Itello Arsredovisning 2010

662 views
579 views

Published on

Engelsk resumé av svenska texter. Research, sammanställning och engelsk copywriting.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
662
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Itello Arsredovisning 2010

 1. 1. 10Årsredovisning
 2. 2. 2
 3. 3. InnehållItello i korthet 4Verksamhetsåret 2009/2010 5VD har ordet 6Effektiv administration av det långsiktiga sparandet 8Från försäljningsfokus till kostnads- och intäktsfokus 10Spartorgets drivkrafter och infrastruktur 12Branschen tjänar på gemensamma standarder 14”Itello en föregångare i att bygga partnerskap” 16Personriskförsäkringsgivare – föregångare i den uppbrutna värdekedjan 18Kort om Inca 20Ägarförhållanden och medarbetare 22Företagsledning och styrelse 23Förvaltningsberättelse 24Resultaträkning 25Balansräkning 26Kassaflödesanalys 28Tilläggsupplysningar 29Noter 30Revisionsberättelse 33The Nordic Market 34 3
 4. 4. OM ITELLO Itello i korthet Vår affärsidé är att utveckla och leve- produkter, men produkterna går att digitalisera och rera Inca – ett kostnadseffektiviserande vi ser en potential i att lösa dessa utmaningar på ett affärssystem för aktörer inom branschen strukturerat och standardiserat sätt. Itello erbjuder tre för det långsiktiga sparandet. Med Inca affärslösningar av Inca anpassade för olika områden inom administrationen av det långsiktiga sparandet: får pensions- och försäkringsbolag och fondförvaltare det it-stöd som behövs • Inca Avtalsadministration för att kunna möta marknadens krav och • Inca Fakturering och inbetalning förändringar. • Inca Utbetalning Itellos kunder verkar på en marknad som känneteck- Vår affärsmodell bygger på att vi hyr ut Inca till våra nas av ökande prispress och konkurrens, vilket gör kunder som betalar en årlig licensavgift för tillgång att kostnadseffektivitet och förbättrad konkurrenskraft till produkten och i denna ingår nya funktioner och hamnar i fokus för verksamhetsförbättringar. Inca är uppdateringar. För kunderna innebär det förutsägbara avsett för såväl stora etablerade banker och försäk- kostnader för ett affärssystem som ständigt utvecklas. ringsbolag som små nystartade bolag med fokus på Genom vår affärsmodell får kunderna tillgång till ny internettjänster. Oavsett distributionssätt kan Itello bidra funktionalitet för att möta förändringarna på marknaden till att effektivisera administrationen. utan att behöva ta hela utvecklingskostnaden själva. Itellos hemmamarknad är Sverige och övriga För Itello innebär affärsmodellen att intäkterna blir Norden. Ett flertal företag har redan valt Itello och Inca, förutsägbara och stabila och att vi även fortsättnings- bland andra Swedbank Försäkring, Nordnet Pensions- vis kan omsätta vårt kunnande till en standardiserad försäkring, Nordea Liv & Pension, Movestic och AMF. programvara, arbetsprocesser och tjänster. Företaget ägs av personer som är aktiva inom Genom Inca ger vi kunder möjlighet att agera i olika företaget vilket garanterar kontinuitet och engagemang delar av den värdekedja som levererar tjänster till slut- i arbetet med att göra våra kunder till vinnare på för- kund. Aktörerna på marknaden erbjuder en rad unika ändringens marknad.4
 5. 5. OM ITELLOVerksamhetsåret 2009/2010• Nettoomsättningen var under verksamhetsåret 110,3 • Itello fortsätter att rekrytera personer med specialist-miljoner kronor (83,3), en ökning med 32 %. och branschkunskap för att öka leveransförmågan.• Resultatet efter finansiella poster var 18,5 miljoner • Itello utnämns för andra året i rad till Gasell avkronor (4,7), en ökning med 294 %. Dagens Industri genom att visa stark tillväxt.• Itello genomför en omfattande migrering på över en • Deloitte Fast 50 rankar Itello bland de 50 mest snabb-miljon avtal av olika produkttyper. Migreringen utförs på växande it-företagen i Sverige.utsatt tid och till för branschen mycket låga kostnader. • Itellos undersökning om de svenska livbolagens• AMF, en av giganterna på livförsäkringsmarknaden, administrativa kostnader får stort genomslag i Dagenstecknar ett avtal med Itello avseende införandet av Inca Industri, SVT, TV4 och E24.som administrativt affärssystem. • Efter verksamhetsårets slut tecknar Itello ett avtal• Itello tilldelas Trippel-A för högsta kreditvärdighet av med ännu en ny kund. Brummer Life kommer att an-Soliditet. vända Inca som administrativt affärssystem från 2011. ”Itellos kunder verkar på en marknad som känneteck- nas av ökande prispress och konkurrens, vilket gör att kostnadseffektivitet och förbättrad konkurrenskraft hamnar i fokus för verksamhetsförbättringar.” 5
 6. 6. VD HAR ORDET Marknadens behov skapar Vi kan se tillbaka på ett år med god tillväxt. Vår expansion fortsätter och vi lägger stor kraft på att bygga ut vår organisation för att möta våra nuvarande och potentiella kunders förväntningar. Under året har vi slutfört förhandlingarna med AMF som genom affären ser fortsatta möjligheter att erbjuda sina kunder låga avgifter samtidigt som de får ett mycket effektivt affärssystem för administration. För vår del innebär det att vi återigen har bevisat att vi kan hantera komplexa produkter och mycket stora voly- mer från dominerande aktörer på marknaden. Under året har vi genomfört en av marknadens största till olika kunders behov. Det är en förutsättning för migreringar av försäkringsavtal till vårt system Inca. att Itello ska kunna fortsätta som ett framgångsrikt 1,3 miljoner försäkringsavtal har lyfts in i Inca. Projekt produktbolag. av den här typen inom pensions- och försäkrings- branschen är mycket komplexa. Långa avtalstider har ITELLO BLICKAR FRAMÅT skapat ett stort antal produktvarianter och ofta mycket Flera aktörer i andra länder är intresserade av hur stora volymer. Migrering av försäkringsavtal är en cen- Sverige har reformerat det allmänna pensionssyste- tral del av de utmaningar som våra kunder står inför met. I Norden genomför exempelvis Finland nu liknan- när systemparken ska moderniseras. Det räcker inte de förändringar. Det är något som skapar möjligheter bara med att nya avtal tas in i det nya affärssystemet. för Itello som genom sin erfarenhet och kunskap från Itello har fortsatt att utvecklas som produktbolag den svenska marknaden har ett unikt erbjudande som och licens- och supportintäkterna ökar. Våra kunder ingen av de lokala aktörerna kan konkurrera med. kan på så sätt minska sina egna it-insatser och istället fokusera på att utveckla sina affärsmodeller. Inca leve- rerar kontinuerligt nya funktionaliteter i två huvudre- leaser per år. Samma release går till alla kunder och överstämmer direkt eller över tiden med kundernas krav. Ett tydligt exempel på detta är hur Inca underlät- tar kundernas kommunikation med valcentraler och olika myndigheter. Med Inca får våra kunder ett system som täcker branschens behov. MARKNADEN VÄXER Vi har aldrig tidigare genomfört så många implemente- ringar hos kunder som vi gjort under året och det finns en stor efterfrågan hos befintliga kunder av att använ- da fler funktioner i Inca. Vi visar en ökad leveranska- pacitet och att bolaget har en struktur som håller för tillväxt. Nu bygger vi ut vår organisation för att svara upp mot förväntningarna från allt fler kunder. Under året har antalet anställda och konsulter knutna till Itello ökat, och vi var vid verksamhetsårets slut 95 medarbetare. Vi rekryterar såväl erfarna som unga akademiker. Erfarna medarbetare tillför bransch- och spetskompetens, medan vi genom de nyexamine- rade akademikerna får vi in ny kunskap och förmågan att snabbt ta till oss information som kan omsättas Hans von Knorring, VD.6
 7. 7. VD HAR ORDETnya möjligheter för Itello Sverige ligger dessutom långt framme i automati- Regeringen har lagt fram ett förslag om investe- sering av administrativa processer för pensions- och ringssparkonton (ISK), vilket kommer att påverka bran- försäkringsprodukter och Itello har varit en del av den schen och erbjuda nya affärsmöjligheter för de bolag utvecklingen. Vi ser ett ökat intresse från aktörer i som har sina affärsmodeller och affärssystem klara. De andra länder för vad Itello kan erbjuda i form av system grundläggande mekanismerna för att hantera den nya och tjänster. Svenska försäkringsbolag har även inlett sparformen finns redan i Inca. diskussioner kring hur vi kan stötta deras utlands- Till detta ska läggas att många av försäkringsbola- satsningar. gen har en systemstruktur som tekniskt ligger i slutkan- Behovet av att modernisera det stora antal system ten av sin livstid. Systemen är svåra att underhålla som administrerar pensionsförsäkring och fondavtal och det är svårt att få kompetens för att genomföra de ökar i branschen i sin helhet. Nya myndighetskrav, förändringar som behövs. I årsredovisningen visar vi bland annat Solvens II som införs 2012, bidrar till vår syn på det vi kallar förändringens marknad och hur efterfrågan på väl fungerande system. De kontinuer- avgörande det är för bolagen att skaffa sig en effektiv liga upphandlingar som genomförs av parterna på administration av det långsiktiga sparandet. arbetsmarknaden förutsätter också moderna och väl Vi ser en stor potential och en spännande framtid fungerande affärssystem. för Itello. ”Nu bygger vi ut vår organisation för ”Vi ser ett ökat intresse från aktörer i att svara upp mot förväntningarna andra länder för vad Itello kan erbjuda från allt fler kunder.” i form av system och tjänster.” 7
 8. 8. ITELLOS MARKNAD Effektiv administration av det långsiktiga sparandet Förutsättningarna för det långsiktiga sparandet är under ständig förändring. Det stäl- ler krav på banker och försäkringsbolag att anpassa såväl produktion och distribution som administration. Aktörerna måste minska sina kostnader, oavsett vilken roll de har i värdekedjan. Itello kan erbjuda ett modernt affärssystem för effektiv administra- tion av produkter och tjänster för det långsiktiga sparandet. Bara i sverige omsätter den del av marknaden som Itello vänder sig till ca 2 miljarder kronor varje år. Det finns med andra ord en stor potential för Itellos dock fortsättningsvis bör vara kundunikt och särskil- erbjudande på den svenska marknaden. Längre fram i jande är mötet med och erbjudandet till kunderna. årsredovisningen (se sid 34–36) beskrivs den nordiska I Sverige har marknaden för nysparande vuxit från marknaden och vilka likheter och skillnader vi ser på 25 miljarder kronor 1990 till 205 miljarder kronor 2009. dessa marknader. Kapitalet inom begreppet ”det långsiktiga sparandet” För att definiera vår marknad har vi på Itello utgått var 2009 hela 2 245,2 miljarder kronor (se graf sid 9). ifrån människors pensionssparande – ett sparande de har för att kunna förverkliga sig själva när de blir pensi- ÖKAD pRIspREss OCh KONKURRENs onärer. Vi har sett att de aktörer som vill erbjuda denna Förutsättningarna för marknadens aktörer är under typ av spar- och trygghetsprodukter till sina kunder har konstant förändring. Demografiska faktorer, avregle- likartade affärsutmaningar. Bland annat handlar det om ringar, nya lagkrav och nya aktörer med nya affärsmo- produkter som till sin karaktär passar bra att digitali- deller leder till en alltmer uppbruten värdekedja. Tiden sera, och vi ser en potential i att lösa dessa utmaningar är förbi då det lönade sig att göra allt i egen regi, vilket på ett strukturerat och standardiserat sätt. Det som utmanar de etablerade aktörerna. Man kan med fog säga att Itellos kunder verkar i en marknad som känne- tecknas av ökande prispress och konkurrens, vilket gör att kostnadseffektivitet och förbättrad konkurrenskraft blir centrala faktorer. De etablerade aktörerna har under många år levt efter devisen att allt ska produceras internt – inte bara produkter och paketering av sparande och tryggande- produkter utan även det it-stöd som aktörerna anser sig behöva. I takt med att förändringarna ökar så har det visat sig både kostsamt och tidsödande att anpassa de gamla it-stöden till de nya förändringarna. Vi har undersökt kostnaderna för att administrera det långsiktiga sparandet och sett att dessa är närmare 7 miljarder kronor per år. Vi vill minska denna kostnad genom att erbjuda effektivare administration till mark- Administration Kapitalförvaltning Skadereglering Försäljningskostnader Livbolagens kostnader uppgick 2009 till ca 14,3 miljarder kronor per år varav 6,7 mdkr var administration. ”Vi har undersökt kostnaderna för att administrera det långsiktiga sparandet och sett att dessa är ”En marknad värd 2 miljarder kronor per år”. närmare 7 miljarder kronor per år.8
 9. 9. ITELLOS MARKNADnadens aktörer, oavsett vilken roll de har i värdekedjan. nande till en standardiserad programvara och standar- Itello har delat upp värdekedjan inom det långsiktiga diserade arbetsprocesser och tjänster, vilka kontinu-sparandet i tre roller, som har olika affärsutmaningar erligt vidareutvecklas i enlighet med den långsiktigaatt hantera: planeringen i Inca Product Roadmap.• Producenter (försäkringsgivare, sparinstitut) Itello har stor erfarenhet av marknaden för det• Distributörer (bankkontor, förmedlare, återförsäljare) långsiktiga sparandet. Till skillnad från konsultbolag• Administratörer (administrationsbolag, valcentraler, utvecklar vi vår produkt Inca efter en långsiktig plan, iförmedlare) samma höga takt som aktörernas krav på lösningar till ändrade marknadsförutsättningar och lagar. Vi arbetarVi har hittat processer som kan återanvändas mellan för att göra våra kunder till vinnare på förändringensde olika rollerna och där stora besparingar kan göras marknad.genom att man delar på utvecklingskostnaderna för attta fram dessa processer och underhålla dem. Vi haräven identifierat tre marknadssegment av det långsik-tiga sparande där de tre rollerna är verksamma: MÅNGA MODELLER• Breddmarknaden MEN sAMMA KOMpONENTER• Investerarmarknaden Bilindustrin har stått inför motsvarande utmaning.• Företagsmarknaden Biltillverkarnas bottenplattor används i bilmodeller i alla kundsegment exempelvis inom Volkswagenkoncernen där Skoda, Volkswagen, Audi och Porsche återanvän-Utifrån kundperspektivet har segmenten helt olika der komponenter. Värdekedjorna har integrerats bakåtkaraktär baserat på kundernas intresse, vilka kanaler för att minimera de kapitalintensiva aktiviteterna. Detbolagen når dem i, vilka intäkts- och kostnadsmodeller är logistikfirmorna som monterar ihop avgassystemende har samt i vilka värdenätverk de är verksamma. och ser till att de når bilbyggarna i rätt tid. Affärsmodel- Idag finns många aktörer inom alla tre roller och i lerna inom det långsiktiga sparandet kräver sammasamtliga segment. Utmanarna har naturligtvis valt att tänk som hos biltillverkarna. Genom återanvändningfokusera på områden där det finns störst förutsättning och optimalt utnyttjande av kompetenser, processer,för lönsamhet, och specialiserat sig på specifika roller system och samarbetspartners kommer aktörerna attoch delar av marknaden. Vi ser det som ett måste för kunna tillfredsställa och vårda valda kundsegmentmånga av dessa aktörer att ifrågasätta sina nuvarande genom prioriterade kanaler.affärsmodeller och sina roller i värdekedjan.ITELLOs AFFÄRsIDÉ Förändringens marknad – från försäkring till sparandeIdag använder många försäkringsbo-lag egen personal eller konsulter för Miljarder SEKatt bygga upp infrastruktur för admi- 225nistrationen av sina produkter. Värdetav bolagens tjänster förväntas öka 200som en direkt konsekvens av nedlagd 175tid och genom att man har prioriteraträtt i sina val av vad som ska göras. 150Vi är övertygade om att denna modell 125är förlegad. Förändringens marknad 100kräver en helt annan typ av aktör sompartner, och Itellos affärsidé bygger 75på två enkla principer: 50• Fokus på det vi har förutsättningaratt bli bra på. Det innebär fokus på 25försäkrings- och sparandemarknader- 0na, där vi är specialister på allt som 1996 2001 2006 2009 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2007 2008hör till dessa marknader, vilket göross till en mycket kompetent partnerför våra kunder. Övrig icke fondförsäkring IPS• En produktidé. Vi omsätter vårt kun- PPM Traditionell försäkring 9
 10. 10. DET LÅNGSIKTIGA SPARANDET Från försäljningsfokus till kostnads- och intäktsfokus Genom avregleringar som ökat konkur- En säljdriven organisation fokuserar gärna på det rensen, upphandlingar som pressat avgif- unika i det egna erbjudandet, vilket medfört att nya terna och hårdare bevakning har livbola- produktvarianter kontinuerligt utvecklats för att tillfreds- gens kostnader idag kommit i fokus. Det ställa säljkårens behov av nyheter att erbjuda sina kunder. Livförsäkringsbranschen har därför blivit ett är en ny värld för en bransch som tidigare verksamhetsområde med komplexa kundlösningar och haft en uttalad säljkultur och där försälj- provisionssystem, med egenutvecklade och kostnads- ningen varit viktigare än relationen mel- drivande administrativa affärssystem. lan bolagens kostnader och intäkter. LIVFÖRsÄKRINGsBOLAGENs KOsTNADER I de ömsesidiga livförsäkringsbolagen lever försäk- 2009 var de svenska livförsäkringsbolagens totala ringstagarna och livbolagen i ekonomisk symbios. När kostnader nära 14 miljarder kronor. Av dessa avsåg Alecta 2009 redovisade en vinst på 90 miljarder kronor 6,7 miljarder kronor administration av ca 40 miljoner var detta resultatet av avkastningen på Alectas pen- försäkringsavtal. Dessa kostnader fördelades mellan sionskapital som i formell mening tillhörde livbolaget de största aktörerna enligt tabellen nedan. Procent- men i praktiken var kundernas kapital. Rågången mel- siffran ovanför respektive bolags stapel representerar lan kundernas och bolagens vinster är med andra ord förändringen i kostnader jämfört med föregående år. inte glasklar vilket torde vara skälet till det vinstutdel- Livförsäkringsbolagens kostnader ningsförbud som åligger alla livförsäkringsbolag som 1 600 bedrivs efter ömsesidiga principer. Vinstutdelnings- -14 % 1 400 förbudet exkluderar de ömsesidiga livbolagen från börsnotering, och ”uppblåsta” intäkter gör att eventuella 1 200 kostnadsbesparingar ger marginella effekter på bola- 1 000 9% gens resultat. Dessa faktorer har utvecklat en bransch- 800 15 % -1 % kultur som har varit mer inriktad på försäljning, än på -10 % 600 -1 % relationen mellan bolagets kostnader och intäkter. -3 % Livförsäkringsbolagens utpräglade säljkultur har 400 45 % manifesterats bland annat i sättet att 200 -13 % 39 % 57 % 30 % 16 %32 % 25 % • sälja (provisionsbaserade säljare och försäkrings- 0 mäklare) KPA SPP Skandia Alecta Länsförsäkringar Folksam AMF SEB Trygg Swedbank Nordea Nordnet Movestic Danica Avanza Handelsbanken Liv • mäta marknadsandelar (värdet på nytecknade avtal) • beräkna provision (ackvisitionsvärden) • redovisa (anskaffnings- och administrationskostnader). Adm.kostnader Premier Netto (mkr) (mkr) (mkr) De traditionella livbolagen1 3 353 68 073 21 826 Avtalsbolagen2 2 506 39 000 8 202 Bankbolagen3 606 39 024 25 797 Utmanarna4 255 32 461 22 501 6 720 178 558 78 326 1 Folksam, Länsförsäkringar, SEB Trygg Liv och Skandia 2 Alecta, AMF, KPA och SPP 3 Handelsbanken Liv, Nordea Liv & Pension och Swedbank Försäkring 4 Avanza Pension, Danica, Movestic och Nordnet Pension10
 11. 11. DET LÅNGSIKTIGA SPARANDET De traditionella livbolagen1 och avtalsbolagen2 stodtillsammans för ca 88 procent av dessa kostnader,men också ungefär lika stor andel av antalet sparavtaloch förvaltat kapital. Bankbolagen3 och utmanarna4stod för ca 12 procent av kostnaderna, antalet avtaloch kapital, men en betydligt större andel av inbetaldapremier (40 procent) och nettoinflödet (62 procent).Under 2009 minskade de traditionella livbolagen ochavtalsbolagen sina kostnader med ca 7 procent (451miljoner kronor) medan bankbolagen och utmanarnaökade sina med nära 40 procent (244 miljoner kronor).INTÄKTsFOKUs GER EFFEKTTrenden de senaste fem åren visar att utmanarna ochbankbolagen står för en allt större andel av nettoinflö-det. Dessa har fördubblat sin andel mellan 2005 och2009 och huvudförklaringen är depåförsäkringarna.Av de traditionella livbolagen och avtalsbolagen ärdet bara SEB Trygg Liv och Skandia som kortsiktigthar förutsättningar att konkurrera inom detta segment,eftersom de övriga bolagen saknar depåverksamhet.Förändring av nettoinflöden av premier80 %70 %60 %50 %40 %30 %20 %10 %0% 2005 2006 2007 2008 2009 De traditionella livbolagen och avtalsbolagen Bankbolagen och utmanarna Idag har alltså pensionsmarknaden blivit en mass-marknad med betydligt lägre ackvisitionsvärden peravtal. Majoriteten av de traditionella livbolagen är intelängre är ömsesidiga, bevakningen av de finansiellabolagen har intensifierats både av media och frånmyndigheternas sida, och nya typer av aktörer ochgruppföreträdare sätter press på livbolagens avgifter.Detta har medfört att livbolagens kostnader har kommiti fokus på ett helt annat sätt än tidigare. Det är motdenna bakgrund och vision om framtiden man ska seItellos erbjudande för sparande, pension och försäk-ring. Inca är ett affärssystem för de flesta aktörerna påmarknaden för det långsiktiga sparandet. Läs mer omhur Inca kan minska de administrativa kostnaderna påsidan 20. ”Inca är ett affärssystem för de flesta aktörerna på marknaden för det långsiktiga sparandet” 11
 12. 12. DET LÅNGSIKTIGA SPARANDET spartorgets drivkrafter och infrastruktur Avregleringen av den svenska finans- praktiken som skatteavdrag till höginkomsttagare under marknaden har skapat nya förutsättning- den period då marginalskatten var mycket hög. ar för banker och försäkringsbolag. Nya produkter, branschglidning och förändra- BRANsChGLIDNINGEN de roller för producent och distributör har Under 1980-talet inleddes en avreglering av den svenska finansmarknaden och Sverige upplevde en förändrat hela sparområdet. på dagens tjugoårsperiod med nästan oavbruten börsuppgång. spartorg handlar det om hur produkterna Under 1970-talet var den genomsnittliga årsavkast- förpackas och distribueras. ningen på Stockholmsbörsen knappt 3 procent medan motsvarande siffra för 1980-talet var nära 30 procent. Traditionellt banksparande kan delas upp i tre olika Lägre marginalskatter och börsrallyt medförde att sparformer – bankkonto, fondsparande och värde- fokus vid försäljning av pensionsförsäkringar flyttades papper. Trots att det är banker som historiskt sett har från trygghet och skatteavdrag mot ”garanterad” ränta erbjudit dessa är varje sparform starkt förknippad med och avkastningsmöjligheter. sin egen legala struktur, sin egen kultur, sitt eget språk, Med fondförsäkring fick den svenska sparandemark- sina egna administrativa rutiner och intressefören- naden 1990 en ny legal och skattemässig variant av det ingar. Varje produktområde har levt i sitt eget ”rör” och traditionella fondsparandet. Som pensionsförsäkring kunderna har fått kontoutdrag från respektive produkt- kunde man nu genom att fondspara skjuta upp inkomst- bolag – kontobesked från banken, fondkontobesked beskattningen, och som kapitalförsäkring kunde man från fondbolaget, och depåkontobesked från värdepap- erhålla arvs- och gåvomässiga skattefördelar. persbolaget. Avregleringen av den svenska finans- Med fondförsäkring kom livförsäkringsbolagen in marknaden, som tog sin början på 1980-talet, startade som utmanare på den sparandemarknad som tidigare en process som dramatiskt har förändrat bilden av var förbehållen bankerna. Gentemot bankerna stod sparandeområdet, även om marknaden fortfarande dessa livbolag för en helt annan affärskultur. styrs av gamla invanda föreställningar och strukturer. Introduktionen av Individuellt Pensionssparande (IPS) 1994 var ytterligare ett steg i branschglidningen pENsIONs- OCh FÖRsÄKRINGsspARANDE mellan bank och försäkring. Genom IPS blev det Innan avregleringen var försäkringssparandet på de möjligt att spara i de traditionella sparformerna med finansiella marknaderna synonymt med avdragsgillt samma avdragsmöjligheter som för pensionsförsäk- pensionssparande, d.v.s. uppskjuten lön. Det var natur- ring. Som namnet antyder är IPS en sparform med ligt att detta frivilliga ”skattesubventionerade” sparande individuellt ägande, men med ett antal egenskaper var förbehållet försäkringsformen eftersom pension hämtade från försäkringsvärlden, som exempelvis bygger på försäkringstanken. beskattning, förmånstagarförordnande, utbetalningar Ålderspensionssparandet i de traditionella försäk- och avtalsform. ringsprodukterna kombinerades normalt med premie- År 2000 ändrades Försäkringsrörelselagen (FRL) befrielse för den händelse att försäkringstagaren p.g.a. och kravet på att traditionell försäkring (”icke fondför- inkomstbortfall vid sjukdom inte kunde betala pen- säkring”) skulle bedrivas utan vinstintresse slopades. sionsförsäkringspremien och med efterlevandeskydd Dessa ändringar möjliggjorde produktutveckling inom som trygghet för de anhöriga för den händelse att för- det traditionella livförsäkringssparandet, vilket nu tio år säkringstagaren avled innan han eller hon hade hunnit senare har resulterat i en mängd nya varianter av tra- spara ihop till ett försörjningskapital för ålderdomen. ditionell försäkring. Dessa försäkringar har olika nivåer Dessa traditionella pensionsförsäkringar var försäk- av marknadsrisker och garantiinslag samt olika typer av ringstekniskt mycket komplicerade avtal och såldes i placeringsalternativ, bland annat s.k. ”depåförsäkringar” .12
 13. 13. DET LÅNGSIKTIGA SPARANDET 1990 var det samlade konkurrensutsatta pensions- producentrollen och distributörsrollen så sammansvet-och försäkringssparandet ca 20 miljarder kronor i sade att ingen reflekterade över det. Idag konfronteraskonventionell traditionell försäkring. 2009 hade motsva- slutkunden på de finansiella marknaderna med sårande premievolym ökat till drygt 200 miljarder kronor många produkter och producenter att utvecklingen gårfördelat på ett antal olika produktområden enligt nedan. mot det som är normalt för de flesta andra branscher. Ingen skulle väl tänka tanken att behöva vända sig tillPremievolym 2009: 205 miljarder SEK Coca Cola eller Arla för att köpa deras produkter, utan det är en självklarhet att vända sig till en distributör som Ica eller Konsum. Fondförsäkring I framtiden kommer naturligtvis de gamla sparande- Individuellt pensionssparande produkternas infrastruktur på sikt att ersättas med ge- Premiepension (PPM) Riskförsäkring nerella infrastrukturer för distribution av finansiella pro- Traditionell försäkring, ömsesidig dukter. Eftersom distributionen av dessa normalt sett Traditionell försäkring, vinstutdelande inte enbart handlar om logistik utan även rådgivning Traditionell försäkring, depå och förtroende kan ”finansiell partner” tänkas bli en mer adekvat benämning på rollen. På sidan 18 berättar Kristina Åkerstrand, VD för Bliwa Livförsäkring, om sin syn på den uppbrutna värdekedjan, samt distributionsAMMA pLACERINGspRODUKTER och förpackning av försäkringar.– OLIKA BEsKATTNING I distributörens relation till kunden blir det allt mer50 miljarder kronor, 25 procent, av allt pensions- och uppenbart att det inte enbart är möjligt att tänka iförsäkringssparande 2009, gick till värdepappersrelate- termer av olika ”produktrör” Distributörsrollens fokus .rade försäkringar, depåförsäkringar, som endast skiljer måste även integrera tanken om kundhelheter ochsig beskattningsmässigt från motsvarande placering i engagemang. Läs mer på sidan 20 om hur Inca kanett vanligt traditionellt värdepapperssparande. säkerställa helhetssyn och effektiv administration för Regeringen har lagt fram ett förslag om en alter- aktörerna på marknaden för det långsiktiga sparandet.nativ sparform som ska beskatta vanligt traditionelltsparande enligt samma principer som pensions- och Skatteperspektiv på det långsiktiga sparandetförsäkringssparandet. Inom det avdragsgilla sparandetfinns redan en sådan sparform i IPS och nu föreslås en Kapital beskattningny sparform, Investeringssparkontot (ISK) som kommeratt bygga på samma grundstruktur, så som kapitalför- ”Vanligt sparande”säkring gör gentemot pensionsförsäkring. med avkastningsskatt ISK IPS AvkakstningsskattRENODLING AV ROLLERNA I VÄRDEKEDjANOm branschglidningen mellan bank och försäkring har Försäkringssparande Kapitalförsäkring Pensionsförsäkringgjort gränsdragningen mellan dessa verksamhetermindre tydlig, så har samma drivkrafter i det vertikalaledet i stället uttryckligen separerat producent- och ”Vanligt” sparande Traditionellt sparande Realisationsvinst-distributörsrollerna. Med distributörsrollen menar vi beskattningansvaret för kundrelationen. I den gamla världen gick Inkomst-man till en bank för att låna pengar och till ett försäk- Sparande med Sparande med beskattningringsbolag för att teckna försäkring. I denna värld var skattade medel uppskjuten inkomstskatt ”Lägre marginalskatter och börsrallyt medförde att fokus vid försäljning av pensionsförsäkringar flyttades från trygghet och skatteavdrag mot ”garanterad” ränta och avkastningsmöjligheter.” 13
 14. 14. FÖRÄNDRINGENS MARKNAD Branschen tjänar på gemensamma standarder AMF har sin strategi klar för att möta Camilla Larsson berättar om hur AMF efter diverse framtida utmaningar. I den ingår inte turer landade i insikten om att bolaget skulle ha mest att konkurrera med processer eller om nytta av ett svenskt standardsystem. tillgången till information om kunden. – Vi förstod att regelverket i Sverige är så unikt, att Däremot hoppas bolaget att pensions- det inte är lätt att hitta en utländsk leverantör som till och försäkringsbranschen ska kunna ena rimliga kostnader kan erbjuda och implementera det vi behöver. sig om gemensamma standarder och göra – Dessutom insåg vi att det inte är processerna vi upp med inställningen att branschen är så ska konkurrera med. Det avgörande är hur vi jobbar speciell när det gäller försäkringssystem. med vårt varumärke, vår service, våra utskick och all Allt för att kampen om kunden istället den kommunikation som är viktig för spararen. Proces- ska handla om innehållet i erbjudandet. serna ska självklart vara så kostnadseffektiva som möjligt och leverera kundvärde, men det finns ingen Camilla Larsson är chef för affärs- och verksamhets- fördel i att vi lägger in vår data enligt en egen metod stöd på AMF och hon ser två viktiga skäl till att bran- och då är ett standardsystem absolut att föredra. schen måste se över sitt sätt att arbeta. – Det viktigaste skälet är de allt snabbare och mer DELA pÅ KOsTNADERNA krävande upphandlingarna, men även förändringar i Ytterligare ett argument för att köpa ett svenskt stan- kundernas beteende ställer nya krav på hela bran- dardsystem, enligt Camilla Larsson handlar om att dela schen. på utvecklingskostnaderna. Det skulle snarare främja Hon berättar om det uppvaknande som ITP-upp- än hämma konkurrensen menar hon. handlingen 2007 innebar. – Branschen är färgad av att ha haft mycket pengar – Tidigare kunde vi själva bestämma hur produkten vilket inneburit möjligheten att bygga upp egna rutiner skulle utformas, vilken avgiftsnivå som gällde och när och processer under parollen ”vi är så speciella” Men . vi skulle lansera mot kund. AMFs processer byggde på det tillhör den gamla tiden, det går inte att resonera så att vi själva fattade besluten och kunde styra utveck- längre med dagens krav på låga avgifter. lingen. Men i och med ITP-upphandlingen ställdes nya Camilla Larssons andra tes är att branschen måste och delvis andra krav, dessutom mycket detaljerat. Vi börja arbeta med gemensamma systemstandarder. styrde inte längre processen, det var ett nytt läge. Alla Och bevekelsegrunden är densamma som när det gäl- var chockade över att avgifterna trycktes ned så lågt ler processer – det är effektivt och sänker kostnaderna och det fick många av oss att inse att hela branschen för alla. måste tänka om. – Varför ska en privatanställd arbetare flytta sin försäkring på ett sätt och en privatanställd tjänsteman BRA MED sTANDARDsYsTEM på ett annat? Och varför jobbar den ena valcentralen Erfarenheten från ITP-upphandlingen ledde fram till enligt en viss teknisk standard, medan den andra insikten om vad AMF måste förändra och vad som arbetar efter en helt annan. Det är ineffektivt och krävdes av den nya ordningens system: ologiskt. För AMF innebär det extra kostnader för utveckling bara för att kunna hålla kontakt med olika • Produktflexibilitet – systemet måste äga förmågan att system. Och i slutändan drabbar det ju kunden i form hantera många olika produkter av kostnader eller långsam administration. Det är en • Automatisering – systemet måste kunna klara stora utveckling i fel riktning. volymer av kunder Hon menar att det krävs ett långsiktigt perspek- • Virtuell distribution – alla intressenter måste kunna tiv kring standarder. Hela branschen skulle tjäna på kommunicera med alla på samma språk, oavsett om gemensamma gränssnitt och standarder som gör att det är en slutkund eller valcentral. bolag och valcentraler kan kommunicera.14
 15. 15. FÖRÄNDRINGENS MARKNAD Foto:AMFEtt viktigt argument för att köpa ett standardsystem är att många bolag då kan dela på utvecklingskostnaderna, menarCamilla Larsson som är chef för affärs- och verksamhetsstöd på AMF. Lika viktigt är att det finns ömsesidig tillgång till veckling på sitt sparande går i pension så kan viinformation, menar Camilla Larsson. garanterat vänta en reaktion. Och om inte, kommer – Det är inte information, processer eller standarder vi se en större förändring i kundbeteendet då. Att hasom vi inom branschen ska konkurrera med. Det är hur gemensamma standarder på plats till dess är nog envi som bolag hanterar informationen och presenterar förutsättning för att möta marknadens och kundernasvårt erbjudande som är viktigt för kunden. Kundvärdet behov av jämförelser, flyttar med mera.ligger inte i att vi låser in informationen och gör proces-sen eller gränssnittet till en affärsidé. AMF VÄLjER INCA Slutligen något om kundbeteendet som Camilla AMF är ett av Sveriges ledande pensionsbolag ochanger som en viktig drivkraft till förändring. en av de största ägarna på Stockholmsbörsen. Bo- – Tekniken utvecklas ständigt och gör det enkelt för laget ägs till lika delar av LO och Svenskt Näringsliv,alla att ta till sig information på nytt sätt. Det kommer och förvaltar 365 miljarder kr åt cirka 3,8 miljoneratt påverka kunderna allt mer. Men det allra viktigaste sparare.är de stora förändringar som har skett i fråga om det AMF arbetar med fokus på tjänstepensioner.egna ansvaret för hur mycket pension var och en får. Samtliga produkter erbjuds antingen som traditionellOch det gäller både den allmänna pensionen och försäkring eller som fondförsäkring. Itello och AMFtjänstepensionen. ingick våren 2010 ett avtal om införande av Itellos I de kundundersökningar AMF genomför visar affärssystem Inca. Vid årsskiftet ska detta succesivtdeltagarna en växande medvetenhet om att de måste sättas i produktion med en större leverans innanta ett större eget ansvar. sommaren 2011 enligt plan. – När de första kullarna som haft en väldigt dålig ut-”Vi förstod att regelverket i Sverige är såunikt, att det inte är lätt att hitta en utländskleverantör som till rimliga kostnader kanerbjuda och implementera det vi behöver” 15
 16. 16. FÖRÄNDRINGENS MARKNAD ”Itello en föregångare i att bygga partnerskap” När AMF valde att satsa på Itellos affärs- här var att välja de viktigaste faktorerna för att säker- system Inca var det resultatet av en stra- ställa att det system vi väljer lever upp till de affärskri- tegi som utgick från målsättningen att tiska kraven AMF har. bygga ett långsiktigt samarbete. Men teamet på AMF nöjde sig inte med att titta på system som kunde klara de prioriterade tekniska och – AMF och Itello har tillsam- funktionella kraven. Det handlade minst lika mycket om Foto:Cordial Business Advisors mans blivit en föregångare för att tidigt välja ut en partner. hur partnerskap kan fungera, – Det visade sig ganska snart att det fanns tre menar Lars Mårtensson som funktionsmässigt bra system på marknaden. Men vi arbetat med upphandlingen och bedömde tillsammans med ledningen på AMF att Itello ser den som ett trendskifte. hade förmågan att agera som en partner på det sätt vi Lars Mårtensson är Director önskade driva samarbetet. på Cordial Business Advisers, ett företag inriktat på manage- hUR FÅR MAN DÅ I pRAKTIKEN mentrådgivning, som jobbar TILL ETT pARTNERsKAp? med att utveckla företags – Ledningarna konstaterar snabbt att de är partners! affärsmodeller och affärsproces- Men det är vad som händer mellan de operativa perso- ser. På AMF har Lars Mårtens- nerna från AMF och från Itello – de som ska göra job- son sedan tre år ingått i det bet – som avgör om det blir ett partnerskap eller inte. team som upphandlat ett nytt Lars Mårtensson berättar om den serie av work- it-system och lagt grunden för shops som genomförts med medarbetare från AMF en ny administrativ process och Itello. Hur viktigt det då har varit att ha en öppen (se även intervjun med Camilla attityd, och se hur Inca kan användas för att utveckla Larsson, AMF på sid 14–15). ett framtida arbetssätt. Där spelar Itellos erfarenheter Han lyfter fram det unika från tidigare projekt en viktig roll. tillvägagångssätt som ligger – Ett skäl till varför vi fastnade för Itello var att vi fick bakom AMFs upphandling av direktkontakt med de medarbetare som designar, byg- Lars Mårtensson, Director på Cordial Business affärssystemet Inca. ger och utvecklar systemet. Det fanns inget mellanled. Advisers, framhåller att partnerskapet bygger – I normalfallet kommer en Vi fick tala med dem som sitter med ansvar för det på mycket mer än att bara köpa en licens till person som jag in för att hjälpa operativa. ett affärssystem. kunden att upprätta en diger Partnerskapet bygger på mycket mer än att bara kravspecifikation. Den skickas köpa en licens till ett affärssystem, framhåller Lars till ett antal leverantörer som förväntas komma in med Mårtensson. I affärsuppgörelsen ligger också ett förslag på en lösning. ömsesidigt intresse av att stötta fortsatt utveckling. Det Enligt Lars Mårtensson är dock sannolikheten liten finns inte heller någon rädsla för att andra konkurre- för att krav och lösning matchar varandra, och en sådan rande företag använder Itello och Inca. AMF vill ha en upphandling är i vilket fall en dålig start för ett samarbete. standardlösning och ser fördelar med det. – Vi utgick i stället från att vi ville bygga ett partner- – Medarbetarna på Itello agerar professionellt i sina skap. Det här är en stor investering och man ska leva kundkontakter. Vi diskuterar strukturer och best prac- tillsammans under lång tid. tice – men inte kärnkompetenser. Under lång tid har vi – I det läget ska kunden inte sätta sig på kammaren sett hur de agerat mot oss och vi hoppas att de agerar och göra en omfattande kravspecifikation. Då skapar på samma sätt mot alla. du som kund direkt ett dike mellan dig och leverantö- – För ju fler företag som går in, desto större möjlig- ren. Istället valde AMF att kartlägga sina processer och het har vi att utveckla en bra produkt tillsammans med analysera sina affärskrav för att ha det som utgångs- Itello. Det är inte med it-strukturerna som företagen på punkt för utformningen av strategiska krav. Så tricket den här marknaden konkurrerar. ”Vi utgick i stället från att vi ville bygga ett partnerskap. Det här är en stor investering och man ska leva tillsammans under lång tid.”16
 17. 17. 17
 18. 18. FÖRÄNDRINGENS MARKNAD personriskförsäkringsgivare – föregångare i den uppbrutna värdekedjan Den ökade konkurrensen och avreglerin- gen inom pensions- och försäkringsområ- det påverkar även den svenska person- riskmarknaden. Nischaktörer erbjuder sina tjänster till försäkringsbolag och banker, samtidigt som de kan vara stora aktörer på marknaden under eget namn. Ett av de företag som har flera roller på den svenska försäkringsmarknaden är Bliwa Livförsäkring, som är specialiserat på personriskförsäkringar för grup- per av individer. Det är ett ömsesidigt ägt bolag, ursprungligen moderbolaget i den tidigare Förenade Livkoncernen och som sedan nystarten 2003 tagit marknadsandelar inom området personriskförsäkring för grupper. Den viktigaste målgruppen för Bliwa är de största företagen och organisationer för tjänstemän och aka- demiker. Bliwa har 11 000 företag på kundlistan varav drygt 25 tillhör de 100 största företagen i landet. Men Bliwa arbetar även genom samarbetspartners som distribuerar Bliwas försäkringar och ibland även förpackar dem tillsammans med sina egna försäkringar. Samarbetspartners är försäkringsbolag som exem- pelvis Europeiska, SPP, SEB Trygg Liv, Brummer Life och Nordnet, samt försäkringsmäklare som Mercer, Max Matthiessen och Söderberg & Partner. – Vi söker samarbete med aktörer som kan fungera som en effektiv distributionskanal och som kan erbjuda en lämplig grupp där vi kan sälja personriskförsäkring- ar: Arbetsgivarna är en distributionskanal, fackförbun- Foto:Bliwa den är en annan och försäkringsbolagen är exempel på en tredje kanal, framhåller Kristina Åkerstrand, VD Bara bra att kraven på försäkringsbolagen höjs, tycker för Bliwa. Kristina Åkerstrand, VD för Bliwa. MED TYNGDpUNKT pÅ pERsONRIsKFÖRsÄKRING Konkurrensen hårdnar av flera skäl när det gäller Kristina Åkerstrand understryker att Bliwa även framö- personriskförsäkring. Riskprodukten är en bestånds- ver ska vara en nischaktör inom personriskförsäk- del, lika viktigt är paketering, administration, informa- ringsområdet, vilket bl.a. omfattar riskförsäkringar som tion och integrering mellan olika aktörer. komplement till pensionsförsäkringar. – De stora aktörerna på försäkringsmarknaden för- – Däremot har vi inga planer på att jobba med spar- söker ”bygga varuhus” En tid var de bara intresserade . delarna i pensionsförsäkring vilket gör oss intressanta av spardelen, men nu är återigen risk intressant. Men som samarbetspartner till de nya och befintliga bolag de stora bolagen är inte alltid så snabbfotade och det inom pensionsförsäkringsområdet som har fokus på finns alltid ett utrymme för nischaktörer, säger Johan sparande snarare än på riskförsäkring. Gunnarson, vice VD och marknadsdirektör.18
 19. 19. FÖRÄNDRINGENS MARKNAD Utvecklingen går mot en mer uppsplittrad värdeked- gränssnitt mot andra system, som t.ex. Inca.ja och det är inte omöjligt med ett bolag som sparför- Även om Bliwa idag är en känd aktör hos de somsäkringsgivare, ett annat bolag som är riskförsäkrings- upphandlar försäkring så är bolaget fortfarande relativtgivare, ett tredje bolag som administratör och ett fjärde okänt hos den stora allmänheten. De satsningar Bliwasom agerar distributör. Distributören kan vara ett bolag under de senaste åren gjort inom hälsområdet handlarsom enbart säljer via internet likväl som en större bank både om att bli mer kända samt att verka förebyggandemed stort kontorsnät. och minska skadorna. För företag som Bliwa finns även möjligheten att – Vi jobbar intensivt med att utveckla våra försäk-agera som ren administratör och inte själv vara försäk- ringsprodukter, men också med att stödja våra kunderringsgivare. i deras strategiska hälsoarbete vilket är positivt för alla – Vi får en del frågor om det, säger Johan Gunnar- parter. Insatser för hälsan ger friskare medarbetare,son. Även om det inte har skett än så utesluter vi det bättre resultat, ökad att- Foto:Bliwainte. Genom dotterbolaget Bliwa Försäkringstjänst AB raktionskraft, återbäring,har vi en plattform även för administrativa tjänster. lägre premier och bättre Trots att konkurrensen ökar och att nya aktörer villkor. Under 2010 har vigör entré pekar Kristina Åkerstrand på att det finns på olika sätt arbetat för attmotverkande trender. Nya EU-regler – Solvens II börjar hjärtsäkra våra kundersgälla från december 2012 – och inhemsk lagstiftning arbetsplatser, blandställer allt hårdare krav på försäkringsbranschen, vilket annat genom att skänkaförsvårar för bolag som vill in på marknaden. hjärtstartare och ordna – Vi har en fördel av de hårdare kraven. Bliwa har hjärtlungräddningsutbild-en stark balansräkning, vi är etablerade och en mycket ningar. Hjärtstartare är enväl fungerande verksamhet. Så för oss är det en affärs- enkel och tydlig symbolmöjlighet att kraven höjs, menar Kristina Åkerstrand. för vårt hälsoarbete och Det finns utrymme för nisch- dessutom den optimala aktörer, menar Johan Gun- narson, vVD och marknads- livförsäkringen, sägerLYhÖRDA OCh NÄRA KUNDEN direktör på Bliwa. Johan Gunnarson.Hon pekar också på att det är många andra faktorersom har betydelse för hur marknaden för personrisk-försäkring utvecklas. – Många tror att den demografiska utvecklingen iSverige, med en kraftig ökning av andelen äldre med- ITELLO – LEDANDE LEVERANTÖRENborgare, kommer att tvinga fram förändringar i finan- Itello leder it-utvecklingen inom försäkringssparandesiering av bland annat sjukvård och åldringsvård, men och personriskförsäkring avseende affärssystem.också det allmänna försäkringssystemet. Det kommer Inca stödjer fullt utbyggda ”personrisktorg” såväl somi sin tur sannolikt att öka behovet av privatfinansierade fondtorg eller tjänstepensionsplaner med flera olika för-personriskförsäkringar som ska säkerställa sjukvård säkringsgivare. Itellos offensiva utvecklingsarbete medoch ekonomisk trygghet för människor i olika faser av Inca bidrar till att kunderna snabbare kan lansera sinalivet. Andra faktorer som kan påverka marknaden är en erbjudanden och rena produktlanseringar.eventuell framtida uppbrytning av monopol, inom vissakollektivavtalsområden, vad gäller personriskförsäk-ringar samt om flytträtt införs på pensionssparande. Bliwa är ett etablerat bolag och välkänt bland före-trädare för stora företag och organisationer. pERsONRIsKFÖRsÄKRING – Vi tror på att vara lyhörda, att jobba nära kunden Personriskförsäkring består av olika typer av riskskyddoch anpassa våra försäkringar och administrativa till exempel för olycksfall, dödsfall och sjukdom. Denaffärsmodeller till kundens behov, säger Johan Gun- konkurrensutsatta pensionriskmarknaden i Sverigenarson. Det är självklart viktigt att vi kan erbjuda kon- uppgår till 15–20 miljarder kronor i premier per år. Denkurrenskraftiga premier, men i de flesta fall handlar det domineras av de stora livbolagen som Skandia Liv ochom hela erbjudandet, inklusive hur vi kan underlätta Länsförsäkringar Liv men även skadebolag som If ochkundens hantering och administration. Och där finns Trygg Hansa finns med. Allt fler mindre nischaktörer haren koppling till systemoperatören. Vi tror att system- etablerat sig under senare år, Bliwa är en av dessa.integration blir en av de viktigaste framgångsfaktorernade närmaste åren och därför utvecklar vi ständigt våra ”Vi tror att systemintegration blir en av de viktigaste framgångsfaktorerna de närmaste åren och därför utvecklar vi ständigt våra gränssnitt mot andra system, som t.ex. Inca.” 19
 20. 20. VÅR PRODUKT Kort om Inca INCA ÄR AFFÄRssYsTEMET försäkringsskal för traditionellt sparande i form av sOM sTÖDjER FÖRÄNDRINGAR fond- och depåförsäkring och som avtalsplattform Inca är dels byggt för att kunna fungera som pro- för IPS och ISK-sparande. Inca är dämed ett affärs- duktområdessystem för försäkringar, traditionellt system för de flesta aktörer på sparande-, pensions- försäkringssparande och fondsparande, dels som och försäkringsmarknaderna. BRANsChENs BEhOV AV LÅNGsIKTIGT produktområde, parallella administrativa processer hÅLLBARA AFFÄRssYsTEM och komplicerade it-miljöer som medför tidskrä- Pensions- och försäkringssparandet i Sverige har vande och dyr utveckling, vilket i sin tur innebär under de senaste årtiondena förvandlats från en ineffektiv handläggning och förvaltning. Gamla endimensionell värld till en mångfald avseende miljöer för dessutom med sig ett starkt beroende av producenter, distributörer och administratörer. I ett fåtal nyckelmedarbetare som är betydligt svårare denna värld av ständiga krav på anpassning till nya att ersätta än om det varit fråga om modern teknik. förhållanden har många aktörer av naturliga skäl I kombination med att kraven på förändring snarare inte haft möjlighet att genomföra långsiktigt hållbara kommer att öka än minska och att marknaden är it-lösningar. För varje nytt krav från marknaden har utsatt för en konstant press på priserna förstärks de därför tvingats till kortsiktiga anpassningar av kraven på att kunna anpassa och administrera befintliga it-system. De flesta traditionella försäk- stora volymer extremt kostnadseffektivt. ringsbolagen sitter därför fast i ett system för varje INCA FÖR OLIKA AKTÖRER pÅ MARKNADEN ministrera pensionslöftet till de anställda (pensions- INOM DET LÅNGsIKTIGA spARANDET planen) och en plattform för att kunna administrera in- För ett försäkringsbolag är Inca ett system för att han- gående och upphandlade förmåner i pensionsplanen. tera försäkringsverksamhet i form av riskförsäkringar För en valcentral är Inca ett verktyg för att adminis- och traditionell försäkring, för fondförsäkring och trera en pensionsplan och ett försäkringsbolagstorg. depåförsäkring samt för hantering av pensionsplaner. För en distributör är Inca ett fondtorg och ett För ett fondbolag är Inca ett fondsystem för hante- försäkringstorg och därmed ett verktyg för att koppla ring av den egna fondandelsreskontran. ihop flera produktleverantörer i ett mot kund sam- För ett värdepappersbolag eller en bank är Inca manhållet erbjudande. Inca blir en infrastruktur för de ett verktyg/skal för att kunna erbjuda sina depå-/ leverantörer som vill finnas representerade i distri- nättjänster som kapitalförsäkring och som pensions- butörens erbjudande, och en fondandelsreskontra sparkonto. för att kunna ”förvaltarregistrera” de egna kundernas För ett företag är Inca ett verktyg för att kunna ad- fondinnehav hos flera fondbolag.20
 21. 21. VÅR PRODUKTFÖRDELAR MED AFFÄRssYsTEMET INCA kostnadseffektiv hantering för att i stället kunna kon-• Med Inca skapas förutsättningarna för effektiv kurrera med pris. Inca är skalbart i den meningenhandläggning. Eftersom Inca är byggt för generella att det successivt kan anpassas till ökande (ochadministrativa processer underlättar Inca hantering minskande) volymer. Inca fungerar dessutom volym-av gemensamma funktioner, t.ex. kommunikation mässigt för många användare och med användar-med olika myndigheter. I det långa loppet ska inte gränssnitt för olika typer av distributionskanaler.it-systemen bestämma organisation och/eller arbets- • Med Inca får våra kunder en bättre möjlighet tillsätt. helhetssyn. För att vara en professionell partner• Med Inca som affärssystem minskar personbero- för våra kunder måste vi vara proaktiva. Vi måsteendet. Inca söker på så många områden som möj- hitta de generella trenderna på sparande- ochligt ansluta till standarder och väl beprövad miljö för försäkringsmarknaden för att i ett tidigt skede byggaatt minska de specifika riskerna med den egna och generella lösningar i Inca. Vi måste aktivt verka förkundernas affärsverksamhet, och för att dela kost- att kundernas specifika krav så långt som det över-naderna med så många som möjligt. Att använda huvudtaget är möjligt ryms inom Incas generellastandarder för utvecklingsverktyg ökar långsiktigt lösningar, eftersom Inca ska kunna fungera som entillgången till kompetens. produktgemensam plattform för vitt skilda aktörer på• Med Inca skapas förutsättning för differentierad sparande- och försäkringsområdet.pris- och/eller provisionssättning. Pressade priser • Med Inca ges våra kunder en bättre utgångspunktkommer att öka kraven på prisdifferentiering och för förändringar. Det unika i Itellos erbjudande är attkundsegmentering. Incas pris- och provisionshan- skapa långsiktiga generella lösningar, som byggertering stödjer såväl en segment- och individbaserad på en hög grad av återanvändning, istället för attprissättning som olika typer av rabattering. skapa kundspecifika lösningar. Optimal effekt av• Med Inca hanteras effektivt stora affärsvolymer. Inca förutsätter komponenttänkande i hela affärs-Det som är unikt idag kommer i framtiden att vara kedjan, inte bara i it-ledet, för att nya produkter skastandard. I en värld där det kommer att bli allt kunna lanseras utan omfattande systemutvecklings-svårare att hävda det unika krävs stora volymer och arbete. 21
 22. 22. Ägarförhållanden och medarbetare Itello har sedan starten 2003 haft som ambition att anställa medarbetare med stor erfarenhet av och kunskap om pensions- och försäkringsbranschen. Målet är att bygga en företagskultur och branschkännedom som är överlägsen de mer generella kunskaper som tradi- tionella konsult- och it-leverantörer kan erbjuda. Itello ägs till 100 procent av medarbetare och sty- relsen. Det garanterar den kontinuitet och det en- gagemang som är förutsättningen för långsiktighet i produktutveckling och kundrelationer. Under året har 95 medarbetare varit engagerade i verksamheten. Då företaget startade 2003 var antalet medarbetare 11. Våra medarbetares erfarenhet och kunskap skapar i slutändan en avgörande skillnad för våra kunder inom pensions- och försäkringsbranschen. Uppdragen är komplexa och behöver ofta flera olika specialister som samverkar smidigt och effektivt. Våra medarbetares kompetens och engagemang är därför en avgörande Gasell av Dagens Industri samt Rising Star av Deloitte. faktor som gjort det möjligt att klara av dessa uppdrag. Itellos spetskompetens i kombination med Trippel-A Itellos snabba tillväxt när det gäller såväl storlek för högsta kreditvärdighet ger oss en unik position i på företaget som omsättning (se figur nedan) har branschen. uppmärksammats då vi för andra året i rad utsetts till Totalt har vi under åren lagt närmare 400 000 tim- mar på att utveckla och förbättra funktionerna i Inca. Det är en satsning som kontinuerligt kommer våra Medarbetare och omsättning kunder till del. Försäkringar och sparande är långsiktiga val för Anställda Omsättning och konsulter KSEK slutkunderna och samma långsiktighet finns alltid i Itellos sätt att utveckla Inca. 90 120 000 75 100 000 60 80 000 45 60 000 Resursfördelning av mantimmar 30 40 000 15 20 000 Development 35 % 0 0 Product Management 18 % Administration 14 % 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Customer Support and Operations 13 % Omsättning Quality Assurance 10 % Anställda och konsulter Professional Services 8 % Årsekvivalenter Marketing and Sales 2 % 90 75 90 000 60 90 75 000 45 75 60 000 30 60 45 000 15 45 0 30 000 30 15 000 15 0 022 120000 Omsättning
 23. 23. Företagsledning och styrelseItellos företagsledning. Övre raden: Oscar Lindvall – Professional Services och Product Management, Anna Svanberg – Customer Services ochQuality Assurance, Hans von Knorring – VD . Nedre raden: Thomas Karlsson, Jan Hedestam – Marketing and Sales, Mats Berlin – Development. Lars-Inge Berg Hans von Knorring Björn Nilsson Styrelseordförande Styrelseledamot och VD Styrelseledamot Lång erfarenhet från VD för Itello sedan 2003 Mångårig erfarenhet av utveckling och försäljning med mångårig erfarenhet pensions- och försäkrings- av it-lösningar till banker från systemutveckling området. Tidigare chef- och försäkringsbolag. och it inom bank och aktuarie och divisionschef Tidigare anställd hos IBM, försäkringsområdet. Tidigare i Alecta/SPP, Pensionskon- varav många år i företagets it-chef på fond- och sult på Hewitt Associates, ledning. Styrelseordförande försäkringsbolaget Robur. Marknadschef KP Pension i Itello, Conevo, Euroling, och Försäkring. Idag vVD Framsteg och ConnectNow. på Reda Pensionsadminis- tration AB. Thomas Karlsson Mats Berlin Carl Rosvall Styrelseledamot och Styrelseledamot Styrelseledamot medarbetare och medarbetare Grundare av Protect Data Systemarkitekt på Itello med Ansvarig för systemdesign och VD under 15 års tid. bred kompetens kring upp- på Itello. Tidigare grundare Styrelseledamot i Orc byggnad av försäkringsverk- och VD för konsultbolaget Software AB. samhet och systemdesign Open Mind. Omfattande inom olika livförsäkrings- kunskap kring it-design bolag. inom den finansiella sektorn. 23

×