พจนานุกรมข้อมูล - การป้องกันการตายของมารดา ทารกแรกเกิดและเด็ก และการให้ความช่วยเหลือระยะ

571 views
437 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
571
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

พจนานุกรมข้อมูล - การป้องกันการตายของมารดา ทารกแรกเกิดและเด็ก และการให้ความช่วยเหลือระยะ

 1. 1. การป้องกันการตายของมารดา ทารกแรกเกิดและเด็ก และการให้ความ ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
 2. 2. ตารางสถิติข้อมูล 1/8 การป้องกันการตายของมารดา ทารกแรกเกิดและเด็ก และการให้ความช่วยเหลือระยะแรกเริ่มชื่อข้อมูล/สถิติ การเกิดมีชีพ จาแนกตามกลุ่มอายุมารดา และนาหนักเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2549 – 2553ขอบเขต -ความหมายและความสาคัญวัตถุประสงค์/ เพื่อศึกษาการเกิดมีชีพ จาแนกตามกลุ่มอายุมารดา และนาหนักเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2549 –ความหมาย 2553หน่วยวัด ร้อยละหน่วยงาน สานักปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุขจัดเก็บหน่วยงาน สานักสถิติพยากรณ์ สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการรับผิดชอบ / สื่อสาร ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชัน 2 ถนนเผยแพร่ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร. 0 2141 7498 โทรสาร 0 2143 8132 E-mail: binfopub@nso.go.th http://www.nso.go.th
 3. 3. ปีที่เริ่มจัดเก็บ -ปีทจัดเก็บล่าสุด ี่ 2553ความถี่ในการ -จัดเก็บข้อมูลระดับพื้นทีใน ่ ระดับประเทศการจัดเก็บข้อมูลการเข้าถึงข้อมูล 1. สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการเผยแพร่ http://www.nso.go.th 2. เว็บไซต์ http://www.thaifamily.in.thนัยยะสาคัญ -เกี่ยวกับครอบครัว
 4. 4. รายละเอียดสถิติ ตารางสถิติข้อมูล 2/8 การป้องกันการตายของมารดา ทารกแรกเกิดและเด็ก และการให้ความช่วยเหลือระยะแรกเริ่มชื่อข้อมูล/สถิติ สถิติการเกิดมีชีพ ตาย ทารกตาย และมารดาตาย พ.ศ. 2548 – 2552ขอบเขตความหมาย -และความสาคัญ
 5. 5. วัตถุประสงค์/ เพื่อศึกษาสถิติการเกิดมีชีพ ตาย ทารกตาย และมารดาตาย พ.ศ. 2548 – 2552ความหมายหน่วยวัด ร้อยละหน่วยงานจัดเก็บ สานักปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุขหน่วยงานรับผิดชอบ / สานักสถิติพยากรณ์ สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและเผยแพร่ การสื่อสาร ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชัน 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร. 0 2141 7498 โทรสาร 0 2143 8132 E-mail: binfopub@nso.go.th http://www.nso.go.thปีที่เริ่มจัดเก็บ -ปีทจัดเก็บล่าสุด ี่ 2553ความถี่ในการจัดเก็บ -ข้อมูลระดับพื้นทีในการ ่ ระดับประเทศจัดเก็บข้อมูลการเข้าถึงข้อมูลและ 1. สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการเผยแพร่ http://www.nso.go.th 2. เว็บไซต์ http://www.thaifamily.in.thนัยยะสาคัญเกี่ยวกับ -ครอบครัว
 6. 6. รายละเอียดสถิติ
 7. 7. ตารางสถิติข้อมูล 3/8 การป้องกันการตายของมารดา ทารกแรกเกิดและเด็ก และการให้ความช่วยเหลือระยะแรกเริ่มชื่อข้อมูล/สถิติ อัตราส่วนการตายของมารดา พ.ศ. 2533 – 2553ขอบเขต -ความหมายและความสาคัญวัตถุประสงค์/ เพื่อศึกษาอัตราส่วนการตายของมารดาความหมายหน่วยวัด ร้อยละหน่วยงานจัดเก็บ สานักส่งเสริมสุขภาพและสานักนโยบายยุทธศาสตร์ รายงานทะเบียนราษฎร์หน่วยงาน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบ / เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000เผยแพร่ โทร 0-2590-4000 http://www.anamai.moph.go.thปีที่เริ่มจัดเก็บ -ปีทจัดเก็บล่าสุด ี่ 2553ความถี่ในการ -จัดเก็บข้อมูลระดับพื้นทีในการ - ่จัดเก็บข้อมูลการเข้าถึงข้อมูล 1. กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขและการเผยแพร่ เว็บไซต์ http://www.anamai.moph.go.th 2. เว็บไซต์ http://www.thaifamily.in.th
 8. 8. นัยยะสาคัญ อัตราส่วนการตายมารดาลดลงจาก 660 ต่อแสนการเกิดชีพ ในพ.ศ. 2494 เป็น 170 และเกี่ยวกับครอบครัว 50 ต่อแสนการเกิดชีพ ในพ.ศ. 2516 และพ.ศ. 2527 ตามลาดับ ในช่วงพ.ศ. 2534 – 2536 จะอยู่ในช่วง 36-24 ต่อแสนการเกิดชีพรายละเอียดสถิติ
 9. 9. ตารางสถิติข้อมูล 4/8 การป้องกันการตายของมารดา ทารกแรกเกิดและเด็ก และการให้ความช่วยเหลือระยะแรกเริ่มชื่อข้อมูล/ อัตราส่วนการตายของมารดาในภาพรวม 5 จังหวัดชายแดนในภาคใต้ 2546-2554สถิติขอบเขต -ความหมายและความสาคัญวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาอัตราส่วนการตายของมารดาในภาพรวม 5 จังหวัดชายแดนในภาคใต้/ความหมายหน่วยวัด ร้อยละหน่วยงาน รายงานเฝ้าระวัง ศูนย์อนามัยที่ 12จัดเก็บหน่วยงาน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบ / เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000เผยแพร่ โทร 0-2590-4000 http://www.anamai.moph.go.thปีที่เริ่มจัดเก็บ -
 10. 10. ปีที่จัดเก็บ 2554ล่าสุดความถี่ใน -การจัดเก็บข้อมูลระดับพื้นที่ใน -การจัดเก็บข้อมูลการเข้าถึง 1. กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขข้อมูลและ เว็บไซต์ http://www.anamai.moph.go.thการเผยแพร่ 2. เว็บไซต์ http://www.thaifamily.in.thนัยยะสาคัญ ในปี 2546 -2554 อัตราส่วนการตายของมารดาอยู่ในช่วง 36-50 ต่อแสนการเกิดมีชีพ อัตาราเกี่ยวกับ ส่วนขึนๆลงๆ ไม่แตกต่างกันมากนักในแต่ละปี ยกเว้นในงบประมาณ 2553 ที่อัตราส่วนการตายครอบครัว ของมารดาสูงกว่าทุกปีที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัด ทังอัตราส่วนการตายของมาดาในภาพรวมทัง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังคงสูงกว่าเป้าหมายระดับประเทศกว่า 2 เท่ารายละเอียดสถิติ
 11. 11. ตารางสถิติข้อมูล 5/8 การป้องกันการตายของมารดา ทารกแรกเกิดและเด็ก และการให้ความช่วยเหลือระยะแรกเริ่มชื่อข้อมูล/สถิติ อัตราการตายมารดาของประเทศไทยขอบเขต -ความหมายและความสาคัญวัตถุประสงค์/ เพื่อศึกษาอัตราการตายมารดาของประเทศไทยความหมายหน่วยวัด ร้อยละหน่วยงานจัดเก็บ สานักส่งเสริมสุขภาพส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพทุกกลุ่มวัยหน่วยงาน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบ / เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000เผยแพร่ โทร 0-2590-4000 http://www.anamai.moph.go.thปีที่เริ่มจัดเก็บ -ปีทจัดเก็บล่าสุด ี่ 2552
 12. 12. ความถี่ในการ -จัดเก็บข้อมูลระดับพื้นทีในการ ่ ระดับประเทศจัดเก็บข้อมูลการเข้าถึงข้อมูล 1. กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข http://www.anamai.moph.go.thและการเผยแพร่ 2. เว็บไซต์ http://www.thaifamily.in.thนัยยะสาคัญ อัตราการตายของมารดามีจานวนการตายที่ลดลงเกี่ยวกับครอบครัวรายละเอียดสถิติ
 13. 13. ตารางสถิติข้อมูล 6/8 การป้องกันการตายของมารดา ทารกแรกเกิด และเด็ก และการให้ความช่วยเหลือระยะแรกเริ่มชื่อข้อมูล/สถิติ จานวนบุตรเกิดรอดเฉลี่ยของหญิงเคยสมรสอายุ15-49 ปี จาแนกตามเขตการปกครอง และภาคขอบเขตความหมาย การทาสามะโนประชากรและเคหะ จึงเป็นเสมือนการฉายภาพนิ่ งของประชากรและและความสาคัญ เคหะของประเทศไทยในขณะเวลาหนึ่ง เพื่อแสดงให้เห็นจานวน และลักษณะต่าง ๆ ของประชากรตามที่อยู่จริงในประเทศไทยและที่อยู่อาศัยจริงของประชากร ณ วันสา มะโนวัตถุประสงค์/ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพืนฐานประชากรตามที่อยู่จริง และที่อยู่อาศัย เช่นความหมาย เพศ อายุ ศาสนา สัญชาติ การศึกษา สถานภาพสมรส การทางาน และประเภทที่อยู่ อาศัยหน่วยวัด ร้อยละหน่วยงานจัดเก็บ กลุ่มสถิติประชากร สานักสถิติสังคม สานักงานสถิติแห่งชาติหน่วยงานรับผิดชอบ สานักสถิติพยากรณ์ สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ/ เผยแพร่ สื่อสารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชัน 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 14. 14. โทร. 0 2141 7498 โทรสาร 0 2143 8132 E-mail: binfopub@nso.go.th http://www.nso.go.thปีที่เริ่มจัดเก็บ 2452ปีทจัดเก็บล่าสุด ี่ 2553ความถี่ในการจัดเก็บ ส ามะโนประชากรขึนเป็ นครังแรกเมื่อ พ.ศ. 2452 และต่อมาใน พ.ศ. 2462 2472ข้อมูล 2480 และ 2490 ซึ่งทัง 5 ครังนีจัดทาโดยกระทรวงมหาดไทย (เรียกว่าสามะโนครัว ) สานักงานสถิติแห่งชาติได้ดาเนินการจัดทาสามะโนประชากรตังแต่ พ.ศ. 2503 ตาม พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2495 และได้จัดทาสามะโนทุกระยะ 10 ปี (2513 2523 2533 และ 2543)ระดับพื้นทีในการ ่ ระดับประเทศจัดเก็บข้อมูลการเข้าถึงข้อมูลและ 1. สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการเผยแพร่ http://www.nso.go.th 2. เว็บไซต์ http://www.thaifamily.in.thนัยยะสาคัญเกี่ยวกับ ภาวะเจริญพันธุ์ของหญิงเคยสมรส อายุ 15-49 ปี พบว่าหญิง 1 คน มีบุตรเกิดรอดครอบครัว เฉลี่ย 1.51 คน ซึ่งลดลงจากปี 2543 ใน เขตเทศบาลมีจานวนบุตร ฯ เฉลี่ยต่ากว่านอก เขตเทศบาล ในระดับภาคพบว่า ภาคใต้มีจานวนบุตรฯ เฉลี่ยสูงสุดและใกล้เคียงกับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วน กรุงเทพมหานครมีจานวนบุตรฯ เฉลี่ยต่าสุด
 15. 15. รายละเอียดสถิติ ตารางสถิติข้อมูล 7/8 การป้องกันการตายของมารดา ทารกแรกเกิดและเด็ก และการให้ความช่วยเหลือระยะแรกเริ่มชื่อข้อมูล/สถิติ มารดาวัยรุ่นไทยที่คลอดบุตร ปี พ.ศ. 2549-2553ขอบเขตความหมาย -และความสาคัญ
 16. 16. วัตถุประสงค์/ เพื่อทราบจานวนของมารดาวัยรุ่นไทยที่คลอดบุตรความหมายหน่วยวัด ร้อยละหน่วยงานจัดเก็บ สานักบริหารงานทะเบียน กรมการปกครองหน่วยงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุษย์รับผิดชอบ / เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร 10100เผยแพร่ โทร 02-659-6399 http://www.m-society.go.thปีที่เริ่มจัดเก็บ -ปีทจัดเก็บล่าสุด ี่ 2553ความถี่ในการ -จัดเก็บข้อมูลระดับพื้นทีในการ ่ -จัดเก็บข้อมูลการเข้าถึงข้อมูลและ 1. กระทรวงพัฒนาสังและความมั่นคงของมนุษย์การเผยแพร่ เว็บไซต์ http://www.m-society.go.th 2. เว็บไซต์ http://www.thaifamily.in.thนัยยะสาคัญเกี่ยวกับ ในการคลอดบุตรของมารดาทุกอายุ มีจานวนที่ลดลงในทุกปี แต่มารดาที่มีอายุต่ากว่าครอบครัว 15 ปี นันกลับมีจานวนเพิ่มขึนในทุกปี
 17. 17. รายละเอียดสถิติ
 18. 18. ตารางสถิติข้อมูล 8/8 การป้องกันการตายของมารดา ทารกแรกเกิดและเด็ก และการให้ความช่วยเหลือระยะแรกเริ่มชื่อข้อมูล/สถิติ การคลอดบุตรของมารดาวัยรุ่น ประเทศไทย พ.ศ. 2553ขอบเขตความหมาย -และความสาคัญวัตถุประสงค์/ เพือทราบจานวนสัดส่วนการคลอดบุตรของมารดาวัยรุ่น ่ความหมายหน่วยวัด ร้อยละหน่วยงานจัดเก็บ สานักบริหารงานทะเบียน กรมการปกครองหน่วยงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุษย์รับผิดชอบ / เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร 10100เผยแพร่ โทร 02-659-6399 http://www.m-society.go.thปีที่เริ่มจัดเก็บ -ปีทจัดเก็บล่าสุด ี่ 2553ความถี่ในการ -จัดเก็บข้อมูลระดับพื้นทีในการ ่ -จัดเก็บข้อมูลการเข้าถึงข้อมูล 1. กระทรวงพัฒนาสังและความมั่นคงของมนุษย์และการเผยแพร่ เว็บไซต์ http://www.m-society.go.th 2. เว็บไซต์ http://www.thaifamily.in.th
 19. 19. นัยยะสาคัญ การคลอดบุตรของมารดาวัยรุ่นซึ่งกลุ่มที่มีสัดส่วนในการคลอดบุตรมากที่สุดคือ กลุ่มเกี่ยวกับครอบครัว อายุ 16-17 ปี และกลุ่มที่มีสัดส่วนน้อยที่สุด คือกลุ่มที่มีอายุ 9-13 ปีรายละเอียดสถิติ

×