John 0001 (1)

625 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
625
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

John 0001 (1)

 1. 1. TТ-7844 MOН: Авто замын салбарын чадавхийг бэхжүү лэх тө сө лАВТО ЗАМЫН ЭЭЛЖИТ / ДУНД ЗАСВАР 2012 оны 9-р сарын 21 Улаанбаатар хот
 2. 2. PERIODIC ЭЭЛЖИТ MAINTENANCE ЗАСВАР•Planned  Сайн төлөвлөсөн•Programmed  Хөтөлбөржсөн– on a regular cycle (or anas needs basis in somecases) - Тогтсон хугацаанд (эсвэл шаардлага гарсан тохиолдолд Consists mainly of хийгддэг)Chip Seals, Asphalt - Зорчих гадаргууг сэргээхOverlays, and other Гадаргуун боловсруулалт,surfacing treatments; butcan also include drainage, Асфальт өнгөлгөө болон бусадvegetation and shoulder засвараас голчлон бүрддэг.works Гэхдээ ус зайлуулах шуудуу, хөвөөний ургамалжилт болон хөвөөг сэргээх ажлууд мөн ордог
 3. 3. Why is Road Замыг засварлах нь Maintenance яагаад чухал вэ? important? Preserves the value of  Авто замын ү ндсэн хө рө нгийн the road asset ү нэ цэнийг хадгалах This means significant cost  Ингэснээр Засгийн газарт savings for Government ихээхэн хэмнэлтийг бий болгоно  Ү ндсэн хө рө нгийн бү рэн бү тэн Preserves the integrity of байдлыг хадгалах the asset  Үүний үр дүнд This means:-  Авто зам зориулалтын дагуу1. The road can be used for its ашиглагдана intended purpose  Түүний аюулгүй бөгөөд2. Keeps it in a safe and reliable condition найдвартай байдал хадгалагдана3. Less costs for road users  Зам хэрэглэгчийн зардал буурна
 4. 4. What are the types Засварын ямар of Road төрлүүд байдаг вэ? Maintenance?1. Routine  Урсгал засвар2. Periodic  Ээлжит / дунд засвар3. Rehabilitation/  Их засвар / Шинэчлэлт Reconstruction Then what?  Дараа нь? NOTE: These are not exact “boxes”! They blend ТАЙЛБАР: Гэхдээ дээрхи ойлголтууд нь into each other. “хайрцагласан” байдлаар байдаггүй буюу бие биетэйгээ уялдаатай ойлголтууд
 5. 5. 1. Routine Урсгал засвар MaintenanceCan be divided into Доорхи ерөнхий ангилалуудад general categories:- хувааж болно: Онцгой байдлын Emergency. Тү р зуурын Temporary. Богино хугацааны Short Term. Long Term Урт хугацааны
 6. 6. Emergency Онцгой байдлын Maintenance засварууд Доорхи ажлууд багтанаMinor works such as:- warning signs, Анхааруулах тэмдэг quick patching of pot Нүхэн эвдрэлийг цаг holes, алдалгүй засварлах putting in a side track, Түр зам гаргах clearing landslips, Хөрсний нуралтыг snow removal, цэвэрлэх immediate flood repairs Хунгар цасыг цэвэрлэх Усанд автсан замыг шуурхай сэргээх
 7. 7. Temporary Түр зуурын Maintenance засвар• A rushed pot  Дахин ирж бүрэн hole repair with засвар хийх зориулалтаар the intention to нүхэн эвдрэлийг undertake more түр зуурын permanent байдлаар шуурхай works later нөхөөс хийн засварлах
 8. 8. Short Term Богино Maintenance хугацааны Better quality works. Ажлыг илүү чанартай хийх• may involve some dig outs Нүхэн эвдрэлийг хийхдээ (patches), зориулалтын зүсэлтийг хийх• using better materials,• but still with the intention Илүү чанартай материал ашиглах of more permanent works Гэхдээ мөн л Дахин ирж бүрэн later засвар хийх зориулалтаар нүхэн эвдрэлийг засах
 9. 9. Long Term Урт хугацааны Maintenance Permanent works Ажлыг технологийн түвшинд хийх• with quality materials Чанартай материалаар хийх• constructed with Шаардлага хангасан тоног appropriate equipment• constructed at the right төхөөрөмж ашиглан ажлыг хийх time of the year Засварыг технологийн зохих улиралд нь хийх
 10. 10. 2. Periodic Ээлжит засвар Maintenance• Planned, programmed maintenance – on a  Сайн төлөвлөсөн, regular cycle (or as needs хөтөлбөржсөн, тогтсон basis in cases of early хугацаанд (эсвэл deterioration) шаардлага гарсан тохиолдолд хийгддэг) Consists mainly of Chip - Зорчих гадаргууг сэргээх Seals and Asphalt Гадаргуун боловсруулалт, Overlays Can also include slurry, or Асфальт өнгөлгөөнөөс high performance гадна Геотекстайлаар treatments such as бэхжүүлсэн гадаргуун Geotextile Reinforced боловсруулалт, Фибрэдэк Seals, FibreDek, or гэх мэт аргууд бий composite treatments.
 11. 11. 3. Rehabilitation/ Их засвар/ Reconstruction Шинэчлэлт• Rehabilitation is repairing  Их засвар гэж харьцангуй relatively short lengths of богино хэмжээгээр хуучин road by ripping up and замыг хуулж шинээр зам replacing тавихыг хэлнэ  Шинэчлэл гэж харьцангуй урт• Reconstruction is the хэмжээгээр хуучин замыг repairing of long sections шинэчлэхийг хэлдэг ба зэрэгцэн of a road – often with зарим сайжруулалтууд хийгддэг some improvements included
 12. 12. 4. Then What? Дараа нь ...• Constructing a completely  Зарим сайжруулалтыг агуулсан new road – including болон замын трассыг өөрчлөн improvements and often бүрэн хийц бүхий шинэ авто зам realignment in places тавих  Энэ нь засварт тооцогдохгүй This is not maintenance
 13. 13. The Periodic Ээлжит засварынMaintenance Cycle цикл  Ээлжит засварын түгээмэл• The generally accepted мөрдөгддөг цикл нь 10 жил байдаг cycle for periodic (Ээлжит засвар хийгдэхийн өмнөх maintenance is 10 years. авто замын ашиглалтын байдал (Varies depending on the condition of the road ба замын хөдөлгөөний эрчмээс before PM treatments are хамааран хэлбэлздэг) applied, traffic loadings  Энэ хугацаанд замын хучилт etc.) хөдөлгөөний эрчмээс хамаарч During this time элэгдэж эвдэрдэг pavements deteriorate  Ан цав үүсдэг under traffic loadings,  Ус нэвтрүүлэхгүй байх чадвар• cracks appear, муудна• waterproofing is compromised,  Битум материал өгөршинө• bituminous materials oxidise
 14. 14. Common Засварын ажилд Maintenance тулгардаг Problems and асуудлууд ба Causes шалтгаанууд1. Drainage  Ус зайлуулах шуудуу  Ус бол авто замын 1 номерынWater = #1 enemy for дайсан roads  Чанаргүй хийгдсэн шуудуунаасPoor drainage can lead to болж замын хөвөө эвдэрдэг ба shoulder erosion, and in some зарим тохиолдолд зам усанд cases overtopping can lead to автсанаас ихээхэн эвдрэл pavement damage. дагуулдагIt can also lead to subgrade  Мөн ус нь замын сууринд нэвчиж softening causing pavement түүний бат бэх байдлыг weaknesses алдагдуулснаар хучилтыг хэврэг болгодогCauses  Шалтгаан ньBlocked drains or inadequate  Шуудуу бөглөрөх эсвэл ус залах waterways шуудууг оновчгүй хийх(Normally part of Routine  (Үүнийг ердийн нөхцөлд Урсгал Maintenance) засвараар засдаг)
 15. 15. Common Засварын ажилд Maintenance тулгардаг асуудлууд Problems and ба шалтгаанууд Causes (Cont).2. Road Surface  Зорчих Гадаргууa) Cracks a) Ан цавb) Ravelling (Asphalt) b) Овойлтc) Stripping (Chip seals) c) Чулуун үе арилахd) Potholes d) Нүхэн эвдрэлCauses Шалтгаанa) Thermal and fatigue Халуунаас болон насжилтаас үүдсэн ан цав cracking (Routine) (урсгал засвар)b) Oxidised Bitumen (age or Өгөршсөн битум (насжилтаас эсвэл дэвсэх overheating) (Periodic) үед шатааснаас) Ээлжит засвараарc) Insufficient bitumen, dirty Битум хангалтгүй байх, бохир эсвэл or incorrect chips хэмжээ буруу буталсан чулуу (ээлжит (Periodic) засвар)d) From all above or Дээрхи бүх шалтгаанаас болон суурь үе pavement weaknesses хэврэгшинээс (ер нь бол урсгал (Routine usually, Periodic) засвараар, ээлжит засвар)
 16. 16. Common Засварын ажилд Maintenance тулгардаг асуудлууд Problems and ба шалтгаанууд Causes (Cont).3. Pavement or  Замын хучилтын болон Subgrade/Formation суурийн ү еийн хэврэг weaknesses байдалCauses Шалтгаанa) Poor/variable material Чанар муу болон орц таараагүй quality материалb) Poor/variable construction Шаардлагын түвшинд технологийн practises боловсруулалт хийгдээгүй Ус нэвчилт (гадаргуун ан цаваар,c) Water ingress (from ус зайлуулах бүтээц surface cracks, poor drainage, or ground чанаргүйгээс мөн гүний уснаас) water) Илэрсэн даруй урсгал засвараар (Routine Maintenance in засах the first instance)
 17. 17. Common Засварын ажилд Maintenance тулгардаг асуудлууд Problems and ба шалтгаанууд Causes (Cont).• Congestion??  Замын тү гжрэл??  Даац хэтрүү лэлт??• Overloading??Causes  ШалтгаанInsufficient capacity Хүчин чадлын хомс байдалLegal / Enforcement Хуулийн хэрэгжүүлэлтThese are NOT Эдгээр нь засварын ажилд maintenance issues хамрагдахгүй
 18. 18. Maintenance Авто замынChoices to extend ашиглалтыг Pavement Life уртасгахад1. Routine Maintenance  Урсгал засварThe most effective option in Авто замын ашиглалтыг preserving and extending the life of a pavement уртасгах хамгийн үр дүнтэй аргаRoutine Maintenance Урсгал засварын төрлүүдэд treatments include:-  Ан цавыг гагнах• Crack sealing• Quality pothole repairs  Нүхэн засварыг чанартай• Shape corrections for хийх isolated areas  Алслагдсан замуудыг• Drainage сэргээх  Ус зайлуулах хоолой, шуудуу
 19. 19. Maintenance Авто замын Choices to extend ашиглалтыг Pavement Life уртасгахад2. Periodic Maintenance  Ээлжит засварA highly effective option for Авто замын ашиглалтыг уртасгах preserving and extending өндөр үр дүнтэй арга the life of a pavement Ээлжит засварын төрлүүдэд:Periodic Maintenance  Ус нэвтрэхээс хамгаалах treatments include:- (гадаргуун боловсруулалт ба• Waterproofing (chip seals, асфальт өнгөлгөө) asphalt overlays)  Зорчих гадаргууг сайжруулж• Rideability improvements зорчих ая тухыг дээшлүүлэх, ус to reduce impact loadings, тогтолтыг арилгах (асфальт water ponding, comfort өнгөлгөө) (asphalt overlays)  Тээврийн аюулгүй байдлыг хангах• Skid resistance for vehicle дугуй замын барьцалдах чадварыг safety (chip seals, asphalt (гадаргуун боловсруулалт ба асфальт overlays) өнгөлгөө)
 20. 20. Maintenance Авто замынChoices to extend ашиглалтыг Pavement Life уртасгахад3. Routine and  Урсгал болон Periodic ээлжит засварыг Maintenance хослуулан хийх Combined  Авто замын үндсэнAn essential combination to ensure preservation хөрөнгийг хадгалан үлдэх of the road asset. хамгийн үр дүнтэй аргаRoutine Maintenance and  Урсгал болон ээлжит Periodic Maintenance засвар нь өөр хоорондоо are inter-dependent хамааралтайEffective Periodic Maintenance relies on  Ээлжит засварын үр дүн нь good Routine чанартай хийгдэж байсан Maintenance and урсгал засварын ажил ба preparatory works бэлтгэл ажлаас хамаардаг
 21. 21. Maintenance Авто замынChoices to extend ашиглалтыг Pavement Life уртасгахадOnce a section of road is  Тухайн авто замд урсгал identified for either болон Ээлжит засвар Routine or Periodic хийгдэх шийдвэр Maintenance it should гарангуут тухайн not be abandoned and засварын ажлыг left alone until the бодитоор эхэлтэл замыг identified works хөсөр хаяж болохгүй commence.  Харин ч эсрэгээр замынInstead routine ашиглалтыг уртасгах maintenance in зорилтын хүрээнд урсгал particular should be засварын ажлыг increased if pavement эрчимжүүлэх ёстой life is to be extended
 22. 22. Maintenance Авто замынChoices to extend ашиглалтыг Pavement Life уртасгахад ЭВДРЭЛИЙГA STITCH IN БАГА ДЭЭР НЬ TIME – ЦАГ Saves 9 АЛДАЛГҮ Й ЗАСАХ
 23. 23. БАЯРЛАЛАА

×