Zapytanie ofertowe o świadczenie usługi cateringowej barka

1,124 views
870 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,124
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zapytanie ofertowe o świadczenie usługi cateringowej barka

  1. 1. Poznań, dnia 04.04.2012 r. Zapytanie ofertoweKierujący zapytanie:Związek Organizacji Sieć Współpracy Barkaul. św. Wincentego 6/961-003 PoznańKRS0000208767NIP 782- 23- 00- 298Zwany dalej Zamawiającym. 1Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego na podstawie art. 70 - kodeksucywilnego na usługę: cateringową, podczas realizacji cyklu spotkań partnerskich organizowanych w ramachProjektu POKL 1.18. „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”,współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.Zakres usługi obejmuje: I. Zapewnienie usługi cateringowej podczas realizacji jednodniowego spotkania partnerskiego w: - Gmina Białogard (woj. zachodniopomorskie, powiat białogardzki), - Gmina Lwówek Wielkopolski (woj. wielkopolskie, powiat nowotomyski), - Miasto Piła (woj. wielkopolski, powiat pilski), - Miasto Stargard Szczeciński (woj. zachodniopomorskie, powiat stargardzki).Spotkania organizowane będą w każdej z podanych lokalizacji dwa razy w miesiącu (co 2 tygodnie) w okresie:kwiecień – grudzień 2012.Specyfikacja usługi cateringowej:Dla każdego spotkania Wykonawca zapewni:- jednodaniowy obiad dla 11 osób.Każdorazowo dokładna liczba osób potwierdzana będzie na dzień przed przeprowadzeniem spotkania. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  2. 2. Zamawiający zobowiązuje się do informowania Wykonawcy o terminach realizacji usługi określonej wspecyfikacji z przynajmniej pięciodniowym wyprzedzeniem od czasu jej realizacji.Zamawiający zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru menu spośród propozycji przedstawionych przezwybranego Wykonawcę.Usługa cateringowa musi być realizowana w obiekcie, w którym odbędzie się spotkanie.Oferta powinna zawierać: 1. Oświadczenie Wykonawcy, że: - akceptuje wszystkie warunki zamówienia, określone w niniejszym zapytaniu ofertowym - posiada odpowiednie zaplecze techniczne, które pozwoli na realizację przedmiotowego zamówienia - akceptuje bez zastrzeżeń wzór umowy (załącznik nr 1 do oferty). 2. Kosztorys (kwoty brutto):Kryteria wyboru oferty: 1. Zostanie wybrana oferta o najkorzystniejszej dla zamawiającego cenie.Prosimy o składanie ofert na adres mailowy michal.remisz@barka.org.pl lub w biurze Zamawiającego wPoznaniu, ul. św. Wincentego 6/9 w terminie do dnia 18.04.2012 r. do godz. 15.00. Oferty złożone po tymterminie nie będą rozpatrywane.Zamawiający zastrzega, że warunki konkursu ofert mogą być zmienione lub odwołane, o czym Oferenci zostanąpowiadomieni. Konkurs ofert może być zamknięty bez wybrania którejkolwiek oferty.W załączeniu Zamawiający przekazuje Wzór umowy. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  3. 3. UMOWA (WZÓR)zawarta w dn. …….2012 r.pomiędzyZwiązkiem Organizacji Sieć Współpracy Barka z siedzibą w Poznaniuul. św. Wincentego 6/961-000 PoznańKRS 0000208767NIP 782-23-00-298reprezentowanym przez1) Prezesa Zarządu – Barbarę Sadowską2) Sekretarza Zarządu – Lecha Borazwanym dalej Zamawiającyma………………………..z siedzibą w …………….,ul. …………………………reprezentowanym przez……………………………..zwanym dalej Wykonawcą.W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert strony postanawiają co następuje: § 1. 1. Wykonawca zobowiązuje się do:Zapewnienia usługi cateringowej podczas cyklu spotkań partnerskich organizowanych w ramach Projektu POKL1.18. „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego zEuropejskiego Funduszu Społecznego.Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym (iewentualnymi wyjaśnieniami i zmianami do zapytania) oraz zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  4. 4. Zapytanie ofertowe stanowi załącznik nr 1 do Umowy, natomiast oferta Wykonawcy – załącznik nr 2 doUmowy. § 2.Nie później niż na 5 dni przed rozpoczęciem spotkania, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o ostatecznejliczbie uczestników spotkania oraz wyborze menu. Tym samym płatność za usługę będzie uzależniona od liczbyuczestników spotkania, która może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. § 3.Za usługę cateringową Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę w wysokości …… zł. brutto za osobę. § 4.Wynagrodzenie Wykonawcy jest płatne w terminie 7 dni po otrzymaniu faktury, wystawionej po wykonaniuUmowy. § 5.1. W przypadku rozwiązania Umowy przez Wykonawcę lub odmowy jej wykonania z przyczynniezawinionych przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo powierzyć wykonanie Umowy innemupodmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, a Wykonawca jest ponadto zobowiązany pokryćewentualne dodatkowe koszty Zamawiającego, związane ze zmianą miejsca spotkania.W sytuacji, określonej w poprzednim zdaniu Umowy, Zamawiającemu przysługuje również kara umowna wwysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego na podstawie § 3. Umowy. Zamawiający jestupoważniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.2. W przypadku opóźnienia płatności przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe. § 6.Niniejsza Umowa zawierana jest na czas określony do 31.12.2012 r., z możliwością wypowiedzenia przedterminem jej ukończenia z powodu nie spełnienia oczekiwań względem realizacji zamówienia. § 7.Zmiany, dotyczące niniejszej Umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. § 8.Spory wynikłe z realizacji niniejszej Umowy będzie rozstrzygać Sąd Rejonowy w Poznaniu. § 9.Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Podpis i pieczęć Zamawiającego Podpis i pieczęć Wykonawcy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  5. 5. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

×