1.19 zapytanie ofertowe na wydruk publikacji

1,760 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,760
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

1.19 zapytanie ofertowe na wydruk publikacji

 1. 1. Poznań, dnia 26.03.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE na druk i oprawę publikacji wraz z korektą, opracowaniem graficznym, składem i łamaniem w ramach projektu 1.19 „Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA ul. Św. Wincentego 6/9 61-003 Poznań KRS 0000137089 NIP 782-11-46-599 REGON 001415387 Stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty na realizację opisanego niżej zadania. Niniejsze zapytanie zostało ogłoszone na stronie internetowej www.barka.org.pl, a także w siedzibie Zamawiającego.2. Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia Zakres zamówienia w szczególności obejmuje:  Korektę  Opracowanie graficzne (uspójnienie numeratorów i punktorów oraz opracowanie graficzne okładki)  Skład (tekst do składu dostarczony będzie przez Zamawiającego drogą mailową w formacie .doc)  Łamanie tekstu  Przygotowanie do druku (w tym naniesienie poprawek po korekcie językowej mającej miejsce po składzie)  Przekazanie Zleceniobiorcy publikacji w postaci pliku w formacie .pdf przygotowany do druku na płycie CD lub za pośrednictwem poczty elektronicznej  Druk offsetowy  Dostarczenie zamówienia do siedziby Zamawiającego Parametry Format: A5 (148mm x 210mm) Objętość: 190 + okładka Środek: 150 stron na kredzie matowej 80g/m2, druk 1+1, 40 stron kreda mat 135g/m2, druk 4+4, lakier offsetowy 1+1 tam gdzie druk 4+4 Okładka: oklejka na kredzie 135g/m2 + tektura introligatorska 2,5mm, Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka 61-003 Poznań, ul. św. Wincentego 6 | Tel: +48 61 668 23 00, Fax: +48 61 668 24 16 | e-mail: barka@barka.org.pl, www.barka.org.pl
 2. 2. folia matowa i lakier UV punktowo 1+0, wyklejka bez zadruku, grzbiet prosty, kapitałka biała Oprawa: twarda szyto klejona Wersja językowa: j. polski Nakład: 3000 sztuk ISBN TakUwagi ogólneZamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania zastrzeżeń na każdym etapie realizacji umowy iwydawania wiążących poleceń co do sposobu wykonania umowy. W przypadku realizacji przez jednegoWykonawcę całego zakresu zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do odbioru i zatwierdzeniakażdej części zamówienia.Po składzie całość materiału zostanie przekazana do korekty językowej. Wykonawca będzie zobowiązanynanieść poprawki korektorskie przed oddaniem materiału do druku. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79800000-2 Usługi drukowania i powiązane 79810000-5 Usługi drukowania 79820000-8 Usługi związane z drukowaniem 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy3. Termin wykonania zamówienia (z dostawą do siedziby Zamawiającego) 20 kwietnia 2012 r.4. Opis sposobu przygotowania oferty Wymagania podstawowe 1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę. 2) Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty musza być podpisane przez wszystkie te osoby. 3) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione. 4) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź tez przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszym zapytaniem. 5) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka 61-003 Poznań, ul. św. Wincentego 6 | Tel: +48 61 668 23 00, Fax: +48 61 668 24 16 | e-mail: barka@barka.org.pl, www.barka.org.pl
 3. 3. Forma oferty 1) Ofertę należy złożyć osobiście, pocztą tradycyjną/kurierem bądź drogą elektroniczną. 2) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. 3) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości. 4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Elementy oferty Kompletna oferta powinna zawierać: 1) Wypełniony Formularz Oferty. 2) Dokument stwierdzający status prawny Wykonawcy (aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert). 3) Pełnomocnictwo – jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).5. Miejsce, sposób i termin składania ofert Ofertę należy złożyć do dnia 06 kwietnia 2012 r. do godz. 12:00 z dopiskiem: „Oferta – wydruk książki”. Oferty można składać:  osobiście w siedzibie Zamawiającego: Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA ul. Św. Wincentego 6/9 61-003 Poznań  przesłać listem poleconym/kurierem na adres Zamawiającego:  Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA ul. Św. Wincentego 6/9 61-003 Poznań (decyduje data wpływu do Zamawiającego)  mailem w formie zeskanowanego dokumentu na adres: andrzej.dec@barka.org.pl6. Informacje na temat zamówienia Dodatkowych informacji udziela: Andrzej Dec tel.: 782 25 31 34, e-mail: andrzej.dec@barka.org.pl7. Kryteria oceny ofert 1) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 2) Doświadczenie w przeprowadzeniu opracowania graficznego, składzie i druku: w przeciągu ostatnich trzech lat swojej działalności wykonawca przeprowadził opracowanie graficzne, skład, druk min. 1 obszernej publikacji (minimum 300 stron, o nakładzie minimum 3000 szt.) – warunek konieczny – oceniany na zasadzie spełnia/nie spełnia. 3) „Doświadczenie” - w przypadku tego kryterium oceniane będzie doświadczenie w Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka 61-003 Poznań, ul. św. Wincentego 6 | Tel: +48 61 668 23 00, Fax: +48 61 668 24 16 | e-mail: barka@barka.org.pl, www.barka.org.pl
 4. 4. przeprowadzeniu opracowania graficznego, składzie i druku offsetowego publikacji w ciągu ostatnich 2 lat (przykładowo raporty, broszury – każda o nakładzie minimum 500 szt. oraz 1 obszernej publikacji (minimum 300 stron, o nakładzie minimum 3000 szt.) – warunek konieczny – oceniany na zasadzie spełnia/nie spełnia. 4) "Cena" - w przypadku tego kryterium, oferta najtańsza otrzyma 100 pkt., oferty droższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów (według wzoru: 100 punktów x najniższa cena brutto spośród ofert nieodrzuconych/cena brutto badanej oferty). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która otrzyma największa liczbę punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawią taki sam bilans ceny, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę najkorzystniejszą dla siebie pod względem współpracy z Wykonawcą.8. Tryb oceny ofert i ogłoszenia wyników 1) Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 2) Sprawdzanie wiarygodności ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji. 3) Ogłoszenie wyników postępowania. Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia upływu terminu składania ofert. Informacja o wynikach postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej: www.barka.org.pl9. Odrzucenie wykonawcy Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania: 1) w przypadku niespełniania warunków udziału w postępowaniu, 2) w przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem, 3) w przypadku przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych, 4) w przypadku powiązania Wykonawcy z Zamawiającym podmiotowo lub osobowo.10. Sposób porozumiewania sie Zamawiającego z Wykonawcami W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub poprzez e-mail.11. Unieważnienie postępowania Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.12. Pozostałe informacje 1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom niezwłocznie w formie pisemnej (e-mail), jak również zostanie opublikowana na stronie www.barka.org.pl Jeżeli wprowadzone Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka 61-003 Poznań, ul. św. Wincentego 6 | Tel: +48 61 668 23 00, Fax: +48 61 668 24 16 | e-mail: barka@barka.org.pl, www.barka.org.pl
 5. 5. zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie. 2) Zamawiający zawrze umowę z Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą oraz który spełni wymogi określone w Zapytaniu Ofertowym. O terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę droga e-mailowa wraz z informacją o wynikach postępowania.13. Zamówienie uzupełniające Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego do niniejszego maksymalnie do 50% wartości oferty (umowy). Zamówienie uzupełniające polegać będzie na realizacje tej samej usługi, jak opisano w niniejszym zapytaniu ofertowym, ale na zwiększonym nakładzie. Szczegóły tego zamówienia będą uregulowane aneksem lub odrębna umową. Wykonawcy nie przysługują roszczenia zlecenia mu zamówienia uzupełniającego.14. Finansowanie Zamówienie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu 1.19 „Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej”.15. Wykaz załączników Załącznikami do niniejszego Zapytania Ofertowego są następujące wzory: 1) Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty 2) Załącznik nr 2 Wzór Umowy Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka 61-003 Poznań, ul. św. Wincentego 6 | Tel: +48 61 668 23 00, Fax: +48 61 668 24 16 | e-mail: barka@barka.org.pl, www.barka.org.pl
 6. 6. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Wzór Formularza Oferty. OFERTA ZŁOŻONA W ZAPYTANIU OFERTOWYM NA druk i oprawę publikacji wraz z korektą, opracowaniem graficznym, składem i łamaniem w ramach projektu 1.19 „Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego1. ZAMAWIAJĄCY: Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA Ul. Św. Wincentego 6/9 61-003 Poznań2. WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez: Nazwa: Imię i nazwisko osoby do kontaktu: Imię i nazwisko osoby do kontaktu: Nr telefonu: Nr faksu: Adres e-mail: NIP Regon3. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 1) Zapoznałem sie z treścią zapytania dla niniejszego zamówienia. 2) Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego. 3) Wynagrodzenie za: druk i oprawę publikacji wraz z opracowaniem graficznym, składem i łamaniem wynosi brutto: (z VAT) ………………………….................................................... zł (słownie: ............................................................................................................................ ). skalkulowane według poniższego cennika: 1) korekta, opracowanie graficzne, skład i łamanie publikacji …………………………. zł brutto (z VAT), 2) druk publikacji: Liczba stron Cena brutto publikacji Liczba za Cena brutto Cena bruttoL.p. po składzie egzemplarzy pojedyńczy za stronę razem (w tym 4 strony egzemplarz okładki) 1. 3000 szt. 190 str. Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka 61-003 Poznań, ul. św. Wincentego 6 | Tel: +48 61 668 23 00, Fax: +48 61 668 24 16 | e-mail: barka@barka.org.pl, www.barka.org.pl
 7. 7. 4) Oświadczam(y), że cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego i obowiązuje na cały czas trwania zamówienia. 5) Zamówienie zrealizuje(my) w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 6) Akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego. 7) W przypadku udzielenia mi(nam) zamówienia zobowiązuję(emy) się do zawarcia pisemnej umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 8) Oświadczam(y), ze zapoznałem/am(zapoznaliśmy) się w sposób wystarczający i konieczny ze szczegółowym zakresem zamówienia zawartymi w Zapytaniu Ofertowym oraz wszystkimi informacjami niezbędnymi do zrealizowania zamówienia. Nieznajomość powyższego stanu nie może być przyczyną dodatkowych roszczeń finansowych. 9) Oświadczam, że posiadam doświadczenie w przeprowadzeniu opracowania graficznego, składzie i druku offsetowym publikacji w ciągu ostatnich 2 lat (przykładowo raporty, broszury – każda o nakładzie minimum 500 szt. oraz 1 obszernej publikacji (minimum 300 stron, o nakładzie minimum 3000 szt.) 10) Oświadczam, iż nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie sie wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 11) Załącznikami do niniejszej oferty są: a) dokument stwierdzający status prawny…………..…………………., dnia…………………….. …………………………….… (czytelny podpis) Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka 61-003 Poznań, ul. św. Wincentego 6 | Tel: +48 61 668 23 00, Fax: +48 61 668 24 16 | e-mail: barka@barka.org.pl, www.barka.org.pl
 8. 8. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – wzór Umowy UMOWA NR …………….........……………. zawarta w dniu ……………….2012 r. w ..............................................................pomiędzyFundacja Pomocy Wzajemnej BARKAUl. Św. Wincentego 6/961-003 PoznańREGON 001415387NIP 782-11-46-599zwanym dalej „Zamawiającym”,reprezentowanym przez:Tomasza Sadowskiego - Przewodniczącego Zarządu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka orazBarbarę Sadowską – Wiceprzewodniczącą Zarządu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barkaa…………………………………………...,zwanym dalej „Wykonawcą”,reprezentowanym przez ……………………………….. § 1.Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego w trybie zasadykonkurencyjności na druk i oprawę publikacji wraz z korektą, opracowaniem graficznym, składem iłamaniem, w ramach projektu 1.19 „Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. § 2.Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca Wykonawcy druk i oprawę publikacji (PKWiU 58.11.1)oznaczonej symbolem ISBN 978-83-927016-1-3 wraz z opracowaniem graficznym, składem i łamaniemw ramach projektu 1.19 „Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowanego ześrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawieumowy o dofinansowanie nr ……………………………… z dnia …………….…….. (zwanego dalej „zleceniem”).1. Przedmiot zlecenia ma być wykonany zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym (i ewentualnymi wyjaśnieniami i zmianami do Zapytania) oraz zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę. Kopia Zapytania Ofertowego oraz jego wyjaśnień i zmian stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy, natomiast kopia Oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.2. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Zapytania Ofertowego a Ofertą Wykonawcy, przeważa treść Zapytania Ofertowego.3. Strony dopuszczają możliwość zmniejszenia/zwiększenia nakładu oraz zmniejszenia/zwiększenia liczby stron publikacji. Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka 61-003 Poznań, ul. św. Wincentego 6 | Tel: +48 61 668 23 00, Fax: +48 61 668 24 16 | e-mail: barka@barka.org.pl, www.barka.org.pl
 9. 9. 4. Zlecenie zostanie wykonane w terminie do 20 kwietnia 2012 br. Wykonanie zlecenia zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie strony.5. Wykonawca zobowiązuje sie w trakcie wykonywania niniejszej umowy uwzględniać sugestie i życzenia Zamawiającego dotyczące sposobu jej wykonania. W szczególności przed wydrukowaniem Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu elektroniczną wersję druku – celem jego ostatecznego zatwierdzenia.6. Wykonawca oświadcza, ze jest uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem umowy.7. Wykonawca oświadcza, ze posiada odpowiednie możliwości osobowe i techniczne konieczne do realizacji przedmiotowej umowy. § 3.1. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające mu na wykonanie zlecenia z najwyższa starannością.2. Wykonawca zobowiązuje sie zarówno w okresie obowiązywania niniejszej umowy, jak i po jej wygaśnięciu do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych czy stanowiących tajemnice Zamawiającego, o których sie dowiedział w trakcie realizacji niniejszej umowy.3. Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym. Na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest udzielać ustnych lub pisemnych informacji (według wyboru Zamawiającego) o stanie zaawansowania realizacji zlecenia. Ponadto na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest okazywać wykonane części zlecenia.4. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów realizacji Projektu.5. Wykonawca przy przetwarzaniu danych osobowych zobowiązuje się do przestrzegania zasad wskazanych w niniejszym paragrafie, zasad obowiązujących w Partnerstwie, zasad wskazanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.6. Wykonawca, na żądanie podmiotów kontrolujących Zamawiającego zobowiązany jest do udostępniania wszelkiej dokumentacji dotyczącej realizacji niniejszej umowy. § 4.1. Za zrealizowanie całego zamówienia (z zastrzeżeniem §2 ust.4), Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy ogólna kwotę brutto: .................................................................... zł (słownie: ....................................................................................................................) która składa się z dwóch części: 3) korekta, opracowanie graficzne, skład i łamanie publikacji kwota …………………………. zł brutto, 4) druk publikacji kwota ……………………………… zł brutto.2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa, realizacji zlecenia. W przypadku zmniejszenia/zwiększenia nakładu publikacji czy liczby stron publikacji Wykonawcy przysługuje odpowiednio zmniejszenie/zwiększenie wynagrodzenia (zgodnie z cennikiem z oferty). Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka 61-003 Poznań, ul. św. Wincentego 6 | Tel: +48 61 668 23 00, Fax: +48 61 668 24 16 | e-mail: barka@barka.org.pl, www.barka.org.pl
 10. 10. §51. Zapłata za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy następuje na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po zrealizowaniu przedmiotu umowy. Zrealizowanie jest potwierdzone podpisaniem przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 2 ust. 5 niniejszej umowy.2. Zapłata nastąpi przelewem na numer rachunku podanego przez Wykonawcę, na podstawie wystawionej faktury w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.3. Za dzień zapłaty uważa się dzień złożenia polecenia przelewu przez Zamawiającego. § 6.1. Termin realizacji zamówienia wynosi 9 dni roboczych (tj. dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia przekazania materiałów przez Zamawiającego w dniu 06.04.2012r.2. W tym terminie Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego przedmiot zlecenia.3. Podstawa uznania zamówienia za wykonane jest podpisany przez Zamawiającego w terminie wskazanym w poprzednim ustępie protokół odbioru zlecenia bez uwag. W przypadku braku uwag do przedmiotu umowy za wykonanie w terminie uważa się również późniejsze podpisanie protokołu odbioru.4. Datą przekazania zamówienia jest dzień 20.04.2012r. Miejscem przekazania jest siedziba Zamawiającego. Potwierdzeniem przekazania jest protokół przekazania.5. Zamawiający w terminie 5 dni od przekazania może zgłaszać Wykonawcy uwagi do zlecenia i wyznaczyć termin na jego uzupełnienie lub poprawienie lub dokonać odbioru przedmiotu umowy (protokołem odbioru).6. W przypadku kolejnego złożenia przedmiotu umowy ust. 3-4 znajdują zastosowanie.7. W przypadku braku uwag Strony podpisują protokół odbioru. W przypadku nie zgłoszenia przez Zamawiającego uwag w terminie, o którym mowa w ust. 4 protokół uważa się za podpisany z dniem następującym po terminie wskazanym w ust. 4. § 7.Zamawiający nie posiada w stosunku do Wykonawcy jakichkolwiek uprawnień i obowiązkówcharakterystycznych dla stosunku pracy. Żadne z postanowień niniejszej umowy nie może być w raziejakichkolwiek wątpliwości interpretowane jako odnoszące sie do regulacji z zakresu prawa pracy, a mabyć interpretowane wyłącznie jako umowa cywilnoprawna. § 8.1. Ze strony Zamawiającego osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawca w sprawach dotyczących realizacji przedmiotu umowy jest ...................................., tel……………………, fax ……………………., e-mail:…………….. Osoba wskazana w poprzednim zdaniu jest upoważniona do podpisywania protokołu odbioru lub wykonywania czynności, o których mowa powyżej w § 2 ust. 6 niniejszej umowy.2. Ze strony Wykonawcy osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji przedmiotu umowy jest ...................................., tel. ....................., fax ……………………., e-mail:……………. . Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka 61-003 Poznań, ul. św. Wincentego 6 | Tel: +48 61 668 23 00, Fax: +48 61 668 24 16 | e-mail: barka@barka.org.pl, www.barka.org.pl
 11. 11. § 9.1. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 1% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki.2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a w szczególności w następstwie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę umowy - w wysokości 15% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.2. Kary umowne z różnych tytułów ulegają zsumowaniu.3. Jeżeli szkoda przekracza wysokość kary umownej, Zamawiający może żądać odszkodowaniauzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych do pełnej wysokości poniesionej szkody. § 10.Zamawiający jest upoważniony do pisemnego rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku:1) niewykonywania lub nienależytego wykonania obowiązków umownych przez Wykonawcę;2) rozwiązania umowy o dofinansowanie/współpracy na podstawie, której jest finansowana niniejsza umowa;3) nieprzekazania środków przez Lidera na realizację niniejszej umowy. § 11.1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego do niniejszego zamówienia maksymalnie do 50% wartości (umowy).2. Zamówienie uzupełniające polegać będzie na realizacji tej samej usługi, jak opisano w załączonym zapytaniu ofertowym, ale na zwiększonym nakładzie. Szczegóły tego zamówienia będą uregulowane aneksem do umowy lub odrębną umową.3. Wykonawcy nie przysługują roszczenia zlecenie mu zamówienia uzupełniającego. §12.1. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienie autorskich praw majątkowych i udzielenia zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych do opracowania graficznego publikacji stworzonego przez Wykonawcę oraz do przeniesienia własności nośników materialnych, na których to opracowanie graficzne zostało utrwalone. Przeniesienie praw nastąpi w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 4 po ostatecznym odbiorze przez Zamawiającego ostatniego etapu Przedmiotu umowy.2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1, obejmuje następujące pola eksploatacji: a) utrwalanie, b) zwielokrotnianie dowolną techniką, c) przetwarzanie, chociażby w formie częściowej, d) wprowadzanie do obrotu, e) wprowadzanie do pamięci komputera, f) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez umieszczenie na serwerze, g) wystawianie, h) najem lub użyczenie. Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka 61-003 Poznań, ul. św. Wincentego 6 | Tel: +48 61 668 23 00, Fax: +48 61 668 24 16 | e-mail: barka@barka.org.pl, www.barka.org.pl
 12. 12. § 13.1. Wszelkie spory czy roszczenia miedzy Stronami wynikające z niniejszej umowy, powinny być rozwiązywane bez zbędnej zwłoki – drogą negocjacji miedzy Stronami.2. W przypadku niepowodzenia tych negocjacji, zaistniałe spory będzie rozstrzygał sad właściwy dla siedziby Zamawiającego. § 14.1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, w szczególności zmiany sposobu jej wykonania, mogą nastąpić jedynie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności.2. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.………………………………… ………………………………… ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA: Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka 61-003 Poznań, ul. św. Wincentego 6 | Tel: +48 61 668 23 00, Fax: +48 61 668 24 16 | e-mail: barka@barka.org.pl, www.barka.org.pl

×