Informe sectorial - El sector logístic a Barcelona

1,332
-1

Published on

Informe sectorial - El sector logístic a Barcelona

Published in: Business
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,332
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Informe sectorial - El sector logístic a Barcelona

 1. 1. El sector logístic a Barcelona
 2. 2. ElsectorlogísticaBarcelona 2 Edició Ajuntament de Barcelona Gerència d’Ocupació, Empresa i Turisme Llacuna 162 08018 Barcelona bcn.cat/barcelonanegocis Amb la col·laboració de Institut Cerdà i Barcelona Centre Logístic Catalunya Disseny i maquetació:ggrafic.com Barcelona,Juliol 2015 Índex 04 Barcelona, centre mediterrani de la innovació pàg. 27 Enllaços d’interès i referències pàg. 06 El sector logístic a Barcelona i Catalunya pàg. 26 El sector logístic opina pàg.
 3. 3. ElsectorlogísticaBarcelona 3 pàg. 08 8 raons per invertir en el sector logístic a Barcelona i Catalunya pàg. 09 01. Una posició geoestratègica privilegiada 10 02. Regió euromediterrània amb gran concentració productiva i de consum 11 03. Un teixit empresarial divers i amb vocació internacional 14 04. Regió mediterrània de referència internacional i tractora d’activitat econòmica 16 05. Concentració d’infraestructures de qualitat al servei de la logística: • La xarxa viària • Port de Barcelona • Aeroport de Barcelona •Xarxa ferroviària 20 06. L’activitat logística,estratègia prioritària de les institucions públiques 22 07. Entorn metropolità líder en oferta de sòl logístic 24 08. Entorn idoni per a la captació de talent amb una àmplia oferta formativa
 4. 4. ElsectorlogísticaBarcelona 4 Barcelona és la capital econòmi- ca,cultural i administrativa de Catalunya i encapçala una àrea emergent d’activitat econòmica al sud d’Europa de més de 27 milions d’habitants i més de 800.000 em- preses.Aquesta regió euromedi- terrània,que inclou les Balears, València,Aragó i el sud-est de França,s’orienta preferentment a nous sectors estratègics,competi- tius i internacionals,i es consolida a escala mundial com una de les principals metròpolis europees. Amb una àmplia tradició industrial i un dens teixit empresarial,Bar- celona presenta una estructura econòmica molt diversificada.Els sectors més tradicionals conviuen amb els nous sectors d’activitat emergents,i es creen nous clús- ters de coneixement que prioritzen l’especialització i la competitivitat, s’orienten a la internacionalització i contribueixen a l’economia dinà- mica i innovadora de la ciutat,tot impulsant el lideratge estratègic de Barcelona en aquests àmbits. Barcelona,situadaalnord-estd’Espanya ialaribadelaMediterrània,ésunadeles majorsmetròpoliseuropeesielcentre d’unaextensaregiómetropolitanademés de160municipis,enlaqualresideixen mésdecincmilionsd’habitants. Barcelona, centre mediterrani de la innovació
 5. 5. ElsectorlogísticaBarcelona 55 Amb només un 6% del territori i un 16% de la població,Catalunya genera el 23% del PIB espanyol,amb una forta concentració de l’activitat productiva i comercial a l’àrea metropolitana de Barcelona. El territori català acull més de 5.500 firmes internacionals i és la 4a regió d’Europa que va rebre més projectes d’inversió estrangera al 2014,el 47% del total espanyol,posi- cionant-se com la regió europea on la inversió estrangera va crear més llocs de treball,al voltant de 7.089. Barcelona se situa en la posició 16 de les 25 ciutats del món més atractives per a invertir-hi,per davant de metròlis com Chicago,Tòquio o Frankfurt.Els índex internacionals valoren en espe- cial la qualitat de vida de Barcelona, el capital humà i la infraestructura. D’altra banda,Barcelona es beneficia de l’empenta emprenedora de Cata- lunya,que amb una taxa d’activitat emprenedora (TEA) del 7,5% se situa per sobre de la mitjana europea i espanyola (Global Entrepreneurship Monitor,2014). La importància del sector logístic de Barcelona va directament lligada a l’estratègica situació geogràfica de la ciutat i a l’alta densitat de població que confereix un potencial de consum molt elevat. La seva multimodal i potent xarxa d’infraestructures,juntament amb una àmplia oferta de sòl logístic,un volum de negoci anual de gairebé 21.000 milions d’euros i un teixit empresarial format per més de 42.000 empreses (INE 2013) i 170.600 treballadors (EPA 2T 2015), la converteixen en una de les ciutats més productives d’Europa i en la primera regió de l’Estat Espanyol en exportacions,amb un 25% del total. El sector rep un gran impuls per part de les institucions públiques que ar- ticulen una xarxa de centres logístics repartits pel territori per vetllar per un creixement homogeni. regió d’Europa que va rebre més projectes d’inversió estrangera 4a Localització Regió euromediterrània Catalunya Barcelona del PIB espanyol 20% de les exportacions de l’Estat espanyol 25% Catalunya genera el Any 2014
 6. 6. El sector logístic esdevé un sector clau per a l’economia catalana,tant com a sector econòmic en sí mateix,com pel suport que dóna a la resta del teixit productiu,fent-lo més competitiu,especialment en els mercats internacionals.Els principals elements que defineixen l’avantatge competitiu de Catalunya i Barcelona dins el sector logístic són: Una posició geoestratègica privilegiada Catalunya és el primer centre logístic del sud d’Europa i la Mediterrània. En aquest sentit, Elsector logística Barcelona iCatalunya durant el 2014 Catalunya va exportar béns per un valor total de més de 60.000 milions d’euros, el que suposa més del 25% de les exportacions de tot l’Estat (Idescat) i situa Catalunya en la primera posició com a regió exportadora a nivell estatal. Concentració productiva i de consum L’elevada concentració productiva i demogràfica de Catalunya,amb una densitat de població dues vegades superior i un PIB per càpita un 12% per sobre de la mitjana europea, confereix un potencial de producció i consum,i una alta capacitat d’atracció i generació de valor afegit en el camp de la logística. Un teixit empresarial divers Amb un volum de negoci anual de gairebé 21.000 milions d’euros, el sector del transport i l’emmagatzematge a Catalunya s’estructura a l’entorn de més de 42.000 empreses, que donen feina a uns 170.600 treballadors.
 7. 7. Regió mediterrània de referència Catalunya i Barcelona conformen la regió mediterrània de referència en matèria d’atracció d’inversions, concentració empresarial, exportacions, turisme, celebració de congressos i qualitat de vida, i ocupen els primers llocs dels rànquings internacionals de les consultores més prestigioses. Xarxa d’infraestructures de qualitat i en continu creixement Les infraestructures viàries i ferroviàries, així com els ports i els aeroports consoliden Catalunya com a porta d’entrada dels fluxos entre la Península Ibèrica i el continent europeu, amb un total de 320 milions de tones gestionades l’any 2013 i un camp d’influència que concentra el 60% del PIB de la Unió Europea. Entorn metropolità líder en oferta de sòl logístic Catalunya és la comunitat autònoma líder en oferta de sòl logístic, amb una superfície total de 6.097.527 m2 , xifra que representa el 23,8% del total estatal l’any 2014, fet que la situa en una posició favorable per atendre el futur increment de demanda de sòl logístic vinculada a l’augment de l’e-commerce. La presència d’una plataforma logística intermodal de primer nivell a l’àrea metropolitana de Barcelona, permet apropar l’oferta i la demanda, i consolida els fluxos de càrrega en un radi de 15 km al voltant de la capital catalana. Suport de les institucions públiques Catalunya compta amb el suport de Cimalsa,Incasòl i BCL,institucions públiques que, mitjançant el seu caràcter proactiu, articulen una xarxa de centres logístics de forma homogènia en el territori. Aquesta dotació logística permet vertebrar el creixement del sector tot fomentant la intermodalitat. Talent i àmplia oferta formativa Catalunya té 12 universitats, amb 240.000 estudiants, 5 de les quals es troben en el darrer rànquing QS de les millors 50 del món. Aplega també 3 de les escoles de negoci més prestigioses d’Europa situades entre les 25 millors del món quant a l’oferta de MBA. L’especialització en logística recull més de 250 títols formatius, entre graus, postgraus i màsters, així com cursos i seminaris específics, amb l’objectiu de generar talent en aquest sector i cobrir la pràctica totalitat de l’espectre formatiu. ElsectorlogísticaBarcelona 7
 8. 8. raons per invertir en el sector logístic a Barcelona i Catalunya 8
 9. 9. ElsectorlogísticaBarcelona 9 01Una posició geoestratègica privilegiada Catalunyaéselprimercentre logísticdelsudd’Europai laMediterrània,afavoriten granmesura perlabona accessibilitatalterritoriila connectivitatquepresentael seusistemadetransportsvers elsmercatsexteriors. La situació geogràfica de Catalunya i el desenvolupament demogràfic i econò- mic del país doten les infraestructures viàries catalanes d’una funcionalitat estratègica a escala interna i externa: Catalunya per sí sola ja és una gran ge- neradora de fluxos,però la configuració com a porta europea de la Península Ibèrica fa que es consolidi com a peça canalitzant d’un important flux de pas. En aquest sentit,dels 320 milions de tones totals de mercaderia que el sis- tema logístic Català va gestionar durant l’any 2013,el 7% correspon a trànsit de pas entre la Península Ibèrica i la resta del continent europeu. En aquesta línia,Catalunya es presenta com a un node de comunicacions que serveix d’enllaç entre els diferents modes de transport. Històricament, la logística i el transport han estat un dels principals vectors de dinamisme econòmic del territori. La conjunció d’una privilegiada façana marítima amb les connexions terres- tres peninsulars i cap a Europa són la llavor de la vocació logística actual de Catalunya. La posició geogràfica de Barcelona és privilegiada per al sector logístic a causa de la proximitat a un important mercat potencial de producció i consum. Cal tenir en compte que: • En un radi de 300 km hi ha ciutats com Saragossa,València,Perpinyà,Narbo- na i Lió. • A menys de 600 km es connecta amb les regions més desenvolupades de la Península,amb ciutats com Madrid i Pamplona,i la façana mediterrània i cantàbrica.Cap al nord aquest radi inclou les ciutats franceses de Lió, Bordeus,Niça o Marsella. • A menys de 24 hores de distribució (uns 1.200 km) trobem ciutats com París,Milà o Lisboa. • Mitjançant les comunicacions maríti- mes,a menys de 24 hores Barcelona es troba connectada amb Gènova,Roma, Liorna i tot el nord del Magreb. Aquests fets posen de manifest la gran influència que la ubicació de Catalunya exerceix a l’hora d’estimular l’activitat eco- nòmica, que presenta una connectivitat privilegiada amb els centres de producció i consum europeus de major rellevància, i incrementa progressivament els llaços comercials i turístics amb els mercats emergents d’Orient Mitjà i Àsia. CaractéristiquesdelhinterlanddeBarcelona Font:Barcelona Centre Logístic Catalunya (2015). 600 km 300 km 150 km Barcelona 1.855 350 300 500 54 17 35 7 Milions de tones de comerç exterior marítim Milions de consumidors milions detonesde mercaderia gestionadespel sistemalogístic català 320 Any 2013
 10. 10. ElsectorlogísticaBarcelona 10 02Concentració productiva i de consum Ambuntotaldegairebé7,5 milionsd’habitants,Catalunya esdevéunadelesregions europeesmésdensament poblades,iconcentrauna densitatdepoblaciódues vegadessuperioralamitjana europea. Aquesta elevada densitat de població li permet disposar d’una major diversifi- caciódel’espectreprofessionalquefacilita l’atracciódetalentilacreaciódevalor. El 63% de la població catalana està concentrada a la regió metropolitana de Barcelona,el que suposa un total de 4,8 milions d’habitants situats en una àrea de 50 km al voltant de la capital catala- na,i constitueix un dels àmbits metropo- litans més dinàmics i densament poblats del continent europeu.Així,la regió me- tropolitana esdevé una de les principals concentracions de població del sud-est continental,la localització estratègica de la qual fa òptima la distribució de béns i serveis als principals mercats europeus. En aquest sentit,Barcelona es configura com una de les metròpolis amb major capacitat d’atracció d’activitat de la Mediterrània Occidental. Catalunya ha estat sempre motor de l’economia espanyola i ha concentrat una important activitat empresarial i industrial.Amb un 6,4% del territori estatal i amb un 16% de la població, l’any 2013 va generar el 20% del PIB industrial espanyol i va representar un 25% de les exportacions estatals (INE, 2014;IDESCAT,2014). Barcelona es posiciona com a una de les regions productives més rellevants del continent europeu,amb un PIB per càpita un 12% superior a la mitjana europea.Aquestes xifres l’equiparen amb l’eix productiu centreeuropeu,que s’estén des del nord d’Itàlia fins a Escan- dinàvia,i conforma el principal motor de l’economia continental. del PIB industrial espanyol de la població catalana està concentrada a la regió metropolitana de Barcelona 63% Espanya 93,2 U.E. 116,3 Mapadedensitatdepoblaciódelesdiferents regionsdelaUnióEuropea,enhabitantsperkm2 Font:Institut Cerdà (2015),a partir d’Eurostat (2015). Catalunya 234,4 Barcelona 713,5 Menor de 50 Entre 50 i 100 Entre 100 i 135 Entre 135 i 170 Entre 170 i 500 Major de 500 20% Any 2013
 11. 11. ElsectorlogísticaBarcelona 11 03 Teixit empresarial divers Ambunvolumdenegocianual degairebé21.000milions d’euros,elsectordeltransport il’emmagatzematgea Catalunyaincloumésde 42.000empresesdediferents àmbitsd’especialització (INE,2013)iuns170.600 treballadors(enquestade poblacióactiva[EPA]delsegon trimestrede2015). Paral·lelament,des de 2009 i fins l’any 2013,el valor afegir brut del sector logístic ha crescut un total de 13 punts percentuals,mentre que el PIB s’ha mantingut estable en la sèrie analitzada (CIMALSA,2014). Catalunya acull el 18,5% de les em- preses del conjunt de l’Estat espanyol i el 20% de les empreses relacionades amb el sector de la logística i el trans- port (INE,2015).Aquest fet denota el posicionament i les condicions favora- bles que Catalunya ofereix per al desen- volupament de les activitats relatives a aquest sector. Evoluciódelvalorafegitbrutdelsectorde lalogísticaidelPIBaCatalunya Font:CIMALSA (2014). 115 110 105 100 95 90 2009 2010 2011 2012 2013 Índex(2009=100) VAB Sector logísticPIB
 12. 12. ElsectorlogísticaBarcelona 12 Catalunya exporta el deltotal espanyol El teixit empresarial de la província de Barcelona es concentra a la seva àrea metropolitana,que presenta una diversitat empresarial que la posiciona entre les regions de major dinamisme del continent europeu. Barcelona i Catalunya disposen d’una ubicació estratègica, una extensa xarxa d’infraestructures i un teixit industrial i terciari que ofereix tots els serveis logístics que empreses, exportadors i importadors i operadors internacionals requereixen. En aquest sentit, durant el 2014 Catalunya va EmpresesambseualaprovínciadeBarcelona,ambunafacturaciósuperiorals 550.000eurosanuals Font:Institut Cerdà (2015),a partir de les dades de El Economista (2015). ZONA FRANCA - PORT PUIG NISSAN CAPRABO MEROIL PARC LOGÍSTIC ZAL BAIX LLOBREGAT SEAT CELSA GROUP COBEGA BAYER NESTLÉ VOLKSWAGEN AUDI SKODA FEDEFARMA UNILEVER VUELING DISTRICTE 22@ SCHNEIDER SANOFI AVENTIS MEDIAPRO TORRASPAPEL ENDESA GASNATURAL FENOSA BARCELONA CENTRE BASF DANONE CRITERIA NEXUS QUIMIDROGA MPG ERCROS H&M FCC DAMM BESÒS MANGO GRIFOLS BONPREU exportar béns per un valor total de més de 60.000 milions d’euros, el que suposa més del 25% de les exportaci- ons de tot l’Estat i situa Catalunya en la primera posició com a regió expor- tadora a nivell estatal. En els darrers anys,les exportacions catalanes mostren una marcada ten- dència a la internacionalització.Així,el 2014 les exportacions amb destinacions internacionals representen el 57% del total.A més,destaca l’aparició de nous mercats fora de la Unió Europea,que ja superen el 35%. 25%
 13. 13. ElsectorlogísticaBarcelona 13 Valor econòmic percentual de les exportacions per àrees geogràfiques,en milions d’euros.Font:CIMALSA,(2014). Resta d’Amèrica del Nord 0,3% EEUU 3,0% UE - 28 64,7% Xina 1,7% Japó 1,2% Resta d’Europa 4,6% Resta del Món 14,7%Amèrica Central i del Sud 6,5% Suïssa 3,3% Detall de la zona europea Font:Institut Cerdà (2015),a partir d’Idescat (2015). Regne Unit 6,1% Portugal 6,8% França 16,4% Suïssa 3,3% Resta d’Europa 4,6% Resta UE - 28 15,7% Alemanya 6,1% Itàlia 8,1%
 14. 14. ElsectorlogísticaBarcelona 14 04 Regió mediterrànea de referència internacional i tractora d’activitat econòmica L’any2013Barcelonaesdevé la4aciutatenelrànquing europeudesmartcities, perdarreredeCopenhagen, AmsterdamiViena(Fast Company,2014),iésla5a ciutatmundialentermesde qualitatdevida,perdarrerede Tòquio,Estocolm,ParísiOslo (UN-Habitat,2014).Enaquest sentit,laqualitatdevidade lacapitalcatalanaesdevéun factorclaufortamentvalorat al’horad’escollirladestinació delscongressos. A més,Barcelona es troba entre les 20 primeres ciutats del món a nivell de competitivitat global,i en destaca la seva habitabilitat,per la qual obté la 4a posició a nivell mundial.Paral· lelament,esdevé la 7a ciutat amb millors perspectives de futur en el període 2014-2015,liderant la promoció i inversió estrangera del Sud d’Europa. Alhora,Barcelona ha estat durant el 2013 la 10a ciutat del món pel que fa a la recepció de projectes d’inversió internacional,i la 6a ciutat europea amb la millor marca (Cambra de Comerç, 2015). Barcelona és la primera ciutat europea en creació de llocs de treball del sector logístic com a conseqüència de la inver- sió directa estrangera. Durant l’any 2013,la capital catalana ocupa el primer lloc del rànquing mun- dial de ciutats amb una major acollida de delegats de congressos,amb un total de 122.877.Pel que fa al nombre d’esdeveniments,l’any 2013 Barcelona va ser la 4a ciutat mundial en congres- sos celebrats,per darrere de París,Ma- drid i Viena (Barcelona Turisme,2014). Entre els congressos celebrats, una part significativa està relacionada amb els sectors de la logística i la innovació. Barcelona es troba entre les primeres ciutats del món a nivell de competitivitat global 20
 15. 15. ElsectorlogísticaBarcelona 15 En aquest sentit, destaquen el Saló Internacional de la Logística i de la Manutenció (SIL) i l’European Supply Chain & Logistics Summit. El Saló Internacional de la Logística i de la Manutenció (www.silbcn.com) és un punt de trobada de referència al sud d’Europa de les empreses del sector de la logística, on es reuneixen professionals provinents de països com la Xina,Turquia, Egipte, Marroc, Algèria, Argentina, Rússia, Estats Units o Brasil. El SIL 2015 va reunir un total de 550 empreses expositores, de les quals el 45% van ser de procedència interna- cional, el que suposa un augment del 10% dels expositors respecte de l’edició anterior. A més, el SIL va presentar el major programa de conferències del sector, i les seves 20 jornades tècni- ques van congregar 230 ponents de reconegut prestigi internacional, amb un total de 3.600 assistents. Pel que fa al perfil dels visitants, s’hi constata una representació empresarial al màxim nivell, on més del 59% dels visitants són presidents, directors generals o responsables de logística o cadena de subministrament. Alhora, quant a la procedència dels professionals, s’observa una gran varietat de sectors industrials, encapçalats pel sectors del transport, la logística, la gran distribució i l’emmagatzematge i la manutenció. EuropeanSupplyChainandLogistics Summit(www.sclsummit.com)ésl’esde- venimentdereferènciainternacionaldel sectorperdonarrespostesrealsieficients alesnecessitatslogístiquesidedistri- bucióglobals.Vaaterrarperprimercopa Barcelonal’any2014,fruitdelatascacon- juntadelsprincipalsagentseconòmicsde BarcelonaiCatalunya. Enelprogramadel congrésescombinenlapresentaciódeca- sosd’èxitamblesreunionsdetreballentre empresesambl’objectiudetancarnegocis. Tambés’inclouenactivitatsespecífiques quereforcenelprogramadeconferènciesi lesreunionsdetreball. Les empreses que acudeixen a aquesta trobada tenen en comú la presència dels seus productes a tot el món i pertanyen a sectors molt diferents que necessiten solucions logístiques igualment dife- rents.Els participants més nombrosos corresponen als sectors manufacturer, químic,farmacèutic,industrial,de l’ali- mentació,de l’automoció... En la primera edició celebrada a Bar- celona l’any 2014,el congrés va reunir més de 330 CEOs i alts directius de les empreses amb poder de decisió real, i 65 ponents del sector de la logística i la cadena de subministrament.En aquest 2015,el congrés arriba a la seva 17a edició i es consolida com a referència en aquests camps de coneixement amb prop de 500 participants i 75 ponents. el SIL va reunir un total de empreses expositores 550 Any 2015
 16. 16. ElsectorlogísticaBarcelona 16 05 Infraestructures dequalitat al servei de la logística Lesinfraestructuresjuguen unpaperfonamentalenla planificacióigestiódelstràfics depersonesimercaderies. Ofereixenxarxesperaltransport (autopistes,carreteresivies fèrries)inodesestratègicament situats(ports,aeroports, intercanviadors,estacions ferroviàries,centreslogístics...) quepermetenlaconnectivitat delsterritorisiserveixenales empresesperorganitzarlaseva cadenalogística. Barcelona i la seva àrea d’influència disposen d’una xarxa d’infraestructures amb capacitat d’assolir el trànsit de per- sones i mercaderies tant a nivell intern com extern. Xarxa viària Catalunya és una de les regions amb major oferta de xarxa viària de gran capacitat,tant a escala espanyola com europea.Així,Catalunya concentra el 9% de la xarxa viària de gran capacitat de l’Estat i el 2% de la de la UE,amb només un 6% i un 1% de la superfície de l’Estat i de la UE,respectivament.Aquesta xifra posiciona Catalunya en llocs capdavan- ters a nivell europeu.Més concretament, Catalunya se situa en la quarta posició pel que fa a la ràtio de km d’autopistes per superfície,només per darrere d’Ho- landa,Luxemburg i Bèlgica. Les principals vies de Catalunya al ser- vei del sector logístic són,d’una banda, l’autopista del Mediterrani que travessa Catalunya i connecta La Jonquera amb València passant per Girona,Barcelona iTarragona.D’altra banda,destaca el corredor de l’Ebre format per l’A-2 i l’AP-2 que connecten Catalunya amb la resta de l’Estat a través d’un corredor interior. Complementàriament,la localització estratègica de Barcelona proporciona la immediatesa de connexió amb la xarxa d’alta capacitat transeuropea a través de les vies capil·lars d’alta capacitat (B-20, C-32,C-33,C-16,C-17,C-58,A-2 i AP7). de la xarxa viària de gran capacitat de l’Estat 9% AP-7 A-14 C-12 A-27 B-40 C-16 AP-7 C-25 C-32 C-32 A-2 AP-2 FRANÇA Barcelona Xarxa viària Proposta de xarxa viària d’alta velocitat Xarxa viària d’alta capacitat
 17. 17. ElsectorlogísticaBarcelona 17 PortdeBarcelona El Port de Barcelona,canalitza una quarta part del comerç exterior d’Espanya i tres quartes parts del de Catalunya.El seu hinterland el connecta amb més de 825 ports de tot el món a través d’una extensa xarxa d’infraes- tructures viàries i ferroviàries. Amb més de 30 terminals de mercaderi- es especialitzades que es gestionen des de 5 ports diferents per a incrementar la seva eficiència,el Port de Barcelona i el seu hinterland esdevenen un veritable hub intermodal a la Mediterrània Occi- dental.La seva activitat s’estén per tota la Península Ibèrica i pels països euro- peus i del nord d’Àfrica (França,Itàlia, Marroc,Argèlia i Tunísia),ultrapassant el límits definits pels seus molls i la seva frontera amb la ciutat. • El Port comercial disposa de dues grans terminals de contenidors (TCB i BEST),amb una capacitat conjunta de 5 milions de TEU anuals*. Addicional- ment,el tràfic de vehicles en constant expansió i els serveis de short sea ship- ping (57,8% del total del tràfic de merca- deries),esdevenen sectors estratègics per al Port,gestionats per terminals especialitzades i en procés d’ampliació per a incorporar nous accessos viaris i ferroviaris que permetran la connexió amb Europa amb ample internacional. El moll de l’Energia disposa de l’atraca- ment per a materials a dolls de major calat de tota la Mediterrània Occiden- tal i està preparat per acollir naus de fins a 275 metres d’eslora i 175.000 tones de pes.Concentra també la descàrrega i canalització del gas natural de tot l’Estat espanyol i recepciona la distri- bució de combustibles per al sector de l’automoció. La ZAL del Port de Barcelona és un centre intermodal connectat a tots els modes de transport en un radi inferior a 5 km.Ofereix serveis personalitzats a través del lloguer de naus construïdes a mida,i cobreix totes les necessitats complementàries mitjançant el Service Center.D’aquesta manera,amb més de 130 empreses instal·lades,la ZAL del Port de Barcelona acull els primers transitaris i operadors logístics espa- nyols i internacionals,i també grans multinacionals amb necessitats de distribució global. El Port de Creuers és,amb 5 milions de passatgers anuals,el 1r port d’Europa i el 4t port base en l’àmbit mundial, només precedit pels 3 grans ports de l’estat nord-americà de Florida.Compta amb 6 terminals especialitzades,que disposen dels més elevats estàndards de seguretat i segueixen estrictament les normatives del codi ISPS (l’Internati- onal Ship and Port Security Code). El Port Vell és la part més antiga del Port de Barcelona.És on va néixer el primer moll estable de la ciutat fa més de quatre segles.Actualment és un port urbà,obert a la ciutadania i reconegut en l’àmbit mundial com a paradigma de la integració port-ciutat. 3r port més productiu d´Europa port de creuers d’Europa i la Mediterrània 1r Mésde terminals de mercaderies especialitzades 30
 18. 18. ElsectorlogísticaBarcelona 18 Aeroport de Barcelona Quant a serveis aeroportuaris,l’aero- port de Barcelona va tancar l’any 2014 amb més de 37 milions de passatgers transportats,xifra que representa el seu rècord històric gràcies a un aug- ment del 6,7% respecte del 2013 (Aena, 2015).Així, l’aeroport de Barcelona va ocupar l’any 2014 el 9è lloc en el rànquing d’aeroports europeus. Amb una capacitat operativa per aco- llir 55 milions de passatgers anuals, l’Aeroport internacional de Barcelona – El Prat és un dels principals motors de desenvolupament de la regió,esdevé el pont d’unió de Catalunya amb la resta del món i posiciona Barcelona i la seva àrea metropolitana com un dels prin- cipals pols d’activitat logística del sud d’Europa. Pel que fa a la càrrega transportada, l’aeroport de Barcelona va gestionar l’any 2014 més de 100 milions de tones.Aquestes xifres posicionen Cata- lunya com la regió espanyola líder en càrrega aèria,que concentra el 25% del total i és la primera regió de l’Estat en exportacions per aire (BCL et al.,2014). Les 5 principals companyies de càrrega aèria (UPS,Eat Leipzig,Qatar Airways, Singapore Airlines i Cargolux ) concen- tren prop de la meitat de les tones aèries gestionades. Per dur a terme el transport aeri,l’aero- port de Barcelona compta amb l’Edifici de Serveis Generals,que allotja més de 130 empreses que intervenen en la cadena logística del transport aeri de mercaderies.És el punt neuràlgic del Centre de Càrrega Aèria on es relacionen les companyies aèries més importants, GSA,transitaris i agents de duanes, entre d’altres,tots ells instal·lats en règim de lloguer i a escassos metres de les terminals de 1ª línia.L’edifici disposa d’un Centre de Negocis totalment equi- pat,i amb serveis bancaris,de restau- ració,etc. milions de tones gestionades per l’aeroport de Barcelona Any 2014 Mésde 100
 19. 19. ElsectorlogísticaBarcelona 19 Xarxa ferroviària La xarxa ferroviària catalana,amb epi- centre a Barcelona,es troba en un pro- cés de transformació que ha potenciat el seu posicionament logístic i ferroviari. Els principals corredors ferroviaris de mercaderies ressegueixen les tradicio- nals vies de comunicació:principalment l’eix mediterrani (que connecta Cata- lunya amb França i Europa pel nord,i amb València,pel sud) i el corredor de l’Ebre (corredor interior a la resta de la península). A banda de la línia d’alta velocitat d’ample internacional i del tràfic mixt des de Barcelona a la frontera francesa,des de la Comissió Europea s’està potenciant el Corredor Ferrovi- ari Mediterrani en el marc de la Xarxa Transeuropea de Transport (TEN-T). Catalunya compta amb una xarxa de terminals ferroviàries interconnecta- des,que acosten el mode ferroviari als grans pols de producció i consum del país.D’aquesta manera,les terminals amb un major volum de mercaderies gestionades estan estretament vincula- des al ports de Barcelona i Tarragona, l’àrea metropolitana de Barcelona i la terminal de Portbou,amb un trànsit de caràcter transfronterer. Quant a serveis ferroviaris,Catalunya es posiciona com a centre d’operacions ferroviàries amb un camp d’influència que comprèn el 60% del PIB de la Unió Europea (Eurostat,2015).Així,les termi- nals de Barcelona,Tarragona i Grano- llers concentren un total de 30 serveis regulars amb destinacions exteriors a Catalunya,nacionals i internacionals, operades per les companyies Alia, Hupac,Interferry Boats,Kombiverkehr, Macandrews,Renfe Mercancías,TP Nova i Transfesa,amb una freqüència de més de 3 trens per setmana (Tejo,2015). Terminals ferroviàries de mercaderies classificades segons les tones totals de mercaderies gestionades per Renfe durant l’any 2013 Font:Institut Cerdà (2015). Portbou Girona Mercaderies Martorell Vic Manresa Castellbisbal Monjos Vandellòs APT PladeVilanoveta Flix MoralaNova L’Hospitalet del’Infant St.Vicençde Castellet St.Vicençde Calders Martorell-SEAT Riell i Viabrea St.Sadurníd’Anoia LesBorges delCamp Portbou Contenidors Entre 750.000 i 1.000.000 tones Entre 500.000 i 750.000 tones Entre 250.000 i 500.000 tones Entre 50.000 i 250.000 tones Entre 10.000 i 50.000 tones Menys de 10.000 tones Barcelona Morrot Barcelona TCB Barcelona TERCAT Barcelona Can Tunis Barcelona Port Tarragona PortTarragona Classificació Tres Camins Reus Constantí APT Constantí Granollers MontornèsButà Granollers Canovelles LaLlagosta MontcadaBif.APT terminals ferroviàries de mercaderies 9
 20. 20. ElsectorlogísticaBarcelona 20 06 L’activitat logística, estratègia prioritària de les institucions públiques El sector logístic és un dels principals motors per al creixement del país.Una logística potent permet dotar de competitivitat el teixit productiu i en fomenta la internacionalització.En aquest sentit,Barcelona i el conjunt de Catalunya compten amb diversos agents i projectes que treballen per dinamitzar,enfortir i consolidar el sector. La col·laboració publicoprivada ha facilitat la promoció d’infraestructures logístiques competitives que han fet augmentar el posicionament de Barce- lona i Catalunya amb una oferta espe- cialitzada capaç d’atreure la inversió de les empreses tant en l’àmbit nacional com internacional.La Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, amb una actitud proactiva i dinamit- zadora del sector,estan impulsant la competitivitat i la millora contínua de les infraestructures i els serveis a través d’empreses públiques com Cimalsa i Incasòl o plataformes com BCL. Cimalsa,l’empresa pública de la Genera- litat de Catalunya,té com a missió oferir als sectors del transport i la logística els millors emplaçaments per a la seva com- petitivitat i situar Catalunya en la cadena logística global a escala mundial. Té centres logístics al Bages, Camp de Tarragona, l’Empordà, La Selva, Lleida i el Vallès, i estan en marxa els projectes a Montblanc i el Penedès, així com el reforç dels centres del Camp de Tarragona i l’Empordà. En conjunt, Cimalsa gestiona un total de més de 230 hectàrees de sòl per a ús logís- tic, i acull més de 140 empreses que generen més de 3.500 llocs de treball (CIMALSA, 2015). La Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona estanimpulsant institucions comara CIMALSA, IncasòloBCL perpotenciarla competitivitat
 21. 21. ElsectorlogísticaBarcelona 21 D’altra banda,mitjançant l’Incasòl,des de la Generalitat de Catalunya es duu a terme la promoció de sòl per a activitats econòmiques.El programa de sòl preveu la incorporació de 3.600 noves hectàre- es per a activitats econòmiques a Ca- talunya,amb una generació de 185.000 llocs de treball. I per últim,Barcelona – Catalunya Cen- tre Logístic (BCL),plataforma impul- sada des de l’Ajuntament de Barcelona, concentra la seva tasca a potenciar la consolidació del sistema logístic català com a motor econòmic del sud d’Europa,cercant la millora de la pro- ductivitat i competitivitat del seu teixit industrial i comercial I posicionant-lo dins la xarxa de l’economia globalitza- da i interconnectada.Per consolidar aquests objectius BCL aposta per tenir una posició activa orientada a la millora constant dels factors que incideixen en la competitivitat del sistema logístic, amb especial atenció a les infraestruc- tures i la seva gestió,i altres factors que incideixen en la competitivitat de les empreses (formació,regulació,R+D+I...). Catalunya se situa en una posició favorable per atendre el futur increment de demanda de sòl logístic i serveis vinculats hectàrees de sòl per a ús logístic Mésde 230 Centralsintegradesdemercaderies(CIM)iLOGISaCatalunya Font:Institut Cerdà (2015), a partir de CIMALSA (2015). Centre existent Aeroport Projectes en marxa Port CIM El Camp CIM Lleida ZAL Tarragona Constantí Port de Tarragona Eix Transversal Logis Bages CIM Vallès CIM La Selva CIM RMB II Logis Penedès Parc logístic de Subirats Parc logístic la Granada del Penedès Prologis S. Boi ZAL Barcelona Morrot Port de Barcelona Can TunisLogis Intermodal Montblanc Logis Intermodal el Far d’Empordà
 22. 22. ElsectorlogísticaBarcelona 22 Entorn metropolità líder en oferta de sòl logístic Catalunyaéslacomunitat autònomalíderensuperfície desòllogístic,ambuntotal de6.097.527m2 ,xifraque representael23,8%deltotal estatall’any2014isuperaen mésd’un75%l’ofertadesòl logísticdelaComunitatde Madrid,lasegonacomunitat autònomaenelrànquing. L’àrea de Barcelona concentra el 75% de l’oferta de sòl logístic de Catalunya ubicats en un radi de 5 Km al voltant de Barcelona en l’anomenada Plataforma del Delta:el Port de Barcelona,la Zona d’Activitat Logística (ZAL),el Polígon Industrial de la Zona Franca,Mercabar- na,l’Aeroport Internacional de Barcelo- na – El Prat,la Ciutat Aeroportuària i les terminals ferroviàries. • Port de Barcelona:amb més de 1.000 hectàrees,és un dels principals Ports de la Península,concentra l’oferta logística més gran de la Península Ibèrica canalitzant el 25% de les exportacions espanyoles,aglutina el 10% del transport de mercaderies a nivell estatal i és el port d’entrada al sud d’Europa de les mercaderies que procedeixen de l’Extrem Orient i del Sud-est asiàtic,abastant tot l’arc mediterrani. • La ZAL del Port de Barcelona amb 208 hectàrees i més de 100 empreses és la plataforma i el referent logístic més important de la Mediterrània.Afa- voreix la integració de les activitats de distribució i transport en manipulats postindustrials i precomercials,a més d’altres actuacions de valor afegit,pel que esdevé un hub Logístic únic amb un alt nivell d’intermodalitat. • Polígon Industrial de la Zona Franca: És un polígon de grans dimensions, amb una superfície de 6.000.000 m² que disposa d’una xarxa viària de 26,5 km i zones verdes que s’estenen al llarg de 112.000 m².Amb més de 300 empreses instal·lades és la major i més activa àrea industrial d’Espanya i una de les més dinàmiques i millor connectades d’Europa. • Mercabarna:és un recinte dedicat a l’activitat agroalimentària.Més de 700 empreses i 7.000 treballadors ges- tionen més d’1 milió de tones de fruita i hortalisses en un hinterland de 10 milions de consumidors (Mercabar- na,2014).Concentra els mercats ma- joristes de la ciutat de Barcelona,així com també nombroses firmes d’elabo- ració,comerç,distribució,importació i exportació de productes frescos i con- gelats,que generen un volum de negoci de 4.800 milions d’euros anuals. 07 de les exportacions espanyoles 25%
 23. 23. ElsectorlogísticaBarcelona 23 • Aeroport:Amb una extensió de més de 1.200 hectàrees,constitueix un dels principals motors de desenvolupa- ment de la regió i esdevé el pont d’unió de Catalunya amb la resta del món. L’any 2014 va gestionar al voltant de 100milionsdetones que representen el 25%detotalacàrregaaèriaespanyola. Les principals destinacions van ser: USA,Mèxic,Japó,India i Orient Mitjà. • Ciutat Aeroportuària:Amb més de 300 hectàrees estarà destinada a aco- llir les activitats de serveis (oficines, hotels,centres de convencions,locals comercials,etc.) relacionades direc- tament amb l’activitat aeroportuària. Entre els serveis terciaris projectats, destaquen,en primer lloc,el Centre de Càrrega Aèria,amb més de 50 hectà- rees i el Parc Aeronàutic que com- portarà la disponibilitat d’hangars per a les aeronaus de les companyies aèries. • Terminals ferroviàries:la Plataforma del Delta compta amb 9 terminals ferroviàries de mercaderies,ori- entades principalment al trànsit de contenidors,automòbils i materials a granel,tant líquids com sòlids.Amb el projecte de nous accessos ferroviaris al Port de Barcelona se’n posaran en servei 5 més,que contribuiran a refor- çar l’augment de protagonisme que el mode ferroviari està capitalitzant en el transport intermodal de mercaderies. hectàrees, orientades a consolidar Barcelona com a centre d’operacions logístiques a nivell europeu Mésde 50 PARC LOGÍSTIC ZONA FRANCA BARCELONA AEROPORT ZAL2 ZAL ZONA FRANCA POLÍGON PRATENC POLÍGON IND. PEDROSA MERCABARNA PORTDEBARCELONA ActiusestratègicsdelaPlataformaLogísticadelDelta Font:Institut Cerdà (2015).
 24. 24. ElsectorlogísticaBarcelona 24 08 Entorn idoni per a la captació de talent amb una àmplia oferta formativa Catalunyaofereixunaàmplia ofertaformativaenmatèria logísticaiintegraunagran varietatdeciclesformatius, quevandesdegraus,postgraus imàstersfinsalaformació professionalicursosiseminaris específicsdelsector. En total,s’ofereixen més de 250 títols for- matius especialitzats,que inclouen més de 150 cursos i més de 70 màsters i postgraus. D’altra banda,la temàtica dels cursos inte- gra la totalitat de la cadena logística,des de la manufactura dels productes fins al seu transport,emmagatzematge,distribució i venda. D’aquesta manera,l’oferta formativa en logística de Catalunya té com a objectiu generar talent en aquest sector,cobrint la pràctica totalitat de l’espectre formatiu i arribant a totes les baules de la cadena logística.L’oferta formativa existent assegura la disponibilitat dels perfils professionals més adients per al ple desenvolupament del sector. Destaca el protagonisme de l’e-lear- ning,que es posa de manifest mitjançant l’àmplia oferta formativa en la modali- tat de cursos online i a distància,espe- cialment pel que fa a postgraus,màsters i cursos d’especialització. Addicionalment,Catalunya compta amb centres formatius de referència a nivell mundial principalment ubicats a l’Àrea Metropolitana de Barcelona: ESADE, IESE i EADA es troben entre les 25 millors escoles de negoci del món quant a l’oferta de MBA (Master in Business Administration,Club MBA,2014). Quant a la diversitat de l’oferta,destaquen els següents centres formatius: • Escoles de negoci: ESADE,IESE,EADA, EAE,ESIC,EUNCET,IEBS,IMF i INSA,entre d’altres. • Universitats públiques: UPC (Uni- versitat Politècnica de Catalunya),UB (Universitat de Barcelona),UPF (Univer- sitat Pompeu Fabra),UdL(Universitat de Lleida),UOC (Universitat Oberta de Catalunya),UNED (Universitat Nacional títolsformatius especialitzats Mésde 250
 25. 25. ElsectorlogísticaBarcelona 25 d’Educació a Distància),Universitat Rovira i Virgili,UVIC (Universitat de Vic),etc. • Universitats privades: Universitat Ramon Llull,Universitat Abat Oliba,etc. • Centres de formació especialitzada: com l’Escola Europea de Short Sea Ship- ping,o Bureau Veritas que,a través dels seus cursos,formen els professionals en la comodalitat com a base per a un desenvolupament sostenible del sistema logístic europeu. • Institucions representatives del sector: el CENIT(Centre d’Innovació del Transport),l’ICIL(Institut Català en Investi- gació Logística),l’ILI (Instituto de Logística Internacional),el CIIL(Centro Internacio- nal de Investigación Logística),etc. A nivell de protagonisme territorial,destaca el paper de la Regió Metropolitana de Bar- celona com a pol d’atracció i generació de talent en el sector logístic. TIPOLOGIAD’ESTUDIS BRANCA Cicle formatiu de grau sup. Grau Postgrau Màster Curs d’especificació Seminari d’especificació Formació per a aturats Emmagat- zamatge i gestió d’estocs Cadena logística Logística industrial Transport carretera Logística maritimo- portuària Logística aero- portuària Logística ferroviària Distribució Comerç i vendes Altres recursos Oferta online disponibleOferta disponible Oferta formativa en logística a Catalunya.Tipologia dels cursos i àmbits de la cadena logística analitzats Font:Institut Cerdà (2015).
 26. 26. ElsectorlogísticaBarcelona 26 ElsectorlogísticaBarcelona 26 Hutchison Hutchison ja ha invertit 300 milions d’euros a Barcelona i està a punt d’iniciar una nova inversió de 150 milions d’euros.“Hi ha diverses raons perquè Hutchison Port Holdings (HPH) hagi apostat per Barcelona:la seva ubica- ció estratègica en una zona estable i pròspera, i amb un nivell important d’inversió es- trangera, és una de les princi- pals. A més, Barcelona té una base important de tràfic local i un gran potencial per esten- dre la seva àrea d’influència cap a la resta d’Espanya, el sud d’Europa i la Mediterrània occidental.” Guillermo Belcastro,director general de Barcelona Europa South Terminal (BEST). Font: Newsletter de BCL 2015-04-08, www.bcncl.es Mango Amb una inversió de 360 milions d’euros, Mango està construint un nou centre logís- tic mundial a l’àrea metropoli- tana que serà “pioner” a nivell mundial. Invertir en logística a Barcelona i Catalunya és “una clara aposta de futur”. Isak Andic,president de Mango. Font: Diari Ara 12/02/2015, www.ara.cat Nissan “El funcionament de la planta de Barcelona (…) gràcies a la competitivitat i la flexibilitat que, juntament amb la inno- vació i el talent, garanteixen el creixement sostenible de les nostres operacions industri- als.”“Sens dubte, els actuals nivells de competitivitat de la planta de Barcelona han estat clau per atraure l’adjudicació de nous vehicles i les inversi- ons i els volums de producció que comporten.” Frank Torres,conseller, director general i vicepresident de les Operacions Industrials de Nissan a Espanya. Font: www.elperiodico.cat www.viaempresa.cat Basf “A Catalunya se situa la planta més gran del sud d’Europa i és un dels nostres punts estrella, des d’on produïm pel mercat espanyol i també exportem.” Erwin Rauhe,vicepresident i conseller delegat de Basf Espanyola. Font: El Economista 14/10/2014, www.eleconomista.es El sector logístic opina ElsectorlogísticaBarcelona 26
 27. 27. Enllaços d’interès 01. Centres educatius EADA- Escola d’Alta Direcció i Administració www.eada.edu EAE Business School www.eae.es ESADE Business School www.esade.edu ESIC Business and Marketing School www.esic.edu EUNCETBusiness School www.euncet.es IEBS Business School www.iebschool.com IESE Business School www.iese.edu IMF Business School www.imf-formacion.com INSA Business, Marketing & Communication School www.insaweb.net UAB (Universitat Autònoma de Barcelona) www.uab.cat UB (Universitat de Barcelona) www.ub.es UDL(Universitat de Lleida) www.udl.es UIC (Universitat Internacional de Catalunya) www.unica.edu UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia) www.uned.es UOC (Universitat Oberta de Catalunya) www.uoc.edu UPC (Universitat Politècnica de Catalunya) www.upc.edu UPF (Universitat Pompeu Fabra) www.upf.edu URL(Universitat Ramon Llull) www.url.cat URV (Universitat Rovira i Virgili) www.urv.cat UVIC (Universitat de Vic) www.uvic.cat Escola Europea de Short Sea Shipping www.2e3s.eu 02. R+D+I i transferència de coneixement CENIT (Centre d’Innovació delTransport) www.cenit.es ICIL(Institut Català d’Investigació logística) www.icil.org CIIL(Centro Internacional de Investigación Logística) www.iese.edu/ciil ElsectorlogísticaBarcelona 27
 28. 28. ElsectorlogísticaBarcelona 28 03. Organismes locals Barcelona-El Prat Airport Ajuntament de Barcelona www.barcelona.cat Gerència d’Ocupació,Empresa i Turisme www.bcn.cat/negocis Autoritat Portuària (Port de Barcelona) www.portbarcelona.es Barcelona Activa www.barcelonactiva.cat Consorci de la Zona Franca de Barcelona www.elconsorci.net Mercabarna www.mercabarna.cat Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona www.pacteind.org 04. Organismes autonòmics ACC1Ó – Generalitat de Catalunya www.accio.gencat.cat Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logísti- ques (CIMALSA) www.cimalsa.cat Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya www.fgc.cat Fundació Espanyola per a la Ciència i laTecnologia (FECYT) www.fecyt.es Fundació Fòrum Ambiental www.forumambiental.org Institut Català del Sòl (Incasòl) www.incasol.cat 05. Organismes estatals Aeroport de Barcelona - El Prat www.aena.es CDTI (Centre per al DesenvolupamentTecnològic Industrial) www.cdti.es CSIC (Consell Superior d’Investigacions Científiques) www.csic.es Ministeri d’Economia i Competitivitat www.mineco.go.es Ministeri d’Indústria,Energia i Turisme www.minetur.gob.es Renfe Mercaderies www.renfe.com/empresa/ mercancias 06. Fonts de finançament ACC1Ó www.accio.gencat.cat Institut Català de Finances www.icfinances.com Institut de Crèdit Oficial www.ico.es Avalis de Catalunya www.avalis-sgr.cat ENISA (Empresa Nacional d’Innovació) www.enisa.es 07. Organitzacions empresarials Barcelona Centre Logístic Catalunya www.bcncl.es CEL(Centro Español de Logística) www.cel-logistica.org ILI Logística Internacional www.ilionline.com Amec www.amec.es Cambra de Comerç de Barcelona www.cambrabcn.org ElsectorlogísticaBarcelona 28
 29. 29. Referències AENA (2015),Tráfico de pasajeros, operaciones y carga en los aeropuertos españoles. Informació disponible a: www.aena.es/... Aeroporto di Roma (2015),Traffic data. Informació disponible a: www.adr.it/... Aéroports de Paris (2015), Aéroports de Paris.A record year with 92.7 million passengers handled in 2014. Informació disponible a: www.aeroportsdeparis.fr/... Ajuntament de Barcelona (2014), Foreign direct investment in Barcelona.Trends,options and implications. Informació disponible a: www.slideshare.net/... Badenas,V.et al.,(2011),Catalunya logística.Catalunya en la cadena logística global. Informació disponible a: www.slideshare.net/... Barcelona Catalonia (2015),Parcs Logístics. Informació disponible a: www.barcelonactalonia.cat/... Barcelona Growth (2015), L’Aeroport supera el seu rècord de viatgers. Informació disponible a: www.w42.bcn.cat/... Barcelona Turisme (2014a), Barcelona tops world ranking of cities with most conference participants. Informació disponible a: www.professional. barcelonaturisme.com/... Barcelona Turisme (2014b), Estadístiques de turisme a Barcelona i comarques. Informació disponible a: www.professional. barcelonaturisme.com/... BCL et al.,2014,Observatorio de tráfico aéreo de Barcelona. Informació disponible a: www.cambrabcn.org/... Cambra de Comerç de Barcelona (2015),Observatori Barcelona, Informe 2014. Informació disponible a: www.cambrabcn.org/... CIMALSA (2014),Indicadors de competitivitat del Sistema logístic català. Informació disponible a: www.cimalsa.cat/... CIMALSA (2015),Xarxa de centres. Informació disponible a: www.cimalsa.cat/... Club MBA (2014),Ranking MBA 2014 de Financial Times:IESE,IE y ESADE,entre las mejores del mundo. Informació disponible a: www.club-mba.com/... Consorci Barcelona Zona Franca (2015),Zona Franca. Informació disponible a: www.elconsorci.net/... Diario del Puerto,Dossier 2013. Informació disponible a: www.diariodelpuerto.com/... El Consorci Barcelona Zona Franca (2015),Sil 2015 Números 1 en logística.Informació disponible a: www.silbcn.com/... ElsectorlogísticaBarcelona 29
 30. 30. El Economista (2015),Ranking Nacional de Empresas por Facturación. Informació disponible a: www.ranking-empresas. eleconomista.es/... Europa Press (2014),La plataforma logística Logis Empordà alcanza un 31,5% de superficie urbanizada. Informació disponible a: www.europapress.es/... European Supply Chain & Logistics Summit (2015),Benefits. Informació disponible a: www.sclsummit.com/... Eurostat (2015a),Statistical Atlas. Informació disponible a: www.ec.europa.eu/... Eurostat (2015b),Gross domestic product at market prices. Informació disponible a: www.ec.europa.eu/... Fast company (2014),The 10 smartest cities in Europe. Informació disponible a: www.fastcoexist.com/... FERRMED (2009),FERRMED Global Study Book.Presentat a Brusel·les el 27 d’Octubre de 2009. Informació disponible a: www.ferrmed.com/... Frankfurt Lufthavn (2015), Traffic Figures. Informació disponible a: www.fraport.com/... Gatwick Airport (2015),Press Releases,Record-breaking 2014 for Gatwick fuelled by broad range of growth. Informació disponible a: www.mediacentre.gatwickairport. com/... Heathrow Airport (2015),Traffic Statistics. Informació disponible a: www.heathrowairport.com/... Idescat (2015a),Exportacions.Per àrees geogràfiques i països. Informació disponible a: www.idescat.cat/... Idescat (2015b),Població ocupada. Sector d’activitat (CCAE-2009). Catalunya.4t.trimestre del 2014. Informació disponible a: www.idescat.cat/... Instituto Nacional de Estadística (2015),Empresas por CCAA, actividad principal (grupos CNAE 2009) y estrato de asalariados. Informació disponible a: www.ine.es/... La Vanguardia (2015),Las exportaciones catalanas,hacia fuera de Europa. Informació disponible a: www.lavanguardia.com/... Mercabarna (2014),Memoria econòmica y de actividades. Informació disponible a: www.mercabarna.es/... Mercazaragoza (2015),Mercados y Áreas:tmz terminal marítima de Zaragoza. Informació disponible a: www.mercazaragoza.es/... Ministerio de Fomento (2014), Informe Mensual de Comercio Exterior, Diciembre de 2014. Informació disponible a: www.mineco.gob.es/... Mobile World Congress (2015). Informació disponible a: www.mobileworldcongress.com München Lufthavn (2015), Commercial Passengers 1992-2014. Informació disponible a: www.munich-airport.de/... Pla Estratègic Metropolità (2011), 31.Ciudad aeroportuaria del aeropuerto de Barcelona. Informació disponible a: www.pemb.cat/es/... Port de Barcelona (2015a),Mapa interactiu. Informació disponible a: www.portdebarcelona.cat/... Port de Barcelona (2015b),Un Puerto diversificado,Dossier de premsa,gener 2015. Informació disponible a: www.content.portdebarcelona. cat/... Renfe (2014),Tráficos 2013. Documento interno. Schipol Airport (2015),Transport and Traffic Statistics. Informació disponible a: www.schiphol.nl/... Tejo (2015),2nd Stakeholder’s Forum Meeting,Development of the Connection Lyon-Madrid on the Mediterranean Corridor (CLYMA),12 de Març de 2015. UN-Habitat,2013,State of World’s Cities 2012-2013. Informació disponible a: www.mirror.unhabitat.org/... ZAL (2015),Els nostres clients. Informació disponible a: www.zal.es/... ElsectorlogísticaBarcelona 30
 31. 31. bcn.cat/ barcelonanegocis Cofinançat per Unió Europea Fons Europeu de Desenvolupament Regional Una manera de fer Europa

×