Social considerations mon

168
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
168
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Social considerations mon

 1. 1. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Õîò Òºëºâëºëò äýõ Íèéãìèéí àñóóäëóóä 2007 îíû 7-ð ñàðûí 27 Ðýéêî ÑÀÑÀÊÈ ÆÀÉÊÀ-ãèéí ñóäàëãààíû áàã
 2. 2. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Íèéãìèéí ͺ뺺ëºë• Õ¿íèé íèéãýì äýõ îðøèí òîãòîõ, àìüäðàõ, àæèëëàõ, òîãëîí íààäàõ, õîîðîíäûí õàðèëöàà, ýðýëò õýðýãöýýãýý õàíãàõ çýðýã õýñýã á¿ëãèéí áîëîí áèå äààñàí á¿õèé ë ¿éë àæèëëàãààíû ìºí чàíàð íü íÿãò óÿëäààòàé áàéäàã áà åðºíõèé人 íèéãìèéí ãèø¿¿ä ãýñýí îéëãîëòîí äîð áàãòäàã.• Ýíýõ¿¿ îéëãîëòîíä ìºí õóâü õ¿íèé ººðèé㺺 áîëîí íèéãìýý îíîâчòîéãîîð òàíèõ ÿâöûã ãàçàðчëàãч áîëîõ õýì õýìæýý, ¿íýò ç¿éëñ áîëîí èòãýë ¿íýìøèëèéí ººðчëºëò õóâèðëûã àãóóëñàí ñî¸ëûí íºëººëë¿¿ä áàãòäàã. Source: Interorganizational committee on Principles and Guidelines for Social Impact Assessment
 3. 3. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Íèéãìèéí àñóóäëóóäûí Õ¿ðýý (Õÿíàí ¿çýæ áàéõ ¸ñòîé ͺ뺺ëë¿¿ä)• ͺ뺺ëºë ãýäýãò: àãààð, óñ, õºðñ, õîã õàÿãäàë, îñîë àâààð, óñíû õýðýãëýý, ýêîñèñòåì áîëîí áèîëîãèéí îëîí òàëò áàéäëààñ ¿¿äñýí Õ¿íèé ýð¿¿ë ìýíä, àþóëã¿é áàéäàëä øóóä íºëººëºõ íºëººë뺺ñ ãàäíà äîîð äóðäàõ Íèéãìèéí íºëººëë¿¿ä ìºí õàìðàãäàí îéëãîãäîíî.
 4. 4. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Íèéãìéèí àñóóäëóóäûí Õ¿ðýý 2 (Õÿíàí ¿çýæ áàéõ ¸ñòîé ͺ뺺ëë¿¿ä) • Õ¿í àìûí øèëæèëò, ñàéí äóðûí áóñ ñóóðüøèë • Àæèë ýðõëýëò, àìüäðàëûí íºõöºë çýðýã îðîí íóòãèéí ýäèéí çàñãèéí áàéäàë • Ãàçàð áîëîí îðîí íóòãèéí íººö ýõ ¿¿ñâýðèéí àøèãëàëò • Íèéãìèéí äýä á¿òö¿¿ä, îðîí íóòãèéí øèéäâýð ãàðãàãч áàéãóóëëàãóóä çýðýã Íèéãìèéí çîõèîí áàéãóóëàëòûí á¿òö¿¿ä • Îäîî áàéãàà íèéãìèéí äýä á¿òýö , ¿éëчèëãýýí¿¿ä • ßäóóчóóä áîëîí àíõààðàë õàëàìæààñ ãàäíà ¿ëäñýí çýðýã Íèéãìèéí ýìçýã á¿ëãèéõýí • Àëäàà îíîîíä òýãø õàðèóöëàãà ¿¿ðýõ, õºãæëèéí ¿éë ÿâöàä øóäàðãà òýãøýýð îðîëöîõ • Õ¿éñèéí òýãø áàéäàë • Õ¿¿õäèéí ýðõ • Ñî¸ëûí ºâ óëàìæëàë • Òàëóóäûí ñîíèðõëûí çºðчèë • Õàëäâàðò ºâчí¿¿ä
 5. 5. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Íèéãìéèí àñóóäëóóäûí Õ¿ðýý 3 (Õÿíàí ¿çýæ áàéõ ¸ñòîé ͺ뺺ëë¿¿ä)• Òºñëèéí øóóä áà òýð äàðóéäàà ¿ç¿¿ëýõ íºëººë뺺ñ ãàäíà óëàìæëàëò, òóñëàõ ìºí õóðèìòëàãäñàí íºëººëë¿¿ä çîõèõ õýìæýýãýýð [àãóóëàãäàí èëýðäýã]. ̺í Òºñºë õýðýãæèõ õóãàöààíû àëü ч øàòàíä ¿¿ñýæ áîëîõ íºëººëë¿¿äèéã Òºñëèéí õýðýãæèëòèéí õóãàöààíû òóðø ¿ðãýëæë¿¿ëýí àíõààðч áàéõ íü чóõàë þì Source: JICA, http://www.jica.go.jp/english/global/env/pdf/01_eng.pdf
 6. 6. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Íèéãýì ýäèéí çàñãèéí ñóäàëãààíû ä¿í - Õîòæèëòûí ¿íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéí ¿íýëãýý - Security and Àþóëã¿é áàéäàë Safety Urban services Îëîí íèéòèéí ¿éë÷èëãýý Economic Ý/ç-èéí Õºãæèë Development Transportation Òýýâýð Environmental Protection Áàéãàëü îð÷íû õàìãààëàë Land and Ãàçàð áà îðîí ñóóö Housing Poverty Alleviation ßäóóðëûã áóóðóóëàõ 0% 20% 40% 60% 80% 100% Good job So-So More
 7. 7. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Òîãòâîðòîé Õºãæëèéã õàíãàõ ãîëëîõ õ¿чèí ç¿éë¿¿ä Ýäèéí çàñãèéí õºãæèë Òîãòâîðòîé Õºãæèë Îðîí íóòãèéí Ýêîëîãèéí õºãæèë õºãæèë
 8. 8. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Çîðèëòîò ñóäàëãàà
 9. 9. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Íèéãìèéí áîëçîøã¿é íºëººëë¿¿äÃàçàð àøèãëàëò: Òºâèéí õóäàëäààíû ä¿¿ðýã áà õóóчíû îðîí ñóóöíû áàéðóóäÒóõàéí õýñýãò îðøèí ñóóãчèä: Öàãààчèä, ÿâóóëûí ò¿ð àæèëчèä, 4-ººðºº áàéð õºëñëºí àìüäàðäàã ãîëäóó ãàíö áèå ýðч¿¿ä èë ñ ñóóðüø , ñàéí ä óðûí áó îðîí íóòãèé í øèëæèëò ûí íºõöºë çýðýã • Õ¿í àìûí ò, àìüäðàë éí áàéäàë àøèãëàëò ýðõëýë éí çàñãè ¿ñâýðèéí • Àæèë ýäè ºö ýõ ¿ ëä ñýí çýðý ã íó òãèéí íº ñ ãàäíà ¿ •Ãàçàð áîëîí îðîí àðàë õàëàìæàà õýí à é ä áîëîí àíõ ìçý ã á¿ëãè •ßäóóчóó Íè éãìèéí ý àë óëàìæë •Ñî¸ëûí ºâ
 10. 10. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Óëààíáààòàð õîòûí õóâüä?• ªìíº íü øèíýýð çàì áîëîí áàðèëãà îðîí ñóóö áàðüæ áàéõ ¿åä ÿìàð áýðõøýýë¿¿ä òîõèîëäîæ áàéñàí áý?• Èðýýä¿éä áàéäàë ÿìàð áàéõ áîë?
 11. 11. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Òîãòâîðòîé Õºãæëèéã õàíãàõ ãîëëîõ õ¿чèí ç¿éë¿¿ä Íýí òýðã¿¿íä: • Ý/ç-í òîãòâîðòîé Ýäèéí çàñãèéí õºãæèë Õºãæèë • Õóâèéí îðëîãûã íýìýãä¿¿ëýõ • Çàõ çýýëèéã òýëýõ Òîãòâîðòîé • Çàðäàë õýìíýõ Îðîí íóòàã Ýäèéí çàñãèéí Õºãæèë Õàäãàëàëòûí Õºãæèë ¿çýë Îðîí íóòãèéí õºãæèë Ýêîëîãèéí õºãæèë Íýí òýðã¿¿íä: íä: • Äààö áîëîëöîîãòãèéí áèå äààñàí áàéäëûã íýìýãä¿¿ëýõ òîîöîõàëûí íààä çàõûí õýðýãöýýã õàíãàõ • Ýõ ¿¿ñâýðèéã Õàìãààëàõ ãà òýãø áàéäëûã íýìýãä¿¿ëýõ • äàõèí àøèãëàõ áîëîí Õàðèóöëàãûã ÿí ýêîëîãè áóþó • Õîã õàÿãäëûã áàãàñãàõãààæóóëàõ Òºãñ åðòºíöèéí ¿çýëîé òåõíîëîãè àøèãëàõ Source: www.sustainability.murdoch.edu.au/casestudies/Case_studies_Asia/suscit
 12. 12. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Õºãæëèéí ¿ð íºëºº îëîí íèéò èðãýäýä õ¿ðч áàéãààã õýðõýí òàíäàõ âý?1. Àëáàí áàðèìò áîëîí õýâëýëèéí ìàòåðèàëààñ íýìýëò ìýäýýëýë öóãëóóëàõ2. Òºðºë á¿ðèéí õóâü îðóóëàãчèäòàé ñàíàë ñîëèëöîõ, ÿðèëöàõ3. Àæèãëàëò ÿâóóëàõ4. Èðãýäòýé óÿëäààòàé àæèëëàõ/ îëîí íèéòèéã îðîëöóóëàõ
 13. 13. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Áèä þóã øàëãàõ õýðýãòýé âý?Íèéãìèéí íºëººëëèéí øàëòãààí1. Õ¿í àì ç¿éí ººðчëºëò ¿¿íä: Õ¿í àìûí õýìæýý áà á¿òýö...2. Ýäèéí çàñãèéí ººðчëºëò ¿¿íä: Àæèë ýðõëýëò áà îðëîãî...3. Áàéãàëü îðчíû ººðчëºëò ¿¿íä: Àãààð áà óñíû чàíàð...4. Ýðõ ç¿éí îðчèí ¿¿íä: Õóóëü áà òºð çàõèðãààíû òîãòîëöîî...Íèéãìèéí íºëººëëèéí òºðë¿¿ä1. Àìüäðàëûí õýâ ìàÿã ¿¿íä: Ààø çàí áà õàðüöàà...2. Ñî¸ë ¿¿íä: Óëàìæëàë, ¿íýò ç¿éëñ áà øàøèí ø¿òëýã...3. Îëîí íèéòèéí ¿¿íä: Äýä á¿òýö ¿éëчèëãýý áà èíæèíåðèéí ñ¿ëæýýí¿¿ä...4. Àÿ òóõ/ àìüäðàëûí íºõöºë ¿¿íä: Àþóëã¿é áàéäàë, àìüäðàõ íºõöºë áà Èðýýä¿éí àÿñ...5. Ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿¿íä: Îþóí ñàíààíû áîëîí áèåèéí ýð¿¿ë ìýíä...
 14. 14. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market EconomyÒºëºâëºëòèéí ¿éë ÿâöàä îëîí íèéòèéã îðîëöóóëàõ áà òýäýíòýé õàðèëöàõ òºðºë á¿ðèéí àðãóóä1. Íèéãìèéí ñóäàëãàà2. Îëîí íèéòòýé õèéõ óóëçàëòóóä3. Îëîí íèéòèéí õýâëýë ìýäýýëëèéí õýðýãñëýýð ìýäýýëýë ò¿ãýýõ/ õóâààëöàõ
 15. 15. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy 1. Íèéãìèéí ñóäàëãàà• Ñàíàë àñóóëãûí ÿðèëöëàãà Òºëºâëºãч ÈðãýäÇîðèëãî• Àíõäàã÷ ìýäýýëëèéã çîõèîí áàéãóóëàëòòàéãààð öóãëóóëàí èðýýä¿éí ººð÷ëºëòèéã ¿íýëýí òºñººëºõºä àøèãëàõ• Àëü áîëîõ îëîí èðãýä îðøèí ñóóã÷èäûí ñàíàà áîäëûã öóãëóóëæ òºëºâëºëòèéí ¿éë ÿâöûí áîäëîãî áîëîí øèéäâýð ãàðãàõ ò¿âøèíä òýäãýýðèéã òóñãàõ
 16. 16. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy 2. Èðãýäòýé õèéõ óóëçàëòóóä Îëîí íèéòèéí Òºëºâëºãч Èðãýä ñàíàà áîäëûã ñîíñîõ Èðãýä Èðãýä Ñóðãàëò Òºëºâëºãч Èðãýä Èðãýä ÈðãýäÇîðèëãî• Òºëºâëºãчèä áîëîí èðãýä îðøèí ñóóãчèä ìºí èðãýä îëîí íèéòèéí ººð õîîðîíäûí ñàíàà áîäëûã ñîëèëöîõ íýãäñýí îéëãîëò çºâøèëöºëä õ¿ðýõ• Èðãýäèéí ¿çýë áîäëûã òºëºâëºëòèéí ¿éë ÿâöàä
 17. 17. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy 3. Îëîí íèéòèéí ìýäýýëëèéí õýðýãñëýýð ìýäýýëýë ò¿ãýýõ• Õýâëýë ñîíèí, Òåëåâèç, Èíòåðíåò Òºëºâëºãч Èðãýä Èðãýä ÈðãýäÇîðèëãî• Òºëºâëºãººíèé ¿éë àæèëëàãàà ÿâöûã èë¿¿ ºðãºí îëîí íèéòýä õ¿ðãýõ
 18. 18. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Óëààíáààòàð õîòûí Åðºíõèé Òºëºâëºãºº, Õîò Áàéãóóëàëòûí õºòºëáºð áîëîâñðóóëàõ ñóäàëãàà• Ñåìèíàð, ñóðãàëòóóä• Âýá õóóäàñ àæèëëóóëàõ
 19. 19. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Îðîëöîîíû ÿíç á¿ðèéí ò¿âøèí Source: D. German & E. Gohl, Participatory Impact Monitoring (PIM) Booklet 2: NGO-based Impact Monitoring, GTZ-GATE, Eschborn, 1995
 20. 20. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Îðîëöîîíû ò¿âøèí Degree of People’s• Áèëýãäýëèéí îðîëöîî involvement• Èäýâõèã¿é îðîëöîî• Çºâëºë㺺/àñóóëò õàðèóëò/ìýäýýëýë àâàõ òºäèé îðîëöîî• Ìàòåðèàëëàã ñîíèðõëûí îðîëöîî• ¯éë àæèëëàãààãààð õÿçãààðëàãäñàí îðîëöîî• Õàðèëöàí íºëººëºëòýé îðîëöîî• Áèå – äààñàí îðîëöîî Source: Andy Catley and Simon Croxton, Sustainable Agriculture and Rural Livelihoods Programme, IIED
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×