Your SlideShare is downloading. ×
Collaboration
Foto:©AOKMediendienst
Whitepaper
Zece beneficii
ale implement rii unei
platforme de colaborare
Beck et al. S...
Beck et al. Services SRL / Whitepaper Collaboration / 2
Introducere
Mediul de colaborare din companii este într-o conti-
n...
Beck et al. Services SRL / Whitepaper Collaboration / 3
Un studiu Frost&Sullivan, realizat pentru companiile
Microsoft i V...
Beck et al. Services SRL / Whitepaper Collaboration / 4
Pia a solu iilor de colaborare nu este la început, îns
a resim it ...
Beck et al. Services SRL / Whitepaper Collaboration / 5
II. Beneficii ale implement rii
platformelor de colaborare
Rolul f...
Beck et al. Services SRL / Whitepaper Collaboration / 6
5. Mobilitate.
Solu iile de colaborare Microsoft SharePoint i IBM
...
Topul celor mai mari dezvoltatori de solu ii de colabo-
rare este condus de Microsoft i IBM, îns cuprinde i
companii mai p...
Beck et al. Services are cuno tin e i experien în
implementarea solu iilor Microsoft SharePoint i IBM
Connections i v poat...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Beck et al. Services Romania - Whitepaper Smart Collaboration 2012

283

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
283
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Beck et al. Services Romania - Whitepaper Smart Collaboration 2012"

  1. 1. Collaboration Foto:©AOKMediendienst Whitepaper Zece beneficii ale implement rii unei platforme de colaborare Beck et al. Services SRL / Whitepaper Collaboration / Februarie 2012 © 2012 Beck et al. Services. Toate drepturile rezervate. Microsoft SharePoint este marc înregistrat Microsoft, Inc. IBM Connections este marc înregistrat IBM Corp.
  2. 2. Beck et al. Services SRL / Whitepaper Collaboration / 2 Introducere Mediul de colaborare din companii este într-o conti- nu schimbare, adoptând noi instrumente tehnice dedicate comunica iilor unificate, sistemelor de comu- nicare la distan , colabor rii dintre departamente i comunic rii sociale. Tot mai multe organiza ii, la nivel interna ional implementeaz solu ii de colaborare pentru a eficientiza munca în echip a angaja ilor i pentru a cre te productivitatea activit ilor. Selectarea unei platforme de colaborare s-a rezumat pentru mult timp la alegerea uneia dintre solu iile Microsoft Sharepoint sau IBM Connections. Competi ia pe pia a platformelor de colaborare este într-o conti- nu cre tere i impune companiilor s se concentreze pe nevoile lor specifice înainte de a decide s imple- menteze o anumit solu ie. Con inut: Rolul platformei de colaborare în activitatea unei companii Beneficii ale implement rii platformelor de colaborare Concluzii White paper-ul de fa î i propune s eviden ieze câteva dintre beneficiile pe care ar trebui s le lua i în considerare înainte de a decide s implementa i o platform de colaborare în cadrul companiei.
  3. 3. Beck et al. Services SRL / Whitepaper Collaboration / 3 Un studiu Frost&Sullivan, realizat pentru companiile Microsoft i Verizon Business, eviden iaz faptul c o colaborare eficient între angaja ii unei companii, colaboratori i clien i influen eaz pilonii de business ai unei companii i genereaz noi venituri, prin: Influen area profitabilit ii (29%) Cre terea profitului (26%) Cre terea vânz rilor (27%) Cre terea productivit ii muncii (36%) Satisfac ia clien ilor (41%) Inova ie (30%) Calitatea produselor (34%). Sursa: Frost&Sullivan I. Rolul platformei de colaborare în activitatea unei companii Platformele de colaborare asigur o loca ie integrat , unde angaja ii pot colabora în mod eficient cu ceilal i membri ai unei echipe sau cu alte departamente ale companiei pentru a partaja cuno tin e i a g si resurse i informa ii organiza ionale. Platformele de colaborare îndeplinesc patru roluri fundamentale: Asigur un spa iu de partajare a informa iilor i resurselor între angaja i, parteneri i clien i; Permit contribu ia mai multor utilizatori la crearea documentelor; Sus in fluxurile i procesele de lucru; Asigur acces rapid la rapoarte i indicatori de performan . Fig.1 Impactul relativ al colabor rii asupra performan ei business-ului
  4. 4. Beck et al. Services SRL / Whitepaper Collaboration / 4 Pia a solu iilor de colaborare nu este la început, îns a resim it o evolu ie rapid în ultimii patru ani. Noile canale de comunicare, ca micro-bloggingul sau re- elele de socializare cu caracter profesional, au început s influen eze i zona de colaborare corporativ , con- vingând tot mai mul i dezvoltatori ai acestor tipuri de solu ii s regândeasc modelul de comunicare intern. Astfel, la momentul actual, platformele de colaborare se situeaz la intersec ia a trei componente fundamen- tale ale business-ului contemporan: informa ia (sau con inutul corporativ), colaborarea i sociabilitatea dintre to i angaja ii unei companii. Sursa: Forrester Research, Inc. Content vendors Traditional vendors New-breed vendors Content generation Collaboration Social Un mediu colaborativ este centrat în jurul oamenilor i nu al tehnologiei. Tehnologia poate u ura diferitele forme de colaborare dintre membrii unei echipe i par- tajarea informa iilor, îns eficien a unei solu ii de cola- borare este un aspect strict rela ionat de integrarea i adoptarea unanim a solu iei de colaborare la nivelul întregii companii. Colaborarea trebuie abordat atât la nivel de companie cât i la nivel individual. Principalele beneficii resim ite la nivel de companie presupun, a a cum se eviden iaz i din figura anterioar , costuri re- duse, dezvoltarea capacit ii de inovare i îmbun t irea performan ei de business. În aceea i m sur , studiul Frost&Sullivan eviden iaz beneficiile individuale ale colabor rii eficiente: Capacitatea de a lucra concomitent cu mai multe persoane; Reducerea costurilor necesare întâlnirilor fa în fa ; Capacitatea de a lucra în timp real cu al i membri ai echipei, chiar i în afara sediului companiei; Productivitate personal i promptitudine în luarea deciziilor, indiferent de timp i loca ie; Control eficient al timpului alocat pentru diferite activit i.
  5. 5. Beck et al. Services SRL / Whitepaper Collaboration / 5 II. Beneficii ale implement rii platformelor de colaborare Rolul fundamental al unei platforme de colaborare este acela de a crea i men ine conexiuni între angaja i, procese i tehnologii, la nivelul tuturor activit ilor dintr-o companie. Prin realizarea acestui obiectiv, o platform de cola- borare v va permite s beneficia i de: 1. Costuri diminuate datorate unei infrastructuri unificate. O infrastructur unificat permite realizarea de întâlniri virtuale, comunicarea în timp real între angaja ii com- paniei i acces la aplica iile care cresc productivitatea pe multiple activit i. Platformele de colaborare ca Microsoft Sharepoint i IBM Connections suport , într-o loca ie integrat , acces la re elele Intranet i Extranet i la aplica iile Web folosite de companie. În plus, ambele solu ii sunt u or de sincronizat cu alte sisteme IT sau aplica ii software deja existente în companie. 2. Automatizarea proceselor se axeaz pe ra ionalizarea i optimizarea proceselor de lucru pentru a conduce la cre terea productivit ii angaja ilor i la îmbun t irea serviciilor sau produselor oferite clien ilor. Utilizatorii platformelor de colaborare pot avea acces la instrumente de lucru specifice pentru fiecare department sau tip de activitate, precum for- mulare, calendare sau planific ri. 3. Cre terea vitezei de îndeplinire a diferitelor sarcini datorit accesului simplu i rapid la informa ii. Solu iile de colaborare permit angaja ilor s se conecteze la sursele de informa ii ale companiei cu ajutorul plat- formei de Intranet sau a bibliotecilor speciale de docu- mente. Bibliotecile de documente Microsoft Sharepoint faciliteaz g sirea anumitor informa ii cu ajutorul cate- goriilor sau prin abonarea la rapoartele de interes. 4. Sincronizarea activit ilor dintre departamente. O solu ie integrat , unde angaja ii pot colabora în timp real cu to i membrii echipei, creeaz un mediu de lucru mai productiv i mai eficient. Prin func ionalit i avansate de administrare a documentelor i de integrare a altor aplica ii de business (de resurse umane, financiare etc.), solu iile de colaborare Microsoft SharePoint i IBM Con- nections permit sincronizarea activit ilor desf urate de angaja ii din diferite departamente.
  6. 6. Beck et al. Services SRL / Whitepaper Collaboration / 6 5. Mobilitate. Solu iile de colaborare Microsoft SharePoint i IBM Connections permit extinderea activit ilor în afara birourilor prin conectarea rapid la servere i ini ierea accesului la documente i resurse de oriunde. Astfel, de pe dispozitivele mobile (smartphone-uri, tablete) angaja ii pot citi, edita i salva documente, consulta calendare de lucru i introduce noi informa ii necesare celorlal i membri ai echipei. 6. C ut ri avansate de informa ii la nivel de companie i nu numai. Solu ia Microsoft SharePoint permite identificarea exact a informa iilor în con inutul local sau extern, prin particularizarea interog rilor de c utare. Lotus Connections ofer posibilitatea de partajare a infor- ma iilor prin intermediul bookmark-urilor. Astfel docu- mentele i discu iile relevante sunt u or de g sit de to i cei din echip f r a pierde mult timp i f r a- i întrerupe activitatea, prin simpla accesare a informa- iilor deja salvate ca bookmark de un alt utilizator. 7. Solu ii adaptate proceselor de business specifice. abloanele de aplica ii disponibile în Microsoft Share- point permit adaptarea rapid a proceselor de lucru la nevoile i caracteristicile specifice diferitelor tipuri de business. Aplica iile create prin intermediul acestor tipuri de platforme pot fi intens particularizate (rapoarte, prezent ri, pentru a fi folosite în activit ile interne sau pentru externalizarea informa iilor c tre clien i. 8. Îmbun t irea colabor rii dintre membrii echipelor prin intermediul forumurilor de discu ii i a re elelor sociale. Forumurile de discu ii se pot utiliza pentru diferite scopuri, cum ar fi determinarea obiectivelor pentru un proiect sau discutarea unui interes comun. Platformele de colaborare permit membrilor echipelor s foloseasc forumuri, pagini wiki i bloguri interne pentru a partaja u or informa ii i pentru a lua decizii mai rapid. 9. Simplificarea proceselor. Solu ia de colaborare oferit de Microsoft permite identificarea persoanelor cu competen e specifice pe o anumit problem i comunicarea în timp real cu acestea. Astfel, combina ia dintre op iunile de c utare avansat i platformele sociale interne ajut la identifi- carea unei persoane în func ie de experien , departe- ment sau func ie. 10. Securizare complex a informa iilor. Platformele de colaborare Microsoft Sharepoint i IBM Connections ofer func ionalit i avansate de control i de securizare a resurselor, a informa iilor interne i a spa iilor de stocare. În plus, atribuirea unui anumit nivel de permisiune ofer op iunea de a limita accesul utili- zatorilor la informa ii confiden iale sau strategice i de a gestiona activit i pe forumuri, bloguri i site-uri.
  7. 7. Topul celor mai mari dezvoltatori de solu ii de colabo- rare este condus de Microsoft i IBM, îns cuprinde i companii mai pu in renumite precum Atlassian, Central Desktop, Cisco, Jive Software, MindTouch, Novell, Open Text, Socialtext sauTraction Software. În 2011, Microsoft SharePoint a fost numit cea mai bun platform de colaborare în cadrul premiilor InfoWorld Technology of the Year Award, iar IBM Connections a fost declarat lider pe pia a platfor- melor sociale de colaborare. Companiile care folosesc platforme de colaborare pot cre te nivelul de performan a afacerii, transfor- mând investi ia în aceste solu ii în rezultate pozitive din punct de vedere financiar. Pe m sur ce instru- mentele de colaborare sunt introduse în organiza ie, acestea genereaz o cre tere progresiv a nivelelor de performan . Acest whitepaper eviden iaz 10 dintre cele mai importante beneficii ale implement rii platformelor de colaborare Microsoft Sharepoint i IBM Connec- tions în cadrul unei companii. Îns , în contextul competitivit ii crescute dintre ace ti doi dezvoltatori i al tehnologiei în continu dezvoltare, acestea sunt doar o mic parte dintre avantajele de care o com- panie poate beneficia dup implementarea unei platforme de colaborare. Beck et al. Services SRL / Whitepaper Collaboration / 7 Concluzii
  8. 8. Beck et al. Services are cuno tin e i experien în implementarea solu iilor Microsoft SharePoint i IBM Connections i v poate asista pe tot parcursul pro- cesului de integrare a acestora la nivelul întregii companii. Pentru mai multe informa ii despre platformele de colaborare Microsoft Sharepoint i IBM Connections, contacta i-ne la adresa vlad.pasca@bea-services.ro. Beck et al. Services SRL Cometei 17 400493 Cluj-Napoca Tel: +40 (364) 566.988 Mob: +40 (752) 171.280 Fax: +40 (364) 566.988 e-mail: vlad.pasca@bea-services.ro www.bea-services.ro Despre Beck et al. Services Grupul Beck et al. Services a fost înfiin at în 1989 la Munchen i este furnizor interna ional de servicii IT profesionale, având în prezent filiale în România, Brazilia i Elve ia. Filiala din Cluj-Napoca (www.bea- services.ro) a luat na tere în 2005 i pe lâng divizia de servicii nearshore outsourcing, în prezent se con- centreaz pe pia a local în direc ia solu iilor pentru managementul integrat al documentelor, monitoriza- rea i optimizarea infrastructurilor informatice, solu ii de mesagerie i colaborare i consultan IT. Beck et al. Services SRL / Whitepaper Collaboration / 8 © 2012 Beck et al. Services. Toate drepturile rezervate. Microsoft SharePoint este marc înregistrat Microsoft, Inc. IBM Connections este marc înregistrat IBM Corp.

×