Barcelona Ciutat de treball - Guia de recursos per a l’ocupació

1,968 views
1,865 views

Published on

Guia de recursos per a l'ocupació, amb informació detallada i pràctica sobre més de 180 programes i serveis per a l'orientació professional, recerca de feina, formació i creació d'empreses que ofereixen més de 40 entitats a Barcelona.

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,968
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
17
Actions
Shares
0
Downloads
23
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Barcelona Ciutat de treball - Guia de recursos per a l’ocupació

 1. 1. Presentació / Presentación Barcelona Barcelona té potencial per construir més oportunitats i progrés. La nostra és una ciutat dinàmica, oberta, amb gent treballadora i emprenedora, i amb institucions també actives que, ara més que mai, som al costat de les persones que cerquen feina o que volen millorar professionalment. Ciutat de treball El maig de 2008 signàvem, amb la Generalitat de Catalunya i els principals agents socials, el Pacte per a l’ocupació de qualitat a Barcelona 2008-2011, on vam consensuar els reptes de ciutat en matèria d’ocupació i de model de creixement, així com les mesures necessàries Guia de recursos per a per avançar en aquests àmbits. Des d’aleshores, i davant de la situació econòmica global, s’han reforçat molts serveis i se n’han l’ocupació impulsat de nous per atendre les necessitats de les persones que busquen feina, en especial d’aquelles en situació d’atur. S’han ampliat i millorat els serveis d’acollida, orientació, formació i acompanyament a la inserció, estrenyent més encara la relació amb les empreses, les institucions i els sectors amb demanda laboral. Aquesta guia apropa als ciutadans i ciutadanes l’ampli conjunt de programes i serveis que les Barcelona institucions i entitats de la ciutat posem al seu abast per trobar feina i millorar professionalment. Us animo a conèixer les diferents propostes i a descobrir noves oportunitats de present i de futur. Perquè més ocupació és més Barcelona! Jordi Hereu Ciudad de trabajo Alcalde de Barcelona Barcelona tiene potencial para construir más oportunidades y progreso. La nuestra es una ciudad Guía de recursos para dinámica, abierta, con gente trabajadora y emprendedora, y con instituciones también activas que, ahora más que nunca, estamos al lado de las personas que buscan trabajo o que quieren mejorar profesionalmente. el empleo En mayo de 2008 firmamos, con la Generalitat de Cataluña y los principales agentes sociales, el Pacto para el Empleo de Calidad en Barcelona 2008-2011, en el que consensuamos los retos de ciudad en materia de empleo y de modelo de crecimiento, así como las medidas necesarias para avanzar en estos ámbitos. Desde entonces, y ante la situación económica global, se han reforzado muchos servicios y se han impulsado otros nuevos para atender a las necesidades de las personas que buscan trabajo, en especial de aquellas en situación de paro. Se han ampliado y mejorado los servicios de acogida, orientación, formación y acompañamiento a la inserción, estrechando más aún la relación con las empresas, las instituciones y los sectores con demanda laboral. Esta guía acerca a los ciudadanos y ciudadanas el amplio abanico de programas y servicios que las instituciones y entidades de la ciudad ponemos a su alcance para encontrar trabajo y mejorar profesionalmente. Os animo a conocer las diferentes propuestas y a descubrir nuevas oportunidades de presente y de futuro. ¡Porque más empleo es más Barcelona! Jordi Hereu Alcalde de Barcelona -1-
 2. 2. Edita: Ajuntament de Barcelona-Barcelona Activa Any 2009 Dipòsit Legal: B-37779-2009
 3. 3. Barcelona Ciutat de treball Guia de recursos per a l’ocupació Barcelona Ciudad de trabajo Guía de recursos para el empleo
 4. 4. Presentació / Presentación Barcelona té potencial per construir més oportunitats i progrés. La nostra és una ciutat dinàmica, oberta, amb gent treballadora i emprenedora, i amb institucions també actives que, ara més que mai, som al costat de les persones que cerquen feina o que volen millorar professionalment. El maig de 2008 signàvem, amb la Generalitat de Catalunya i els principals agents socials, el Pacte per a l’ocupació de qualitat a Barcelona 2008-2011, en què vam consensuar els reptes de ciutat en matèria d’ocupació i de model de creixement, així com les mesures necessàries per avançar en aquests àmbits. Des d’aleshores, i davant de la situació econòmica global, s’han reforçat molts serveis i se n’han im- pulsat de nous per atendre les necessitats de les persones que busquen feina, en especial d’aque- lles en situació d’atur. S’han ampliat i millorat els serveis d’acollida, orientació, formació i acom- panyament a la inserció, estrenyent més encara la relació amb les empreses, les institucions i els sectors amb demanda laboral. Aquesta guia apropa als ciutadans i ciutadanes l’ampli conjunt de programes i serveis que les insti- tucions i entitats de la ciutat posem al seu abast per trobar feina i millorar professionalment. Us ani- mo a conèixer les diferents propostes i a descobrir noves oportunitats de present i de futur. Perquè més ocupació és més Barcelona! Jordi Hereu Alcalde de Barcelona Barcelona tiene potencial para construir más oportunidades y progreso. La nuestra es una ciudad dinámica, abierta, con gente trabajadora y emprendedora, y con instituciones también activas que, ahora más que nunca, estamos al lado de las personas que buscan trabajo o que quieren mejorar profesionalmente. En mayo de 2008 firmamos, con la Generalitat de Cataluña y los principales agentes sociales, el Pacto para el Empleo de Calidad en Barcelona 2008-2011, en el que consensuamos los retos de ciudad en materia de empleo y de modelo de crecimiento, así como las medidas necesarias para avanzar en estos ámbitos. Desde entonces, y ante la situación económica global, se han reforzado muchos servicios y se han impulsado otros nuevos para atender a las necesidades de las personas que buscan trabajo, en especial de aquellas en situación de paro. Se han ampliado y mejorado los servicios de acogida, orientación, formación y acompañamiento a la inserción, estrechando más aún la relación con las empresas, las instituciones y los sectores con demanda laboral. Esta guía acerca a los ciudadanos y ciudadanas el amplio abanico de programas y servicios que las instituciones y entidades de la ciudad ponemos a su alcance para encontrar trabajo y mejorar profe- sionalmente. Os animo a conocer las diferentes propuestas y a descubrir nuevas oportunidades de presente y de futuro. ¡Porque más empleo es más Barcelona! Jordi Hereu Alcalde de Barcelona -5-
 5. 5. Els efectes de la crisi en el treball suposen Los efectos de la crisis en el trabajo suponen una oportuni- una oportunitat i un repte; una oportunitat dad y un reto; una oportunidad para avanzar hacia un nuevo per avançar cap a un nou model productiu modelo productivo y un reto para mejorar la empleabilidad de i un repte per millorar l’ocupabilitat de les las personas. persones. De ahí la necesidad de mejorar la eficacia y la eficiencia de Per això cal millorar l’eficàcia i l’eficiència los instrumentos que tenemos a nuestro alcance, y al mismo dels instruments que tenim al nostre abast tiempo de seguir avanzando en las políticas de empleo: agili- i alhora seguir avançant en les polítiques zar las respuestas a las necesidades cambiantes de este mer- d’ocupació: fer més àgils les respostes a les necessitats cado de trabajo y de las personas que lo integran. canviants d’aquest mercat de treball i de les persones que l’integren. La actividad desplegada por el Departamento de Trabajo L’activitat desplegada pel Departament de Treball mitjançant mediante el Servicio de Empleo de Cataluña es el reflejo del compromiso del gobierno de la Generalitat por la mejora del el Servei d’Ocupació de Catalunya és el reflex del compromís empleo de calidad, por la competitividad empresarial y por la del govern de la Generalitat per la millora de l’ocupació de qua- voluntad de hacer frente a la nueva situación con más cohe- litat, per la competitivitat empresarial i per la voluntat de fer sión social y territorial. front a la nova situació amb més cohesió social i territorial. El Pacte per a l’ocupació de qualitat a Barcelona 2008-2011 El Pacto para el Empleo de Calidad en Barcelona 2008-2011 fa més sòlida la col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona aporta solidez a la colaboración con el Ayuntamiento de Bar- alhora que potencia la concertació com a eina per avançar celona, a la vez que potencia la concertación como herra- cap a un mercat de treball de qualitat i inclusiu. La guia mienta para avanzar hacia un mercado de trabajo de calidad Barcelona, ciutat de treball és fruit d’aquest Pacte i permetrà e inclusivo. La guía Barcelona, ciudad de trabajo es fruto de que les persones puguin identificar i accedir de forma ràpida dicho Pacto y permitirá a las personas identificar y acceder de i intuïtiva a tots els recursos que es troben a la ciutat i que les forma rápida e intuitiva a todos los recursos que se encuen- ajudaran a millorar la seva ocupació i ocupabilitat, elements tran en la ciudad y que contribuirán a mejorar su empleo y su que són ara, més que mai, de vital importància. empleabilidad, elementos que son, ahora más que nunca, de vital importancia. Mar Serna Mar Serna Consellera de Treball de la Generalitat de Catalunya Consejera de Trabajo de la Generalitat de Cataluña En moments de crisi com l’actual és quan En momentos de crisis como el actual es cuando más se més es necessita la màxima capacitat necesita la máxima capacidad de información práctica de d’informació pràctica de totes les possibi- todas las posibilidades de formación y trabajo en nuestra litats de formació i treball a la nostra ciu- ciudad, por eso desde CCOO del Barcelonés consideramos tat, per això des de CCOO del Barcelonès que la guía Barcelona, ciudad de trabajo, que elabora considerem que la guia Barcelona, ciutat Barcelona Activa como un instrumento más fruto del Pac- de treball, que elabora Barcelona Activa to para el Empleo de Calidad en Barcelona, es una buena com un instrument més fruit del Pacte per herramienta. a l’ocupació de qualitat a Barcelona, és una bona eina. La formación y la orientación de calidad para todos los tra- bajadores y trabajadoras, y especialmente para la juventud, La formació i l’orientació de qualitat per a tots els treballa- debe ser una prioridad de todas las administraciones pú- dors i treballadores, i especialment per al jovent, ha de ser blicas, y desde CCOO seguiremos luchando para que sea una prioritat de totes les administracions públiques, i des una realidad. de CCOO seguirem lluitant perquè sigui una realitat. Creemos firmemente que en estos momentos de crisis eco- Creiem fermament que en aquests moments de crisi eco- nómica y de agotamiento de un modelo de crecimiento, que nòmica i d’esgotament d’un model de creixement, que s’ha se ha mostrado caduco, corremos el grave riesgo de que se mostrat caduc, tenim seriosos riscos de trencament de la di- rompa la dificultosa cohesión social que hemos alcanzado ficultosa cohesió social que hem assolit els últims anys. Per en los últimos años. Por eso, la inversión en formación en això, la inversió en formació a tota la societat i especialment toda la sociedad y especialmente entre la juventud y las per- entre el jovent i les persones en situació d’atur ha de servir sonas en situación de paro debe servir también para ayudar també per ajudar a millorar la cohesió social, així com per a mejorar la cohesión social, así como para implementar los implementar els instruments per canviar el model econòmic instrumentos para cambiar el modelo económico y hacerlo i fer-lo més sostenible i equilibrat socialment. más sostenible y equilibrado socialmente. Ángel Crespo Ángel Crespo Secretari general de la Unió Sindical de CCOO Secretario general de la Unión Sindical de CCOO del Barcelonès del Barcelonés -6-
 6. 6. Catalunya és un país que s’ha fet a si Cataluña es un país que se ha hecho a sí mismo sin disponer mateix sense disposar de grans recursos de grandes recursos naturales ni de una orografía fácil. Las naturals ni d’una orografia fàcil. Les claus claves de su crecimiento han sido el trabajo y la capacitación del seu creixement han estat el treball i profesional. Los maestros y oficiales industriales, junto con la la capacitació professional. Els mestres i iniciativa empresarial, permitieron, ya en el siglo XIX, compen- oficials industrials, junt amb l’empenta em- sar las deficiencias del país y dotar a la ciudad de Barcelona presarial, van permetre, ja en el segle XIX, de un coraje y un esplendor sorprendentes. compensar les deficiències del país i dotar Estas cualidades subsisten y en Barcelona se lidera la produc- la ciutat de Barcelona d’un coratge i una ción de libros, el arte, la producción de automóviles y medi- esplendor sorprenents. cinas, la moda, la construcción, el transporte, la educación, Aquestes qualitats subsisteixen i a Barcelona es lidera la las finanzas y el turismo. Hoy las circunstancias son adversas: producció de llibres, l’art, la producció d’automòbils i mede- se cierran empresas, se pierden puestos de trabajo, caen las cines, la moda, la construcció, el transport, l’educació, les ventas y el futuro es incierto. finances i el turisme. Avui les circumstàncies són adverses: Ayuntamiento, sindicatos, organizaciones patronales y centros es tanquen empreses, es perden llocs de treball, cauen les educativos asumimos el reto de ayudar a la puesta al día de vendes i el futur és incert. conocimientos laborales relevantes. En nuestro mundo abier- to y competitivo, la formación es la base que, con esfuerzo y Ajuntament, sindicats, organitzacions patronals i centres tenacidad, marca la diferencia. educatius assumim el repte d’ajudar a la posada al dia de coneixements laborals rellevants. En el nostre món obert i Foment del Treball tiene el orgullo de haber colaborado duran- competitiu, la formació és la base que, amb esforç i tenacitat, te 160 años en la función de incrementar el valor del capital marca la diferència. humano, que es la base que sustenta una renta per cápita superior a la media de la Unión Europea. Foment del Treball té l’orgull d’haver col·laborat durant 160 anys en la funció d’incrementar el valor del capital humà, que Joan Pujol és la base que sustenta una renda per càpita superior a la Secretario general de Fomento del Trabajo Nacional mitjana de la Unió Europea. Joan Pujol Secretari general de Foment del Treball Nacional PIMEC sempre donarà suport a les iniciati- PIMEC siempre apoyará las iniciativas públicas o privadas ves públiques o privades que ajudin els tre- que ayuden a los trabajadores y las trabajadoras de Cataluña balladors i les treballadores de Catalunya a conocer los recursos disponibles en materia de ocupación: a conèixer els recursos disponibles en ma- servicios de orientación y de difusión de oferta formativa o tèria d’ocupació: serveis d’orientació i de dispositivos para ayudar a encontrar trabajo. difusió d’oferta formativa o dispositius per ajudar a trobar feina. Para los empresarios y las empresarias, y para nosotros como representantes suyos, la cualificación de los traba- Per als empresaris i les empresàries, i per jadores y las trabajadoras es una obsesión. Sabemos que a nosaltres com a representants seus, la qualificació dels en las empresas de la ciudad, especialmente en las pymes, treballadors i les treballadores és una obsessió. Sabem necesitamos gente muy bien formada para llevar a cabo que a les empreses de la ciutat, especialment a les pimes, nuestros proyectos empresariales, uno de los principales necessitem gent molt ben formada per tirar endavant els motores de la sociedad. nostres projectes empresarials, un dels principals motors de la societat. Además, me complace especialmente participar en la pre- sentación de esta guía por dos motivos. En primer lugar, A més, em plau especialment participar en la presenta- porque me gusta mucho el producto, considero que el título ció d’aquesta guia per dos motius. En primer lloc, perquè ya es alentador y refleja su espíritu: quiere ser una herra- m’agrada molt el producte, em sembla que el títol ja és en- mienta muy práctica para el empleo. En segundo lugar, grescador i reflecteix el seu esperit: vol ser una eina molt porque se inscribe en el marco del Pacto para el Empleo de pràctica per al treball. En segon lloc, perquè s’inscriu en Calidad 2008-2011, que PIMEC subscribió con el Ayunta- el marc del Pacte per a l’ocupació de qualitat 2008-2011, miento de Barcelona y que demuestra nuestro compromiso que PIMEC va subscriure amb l’Ajuntament de Barcelona i con la ciudad y con su ciudadanía. Estoy seguro de que será que demostra el nostre compromís amb la ciutat i amb la muy útil para todos los ciudadanos y ciudadanas, sobre seva ciutadania. Estic segur que serà molt útil per a tots todo en estos momentos difíciles que deben aprovecharse els ciutadans i ciutadanes, sobretot en aquests moments para mejorar los niveles de cualificación de todo el mundo. difícils que cal aprofitar per millorar els nivells de qualifi- cació de tothom. Josep González Presidente de PIMEC Josep González President de PIMEC -7-
 7. 7. Barcelona és una ciutat amb una llarga Barcelona es una ciudad con una larga tradición de concer- tradició de concertació social en dife- tación social en diferentes ámbitos, y más concretamente rents àmbits, i més concretament en tots en todos aquellos temas relacionados con la creación de aquells temes que tenen a veure amb la empleo y el desarrollo local. creació d’ocupació i el desenvolupament local. Así, desde el año 1997, el Ayuntamiento y los diferentes agentes sociales de la ciudad, entre los cuales se incluye la Així, des de l’any 1997, l’Ajuntament i els UGT de Cataluña, hemos firmado varios pactos locales para diferents agents socials de la ciutat, entre la ocupación de Barcelona. els quals s’inclou la UGT de Catalunya, hem signat diferents pactes locals per a l’ocupació de Barcelona. Con la guía Barcelona, ciudad de trabajo, todos los miem- bros firmantes del Pacto para el Empleo de Calidad 2008- Amb la guia Barcelona, ciutat de treball, tots els membres 2011 hemos querido facilitar a todos los ciudadanos y ciu- signants del Pacte per a l’ocupació de qualitat 2008-2011 dadanas las herramientas a las que pueden recurrir para hem volgut facilitar a tots els ciutadans i ciutadanes les ei- disponer de más fácil acceso al mercado laboral o para po- nes a què poden recórrer per tenir més fàcil l’accés al mer- der mantener el puesto de trabajo en términos de calidad. cat laboral o per poder mantenir el lloc de treball en termes Para la UGT de Cataluña, esta herramienta es de mucha de qualitat. Per a la UGT de Catalunya, aquesta eina té mol- utilidad, especialmente en el momento actual de recesión ta utilitat, especialment en el moment actual de recessió de de la economía y del empleo, en el que muchas personas l’economia i de l’ocupació, en què moltes persones estan están en proceso de búsqueda de trabajo y muchas otras en procés de recerca de feina i moltes altres són conscients son conscientes de la necesidad de reciclarse para tener de la necessitat de reciclar-se per tenir més garanties d’èxit más garantías de éxito laboral. Así pues, ¡muy buen trabajo laboral. Així doncs, molt bona feina a tothom! a todos! José Álvarez José Álvarez Secretari general de la UGT de Catalunya Secretario general de la UGT de Cataluña
 8. 8. -9-
 9. 9. - 10 -
 10. 10. Índex / Índice Orientació professional i recerca de feina Orientación profesional y búsqueda de empleo “Activa’t per l’ocupació” (Ajuntament de Barcelona - Barcelona Activa i Servei d’Ocupació de Catalunya)..................28 “Actívate para el empleo” Agència de col·locació (Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat) .......................................................................................42 Agencia de colocación Ajuts econòmics per a processos d’inserció laboral (Acció Solidària Contra l’Atur) ........................................................28 Ayudas económicas para procesos de inserción laboral Assessorament a famílies i persones amb discapacitat intel·lectual (APPS - Federació Catalana Pro Persones amb Discapacitat Intel·lectual) ............................................................................................................................32 Asesoramiento a familias y personas con discapacidad intelectual Aula Activa (Servei d’Ocupació de Catalunya) .....................................................................................................................69 Aula Activa Borsa de treball (Fundació Privada Claperós) .....................................................................................................................53 Bolsa de trabajo Borsa de treball de PIMEC (PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya) ...................................................................67 Bolsa de trabajo de PIMEC Centre d’informació (Fundació Trinijove) .............................................................................................................................58 Centro de información Circuit d’orientació (Fundació Surt) .....................................................................................................................................54 Circuito de orientación Curs d’aprenentatges laborals del PISL Clau (Salesians Sant Jordi - Martí Codolar) ......................................................68 Curso de aprendizajes laborales del PISL Clave «Demo» (Insercoop) ...............................................................................................................................................................65 «Demo» Dispositiu d’inserció sociolaboral (Fundació Privada Ared) ...............................................................................................52 Dispositivo de inserción sociolaboral Dispositiu integral de Formació i Inserció Sociolaboral (DIFIS) (Fundació Surt)...............................................................54 Dispositivo integral de formación e inserción sociolaboral (DIFIS) Dispositiu integral per afavorir la recol·locació laboral de treballadores sexuals (Fundació Surt) ..................................55 Dispositivo integral para favorecer la recolocación laboral de trabajadoras sexuales Empresa d’inserció (Fundació Trinijove) ..............................................................................................................................59 Empresa de inserción «Entra en xarxa» (Casal dels Infants, per a l’acció social als barris) .................................................................................37 «Entra en xarxa» Equip d’assessorament laboral (EAL) de l’IMPD (Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, IMPD) ................67 Equipo de asesoramiento laboral (EAL) del IMPD Espai de noves ocupacions Porta22 (Ajuntament de Barcelona - Barcelona Activa)......................................................29 Espacio de nuevas ocupaciones Porta22 Espai de recerca de feina (Ajuntament de Barcelona - Barcelona Activa) .......................................................................29 Espacio de búsqueda de empleo «Eurodissea» i «Leonardo da Vinci» (Servei d’Ocupació de Catalunya)..............................................................................70 «Eurodissea» y «Leonardo da Vinci» Foment de la integració sociolaboral (Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat) ...............................................................43 Fomento de la integración sociolaboral «Inserta» (Ajuntament de Barcelona - Barcelona Activa) ..................................................................................................30 «Inserta» Itinerari d’inserció sociolaboral per a dones del barri de la Mina (Fundació Surt) ..........................................................55 Itinerario de inserción sociolaboral para mujeres del barrio de La Mina Itineraris de renda mínima d’inserció (Cívic, Iniciatives Socials i Ocupació) ....................................................................40 Itinerarios de renta mínima de inserción Itineraris d’inserció sociolaboral (Fundació Formació i Treball).........................................................................................51 Itinerarios de inserción sociolaboral - 11 -
 11. 11. Itineraris integrats d’inserció laboral (Insercoop) ...............................................................................................................65 Itinerarios integrados de inserción laboral Itineraris integrats d’inserció laboral individualitzats (Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat) .....................................43 Itinerarios integrados de inserción laboral individualizados Itineraris personalitzats d’inserció (IPI) (Fundació Trinijove) ..............................................................................................59 Itinerarios personalizados de inserción (IPI) Itineraris personalitzats d’inserció (IPI) (Impulsem, SCCL) ................................................................................................64 Itinerarios personalizados de inserción (IPI) Itineraris personals d’inserció (IPI) (Fundació Privada Claperós) ......................................................................................53 Itinerarios personales de inserción (IPI) Itineraris personals d’inserció (IPI) (Fundació Surt)............................................................................................................56 Itinerarios personales de inserción (IPI) Itineraris personals d’inserció (IPI) de PIMEC (PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya) ....................................68 Itinerarios personales de inserción (IPI) de PIMEC Itineraris personals d’inserció (Servei d’Ocupació de Catalunya) .....................................................................................70 Itinerarios personales de inserción Itineraris personals d’inserció sociolaboral (General Fast Service Company)..................................................................63 Itinerarios personales de inserción sociolaboral Mercat de feina (Associació ACISJF - in via) ........................................................................................................................33 Mercado de trabajo Orientació professional (UGT - Institut per al Desenvolupament de la Formació i l’Ocupació) .......................................72 Orientación profesional PAD, programa «Prospectors» (Femarec, SCCL) ..................................................................................................................45 PAD, programa «Prospectors» Pla comunitari de Baró de Viver (Fundació Trinijove) .........................................................................................................60 Plan Comunitario de Baró de Viver Pla jove (Ajuntament de Barcelona - Barcelona Activa) .....................................................................................................30 Plan Joven Programa «Acceder» (Fundación Secretariado Gitano) ......................................................................................................61 Programa «Acceder» Programa «Aprèn i treballa» del PISL Clau (Salesians Sant Jordi-Martí Codolar) .............................................................69 Programa «Aprèn i treballa» del PISL Clave Programa d’inserció sociolaboral (Ajuntament de Barcelona - Barcelona Activa) ...........................................................31 Programa de inserción sociolaboral Programa d’inserció sociolaboral de persones perceptores de la renda mínima d’inserció (Centre de Reinserció Social Recollim) ...............................................................................................................................39 Programa de inserción sociolaboral de personas perceptoras de la renta mínima de inserción Programa de renda mínima d’inserció (Creu Roja Barcelona) ..........................................................................................44 Programa de renta mínima de inserción Programa de revalorització de residus (Centre de Reinserció Social Recollim) ...............................................................39 Programa de revalorización de residuos Programa experimental en matèria d’ocupació (PEMO) (Femarec, SCCL) .......................................................................46 Programa experimental en materia de empleo (PEMO) Programa experimental en matèria d’ocupació (PEMO) (Fundació Surt) .........................................................................56 Programa experimental en materia de empleo (PEMO) Programa «Incorpora» (Centre de Reinserció Social Recollim) ..........................................................................................40 Programa «Incorpora» Programes d’inserció «Obre les portes», «Incorpora» i «Club de feina» (Fundació Comtal)...............................................48 Programas de inserción «Obre les portes», «Incorpora» y «Club de feina» Programes d’inserció sociolaboral (Associació ACISJF - in via)..........................................................................................33 Programas de inserción sociolaboral Projecte «Accés» (Associació JOIA) .......................................................................................................................................34 Proyecto «Accés» Projecte d’orientació laboral de la Parròquia de la Sagrada Família (Càritas Diocesana de Barcelona) .......................35 Proyecto de orientación laboral de la Parroquia de la Sagrada Familia Projecte d’orientació laboral de la Parròquia del Pilar (Càritas Diocesana de Barcelona) ..............................................36 Proyecto de orientación laboral de la Parroquia del Pilar - 12 -
 12. 12. Projecte d’orientació sociolaboral (Càritas Diocesana de Barcelona) ..............................................................................36 Proyecto de orientación sociolaboral Projecte d’orientació sociolaboral de Ciutat Vella i el Poble-sec (Càritas Diocesana de Barcelona) ..............................37 Proyecto de orientación sociolaboral de Ciutat Vella y Poble-sec Projecte «Èxit» (Fundació Èxit) ..............................................................................................................................................51 Proyecto «Èxit» Projecte «Èxit-Cruïlla» (Centre Cruïlla) ..................................................................................................................................38 Proyecto «Èxit-Cruïlla» Projecte «Piramid» (Fundació Ecom) ....................................................................................................................................49 Proyecto «Piramid» Projectes innovadors «Prometeo» (Cívic, Iniciatives Socials i Ocupació) ...........................................................................41 Proyectos innovadores «Prometeo» Projectes innovadors «SOI-DONA» (Cívic, Iniciatives Socials i Ocupació) ..........................................................................41 Proyectos innovadores «SOI-DONA» Projectes innovadors «SOIM» (Cívic, Iniciatives Socials i Ocupació) ..................................................................................42 Proyectos innovadores «SOIM» Punt d’informació laboral (Fundació Comtal) ......................................................................................................................48 Punto de información laboral Punt Integral d’Acollida per a Dones Immigrades (PIADI) (Fundació Surt) .......................................................................57 Punto Integral de Acogida para Mujeres Inmigrantes (PIADI) Punt Òmnia (Fundació Comtal) ............................................................................................................................................49 Punto Òmnia Punt Òmnia (Fundació Trinijove) ..........................................................................................................................................60 Punto Òmnia Renda mínima d’inserció (Impulsem, SCCL) .......................................................................................................................64 Renta mínima de inserción Renda mínima d’inserció (RMI) (Femarec, SCCL) ...............................................................................................................46 Renta mínima de inserción (RMI) Restaurant Escola La Plaça (Gedi, SCCL) ............................................................................................................................62 Restaurante Escuela La Plaça SAID (Femarec, SCCL) ...........................................................................................................................................................47 SAID Servei d’Atenció a Dones Immigrades (SADI) (Fundació Surt) ...........................................................................................57 Servicio de Atención a Mujeres Inmigrantes (SADI) Servei de gestió i seguiment de la renda mínima d’inserció (Institut de Reinserció Social, IRES) .................................66 Servicio de gestión y seguimiento de la renta mínima de inserción Servei de Suport a la Integració Laboral (SSIL) (FECETC) ..................................................................................................45 Servicio de apoyo a la integración laboral Servei de Suport per a la Integració Laboral (SSIL) (Femarec, SCCL) ...............................................................................47 Servicio de apoyo para la integración laboral Servei de tramitació de la renda mínima d’inserció (Fundació Trinijove) .........................................................................61 Servicio de tramitación de la renta mínima de inserción Servei d’orientació i inserció laboral (Fundació Privada Ared) ..........................................................................................52 Servicio de gestión y seguimiento de la renta mínima de inserción Servei Itinere (Associació JOIA) ............................................................................................................................................34 Servicio Itinere Servei Itinere (Fundació Els Tres Turons) ............................................................................................................................50 Servei Itinere Servei prelaboral (Fundació Els Tres Turons) ......................................................................................................................50 Servicio prelaboral Serveis de promoció de l’ocupació (SPO) (Gedi, SCCL) ......................................................................................................63 Servicios de promoción del empleo (SPO) Subvencions vinculades al sector tèxtil (Servei d’Ocupació de Catalunya) ......................................................................71 Subvenciones vinculadas al sector textil Suport a la recerca de feina (Insercoop) .............................................................................................................................66 Apoyo a la búsqueda de empleo - 13 -
 13. 13. Taller d’hostaleria (Futur Just EI, SL) ...................................................................................................................................62 Taller de hostelería Taller d’inserció laboral (Bona Voluntat en Acció) ..............................................................................................................35 Taller de inserción laboral Treball als barris (Ajuntament de Barcelona - Barcelona Activa) ......................................................................................83 Trabajo en los barrios «Un valor segur» (Ajuntament de Barcelona - Barcelona Activa) .......................................................................................31 «Un valor seguro» Xarxa Ariadna (Creu Roja Barcelona) ..................................................................................................................................44 Red Ariadna Xarxa d’Accés al Treball (Casal dels Infants, per a l’acció social als barris) .....................................................................38 Xarxa d’Accés al Treball Xarxa Eures (Servei d’Ocupació de Catalunya) ...................................................................................................................71 Red Eures Xarxa Laboral del Raval (Fundació Tot Raval) .....................................................................................................................58 Xarxa Laboral del Raval Xarxa d’Inserció Sociolaboral de Barcelona (Ajuntament de Barcelona - Barcelona Activa) ..........................................32 Red de Inserción Sociolaboral de Barcelona Formació per a l’ocupació i la millora professional Formación para el empleo y la mejora profesional Ajuts i beques (Servei d’Ocupació de Catalunya) ............................................................................................................ 103 Ayudas y becas «Barcelona creix en oportunitats professionals» (Ajuntament de Barcelona - Barcelona Activa) ...................................76 «Barcelona crece en oportunidades profesionales» Cases d’ofici (Servei d’Ocupació de Catalunya) ............................................................................................................... 104 Casas de oficio Cases d’oficis (Ajuntament de Barcelona - Barcelona Activa) ...........................................................................................76 Casas de oficios Centre de formació ocupacional (Fundació Trinijove).........................................................................................................97 Centro de formación ocupacional Centre de gestió empresarial (PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya) ........................................................... 101 Centro de gestión empresarial Centre especial de treball (Fundació Trinijove) ...................................................................................................................98 Centro especial de trabajo Centre Especial de Treball Apunts (Associació JOIA) ..........................................................................................................84 Centro Especial de Trabajo Apunts CEPROM (CCOO del Barcelonès)..........................................................................................................................................88 CEPROM Cicles formatius de curta durada (Associació ACISJF- in via) ............................................................................................83 Ciclos formativos de corta duración «Construeix-te» (Fundació Comtal) .......................................................................................................................................92 «Construeix-te» Crèdit de formació per al treball (Servei d’Ocupació de Catalunya)............................................................................... 104 Crédito de formación para el empleo Curs de maquinista de confecció (Ravaltext) ................................................................................................................... 102 Curso de maquinista de confección Cursos dels centres d’innovació i formació ocupacional (CIFO) (Servei d’Ocupació de Catalunya) ............................ 105 Cursos de los centros de innovación y formación ocupacional (CIFO) Cursos formatius (Bona Voluntat en Acció) .........................................................................................................................86 Cursos formativos e-formació UOC-SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya) .................................................................................................. 105 e-formación UOC-SOC Equip d’assessorament laboral (EAL) de l’IMPD (Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, IMPD) ............. 101 Equipo de asesoramiento laboral (EAL) del IMPD - 14 -
 14. 14. Escoles taller (Ajuntament de Barcelona - Barcelona Activa)............................................................................................77 Escuelas taller Escoles taller (Servei d’Ocupació de Catalunya) ............................................................................................................. 106 Escuelas taller «Forma i contracta» (Servei d’Ocupació de Catalunya).................................................................................................... 106 «Forma y contrata» Formació a mida (Impulsem, SCCL) .................................................................................................................................. 100 Formación a medida Formació adaptada a l’empresa (Fundació Trinijove).........................................................................................................98 Formación adaptada a la empresa Formació administrativa polivalent SEFED (Ajuntament de Barcelona - Barcelona Activa) ............................................77 Formación administrativa polivalente SEFED Formació contínua (Foment del Treball) ..............................................................................................................................90 Formación continua Formació contínua (UGT - Institut per al Desenvolupament de la Formació i l’Ocupació)............................................ 109 Formación continua Formació contínua - Plan Avanza Formación (Ajuntament de Barcelona - Barcelona Activa).........................................78 Formación continua - Plan Avanza Formación Formació de cambreres de sala (Fundació Surt) ................................................................................................................96 Formación de camareras de sala Formació de servei d’ajuda domiciliària i d’ajudant de cuina (Fundació Surt) ................................................................96 Formación de servicio de ayuda domiciliaria y de ayudante de cocina Formació en sectors prioritaris i emergents (Ajuntament de Barcelona - Barcelona Activa) ..........................................78 Formación en sectores prioritarios y emergentes Formació en sectors prioritaris i emergents (cuiner/ra) (Fundació Privada Ared) ...........................................................94 Formación en sectores prioritarios y emergentes (cocinero/a) Formació mitjançant plans formatius (Servei d’Ocupació de Catalunya) ...................................................................... 107 Formación mediante planes formativos Formació ocupacional (Foment del Treball) ........................................................................................................................91 Formación ocupacional Formació ocupacional (Fundació Formació i Treball) .........................................................................................................94 Formación ocupacional Formació ocupacional (General Fast Service Company) ....................................................................................................99 Formación ocupacional Formació ocupacional (Impulsem, SCCL) ......................................................................................................................... 100 Formación ocupacional Formació ocupacional en ajudant de cuiner/ra i cambrer/ra de restaurant (Fundació Privada Ared) ..........................95 Formación ocupacional en ayudante de cocinero/a y camarero/a de restaurante Formació ocupacional per a col·lectius de persones discapacitades i amb trastorn mental (Femarec, SCCL) .............89 Formación ocupacional para colectivos de personas discapacitadas y con trastorno mental Formació ocupacional per a col·lectius en atur i/o en risc d’exclusió (Femarec, SCCL) ..................................................90 Formación ocupacional para colectivos en paro y/o en riesgo de exclusión Formació Plan Avanza ...........................................................................................................................................................91 Formación Plan Avanza Formació per a dones NOA (Ajuntament de Barcelona - Barcelona Activa) .....................................................................79 Formación para mujeres NOA Formació per a persones en atur (UGT - Institut per al Desenvolupament de la Formació i l’Ocupació) .................... 109 Formación profesional básica: instalaciones eléctricas, agua y gas Formació professional bàsica: instal·lacions elèctriques, aigua i gas (Casal dels Infants, per a l’acció social als barris) .............................................................................................................86 Formación profesional básica: instalaciones eléctricas, agua y gas Formació tecnològica - Cibernàrium (Ajuntament de Barcelona - Barcelona Activa) ......................................................79 Formación tecnológica - Cibernàrium Fundació Paco Puerto - Formació contínua per a persones treballadores i aturades (CCOO del Barcelonès) ..............88 Fundación Paco Puerto - Formación continua para personas trebajadoras y en paro «Innova» (Fundació Surt) .......................................................................................................................................................97 «Innova» - 15 -
 15. 15. Inserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió (Fundació Engrunes)......................................................................93 Inserción sociolaboral de personas en riesgo de exclusión Itinerari personal d’inserció (Ravaltext) ............................................................................................................................ 103 Itinerario personal de inserción Mòdul de capacitació laboral d’ajudants de cambrers/res (Casal dels Infants, per a l’acció social als barris)............87 Módulo de capacitación laboral de ayudantes de camareros/as Mòdul de capacitació laboral d’ajudants de venedors/res (Casal dels Infants, per a l’acció social als barris) ............87 Módulo de capacitación laboral de ayudantes de vendedores/as Oferta formativa (PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya) ................................................................................ 102 Oferta formativa Pla d’alfabetització digital (Servei d’Ocupació de Catalunya) ......................................................................................... 107 Plan de alfabetización digital Plans d’ocupació (Ajuntament de Barcelona - Barcelona Activa) .....................................................................................80 Planes de ocupación Programa «Connecta-jove» (Ajuntament de Barcelona - Barcelona Activa) ......................................................................80 Programa «Conecta-joven» Programa de formació d’oferta (Ajuntament de Barcelona - Barcelona Activa) ..............................................................81 Programa de formación de oferta Programa de progrés professional (Ajuntament de Barcelona - Barcelona Activa) .........................................................81 Programa de progreso profesional Programa de qualificació professional inicial (Ajuntament de Barcelona - Barcelona Activa) ........................................82 Programa de cualificación profesional inicial Programa de qualificació professional inicial (PQPI) especialitzat en electricitat (Fundació Comtal).............................93 Programa de cualificación profesional inicial (PQPI) especializado en electricidad Programes de formació (Associació ACISJF - in via) ...........................................................................................................84 Programas de formación Programes d’inserció sociolaboral de persones perceptores de la renda mínima d’inserció (RMI) (Fundació Privada Ared)........................................................................................................................................................95 Programas de inserción sociolaboral de personas perceptoras de la renta mínima de inserción (RMI) Programes de qualificació professional incial (PQPI) (Servei d’Ocupació de Catalunya) .............................................. 108 Programas de cualificación profesional inicial (PQPI) Servei de rehabilitació laboral per a adolescents i joves (Associació JOIA)......................................................................85 Servicio de rehabilitación laboral para adolescentes y jóvenes Servei prelaboral (Associació JOIA)......................................................................................................................................85 Servicio prelaboral Suport a la formació (Comissió Catalana d’Ajut al Refugiat) .............................................................................................89 Suport a la formació Taller d’aprenentatge (Fundació Trinijove) ..........................................................................................................................99 Taller de aprendizaje Tallers d’iniciació professional (TIP) (Fundació Adsis) ........................................................................................................92 Talleres de iniciación profesional (TIP) Tallers d’ocupació (Servei d’Ocupació de Catalunya)...................................................................................................... 108 Talleres de empleo Tallers d’ocupació (Ajuntament de Barcelona - Barcelona Activa)....................................................................................82 Talleres de empleo Treball als barris (Ajuntament de Barcelona - Barcelona Activa) ......................................................................................83 Trabajo en los barrios Creació d’empreses i creixement empresarial Creación de empresas y crecimiento empresarial Ajuts a l’autoocupació per a persones refugiades (Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat) ....................................... 120 Ayudas al autoempleo para personas refugiadas Assessorament personalitzat per a la creació d’empreses (Ajuntament de Barcelona - Barcelona Activa) .............. 112 Asesoramiento personalizado para la creación de empresas - 16 -
 16. 16. Avalis Emprèn (Direcció General d’Economia Cooperativa i Creació d’Empreses) ....................................................... 121 Avalis Emprèn Capitalització de l’atur per a creació d’empreses (Servei d’Ocupació de Catalunya) ................................................... 125 Capitalización del paro para creación de empresas Centre de recursos per emprendre (Ajuntament de Barcelona - Barcelona Activa) ..................................................... 113 Centro de recursos para emprender Dia de l’Emprenedor (Ajuntament de Barcelona - Barcelona Activa) ............................................................................ 113 Día del Emprendedor Escola de Dones Emprenedores (Ajuntament de Barcelona - Barcelona Activa) ......................................................... 114 Escuela de Mujeres Emprendedoras Espais d’incubació (Ajuntament de Barcelona - Barcelona Activa) ............................................................................... 114 Espacios de incubación Intermediació per a l’obtenció de microcrèdits (Fundació Trinijove) .............................................................................. 124 Intermediación para la obtención de microcréditos «Les claus per emprendre» (Ajuntament de Barcelona - Barcelona Activa) .................................................................. 115 «Las claves para emprender» Microcrèdits per a l’autoocupació (Fundació Caixa Catalunya - CP’AC) ......................................................................... 123 Microcréditos para el autoempleo Microcrèdits per a l’autoocupació / creació d’empreses (Acció Solidària Contra l’Atur) ............................................. 112 Microcréditos para el autoempleo / creación de empresas Pla d’empresa en línia (Ajuntament de Barcelona - Barcelona Activa) ......................................................................... 115 Plan de empresa on line Préstecs Inicia (Direcció General d’Economia Cooperativa i Creació d’Empreses) ...................................................... 121 Préstamos Inicia PROA (Impulsem, SCCL) ..................................................................................................................................................... 124 PROA Programa de creació d’empreses en sectors estratègics (Ajuntament de Barcelona - Barcelona Activa) ................. 116 Programa de creación de empresas en sectores estratégicos Programa «Posa’t en marxa» i tramitació electrònica d’empreses (Ajuntament de Barcelona - Barcelona Activa) ... 116 Programa «Ponte en marcha» y tramitación electrónica de empresas Programes d’emprenedoria inclusiva (Ajuntament de Barcelona - Barcelona Activa) ................................................. 117 Programas de emprendeduría inclusiva Programes per al creixement empresarial (Ajuntament de Barcelona - Barcelona Activa).......................................... 117 Programas para el crecimiento empresarial Projecte d’autoocupació «Impuls@» (Creu Roja Barcelona) ........................................................................................... 120 Proyecto de autoempleo «Impuls@» Recerca de finançament per a la creació d’empreses (Ajuntament de Barcelona - Barcelona Activa) ...................... 118 Búsqueda de financiación para la creación de empresas Seminaris formatius «El que cal saber per emprendre» (Ajuntament de Barcelona - Barcelona Activa) .................... 118 Seminarios formativos «Lo que hay que saber para emprender» Servei de creació i consolidació d’empreses (Fundació Surt) ........................................................................................ 123 Servicio de creación y consolidación de empresas Sessions informatives per a la creació d’empreses (Ajuntament de Barcelona - Barcelona Activa) .......................... 119 Sesiones informativas para la creación de empresas Subvenció per a la promoció de l’ocupació autònoma (Direcció General d’Economia Cooperativa i Creació d’Empreses) ........................................................................................................................................................................ 122 Subvención para la promoción del empleo autónomo Subvencions a cooperatives i societats laborals (Direcció General d’Economia Cooperativa i Creació d’Empreses) ... 122 Subvenciones a cooperativas y sociedades laborales Test «Idea» (Ajuntament de Barcelona - Barcelona Activa) ............................................................................................. 119 Test «Idea» - 17 -
 17. 17. Índex d’entitats / Índice de entidades Acció Solidària Contra l’Atur Ajuts econòmics per a processos d’inserció laboral ...........................................................................................................28 Ayudas económicas para procesos de inserción laboral Microcrèdits per a l’autoocupació / creació d’empreses ................................................................................................ 112 Microcréditos para el autoempleo / creación de empresas) Ajuntament de Barcelona - Barcelona Activa «Activa’t per l’ocupació» ........................................................................................................................................................28 «Actívate para el empleo» Assessorament personalitzat per a la creació d’empreses ............................................................................................ 112 Asesoramiento personalizado para la creación de empresas «Barcelona creix en oportunitats professionals» .................................................................................................................76 «Barcelona crece en oportunidades profesionales» Cases d’oficis .........................................................................................................................................................................76 Casas de oficios Centre de recursos per emprendre ................................................................................................................................... 113 Centro de recursos para emprender Dia de l’Emprenedor .......................................................................................................................................................... 113 Día del Emprendedor Escola de Dones Emprenedores ....................................................................................................................................... 114 Escuela de Mujeres Emprendedoras Escoles taller .........................................................................................................................................................................77 Escuelas taller Espai de noves ocupacions Porta22....................................................................................................................................29 Espacio de nuevas ocupaciones Porta22 Espai de recerca de feina .....................................................................................................................................................29 Espacio de búsqueda de empleo Espais d’incubació ............................................................................................................................................................. 114 Espacios de incubación Formació administrativa polivalent SEFED..........................................................................................................................77 Formación administrativa polivalente SEFED Formació contínua - Plan Avanza Formación ......................................................................................................................78 Formación continua - Plan Avanza Formación Formació en sectors prioritaris i emergents........................................................................................................................78 Formación en sectores prioritarios y emergentes Formació per a dones NOA ...................................................................................................................................................79 Formación para mujeres NOA Formació tecnològica - Cibernàrium ....................................................................................................................................79 Formación tecnológica - Cibernàrium «Inserta» .................................................................................................................................................................................30 «Inserta» «Les claus per emprendre» ................................................................................................................................................ 115 «Las claves para emprender» Pla d’empresa en línia ....................................................................................................................................................... 115 Plan de empresa on line Pla jove ...................................................................................................................................................................................30 Plan Joven Plans d’ocupació ...................................................................................................................................................................80 Planes de ocupación Programa «Connecta-jove» ....................................................................................................................................................80 Programa «Conecta-joven» Programa de creació d’empreses en sectors estratègics ............................................................................................... 116 Programa de creación de empresas en sectores estratégicos Programa de formació d’oferta ............................................................................................................................................81 Programa de formación de oferta - 18 -
 18. 18. Programa de progrés professional .......................................................................................................................................81 Programa de progreso profesional Programa de qualificació professional inicial ......................................................................................................................82 Programa de cualificación profesional inicial Programa d’inserció sociolaboral .........................................................................................................................................31 Programa de inserción sociolaboral Programa «Posa’t en marxa» i tramitació electrònica d’empreses ................................................................................. 116 Programa «Ponte en marcha» y tramitación electrónica de empresas Programes d’emprenedoria inclusiva ............................................................................................................................... 117 Programas de emprendeduría inclusiva Programes per al creixement empresarial ....................................................................................................................... 117 Programas para el crecimiento empresarial Recerca de finançament per a la creació d’empreses .................................................................................................... 118 Búsqueda de financiación para la creación de empresas Seminaris formatius «El que cal saber per emprendre» .................................................................................................. 118 Seminarios formativos «Lo que hay que saber para emprender» Sessions informatives per a la creació d’empreses ........................................................................................................ 119 Sesiones informativas para la creación de empresas Tallers d’ocupació..................................................................................................................................................................82 Talleres de empleo Test «Idea» ........................................................................................................................................................................... 119 Test «Idea» Treball als barris ....................................................................................................................................................................83 Trabajo en los barrios «Un valor segur» .....................................................................................................................................................................31 «Un valor seguro» Xarxa d’Inserció Sociolaboral de Barcelona ........................................................................................................................32 Red de Inserción Sociolaboral de Barcelona APPS - Federació Catalana Pro Persones amb Discapacitat Intel·lectual Assessorament a famílies i persones amb discapacitat intel·lectual ................................................................................32 Asesoramiento a familias y personas con discapacidad intelectual Associació ACISJF - in via Cicles formatius de curta durada .........................................................................................................................................83 Ciclos formativos de corta duración Mercat de feina .....................................................................................................................................................................33 Mercado de trabajo Programes de formació .........................................................................................................................................................84 Programas de formación Programes d’inserció sociolaboral .......................................................................................................................................33 Programas de inserción sociolaboral Associació JOIA Centre Especial de Treball Apunts .......................................................................................................................................84 Centro Especial de Trabajo Apunts Projecte «Accés».....................................................................................................................................................................34 Proyecto «Accés» Servei de rehabilitació laboral per a adolescents i joves ...................................................................................................85 Servicio de rehabilitación laboral para adolescentes y jóvenes Servei Itinere..........................................................................................................................................................................34 Servicio Itinere Servei prelaboral ...................................................................................................................................................................85 Servicio prelaboral Bona Voluntat en Acció Cursos formatius ...................................................................................................................................................................86 Cursos formativos Taller d’inserció laboral .........................................................................................................................................................35 Taller de inserción laboral - 19 -
 19. 19. Càritas Diocesana de Barcelona Projecte d’orientació laboral de la Parròquia de la Sagrada Família ................................................................................35 Proyecto de orientación laboral de la Parroquia de la Sagrada Familia Projecte d’orientació laboral de la Parròquia del Pilar .......................................................................................................36 Proyecto de orientación laboral de la Parroquia del Pilar Projecte d’orientació sociolaboral ........................................................................................................................................36 Proyecto de orientación sociolaboral Projecte d’orientació sociolaboral de Ciutat Vella i el Poble-sec .......................................................................................37 Proyecto de orientación sociolaboral de Ciutat Vella y Poble-sec Casal dels Infants, per a l’acció social als barris «Entra en xarxa» .....................................................................................................................................................................37 «Entra en xarxa» Formació professional bàsica: instal·lacions elèctriques, aigua i gas ...............................................................................86 Formación profesional básica: instalaciones eléctricas, agua y gas Mòdul de capacitació laboral d’ajudants de cambrers/res ...............................................................................................87 Módulo de capacitación laboral de ayudantes de camareros/as Mòdul de capacitació laboral d’ajudants de venedors/res................................................................................................87 Módulo de capacitación laboral de ayudantes de vendedores/as Xarxa d’Accés al Treball ........................................................................................................................................................38 Xarxa d’Accés al Treball CCOO del Barcelonès CEPROM (CCOO) ....................................................................................................................................................................88 CEPROM (CCOO) Fundació Paco Puerto - Formació contínua per a persones treballadores i aturades .....................................................88 Fundación Paco Puerto - Formación continua para personas trebajadoras y en paro Centre Cruïlla Projecte «Èxit-Cruïlla» .............................................................................................................................................................38 Proyecto «Èxit-Cruïlla» Centre de Reinserció Social Recollim Programa d’inserció sociolaboral de persones perceptores de la renda mínima d’inserció ...........................................39 Programa de inserción sociolaboral de personas perceptoras de la renta mínima de inserción Programa de revalorització de residus ................................................................................................................................39 Programa de revalorización de residuos Programa «Incorpora» ............................................................................................................................................................40 Programa «Incorpora» Cívic, Iniciatives Socials i Ocupació Itineraris de renda mínima d’inserció ..................................................................................................................................40 Itinerarios de renta mínima de inserción Projectes innovadors «Prometeo» .........................................................................................................................................41 Proyectos innovadores «Prometeo» Projectes innovadors «SOI-DONA» ........................................................................................................................................41 Proyectos innovadores «SOI-DONA» Projectes innovadors «SOIM» ................................................................................................................................................42 Proyectos innovadores «SOIM» Comissió Catalana d’Ajut al Refugiat Agència de col·locació ...........................................................................................................................................................42 Agencia de colocación Ajuts a l’autoocupació per a persones refugiades........................................................................................................... 120 Ayudas al autoempleo para personas refugiadas Foment de la integració sociolaboral ...................................................................................................................................43 Fomento de la integración sociolaboral Itineraris integrats d’inserció laboral individualitzats .........................................................................................................43 Itinerarios integrados de inserción laboral individualizados Suport a la formació..............................................................................................................................................................89 Apoyo a la formación - 20 -
 20. 20. Creu Roja Barcelona Projecte d’autoocupació «Impuls@» .................................................................................................................................. 120 Proyecto de autoempleo «Impuls@» Programa de renda mínima d’inserció.................................................................................................................................44 Programa de renta mínima de inserción Xarxa Ariadna ........................................................................................................................................................................44 Red Ariadna Direcció General d’Economia Cooperativa i Creació d’Empreses Subvenció per a la promoció de l’ocupació autònoma.................................................................................................... 122 Subvención para la promoción del empleo autónomo Avalis Emprèn ..................................................................................................................................................................... 121 Avalis Emprèn Préstecs Inicia .................................................................................................................................................................... 121 Préstamos Inicia Subvencions a cooperatives i societats laborals ............................................................................................................. 122 Subvenciones a cooperativas y sociedades laborales FECETC Servei de Suport a la Integració Laboral (SSIL) ..................................................................................................................45 Servicio de apoyo a la integración laboral Femarec, SCCL Formació ocupacional per a col·lectius de persones discapacitades i amb trastorn mental ..........................................89 Formación ocupacional para colectivos de personas discapacitadas y con trastorno mental Formació ocupacional per a col·lectius en atur i/o en risc d’exclusió ...............................................................................90 Formación ocupacional para colectivos en paro y/o en riesgo de exclusión PAD, programa «Prospectors» ...............................................................................................................................................45 PAD, programa «Prospectors» Programa experimental en matèria d’ocupació (PEMO) ....................................................................................................46 Programa experimental en materia de empleo (PEMO) Renda mínima d’inserció (RMI) ............................................................................................................................................46 Renta mínima de inserción (RMI) SAID ........................................................................................................................................................................................47 SAID Servei de Suport per a la Integració Laboral (SSIL) ............................................................................................................47 Servicio de Apoyo para la Integración Laboral Foment del Treball Formació contínua.................................................................................................................................................................90 Formación continua Formació ocupacional ...........................................................................................................................................................91 Formación ocupacional Formació Plan Avanza ...........................................................................................................................................................91 Formación Plan Avanza Fundació Adsis Tallers d’iniciació professional (TIP) .....................................................................................................................................92 Talleres de iniciación profesional (TIP) Fundació Caixa Catalunya - CP’AC Microcrèdits per a l’autoocupació ..................................................................................................................................... 123 Microcréditos para el autoempleo Fundació Comtal «Construeix-te» .......................................................................................................................................................................92 «Construeix-te» Programa de qualificació professional inicial (PQPI) especialitzat en electricitat ............................................................93 Programa de cualificación profesional inicial (PQPI) especializado en electricidad Programes d’inserció «Obre les portes», «Incorpora» i «Club de feina» ..............................................................................48 Programas de inserción «Obre les portes», «Incorpora» y «Club de feina» - 21 -
 21. 21. Punt d’informació laboral .....................................................................................................................................................48 Punto de información laboral Punt Òmnia ............................................................................................................................................................................49 Punto Òmnia Fundació Ecom Projecte «Piramid»..................................................................................................................................................................49 Proyecto «Piramid» Fundació Els Tres Turons Servei Itinere..........................................................................................................................................................................50 Servicio Itinere Servei prelaboral ...................................................................................................................................................................50 Servicio prelaboral Fundació Engrunes Inserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió..........................................................................................................93 Inserción sociolaboral de personas en riesgo de exclusión Fundació Èxit Projecte «Èxit» ........................................................................................................................................................................51 Proyecto «Èxit» Fundació Formació i Treball Formació ocupacional ...........................................................................................................................................................94 Formación ocupacional Itineraris d’inserció sociolaboral ..........................................................................................................................................51 Itinerarios de inserción sociolaboral Fundació Privada Ared Dispositiu d’inserció sociolaboral ........................................................................................................................................52 Dispositivo de inserción sociolaboral Formació en sectors prioritaris i emergents (cuiner/ra).....................................................................................................94 Formación en sectores prioritarios y emergentes (cocinero/a) Formació ocupacional en ajudant de cuiner/ra i cambrer/ra de restaurant ...................................................................95 Formación ocupacional en ayudante de cocinero/a y camarero/a de restaurante Programes d’inserció sociolaboral de persones perceptores de la renda mínima d’inserció (RMI) ...............................95 Programas de inserción sociolaboral de personas perceptoras de la renta mínima de inserción (RMI) Servei d’orientació i inserció laboral ....................................................................................................................................52 Servicio de orientación e inserción laboral Fundació Privada Claperós Borsa de treball .....................................................................................................................................................................53 Bolsa de trabajo Itineraris personals d’inserció (IPI) ......................................................................................................................................53 Itinerarios personales de inserción (IPI) Fundació Surt Circuit d’orientació ................................................................................................................................................................54 Circuito de orientación Dispositiu integral de Formació i Inserció Sociolaboral (DIFIS) .........................................................................................54 Dispositivo integral de Formación e Inserción Sociolaboral (DIFIS) Dispositiu integral per afavorir la recol·locació laboral de treballadores sexuals .............................................................55 Dispositivo integral para favorecer la recolocación laboral de trabajadoras sexuales Formació de cambreres de sala ...........................................................................................................................................96 Formación de camareras de sala Formació de servei d’ajuda domiciliària i d’ajudant de cuina ...........................................................................................96 Formación de servicio de ayuda domiciliaria y de ayudante de cocina «Innova» ..................................................................................................................................................................................97 «Innova» Itinerari d’inserció sociolaboral per a dones del barri de la Mina .....................................................................................55 Itinerario de inserción sociolaboral para mujeres del barrio de La Mina - 22 -
 22. 22. Itineraris personals d’inserció (IPI) (Fundació Surt)............................................................................................................56 Itinerarios personales de inserción (IPI) Programa experimental en matèria d’ocupació (PEMO) ....................................................................................................56 Programa experimental en materia de empleo (PEMO) Punt Integral d’Acollida per a Dones Immigrades (PIADI) ..................................................................................................57 Punto Integral de Acogida para Mujeres Inmigrantes (PIADI) Servei d’Atenció a Dones Immigrades (SADI)......................................................................................................................57 Servicio de Atención a Mujeres Inmigrantes (SADI) Servei de creació i consolidació d’empreses ................................................................................................................... 123 Servicio de creación y consolidación de empresas Fundació Tot Raval Xarxa Laboral del Raval ........................................................................................................................................................58 Xarxa Laboral del Raval Fundació Trinijove Centre de formació ocupacional ..........................................................................................................................................97 Centro de formación ocupacional Centre d’informació...............................................................................................................................................................58 Centro de información Centre especial de treball .....................................................................................................................................................98 Centro especial de trabajo Empresa d’inserció................................................................................................................................................................59 Empresa de inserción Formació adaptada a l’empresa ..........................................................................................................................................98 Formación adaptada a la empresa Intermediació per a l’obtenció de microcrèdits................................................................................................................ 124 Intermediación para la obtención de microcréditos Itineraris personalitzats d’inserció (IPI) ...............................................................................................................................59 Itinerarios personalizados de inserción (IPI) Pla comunitari de Baró de Viver ...........................................................................................................................................60 Plan Comunitario de Baró de Viver Punt Òmnia ............................................................................................................................................................................60 Punto Òmnia Servei de tramitació de la renda mínima d’inserció ...........................................................................................................61 Servicio de tramitación de la renta mínima de inserción Taller d’aprenentatge ............................................................................................................................................................99 Taller de aprendizaje Fundación Secretariado Gitano Programa «Acceder» ..............................................................................................................................................................61 Programa «Acceder» Futur Just EI, SL Taller d’hostaleria ..................................................................................................................................................................62 Taller de hostelería Gedi, SCCL Restaurant Escola La Plaça ..................................................................................................................................................62 Restaurante Escuela La Plaça Serveis de promoció de l’ocupació (SPO) ............................................................................................................................63 Servicios de promoción del empleo (SPO) General Fast Service Company Formació ocupacional ...........................................................................................................................................................99 Formación ocupacional Itineraris personals d’inserció sociolaboral.........................................................................................................................63 Itinerarios personales de inserción sociolaboral Impulsem, SCCL Formació a mida ................................................................................................................................................................. 100 Formación a medida - 23 -
 23. 23. Formació ocupacional ........................................................................................................................................................ 100 Formación ocupacional Itineraris personalitzats d’inserció (IPI) ...............................................................................................................................64 Itinerarios personalizados de inserción (IPI) PROA.................................................................................................................................................................................... 124 PROA Renda mínima d’inserció ......................................................................................................................................................64 Renta mínima de inserción Insercoop «Demo» ..................................................................................................................................................................................65 «Demo» Itineraris integrats d’inserció laboral (Insercoop) ...............................................................................................................65 Itinerarios integrados de inserción laboral Suport a la recerca de feina .................................................................................................................................................66 Apoyo a la búsqueda de empleo Institut de Reinserció Social (IRES) Servei de gestió i seguiment de la renda mínima d’inserció .............................................................................................66 Servicio de gestión y seguimiento de la renta mínima de inserción Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) Equip d’assessorament laboral (EAL) de l’IMPD .................................................................................................................67 Equipo de asesoramiento laboral (EAL) del IMPD Equip d’assessorament laboral (EAL) de l’IMPD .............................................................................................................. 101 Equipo de asesoramiento laboral (EAL) del IMPD PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya Borsa de treball de PIMEC ....................................................................................................................................................67 Bolsa de trabajo de PIMEC Centre de gestió empresarial ............................................................................................................................................ 101 Centro de gestión empresarial Itineraris personals d’inserció (IPI) de PIMEC .....................................................................................................................68 Itinerarios personales de inserción (IPI) de PIMEC Oferta formativa ................................................................................................................................................................. 102 Oferta formativa Ravaltext Curs de maquinista de confecció ...................................................................................................................................... 102 Curso de maquinista de confección Itinerari personal d’inserció ............................................................................................................................................... 103 Itinerario personal de inserción Salesians Sant Jordi - Martí Codolar Curs d’aprenentatges laborals del PISL Clau ......................................................................................................................68 Curso de aprendizajes laborales del PISL Clave Programa «Aprèn i treballa» del PISL Clau ...........................................................................................................................69 Programa «Aprèn i treballa» del PISL Clave Servei d’Ocupació de Catalunya “Activa’t per l’ocupació” ........................................................................................................................................................28 “Actívate para el empleo” Ajuts i beques ..................................................................................................................................................................... 103 Ayudas y becas Aula Activa..............................................................................................................................................................................69 Aula Activa Capitalització de l’atur per a creació d’empreses............................................................................................................ 125 Capitalización del paro para creación de empresas Cases d’ofici........................................................................................................................................................................ 104 Casas de oficio - 24 -

×