Barbora Novotná, 361617Argumentace výběru tématu    O   spisovatelce  Evě  Jurčinové,  jíţ  je  následující  te...
EVA JURČINOVÁ    Eva Jurčinová byla dle literárněhistorických slovníků česká prozaička, básnířka,dramatička i kritička...
Roku 1898 začala studovat na Vesnině dívčím lyceu v Brně. Z této doby navícpocházejí její první pokusy o literární tvorbu ...
být klíčem k pochopení básníkova díla, romanticky laděné Povídky o lásce (1944), kdevykreslila atmosféru italských měst a ...
Příloha
Použitá literatura• JANÁČEK, Jiří. Zamyšlení nad osudovým setkáním F. X. Šaldy s Evou Jurčinovou. Liberec:Česká beseda, 19...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

B. Novotná - Závěrečný úkol KPI

308 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
308
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

B. Novotná - Závěrečný úkol KPI

 1. 1. Barbora Novotná, 361617Argumentace výběru tématu O spisovatelce Evě Jurčinové, jíţ je následující text věnován, jsou vliterárněhistorických textech pouze strohé, opakující se informace a další prameny jsou jenobtíţně dohledatelné. Mým záměrem, jako studentky bohemistiky, tedy bylo připomenouttuto dnes pozapomenutou autorku a dokázat, ţe si i v dnešní době zasluhuje naši pozornost.Název práce byl zvolen jednoduše, leč výstiţně (podle jména autorky) – Eva Jurčinová.Anotace Předmětem zájmu tohoto textu je Eva Jurčinová, spisovatelka, jeţ byla zajímavoučeskou literární osobností přelomu 19. a 20. století. Nepatřila k nejvýraznějším umělkyním,přesto byla ve své době uznávána a za svou literární činnost oceňována. Dnes však stojí mimozájem literárních historiků a její tvorba je značně opomíjena. Pro současného čtenáře je pakspisovatelkou zcela zapomenutou a její díla vymizela z obecného povědomí. Práce zařazujetuto, dnes téměř zapomenutou avšak pro svou dobu podstatnou, autorku do dobovéholiterárního kontextu a objasňuje vlivy, které ji formovaly. Dále z drobných zmínek vsekundární literatuře rekonstruuje ţivot spisovatelky a zaměřuje se na ni především jako naprozaičku.Klíčová slova Eva Jurčinová, próza, esejistika, novoromantismus, Moderní revue.
 2. 2. EVA JURČINOVÁ Eva Jurčinová byla dle literárněhistorických slovníků česká prozaička, básnířka,dramatička i kritička. Překládala z anglické, francouzské, ruské a německé literatury. Bylaautorkou portrétních esejů a organizátorkou literárního salonu. Rozsah spisovatelčiny činnostibyl tedy značný. Při sestavování kapitoly o ţivotě autorky je vycházeno především z Lexikonu českéliteratury,1 příspěvku Otakara Špecingera v ročence Slánského obzoru,2 Přehledných dějinliteratury české3 Arne Nováka, dopisů4 F. X. Šaldy uspořádaných a komentovanýchBohumírem Lifkou, broţury Jiřího Janáčka Zamyšlení nad osudovým setkáním F. X. Šaldy sEvou Jurčinovou5 a z drobných zmínek vyskytujících se v některých literárněhistorickýchslovnících. Anna Navrátilová, pro literární veřejnost známá jako Eva Jurčinová, se narodila20. dubna 18866 v Studeněvsi u Slaného. Celé své dětství však proţila ve Vranovicích u Brna.Její otec Richard Navrátil byl roku 1887 jmenován do funkce ředitele ve vranovickémcukrovaru, celá rodina se tam tedy přestěhovala. Vranovice měly výrazný vliv naspisovatelčinu osobnost a později i tvorbu. Dalším faktorem působícím na formování jejího vztahu k literatuře bylo rodinnékulturní prostředí. Rodiče pravidelně pořádali společenské večery, jejichţ účastníci častopředčítali z beletristických děl. Díky svému otci navíc spisovatelka od útlého věku ovládalaruský jazyk a čítávala ruské klasiky.1 TAXOVÁ, Eva. Heslo Eva Jurčinová. In Lexikon české literatury 2: osobnosti, díla, instituce. 1. vyd. Praha:Academia, 1993, s. 587-588. ISBN 80-200-0468-8.2 ŠPECINGER, Otakar. Eva Jurčinová. In: Slánský obzor: ročenka společnosti pro ochranu kulturního dědictvía vlastivědného muzea ve Slaném [online]. Slaný, 1995, roč. 3 [cit. 2012-12-16].Dostupné z: http://www.slanskyobzor.cz/n/obzor_03.pdf3 NOVÁK, Jan Václav – NOVÁK, Arne. Přehledné dějiny literatury české: od nejstarších dob ažpo naše dny. 4. přeprac. a rozšíř. vyd. Olomouc: Promberger, 1936-1939.4 LIFKA, Bohumír. F. X. Šalda: „Nade mnou zadrhl se tragický uzel“. Liberec: Česká beseda, 1977.5 JANÁČEK, Jiří. Zamyšlení nad osudovým setkáním F. X. Šaldy s Evou Jurčinovou. Liberec: Česká beseda,1986.6 Tento údaj uvádí Eva Taxová ve slovníkovém hesle Eva Jurčinová v Lexikonu české literatury. Starší slovníkyse ve spisovatelčině roku narození neshodují a chybně uvádějí roky jiné. Masarykův slovník naučný a Ottůvslovník naučný nové doby rok 1890, Slovník soudobých českých spisovatelů a Přehledné dějiny literatury česképak dokonce rok 1892.
 3. 3. Roku 1898 začala studovat na Vesnině dívčím lyceu v Brně. Z této doby navícpocházejí její první pokusy o literární tvorbu a také touha studovat v cizině. Rodiček zahraničním studiím však nesvolili, ačkoliv otec se snaţil dceru podporovat. Roku 1905 dostala mladá spisovatelka svou první příleţitost. Seznámila se s otcovýmznámým Josefem Merhautem, který byl redaktorem Moravské orlice. Právě v tomto periodikuuveřejnil roku 1906 jednu z raných próz začínající literátky. Uţ v té době si tehdy ještě AnnaNavrátilová zvolila svůj pseudonym Eva Jurčinová7, s jehoţ volbou jí značně pomohl právěJosef Merhaut. V této době začala Jurčinová jezdit na pravidelné návštěvy ke strýci do Prahy. Zde seseznámila s eseji F. X. Šaldy, kterého záhy poznala i osobně a začala si s významnýmkritikem dopisovat. Ve svých 25 letech, po otcově smrti, se spolu s matkou a bratrempřestěhovala do Prahy. Její vztah s Šaldou byl zásahem třetí osoby ukončen a Jurčinová odjelastudovat na paříţskou Sorbonnu. Navštěvovala zde přednášky z oboru srovnávací literatury,literární historie i filozofie. V Paříţi se také poprvé setkala s Moderní revue. Svou koncepcí se jí časopiszamlouval natolik, ţe se ihned po návratu do Prahy, těsně před začátkem první světové války,připojila k okruhu jeho autorů. Kromě Moderní revue přispívala do řady dalších periodik,např. Cesta (1919–1930), Lumír (1919–1932), Květy (1915–1968), Lidové noviny (1922–1942) nebo Lidová demokracie (1925–1967).8 Roku 1919 se Jurčinová stala ţenou státního úředníka Karla Webera, s nímţ mělapozději dvě dcery. Po vzoru svých rodičů pořádala Jurčinová pravidelná společenská setkání ajejí byt se stal proslulým literárním salonem, jejţ vyhledávala praţská umělecká veřejnost.Častými návštěvníky byli např. Arne Novák, Jan Zrzavý, Zdenka Braunerová, RůţenaJesenská a v neposlední řadě Viktor Dyk se Zdenkou Háskovou. Roku 1920 byl vydán její literární debut Návrat a jiné novelly. Próza je sbírkoupříběhů z prostředí rozvířených plesů a elegantních budoárů. V následujících letech sespisovatelčina literární činnost značně rozvíjela. První básnická sbírka Psyché mluví vyšlaroku 1928 a o rok později dva soubory portrétních statí Poutníci věčných cest a Podobiznyspisovatelek světové galérie. Esejistická tvorba se v podstatě stala těţištěm Jurčinové díla. Roku 1929 zemřel nečekaně spisovatelčin manţel. Navzdory této skutečnosti postupněvycházela další autorčina díla – druhá sbírka veršů Mlha nad růžemi (1933), rozsáhlejšímelancholický román Jen srdce (1936), ţivotopisná monografie Julius Zeyer (1941), jeţ má7 Próza, která byla uveřejněná v Moravské orlici, ještě podepsána odlišnou variantou jména, tj. Eva Jurovčinová.8 Viz příloha.
 4. 4. být klíčem k pochopení básníkova díla, romanticky laděné Povídky o lásce (1944), kdevykreslila atmosféru italských měst a poslední vydaný román Dlouhá noc (1948). „Mimoto seobjevovaly její práce v různých významných sbornících, jako ţivotopisy Karoliny Světlé aElišky Krásnohorské v knize Královny, kněžny a velké ženy české.“9 Jediná divadelní hra zespisovatelčina pera Ze srdce přichází život nebyla nikdy vydána a její inscenace se nesetkalas úspěchem: „Naprostým omylem bylo hráti proverb paní Jurčinové. (...) Hříchy lze omlouvat,jsou-li křtěny hned po narození – ale po několika letech u autorky, která je k jiným tak přísná– působí nepříjemně.“10 Kromě publikování Jurčinová ještě přednášela o anglické a francouzské literatuře,aktivně se zapojovala do „Ţenské národní rady“, překládala z francouzské, ruské a německéliteratury a podnikla řadu cest, např. do Itálie, Francie či Irska. Spisovatelka napsala ještě několik dalších děl, většina jich však zůstala nevydána. „Zprací, které zůstaly v rukopise, uveďme román Jitřní soumrak, divadelní hru Don Juan aautobiografické vzpomínky především na česká devadesátá léta 19. století a Moderní revui.Některé tyto věci chtěla ještě Jurčinová po druhé světové válce vydat, avšak tehdejší kulturnípolitika o ně neprojevila ţádný zájem.“11 Eva Jurčinová zemřela 14. prosince 1969 v Praze a je pohřbena v Kutné Hoře.9 ŠPECINGER, Otakar. Eva Jurčinová. In: Slánský obzor: ročenka společnosti pro ochranu kulturního dědictví a vlastivědného muzea ve Slaném [online]. Slaný, 1995, roč. 3 [cit. 2012-12-16].Dostupné z: http://www.slanskyobzor.cz/n/obzor_03.pdf10 O. Š. M. Divadelní premiery. In Rozpravy Aventina: Čtrnáctideník pro kulturu, literaturu, uměnía kritiku. Praha: Aventina, 1926/27, s. 142. (Otakar Štorch-Marien – pozn. aut.)11 ŠPECINGER, Otakar. Eva Jurčinová. In: Slánský obzor: ročenka společnosti pro ochranu kulturního dědictvía vlastivědného muzea ve Slaném [online]. Slaný, 1995, roč. 3 [cit. 2012-12-16].Dostupné z: http://www.slanskyobzor.cz/n/obzor_03.pdf
 5. 5. Příloha
 6. 6. Použitá literatura• JANÁČEK, Jiří. Zamyšlení nad osudovým setkáním F. X. Šaldy s Evou Jurčinovou. Liberec:Česká beseda, 1986. Hodnocení kvality zdroje: - autor je uznávaný literární vědec - hloubka pokrytí dané tematiky - objektivní podání informací - zaplnění mezery v informačním poţadavku - bezchybnost v oblasti jazyka• LIFKA, Bohumír. F. X. Šalda: „Nade mnou zadrhl se tragický uzel“. Liberec: Českábeseda, 1977.• NOVÁK, Jan Václav – NOVÁK, Arne. Přehledné dějiny literatury české: od nejstaršíchdob až po naše dny. 4. přeprac. a rozšíř. vyd. Olomouc: Promberger, 1936-1939.• O. Š. M. Divadelní premiery. In Rozpravy Aventina: Čtrnáctideník pro kulturu, literaturu,umění a kritiku. Praha: Aventina, 1926/27. (Otakar Štorch-Marien – pozn. aut.) Hodnocení kvality zdroje: - datum vydání – dobový článek - spolehlivost v oblasti jazyka - hloubka pokrytí dané tematiky - dobrá pověst vydavatele - autor byl ve své době respektovaný nakladatel a publicista• ŠPECINGER, Otakar. Eva Jurčinová. In: Slánský obzor: ročenka společnosti pro ochranukulturního dědictví a vlastivědného muzea ve Slaném [online]. Slaný, 1995, roč. 3[cit. 2012-12-16]. Dostupné z: http://www.slanskyobzor.cz/n/obzor_03.pdf Hodnocení kvality zdroje: - autor je znám a navíc povaţován za váţeného historického publicistu - prestiţ ročenky jako zdrojového dokumentu - prezentované informace jsou přesné a jdou do hloubky - jsou uvedeny zdroje, jeţ byly vyuţity k napsání článku - www stránka obsahuje funkční linky a odkazy• TAXOVÁ, Eva. Heslo Eva Jurčinová. In Lexikon české literatury 2: osobnosti, díla,instituce. 1. vyd. Praha: Academia, 1993, s. 587-588. ISBN 80-200-0468-8.

×