12 jiliin ix angiin jishig daalgawar 2012
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

12 jiliin ix angiin jishig daalgawar 2012

on

 • 1,913 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,913
Views on SlideShare
1,913
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
7
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

12 jiliin ix angiin jishig daalgawar 2012 Document Transcript

 • 1. ÄÎÐÍÎÃÎÂÜ ÀÉÌÃÈÉÍ ÇÀÌÛÍ-¯¯Ä ÑÓÌÛÍ ÅЪÍÕÈÉ ÁÎËÎÂÑÐÎËÛÍ ÍÝÃįÃÝÝÐ ÑÓÐÃÓÓËÈÉÍ12 ÆÈËÈÉÍ 9-Ð ÀÍÃÈÉÍ ÑÓÐÃÓÓËÜ ÒªÃÑêËÒÈÉÍ ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÈÉÍ ÕÈ×ÝÝËÈÉÍ ØÀËÃÀËÒÛÍ ÆÈØÈà ÄÀÀËÃÀÂÀÐ Õàìðàõ õ¿ðýý: 12 æèëèéí IX àíãè 2011-2012 îíû õè÷ýýëèéí æèë Øàëãàëòûí õýëáýð: Óëàìæëàëò àðãà 1. Èððàöèîíàë òîî. Èððàöèîíàë èëýðõèéëëèéí óòãûã îëîõ 1. 4. 2. 5. 3. 6. 4. 7. 5. 8. 6. 4. Êâàäðàò òýãøèòãýë 7. Æèø. à.48 áà 33; á. 527 áà 448; Êâàäðàò òýãøèòãýëèéã áîä. 8. Æèø. à.37 áà 46; á. 210 áà 35; 1. 2. Àëãåáðèéí áóòàðõàéã õÿëáàð÷ëàõ 2. 1. 3. 2. 4. 3. 5. 4. 6. 5. 7. 6. 8. 7. 8.3. Êâàäðàò ôóíêö, ò¿¿íèé ãðàôèê Ôóíêöèéí ãðàôèêèéã áàéãóóë. 1. 2. 3. 5. Êâàäðàò òýíöýòãýë áèø Òýíöýòãýë áèøèéã áîäîîðîé. 1. 5. 2. 6. 3. 7. 4. 8. 6. Àðèôìåòèê áà ãåîìåòð ïðîãðåññ 1. Àðèôìåòèê ïðîãðåññèéí áîë áà -èéã îë.
 • 2. 2. Àðèôìåòèê ïðîãðåññèéí áîë áà -èéã îë. 3. Àðèôìåòèê ïðîãðåññèéí áîë -èéã îë. 4. Àðèôìåòèê ïðîãðåññèéí áîë -èéã îë. 5. Ãåîìåòð ïðîãðåññèéí áîë áà -èéã îë. 6. Ãåîìåòð ïðîãðåññèéí áîë áà -èéã îë. 7. Ãåîìåòð ïðîãðåññèéí áîë -èéã îë. 8. Ãåîìåòð ïðîãðåññèéí áîë -èéã îë.7. Ãåîìåòð 1. ABC ãóðâàëæíû ãèïîòåíóç íü íýã êàòåòààñàà 9ì-ýýð áàãà áîë íºãºº êàòåòèéã îë. 2. Òýãø ºíöºãòèéí óðò 12ñì, ºðãºí íü ò¿¿íýýñ 7ñì-ýýð áàãà áîë ò¿¿íèé äèàãîíàëèéí óðòûã îë. 3. Àäèë õàæóóò òðàïåöèéí ñóóðèóä 5ñì, 13ñì áà ºíäºð íü 3ñì áîë õàæóó òàëûã îë. 4. Àäèë õàæóóò òðàïåöèéí ñóóðèóä 9äì, 17äì áà õàæóó òàë íü 5äì áîë òðàïåöèéí ºíäðèéã îë. 5. Àäèë õàæóóò òðàïåöèéí ñóóðèóä 5ñì, 13ñì áà ºíäºð íü 3ñì áîë õàæóó òàëûã îë. 6. Òðàïåöèéí ñóóðèóä 6 áà 9 íýãæ óðòòàé áîë äóíäàæ øóãàìûí óðòûã îë. 7. Òðàïåöèéí äóíäàæ øóãàìûí óðò 5íýãæ, íýã ñóóðü íü 7 íýãæ áîë íºãºº ñóóðèéã îë. 8. Àäèë õàæóóò òðàïåöèéí ñóóðèóä 10ì, 26ì áà õàæóó òàë íü áàãà ñóóðüòàéãàà òýíö¿¿ áîë òðàïåöèéí ºíäðèéã îë.8. Ìàãàäëàë 1. Ñ¿¿ëèéí õî¸ð öèôð íü 3-ûí öèôð áàéõ 7 îðîíòîé òîî õè÷íýýí áàéõ âý? 2. Ñ¿¿ëèéí õî¸ð öèôð íü 5-ûí öèôð áàéõ 6 îðîíòîé òîî õè÷íýýí áàéõ âý? 3. 5-ä õóâààãääàã 4 îðîíòîé òîî õýè÷íýýí áàéõ âý? 4. 4-ä õóâààãääàã 4 îðîíòîé òîî õýè÷íýýí áàéõ âý? 5. Õî¸ð øîîã çýðýã îðõèõîä í¿äí¿¿äèéí íèéëáýð 8 áàéõ ìàãàäëàëûã îë. 6. Õî¸ð øîîã çýðýã îðõèõîä í¿äí¿¿äèéí íèéëáýð 12 áàéõ ìàãàäëàëûã îë. 7. AB=15ñì õýð÷èì äýýð MN=3ñì õýð÷èì áàéðëàæýý. AB õýð÷èì äýýð äóðààð ñîíãîí àâñàí Y öýã MN õýð÷èìä õàðüÿàëàãäàõ ìàãàäëàëûã îë. 8. AB=12ñì õýð÷èì äýýð MN=4ñì õýð÷èì áàéðëàæýý. AB õýð÷èì äýýð äóðààð ñîíãîí àâñàí X öýã MN õýð÷èìä õàðüÿàëàãäàõ ìàãàäëàëûã îë. ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÈÉÍ ÇÀÀÕ ÀÐÃÛÍ ÑÅÊÖ
 • 3. 2012-04-28