Your SlideShare is downloading. ×
Youth Bank - new presentation
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Youth Bank - new presentation

513
views

Published on

Published in: Economy & Finance, Business

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
513
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1.
 • 2.
 • 3. Եվրասիա համագործակցության հիմնադրամիԵրիտասարդական բանկ եվ Եվրոպածրագրի շրջանակներումԵվրոպական երիտասարդական արժեքներին նվիրված դրամաշնորհային ծրագրի հայտարարություն
 • 4. Կրթություն և ուսուցում.
  Այսուղղությունընախատեսում է ներկաիրավիճակումշուկայականպահանջներինհամապատասխանմասնագիտականկրթությանապահովմաննուղղվածնախաձեռնություններ, որոնցնպատակն է աշխատանքիժամանակակիցպահանջներինհամապատասխանհմտություններիզարգացումերիտասարդներիմոտ։
 • 5. Զբաղվածություն և ձեռներեցություն.
  Այսուղղությունըաջակցումէ այնպիսիծրագրերիիրականացմանը, որոնցնպատակն է կարիերայիխորհրդատվություն, աշխատանքառաջարկողների և փնտրողներիմիջևկապիհաստատում, ձեռներեցությանխթանում, ֆինանսականաղբյուրներիմասինտեղեկատվությանտարածում, աշխատանքիշուկայումհատուկկարիքներինհամապատասխաննպատակայինուսուցմանկազմակերպում և աշխատանքիառաջարկություններիմասինտեղեկատվությանապահովում և այլն։
 • 6. Առողջապրելակերպ.
  Ուղղությունըենթադրում է երիտասարդներիշրջանումռիսկիգործոններկայացնողբացասականապրելակերպի և վնասակարսովորություններիկանխարգելում: Այնենթադրում է նաևերիտասարդներիֆիզիկական, մտավոր և հոգեկանառողջությանպահպանմանխնդիրներիլուծումը։
 • 7. Ակտիվմասնակցություն և կամավորականգործունեություն.
  Ենթադրում էիրականացնելծրագրեր, որոնքլսելիկդարձնեներիտասարդներիձայնը՝ հիմնականորոշումներիընդունման և քաղաքականություններձևավորելուկամբարելավելուգործընթացներում, երիտասարդներիդերըժողովրդավարականգործընթացներումմեծացնելու և բազմազանությունապահովելուհամար: Երիտասարդներըկարողենկիրառելտեղեկատվականտարբերտեխնոլոգիաներ (սոցիալականցանցեր), իրագործելհատուկակցիաներ և միջոցառումներ, ինչպեսնաևներգրավվելհասարակականկազմակերպություններիկողմիցիրականացվողտարբերծրագրերում։ Կամավորականգործունեությունըկարող է ընդգրկելտարաբնույթկարիքներինուղղվածնպատակայինխմբակայինգործունեություն, որիարդյունքներնօրինակենծառայումհասարակությանայլխմբերի՝ բարեգործական և կամավորությանփորձըխթանելուհամար։
 • 8. Սոցիալականներգրավվածություն.
  Ուղղությունըենթադրում է երիտասարդներիտեղեկացվածությունիրենցիրավունքներիմասին, նրանցկողմիցհասարակությանսոցիալ-տնտեսականտարբերխմբերիպատկանող և տարբերհնարավորություններունեցողերիտասարդներիկարիքներիընբռնում, հավասարությանուներգրավվածությանապահովում, նախախնամությունների և վերամբարձվարվելակերպիբացառմաննու “հավասարհնարավորություններբալորիհամար” մոտեցմանապահովում։
 • 9. Ստեղծագործականմտեծելակերպ և մշակութայինակտիվություն.
  Ուղղությունըհաստատում է այնպիսիհմտություններիկարևորությունը, ինչպիսիքեն՝ ծանոթությունթվայինտեխնոլոգիաները, նորագույնմեթոդներըսովորելուիմացություն և կիրառում, նախաձեռնող և ձեռներեցայինմտքի և գործելակերպիխթանում և մշակութայինբազմազանգործունեություն։
 • 10. Երիտասարդները և աշխարհը.
  Այսուղղությունըենթադրում է այնպիսիծրագրերիիրականացում, ինչպիսիքեն՝ ներկայիսհամաշխարհայինգործընթացներիիմացություն և մասնակցություն, ինչպեսօրինակ՝ մարդուիրավունքներիպաշտպանություն, երկրիէկոլոգիականգլոբալխնդիրներիիրազեկվածություն և լուծումտեղականմակարդակներում, “Կանաչ” մոտեցմաննուղղվածգործողությունների, համայնքայինկայունզարգացման և այլծրագրերիիրականացումերիտասարդներիկողմից:
 • 11. Հայտերիընդունմանգործընթացը
  Ծրագրին կարող են դիմել ինչպես գրանցված կազմակերպություն ներկայացնող երիտասարդներ, այնպես էլ չգրանցված երիտասարդական խմբեր։
  Դիմումի ձևեր կարող եք ձեռք բերել էլեկտրոնային կամ տպագիր՝Ձեր համայնքում գործող Երիտասարդական բանկից, ինչպես նաև Երիտասարդական բանկ ծրագրի www.youthbank.am կայքից:
  Ծրագրերի բյուջեն չպետք է գերազանցի 300000 դրամը:
  Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետն է ս.թ. Հունիսի 30-ը:
 • 12. Հավելյալ տեղեկությունների համար կարող եք դիմել`
  Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամ`
  Գայանե Մկրտչյանին`
  gmkrtchyan@epfound.am, 010 586095 /207/
  Արթուր Ղազարյանին`
  aghazaryan@epfound.am, 010 586095 /206/
  www.epfound.am
  www.youthbank.am