จังหวัดศรีสะเกษ     ประชากร         ศรีสะเกษ แดนปราสาทขอม หอมกระเทีย มดี 
                  ...
จังหวัดศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ แดนปราสาทขอม หอมกระเทียมดี มีสวนสมเด็จ 
  เขตดงลําดวน หลากลวนวัฒนธรรม เลิศล้ําสามัคคี   ...
ขอมูลทั่วไป
ชื่ออักษรไทย ศรีสะเกษ
ชื่ออักษรโรมัน Si Sa Ket
ผูวาราชการ นายกองเอกวิลาศ รุจิวัฒนพงษ (ตั้งแต พ.ศ. 2553 )I...
 ศูนยราชการ
ที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ถนนเทพา ตําบลเมืองเหนือ  อําเภอเมือง
ศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท ...
พัฒนาการทางประวัติศาสตร

  จังหวัดศรีสะเกษ เริ่มขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เมื่อ พ.ศ. 2302
สมเด็จพระเจาเอกทัศนโปรด...
ประวัติเมืองศรีสะเกษ
        กอนสมัยกรุงศรีอยุธยา
 ประมาณป พ.ศ.1100 พวกละวาที่เคยมีอํานาจปกครอง 
อาณาจักรฟูนันเ...
สมัยกรุงศรีอยุธยา
  ในสมัยกรุงศรีอยุธยาอาณาจักรไทยกวางขวางมาก มีชาวบานปาซึ่งเปนชนกลุมนอย 
( MINORITY TRIBE )อาศัยอ...
สมัยกรุงธนบุรี
   เมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแกพมาในป พ.ศ.2310 แลว สมเด็จพระเจากรุง
ธนบุร ี พระเจาตากสินมหาราช ไดทรงกอ...
สมัยกรุงรัตนโกสินทร 
     ลุ พ.ศ.2325 ปขาล จุลศักราช 1144 พระบามสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราช เสด็จเถลิงถวัลยรา...
สัญลักษณประจําจังหวัด


   ตราประจําจังหวัด


    ธงประจําจังหวัด  ดอกไมประจําจังหวัด(ดอกลําดวน)
ตนไมประจําจังหวัด (ตนลําดวน)
ตราปราสาทพระวิหาร ตราประจําจังหวัดศรีสะเกษ
     ระหวาง พ.ศ. 2483 - 2512
• ตราประจําจังหวัด  : รูปปรางคกูมีดอกลําดวน 6 กลีบอยูเบื้อง
 ลาง (เดิมใชภาพปราสาทหิน   เขาพระวิหารเปนตราประจําจังหว...
อาณาเขตติดตอ

•   ทิศเหนือ ติดตอกับจังหวัดยโสธร
•   ทิศตะวันออก ติดตอกับจังหวัดอุบลราชธานี
•   ทิศใต ติดตอกั...
สถานที่ทองเที่ยวประเภทแหลงวัตถุโบราณและวัด
วัดสระกําแพงใหญ
นารายณบรรทมสินธุนอนตะแคงซาย และตัวนาคเปนแบบบาปวน 
  ...
วัดสระกําแพงใหญ
ปราสาทแหงนี้ไดพบทับหลังประมาณ 9 ชิ้น และชิ้นที่สําคัญสันนิฐานวาเปน
ของปรางคองคทิศเหนือเปนรูปคชลักษ...
วัดสระกําแพงใหญ
ตั้งอยูท ี่ หมูท ี่ 1 บานสระกําแพงใหญ ต.สระกําแพงใหญ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรี
        
สะเกษ กอ...
กูสมบูรณ
อยูบริเวณบานหนองคูใหญ ตําบลเปาะ อําเภอบึงบูรพ จังหวัดศรีสะเกษ เปน
ปราสาทสามหลังบนฐานศิลาแลงเดียวกัน  ปราส...
พระพุทธบาทภูฝาย
ตั้งอยูท ี่ หมูท ี่ 1 บานภูฝาย ต.ภูฝาย อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ พระพุทธบาทภูฝาย 
        
ตั้งอย...
วัดปามหาเจดียแกว (วัดลานขวด)
ตั้งอยูหมูท ี่ 2 บานดอน ต.โนนสูง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ไดกอสรางเมื่อป 
พ.ศ. 2524 โดย...
เปนศาสนสถาน และสิ่งกอสราง ในบริเวณวัดประดับตกแตง
ดวยขวดแกว หลากสีหลายแบบนับลาน ๆ ขวด 
ในแตละวันจะมีนักทองเที่ยวมา...
วัดบานพราน (วัดสุพรรณรัตน)
เปนวัดเกาแกของตําบลพราน โดยมีจํานวนหมูบาน 5 หมูบาน 
รวมกิจกรรม และเปนสถานที่ที่จัดงา...
พระธาตุเรืองรอง
ตั้งอยูท ี่ หมูท ี่ 3 บานสรางเรือง ต.หญาปลอง อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 
        
เปนพระธาต...
สถานที่ทองเที่ยวประเภทแหลงธรรมชาติ
หวยตะวัน
หวยตะวันอยูในเขตตําบลบึงมะลู ติดกับ ตําบลรุงเปนหวยที่
เพิ่งคนพบเป...
อุทยานแหงชาติเขาพระวิหาร
ตั้งขึ้นในป พ.ศ.2542 โดยมีอาณาเขตติดพื้นที่ตําบลเสาธงชัย  มีแหลงทอง
เที่ยวที่สําคัญคือผามออีแ...
น้ําตกสําโรงเกียรติ
ตั้งอยูหมูท ี่ 5 บานสําโรงเกียรติ ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เดิมชื่อวา 
น้ําตกปศาจ เรียกตามชื่...
แกงพระพุทธบาท
ตั้งอยูหมูท ี่ 8 บานโนน ตําบลรังแรง อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรี
สะเกษ ซึ่งอยูตามลํานํามูลกับตําบลสม...
น้ําตกนาตราว
เปนน้ําตกที่เพิ่งคนพบ มีความอุดมสมบูรณของธรรมชาติ
มาก น้ําตกสวยงาม บรรยากาศนาทองเที่ยว ตําบลดงรัก 
อําเภ...
หนองบัวดง
ตั้งอยูหมูที่ 1 ตําบลหนองบัวดง กิ่งอําเภศิลาลาด จังหวัด
ศรีสะเกษ เปนแหลงทองเที่ยว พักผอนหยอนใจ 
และเปนที...
วัดสระกําแพงใหญ
กูสมบูรณ
พระพุทธบาทภูฝาย
วัดปามหาเจดียแกว (วัดลานขวด)
การปกครอง
       แผนที่อําเภอในจังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษแบงการปกครองออกเปน 22 อําเภอ 206 ตําบล 
    ...
1. อําเภอเมืองศรีสะเกษ                                                      
                       ...
การปกครองสวนทองถิ่น

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  (อปท.) ประกอบดวย
 องคการบริหารสวนจังหวัด  1 แหง เทศบาลเมือง 2 แหง เท...
การเลือกตั้ง
จังหวัดศรีสะเกษ แบงเขตเลือกตั้งออกเปน  3 เขต มีจํานวน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งสิ้น 9 คน โดยแตละเขตแบงออกด...
ภูมิประเทศ
จังหวัดศรีสะเกษนั้น ตอนใตมีทิวเขาพนมดงรักซึ่งทอดตัวใน
แนวตัวตกและตะวันออกเปนเสนแบงเขตแดนระหวางไทยกับ
กัมพู...
ตัวเมืองตั้งอยูฝงหวยสําราญ หางจากแมน้ํามูลไปทางทิศใต
ประมาณสิบกิโลเมตร และอยูสูงจากระดับทะเลปานกลางห
นี่งรอยยี่สิ...
ภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปของจังหวัดศรีสะเกษ มีอากาศรอนจัดในฤดูรอน
และคอนขางหนาวจัดในฤดูหนาว สวนฤดูฝนจะมีฝนตก...
ชาวศรีสะเกษที่มีชื่อเสียง
•  นกนอย อุไรพร นักรองลูกทุง ศิลปนพื้นบาน 
•  ฉันทนา กิติยพันธ นักรอง นักแสดง 
•  ธนัญ...
ประชากร
ในจังหวัดศรีสะเกษมีชุมชนหลายกลุมอาศัยอยูรวมกัน ทั้งนี้เปนผล
มาจากการอพยพยายครัวเขามาของคนเชื้อชาติตาง ๆ ในอ...
เศรษฐกิจ
         เศรษฐกิจของจังหวัดศรีสะเกษขึ้นอยูกับเกษตรกรรมเปนหลัก 
จังหวัดไมมทรัพยาการแรที่สําคัญแตอยา...
การคมนาคม
       แผนที่ทองเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ
จากกรุงเทพมหานครสามารถเดินทางไปยังจังหวัดศรีสะเกษไดดังนี้
โดยรถไฟ สายตะวันออกเฉียงเหนือ มาลงที่สถานีศรีสะเกษ ระยะทาง 
515.09 กิโลเมตร 
•    โดยทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธ...
โดยเครื่องบิน  สามารถเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ
มายังทาอากาศยานอุบลราชธานี  และเดินทาง ตอมายังจังหวัด
ศรีสะเกษ ดวยร...
การศึกษา
                โรงเรียน
           ดูท รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดศรีสะเกษ 
        ...
โรงเรียนบานดองดึง อําเภอไพรบึง 
โรงเรียนบานแดง อําเภอไพรบึง 
โรงเรียนบานตาเจา อําเภอไพรบึง 
โรงเรียนมัธยม สพฐ.
โรงเรียน...
โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม อําเภอขุนหาญ 
โรงเรียนกันทรารมณ อําเภอกันทรารมย                 
โรงเรียนกําแพง อําเภออุทุมพรพิสั...
โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม อําเภอโนนคูณ 
โรงเรียนโคกหลามวิทยา อําเภออุทุมพรพิสย  ั
โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร อําเภออุทมพรพิส...
โรงเรียนนครศรีลําดวนวิทยา อําเภอวังหิน 
โรงเรียนนาแกววิทยา อําเภอขุนหาญ 
โรงเรียนน้ําเกลี้ยงวิทยา อําเภอน้ําเกลี้ยง 
โรงเ...
โรงเรียนเบญจประชาสรรค อําเภอราษีไศล 
โรงเรียนเบญจลักษพทยา อําเภอเบญจลักษณ 
           ิ
โรงเรียนประชาพัฒ นศึ...
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อําเภอขุนหาญ 
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม อําเภอไพรบึง 
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา อําเภอกันทรลักษ 
โรงเรียน...
โรงเรียนลิ้นฟาพิทยาคม อําเภอยางชุมนอย 
โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ อําเภอเมืองจันทร 
โรงเรียนแวงแกววิทยา อําเภอกันทรารมย 
โ...
โรงเรียนสายธารวิทยา อําเภอกันทรลักษ 
โรงเรียนสิริเกศนอมเกลา อําเภอเมืองศรีสะเกษ 
โรงเรียนหนองคูวิทยา อําเภอปรางคกู 
โ...
โรงเรียนเอกชน

โรงเรียนขุขันธราษฎรบํารุง อําเภอขุขันธ 
โรงเรียนเพิ่มพิทยา อําเภออุทุมพรพิสัย 
โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา อํ...
ระดับอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดศรีสะ
เกษ 
สถาบันการพ...
แหลงประวัติศาสตรปราสาทสระกําแพงใหญ
บริเวณที่ตั้งของจังหวัดนี้เคยเปนอูวัฒ นธรรมสมัยทวารวดีแลอาณาจัก ร
เขมรโบราณเช...
แหลงทางประวัติศาสตรที่สําคัญ  เชน ปราสาทสระกําแพงใหญ อําเภอ
อุทุมพรพิสัย, ปราสาทตาเล็ง อําเภอขุขันธ, ปราสาทโดนตวล อํา...
•  ผามออีแดง
•  อุทยานแหงชาติเขาพระวิหาร  
•  ปราสาทสระกําแพงนอย อําเภออุทุมพรพิสัย 
•  ปราสาทหวยทับทัน อําเภอหวยท...
ภายในสวนสมเด็จ มีตนลําดวน    อนุสาวรียสมเด็จยา (สมเด็จพระศรี
มากกวา 50,000 ตน        นครินทรบ รมราชชนนี)...
 ทองไปแดนลําดวน สัมผัสกลิ่นหอมรัญจวนใจของดอกลําดวน
50,000 กวาตน มีมากที่สุดในประเทศไทย สวนสมเด็จศรีนครินทร 
พลับพล...
ศรีนครินทร ศรีสะเกษ ซึ่งอยูภายในวิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยี 
              ศรีสะเกษ 
          ...
ตั้งอยูในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ถนนกสิกรรม
ตําบลหนองครก อําเภอเมืองหางจากศาลากลางจังหวัด  2 กิโลเมตร
มีเนื้อน...
งานเทศกาลดอกลําดวนบาน จัดขึ้นเปนประจําในชวงวันหยุด
สุดสัปดาหที่ 1 ของเดือน มีนาคมของทุกป ณ บริเวณสวนสมเด็จศรี-
นครินทร...
พระธาตุเรืองรอง
พระธาตุเรืองรอง ตั้งอยูที่บานสรางเรือง ตําบลหญาปลอง หาง
จากเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข 2373 สายศรีสะเกษ-ยาง
ชุมนอย ประ...
พระธาตุมีความสูง 49 เมตร แบงออกเปน 6 ชั้น ชั้นที ่ 1 ใชสําหรับ
 ประกอบพิธีทางศาสนา ชั้นที ่ 2-3 เปนพิพิธภัณฑพื้นบานส...
ผามออีแดง
ผามออีแดง อยูในเขตอําเภอกันทรลักษณ ตามทางหลวงหมายเลข 221 
ผานทางแยกเขาอําเภอกันทรลักษณลงไปทางใต  หางจากตัวจังหวัด 
...
สินคา 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ (OTOP)
ตะกราเถาวัลย เปนผลิตภัณฑจากเถาวัลย มีใหเลือกมากแบบ เชน 
กระเชาดอกไม ตะกราใสผล...
อุทยานแหงชาติเขาพระวิหาร 
         อุทยานแหงชาติเขาพระวิหาร
 เปนของคนไทยทุกคน โปรดชวยกันรักษาไวให
   ...
ขอมูลทั่วไป 
อุทยานแหงชาติเขาพระวิหาร  ตั้งอยูในทองที่อําเภอน้ํายืน   กิ่ง
อําเภอน้ําขุน   จังหวัดอุบลราชธานี  และอํา...
พื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาเขาพระวิห าร  ปาฝงลําโดมใหญ  ทองที่
อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ  และอําเภอน้ํายืน   จั...
อุทยานแหงชาติเขาพระวิหาร  ไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนด
ที่ดินปาฝงซายลําโดมใหญในทองที่ตําบลโซง  อําเภอน้ํายืน  
ตําบลโคก...
แดนปราสาทขอม หอมกระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลําดวน 
     หลากลวนวัฒนธรรม เลิศล้ําสามัคคี
ปราสาทสระกําแพงนอย
  ปราสาทสระกําแพงนอย
ปราสาทสระกําแพงนอย ตั้งอยูวัดสระกําแพงนอย บานกลาง ตําบลขยุง 
ปราสาทวัดสระกําแพงนอยประกอบดวยปรางคและวิหารกอดวยศิลา...
ปราสาทหวยทับทัน (ปราสาทบานปราสาท )
ปราสาทหวยทับทัน วัดปราสาทพนาราม อําเภอหวยทับ
       ทัน จังหวัดศรีสะเกษ 
ปราสาทหวยทับทัน หรือ ปราสาทบานปราสาท ตั้งอยูที่วัด
ปราสาทพนาราม บานปราสาท เปนโบราณสถานแบบขอมแหง
หนึ่งที่ถูกดัดแปลงใน...
ปรางคองคกลางขนาดใหญกวาปรางคอีก  2 องค ที่ขนาบขางเล็กนอย
แตสวนหลังคาเตี้ยกวา เปนรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสยอมุมไมสิบ...
เกษียรสมุทรตกอยูหนาประตูปรางคองคที่อยูดานทิศใต  จาก
ลักษณะทางดานศิลปกรรมของทับหลังที่ปรากฏอาสันนิษฐาน
ไดวาปราสาท...
ปราสาทตาเล็ง
ปราสาทตาเล็ง อ.ขุขันธ จ.ศรีสะเกษ
ปราสาทตาเล็ง
ปราสาทตาเล็ง ลักษณะเปนปรางคองคเดียวตั้งอยูบนฐานองคปรางคมี
ผังเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยอมุมไมสิบสองหัน...
ตั้งอยูที่หมู 6 บานปราสาท ตําบลกันท รารมย การเดินทางจากจังหวัด
ศรีสะเกษ ตามทางหลวงสาย 220 จนถึงอําเภอขุขันธเลี้ยวขวาผ...
ยังมีทับหลังวางอยูหลายชิ้น  ชิ้นหนึ่งวางอยูหนาประตูดานทิศเหนือ 
สลักเปนภาพพระอินทรทรงชางในซุมเรือนแกวเหนือหนากาล...
ปราสาทโดนตวล
ปราสาทโดนตวล อ.กันทรลักษ จ.ศรีสะเกษ
ปราสาทโดนตวล

ปราสาทโดนตวล ตั้งอยูที่บานภูมิซรอล ตําบลบึงมะลู หางจาก
หมูบาน 8 กิโลเมตร หางจากตัวอําเภอ 38 กิโลเมตร ต...
ตัวปราสาทปราสาทโดนตวล เปนปราสาทขอมโบราณขนาดเล็กที่
ตั้งอยูริมหนาผาสูง บนเทือกเขาพนมดงรัก บริเวณใกลชายแดนไทย-
กัมพูชา ป...
ปรางคองคหนาอยูถัดจากซุมประตูเขาไปประมาณ 1 เมตร หัก
พังจนมีสภาพเปนกองอิฐทับถมกันอยู ปรางคองคในอยูหางจาก
ปรางคอ...
ปราสาทปรางคกู
ปราสาทปรางคกู อ.ปรางคก จ.ศรีสะเกษ 
             ู
ปราสาทปรางคกู
ปราสาทปรางคกู ตั้งอยูที่บานกู ปรางคองคนี้สรางดวยอิฐเรียงแผน
โต ๆ เหมือนปราสาทศีขรภูมิที่จังหวัดส...
กีฬา
หางสรรพสินคา


•  บิ๊กซี ศรีสะเกษ
•  เทสโก โลตัส ศรีสะเกษ
•  ซุนเฮง
•  แม็คโคร ศรีสะเกษ
ทรัพยากร
ปาไม
ลักษณะปาไมของจังหวัดศรีสะเกษ สวนใหญเปนปาโปรง 
ประกอบดวยปายาง ไมเต็ง ไมประดู  ไมแดง ไมกระบาก ...
จังหวัดศรีสะเกษ1
จังหวัดศรีสะเกษ1
จังหวัดศรีสะเกษ1
จังหวัดศรีสะเกษ1
จังหวัดศรีสะเกษ1
จังหวัดศรีสะเกษ1
จังหวัดศรีสะเกษ1
จังหวัดศรีสะเกษ1
จังหวัดศรีสะเกษ1
จังหวัดศรีสะเกษ1
จังหวัดศรีสะเกษ1
จังหวัดศรีสะเกษ1
จังหวัดศรีสะเกษ1
จังหวัดศรีสะเกษ1
จังหวัดศรีสะเกษ1
จังหวัดศรีสะเกษ1
จังหวัดศรีสะเกษ1
จังหวัดศรีสะเกษ1
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

จังหวัดศรีสะเกษ1

5,197 views
5,089 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,197
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

จังหวัดศรีสะเกษ1

 1. 1. จังหวัดศรีสะเกษ ประชากร ศรีสะเกษ แดนปราสาทขอม หอมกระเทีย มดี  มีส วนสมเด็จ เขตดงลําดวน หลากลวน ประวัติ เศรษฐกิจ วัฒ นธรรม เลิศล้ําสามัค คี  สัญ ลักษณประจําจังหวัด การคมนาคม จังหวัด ศรีสะเกษ เปน จังหวัด หนึ่งใน 76 จังหวัด ของ ประเทศไทย ตั้งอยูในภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือ มีเนื้อที่ อาณาเขตติดตอ การศึกษา ประมาณ8,840 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรประมาณ  สถานที่ทองเที่ยว แหลงประวัตศาสตร ิ 1.44 ลานคน มากเปน อัน ดับ ที ่ 9 ของประเทศ ประชากร สวนใหญพ ูดภาษาถิ่น อีส าน ภาษาเขมร (เขมรสูง) และ การปกครอง กีฬา ภาษากวย (กูย, โกย, สวย) ตั้งศาลากลางจังหวัด ที่ตําบล ภูมิประเทศ หางสรรพสินคา เมืองเหนือ อําเภอเมืองศรีส เกษ จังหวัด ศรีสะเกษ  ภูมิอากาศ ทรัพ ยากร ชาวศรีสะเกษที่มีชื่อเสียง ตราประจําจังหวัด ตราผาผูกคอลูกเสือ
 2. 2. จังหวัดศรีสะเกษ ศรีสะเกษ แดนปราสาทขอม หอมกระเทียมดี มีสวนสมเด็จ  เขตดงลําดวน หลากลวนวัฒนธรรม เลิศล้ําสามัคคี ต รา ประจํ า จั ง หวัด ต รา ผ า ผู ก ค อลู ก เสือ
 3. 3. ขอมูลทั่วไป ชื่ออักษรไทย ศรีสะเกษ ชื่ออักษรโรมัน Si Sa Ket ผูวาราชการ นายกองเอกวิลาศ รุจิวัฒนพงษ (ตั้งแต พ.ศ. 2553 )ISO  3166-2 TH-33 สีประจํากลุมจังหวัด สีสม ███ ตนไมประจําจังหวัด ลําดวน ดอกไมประจําจังหวัด   ลําดวน ขอมูลสถิติ พื้นที ่  8,839.976 ตร.กม.[1] (อันดับที ่ 21) ประชากร 1,446,345 คน[2] (พ.ศ. 2552) (อันดับที ่ 9) ความหนาแนน 163.61 คน/ตร.กม. (อันดับที ่ 19)
 4. 4.  ศูนยราชการ ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ถนนเทพา ตําบลเมืองเหนือ  อําเภอเมือง ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท (+66) 0 4561 1139 เว็บไซต จังหวัดศรีสะเกษ                                   แผนที่ จังหวัดศรีสะเกษ เปนจังหวัดหนึ่งใน 76 จังหวัดของประเทศ ไทย ตั้งอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเนื้อที่ประมาณ 8,840  ตารางกิโลเมตร และมีประชากรประมาณ 1.44 ลานคน มาก เปนอันดับที ่ 9 ของประเทศ ประชากรสวนใหญพูดภาษาถิ่น อีสาน ภาษาเขมร (เขมรสูง) และภาษากวย(กูย, โกย, สวย) ตั้ง ศาลากลางจังหวัดที่ตําบลเมืองเหนือ  อําเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ
 5. 5. พัฒนาการทางประวัติศาสตร จังหวัดศรีสะเกษ เริ่มขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เมื่อ พ.ศ. 2302 สมเด็จพระเจาเอกทัศนโปรดใหยกบานปราสาทสี่เหลี่ยมดงลําดวนขึ้นเปน เมืองนครลําดวน ตอมาเมืองนครลําดวนเกิดภาวะขาดแคลนน้ําจึงโปรดเกลา ฯ ใหเทครัวไปจัดตั้งเมืองใหมที่ริมหนองแตระหางจากเมืองเดิม  ไปทางใต  เมืองใหมเรียก "เมืองขุขันธ" หรือ "เมืองคูขัณฑ" ซึ่งไดแกอําเภอขุขันธใน ปจจุบัน ตอมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกโปรดเกลาฯ ใหแยก บานโนนสามขาสระกําแพงจากเมืองขุขันธ แลวตั้งเปนเมืองใหมเรียก เมือง ศรีสะเกศ
 6. 6. ประวัติเมืองศรีสะเกษ กอนสมัยกรุงศรีอยุธยา ประมาณป พ.ศ.1100 พวกละวาที่เคยมีอํานาจปกครอง  อาณาจักรฟูนันเสื่อมอํานาจลง ขอมเขามามีอํานาจแทนและตั้ง อาณาจักรเจนละหรืออิศานปุระขึ้น พวกละวาถอยรนไปทาง เหนือ ปลอยใหพื้นที่ภาคอีสานรกรางวางเปลาเปนจํานวนมาก เขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดใกลเคียงจึงถูกทิ้งใหเปน ที่รกรางและเปนปาดง ขอมไดแบงการปกครองเปน 3 ภาค โดยมีศูนยการปกครองอยูที่ละโว(ลพบุร) พิมาย(นครราชสีมา)  ี และสกลนคร มีฐานะเปนเมืองประเทศราช ขึ้นตรงตอศูนย กลางการปกครองใหญที่นครวัด 
 7. 7. สมัยกรุงศรีอยุธยา ในสมัยกรุงศรีอยุธยาอาณาจักรไทยกวางขวางมาก มีชาวบานปาซึ่งเปนชนกลุมนอย  ( MINORITY TRIBE )อาศัยอยูแถบเมืองอัตปอแสนแป แควนจําปาสักฝงซายแมน้ําโขง   ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปจจุบัน ชนพวกนี้เรียกตัวเองวา "ขา"  สวย" "กวย" หรือ "กุย" อยูในดินแดนของราชอาณาจักรไทย โดยสมบูรณ (เพิ่งเสียให ฝรั่งเศสเมื่อ พ.ศ.2436หรือ ร.ศ.112) พากนี้มีความรูความสามารถในการจับชางปามาเลี้ยง ไวใชงาน ชาวสวยหรือชาวกวยไดอพยพยายที่ทํามาหากินขามมาฝงขวาแมน้ําโขง เนื่องจาก ชาวเมืองศรีสัตนาคนหุต(เวียงจันทน) ไดเขาไปตั้งถิ่นฐานแยงที่ทํามาหากิน ในป พ.ศ.2260 ชาวสวยไดอพยพแยกออกเปนหลายพวกดวยกัน แตละพวกมีหัวหนา ควบคุมมา เชน เซียงปุม เซียงสีเซียงสง ตากะจะและเซียงขัน เซียงฆะ เซียงไชย หัวหนาแต ละคนก็ไดหาสมัครพรรคพวกไปตั้งรกรากในที่ตาง ๆ กัน เวียงปุม อยูที่บานที เซียงสีหรือ ตะกะอาม อยูที่รตนบุร ี เซียงสงอยูบานเมือลีง (อําเภอจอมพระ) ั เซียงฆะ อยูที่สังขะ เวียงไชยอยูบานจารพัด (อําเภอศรีขรภูม)ิ  สวนตากะจะและเซียงขัน อยู  ที่บานปราสาทสี่เหลี่ยมดงลําดวน(บานดวนใหญปจจุบัน)พวกสวยเหลานี้อยูรวมกันเปน  ชุมชนใหญ หาเลี้ยงชีพ ดวยการเกษตรและหาของปามาบริโภคใชสอย 
 8. 8. สมัยกรุงธนบุรี เมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแกพมาในป พ.ศ.2310 แลว สมเด็จพระเจากรุง ธนบุร ี พระเจาตากสินมหาราช ไดทรงกอบกูอิสรภาพ และทรงตั้งกรุงธนบุรี เปนราชธานี   พ.ศ.2321 ปจอ จุลศักราช 1140 กรุงศรีสัตนาคนหุต  (เวียงจันทน)เปนกบฎตอไทย สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีไดโปรดเกลาฯ ให สมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึก  (พระบามสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก มหาราช) กับเจาพระยาสุรสียหเปนแมทัพยกขึ้นไปทางเมืองพิมายแมทพสั่ง ั ใหเจาเมืองพิมายแตงขาหลวงออกมาเกณฑกําลังเมืองประทายสมันต  (จังหวัดสุรินทร) เมืองสังฆะ เมืองขุขันธ เมืองรัตนบุร ี เปนทัพบกยกไปตี เมืองเวียงจันทน เมืองจําปาศักดิ์ ไดชัยชนะยอมขึ้นตอไทยทั้งสองเมือง  กองทัพไทยเขาเมืองเวียงจันทน ไดอัญเชิญพระแกวมรกต และพระบาง พรอมคุมตัวนครจําปาศักดิ์ไชยกุมารกลับกรุงธนบุรีในการศึกครั้งนี้เมื่อ เดินทางกลับ หลวงปราบ(เซียงขัน) ทหารเอกในกองทัพ ไดหญิงมายชาวลาว คนหนึ่งกลับมาเปนภรรยา มีบุตรชายติดตามมาดวยชื่อทาวบุญจันทน
 9. 9. สมัยกรุงรัตนโกสินทร  ลุ พ.ศ.2325 ปขาล จุลศักราช 1144 พระบามสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก มหาราช เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติพ ระยาไกรภักดีศรีนครลําดวน(เซียงขัน) ไดบรรดา สักดิเ์ ปนพระยาขุขันธภักดี ไดมีใบบอกกราบบังคมทูลขอตั้งทาวบุญ จันทร เปนพระยาไกร ภักดีศรีนครลําดวน ผูชวยเจาเมือง อยูมาวันหนึ่ง พระยาขุขันธภักดี เผลอเรียกพระยาไกร  ภักดีฯ(บุญ จันทร) วา"ลูกเชลย" พระยาไกรภักดีจงโกรธและผูกพระยาบาทภายหลังมี ึ พอคาญวน 30 คน มาซื้อโคกระบือทีเ่ มืองขุขันธ พระยาขุขันธภักดีอํานวยความสะดวก และจัดทีพ ักใหญ วนตลอดจนใหไพรนําทางไปชองโพย ใหพ วกญวนนําโค กระบือไปยัง ่ เมืองพนมเปญไดสะดวก พระยาไกรภักดีฯ (บุญ จันทร) ไดกลาวโทษมายังกรุงเทพฯ และ โปรดเกลา ใหเรียกตัวพระยาขุขันธไปลงโทษและจําคุกไวทกรุงเทพฯ แลวโปรดเกลาฯ ให ี่ ตั้งพระยาไกรภักดีฯ-(บุญ จันทร) เปนเจาเมืองขุขันธแทนในป พ.ศ.2325 นี ้ พระภักดีภธร ู สงคราม(อุน) ปลัดเมืองขุขันธ กราบบังคมทูลขอแยกจากขุขันธไปตั้งที่บานโนนสามขาจึง ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหยกบานโนนสามขาขึ้นเปนเมือง  "ศรีสระเกศ" ตอมาป พ.ศ.2328ไดยายเมืองศรีสระเกศจากบานโนนสามขา  มาตั้ง ณ บานพันทาเจียงอีอยูในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษทุกวันนี ้
 10. 10. สัญลักษณประจําจังหวัด ตราประจําจังหวัด ธงประจําจังหวัด  ดอกไมประจําจังหวัด(ดอกลําดวน)
 11. 11. ตนไมประจําจังหวัด (ตนลําดวน) ตราปราสาทพระวิหาร ตราประจําจังหวัดศรีสะเกษ ระหวาง พ.ศ. 2483 - 2512
 12. 12. • ตราประจําจังหวัด  : รูปปรางคกูมีดอกลําดวน 6 กลีบอยูเบื้อง ลาง (เดิมใชภาพปราสาทหิน   เขาพระวิหารเปนตราประจําจังหวัด   มาเปลี่ยนเปนตราปจจุบันเมื่อพ.ศ. 2512[5] •  ดอกไมประจําจังหวัด : ดอกลําดวน (Melodorum fruticosum)  •  ตนไมประจําจังหวัด : ลําดวน  (Melodorum fruticosum)  • คําขวัญประจําจังหวัด : แดนปราสาทขอม หอมกระเทียม เทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลําดวน     หลากลวนวัฒนธรรม  เลิศล้ําสามัคคี  • สีประจํากลุมจังหวัด     สีสม 
 13. 13. อาณาเขตติดตอ • ทิศเหนือ ติดตอกับจังหวัดยโสธร • ทิศตะวันออก ติดตอกับจังหวัดอุบลราชธานี • ทิศใต ติดตอกับราชอาณาจักรกัมพูชา • ทิศตะวันตก ติดตอกับจังหวัดสุรินทรและ จังหวัดรอยเอ็ด
 14. 14. สถานที่ทองเที่ยวประเภทแหลงวัตถุโบราณและวัด วัดสระกําแพงใหญ นารายณบรรทมสินธุนอนตะแคงซาย และตัวนาคเปนแบบบาปวน   และที่เทาของพระนารายณ จะมีศักติ 2 องค คือ นางลักษมี และนางภูมิ
 15. 15. วัดสระกําแพงใหญ ปราสาทแหงนี้ไดพบทับหลังประมาณ 9 ชิ้น และชิ้นที่สําคัญสันนิฐานวาเปน ของปรางคองคทิศเหนือเปนรูปคชลักษมี ซึงไมคอยพบในประเทศไทย การสลัก ่ เปนรูปคชลักษมี หมายถึง ความอุดมสมบูรณ คชลักษมีมีลักษณะเปนรูปชาง 2  ตัว หันหนาเขาหากันและงวงประสานกัน เปนรูปวงกลมภายในรูปพระนาง ลักษมี สําหรับหลังที่ปรางคองคประธานจะสลักเปนรูปพระอินทรทรงชาง เอราวัณ และสําหรับทับหลังชิ้นอื่น ๆ เชน พระกฤษณะประลองกําลังตาง ๆ นา ๆ 
 16. 16. วัดสระกําแพงใหญ ตั้งอยูท ี่ หมูท ี่ 1 บานสระกําแพงใหญ ต.สระกําแพงใหญ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรี  สะเกษ กอสรางประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 16 ถึงพุทธศตวรรษที ่ 16 ตอน ปลายเปนศาสนสถานในศาสนาพราหมณ ลัทธิไศวนิกาย และจากการพบเทพ นพเคราะหชิ้นหนึ่งสันนิษฐานวาใชงานสะเดาะห ใชวางอดกบัวแตละดอก และ ก็พบพระพุทธรูปนาคปรกองคหนึ่งเปนศิลปแบบนายน จึงอาจสันนิษบานไดวา เมื่อพนสมัยศาสนาพราหมณไปแลวคือ สมัยพระเจาชัยวรมันที ่ 7 ที่เขามา ปกครองแถบนี้ก็เปลี่ยนศาสนาจากศาสนาพราหมณเปนศาสนาพุทธมหายาน 
 17. 17. กูสมบูรณ อยูบริเวณบานหนองคูใหญ ตําบลเปาะ อําเภอบึงบูรพ จังหวัดศรีสะเกษ เปน ปราสาทสามหลังบนฐานศิลาแลงเดียวกัน  ปราสาทกอนดวยศิลาแลงรวมกับ อิฐ กอดวยศิลาแลงดานใน หันหนาไปทางทิศตะวันออก ตัวปราสาททั้งหมด ลอมรอบดวยคูน้ํารูปเกือกมาเวนทางเขา ดานทิศใต สันนิษฐานวาปราสาท แหงนี้คงจะสรางขึ้นราวพุทธศตวรรณที ่ 17 ปจจุบันกรมศิลปากร ไดขึ้น ทะเบียนและบูรณะซอมแซม ตําบลเปาะ อําเภอบึงบูรพ จังหวัดศรีสะเกษ 
 18. 18. พระพุทธบาทภูฝาย ตั้งอยูท ี่ หมูท ี่ 1 บานภูฝาย ต.ภูฝาย อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ พระพุทธบาทภูฝาย   ตั้งอยูบนเขาภูฝายโดยการสรางจําลองขึ้นของพระในวัดบนภูเขาภูฝายขนาด กวาง 1 เมตร ยาว 2 เมตร ในทุก ๆ ป จะมีราษฎรจากตําบลตาง ๆ ไปทําบุญ และ กราบไหวเปนประจําทุกป ปจจุบันบนเขาภูฝายไดจดทะเบียนจากกรมศิลปากร  พื้นที ่ 1,415 ไรเปนแหลงทองเที่ยวที่อยูบนภูเขาสูง มีสํานักสงฆ 1 แหง พระภิกษุ  2 รูป สระน้ําที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และรอยพระพุทธบาทจําลอง ตลอดจน สัตวปา เชนลิง
 19. 19. วัดปามหาเจดียแกว (วัดลานขวด) ตั้งอยูหมูท ี่ 2 บานดอน ต.โนนสูง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ไดกอสรางเมื่อป  พ.ศ. 2524 โดยมีพระครูวิเวกธรรมจารย (รอด) ถิรคุโณ เปนเจาอาวาสองค แรกจนถึงปจจุบัน พื้นที่บริเวณวัด 18 ไร พระภิกษุ 8 รูป สิ่งปลูกสรางมี อุโบสถ (ริมน้ํา) 1 หลังศาลาการเปรียญ 1 หลัง กุฎ ิ 8 หลัง   ศาลา เอนกประสงค 1 หลัง
 20. 20. เปนศาสนสถาน และสิ่งกอสราง ในบริเวณวัดประดับตกแตง ดวยขวดแกว หลากสีหลายแบบนับลาน ๆ ขวด  ในแตละวันจะมีนักทองเที่ยวมาเยี่ยมชม และรวมทําบุญเปน จํานวนมาก 
 21. 21. วัดบานพราน (วัดสุพรรณรัตน) เปนวัดเกาแกของตําบลพราน โดยมีจํานวนหมูบาน 5 หมูบาน  รวมกิจกรรม และเปนสถานที่ที่จัดงานบุญของตําบลพราน  เชน ประเพณีสารทเขมร (แซนโดนตา) มีทับหลังนารายณ บรรทมสิน 
 22. 22. พระธาตุเรืองรอง ตั้งอยูท ี่ หมูท ี่ 3 บานสรางเรือง ต.หญาปลอง อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ   เปนพระธาตุที่สรางแบบศิลปะพื้นบาน สูง 49 เมตร แบงออกเปน 6 ชั้น ชั้นที ่ 1  ใชสําหรับประกอบพิธีทางศาสนา ชั้นที ่ 2 - 3 ทําเปนพิพิธภัณฑพื้นบานชนสี เผาของศรีสะเกษ คือ เขมร สวย ลาว เยอ ชันที ่ 4 ประดิษฐานพระพุทธรูป ้ สําคัญ ชั้นที ่ 5 ใชสําหรับการทําสมาธิ ชั้นที ่ 6 เปนที่ประดิษฐานพระบรม สารีริกธาตุ และเปนที่ชมทัศนียภาพของพื้นที่ 
 23. 23. สถานที่ทองเที่ยวประเภทแหลงธรรมชาติ หวยตะวัน หวยตะวันอยูในเขตตําบลบึงมะลู ติดกับ ตําบลรุงเปนหวยที่ เพิ่งคนพบเปนหวยที่มีน้ําไหลลักษณะคลายน้ําตาก
 24. 24. อุทยานแหงชาติเขาพระวิหาร ตั้งขึ้นในป พ.ศ.2542 โดยมีอาณาเขตติดพื้นที่ตําบลเสาธงชัย  มีแหลงทอง เที่ยวที่สําคัญคือผามออีแดง ปราสาทโดนตรอน และเปนเสนทางผานเขาชม ปราสาทเขาพระวิหาร ประเทศกัมพูชา ตําบลเสาธงชัยอําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ 
 25. 25. น้ําตกสําโรงเกียรติ ตั้งอยูหมูท ี่ 5 บานสําโรงเกียรติ ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เดิมชื่อวา  น้ําตกปศาจ เรียกตามชื่อหนวยทหารพรานที่มีสมญานาม พ.ศ. 2519  ตอมาในป พ.ศ. 2524 ไดปรับปรุงใหเปนสถานที่ททองเที่ยว และไดเปลี่ยนชื่อ เปนน้ําตกสําโรงเกียรติ ตามชื่อหมูบานสําโรงเกียรติ โดยมีแหลงกําเนินมา จากภูเขากันทุงบนเทือกเขาบรรทัดเปนน้ําตกขนาดกลางที่งดงามแหงหนึ่ง ของจังหวัดศรีสะเกษ
 26. 26. แกงพระพุทธบาท ตั้งอยูหมูท ี่ 8 บานโนน ตําบลรังแรง อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรี สะเกษ ซึ่งอยูตามลํานํามูลกับตําบลสมปอย อําเภอราษีไศล จังหวัด ศรีสะเกษ หางจากตัวจังหวัดประมาณ 20 กม. เปนสถานที่ทองเที่ยว ที่สวยงามตามธรรมชาติมีแกงหินสวยงามมากมาย บรรยากาศรมรื่น   เหมาะแกการทองเที่ยวพักผอน 
 27. 27. น้ําตกนาตราว เปนน้ําตกที่เพิ่งคนพบ มีความอุดมสมบูรณของธรรมชาติ มาก น้ําตกสวยงาม บรรยากาศนาทองเที่ยว ตําบลดงรัก  อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ 
 28. 28. หนองบัวดง ตั้งอยูหมูที่ 1 ตําบลหนองบัวดง กิ่งอําเภศิลาลาด จังหวัด ศรีสะเกษ เปนแหลงทองเที่ยว พักผอนหยอนใจ  และเปนที่ออกกําลังกายของประชาชน
 29. 29. วัดสระกําแพงใหญ
 30. 30. กูสมบูรณ
 31. 31. พระพุทธบาทภูฝาย
 32. 32. วัดปามหาเจดียแกว (วัดลานขวด)
 33. 33. การปกครอง แผนที่อําเภอในจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษแบงการปกครองออกเปน 22 อําเภอ 206 ตําบล  และอีก 2,557 หมูบาน อําเภอไดแก
 34. 34. 1. อําเภอเมืองศรีสะเกษ                                                       14. อําเภอศรีรัตนะ 2. อําเภอยางชุมนอย                                                                 15. อําเภอน้ําเกลี้ยง 3. อําเภอกันทรารมย 16. อําเภอวังหิน 4. อําเภอกันทรลักษ                                                                 17. อําเภอภูสิงห                                       5. อําเภอขุขันธ 18. อําเภอเมืองจันทร 6. อําเภอไพรบึง 19. อําเภอเบญจลักษ 7. อําเภอปรางคกู 20. อําเภอพยุห 8. อําเภอขุนหาญ 21. อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 9. อําเภอราษีไศล 22. อําเภอศิลาลาด  10. อําเภออุทุมพรพิสัย 11. อําเภอบึงบูรพ 12. อําเภอหวยทับทัน 13. อําเภอโนนคูณ
 35. 35. การปกครองสวนทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่น  (อปท.) ประกอบดวย  องคการบริหารสวนจังหวัด  1 แหง เทศบาลเมือง 2 แหง เทศบาล ตําบล 18 แหง  และองคการบริหารสวนตําบล 196 แหง • องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ  • เทศบาลเมืองศรีสะเกษ  • เทศบาลเมืองกันทรลักษ 
 36. 36. การเลือกตั้ง จังหวัดศรีสะเกษ แบงเขตเลือกตั้งออกเปน  3 เขต มีจํานวน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งสิ้น 9 คน โดยแตละเขตแบงออกดังนี้ • เขต 1 ประกอบดวย อําเภอเมืองศรีสะเกษ อําเภอยางชุมนอย อําเภอ กันทรารมย อําเภอโนนคูณ  อําเภอพยุห อําเภอราษีไศล อําเภอศิลาลาด  อําเภอบึงบูรพ และอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  • เขต 2 ประกอบดวย อําเภอเมืองจันทร อําเภออุทุมพรพิสัย อําเภอหวย ทับทัน อําเภอวังหิน  อําเภอปรางคกู อําเภอขุขันธ และอําเภอภูสิงห  • เขต 3 ประกอบดวย อําเภอกันทรลักษ อําเภอขุนหาญ อําเภอไพรบึง  อําเภอศรีรัตน อําเภอเบญจลักษ และอําเภอน้ําเกลี้ยง 
 37. 37. ภูมิประเทศ จังหวัดศรีสะเกษนั้น ตอนใตมีทิวเขาพนมดงรักซึ่งทอดตัวใน แนวตัวตกและตะวันออกเปนเสนแบงเขตแดนระหวางไทยกับ กัมพูชา ยอดเขาสูงสุดในจังหวัดชื่อ  "พนมโนนอาว" สูงหกรอย เจ็ดสิบเอ็ดเมตรจากระดับทะเลปานกลาง โดยตั้งอยูในเขตอําเภอ กันทรลักษ จากเขาพนมโนนอาวนี้ พื้นที่คอย ๆ ลาดต่ําขึ้นไป ทางเหนือลงสูที่ราบลุมแมน้ํามูล ภูมิประเทศสวนใหญเปนที่ราบลอนลาด มีระดับความสูงระหวาง หนึ่งรอยหาสิบเมตรถึงสองรอยเมตรจากระดับทะเลปานกลาง มี ลําน้ําหลายสายไหลผานที่ราบลอนลาดนี้ลงไปยังแมน้ํามูลซึ่ง ไดแก หวยทับทัน หวยสําราญ และหวยขะยุง
 38. 38. ตัวเมืองตั้งอยูฝงหวยสําราญ หางจากแมน้ํามูลไปทางทิศใต ประมาณสิบกิโลเมตร และอยูสูงจากระดับทะเลปานกลางห นี่งรอยยี่สิบหกเมตรทางตอนเหนือของจังหวัดมีแมน้ํามูล ไหลผานเขตอําเภอราษีไศล อําเภอยางชุมนอย และอําเภอ กันทรารมย เปนระยะทางยาวประมาณหนึ่งรอยยี่สิบกิโลม เตร บริเวณนี้ถือเปนแหลงอุดมสมบูรณที่สุดของจังหวัด  เนื่องจากเปนที่ราบลุมแมน้ําขนาดใหญอันอยูสูงจากระดับ ทะเลปานกลางประมาณ 115-130 เมตร
 39. 39. ภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปของจังหวัดศรีสะเกษ มีอากาศรอนจัดในฤดูรอน และคอนขางหนาวจัดในฤดูหนาว สวนฤดูฝนจะมีฝนตกหนักในเดือน กันยายน โดยมักจะตกหนักในพื้นที่ตอนกลางและตอนใตของจังหวัด สวน พื้นที่ทางตอนเหนือของจังหวัดจะมีปริมารฝนตกนอย และไมคอยสม่ําเสมอ  โดยเฉลี่ยแลวในปหนึ่ง ๆ จะมีฝนตก 100 วัน ปริมาณฝนเฉลี่ย 1,200-1,400  มิลลิเมตรตอป อุณหภูมิต่ําสุดประมาณ 10 องศาเซลเซียส สูงสุดประมาณ  40 องศาเซลเซียส เฉลี่ยประมาณ 26-28 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพันธ เฉลี่ยรอยละ 66-73
 40. 40. ชาวศรีสะเกษที่มีชื่อเสียง • นกนอย อุไรพร นักรองลูกทุง ศิลปนพื้นบาน  • ฉันทนา กิติยพันธ นักรอง นักแสดง  • ธนัญชัย บริบาล นักฟุตบอลทีมชาติไทย  • ปยะณัฐ วัชราภรณ อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข   • พยอม สีนะวัฒน ศิลปนแหงชาติ สาขาทัศนศิลป พ.ศ. 2530 • ภูมินทร ลีธระประเสริฐ รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ี • มานะ มหาสุวีระชัย อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ  หัวหนาพรรคแทนคุณแผนดิน  • ยิ่งยง ยอดบัวงาม นักรองลูกทุง   • ร็อคกี ้ ส.จิตรลดา นักมวย  • สุดา ศรีลําดวน นักรองลูกทุง   • สุริยะใส กตะศิลา ผูประสานงานพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย 
 41. 41. ประชากร ในจังหวัดศรีสะเกษมีชุมชนหลายกลุมอาศัยอยูรวมกัน ทั้งนี้เปนผล มาจากการอพยพยายครัวเขามาของคนเชื้อชาติตาง ๆ ในอดีต แม ปจจุบันยังคงเห็นลักษณะเฉพาะทางกายภาพและวัฒนธรรมของกลุม คนเหลานั้นอยู กลุมคนที่วานี้ไดแก ชาวลาว ชาวเขมร ชาวสวยหรือ กูย และเยอ
 42. 42. เศรษฐกิจ เศรษฐกิจของจังหวัดศรีสะเกษขึ้นอยูกับเกษตรกรรมเปนหลัก  จังหวัดไมมทรัพยาการแรที่สําคัญแตอยางใด แตมีแรรัตนชาติอยูบางเล็กนอยใน ี อําเภอกันทรลักษ โดยในป พ.ศ. 2550 มีสัดสวนตอผลิตภัณฑมวลรวม (GPP)  44,191 ลานบาท และรายไดเฉลี่ยของประชากร 29,174 บาทตอคนตอป ซึ่งต่ํา ที่สุดของประเทศชาวศรีสะเกษทํานากันมากตามที่ราบลุมแมน้ํามูลและในเขต ชลประทานของลําน้ําสายตาง ๆ สวนใหญเปนนาปซึ่งมีการเก็บเกี่ยวปละครั้ง  พืชไรที่สําคัญคือ ขาวโพด มันสําปะหลัง ปอแกว และผักตาง ๆ นอกจากนี้ ชาว ศรีสะเกษนิยมปลูกหอมแดงมากดังปรากฏในคําขวัญประจําจังหวัดจังหวัดศรี สะเกษ เปนจังหวัดทีมีพื้นที่ตดตอกับประเทศเพื่อนบาน (ประเทศกัมพูชา) มีจด ่ ิ ุ ผานแดนถาวร 1 แหง คือ จุดผานแดนถาวรชองสะงํา ซึ่งเปนชองสําหรับการคา ระหวางประเทศ มีมูลคาการซื้อขายระหวางเดือนมกราคม-พฤษภาคม  พ.ศ. 2552 ประมาณ 571.756 ลานบาท
 43. 43. การคมนาคม แผนที่ทองเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ จากกรุงเทพมหานครสามารถเดินทางไปยังจังหวัดศรีสะเกษไดดังนี้
 44. 44. โดยรถไฟ สายตะวันออกเฉียงเหนือ มาลงที่สถานีศรีสะเกษ ระยะทาง  515.09 กิโลเมตร  • โดยทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน ) ถึงทางแยก เขาทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ที่กิโลเมตรที่ 107 แลว ไปตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 ถึงจังหวัดนครราชสีมา แยก ทางขวาเขาทางหลวงหมายเลข 226 ผานจังหวัดบุรีรัมยและจังหวัด สุรินทรจึงถึงจังหวัดศรีสะเกษ รวมระยะทาง 571 กิโลเมตร  • โดยรถโดยสารประจําทาง สามารถเดินทางจากสถานีขนสง ผูโดยสารกรุงเทพฯ สายตะวันออกเฉียงเหนือ มาลงที่สถานีรขนสง ผูโดยสารจังหวัดศรีสะเกษไดโดยตรง 
 45. 45. โดยเครื่องบิน  สามารถเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ มายังทาอากาศยานอุบลราชธานี  และเดินทาง ตอมายังจังหวัด ศรีสะเกษ ดวยระยะทางอีกประมาณ 60 กิโลเมตร 
 46. 46. การศึกษา โรงเรียน  ดูท รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดศรีสะเกษ  ี่ รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนประถม สพฐ. โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ อําเภอเมืองศรีสะเกษ  โรงเรียนอนุบาลดํารงราชานุสรณ อําเภอกัน ทรลักษ  โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) อําเภอขุนหาญ  โรงเรียนหนองอารีพิทยา อําเภอไพรบึง  โรงเรียนบานสรางใหญ อําเภอไพรบึง  โรงเรียนบานหนองระเยียว อําเภอไพรบึง  โรงเรียนบานดินแดง อําเภอไพรบึง  โรงเรียนบานกันตรวจ อําเภอไพรบึง 
 47. 47. โรงเรียนบานดองดึง อําเภอไพรบึง  โรงเรียนบานแดง อําเภอไพรบึง  โรงเรียนบานตาเจา อําเภอไพรบึง  โรงเรียนมัธยม สพฐ. โรงเรียนกระแชงวิทยา อําเภอกันทรลักษ  โรงเรียนกระดุมทองวิทยา อําเภอกันทรารมย  โรงเรียนกันทรลักษณวิทยาคม อําเภอกันทรลักษ  โรงเรียนกันทรลักษวิทยา อําเภอกันทรลักษ 
 48. 48. โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม อําเภอขุนหาญ  โรงเรียนกันทรารมณ อําเภอกันทรารมย                  โรงเรียนกําแพง อําเภออุทุมพรพิสัย  โรงเรียนกุญชรศิรวิทย อําเภอไพรบึง  โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม อําเภอกันทรลักษ  โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อําเภอเมืองศรีสะเกษ  โรงเรียนขุขันธ อําเภอขุขันธ  โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรคอําเภอขุนหาญ โรงเรียนเขื่อนชางวิทยาคาร อําเภอน้ําเกลี้ยง  โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร อําเภอศิลาลาด  โรงเรียนคูซอดประชาสรรค อําเภอเมืองศรีสะเกษ 
 49. 49. โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม อําเภอโนนคูณ  โรงเรียนโคกหลามวิทยา อําเภออุทุมพรพิสย  ั โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร อําเภออุทมพรพิสัย  ุ โรงเรียนจิกสังขทองวิทยา อําเภอราษีไศล  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ศรีสะเกษ อําเภอเมืองศรีสะเกษ  โรงเรียนดงรักวิทยา อําเภอกันทรลักษ  โรงเรียนดานอุดมศึกษา อําเภอราษีไศล  โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี อําเภอกันทรลักษ  โรงเรียนตูมวิทยา อําเภอปรางคกู  โรงเรียนไตรมิตร อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  โรงเรียนทุงไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก อําเภออุทุมพรพิสัย  โรงเรียนทุงสิมวิทยาคม อําเภออุทมพรพิสย  ุ ั
 50. 50. โรงเรียนนครศรีลําดวนวิทยา อําเภอวังหิน  โรงเรียนนาแกววิทยา อําเภอขุนหาญ  โรงเรียนน้ําเกลี้ยงวิทยา อําเภอน้ําเกลี้ยง  โรงเรียนน้ําคําวิทยา อําเภอเมืองศรีสะเกษ  โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม อําเภอปรางคกู  โรงเรียนโนนคอวิทยาคม อําเภอโนนคูณ   โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม อําเภอไพรบึง  โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม อําเภอพยุห   โรงเรียนบกวิทยาคม อําเภอโนนคูณ   โรงเรียนบัวเจริญวิทยา อําเภอน้ําเกลี้ยง  โรงเรียนบัวนอยวิทยา อําเภอกันทรารมย  โรงเรียนบึงบูรพ อําเภอบึงบูรพ  โรงเรียนบึงมะลูวิทยา อําเภอกันทรลักษ 
 51. 51. โรงเรียนเบญจประชาสรรค อําเภอราษีไศล  โรงเรียนเบญจลักษพทยา อําเภอเบญจลักษณ  ิ โรงเรียนประชาพัฒ นศึกษา อําเภออุทุมพรพิสย  ั โรงเรียนประสานมิตรวิทยา อําเภอกันทรารมย  โรงเรียนปรางคก อําเภอปรางคก  ู ู โรงเรียนปรือใหญวทยบัลลังก อําเภอขุขันธ  ิ โรงเรียนผักแพววิทยา อําเภอกันทรารมย  โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล อําเภอหวยทับทัน  โรงเรียนไผงามพิทยาคม อําเภอราษีไศล  โรงเรียนพยุหวิทยา อําเภอพยุห    โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา อําเภอขุนหาญ  โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อําเภอปรางคกู  โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค อําเภอวังหิน  โรงเรียนโพธิ์วงษวิทยา อําเภอขุนหาญ  โรงเรียนโพธิศรีสุวรรณวิทยาคม อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  ์
 52. 52. โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อําเภอขุนหาญ  โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม อําเภอไพรบึง  โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา อําเภอกันทรลักษ  โรงเรียนภูสิงหประชาเสริมวิทย อําเภอภูสิงห  โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา อําเภอขุนหาญ  โรงเรียนมัธยมโพนคอ อําเภอเมืองศรีสะเกษ  โรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม อําเภอราษีไศล  โรงเรียนเมืองจันทรวิทยาคม อําเภอเมืองจันทร  โรงเรียนยางชุมนอยพิทยาคม อําเภอยางชุมนอย  โรงเรียนราษีไศล อําเภอราษีไศล  โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม อําเภอขุขันธ  โรงเรียนละทายวิทยา อําเภอกันทรารมย  โรงเรียนละลมวิทยา อําเภอภูสิงห 
 53. 53. โรงเรียนลิ้นฟาพิทยาคม อําเภอยางชุมนอย  โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ อําเภอเมืองจันทร  โรงเรียนแวงแกววิทยา อําเภอกันทรารมย  โรงเรียนศรีแกวพิทยา อําเภอศรีรัตนะ  โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา อําเภอขุขันธ  โรงเรียนศรีรัตนวิทยา อําเภอศรีรัตนะ  โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อําเภอเมืองศรีสะเกษ  โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 หวยคลา อําเภอเมืองศรีสะเกษ  โรงเรียนศิลาลาดวิทยา อําเภอศิลาลาด  โรงเรียนสตรีสิริเกศ อําเภอเมืองศรีสะเกษ  โรงเรียนสมปอยพิทยาคม อําเภอราษีไศล  โรงเรียนสวงษวิทยาคม อําเภอขุขันธ  โรงเรียนสวายพิทยาคม อําเภอปรางคกู  โรงเรียนสะเดาใหญประชาสรรค อําเภอขุขันธ 
 54. 54. โรงเรียนสายธารวิทยา อําเภอกันทรลักษ  โรงเรียนสิริเกศนอมเกลา อําเภอเมืองศรีสะเกษ  โรงเรียนหนองคูวิทยา อําเภอปรางคกู  โรงเรียนหนองถมวิทยา อําเภอกันทรารมย  โรงเรียนหนองทุมศรีสําราญวิทยา อําเภอวังหิน  โรงเรียนหนองหวาประชาสรรค อําเภอเบญจลักษณ  โรงเรียนหวยทับทันวิทยาคม อําเภอหวยทับทัน 
 55. 55. โรงเรียนเอกชน โรงเรียนขุขันธราษฎรบํารุง อําเภอขุขันธ  โรงเรียนเพิ่มพิทยา อําเภออุทุมพรพิสัย  โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา อําเภอไพรบึง  โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม อําเภอเมืองศรีสะเกษ  โรงเรียนวัดหลวงวิทยา อําเภอเมืองศรีสะเกษ
 56. 56. ระดับอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดศรีสะ เกษ  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ศูนยวัดสระกําแพงใหญ  อําเภออุทุมพรพิสัย  มหาวิทยาลัยมหามกฏราชวิทยาลัย ศูนยการศึกษาศรีสะเกษ  วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
 57. 57. แหลงประวัติศาสตร ปราสาทสระกําแพงใหญ บริเวณที่ตั้งของจังหวัดนี้เคยเปนอูวัฒ นธรรมสมัยทวารวดีแลอาณาจัก ร เขมรโบราณเชนเดียวกับพื้นที่อื่น  ๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จาก หลักฐานทางโบราณคดีที่บานหลุบโมก ตําบลเมืองคง อําเภอราษีไศลพบ รองรอยเมืองโบราณมีคูน้ําและคันดินลอมรอบสองชั้น  ภายในเมืองมี ซากโบราณสถานและใบเสมาอันแสดงถึงรองรอยการนับถือพุทธศาสนา  นอกจากนี้ยังพบปราสาทและปรางคกูอีกหลายแหง  โดยเปนศิลปะเขมร ราวพุทธศตวรรษที ่ 16-17
 58. 58. แหลงทางประวัติศาสตรที่สําคัญ  เชน ปราสาทสระกําแพงใหญ อําเภอ อุทุมพรพิสัย, ปราสาทตาเล็ง อําเภอขุขันธ, ปราสาทโดนตวล อําเภอ กันทรลักษ และปราสาทปรางคกู อําเภอปรางคกู แหลงทองเที่ยว จังหวัดศรีสะเกษ มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและทางวัฒนาธรรม หลายแหง อาทิ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร • สวนสมเด็จพระศรีนครินทร ศรีสะเกษ  • พระธาตุเรืองรอง อําเภอเมืองศรีสะเกษ        
 59. 59. • ผามออีแดง • อุทยานแหงชาติเขาพระวิหาร   • ปราสาทสระกําแพงนอย อําเภออุทุมพรพิสัย  • ปราสาทหวยทับทัน อําเภอหวยทับทัน   • ปราสาทตาเล็ง อําเภอขุขันธ  • ปราสาทโดนตวล อําเภอกันทรลักษ  • ปราสาทปรางคกู อําเภอปรางคกู 
 60. 60. ภายในสวนสมเด็จ มีตนลําดวน อนุสาวรียสมเด็จยา (สมเด็จพระศรี มากกวา 50,000 ตน นครินทรบ รมราชชนนี)เมื่อครี้งมีพ ระ ชนมอยู ทรงมีพ ระราชเสาวนีย ให   เมื่อถึงตนเดือนมีนาคมของทุกป  จัดสรางสวนสมเด็จศรีนครินทร ศรี กลีบของดอกลําดวน สะเกษ จะรัญบวนหอมไปทั้งสวนฯ 
 61. 61.  ทองไปแดนลําดวน สัมผัสกลิ่นหอมรัญจวนใจของดอกลําดวน 50,000 กวาตน มีมากที่สุดในประเทศไทย สวนสมเด็จศรีนครินทร  พลับพลาที่ประทับชั่วคราว ภายในสวนสมเด็จศรีนครินทร ศรีสะเกษ 
 62. 62. ศรีนครินทร ศรีสะเกษ ซึ่งอยูภายในวิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยี  ศรีสะเกษ  ทางเขาสวนสมเด็จ  
 63. 63. ตั้งอยูในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ถนนกสิกรรม ตําบลหนองครก อําเภอเมืองหางจากศาลากลางจังหวัด  2 กิโลเมตร มีเนื้อนที่ประมาณ 237 ไร ลักษณะเปนสวนปาขนาดใหญที่อยูในเขต เมืองประกอบดวยดงลําดวนซึ่งเปนพันธุไมหอมและเปนตนไมสัญญา ลักษณของจังหวัดจํานวนกวาหาหมื่นตน มีสวนสาธารณะ ที่ตกแตงสวย งามรมรื่นเปนแหลงพักผอนของประชาชนทั่วไป ภายในมีสวนสัตว และมีสวนปาลําดวนซึ่งเหมาะแกการทัศนศึกษา ในเชิงพฤกษศาสตร ในชวงเดือนมีนาคม จะเปนชวงเวลาที่ดอกลําดวนจะบานสงกลิ่นหอม ประทับใจแกผูมาเยือนซึ่งจังหวัดจะจัดงานเทศกาลดอกลําดานบานขึ้น ณ สถานที่แหงนี้ดวย
 64. 64. งานเทศกาลดอกลําดวนบาน จัดขึ้นเปนประจําในชวงวันหยุด สุดสัปดาหที่ 1 ของเดือน มีนาคมของทุกป ณ บริเวณสวนสมเด็จศรี- นครินทร ซึ่งเปนชวงที่ดอกลําดวนกําลังบาน จํานวนมากกวา 50,000 ตน ภายในงานจะประกอบไปดวยกิจกรรมสาธิตศิลปวัฒ- ธรรมพื้นบานสี่เผา คือ เขมร สวย ลาว เยอ การออกรานจําหนาย สินคาหัถตกรรม การแสดงละครประกอบแสง เสียง ตํานานการสราง เมือง การประชันดนตรีพื้นบานภายใตดงลําดวนอันรมรื่นในงาน เทศกาลดอกลําดวนบาน
 65. 65. พระธาตุเรืองรอง
 66. 66. พระธาตุเรืองรอง ตั้งอยูที่บานสรางเรือง ตําบลหญาปลอง หาง จากเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข 2373 สายศรีสะเกษ-ยาง ชุมนอย ประมาณ 7.5 กิโลเมตร เปนพระธาตุที่ สรางขึ้นโดย ผสมศิลปอีสานใตสี่เผาไทย ไดแก ลาว สวย เขมร เยอ มีความ สวยงามและเปน เอกลักษณอยางลงตัว 
 67. 67. พระธาตุมีความสูง 49 เมตร แบงออกเปน 6 ชั้น ชั้นที ่ 1 ใชสําหรับ ประกอบพิธีทางศาสนา ชั้นที ่ 2-3 เปนพิพิธภัณฑพื้นบานสี่เผาไทย ชั้นที ่ 4 เปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสําคัญ ชั้นที ่ 5 ใชสําหรับการทํา สมาธิ และชั้นที ่ 6 เปนที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและ เปนที่ชม ทัศนียภาพของพื้นที่โดยรอบ  ตอมาในพุทธศตวรรษที ่ 18 รัชสมัยของพระเจาชัยวรมันที ่ 7 อาจมีการ บูรณะหรือสรางเพิ่มเติมขึ้นใหม สังเกตไดจาก มีสถาปตยกรรมแบบ บายนอยูดวย สิ่งกอสรางดังกลาวเรียกกันในสมัยนั้นวา “อโรคยาศาล”  หมายถึง สถานพยาบาล หรือสุขศาลาประจําชุมชนนั่นเอง 
 68. 68. ผามออีแดง
 69. 69. ผามออีแดง อยูในเขตอําเภอกันทรลักษณ ตามทางหลวงหมายเลข 221  ผานทางแยกเขาอําเภอกันทรลักษณลงไปทางใต  หางจากตัวจังหวัด  ประมาณ 80 กิโลเมตร และหางจากอําเภอกันทรลักษณประมาณ 34  กิโลเมตร เปนทางเดียวกับทางขึ้นเขาพระวิหารซึ่งคอนขาง สูงชัน เมื่อ ถึงเชิงเขาตองเดินเทาตอไปอีกประมาณ 200 เมตร ผามออีแดงเปนจุด ชมทัศนียภาพเขาพระวิห ารที่ใกลที่สุด จะมอง เห็นยอดเขาพระวิหารใน ระยะหางประมาณ 1 กิโลเมตร นอกจากนี้ในบริเวณผามออีแดง ทางดานทิศใต ซึ่งเปนหนาผาที่อยูต่ําลง ไป พบภาพสลักหินนูนต่ํา ซึ่ง สันนิษฐานวาเกาแกที่สุดในประเทศไทยมีอายุอยูในพุทธศตวรรษที่ 15  ระหวาง พ.ศ. 1465-1490 ขณะนีผามออีแดงอยูในความดูแลของทหาร ้ พรานกรมที่ 23 ผุที่สนใจเที่ยวชมตองติดตอขออนุญาติโดยติดตอผาน  ทางนาย อําเภอกันทรลักษณเ 
 70. 70. สินคา 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ (OTOP) ตะกราเถาวัลย เปนผลิตภัณฑจากเถาวัลย มีใหเลือกมากแบบ เชน  กระเชาดอกไม ตะกราใสผลไม ผลงานจากชาวบานในชุมชนกุดหวาย  เขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 
 71. 71. อุทยานแหงชาติเขาพระวิหาร  อุทยานแหงชาติเขาพระวิหาร เปนของคนไทยทุกคน โปรดชวยกันรักษาไวให ลูกหลานของเรา 
 72. 72. ขอมูลทั่วไป  อุทยานแหงชาติเขาพระวิหาร  ตั้งอยูในทองที่อําเภอน้ํายืน   กิ่ง อําเภอน้ําขุน   จังหวัดอุบลราชธานี  และอําเภอกันทรลักษ  จังหวัด ศรีสะเกษ มีเนื้อที่ประมาณ 81,250 ไร หรือ 130 ตารางกิโลเมตร มี อาณาเขตติดตอกับประเทศกัมพูชา  ถนนและบันไดทางขึ้นสู ปราสาทเขาพระวิหารทางดานบริเวณผามออีแดง  ทองที่ตําบลเสา ธงชัย  อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ  ซึ่งอยูในเขตอุทยาน แหงชาติเขาพระวิหาร จัดไดวาสะดวกที่สุด 
 73. 73. พื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาเขาพระวิห าร  ปาฝงลําโดมใหญ  ทองที่ อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ  และอําเภอน้ํายืน   จังหวัด อุบลราชธานี  เปนพื้นที่กองทัพภาคที่  2  และกองอํานวยการรักษา ความมั่งคงภายในภาค  2  คายสุรนารี  นครราชสีมา  ซึ่งไดทําความ ตกลงกับกรมปาไม  กําหนดพื้นที่ปาไมชายแดนใหเปนพื้นที่เพื่อ การอนุรักษ  หามเขาไปและอาศัยอยูโดยเด็ดขาด  เนื่องจากพื้นที่ ดังกลาวยังคงความอุดมสมบูรณไปดวยปาไมและเปนแหลงตนน้ํา ลําธาร มีสัตวปานานาชนิดอาศัยอยูมาก 
 74. 74. อุทยานแหงชาติเขาพระวิหาร  ไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนด ที่ดินปาฝงซายลําโดมใหญในทองที่ตําบลโซง  อําเภอน้ํายืน   ตําบลโคกสะอาด  กิ่งอําเภอน้ําขุน   อําเภอน้ํายืน   จังหวัก อุบลราชธานี  และปาเขาพระวิหารในทองที่ตําบลเสาธงชัย  ตําบลภูผาหมอก  อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ  ใหเปน อุทยานแหงชาติตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504  โดยไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เลม 115  ตอนที ่ 14  ก  ลง วันที ่ 20 มีนาคม 2541 นับเปนอุทยานแหงชาติลําดับที่  19 ของ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และ  เปนอุทยานแหงชาติลําดับที่  83  ของประเทศ
 75. 75. แดนปราสาทขอม หอมกระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลําดวน  หลากลวนวัฒนธรรม เลิศล้ําสามัคคี
 76. 76. ปราสาทสระกําแพงนอย ปราสาทสระกําแพงนอย
 77. 77. ปราสาทสระกําแพงนอย ตั้งอยูวัดสระกําแพงนอย บานกลาง ตําบลขยุง  ปราสาทวัดสระกําแพงนอยประกอบดวยปรางคและวิหารกอดวยศิลาแลง  ดานหนาปรางคมีสระน้ําใหญ ทั้งปรางค วิหาร และสระน้ํา ลวนลอมรอบดวย กําแพงศิลาแลง เคยมีทับหลังประตูสลักเปนพระวรุณเทพเจาแหงฝนประทับ บนแทนมีหงสแบก ๓ ตัว อยูเหนือเศียรเกียรติมุข เปนศิลปะแบบบาปวนมีอายุ ราวพุทธศตวรรษที ่ ๑๖ สันนิษฐานวาปราสาทหินแหงนี้เดิม เปนศาสนสถานมา กอน แลวตอมาในพุทธศตวรรษที่ ๑๘ รัชสมัยของพระเจาชัยวรมันที่ ๗ อาจมี การบูรณะหรือสรางเพิ่มเติมขึ้นใหม สังเกตไดจากมีสถาปตยกรรมแบบบายนอ ยูดวย สิ่งกอสรางดังกลาวเรียกกันในสมัยนั้นวา “อโรคยาศาล” หมายถึง  สถานพยาบาล หรือสุขศาลาประจําชุมชนนันเอง การเดินทาง หางจากตัว ่ จังหวัดประมาณ ๘ กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ (สายศรีสะเกษ- อุทุมพรพิสัย) อยูดานขวามือ
 78. 78. ปราสาทหวยทับทัน (ปราสาทบานปราสาท ) ปราสาทหวยทับทัน วัดปราสาทพนาราม อําเภอหวยทับ ทัน จังหวัดศรีสะเกษ 
 79. 79. ปราสาทหวยทับทัน หรือ ปราสาทบานปราสาท ตั้งอยูที่วัด ปราสาทพนาราม บานปราสาท เปนโบราณสถานแบบขอมแหง หนึ่งที่ถูกดัดแปลงในสมัยหลังเชนเดียวกับปราสาทศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร โดยเฉพาะสวนหลังคาซึ่งคลายคลึงกันมากแตมี ขนาดสูงกวาประกอบดวยปรางคอิฐ  3 องค ตั้งอยูบนฐานศิลาแลง เดียวกันในแนวเหนือ-ใต มีกําแพงลอมรอบพรอมซุมประตูกอ ดวยศิลาแลง สันนิษฐานวาเดิมมี 3 หรือ 4 ทิศ ปจจุบันคงเหลือ เพียงดานทิศใตเทานั้น
 80. 80. ปรางคองคกลางขนาดใหญกวาปรางคอีก  2 องค ที่ขนาบขางเล็กนอย แตสวนหลังคาเตี้ยกวา เปนรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสยอมุมไมสิบสอง มี ประตูเดียวดานหนาทางทิศตะวันออก มีกรอบประตูหินทราย และ ทับหลังติดอยูเปนภาพบุคคลยืนอยูเหนือหนากาล สวนทอน พวงมาลัยมีลายมาแบงที่เสี้ยวภาพบุคคลยืนในซุมเรือนแกว  ไมอาจ สันนิษฐานวาเปนผูใดดวยลายสลักยังไมแลวเสร็จ ปรางคสององคที่ขนาบขางขนาดเดียวกันไดรับการดัดแปลงรูปแบบ ไปมากโดยเฉพาะสวนหลังคาและประตูซึ่งกอทึบหมดทุกดาน ยังคง ปรากฏกรอบประตูหินทราย และชิ้นสวนทับหลังสลักภาพการกวน
 81. 81. เกษียรสมุทรตกอยูหนาประตูปรางคองคที่อยูดานทิศใต  จาก ลักษณะทางดานศิลปกรรมของทับหลังที่ปรากฏอาสันนิษฐาน ไดวาปราสาทแหงนี้มีอายุอยูในราวพุทธศตวรรษที่  16 รวม สมัยศิลปะขอมแบบคลัง-บาปวนของเขมร และตอมาไดรับ การดัดแปลงในสมัยหลัง การเดินทาง จากตัวเมืองศรีสะเกษ ใชท างหลวงหมายเลข 226  ประมาณ 39 กิโลเมตร ถึงอําเภอหวยทับทัน  แลวเลี้ยวขวาตาม ทางอีก 8 กิโลเมตร
 82. 82. ปราสาทตาเล็ง ปราสาทตาเล็ง อ.ขุขันธ จ.ศรีสะเกษ
 83. 83. ปราสาทตาเล็ง ปราสาทตาเล็ง ลักษณะเปนปรางคองคเดียวตั้งอยูบนฐานองคปรางคมี ผังเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยอมุมไมสิบสองหันหนาไปทางทิศตะวันออก  ปจจุบันเหลือเพียงผนังดานหนาและผนังดานขางบางสวน มีประตูเขา ไดเพียงประตูเดียวดานหนา อีกสามดานเปนประตูหลอก
 84. 84. ตั้งอยูที่หมู 6 บานปราสาท ตําบลกันท รารมย การเดินทางจากจังหวัด ศรีสะเกษ ตามทางหลวงสาย 220 จนถึงอําเภอขุขันธเลี้ยวขวาผาน สถานีตํารวจไป 3 กิโลเมตร ถึงสามแยกเลี้ยวซาย 300 เมตร แลวเลี้ยว ขวาตรงไปอีกประมาณ 8 กิโลเมตร จนถึงบานปราสาท แลวเลี้ยวขวา อีกครั้ง ปราสาทตั้งอยูดานขวามือ  ปราสาทตาเล็ งลักษณะเปน ปรางค องคเดียวตั้งอยูบนฐานองคปรางคมีผังเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยอ มุมไม สิบสองหันหนาไปทางทิศตะวันออก ปจจุบันเหลือเพียงผนังดานหนา และผนังดานขางบางสวน มีประตูเขาไดเพียงประตูเดียวดานหนา อีก สามดานเปนประตูหลอก ที่สําคัญคือเสาติดผ นังของประตูหนาทั้งสอง ขางยังคงมีลวดลายกานขดสลักเต็มแผนอยางสวยงาม สรางขึ้นในราว พุทธศตวรรษที ่ 16–17นอกจากนี้บนพื้นรอบๆ
 85. 85. ยังมีทับหลังวางอยูหลายชิ้น  ชิ้นหนึ่งวางอยูหนาประตูดานทิศเหนือ  สลักเปนภาพพระอินทรทรงชางในซุมเรือนแกวเหนือหนากาล ซ  ึ่งคาย ทอนพวงมาลัยออกมาจากปากและยึดทอนพวงมาลัยนั้นไวดวยมือทั้ง สองขาง ทับหลังชิ้นอื่นๆ ลักษณะคลายกัน ทับหลังชิ้นหนึ่งมีแนวภาพ ตอนบนสลักเปนรูปฤาษีนั่งเรียงกันในทาสมาธิ 7 ตอน จากลักษณะทาง สถาปตยกรรม และศิลปกรรมที่ปรากฏกลาวไดวาปราสาทตาเล็ง  สราง  ขึ้นในศิลปะขอมแบบบาปวน ซึ่งมีอายุราว พ.ศ. 1560–1630 การเดินทาง จากจังหวัดศรีสะเกษ ตามทางหลวงหมายเลข 220 จนถึง อําเภอขุขันธเลี้ยวขวาผานสถานีตํารวจไป 3 กิโลเมตร ถึงสามแยกเลี้ยว ซาย 300 เมตร แลวเลี้ยวขวาตรงไปอีกประมาณ 8 กิโลเมตร จนถึงบาน ปราสาท แลวเลี้ยวขวาอีกครั้ง ปราสาทตั้งอยูดานขวามือ  
 86. 86. ปราสาทโดนตวล ปราสาทโดนตวล อ.กันทรลักษ จ.ศรีสะเกษ
 87. 87. ปราสาทโดนตวล ปราสาทโดนตวล ตั้งอยูที่บานภูมิซรอล ตําบลบึงมะลู หางจาก หมูบาน 8 กิโลเมตร หางจากตัวอําเภอ 38 กิโลเมตร ตาม เสนทาง อําเภอกันทรลักษ-ผามออีแดง เปนปราสามขอม โบราณขนาดเล็กที่ตั้งอยูริมหนาผาสูง  บนเทือกเขาพนมดงรัก  ใกลชายแดนไทย-กัมพูชา ประกอบดวยปรางครูปสี่เหลี่ยมยอ มุม กอดวยอิฐ ซุมประตูกอดวยศิลา และมีรูปสิงโตจําหลักอยู หนาปราสาท 
 88. 88. ตัวปราสาทปราสาทโดนตวล เปนปราสาทขอมโบราณขนาดเล็กที่ ตั้งอยูริมหนาผาสูง บนเทือกเขาพนมดงรัก บริเวณใกลชายแดนไทย- กัมพูชา ประกอบดวยปรางครูปสี่เหลี่ยมยอมุม กอดวยอิฐ ซุมประตูกอ ดวยศิลา และมีรูปสิงโตจําหลักอยูหนาปราสาทตัวปราสาทหันหนาไปทาง ทิศตะวันออก บริเวณหนาปราสาทมีถนนปูดวยหินขนาดเล็ก  กวาง 6  เมตร มีเสาหิน 2 คู  สูง 3 เมตร อยูหางกันราว 250 เซนติเมตร ซุมประตู ทางเขาปราสาทมีรูป สิงหโตจําหลักตั้งอยูบนแทนขางละ 1 ตัว ตัว ปราสาทประกอบดวยซุมประตู และปรางค 2 องค ซุมประตูมีจํานวน 3  ประตํา กอดวยศิลา ประตูกลางมีขนาดใหญที่สุด  กวาง 1 เมตร สูง 2.5  เมตร ประตูเล็กซายขวา กวาง 70 เซนติเมตร สูง 1.8 เมตร กรอบประตู และศิลาทับหลังไมไดจําหลักลวดลาย
 89. 89. ปรางคองคหนาอยูถัดจากซุมประตูเขาไปประมาณ 1 เมตร หัก พังจนมีสภาพเปนกองอิฐทับถมกันอยู ปรางคองคในอยูหางจาก ปรางคองคแรกประมาณ 1 เมตร กอดวยอิฐและศิลาแลงฐานทํา เปน 4 ชั้น กวางดานละ 6 เมตร สูง 26 เมตร ตัวปรางคมีประตูเขา ออกทางดานหนา 1 ประตู กวาง 1 เมตรสูง 2 เมตร คูหาปรางคมี เนื้อที่ 3.7 x 3 เมตร ลักษณะของปรางคเปนรูปสี่เหลี่ยมยอมุม สลับซับซอนลดหลั่นกันไปจนถึงยอด หางจากปราสาทประมาณ  10 เสน มีสระน้ําขนาดใหญกวางดานละ 80 เมตร มีรองระบายน้ํา จากยอดเขาลงมาสูสระรองน้ําลึกประมาณ 2 เมตร 
 90. 90. ปราสาทปรางคกู ปราสาทปรางคกู อ.ปรางคก จ.ศรีสะเกษ  ู
 91. 91. ปราสาทปรางคกู ปราสาทปรางคกู ตั้งอยูที่บานกู ปรางคองคนี้สรางดวยอิฐเรียงแผน โต ๆ เหมือนปราสาทศีขรภูมิที่จังหวัดสุรินทรซึ่งเปนศาสนสถาน สมัยขอมที่เกาแกมาก มีอายุกวาพันปมาแลว  ดานหนาปรางคกูมีสระ น้ําขนาดใหญ เปนทําเลพักหากินของนกเปดน้ํา ซึ่งมีมากในชวงฤดู แลงตั้งแตเดือนกุมภาพันธเปนตนไป การเดินทาง อยูหางจากศรีสะ เกษเปนระยะทาง ประมาณ ๗๐ กิโลเมตร สามารถเดินทางเขาถึงได สองเสนทางคือ เสนทางศรีสะเกษ-สุรินทร แลวแยกซายเขาทาง หลวง ๒๒๓๔ หรือเสนทางศรีสะเกษ-ขุขันธ แลวแยกขวาเขาทาง หลวงหมายเลข ๒๑๖๗ ปรางคกูอยูหางจากตัวอําเภอ ๑๐ กิโลเมตร
 92. 92. กีฬา
 93. 93. หางสรรพสินคา • บิ๊กซี ศรีสะเกษ • เทสโก โลตัส ศรีสะเกษ • ซุนเฮง • แม็คโคร ศรีสะเกษ
 94. 94. ทรัพยากร ปาไม ลักษณะปาไมของจังหวัดศรีสะเกษ สวนใหญเปนปาโปรง  ประกอบดวยปายาง ไมเต็ง ไมประดู  ไมแดง ไมกระบาก และไม เบญจพรรณ จังหวัดศรีสะเกษมีพื้นที่ปาไมแยกเปนปาอนุรักษ (3  แหง 472,075 ไร) ปาสงวน (4 ปา 92,042 ไร) ปาชุมชน (อยูในเขต ปาสงวน 25,621 ไร, ปาไม 1,845 ไร, ปาสาธารณะประโยชน 7,094  ไร) ปาเศรษฐกิจ (Zone E: 825,246 ไร) พื้นที่ป

×