Interjam intro 091124

255 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
255
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Interjam intro 091124

 1. 1. www.sagax.hu IntegrIntegráált felderlt felderííttıı éés zavars zavaróó rendszerrendszer (INTERJAM)(INTERJAM) Dr.Dr. Eged BertalanEged Bertalan SagaxSagax CommunicationsCommunications LtdLtd., 1096 Budapest., 1096 Budapest HallerHaller u. 11u. 11--13. Hungary13. Hungary Analog- and digital hw Signal processing- and operating sw Equipment System
 2. 2. 2/23www.sagax.hu TartalomTartalom •• Technikai felderTechnikai felderííttééss éés elektronikai harcs elektronikai harc (2)(2) –– Doktrina elemekDoktrina elemek 11 –– MMőőveletiveleti öösszefsszefüüggggééseksek 11 •• Szoftver rSzoftver ráádidióó alapalapúú eszkeszköözzöökk (3)(3) –– Szoftver rSzoftver ráádidióós ks kéészszüülléékekkek 11 –– A szoftver rA szoftver ráádidióó technoltechnolóógia alapelvegia alapelve 11 –– Fizikai mFizikai mééret csret csöökkenkkenéés, ks, kéépesspesséégek ngek nöövekedvekedéésese 11 •• FelderFelderííttıı eszkeszköözbzbááziszis (4)(4) –– KeresKeresıı vevvevııkkéészszüülléékk 11 –– Monitoring vevMonitoring vevııkkéészszüülléékk 11 –– DemodulDemoduláátortor éés deks dekóóderder 11 –– TTáárolrolóó szerverszerver 11 •• Rendszer integrRendszer integráácicióó (11)(11) –– MobilizMobilizáálhatlhatóó kivitelkivitel 11 –– IntergrIntergrááltlt áállomllomáásoksok 11 –– VezVezéérlrlıı programokprogramok 11 –– KijelzKijelzéési ksi kéépesspesséégekgek 33 –– JelfelfedJelfelfedéési funkcionalitsi funkcionalitááss 22 –– NaplNaplóózzááss éés adtbs adtbááziszis 33 •• ÖÖsszefoglalsszefoglalááss (1)(1) (20)(20)
 3. 3. 3/23www.sagax.hu Technikai felderTechnikai felderííttééss éés elektronikai harc doktrina elemeks elektronikai harc doktrina elemek • A felderítés minden ország saját feladata NATO Allied Joint Publications AJP 3.6 • ISTAR képességekkel rendelkezı felajánlott csapatok NATO 2006 Force Proposals for Hungary (2006-2016), EL0583 • Képességalapú haderıfejlesztést kell megvalósítani, amely lehetıvé teszi a hatékony reagálást a biztonsági környezet változásaira. A hadfelszerelés fejlesztésének legfontosabb feladatai: …. – a technikai felderítıeszközök rendszerbe állítása. Magyar Köztársaság Nemzeti Katonai Stratégia 2009
 4. 4. 4/23www.sagax.hu SIGINTSIGINT--COMINTCOMINT--ESMESM--ECMECM--EWEW
 5. 5. 5/23www.sagax.hu RRáádidióóelektronikai eszkelektronikai eszkööz modellz modell Analog processing Digital processing Domain conversion A/D and D/A Software Defined Radio based implementation Conversion technology RF technology DSP technology IF Down Conversion Baseband Down Conversion Baseband Demodulation and Processing RF IF BB Traditional implementation GUI technology
 6. 6. 6/23www.sagax.hu SDR megvalSDR megvalóóssííttáási szinteksi szintek Digital signals Digital BB Digital IF Digital RF
 7. 7. 7/23www.sagax.hu MMééret csret csöökkenkkenééss –– kkéépesspesséég ng nöövekedvekedééss DCUDCU--314314 Max. 4Max. 4 analoganalog I/O channelsI/O channels 1 clock I/O channel1 clock I/O channel 80Msps/14bit sampling80Msps/14bit sampling 500MHz bandwidth500MHz bandwidth 80 bit front80 bit front--end busend bus XilinxXilinx VirtexVirtex II FPGAII FPGA 64bit/66MHz PCI interface64bit/66MHz PCI interface DRUDRU--330404 Max. 4Max. 4 analoganalog I/O channelsI/O channels 1 clock I/O channel1 clock I/O channel 80Msps/14bit sampling80Msps/14bit sampling 500MHz bandwidth500MHz bandwidth XilinxXilinx VirtexVirtex II FPGAII FPGA Max. 16 digital tunerMax. 16 digital tuner 64bit/66MHz PCI interface64bit/66MHz PCI interface
 8. 8. 8/23www.sagax.hu KeresKeresıı vevvevııkkéészszüülléékk ••40MHz instantaneous40MHz instantaneous bandwidthbandwidth ••1ms time resolution1ms time resolution ••1KHz frequency1KHz frequency resolutionresolution ••1200/3200 pixel1200/3200 pixel displaydisplay ••Full or partialFull or partial bandwidth processingbandwidth processing SRSSRS--3000 receiver3000 receiver
 9. 9. 9/23www.sagax.hu Monitoring vevMonitoring vevııkkéészszüülléékk ••IntegratedIntegrated fronfrontt--endend tunertuner ••2020--3000MHz VUHF3000MHz VUHF ••1.51.5--32MHz HF32MHz HF ••4400KHz IF bandwidth00KHz IF bandwidth ••AM/FM/SSB/ISBAM/FM/SSB/ISB demodulationdemodulation ••Hard disk recordingHard disk recording facilityfacility SRMSRM--3000 receiver3000 receiver
 10. 10. 10/23www.sagax.hu DemodulDemoduláátortor éés deks dekóóderder •Different signal input interfaces •Digital demodulators •Large number of signal decoding Advanced signal analysis functions •Powerful signal intelligence tools •Signal classification option SSDWDW--30003000 decoderdecoder
 11. 11. 11/23www.sagax.hu TTáárolrolóó/k/kéésleltetsleltetıı szerverszerver ••Compact design withCompact design with graphical usergraphical user interfaceinterface ••Up to 40MHz wideUp to 40MHz wide instantaneousinstantaneous realreal--time bandwidthtime bandwidth ••Analog or digitalAnalog or digital input and outputinput and output ••Up to 8TB storageUp to 8TB storage capacity in 4Ucapacity in 4U ••StandStand--alone oralone or network accessnetwork access SSSSSS--30003000 serverserver
 12. 12. 12/23www.sagax.hu KKöönnynnyőő jjáármrmőőves nagy mobilitves nagy mobilitáássúú teleptelepííttééss Elektronika a raktérben Kezelıfelület a kabinban
 13. 13. 13/23www.sagax.hu FelderFelderííttıı éés zavars zavaróó áállomllomááss
 14. 14. 14/23www.sagax.hu ÁÁllomllomáás protots prototíípusok (12U 19pusok (12U 19”” mmééretben)retben) Felderítı (ESM) állomás Zavaró (ECM) állomás 0.090.09--3000MHz3000MHz frekvenciafrekvencia tartomtartomáányny 2/4 f2/4 füüggetlen keresggetlen keresıı vevvevııkkéészszüülléékk 4/16/64 monitoring csatorna4/16/64 monitoring csatorna Helyi vagy tHelyi vagy táávoli rvoli röögzgzííttéési lehetsi lehetıısséégg IrIráánymnyméérréési ksi kéépesspesséégekkel bgekkel bııvvííthetthetıı Helyi vagy tHelyi vagy táávoli vezvoli vezéérlrléés lehets lehetıısséégege AdAdóó 110000--500MHz500MHz frekvenciafrekvencia tartomtartomáányny FolyamatosFolyamatos éés felels felelıı (responsive)(responsive) üüzemmzemmóódd 1100ms00ms vváálaszidejlaszidejőő akciakcióókkéépesspesséég (1ms opcig (1ms opcióó)) SzSzééles adaptles adaptáálhatlhatóó modulmoduláállóó jelkjelkíínnáálatlat 11000W ad000W adóó kimenkimenıı teljesteljesíítmtméényny AkkumulAkkumuláátorostoros üüzem cszem csöökkentett kkkentett kéépesspesséégekkelgekkel
 15. 15. 15/23www.sagax.hu 15 SpectrSpectrumum DisplayDisplay
 16. 16. 16/23www.sagax.hu 16 Spectogram DisplaySpectogram Display
 17. 17. 17/23www.sagax.hu DirectogramDirectogram DisplayDisplay
 18. 18. 18/23www.sagax.hu Level thresholdLevel threshold
 19. 19. 19/23www.sagax.hu Detected signalsDetected signals
 20. 20. 20/23www.sagax.hu Current signal log listCurrent signal log list
 21. 21. 21/23www.sagax.hu Signal history listSignal history list
 22. 22. 22/23www.sagax.hu Signal history listSignal history list
 23. 23. 23/23www.sagax.hu ÖÖsszefoglalsszefoglalóó •• FelderFelderííttéési feladatoksi feladatok •• Szoftver rSzoftver ráádidióó technoltechnolóógiagia •• Rendszer komponensekRendszer komponensek •• IntergrIntergráált rendszerlt rendszer 1842 Ipari ki1842 Ipari kiáállllííttááss 1844 V1844 Véédegylet a hazai ipar vdegylet a hazai ipar véédelmdelméébenben „ö„önnáállllóó áállamhoz nemzeti ipar kellllamhoz nemzeti ipar kell””
 24. 24. 24/23www.sagax.hu TeljsTeljsíítmtméényny öösszegzsszegzıı
 25. 25. 25/23www.sagax.hu EzEzüüststöözzéés hats hatáásasa

×