- ¯n-p-th­n A´ywhsc ne- k-Ie Bbp-[-§fpw B m- d¡n hnizm- k n- I sf kaq- l - aSnbpw ImWn-¡m-¯-h-cm-bn- Ãm-bn-cp-¶p. n-¶ BZy-Ime hnizm-kn-Ifp- - fp-I-fn iàn-bmbn D]-tbm- ¯n Xmd-Sn¨p ImWn-¡p-I- cp¶p A¡m-es¯ ma-t[b ih-kw-kv¡mcw S-¯n-bn- sS XymK-¯n-sâbpw A²zm-- Kn-¨p-sh-¦nepw, XfÀ¶Xv i- bpw sNbvX Ipim-{K-_p-²n-bm- ss{IkvXh kaq-lw. -im-co-cn- cp¶ ]n©p-Ip-ªnsâ arX-i- ¯n-sâ-bpw ^e-amWv C¶p {Xp-hm-bn-cp-¶p. tbip-{In-kvXp- b tImhq-c-¨pw hmZ-{]-Xn-hm- tIm-]{Z-h§fpw ]oV-§fpw - - - cocw ]nsä Znhkw ih-¡p-gn-bn- hnsâ km£yw temI-¯np Z--§-fn samgn-ap-«p-t¼mÄ am- D¨tImSnbnse-¯n-bn-cp-¶t¸m- - tI-cf¯nepw C³Uy-bpsS a- - -  n¶pw am´n-sb-Sp¯v `h-m- ÂIp-hm³ Hcp-§n-bn-d-§nb y- X - b psS AXnÀh- c ¼p t`- sgms¡ ]mh-s¸« hnizm-kn-I- äp ]e `mK-§fnepw ImWp-hm- - ¦-W-¯n sIm­p hbv-¡p-¶ Ahsâ Zmk-·msc imco-cn- Zn¨p {]Xn-tbm-Knsb A]-lkn- - fpsS c£-bv¡mbn ]e-t¸mgpw ³ Ign-bp¶ thÀs]« k`-IÄ. Incm-Xamb ]oV-§Ä t]m-epw - Ihpw am-kn-I-hp-amb ]oV- ¡p-¶-Xn B-µ-km-bqPyw apt¼m«p h¶n-cp-¶Xv sslµ- kln-t¡-­n-h¶hcmWv tIc-f- - - - ({_- Z - d ¬ k`m- N - c n{X -§-fn¡qsS XIÀ¡p-hm³ Is­-¯n-bn-cp¶ sI.-F³.- Zm- h- c m- b n- c p- ¶ p- s h- t ¶mÀ¡p- ¯nse {_Z-d¬ hnizm-kn-Isf- - ]pkvX-I-¯n n¶pw) {ian-¨-Xp, {InkvXp-hnsâ A- n-tb-ep-saÃmw BZy-Ime thÀ- t¼mÄ, kap-Zmb `à-·m-cp- p-bm-bn-IÄ F¶-dn-b-s¸-Sp- hm-m-{K-ln¨ Hcp Iq«w kap- ]m-Sp-Imsc XIÀ¡p-hm³ I¨- sI-«n-bn-d§n-bhcm-bn-cp-¶p. aX- - - - sS Bßob ne-hm-c-¯nsâ Afhv F{X-bm-bn-cp-¶p-sh-¶q- ASp¯ ^n_m tIm¬{^³kv Zmb `à-·m-cm-bn-cp-¶p. ho- I-c-W-¡m-sc¶p ho¼n-f-¡p- k- l n- j v W p- X bv ¡ pw D¶X kwkvIm-c-¯npw ]pIÄs]ä ln-¡m³ Ign-bpw. thÀs]« hnizm-kn-I-fpsS sUt{Sm-bn-än ¶ amÀt¯m½m k`- b psS tIcf a®n Gä-hp-a-[nIw tbmK- § Ä S- ¡ p- t ¼mÄ yqtbmÀ¡v: hSs¡ Ata-cn-¡- «-dn), tPmÀÖv Ipcy³ ({S-j- Aw-K-§-fm-bn-cp¶p Ah-cn ]oVn-¸n-¡-s¸« ss{IkvXh Xt¼-d-Sn¨pw ]m«-sIm-«nbpw bnse C³Uy³ {_Z-d¬ Ip- dmÀ) F¶n-h-cpsS tXr-Xz- -sÃm-cp ]¦pw. Ihe N«-¼n- k`mw-K-§Ä {_Z-d¬ hnizm- ip{iq-j-Isf Aet¦me-s¸-Sp- Spw-_-§-fpsS hmÀjnI Iq«m-bv- ¯n DÅ I½nän tIm¬- I-sf D]-tbm-Kn-¨p tbmK-§Ä kn-I-fm-sW¶v nÊw-ibw ]d- ¯p-¶Xpw {]kw-K-th-Zn-IÄ a-bmb "^n_m ^manen tIm¬- {^³-kn-p-th­n DuÀÖn-X- Ie--¡ p- I - b pw, {]kw- K - I sc bp-hm³ Ign-bpw. IÀ¯m-hnsâ _e-ambn I¿-S¡n {]tIm-]- {^³kv' 2011 Pqsse 28 hymgw ambn {]hÀ¯w Bcw-`n-¨p- B`m--k-hm-¡p-I-fm A`n-tj- Zmk-·m-sc imcocn-I-ambn ]o- ]c- a mb ne- b n FXnÀ apX 31 RmbÀ hsc anjn-K³ I-gn-ªp. ^n_m 2011-þsâ A- Iw sN¿p-Ibpw sNbvX-hsc Vn-¸n-¡p-¶Xp IqSmsX am- {]kw- K - § Ä S- ¯ p- ¶ Xpw sUt{Sm- b näv tlm«Â lnbäv p- { K- l n- ¡ - s ¸« S- ¯ n- ¸ n- ]e-t¸mgpw bn-¨n-cp-¶Xpw kn-I-ambpw XfÀ¯p-hm-pÅ B mfp-I-fn km[m-c-W-am- doP³kn-bn h¨p S-¯p-hm³ mbn hnizm-kn-I-fpsS nc-´- nÀt±- i - § Ä ÂIn- b n- c p- [mcmfw {ia-§Ä A¡m-e-¯p bn-cp-¶p. kvm ip{iq-j-IÄ Xocp-am-n-¨n-cn-¡p-¶p. c- a mb {]mÀ° `mc- h m- ¶Xpw B k`-bnse Nne ]«- S-¶n-«p-­v. ]pXnb hn-izm-kn- S- ¡ p- t ¼mÄ B ip{iq- j - cmP³ Nmt¡m ({]-kn-U-â v), ¡m- c m- b n- c p- ¶ p- s h- t ¶mÀ¡p- Isf kmaq- l nI {`jvSv bpsS ]hn-{X-Xbpw Kuc-hhpw lnIÄ At]--£n-¡p-¶p. tPmk^v kn. hd-pKokv (sk-{I- {_Z-d¬ImÀ Pm{KssX `£-Ws¸mXnIÄ - kXyw (4þmw t]Pv XpSÀ¨) k`-bvt¡m, k`-IÄt¡m hnX-cWw R§-fpsS ktlm-Z-c-§Ä Zb- Zzn`mj ]T ss__nÄ I½nän D­m-hp-¶XmWv Chn- Sps¯ hn-j-bw. {_Zd¬Im- - sN¿p¶p hmbn {i²n-¡-tW. {_Zd-pIm- cpsS CS-bn DÅ kÀÆ I½n- Cw¥ojv þ aebmfw ss__nÄ cpsS {]mW-pw Bßm-hp-amb än- I - f nepw ChÀ am{X- a mWv Cu kXy-¯np Xpc¦w hbv- AwK-§fpw `mc-hm-ln-I-fpw. Xncp-hÃ: kXyw ann-kv{So- knsâ B`n-ap-Jy-¯n {]- c­mw ]Xn¸v þ sImdn-b-bn A¨-Sn-¨Xv ¡p-hm³ {i-an-¡p-¶hsc ]nim- - tIc-f-¯nse {_-Z-d-¬-Im-sc- fb ZpcnX _m[nX {]tZ-i-§- Nnsâ ssII-fnse Bbp-[am- - ¶m Cu ]-t¯m ]Xn--t©m fn `£-W-s¸mXn hnX-cWw {]tXyIXIÄ bpw k`-I-fpsS hna-X-·m-cp- t]tc-bp-tÅm? acnt¨ Ømw sN¿p-¶p. ]Xn-m-bn-c-¯n-e- ambn ssZh-Pw Xn-cn-¨dnªv - Hgn-bq F¶ Zpc-hØ amdm-¯- ""]pc I¯p-t¼mÄ hm-g sh-«p- sX-t´? C³Uy³ kzmX-{´y- [nIw `£-W-s¸m-Xn-I-fmWv é Cw¥ojv (NASB) ss__nfpw é AfhpIfpw Xq¡§fpw ¶'' Cu Xo¡-fn¡v kvtl- - ¯n-sâ Aa-c-¡m-c-mbn n-¶v "Cw]mIvSv sehvkv' F¶ kw- ae-bmfw ss__nfpw Htc é ss__nfnsâ Imep{Ia ¯n-sâ `m-jbn Xncn-¨Sn - - C³-Uy³ mj-W tIm-¬- L-S--bpambn tNÀ¶v hnX- t]Pn Ncn{Xw. {K-kn-sâ kmc-Yn-bmbn {]-tim- cWw S-¯p-¶-Xv. é Cw¥ojnepw aebmf¯nepw é tbiphnsâ D]aIfpw A evIn ½psS ]nXm-¡·mÀ D- - `n-¨ KmÔnPn kzmX{´y e-_v- `£- W - s ¸mXn hnX- c - W - hnjbm[njvTnX Xes¡«p ÛpX§fpw bÀ¯nb thtZm-]tZi kXy- - [n¡p tijw ""C³Uy³ m- ¯n kl-I-cn-¡m³ Xmev]- IÄ é ss__nÄ Ncn{Xw, Nn{X§Ä, ¯n-sâ sImSn Dbsc ]mdn-¡p- cy-apÅ k¶² kwL-S--I- é a[y`mK¯mbn H¯phmIy am¸pIÄ I-bpw sN¿-Wsa¶v ssZh-m- - j--W tIm¬{Kkv ]ncn-¨p hn- fpsS kl-I-cWw {]Xo-£n- §Ä þ aebmf¯n é tbiphnsâ nhr¯nbmb a-¯n- khn-bw A`yÀ°n- SWw'' F¶v Bh-iy-s¸-« cm- ¡p- ¶ p. IqSp- X  hnh- c - é Htcm ]pkvXI¯nsâbpw {]hN§Ä ¡p-¶p. jv-{Sob acym-Z-sb-¦nepw ]men- §Ä¡v kXyw ann-kv{Sokv eLp]T¡pdn¸pw cq]tcJ é bn{kmtb Ncn{Xw Ct¸mÄ DS- s e- S p¯ k- ¡m³ Bßn- I - c m- s W- ¦ n Hm^o-kp-ambn _Ô-s¸-Sp-I. bpw é F{_mb, {Ko¡p hm¡pIfpw ¦oÀ-®-amb {]iv-¯nsâ ]- ChÀ k-¶-²-cm-h-Ww. é ]gb ]pXnb nba§fpsS AhbpsS AÀ°hpw. sam-ss_Â: 9447126182 cn-lm-c-¯n-pÅ hyà-amb CX-ÃmsX thsdmcp ne- CS¡me Ncn{Xw é 1600-þ ]cw t]Pp-IÄ cq-]tcJ X¿m-dm-¡s¸-«n-«p-­v. - - ]mSv _Ô-s¸-«-hÀ kzoI-cn-¡- A- X nsâ ASn- Ø m- - ¯ n cp-Xv. adn¨p kw`-hn-¨m Ime- kXyw ann-k{v So-kv ssIbn sIm­v S-¡mhp¶ ¯nsâ Npa- s c- g p¯p hmbn- ssZh-k-`-IÄ¡v Ap-Iq-e-am- ¡Ww. ssZh-P--¯np CS- hen-¸-¯nepÅ ]T ss__nÄ b Xocp-amw D­mhpw hsc e£yw IqSpX hnhc§Ä¡v IÀ½-cw-K-¯p-X-t¶ R§Ä bn sF.-Pn.-Fw. t]mse-bpÅ hne: 1500/þ cq]- A£-c¯n-eqsS - hn`m-Kn-bX BhÀ¯n-¡msX D­m-hpw. ssZh-Pw NXn-¡p- Sathyam Publications tmt¡­ _m[yX ap-¡p- gn-bn hog-cptX F¶mWv ­v. Cu {_Zd¬ NÀ¨v tImÀ- Thottabhagom P.O., Thiruvalla - 689 541. Kerala, India. Tel: 0469 2619657, 2619209, Fax: 2619005, Bßm-¡Ä Ffn-b-h-cpsS At]-£. Un-t-j³ I½-än-bpsS Dt±-iy- Mob: 9447126182, 9446026182 Cu I½- n än- b n t]cp ip²n kwi-bn-¡-s¸-tS-­Xp E-mail: office@truthintl.org, Website: www.truthintl.org tNÀ- ¡ - s ¸- « - h - c psS ]«nI Xs¶-bm-Wv.
 • 6. 6 6 2010 HIvtSm-_À 14 hntbm-Pn-X³ Ipf-amhv: CSp¡n PnÃ-bn s¸«ph¶ aq¶p t]cpsS Xobn Ipcp¯ A¦-amen {_Z-d¬ k` Ipf- a m- h n- e pÅ k`- b psS kvm ip{iqj A¦-amen B`n- a p- J y- ¯ n kao] aq¡-¶qÀ k`-bnse ktlm- {]tZ-i§fmb Icn-¸n-e§mSv, - - - Z-c³ Fw.-F. ]usemkv nÀ- henb amhv , mSp- I m- W n, h-ln-¨p. Ipf-amhv, k`-bn A®m-¨n-h-f-hv, Xp¼-¨n-ae 30Hmfw hnizm-kn-IÄ IÀ-¯m- tIc-f-¯nse BZys¯ {_Z- tcn-tS­n h¶p. ka- { K- a mb hfÀ¨- b n- t e¡p bn- ¨ p. A¦- a men k`- b psS XpS-§nb BZn-hm-kn-¡p-Sn-ep- hns Acm- [ n¨p hcp- ¶ p. d¬ k`m IqSn- h - c hv 1899 1919 s^{_p-hcn 15-þmw Xo- H¶mw Xe-apd FXnÀ¸p-Isf I- f n {]hÀ¯- § Ä Chn- s S- b pÅ {]hÀ¯- - (1074 aow 7) BsW¶v Ncn- bXn tem-¸³ D]-tZ-in-bpsS AXn-Po-hn¨pw kln-¡p-hm³ S¶p hcp-¶p. BZn-hm-kn- §Ä¡v km¼- ¯ n- I - a mbn {X-tc-J-IÄ ]d-bp-¶p. Ip¼-m- Hcp Ip«n-bpsS arX-i-cocw sk- Ign-bp-¶-Xn-ep-a-[nIw ]oV-- Ifpw aäp kap-Zm-b-¯n-ep-Å- hfsc `mc-s¸-Sp-¶p-­v. Ipf- Sv, ]d-hqÀ, Ip¶w-Ipfw F-¶o an-t¯-cn-bn n¶pw FXn-cm- §Ä Gäpw hnizm-k-¯n-p-th- hcpw Xma- k n- ¡ p¶ mSp- amhv k`-tbbpw {]hÀ¯-- Øe- § - f n- e mWv BZyw fn-IÄ am´n FSp¯v At±-l- IÀ¯r-tai Bcw-`n-¨-Xv. hn. ¯nsâ hoSnp kao]w sIm- ­n A´ywhsc ne-sIm-­-h- ImWn F¶ Ø- §-tfbpw Xp- mK- e nsâ {]hÀ¯- - ^ - e - ­p-h-¶p-sh-¨p. XpSÀ¶v t]m- cm-bn-cp-¶p. e- ¯ v Ignª SÀ¶pw ssZh- ambn hS-¡³ tIc-f-¯n Ip- eo-knsâ a²y-Ø-X-bn arX- tIc-f-¯nse {_Z-d¬ k- m--f p- I - f nse {]- Pw {]mÀ°- ¶w-Ip-f¯pw ]d-hqcpw Ø-ew i-cocw D]-tZ-in-bpsS kz´w aq-l-¯nse BZy-Ime k`-I- fn-sem-¶mb A¦-amen k`-¡p, hÀ¯- - ¯ nsâ ^e- a mbn -bn HmÀ-¯mepw. k`-IÄ Øm]n-X-am-bn. tem- ]pc-bn-S-¯n kwkvIcn¡pI- A©v sslµh `h--§-fn hnemkw: ¸³ D]-tZ-in, ]hp B-im³ bm-bn-cp-¶p. tem--¸³ D]-tZ-intb Xp-S-À¶v tXrXzw ÂIn-bXv hm-Ün- ss__nÄ ¢mÊp-IÄ {Iao- Bethel Brethren Assembly XpS- § n- b - h À mK kmbn- ih-kw-kvImcw S-¯n-bn- I-cn-¡p-hmpw AXnse Hcp C/o Johnson C.S. (E.V.G) bpw Fgp-¯p-Im-c-p-am-bn-cp¶ ¸nsâ kl-{]-hÀ¯-I-cm-bn-cp- cp¶ ]n©p-Ip-ªnsâ arX-i- Ip-Spw_w thÀs]«v hcp-hm- Chamaparayil House ktlm. C.-]n. hdp-Ko-km-Wv. ¶p. cocw ]ntä-Zn-hkw ih-¡p-gn- pw IÀ-¯mhv Ir] sNbvXp. Kulamavu P.O.- 685 601 XobnÂIqSn tim[ sN¿- CtX XpSÀ¶v an. ssX³, bn n¶pw am´n-sb-Sp¯v `h- ssl-µh It¯m-en¡m kap- Idukki Dist, Kerala, India s¸« hnizm-kn-I-fpsS kaq-l- tem- ¸ ³ D]- t Zin F¶n- h - m-¦-W-¯n sIm­phbv-¡p- Zm-b-¯n n¶pw c£n-¡- Mob: 9446919096 amWv A¦-amen {_Z-d¬ k` cpsS {ia- ^ e- a mbn XrÈqÀ, ¶ Xc-¯n IncmX ]oVw F¶Xp kv]jvSw. A¦-am-en-bn- A¦-amen F¶o Øe-§-fn- {_Z-d¬ k`-IÄ cq]o-I-cn-¡- t]mepw Gäp-hm-t§­n h¶- h- c mWv tIc- f - ¯ nse BZy- se BZy-Ime hnizm-kn-I-fp-sS {_Zd¬ k`-bv¡p-th­n kÀ¡mÀ XymK-¯n-sâbpw A²zm--¯n- s¸-«p. 1919 A¦-am-en-bnse k`m- Ime {_Z-d¬ hnizm-kn-I-sf- sbÃmw {]Xn-n-[mw sN¿p¶ sâbpw ^e-amWv C¶p tIc- kXy-hm-Mvaqew kaÀ¸n-¡Ww f-¯nepw C³Uy-bpsS aäp ]- cq- ] o- I - c - W - ¯ nv tem- ¸ ³ A¶s¯ A¦-am-en-bnse hn- (1þmw t]Pv XpSÀ¨) I-Ä Ct¸mÄ cmjv{Sob Xe- e `mK-§-fnepw Pzen¨p {]-Im- D]- t Z- i n- t b- b mWv ssZhw izm-kn-IÄ. A¶-hÀ kln-t¡- in- ¡ p¶ {_Z- d ¬ hnizmk tbmK- ¯ n kphnti- j - ¯n A`n- a p- J o- I - c n- ¡ p¶ {]tXyIw ntbm-Kn-¨-Xv. Xo- ­n-h¶ thZ--I-fpsS hnebpw kaq-l-§-fn ]eXpw. ChÀ- I³ ]n.Fkv. X¼m³ A[y- {]iv--§Ä hni-Zo-I-cn¨v {]- bn Ipcp¯ hnizmk kaq- hen- ¸ hpw Duln- ¡ m- h p- ¶ - ¡n-nbpw tImS-Xn-bn-bp-sSbpw £--X hln-¨p. dh. tUm. sI.- tabw Ah-X-cn-¸n¨p. tPm-k-^v l-amWv A¦-amen k`. AXn- Xnepw A¸pdw Bbn-cp-¶p. tImþHmÀUn-t-j-sâbpw Fw. ]pXp-tÈ--cn Fw.-FÂ.-F., kn. tPm¬ kt½fw DZv - I-Tn--amb FXnÀ¸p-Ifpw D]- Cu kw`hw A¦-am-en-bn- t]meo-kn-sâbpw cmjv{So-b-¡m- k-Pn tPm¬, A¨³Ip-ªv- C- LmSw sNbvXp. tUm. {Z- h - § fpw tem- ¸ ³ D]- t Z- se k`-bpsS hnizm-khpw km- cp- s S- b pw H¯mÈ thWtam e-´qÀ F¶nhÀ {]kw-Kn¨p. kn.hn. hSh {_Z-d¬ k`- inbpw hnizm- k - k- a q- l hpw £yhpw ZrVo-I-cn-¨p. k`sb Ah-cpsS hnizmkw Im¡m³? aq¶mdn _neo-thgvkv kt½-fw Poh-hNw - Hcp ip{iq-jbmWv ssl td©nse k`- I - f psS DWÀÆpw Bßob A`n-hr-²n- {]mÀ° Bhiyw bpw e£y-an«v F½ukv ss_- _nÄ ]T km²y-X-bn-te¡v hnizm-kn-Isf ASp-¸n-¡p-¶-Xn- "arZpkzcw' `àn-Km--§Ä p th­n {Iao-I-cn¨ ssl-td- kphnti-j-I³ ]n.-F-kv. lnµn Kmhpw CXnÂs¸-Spw. ©v _neo-thgvkv aoänsâ aq¶m- X¼m³ XpS- § n- b - h À cNn- 80 cq]m hne- b pÅ Cu as¯ GI- Z n kt½- f w ¨Xpw ktlm. tPm¬en HmUntbm kn.Un. Bh-iy-ap- hfsc Ap-Kr-lo-X-ambn 2010 NmÄkv kwKoXw ]IÀ¶-Xp- Å-hÀ _Ô-s¸-SpI: HIvtSm-_À 2mw XobXn in- amb "arZp-kzcw' {InkvXob bmgvN aq¶mÀ {_Z-d¬ NÀ¨v `ànKm-§Ä efn-X kpµ- Word of Truth Ministries, lmfn h¨v S-¡p-hm³ IÀ- kt½-fw {_ZÀ tXmakv Nm­n, tIm«bw chpw {ih-W-am-[p-cyhpw H¯n- Suvartha Sadanam, ¯mhv Ir] sNbvXp. ssltd- DZvLm-Sw sN¿p¶p ©nse hnhn[ Øew k`-I- W-§nb {it²-b-amb HmUn- Kariamplave P.O., s¸-Sp¯mw F¶-Xn-s-¡p-dn¨pw Wn amp-thÂ, {_ZÀ ss_Pp tbm kn.-Un-.bm-Wv. 14 Km- Ranni- 689615 fn- n¶mbn ap¶qän Fgp-]- hni- Z o- I - c n- ¨ p. {_ZÀ X¼n amXyq, {_ZÀ hn.- h n. kmap- Xn-e-[nIw ktlm-Zco ktlm- §Ä CXn DÄs¸-Sp-¶p. Hcp Mob: + 919847810133 hÀ¤okv , aq¶mÀ þ aq¶mÀ thÂ, {_ZÀ Umn-tb hÀ- Z-c-·mcpw kphn-ti-j-I³-amcpw aq¸- · mcpw Cu tbmK- ¯ n taJ- e - b n- e pÅ k`- I - s f- ¡ p- dn¨pw {]hÀ¯ km²y-X-I- Ko-kv, {_ZÀ Fw. sI. Pbnwkv {_ZÀ hn.-Fw. t]mÄ, {_ZÀ sIm«n-bq-cn kphn-tij {]hÀ¯w kw_-Ôn-¨p. sf-¡p-dn¨pw hni-Zo-I-cn-¨p.- hn- sI.-Fw. t__n XpS-§n-b-hcpw {_ZÀ tXmakv Nm­n hn[ Øew k`-Isf {]Xn-n- ssltd-©nse aäv kp-hn-ti-j- tIm«bw (KEMF) DZvLm-S [o-I-cn¨v ktlm-Z-c-·mÀ km- I-·mcpw hnhn[ ip{iq-j-IÄ- ktµiw ÂIn. {_ZÀ Nm­- sIm«n- b qÀ: sNdp- ] pg {_Z- ¯- à n),- P- b vtam³ (- s ]- c n- £yw ]d-ªp. {_Z. em-ep hn. ¡v tXrXzw ÂIn. {_ZÀ ]n.- ¸nÅ ^nen¸v, tIm«bw ssZh- d¬ Akw_vfn-bpsS Npa-X-e- t§mw),- tXm-aÊv amXyp, ]n.-kn.- F{_lmw, Xq¡p-]mew µn hn. tPmÀÖv, aqhm-äp-]pg (t_- h-Nw ip{iq-jn-¨p. {_ZÀ sI.- bn hnhn[ kphn-ti-j-I-·m- {]-tW-jv, ]n.-Fw. -G-{_lmw tcJ-s¸-Sp-¯n. {_ZÀ sI.-hn. _n-¨m-b³) {]mÀ-°n¨v BinÀ- sI. kt´mjv IpamÀ sIm¨d tPm¬, B- h n- c - « n, {_ZÀ cpsS kl-I-c-W-¯n 2010 (sN-dp-]p-g) F¶o kphn-ti-j- hmZw ]d-ªv tbm-Kw Ah-km- F½ukv tImgvkn-s-¡p-dn¨pw sPbnwkv X¼n-Zpssc, ad-bqÀ, n- ¸ n- ¨ p. XpSÀ- ¶ pw ssltd- Pp-hcn apX sIm«n-bq-cn I-·m-cmWv {]hÀ¯--§-fn kphn-ti-jo-I-c-W-¯nv Cu {_ZÀ ]n.-sI. amXyq, {_ZÀ ©nse k`-Isf HmÀ¯v {]mÀ- {]hÀ¯--§Ä ]ptcm-K-an-¡p- GÀ- s ¸«p hcp- ¶ - X v . Bßm- ]mT-§Ä F§s {]tbm-P-- sI.-hn. ]usem-kv, {_ZÀ tPm- °n-¡-W-sa. ¶p. Cu {]hÀ¯--^-e-ambn ¡Ä c-£n-¡-s¸«p Øewk` Hcp ktlm-Z-cnbpw Hcp bphm- kXyw ]»nt¡j³kntebv¡p cq]-s¸-Sp-hm³ ssZh-P--¯n- hpw c£n-¡-s¸-«p. tPmtam³ sâ {]mÀ° ktlm-Z-c-·mÀ kuP-yambn hnfn¡q Call us on our Toll Free Number (Ip-Sn-bm-·-e), _np ]n.sP. (shÅm-d), FtUzÀUv (tXÀ- Bh-iy-s¸-Sp-¶p. É 1-800-425-1211
 • 7. 7 2010 HIvtSm_À 14 321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543211 32109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432 {_Z-d¬ k`m hmÀ¯-IÄ 321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 Du«p-]md tmb kvIqÄ Fcp-a¡mSv: hmg- - ]Snªm- t äm- hnI-k ]²Xn hn-f-bn hn.-]n. tPmÀÖv (96) Xd: Nnd- ¸ p- d - ¯v tamSn-bn 19 19 Øm]n-X-amb dm¶n 1904 F¯n. ]nt¶m¡ {]tZ- hnI-k ]²-Xn¡p cq]w Â- IÀ¯m-hn n- ]tc-X-mb sÃn-¡-a¬ Du«p-]md tm- i-§-fn {]mY-anI hnZym-e-b- In-bn-«p-­v. {Z-{]m-]n-¨p. kw- b sat½m- d n- b  temhÀ §Ä Øm]n¨ At±lw Cu kvIqÄ hnI-k ]²-Xn¡v ss{]-adn kvIqÄ 90 hÀjw ]n- Bh-iy-§Ä¡p Cw¥­nse 10 e£w cq]- b psS sNehv kv I mcw S- ¯ n. `mcy: Ce- tXma-knsâ `mcy kmdm½ ¶n«v hXn BtLm-jn-¡p-¶p. Xsâ kz¯v D]-tbm-Kn-¡p-I- {]Xo-£n-¡p-¶p. hn`h kam- ´qÀ ]pÃqÀ Ipª-½. a¡Ä: (85) ncym-X-bm-bn. kwkv- BZy-Im-e¯v {_Z-d¬ kvIq- bm-bn-cp¶p sNbvX-Xv. nc-£- l-c-W-¯n-te¡v sÃn-¡-a¬ ]n.-]n. tPm¬, ]n.-Pn. hÀKo-kv, Imcw sk]väw-_À 27 Xn¦- Ä F¶- d n- b - s ¸- « n- c p¶ Cu csc km£-c-cm-¡p-hmpw A- s^U-d _m¦n Hcp tPmbn- tacn, im´-½, _m_p, hÕ- fmgvN ]Sn-ªm-täm-Xd {_Z- kvIqÄ tmb kmbn¸v Øm- §s ssZh- h - N w ]Tn- ¡ p- â v A¡u­v Bcw-`n-¨n-«p­v ³. acp-a-¡Ä: adn-bm-½, eoem- d¬ k`m sk-an-t¯-cn-bn ]n¨ 18e[nIw {]mY-anI hnZym- hmpw At-Im-bn-c-§Ä¡p (A/C No. 12480100030873). ½, hn.- ] n. tPmbn, sI.- k n. S-¯-s¸-«p. Ip«wt]cqÀ Dg- e-b-§-fnÂs¸-Sp-¶p. tmb kvIqfp-IÄ nan-¯- n§-fpsS hne-s¸« kw`m-h-- tPmÀÖv, tagvkn, _n³Pp. ¯n IpSpw- _ mw- K - a m- W v . XnI¨pw {KmaoW ]Ým-¯- am-bn. B ne-bn 1919 Du«p- IÄ N.M.L.P. School Develop- mc-§mw: a¡Ä: kphn. Fw.-sI. Ip- e-¯n-ep-Å, Ht«sd {]Xn-`-Isf ]m- d - b n {_Z- d ¬ kv I qÄ ment Committee, Oottupara ]me-¡p-¶¯v ªp--tam³, Fw.-sI. cmP³, hmÀs¯-Sp¯ Cu {]mYanI Øm]n-X-am-bn. ]n¶oSv AXv Fs¶gpXn Head Master, ]tc-X-mb sI.- kp-hn. Fw.-sI. tPm-kv, kmap- hnZym-e-b-¯n ]Tn¨p Ap- tmb sat½m-dn-b temhÀ N.M.L.P. School, Oottupara, F- k v . ^nen- ¸ n- thÂ. acp-a-¡-Ä: tacn-¡p-«n, Krlo-X-cm-b-hÀ 5000-þ A[n- ss{]adn kvIqÄ Bbn. Nellickamon - 689 680 F¶ sâ `mcy adn-bm- tamfn-¡p-«n, t{K-kn, tjÀen. Iw- h-cpw. Du«p-]md tmb sat½m- hnem- k - ¯ n Ab- ¡ p- h m³ ½ ^nen¸v (95) sk]väw-_À 21 Cw¥-­nse _¯n 1878 dn- b  kv I qÄ slUv a m- Ì À XmXv]-cy-s¸-Sp-¶p. Icn-bw-¹mhv: v IÀ¯m-hn n{Z {]m]n-¨p. G{]n 5þmw XobXn Pn¨ FtUzÀUv l­À tmb kPn tPm¬, A²ym-]-IÀ, aäp kl- { ]- h À¯- I À, ]qÀÆ hn- I¬h³j³ kwkvImcw 25mw XobXn Ie- ªqÀ {_Z-d¬ k`m skan- ]pfn- t bm- S n ]tc-X-mb F¶, ap¡p kp]-cn-Nn-X-mb ZymÀ°n-IÄ, A`yp-Zm-Imw-£n- aÃ-tÈcn t¯-cn-bn S-¯-s¸-«p. Ce- ]n.-]n. hdp-Ko- tmb kmbn-¸v, kphn-ti-j- IÄ F¶n-hÀ tNÀ¶v hXn ´qÀ sXt¡-Xn IpSpw-_mw- knsâ `mcy th-e-bv¡mbn tIc-f-¡-c-bn BtLm- j - ¯ nsâ `mK- a mbn ]¯-w-Xn«: aÃ-tÈcn I¬- K-am-Wv. a¡Ä: ]n.-]n. tPmÀ- timim½ hdp- K okv (83) h³-j³ 2010 hw-_À 10 ap- Öv (]- ¯ - m- ] p- c w), ]n.- ] n. {]mÀ°-bv¡v ncym-X-bm-bn. kwkvImcw X 13 -h-sc- aÃ-tÈcn {_Z-d¬ amXyp (A-SqÀ), ]n. Ae-Ivkm- Icn-bw-¹mhv {_Z-d¬ k`m k`m-lm-fnp kao]w Nm­- ­À (Im-Um). acp-a-¡Ä: km- skan-t¯-cn-bn S-¯-s¸- Dg-hqÀ: k`m kphn-ti-j-I³ Xncph´-]pcw: t]cqÀ¡S ¸nÅ ^nen- ¸ v , tPm¬ ]n. dm½ tPmÀÖv, ]tc-X-bmb ]n.- «p. Gtgm-en Non-hn-f-bn hdp- K okv amXyp- h nsâ `mcy Akw-»n-bnÂs]« sI.-hn. hdp- tXma-kv, tPmkv am¦pSn F¶n- F-kv. A¶m-½, tagvkn Ae- IpSpw- _ mw- K - a m- W v . a¡Ä: enkn hdp-Kokv ssXtdm-bnUv Ko-knsâ `mcy Fen-k-_¯v hÀ hN ip{iqj S-¯pw. Ivkm-­À. Iym³kÀ _m[n¨v TMMþ hdp-Kokv (sIm-¨p-tamÄ) sU¦n- hnizm-knbpw IpSpw-_ Po-hn- - sdbv¨Â sNdn-bm³, t{Kkn ikv{X-{In-b-¡p-tijw tImb- ]n-sb-Xp-SÀ¶v KIMS Bip- X-hpw, hnizm-kn-bpw k`bpw t¸mÄ: t¸m- tXmakv. acp-a-I³: tPmbn ¼- ¯ qÀ GKNM Bip- ] - { Xn- ]-{Xn-bn ICU  {]th-in-¡- F¶o hnj- b - § - s f- ¡ p- d n¨v fn 35 hÀjw sNdn-bm³. bn XpSÀ NnIn-Õ-bn-em-bn-cn- s¸-«p. hnizm-kn-I-fpsS {]mÀ- tPmkv am¦p- S n, Nm­- ¸ n- Å kphn-tij th- ¡p-¶p. ssZh-a-¡Ä {]tXyIw ° At]-£n-¨n-cn-¡p-¶p. ^nen¸v F¶n-hÀ ]I ka- e-bn hym]r-X- am- ´ - h mSn: {]mÀ°n- ¡ - W - s a. t^m¬: b- ¯ pÅ ¢mÊn {]kw- K n- m- b n- c p¶ kp- IÀ-j-Ipw lcn-bm: `nhmn kphn-ti-j- 09447805630 I³ sI.-sI. X¦-¨³ Ignª ¡pw. sP.-]n. cmP³, tPm-¬en hn. Fw.- s P. tPmk- ^ v (56) sIm- b n- t ecn NmÄkv F-¶n-hÀ Km-ip-{iq- HIvtSm-_À 1mw XobXn IÀ- {_Z-d¬ k-`m hb-mSv: t]m¯p-sI«n {_Z- Hcp hÀj-ambn Vocal cord j¡p t-XrXzw ÂIpw. tbm- ¯m--hn n{Z {]m]n-¨p. t- d¬ k`-bnse kphn-ti-j-I³ pÅ {]ivw aqew kwkm-cn- aq¸-p-am- Km-p-{K-l¯n-mbn ssZ-hPw - - ¸mÄIm-cmb A-t-Im-bn-c-§- ]n.-hn. kPn-bpsS aIÄ s_³- ¡p-¶-Xnv _p²n-ap-«n-em-bn-cn- {]mÀ°n- ¡ - W - s a- ¶ v I¬ho- fpsS km¶n- ² y- ¯ n-  arX- bncp¶ Xp­n-¸-d-¼n än.-hn. knb Down Syndrome F¶ ¡p- ¶ p. ]qÀ® kuJy- ¯ n- À kphn. tPmkv tPm¬ A- tZlw HIvtSm-_À 3mw XobXn tXmakv (X-¦¨³þ 70) ncym- - tcmK-¯m `mc-s¸-Sp-¶p. `mhn- mbn hnizm-kn-IÄ {]mÀ°n- `yÀ°n-¡p-¶p. kwkvIcn-¨p. aqhm-bn-c-t¯mfw bn hfsc {]bmkw D­m- ¡Ww F¶v At]-£n-¡p-¶p. X-m-bn. kw-kvImcw sNä- Ipw F¶mWv tUmIv S ÀamÀ Fd-Wm-Ipfw: A¶n-bmÀ-t¯m- ]cn-bmcw t]À ip{iq-j-I-fn ]s¦-Sp- ¯p. a¡Ä _©-an³ (USA) ¸mew {_Z-d¬ k`m-sk-an- ]d-ªn-cn-¡p-¶-Xv. Ipªnsâ ep Akw»n aq¸³ s{_bn³ Ce-´qÀ: ]cn-bmcw {_Z-d¬ t¯- c n- b n S- ¯ - s ¸- « p. »Ên (`q- « m³), Bµv (C- ]qÀ® kuJy-¯n-mbn ssZh- sla-td-Pns XpSÀ¶v enkn k`-bpsS Npa-X-e-bn hÀjw `mcy:X¦-½. a¡Ä: k®n, ´ym) F¶n-hÀ a¡fpw enkm, Pw {]mÀ°n-¡p-Ibpw kl- tlmkv]n-ä-en ICU  {]th- tXmdpw S-¯n-h-cm-dpÅ I¬- kPn, sUbvkn, sdPn (N-§- _n¶n F¶n-hÀ acp-a-¡-fp-am- I- c n- ¡ p- I bpw sN¿- W - s a. in-¡-s¸-«p. hne-tb-dnb {]mÀ- h³j³ 2010 hw-_À 26 sh- Wv. qdp-I-W-¡np Xt±-in-b- m-tÈ-cn), ]tc-X-bmb tagv- t^m¬. 04936-þ260849 ° Bh-iy-am-bn-cn-¡p-¶p. Ån apX 28 RmbÀ hsc Ce- sc At±-lw {InkvXp-hn-te¡p kn. acp-a-¡Ä : Ipªp-tam- ´qÀ ]©m-b¯v tÌUn-b-¯n- {KÙ-]-cn-Nbw  (s-Sp-then ap¡v) h¨v S- B- b n- ¨ n- « p- ­ v . t¸m- f n [cm-nse anj-dn kmw Pn. Ä, Hma-, ]mÌÀ ]usemkv (Im-kÀtKm-Uv), _nµp. ¯-s¸-Spw. imap-th t__n tPm¬ kyme³ BWv. D]- a - I - f psS hymJymw D]-tZ-i]chpw {]mtbm-Kn-Ihp- - - - tXmakv (bp.-]n.), sI. _nPp, {Inkv-Xp-hnsâ D]-a-I-sf-¡p-dn- amb AtIw {KÙ-§-fp-sS BeSn F¶n- h À hN- - i p- ¨pÅ ae-bm-f-¯nse {]Ya ]T- - { K- Ù w. 1998se ss{I- ASn-Øm--¯n atm-l-c- ambn hni-Zo-I-cn-¨n-cn-¡p-¶p. {iqj nÀÆ-ln-¡pw. hnem-kamäw - kvXh kmlnXy AhmÀUv hmb--¡m-cpsS {i² tSnb kntÌgvkv ]me-¡mSv: A«-¸mSn AKfn Agali P.O., Attappady e`n¨ Cu {KÙ-¯nsâ aq- ¶mw ]Xn¸v. thZhnZymÀ-°n- D¯-a-{K-Ùw. CXn-p Xpeyw CXp-am-{Xw. tIm¬{^³kv F_- t - k À {_Z- d ¬ k`- Palakkad-678581, Kerala IÄ¡pw {]kw-K-IÀ¡pw Hcp- t]Pv 144; hne 50 bp.-F.-C.: {_Z-d¬ Akw-»n- bn kphn-ti-j-I³ tPmjn Mob. 9961446606 t]mse {]tbm-P--I-cw. c­p -{K-Ù-§Ä¡pw-IqSn 100 I- f psS "kntÌgv k v tIm¬- tXmakv 2003 apX {]hÀ- k`-bv¡pÅ I¯p-IÄ Ab- t]Pv 198, hne 100 cq]. cq] (t]m-tÌ-P-S-¡w). {^³kv' HIvtSm-_À 9 in ¯n-¨v hcp¶p. t¡­ hnemkw: CS-b-ip-{iqj cmhnse 9 apX D¨¡p 1.30 ]pXnb hnemkw: k`m- ] - c n- ] m- e - - s ¯- ¡ p- d n- P.M. Abraham hsc jmÀPm bqWn-b³ NÀ- A. Abraham ¨pÅ ka-{Khpw AXn-a-tm-l- New Life Literature ¨n h¨p S-¶p. kphn. Nm­- Joshy Thomas (EVG) Nellippathy c- h p- a mb ]T- - { K- Ù w. k- Cherupuzha P.O. Kannur ¸nÅ ^nen-¸v, tIm«bw ^nen. Chemmarappalliyil Agali P.O., Attappady. `mtXr-Xz-¯np kw`-hn¨ - 670511 2:2 ASn-Øm--s¸-Sp¯n kphn- Nellippathy Palakkad- 678581 henb ]cm-Pb Imc-W-§Ä Phone:9961442059 tij ZqXv ÂIn.
 • 8. 8 2010 HIvtSm_À 14 J E E VA VA C H A N A M REGISTERED Reg. No. 2893/86/M7 JEEVA VACHANAM SATHYAM MINISTRIES THOTTABHAGOM P.O., Postal Reg. No. KL / TLA / 89 / 2009 -2011 Fortnightly THIRUVALLA-689 541, KERALA(S) INDIA Licence to post Wpp Licence No. Tele/Fax 0469-2619209, 2619005, 2619657 Mobile: 9447126182, 9446026182 KL / TLA/ WPP- 132/ 09-11 E-mail: office@truthintl.org Posted On 14th & 29 th every month at web site: www.truthintl.org RMS Thiruvalla “nsâ hNw Fsâ Imenv Zo]hpw Fsâ ]mXbv¡v {]Im-ihpw BIp¶p” (k¦oÀ¯w 119:105) Toll free # 1-800-425-1211 he- h o- i p¶ NneÀ ½psS IÄ ZoÀL-hÀj-§-fmbn ]q«n- w XoÀ¡m³ h¶m aXn ¯-IÀ¡m³ aÃ-·msc Ap- a²y- ¯ n Fgp- t ¶- ä n- c n- ¡ p- bn«n«v hoSp-I-fn IqSn-h-cp-¶- ktlm- Z cm F¶p ]d- b m- ³ h-Zn-¨p-Iq-Sm. ¶Xv B]-XvI-c-am-Wv. ChÀ h-cmWv. A¡m-cWw sIm­p ap¡v sIev ] p- ­ m- I p- ¶ Xp Imäpw tImfpw ssZh-k-`m- hfsc {]_-e-am-bn-s¡m-­n- ]e-scbpw he-bn hogv¯m³ Xs¶, ChÀs¡ms¡ tImþ- Ã-Xm-Wv. u-I-bn Bª-Sn-¡p-t¼m- cn-¡p¶ Hcp hmZ-¯n-sm-Sp- km[y-X-bp-­v. ImcWw C¡q- HmÀUn-t-j-pÅ "à kÀ«n- ssZh-n-tbm-K¯m `cn-¡- - Ä k`m-m-Y³ Biz-kn-¸n- hn CXm Ah-kcw hoWp «À ap³Im-e-§-fn hogv¯Â ^n-¡äv' sIm-Sp--¡p-¶Xp Ã-Xm- s¸-Sp¶ Øew- k-`-Isf sI- ¡p¶ ]mc- ¼ - c y- a mWv ap- In«n-bn-cn-¡p-¶p. ]pc I¯p- hoc-·m-cmbn dn¡mÀUv krjvSn- Wv. aäp NneÀ Ah-cn-t¸mÄ Wn-bn hogv¯mpÅ C¡q- s¡--¶pw Iq«mbn n¶n-«p-ÅXv. - t¼m- Ä hmg sh«m³ ku- ¨n-«p-Å-h-cm-Wv. sXfnª sh- GXp Ø-ew k`-bn-emsW¶v «-cpsS {ias¯ tIc-f-¯nse Cu henb ImgvN-¸mSv hnkva- Icyw I-s­--¯p-¶-h- sc-¡p- Åw Ie-¡m³ ChÀ A`y-k- à nÝ- b - a n- à m- ¯ - h - c m- W v . {]_p- ² amb Øew- k - ` - I Ä cn¨v aÃ-·m-cpsS IqsS-t¸m¡v dn¨v tI«n-«p-­v. AXp-t]m-em- w tSnbn-«p-Å-h-cp-am-Wv. ssZ- DuSmSn k-©cn-¡p¶ hoc-·mÀ. - ]pÑn¨p XÅpw F¶-Xnp c- s½ Ie¡shÅ- ¯ n sIm­psNs¶- ¯ n- ¡ pw F- {_Z-d¬ k`-IÄ¡v Wn-hn-Sn-t¸m-Ä kw`-hn-¨n-cn-¡p- ¶-Xv. tI-c-f-¯n-sebpw tem- ¶Xnp kwibw th-­. Ch- I- s a- ¼ m- S p- a pÅ {_Z- d ¬ cpsS sIWn-bn n¶pw HmSn- b-I-ep-¶Xv F{Xbpw ¶v. tI{µ I½n-äntbm? k`-I-fp-sSbpw ASn-Øm- X- Xz-§-fn- {][m--s¸-«-XmWv cmPm-hn-sbpw knwlm-k-- Ø- e w k`m kzm- X - { ´yw. s¯bpw hmgn-¡p-hm-pÅ ]p- CXns l-n-¡p-¶ coXn-bn- Xnb o¡-¯ns-Xnsc AÀ-  Ct¸m-gn-Xm tI{µ I½nän ¸W t_m[-apÅ hnizm-kn-I- cq-]s¸-Sp-¯m³ {ian-¡p-¶p. -- tUm. kn.hn. hS-h fpw Øew k`-Ifpw cwK¯p -½p-sS ]nXm-¡-·mÀ XymKw hcpw {]Xn-tj[w {]mtZ-inI sN-bvXv hmÀ-s¯--Sp¯ ]pXn- h-Pw kq£n-¨m ZpxJn-t¡- Cnbpw NneÀ Øew k` ­p ]£-an-Ã. Xe-¯n-em-hmw. F¶m k`- bnba th-t Zm- ] - t Z- i - § Ä ­n-h-cn-Ã. XÃn- ¯ - I À- ¯ v ssZh- a ¡sf {_Z- d ¬ k`- I Ä¡v Hcp I-fpsS Hcp kwL-S--cq-]o- Im-än ]d-¯m³ ]pXnb I- {_Z- d ¬ k`- I sf kwc- I®ocp IpSn- ¸ n- ¨ hÀ. Ch- slUv Hm^okpw {]kn- U - Icn¡p¶Xv hN--hn-cp-²-am-b- ½n-än-{]n-bÀ-¡v Gsd hymtam- £n-¡m³ Ct¸mÄ Hcp ]pXnb scms¡ tNÀ¶p Xs¶ thWw ­pw, sk{I- « - d n- b p- s am- s ¡ Xn- m Cu o¡- ¯ n- s - lw. tI{µ I½- n än- b psS Bh- i y- ½psS "tImÀ- U n- t - j ³' B¡mpw, Hcp B- Ø m- w Xnsc Poh-h-Nw ià-ambn {_Z-d¬ k`-IÄ Ct¸mÄ apt­m? Cu I½- n än- b psS cq]o-I-c-Ww. Ch-scms¡ Xe- krjvSn-¡m-p-apÅ o¡-¯nv {]Xn-I-cn-¡pw. F¶-Xnp c- tcn-Sp¶ sshj-ay-§-fn ]n¶m-¼pd e£y-§Ä F-s´m- ¸-¯p-s­-¦n ]ns¶ ½psS hfsc ]g- ¡ - a p- s ­-- ¦ nepw ­p- ] - £ - a n- à . ssZh- ¯ n ap-s¡ms¡ Bi-¦-bp-­v. s¡bmsW¶v ssZh- a - ¡ Ä kaq- l - ¯ np Xs¶ "à BßoI Adn- h p- Å Øew n¶pw HmÀUn-t-j-n-Ãm-¯- ap³]pw CXp-t]m-epÅ sshX- _e-ambn kwi-bn-t¡-­n-bn-cn- t]cm-bn-cn¡pw'. ]t£ kz´w k`- I Ä F¶pw Cu o¡- hÀ tImþ-HmÀ-Un-t-jp {ian- c-Wn-Isf ssZh-k` AXn-Po- ¡p-¶p. CXnsâ I½n-än-bn Øew- k - ` - I - f nse {]iv - - s a- ¯nv FXn-cm-bn-cn-¡ Xs¶ ¡p-¶Xv DÊn-bm-hnsâ [q]w hn-¨n-«p-ap-­v. F¶m Ie-¡- t]cp-h¨p I­n-«p-Åhcn ]e- - - ¦nepw XoÀ¯p Ign- ª n«v sN¿pw. ZoÀL-hÀ-j-§Ä mw hoi-enp Xpey-am-Ipw. sh-Å-¯n ao³ ]nSn-¡m³ cp- s Sbpw kz´w k`m- l m- f p- {_Z-d¬Im-cpsS sam¯w {]iv- Im¯p-kq-£n¨ ]mh-X XÃn- qqq Ipcp-S³ Bsb I­-Xp-t]mse NneÀ s]cp-am-dp-¶-Xn tJZw þ tPmk^v kn. amXyp, Ip¼-mSv 2500  A[nIw apJ-hne {_Z-d¬ tImþHmÀUn-t- A¦-amen k`m-{]-iv-¯n- j³ I½n- ä n- b psS ]n¶n t]Pp-IÄ... Unssa 1/4 sskkv 1800 cq] - j³ I½nän hnfn¨p tNÀ¯  BZyw apX Xs¶ apJy- {]hÀ¯n-¡p-¶hÀ¡v Zpcp--t±i- - BIÀj-Iamb - tbm-K-¯n ]c-ky-amb IÃp- a-{´n-bpsS Hm^o-kn n¶pw ap-ÅXmbn kwi-bn-¡p-¶Xmbn - - Izmfnän seXÀ ss_³UnwKv I-Sn. kt½-f--¯n-v, ap³]v k`-bv¡p--Iq-e-ambn ne-]m- Ip¼-mSv ]md-ta k-`mw-K- "Hcp apgw apt¶ Fdnªp' sSSp¸n¨ ktlm. tPmk^v amb ktlm-Z-c³ shfn-s¸-Sp-- k¹n-saâ v {]kn-²o-I-cn-¨Xv kn. amXyp kt½- f - ¯n ¯n. Ip¼- mSv Nntä- g ¯v kwLm-S-IÀ¡p Xs¶ ]pen- {]kw-Kn¨v kwL-mS-I-cpsS Zpc- IpSpw-_mw-K-amb bp-h ktlm- hm-em-bn. Cu tImþHmÀUn-t- t±is¯ ]c-ky-ambn hnaÀin- Z-c³ tIcf apJy-a-{´n-bpsS v temIsa-¼m-Sp-apÅ ss__nÄ ]WvUn-X- v X]m-en e`n-¡p-hm³ 100 cq] X]m j- ³ I½n- ä n- b psS k¹n- ¨p. kwLm-S-IÀ k¹n-sasâ Hm^o-kn sF.än. Xe-hmbn- saân {_Z- d ¬ k`bv ¡ v Cd¡n ap³IqÀ Pmayw tSp- {][m Øm-w hln-¡p-¶p. ·mÀ hN--]-T--¯n-p-]-bp-à-am-¡p¶ NmÀÖv A[nIw ÂtI-­-Xm-Wv. I-bm-bn-cp¶p F¶-t±lw ]d- Aaqey ]T ss__nÄ. _p¡p-sN-¿p-¶-hÀ M.O./D.D.; tI{µo-IrX `cWw D­m-¡m- Npcp¡w Nn- e - c psS hyàn v UmfÊv Xntbm-f-Pn-¡Â skan-m-cn-bn F¶ Sathyam Publications, Thiruvalla pÅ {ia-§Ä ad- o¡n-¡m- ªp. I½n-än-bn-d-¡nb eäÀ]m- XmXv]-cy-§Ä-¡p-th­n k`- ZoÀL-Imew thZimkv{X-Ú-m-bn-cp¶ t]cn Xmsg- Im-Wp¶ hnem-k¯n X]m- - Wn-¡p-¶p. Ipcp-S³ Bsb Un Xe-s¡«p Xs¶ ktµ- bn tI-{µ-`-cWw sIm­p-h- tUm. NmÄkv ssddn-bm hnc-Nn-Xam-bXv. -  aptJ-tbm; Axis Bank Xncp-hà I­-Xp-t]m-se-bmWv NneÀ lw krjvSn-¡p-¶-Xmbn At±- cp¶hsc At±lw ià-ambn v ^p«v tm«vkv, d^-d³kv, ]Z-§-fpsS {_m©nse kXyw ]»n-t¡-j³knsâ A/ Imcy-§Ä a-Ên-em-¡p-¶-Xv. lw ]dªp. tImþHmÀUn-t- FXnÀ¯p. AÀ°-§Ä, hni-Zo-I-c-W-§Ä, Ncn-{Xw... c 422010200001021 v thZm- ² ym- ] - I À¡pw thZ- h n- Z ymÀ°n- A¡u-­ntem ]W-aSbv¡m-hp-¶Xm-Wv. -- - jmÀPm {_Z-d¬ IÄ¡pw CS-bip-{iq-jbn- GÀs¸-«n-cn-¡p- - - ¶-hÀ¡pw km[m-c-W-¡mÀ¡pw {]tbm-P- v BZy-X-hW 2010 BKÌv 31v ap¼pw c­mw XhW HIvtSm-_À 30v ap¼pw AS- I¬h³j³ kam-]n¨p Icw. v nc-h[n Iaâdn Ipdn-¸p-IÄ {]o þ ]»n-t¡-j³ hne 1000 cq]; bvt¡-­Xm-Wv. - v IqSp-X tIm¸n-IÄ Hcpan¨v _p¡p -sN-¿p-¶-hÀ¡v {]tXyI Ingnhv e`n-¡p-¶- (X-h-W-I-fm-bn 500+500) Xm-Wv. jmÀPm: Cu hÀjs¯ jmÀ- 7þmw Xob-Xn hymgmgvN Bcw- apJy-k-tµ-i-§Ä Â-In. v {]kn-²o-I-cWw 2010 Unkw-_À 25 v IqSp-X hnh-c-§Ä¡v, Pm {_Z- d ¬ I¬h³- j ³ `n¨ I¬- h ³j³, shÅn, jmÀPm {_Z- d ¬ Akw- HIv t Sm- _ À 10 Rmb- d m- g v N in Znh-k-§-fnepw cm{Xn 8 »n IzbÀ {ipXn- a - [ p- c - a mb kaw--K fw ]cy- h - k m- n- ¨ p. apX 10 hsc- b pÅ ka- b - Km- i p- { iq- j ¡p tXrXzw bqWn- b ³ NÀ¨nÂh- ¨ mWv ¯pw S-¯-s¸-«p. kphn. Nm- I¬h³-j³ S-¯-s¸-«-Xv. ­- ¸ nÅ ^nen- ¸ v , tIm«- b w ÂIn. Printed, Published and Owned by C.V. Vadavana, Sathyam Publications, Tiruvalla, Printed at Sathyam Press. Published at Sathyam Publications, Tiruvalla, Editor: C.V. Vadavana.