Your SlideShare is downloading. ×
Insert цэс нь дараах бү лгү ү дтэй байна.Ү ү нд:Pages: Хуудсанд тохиргоо хийхCover page:Нү ү р хуудас хийхBlank page:Шинэ ...
Illustrations: Энэньилтгэлдзураг,clipart,хэрэглэгчийн photo album-ийгү ү сгэжболно.Тө рө лбү рийндү рснү ү д,smart artтө р...
Header and footer: Толгой болон хө л холболт хийхHeader: Баримтын хуудсанд толгой мэдээлэл оруулахFooter: Баримтын хуудсан...
Галлерейгээстекстийнхэлбэрийгсонгосноордараахцонхнээгдэнэ.Эндбичихтекстийнхээфонт, хэмжээхэлбэрийгсонгоод Your Text Hereгэ...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Insert цэсний тухай

2,088

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
2,088
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
36
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Insert цэсний тухай"

  1. 1. Insert цэс нь дараах бү лгү ү дтэй байна.Ү ү нд:Pages: Хуудсанд тохиргоо хийхCover page:Нү ү р хуудас хийхBlank page:Шинэ хуудас нэмэхPage break:Хуудас таслаж дараагийн хуудсанд оруулахTables:Энэ хэсэгтхэрэглэгчтө рө лбү рийнхү снэгтү ү сгэхболомжтой.Нү дэндэхтексттэйхолбоотойтохиргоонуудыгхийжгү йцэтгэхболомжтой.Insert table: Баримтанд хү снэгт оруулахDraw table: Хү снэгт зурнаExcel spreadsheet: Excel-ийн хү снэгтийн цонхQuick tables: Хү снэгтийн бэлэн загваруудInsert table командыгсонгоходдараахцонхгарчирнэ.Table size – Энэталбартхү снэгтийнмө р, багананыхэмжээгорууулжө гнө .Number of columns – Хү снэгтийнбагананынтоогоруулжө гнөNumber of rows – Хү снэгтийнмө рийнтоогоруулжө гнөAutoFit behavior – Хү снэгтийнбагананыө ргө нийхэмжээгтодорхойлноFixed column width – тодорхойлсонхэмжээгээрхү снэгтү ү сгэнэAuotoFit to contents – Агуулгандтохирууланхү снэгтү ү сгэхAutoFit to window – Цонхондтохируулсанхү снэгтү ү сгэнэХү снэгт зурах тохиолдолд дараах Design нэмэлт цонхгарчирнэ.Ү ү нийгашигланхүснэгтийн ө нгө ,хэмжээхэлбэрийгө ө рчилхө ө с гадна баллуур ашиглан арилгажболно
  2. 2. Illustrations: Энэньилтгэлдзураг,clipart,хэрэглэгчийн photo album-ийгү ү сгэжболно.Тө рө лбү рийндү рснү ү д,smart artтө рө лбү рийндиаграммуудоруулах/модхэлбэрийн,хү снэгтхэлбэрийн,циклхэлбэрийнгэхмэт/болондиаграморуулахболомжоорхангадаг.Picture: Баримт текстэнд зураг оруулна.Clip art: Бэлэн зураг оруулахInsert цэсний Clip Art командыгсонгоходдараахцонхгарчирнэ.Shapes: Бэлэн дү рс оруулахShapes ньбэлэндү рсбү хийцэс нээгдэнэ.Хамгийндоодхэсгийн new drawing canvasкомандыгсонгоход Drawingtools/ Format цонхнээгдэнэ.Insert shapes – Тө рө лбү рийндү рсийгоруулнаShape Styles – Дү рсийгбудна. /шугам, fond, дү рсдү ү ргэж/Shadow Effects – Сонгосондү рсэнд 4 зү гтсү ү дэроруулна.3D Effects – ГурванхэмжээсторуулнаArrange – Зургийнбайрлал, хэмжээ, груплэхзэрэгү йлдлү ү дийгхийнэSize – Зургийнө ндө р, ө ргө нийгө ө рчилө хSmart art: Текст бичих хялбар хү снэгт оруулахChart: Диаграмм,график оруулахLinks: Хуудас болон веб-д холболт хийхHyperlink: Баримтаа веб сайттай болон баримтын заасан хэсгү ү дийг холбохBookmark: Баримтанд хавчуурга хийхCross-reference:Нэрийн хэлхээ ү ү сгэх
  3. 3. Header and footer: Толгой болон хө л холболт хийхHeader: Баримтын хуудсанд толгой мэдээлэл оруулахFooter: Баримтын хуудсанд хө л мэдээлэл оруулахPage number:Баримтын хуудсыг дугаарлах1.Page number:a.Top of page:Дугаарлалтыг хуудасны дээр гаргах хэлбэрү ү дээс сонгохb.Botton of page: Дугаарлалтыг хуудасны доор гаргах хэлбэрү ү дээс сонгохc.Page margin: жагсаалтын талбарт аль талд нь дугаарлалтыг хийхийг сонгоноLeft : Хуудасны зү ү н талдRight: Хуудасны баруун талдText: Энэхэсэгттекстэнмэдээлэлтэйажилладагхэрэгслү ү дбайрлана.Жишээньтексторуулаххэрэгсэл,хө лтолгой,огноо,илтгэлийнхуудасныдугаарболондү рснү ү дмө нтү ү нчлэнбусадхэрэглээнийпрограмуудынэдиторыгоруулжирээдболовсруулалтхийхболомжийголгоноText box: Баримтанд дү рс бү хий текст оруулахQuick parts: Баримтанд оруулсан талбар дэлгэрэнгү й мэдээлэл гэх мэт хэсгээсоруулахWord art: Баримтанд гоѐмсог текст оруулахWordпрограммаартекстийгтө рө лбү рийнхэлбэрээрү зэмжорууланбичихболомжтой.Ү ү нийг Insert цэснийWordАrt бичилпрограммынтусламжтайгү йцэтгэдэг.Угпрограммаарбичигдсэнтекстньзурагучраасзургийнобьектыннэгэнадилэргү ү лэх,толинойлтхийх, сү ү дэрлү ү лэх, будах, эзэлхү ү нтэйболгох,текстэндундянзбү рээрбайрлуулахзэрэгболомжтойюм.хэрэгслийгдарж Word Artпрограммыгажиллуулахаддарааххэлбэрү ү дээсбичиххэлбэрээсонгоно
  4. 4. Галлерейгээстекстийнхэлбэрийгсонгосноордараахцонхнээгдэнэ.Эндбичихтекстийнхээфонт, хэмжээхэлбэрийгсонгоод Your Text Hereгэсэнбичгийнорондө ө рийнтекстийгбичээд ОК товчийгдарнаDrop cap:Толгой ү сэгтэй болгохБаримтын ямар нэг хэсэг бү лгийг хаанаас эхэлжбайгаагньтодруулж,баримтааулам гоѐ сайханхарагдуулахынтулд тү ү ний параграфын эхнийү сгийгтолгойү сэгболгонө ө рчилжболно.Хэрэвбаримтаа толгойү сэгтэйболгохыгхү свэл insertцэсний Drop Cap командыгсонгождарнаSignature line: Гарын ү сэг зурах шугам оруулахDate and time: Баримтанд огноо оруулахObject: Баримтанд ө гө гдө л оруулахSymbols: Тэмдэгт тэмдэглэгээ оруулахEquation: : Баримтанд томъѐоны бичиглэл оруулнаSymbol: Баримтандгардээрбайхгү йтэмдэгтү ү доруулахМө рбагананэмэхНэмэхгэжбуймө р, багананааидэвхижү ү лээд mouse2-оодарна.Гарчирэхжагсаалтын insertкомандынарынсумандээрдаржө ө рийнсонголтоохийнэ.Insert columns to the left – Сонгосонбагананынзү ү нталдбагананэмнэInsert columns to the right - СонгосонбагананынбаруунталдбагананэмнэInsert rows above - Сонгосонмө рийндээдталдбагананэмнэInsert rows below- Сонгосонмө рийндоодталдбагананэмнэInsert cells – нү днэмэх

×