เนื้อเยื่อพืช

4,395
-1

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
4,395
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
84
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เนื้อเยื่อพืช

 1. 1. Plant tissue
 2. 2. plant tissue Meristem tissue - apical meristem 1st growth - intercalary meristem 1st growth - lateral meristem 2nd growth Permanent tissue - simple permanent tissue : parenchyma collenchyma, sclerenchyma, epidermis, cork - complex permanent tissue : phloem, xylem
 3. 3. เนื้อเยื่อพืช Plant Tissue
 4. 4. เซลลพืชตางจากเซลลสัตวอยางไร เซลลพืชมี chloroplast มี vacuole ใหญ อยูกลางเซลล มี cell wall
 5. 5. เนื้อเยื่อพืชแบงออกไดเปน 3 ระบบ ไดแก 1. Dermal tissue (เนื้อเยื่อบุผิว) 2. Vascular tissue (เนื้อเยื่อลําเลียง) 3. Ground tissue (เนื้อเยื่อพื้นฐาน)
 6. 6. Parenchyma : เปนเซลลที่ unspecialized มีผนังเซลลบาง และเปนเซลลที่มีหนาที่ตางๆในพืช Parenchyma
 7. 7. Collenchyma มีผนังหนากวา parenchyma และเปน สวนประกอบของเนื้อเยื่อพืชทั่วๆไปในสวนที่มีการเจริญเติบโต Collenchyma
 8. 8. Sclerenchyma เปนเซลลที่มีรูปรางเฉพาะและทํา หนาที่เปนโครงสรางใหพืชแข็งแรง มีผลังเซลลหนาขึ้น เปนสารพวก lignin อาจเปนเซลลที่ตายแลว ตัวอยางเชน fiber cells เปนเซลลที่ มีรูปรางยาว Sclereids (stone cell) มี รูปรางไมแนนอน ผนังเซลลหนามาก
 9. 9. Tracheids and Vessel Elements: Water Conducting Cells
 10. 10. Sieve-Tube Members: Food Conducting Cells
 11. 11. ราก พืชใบเลี้ยงคู พืชใบเลี้ยงเดี่ยว
 12. 12. รากของพืชใบเลี้ยงคู
 13. 13. รากของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
 14. 14. ลําตน พืชใบเลี้ยงคู พืชใบเลี้ยงเดี่ยว
 15. 15. ลําตนพืชใบเลี้ยงคู
 16. 16. ลําตนพืชใบ เลี้ยงเดี่ยว
 17. 17. ใบ
 18. 18. โครงสรางของใบ Photosynthesis เกิดขึ้นบริเวณ mesophyll tissue มีระบบทอลําเลียง Xylem, Phloem ผิวนอกของใบ epidermis เคลือบดวย wax เพื่อ ปองกันการสูญเสียน้ํา มีปากใบ (guard cells) เพื่อแลกเปลี่ยน gas
 19. 19. เนื้อเยื่อเจริญสวนปลายราก
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×