Forprosjekt oppegård aktivitetspark skjerm

53,896 views

Published on

revidert forprosjekt mars 2011

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
53,896
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
53,326
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Forprosjekt oppegård aktivitetspark skjerm

 1. 1. F O R P R O S J E K TA kt i v i tetsp l ass ko l b ot n se n tr u m v estO ppe g å r d KO MMUN Em ars 2 0 1 1
 2. 2. AKTIVITETSPLASS KOLBOTN SENTRUMVEST – FORPROSJEKT – Oppegård KOMMUNE – mars 20112I n n h o l dForord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Fra skisseprosjekt til forprosjekt – evaluering og foredling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Redegjørelse for forprosjektet – Landskapstilpasning og design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Landskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-14 Utforming av aktivitetsanlegget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-18 Betongkonstruksjoner, sprengning, graving, oppfylling – RIB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Tilknytningspunkt for vann/toalettanlegg, vasking, drenering, overvann – RIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Tilknytningspunkt for EL, belysning for aktivitetsanlegg, belysning for portal for Kolbotn – RIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Støyskjerming, tiltak og begrensninger – RIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22Kostnadsoverslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23Universell utforming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24Brukermedvirkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25-27Materialbruk og detaljer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28-29Vedlegg:Betongarbeider, teknisk beskrivelse utarbeidet av NOBR (Norsk organisasjon for rullebrett) og kvalitetsikret av Haug & Blom-Bakke ASAku-01 R 101201 Oppegård aktivitetsplass - Lydteknisk vurdering utarbeidet av Brekke & Strand Akustikk AS
 3. 3. AKTIVITETSPLASS KOLBOTN SENTRUMVEST – FORPROSJEKT – Oppegård KOMMUNE – mars 20113F oror dForprosjektet ’Aktivitetsparken, Oppegård’ er utarbeidet på oppdrag fraOppegård Eiendomsforvaltning ved Peter Bostrøm. Oppdraget har beståttav å videreutvikle tidligere innlevert skisseprosjekt, utarbeidet av Linklandskap as, til et fullverdig forprosjekt som ivaretar fremtidige brukere ogeksisterende naboer.Forprosjektet er utarbeidet i perioden september – mars 2011.Prosjektgruppen som står bak innlevert forprosjekt er bestående av:bar bakke landskapsarkitekter as, Landskapsarkitekter og prosjektansvarligeHaug & Blom-Bakke AS, rådgivende ingeniører byggeteknikk (RIB)Foyn Consult AS, rådgivende ingeniører elektro (RIE)Unionconsult BoroVVS og Miljø AS, rådgivende ingeniører ventilasjon (RIV)Brekke & Strand Akustikk AS, rådgivende ingeniører akustikk (RIA)Asgeir Ljøen, skatekompetanseI prosessen har det vært viktig å involvere fremtidige brukerne. Det harderfor vært avholdt en befaring hvor brukerne var invitert med.Turen gikktil skateanlegg i Drammen, på Bekkestua og i Gamlebyen i Oslo. I etterkantav befaringen er det også avholdt et informasjonsmøte i regi av en avfritidsklubbene i kommunen. Koordinator for arrangementet ved Tårnåsenfritidsklubb var Christoffer Dale Laabak. Alle fritidsklubbene i kommunen varinvitert til presentasjonen.Forprosjektet presenteres her gjennom plantegninger, eksempelbilder, tekstog visualiseringer. Kostnadsberegningen er på tosifret nivå og alle fag ermedtatt for komplett anlegg.110105105100105105100105SolbakkenHolteveienKapellveien105RådhusLiaveienLiaveienKapellveien sørKolbotnveienFv 152TOMT FOR AKTIVITETSPARKAreal ca 2,4 daa0 5 10TegnforklaringAgrensing reguleringsplanAgrensing aktivitetspark ihht reguleringsplan20
 4. 4. AKTIVITETSPLASS KOLBOTN SENTRUMVEST – FORPROSJEKT – Oppegård KOMMUNE – mars 20114Skisseprosjektet utarbeidet av Link landskap as er et gjennomarbeidet ogspenstig dokument. Det redegjør for tomtens beskaffenhet og utfordrendeplassering, samt løfter frem mulighetene et aktivitetsanlegg har til å bidrapositivt for ungdommen på i Oppegård kommune.Kommunenes egen gjennomgang av skisseprosjektet resulterte i etdokument som heter ’Tillegg og forandringer i Skisseprosjektet, datert11.06.2010. Dokumentet lå som vedlegg 5A i tilbudsdokumentene og var etytterligere premiss for det videre arbeidet med aktivitetsanlegget.Skisseprosjektet lister opp en rekke elementer i aktivitetsanlegget – skate-og sykkelelementer, klatreelementer, nye gangforbindelser i bro overKapellveien, scene- og byportskulptur. Kommunen har i sin avklaring gåttbort fra gangbroen, men ellers behold de andre elementene for viderebearbeiding inn i forprosjektet.Arbeidet med omregulering av arealet har pågått samtidig medvidereutvikling av ’Aktivitetsparken’. ROS analysen har i hovedsak konkludertmed at prosjektet må ivareta støyproblematikk for brukere og naboer, sikrefjellskråning for fallulykker og sikre brukerne av gang og sykkelveien motkryssende trafikk fra aktivitetsanlegget.I forbindelse med undersøkelsene for ROS har det vært holdt møtermed statens vegvesen for å avklare krav til frisikt, eiendomsforholdeneog støyskjerming. Konklusjonen var at frisiktlinjen som lå inne i gjeldenderegulering er i samsvar med dagens krav, eiendomsforholdet stopper vedrundkjøringen inn mot Liaveien og at en eventuell støyskjerm mot Fv.152 mågodkjennes av Statens vegvesen.Vegvesenet kommentert også at eventuelleendrede støyforhold for beboerne på motsatt side må undersøkes.Ved oppstart av prosjekteringen gikk gruppen gjennom skisseprosjekt,kommunens kommentarer, tilgjengelige støyrapport fra SWECO, kommunensretningslinjer for universell utforming og andre grunnlagsdokumenter.Resultatet har blitt et prosjekt som har lagt vekt på å beholde denkarakteristiske knausen på tomta – samtidig som skateanlegget er bygget nedi terrenget for å maksimalt skjerme for støy både inn i og ut av anlegget. Somfølge av støyproblematikk er sceneanlegget tatt ut av prosjektet.F ra sk i sseprosjekt t i l forprosjekt– eva luerin g o g fore d lin g
 5. 5. AKTIVITETSPLASS KOLBOTN SENTRUMVEST – FORPROSJEKT – Oppegård KOMMUNE – mars 20115Eksisterende forholdTomten, som aktivitetsparken er foreslått lagt på, ligger mellom Fv.152, innkjøringen fra Fv. 152 inn til sentrum, gangveien fra Mastemyr ogKapellveienArealet vi disponerer mellom Fv 152 og gangveien er ca 30 m bredt og 95 mlangt.Aktivitetsparken omfatter også arealet under broa for Fv152 ogsideterrenget til gang og sykkelveien.Terrenget stiger opp i en fjellknaus i øst og faller ned mot undergangenunder Liaveien. Fjellknausen er sprengt gjennom for fremføring av Kapellveienog har en bratt fjellskjæring mot sør. Mot øst og nord har knausen skurtegule svaberg og en bestand av furu som vokser rett opp av steingrunn.Generell landskapstilpasningEt skate- og sykkelanlegg krever flyt for å fungere. Flyt i denne forbindelsebetyr at start og stoppunkt må ha samme utgangshøyde. For å sikreuniversell utforming av adkomsten til anlegget og for å sikre maksimalstøyreduksjon fra anlegget og ut til omkransende boliger har det værtfokusert på å senke skate- og sykkelanlegget i forhold til Fv152.Terrenget mellom rundkjøringen og aktivitetsanlegget/støyskjermeneer arealer avsatt til sikt og for grøft.Vi hever terrenget opp og inn motstøyskjermene maksimalt i tråd med retningslinjene fra StatensVegvesen.Fjellknaus beholdes uendret og ryddes for rester av tidligere bebyggelse.R e d e g j ø re l se for forprosjektetLa n d skapst i l pas n i n g o g d es i g nTomta for aktivitetsparken, målestokk = 1:200 (Norge i bilder)Konvallveien sørFv 152LiaveienKonvallveien
 6. 6. AKTIVITETSPLASS KOLBOTN SENTRUMVEST – FORPROSJEKT – Oppegård KOMMUNE – mars 20116Eksisterende anleggPå eldre kart er det tydelig at arealet tidligere huset tre mindreboligeiendommer. Rester av grunnmurer og forstøtninger finnes.Allebetongrester og remenisenser fra de gamle eiendommene fjernes og detetableres ny sikring langs fjellskjæring mot sør.Eksisterende mast fjernes og alle rør og kabelanlegg legges i grunnen.Før etablering av veianlegget lå en mindre innsjø i området for dagensrundkjøring. Bortsett fra fjellknausen er dagens terreng oppfylt og sprengt utfor å etablere veianlegget. Det er grunn for å anta at terreng under oppfyllingfor det meste har bestått av fjell med mindre overdekning av jord.Det vil bli foretatt grunnundersøkelser for å bekrefte kvaliteten ogstabiliteten på oppfylling og for å avdekke mulig forurensning i oppfyltemasser.Oppegård AktivitetsparkhistoriskOppegård AktivitetsparkhistoriskHistorisk kart fra førveiutbyggingen av Fv 152 ogLiaveien. Blå farge markerer entidligere dam, dvs et lavpunkt iterrenget på ca kote 103. Rødtmarkerer dagens hustufter påtoppen av kollen.Historisk kart lagt sammen medekisterende kart for dagensveianlegg
 7. 7. AKTIVITETSPLASS KOLBOTN SENTRUMVEST – FORPROSJEKT – Oppegård KOMMUNE – mars 20117AKTIVITETSPLASS KOLBOTN SENTRUMVEST – FORPROSJEKT – oPPEGÅRD KOMMUNE – mars 20117
 8. 8. AKTIVITETSPLASS KOLBOTN SENTRUMVEST – FORPROSJEKT – Oppegård KOMMUNE – mars 20118Støyskjerming av aktivitetsanlegg ogomkransende boligerAktivitetsanlegget må skjermes mot veistøy, men støyskjermingen vil ogsåvære viktig for skjerming av støy fra aktivitetsanlegget. Støyskjermen somvender ut mot Fv152 er skrå, beplantet med villvin og bygget opp med ensterkt absorberende kjerne. Den absorberende kjernen gjør skjermen litereflekterende.Støyskjermen ut mot Liaveien (mellom Fv152 og adkomsten til sentrum) eren pileskjerm. Flettingen av pil i ytterfeltene bryter ned lyden. Også disseskjermene har en sterkt absorberende kjerne av steinull.l a n d skap Klatreveggene - vendt mot sør-vest - er i betong og er hevet over dengenerelle støyskjermingen langs riksveien. Betongveggen har en dobbeltfunksjon som klatreelement og som støyskjerming for boligene i vest.AdkomstAdkomsten til anlegget går via gang- og sykkelveien i sør. I dette områdetvil det bli lagt fremføringer for en fremtidig tilkobling av vann/kloakktil et mindre toalettbygg – fremtidig bygg er vist med stiplet linje pålandskapsplanen.Overgangen mellom gang- og sykkelveien og adkomstområdet foraktivitetsparken etableres med en beleggsovergang av brostein. Dette er forå sikre en sone mellom gangveien og aktivitetsanlegget som reduserer fartog brått kryssende trafikk.Tilsvarende beleggsløsning gjøres i overgangen fra minirampene under broaog mot gang- og sykkelveien.Adkomstveien inn til selve skateanlegget gjøres i plass-støpt betong. Seillustrasjon fra Botanisk hage i Barcelona under ‘Detaljer og Materialbruk’.,Gang og sykkelveiEksisterende gangvei blir liggende i eksisterende trase og med uendredehøydeforhold.UteoppholdEksisterende fjellknaus gir gode utkikksforhold over skateparken. Plasstøptebenker for foreldre og andre besøkende etableres i området rundtfjellknausen.PARKMESSIG BEPLANTNINGSelve aktivitetsanlegget består for det meste av harde flater.Vi ønsker atområdene fra før undergangen under Liaveien og helt ned til rundkjøringeni Kapellveien forsterkes med store treplantinger. Dette kan sees isammenheng med å gjøre området mer inviterende og få en portalvirkningmen vil også bidra til at opplevelsen av aktivitetsparken dempes sett utenfra.LuftforurensingAktivitetsparken er omgitt av veier som til tider er sterkt trafikkert. Fv 152har en ÅDT på 8100, Liaveien 6600 ÅDT og Kapellveien 2400 ÅDT. Parkenvil ikke være i bruk om vinteren når luftforurensingen er størst.Støyskjermene vil skjerme mot støy, støv og sprut. De er absorberende(ikke-reflekterende) når det gjelder støy, men er i tillegg utformet med tankepå å absorbere svevestøv. Lauvverket i vegetasjonen binder opp støvet vha.behåringen på bladene og medvirker til å begrense plagene fra svevestøvet.Støyskjermen langs Fv 152 er beplantet på begge sider slik at det ogsåer lauvverk på innsiden av skjermen, dvs inn mot aktivitetsanlegget. Ogsåpileskjermen mot Liaveien vil være kledd med klatreplanter, men her vil detbeplantes kun ut mot veien.Betonggulvet i anlegget er enkelt å vedlikeholde. Støv og annet nedfall fjernesmed spyling i kombinasjon med kosting, slik at støvet kan fjernes uten at dethvirvles opp. Det er ført fram et vannuttak for spyling ved området satt av tilframtidig WC. Det tilrettelegges slik at brukerne selv har tilgang til spyling ogkosting.I forbindelse med igangsetting må søknaden også rettes tilkommunehelsetjenesten med henblikk på luftforurensing.MaterialbrukAktivitetsanlegget bygges i betong med kanting i innstøpt stål. Klatreveggeneutformes i betong og med klatregrep i støpt plast.Støyskjerming langs Fv152 bygges med absorberende kjerne og plantes tilmed villvin. Støyskjermene ut mot Liaveien beises i ulike grå- og blånyanser.Universell UtformingAnlegget har fått en adkomst som er tilpasset kravene til universellutforming, 1:20. Ledelinjer i fluoriserende hvitt markeres på kanten avbetongdekket i gangbanen. Stripene vil ha både kontrast til betong og taktilutforming. (Se også eget punkt s 23)Perspektiv av aktivitetsparken sett fra ‘baksiden’ av leilighetene i Liaveien.Tegningen er basert på en 3D modell med innlagte reelle høyder.Perspektivet viser treplantingen i forkant av aktivitetsparken, og støyskjermingsamt bevart eksisterende vegetasjon på kollen.
 9. 9. AKTIVITETSPLASS KOLBOTN SENTRUMVEST – FORPROSJEKT – Oppegård KOMMUNE – mars 20119105105106.71103.39103.01104.29104.27108.44107.13104.54104.59103.49104.18109.24109.85111.78110.11104.57107.27SolbakkenKapellveienLiaveienKapellveien sørKolbotnveienFv 152+105,3+105,3+103,9+104,6+104,6+103,85105106+106,7+106,53+104,6+104,0+103,9+103,1+102,6+103,3støyskjermwcAABBC C0 5 10 20Landskapsplan målestokk 1:500parkmessig opparbeidelse rundtLiaveien og undergangenparkmessig opparbeidelse avområdet rundt kollen og frem tilrundkjøringen i Kapellveienstørst mulig grad av eksisterendetreplanting på kolle og motKapellveien bevaresstøyskjerm beplantetmed rådhusvillvinstøyskjerm av flettet pilbeiset i grå- og blåtonerklatrevegger i betongadkomst i 1:20, plasstøptbetong og område forsykkelparkeringpublikumsområdemed benker i betongGang-/sykkelvei underbrua rustes opp
 10. 10. AKTIVITETSPLASS KOLBOTN SENTRUMVEST – FORPROSJEKT – Oppegård KOMMUNE – mars 201110105105103.01104.29104.27104.54104.59109.85111.78110.11104.57SolbakkenapellveienLiaveienKapellveien sørFv 152nytt gjerdenytt gjerdegrønn støyskjerm+105,3+105,3+103,9+104,6+104,6+103,85105106+106,7+104,6+104,0+103,9+103,1+102,6+103,3grønn støyskjerm kledd med klatreplanter+104,8klatre/buldreveggaktivitetsanleggi betongbetongbeleggfall 1:20eks. gang-/sykkelvei istandsettessti/tråkkeks murer riveseks terrasser riveseks fjell bevaressitteelementfallunderlag+104,0framtidigwc/bodsitteelementersykkelparkering i grusforsterket gressAABBC COK +106,5OK +107,5OK +108,05 brosteinsrekkereks gangveg saneresopparbeides på nyttsom sti/tråkkOK +108,0 OK +108,0OK +108,0eks. gang-/sykkelveiistandsettesbrosteinpullertrekkepullertrekketrespilevegg0 5 10 20Landskapsplan IKKE I målestoKK, illustrerende
 11. 11. AKTIVITETSPLASS KOLBOTN SENTRUMVEST – FORPROSJEKT – Oppegård KOMMUNE – mars 2011113,0mstøyskjermmedklatreplantereks.støyskjermlysmastmedspotlysaktivitetsanleggskate - sykle - inline - klatre Fv 152Kapellveien Gang-/sykkelveiabsorberendestøyskjermklatre-/buldreveggmedvarierendehelning+108,0+107,0+108,5+105,3+104,0OPPRISS A-A’ - målestokk = 1:200
 12. 12. AKTIVITETSPLASS KOLBOTN SENTRUMVEST – FORPROSJEKT – Oppegård KOMMUNE – mars 201112aktivitetsanleggskate - sykle - inline - klatrelysmastmedspotlyssitteelementerfjellknattbevaresadkomstveisykkelparkeringOPPRISS B-B’- målestokk = 1:200+103,9støyskjermmedklatreplantereks.støyskjermFv 152 KapellveienGang-/sykkelvei+108,0eks. terreng3,0m
 13. 13. AKTIVITETSPLASS KOLBOTN SENTRUMVEST – FORPROSJEKT – Oppegård KOMMUNE – mars 201113aktivitetsanleggskate - sykle - inline - klatrekollen og vegetasjonen bevareseksisterende terrasse og murer fjernesgangvei 1:20lysmastmedspotlysfjellknattbevaresframtidigwc/bodklatre-/buldreveggOPPRISS C-C’ - målestokk = 1:200medvarierendehelningoghøydenyeoppstammedetrærutmotLiaveienogFv152+108,0+106,5+103,9
 14. 14. AKTIVITETSPLASS KOLBOTN SENTRUMVEST – FORPROSJEKT – Oppegård KOMMUNE – mars 201114Perspektiv av aktivitetsparken sett frafotgjengerovergangen i Kapellveien.Tegningen er basertpå en 3-D modell med innlagte reelle høyder.Perspektivet viser treplantingen ned mot undergangenunder Liaveien og skjermingen mot rundkjøringen.Vi serogså bevart fjellknatt som skjermer for innsynet inn iaktivitetsanlegget.
 15. 15. AKTIVITETSPLASS KOLBOTN SENTRUMVEST – FORPROSJEKT – Oppegård KOMMUNE – mars 201115Tekniske brukerfunksjoner for BMX, inline ogskateboardEt betonganlegg, er langt på vei vedlikeholdsfritt. Betongens formbarhetgir variasjon og god estetisk og arkitektonisk frihet.Valg av betong giret permanent anlegg som ikke gir mulighet for endring, så fokus påvidere detaljprosjektering rundt dekke skjøter og overganger mellomdekket og rampene er svært viktig. Selve street- anlegget har fått ca90% av brukerarealet - hvor rampene er plassert som tilfartsramper oguthoppsramper mot noen sentrale drapunkt i aktivitetsparken. Rampeneer plassert med tydelige kjørelinjer som gir brukerne god oversiktlig ogsikkerhet i bruken av anlegget Man alltid lander rettet mot en ny rampe, benkeller kvarterpipe. Dette gjør at man enkelt kan snu eller ta flere triks etterhverandre og lage lange og sammenhengende kjørelinjer. Street- anleggeter utformet som et gatelandskap med railer og ledger (rekkverk og kanter)gaps og benker som man bruker som hoppBrukertilpasning ogvanskelighetsgradEttersom det er stor forskjell på hvor erfarne brukerne er har vi prosjektertet fleksibelt anlegg med et medium vanskelighetsnivå som både er tilpasseteldre/høyere brukere og yngre/lavere brukere. Anlegget gir mulighet for atbrukerne kan selv bestemme valg av triks og triksenes vanskelighetsgrad.Samtidig anlegget spennende utfordringer på ett internasjonalt nivå for deflinkeste brukerne.Alle brukergruppene kan øve inn nye triks på de mindre hoppene og railenefor så å ta det videre til de større hoppene. Her trenger man større fart forå få store lange hopp og lenger mellomrom mellom rampene slik at utøvernefår konsentrert seg før hoppet.BowlBowlen er bygget opp av runde organiske former som består av horisontaleflater som er forbundet med krumme og dobbeltkrumme flater. Bowlenhar fått ca 10% av brukerarealet og er prosjektert med en 8 tallsformmed middels høyde og vanskelighetsgrad. Her kan kjørerne kjøresammenhengende 8-talls linjer.Toppen av bowlen omkranses av en koping (stålrør 60 mm) i syrefast stål.Plasseringen av kopingen er helt essensiell for bruken av bowlen. Kopingen erlagt inn for at man skal skli på den med brettet og truckerne.Oversiktsbilde av aktivitestanleggetNærbilde av bowlUtfor m i n g av akt i v i tetsa n l e g g et
 16. 16. AKTIVITETSPLASS KOLBOTN SENTRUMVEST – FORPROSJEKT – Oppegård KOMMUNE – mars 201116Brukere ogtilpasningtil skating og syklisterEt bowlanlegg er en kreativ blanding av mini og vertramp-kategoriene menbør ha lavere prioritet enn street-anlegget ettersom flertallet bruker dennedelen mest. Generelt liker mini-ramp skaterne best buede hopp, mens street-skaterne liker best rette hopp.• Den største og mest populære skatekategorien er street-skaterne somutgjør cirka 90% av de besøkende i slike anlegg. Street- skating er ofteutformet som et gatelandskap og foregår alle steder hvor det er jevnt ogglatt underlag uten småstein og rusk, slik at man unngår wheelbite.• Mini- ramp skaterne og bmx-syklistene utgjør cirka 9% og liker bua hoppog ramper.• Vert- skaterne utgjør cirka 1% av skaterne og foretrekker store buedeskateboardramper som er fra 3 m høye og oppover.Det er stor forskjell på hvor erfarne brukerne er og man bør derfor satse pået fleksibelt anlegg som er tilpasset både eldre, høyere brukere, yngre laverebrukere og brukernes valg av triks og triksenes vanskelighets grad.Brukernes erfaring vil variere og det er viktig at anlegget både er sikkert nokså vel som at det gir spennende utfordringer for de flinke skaterene.Alle brukergruppene vil øve inn nye triks på de mindre hoppene og railenefor så å ta det videre til de større hoppene. Her trenger man større fart forå få store lange hopp og lenger mellomrom mellom rampene slik at man fårstilt beinstillingen i riktig posisjon før hoppet. Det samme gjelder for inline-skatere og triksesykkel brukere.Det er viktig å presisere at alle brukerne både skatere, inline og BMXbrukere kommer til å benytte seg av hele anlegget og alle rampene omhverandre i både street- og bowl-delen.Aktivitetsparken er tilrettelagt med hovedvekt mot skatere siden derepresenterer den største brukergruppen på Kolbotn. Skatere vil foretrekkeraktivitetsparken fordi de fleste rampene er gitt et gjennomsnittlig avstands,høyde, bueradie, fall og lengdeforhold som er tilpasset til dem men samtidiger aktivitetsparken også fullt ut brukelig for både Inline og BMX-ere.Aktivitetsparken er også utformet med tanke på brukernes alder,høydeforskjeller og hvor godt brukerne behersker sporten de utøver.På bakgrunn av dette blir fordelingsprosenten på hvor stor del avaktivitetsparken de forskjellige brukerne kan bruke cirka slik.• skatere 80% av aktivitetsparken• inline 60% ”• BMX 50% ”Denne fordelingen gjør aktivitetsparken fleksibel for alle brukergruppene.Ulike funksjoners plassering:Oversikt og sikkerheten i anlegget er veldig viktig for alle brukere avanlegget. En gjennomtenkt planlegging er nødvendig for å tilpasse så mangeaktiviteter som mulig innenfor de gitte rammene.Dato: Tegn.: Kontr.: Godkj.: Ansv.: Rev.dato:IndeksTegn.nrIDA arkitekter asDrammensveien 126A0277 Oslo01.11.10 A.L A.L A.L --.--.--03.53D perspektivPlottet01.11.1000Telefon: 48145697E-post al@ida-arkitekter.nowww.ida-arkitekter.noOrg. Nr: 994 806 602GanglinjerSkateboard linjerInline og sykkel linjerFigur som viser de mest typiske bevegelseslinjene for ulike brukere av aktivitetsanlegget. Figuren er fra et tidligere stadie i prosjektet og utformingen er noe annerledes ennvist over
 17. 17. AKTIVITETSPLASS KOLBOTN SENTRUMVEST – FORPROSJEKT – Oppegård KOMMUNE – mars 201117Betong, sluk og avrettingDe krumme flatene kan avrettes med vanlig rettholt, mens dedobbeltkrumme flatene bør avrettes med en spesialdesignet bueholt som måholdes i et punkt og dreies rundt. For å oppnå en tilfredsstillende overflateskal alle dekkene brettskures og stålglattes i minimum to omganger. Storedeler av anleggene skal glattes for hånd med stålsverd rett etter støping.Slukristene må ligge helt flush med øvrig betong. Alle overflater og skjøtermå tilpasses så man unngår hang-ups.Rails (rekkverk)For rails og flatbars er det mulig å høydejustere noen av de. Dette er viktigfor allsidigheten og justering mot brukernes alders og høydeforskjell. Det erogså viktig at man bruker harde stål/ jernsorter, for eksempel syrefast stål(ikke aluminium). Det er for at brettet og truckerne skal gli jevnt bort overrailen og ikke lugge eller gi ujevnheter i friksjonsfarten noe som vil forstyrreutøvernes balanse. Railene må festes godt så de ikke vingler eller kan løsne,så utøverne påføres unødvendige skader.Curbs (kanter)For curbs bør man bruker marmor, granitt eller vinkeljern i sammestålkvaliteter og innfestningsmetode som beskrevet over. I tillegg må skruerbolter og festemidler forsenkes ned i overflaten på curben så brettet ellertruckene ikke låses i festematerialet. Festematerialet kan rive opp klær oghud om man skulle henge seg opp på et spisst skruehode som stikker ut fracurben.Mål: Dato: Tegn.: Kontr.: Godkj.: Ansv.: Rev.dato:IndeksTegn.nrA.L A.L A.L --.--.--Asgeir Ljøen01.1Oppegård aktivitetsparkArealer og prinsippdetaljerIDA_arkitekter:03Prosjekter:1010-170Oppegårdskatepark:xxxxx_Tegninger:XXXXX_AktivePlaner001:200st 3 alternativegt brukerKoupingAlle metalloverganger sveisesi topp og på siden og ujevnhetfiles bortBua overganger23.11.10Koping og festestagstøpes fast2 430 mm320 mm1 450 mmDobbeltkrumme flater støpes med bueradius som vistog stålglattes rett etter støping. Stålglatting repiteresminst 3 gangerMål: Dato: Tegn.: Kontr.: Godkj.: Ansv.: Rev.dato:IndeksTegn.nrA.L A.L A.L --.--.--Asgeir Ljøen01.1Oppegård aktivitetsparkArealer og prinsippdetaljerIDA_arkitekter:03Prosjekter:1010-170Oppegårdskatepark:xxxxx_Tegninger:XXXXX_Aktivetegninger:XXXXX_Modell:1010-170Skatepark.plnPlaner001:200med minst 3 alternativeg av valgt brukerKoupingKurb medvinkeljernAlle metalloverganger sveisesi topp og på siden og ujevnhetfiles bortBua overgangerb23.11.10(C+ 105.6)+0.74 298,78,23 m²2,15 m²44,060Koping og festestagstøpes fastKoping fyllesmed sand20002 430 mm320 mm1 450 mmDobbeltkrumme flater støpes med bueradius som vistog stålglattes rett etter støping. Stålglatting repiteresminst 3 gangerGodkj.: Ansv.: Rev.dato:IndeksTegn.nrL A.L --.--.--Asgeir Ljøen01.1IDA_arkitekter:03Prosjekter:1010-170Oppegårdskatepark:xxxxx_Tegninger:XXXXX_Aktivetegninger:XXXXX_Modell:1010-170Skatepark.pln00KoupingKurb medvinkeljernAlle metalloverganger sveisesi topp og på siden og ujevnhetfiles bort44,060Koping og festestagstøpes fastKoping fyllesmed sand46070som vistpiteresIDA_arkitekter:03Prosjekter:1010-170Oppegårdskatepark:xxxxx_Tegninger:XXXXX_Aktivetegninger:XXXXX_Modell:1010-170Skatepark.plnrPlottet23.11.10Prinsippdetaljer for InnfestingKoupingKurb medvinkeljernRailAlle metalloverganger sveisesi topp og på siden og ujevnhetfiles bortanger4 298,82 545,0(C+ 106.7)+2.8(C+ 105.6)+0.7(C+ 105.3)+1.417,60 m²4,83 m²6,19 m²12,43 m²9,70 m²44,060Koping og festestagstøpes fastKoping fyllesmed sand200080171 8Rail fyllesmed sand460702 430 mm320 mm1 450 mmmme flater støpes med bueradius som vistes rett etter støping. Stålglatting repiteresngerMål: Dato: Tegn.: Kontr.: Godkj.: Ansv.: Rev.dato:IndeksTegn.nrA.L A.L A.L --.--.--Asgeir Ljøen01.1Oppegård aktivitetsparkArealer og prinsippdetaljerIDA_arkitekter:03Prosjekter:1010-170Oppegårdskatepark:xxxxx_Tegninger:XXXXX_Aktivetegninger:XXXXX_Modell:1010-170Skatepark.plnPlanerPlottet23.11.10001:200Snitt4B-BSnitt5B-Bd minst 3 alternativev valgt brukerPrinsippdetaljer for InnfestingKoupingKurb medvinkeljernRailAlle metalloverganger sveisesi topp og på siden og ujevnhetfiles bortBua overgangerSkyvbar benk23.11.102 299,7 1 999,72 401,4 1 999,74 298,82 545,040/892(C+ 104.6)+0.7(C+ 106.0)+1.1(C+ 106.7)+2.8(C+ 105.6)+0.7(C+ 105.3)+1.411,77 m²2 401,0 1 766,72 401,0 1 766,72 401,0 1 766,74 298,74 298,79,76 m²6,21 m²17,60 m²8,23 m²4,83 m²6,19 m²3,57 m²12,43 m²9,70 m²3,02 m²2,15 m²1,20 m² 0,88 m²1,21 m² 1,01 m²1,20 m² 0,88 m²0,18 m²0,19 m²44,060Koping og festestagstøpes fastKoping fyllesmed sand2000801718Rail fyllesmed sand460702 430 mm320 mm1 450 mmDobbeltkrumme flater støpes med bueradius som vistog stålglattes rett etter støping. Stålglatting repiteresminst 3 gangerDobbeltkrumme flater støpes med bueradiussom vist og stålglattes rett etter støping.Stålglatting repeteres minst 3 gangerKopingAlle metalloverganger sveises itopp og på siden og ujevnheterfiles bortRail Curb med vinkeljernDetaljer på curbs og rails fra Drammen brupark
 18. 18. AKTIVITETSPLASS KOLBOTN SENTRUMVEST – FORPROSJEKT – Oppegård KOMMUNE – mars 201118Engasjering av brukergruppa:Under brukerinnvolveringen inviterer vi brukergruppa til flere egnedeskateparker. I parken gikk vi igjennom skisseprosjektet med dem ogpresenterte muligheter og løsninger ved å gå rundt i 3D-modellen avaktivitesparken, slik at de fikk romfølelsen for hvordan aktivitetsparkenkunne bli. De fikk også simulere skating i 3D-modellen for å prøve utdimensjoneringen. Dette engasjerte brukerne, og de kom med innspillvedrørende utforming og sine brukerbehov. Brukerbehovene er integrert ianlegget.Et vellykket anlegg vil gi Kolbotn et samfunnsnyttig område, hvor det leggestil rette for brukere, tilskuere, forbipasserende og publikum til konkurransersom kan finne sted i en godt planlagt flerbrukspark.Ulike helninger på buene tilpasset fortrinnsvis syklister og skatere. De dristigstebenytter curb’ene uavhengig av hvem de er designet for.Bank er de solide kassene i betong - skapt for å skli langs med undersiden avbrettet. Rail’ene i stål (fylt med sand for å dempe lyd) er justerbare i høyde slik atde enkelte brukerne kan tilpasse dem sitt nivå.Ulike bank’er og railer’er åpner for variert kjøring tilpasset mange ulike alders- ogferdighetsnivåer.
 19. 19. AKTIVITETSPLASS KOLBOTN SENTRUMVEST – FORPROSJEKT – Oppegård KOMMUNE – mars 201119GrunnarbeiderDet forutsettes i størst mulig grad benyttet eksisterende masser foretablering av riktige terrengnivåer for anlegget.Det må dog tas høyde for at en del masser må skiftes ut ogoverskuddsmasser kjøres bort.Når det gjelder krav til masser for bruk i slike anlegg må det i forbindelsemed detaljprosjekt gjennomføres noen undersøkelser på stedet:• i forhold til evt. telefare graves 2-3 groper for undersøkelse avbrukbarhet. I forprosjektet er det medtatt både grunnisolering og en delmasseutskifting.• 1-2 prøver for miljøundersøkelse i forhold forurensing av massene og ihvilken grad disse kan benyttes til oppfylling.Som bærelag for betongplatene er det medtatt oppfylling med steinmassersom anbefalt av NOBRBetongarbeiderArbeidene utføres i prinsippet i hht. veileder fra NOBR som er vedlagt.Vi anbefaler dog at armeringstetthet endres fra 250mm til 100-150mm slik atriss reduseres til et minimum.StålarbeiderAlle stålforsterkninger og rails utføres som kontinuerlige sammensveisedeelementer.Alle sveiser glattslipes . Delene leveres varmforsinket i så storesammenhengende deler som mulig. Sammensveising av deler på stedetglattslipes og påføres kaldgalvanisering.Beto n g ko n str u ksjo n er ,spre n g n i n g , g rav i n g , oppf y l l i n g – R I B  Vedlegg til forprosjekt for Oppegård Aktivitetspark.  BETONGVEILEDER FOR RULLEBRETTANLEGG Utarb. for NORB av Ingeniør og skater Eirin Aaseth        
 20. 20. AKTIVITETSPLASS KOLBOTN SENTRUMVEST – FORPROSJEKT – Oppegård KOMMUNE – mars 201120T i l k n y t n i n g sp u n kt for va n n / toa l etta n l e g g , vask i n g ,d re n er i n g , ov erva n n – R I VUtendørs installasjoner skal utføres basert på de stedlige myndigheters krav.RIV prosjekterer alle utvendige ledningsanlegg for å tilfredsstille de krav ogfunksjoner som blir stillet til prosjektetDette gjelder levering av vann og til område samt fjerning av overvann,avløpsvann ogVVS-teknisk tilrettelegging for fremtidig servicebygg.Avløpsanlegget fra område til hovedledning utføres som separatledninger forspillvann og overvann.Det etableres gatesluk og/eller avløpsrenner for gangveier og alle områdermed fast dekke.I bunn av ramper og konstruksjoner som det skal skates på, må sluk leggesslik at det blir en jevnest mulig bane.Alle sluk føres via sandfang med god oppsamlingsevne.Avløpsledninger legges frostfritt. Mulighet for grunn forlegning vurderesbasert på de stedlige masser og klimaforhold. Det vises til NBI publikasjoneri denne sammenheng.VannledningerDet skal etableres kummer i henhold til myndighetenes krav.Ledninger fram til kommunalt avløps- og forsyningsnett er avklart med delokale, kommunale etater.All legging av rør, skjøting, utforming av kummerosv. utføres ihht. de lokale myndigheters bestemmelser.Stedlige forholdDet ligger eksisterende spillvann og overvannsledninger inn på område.Disse vil bli tilkoblingspunkter forVVS anleggene.Høyder for overvann er kontrollert, og kan gi gode fallforhold i skateparken.Det skal også tilrettelegges for fremtidig servicebygg som kan inneholdekiosk, toaletter, lager og andre relevante funksjoner.Vannuttak for spyling av ramper og skate konstruksjoner er et ønske. Dettekan løses, men det vil være en utfordring å finne egnet plassering med tankepå vedlikehold og frost. Mulig løsninger må avklares i detaljprosjektet.+103,85Rev Dato Rettelsen gjelder KontrollInnholdProsjektTiltakshaverMedvirkendeOppegård kommuneAktivitetsparken for ungdom,Kolbotn vestAnsvarligmålestokk 1:500
 21. 21. AKTIVITETSPLASS KOLBOTN SENTRUMVEST – FORPROSJEKT – Oppegård KOMMUNE – mars 201121T i l k n y t n i n g sp u n kt for E L , b e lys n i n g forakt i v i tetsa n l e g g , b e lys n i n g for porta l for Ko l b ot n – R I E• Den elektriske installasjonen skal dimensjoneres ihht NEK 400: 2010• Det medtas tilførselskabel som forsyner aktivitetsparken med strøm,tiltak koordineres med Hafslund nett, prosjektet er varslet av FoynConsult AS 24.11.10.• Spenningssystem er 400V TN-S.• Komplett jordingsanlegg skal leveres og dokumenteres.• Det skal leveres utvendig fordelingskap montert på egetbetongfundament mot/inntil fremtidig WC/Bod, plassering måkoordineres. Skapet skal være tilpasset aktuelle ytrepåvirkninger ogdet skal legges stor vekt på mekaniskbeskyttelse og vandalsikkerhet.Fordelingen leveres for usakkyndig betjening.• Det medtas fremføring av el- rør til fremtidig WC/ Bod ihht skisser fraark• Det medtas komplett kursopplegg for alminnelig forbruk, som musikkanlegg og strøm til vedlikeholds rutiner.• Det medtas komplett kursopplegg for belysningsanlegg, lysmaster,pullerter samt belysning av gangvei og undergang under RV 152.• Belysningsanlegget skal ha lav blendingsfaktor• Belysningsanlegget skal baseres på LED- lyskilder for energiøkonomiskgevinst og lang levetid
 22. 22. AKTIVITETSPLASS KOLBOTN SENTRUMVEST – FORPROSJEKT – Oppegård KOMMUNE – mars 201122S t ø yskjer m i n g , t i ltak o g b e g re n s n i n g er – R I A Postboks 1024 Hoff, 0218 Oslo • Hovfaret 17B, Oslo • Tel: +47 24 12 64 40 • Fax: +47 24 12 64 41 • Org.nr. 959 138 923 MVAwww.brekkestrand.noRAPPORTOppegård AktivitetsparkLydtekniske forhold Kunde:  Oppegård kommune v/ Peter Bostrøm  Sammendrag:Forventede lydnivåer fra anlegget på nærmeste boliger, selv med skjerming, vil kunne bli høyere enn anbefalingene angitt i TA‐2115 og Helsedirektoratets veileder for støy fra nærmiljøanlegg. • Vi kjenner til to skjermede betonganlegg som ligger nærmere boliger enn ca 50 m. Erfaringsgrunnlaget fra disse relativt nye anleggene tilsier lite støyplager fra skateaktiviteten i Norge. • Dersom aktivitetsparken bygges vil det likevel være risiko for berettigede støyklager. • Det gjøres en rekke avbøtende tiltak: Det bygges et betonganlegg, anlegget graves ned 2 m, det planlegges høye og lyddempende skjermer, den skjermende kollen og vegetasjonen beholdes og det tas med noe ny vegetasjon.  • Ikke alle de planlagte aktivitetene støyer like mye. Rulleskøyter og sykkel (BMX) støyer generelt langt mindre enn rullebrett • Øvrig avbøtende tiltak vil kunne være tidsbegrensinger av aktiviteten • Støybelastningen på fasadene vil bli dokumentert nøyere i 3D støyutbredelsesmodell etter at målinger på lydnivå fra aktivitet på betonganlegg gjennomføres i sommerhalvåret.    Oppdragsnr:  24300‐00    Dato:  1. mars 2011  Rapportnr:  AKU – 01  Revisjon: 2  Revisjonsdato:  1.03.2011 Oppdragsansvarlig:  Anders Buen        Utført av:    Kontrollert av:      Anders Buen    Ingjerd Aaraas    Oppegård Aktivitetspark Lydtekniske forhold  Rapportnr: AKU – 01   Revisjon: 2  Revisjonsdato: 1.03.2011  Side: 21 av 28Men fra Drammen kommune melder de om en støyklagesak på Bruparken. Det har vært en klage på støy fra musikk og aktivitet på kvelds‐ og nattetid. Det var ikke støyen fra brettkjøring som var problemet, men lyden fra stemmer og musikk (ungdommer som ”festet” på området). De har etter klagen på skilt anmodet brukerne om ikke å skate etter kl 2130 – kl 2200 med henvisning til politivedtektene.  Det nye betonganlegget på Koigen på Hamar ligger i 200‐300m avstand fra nærmeste boliger. Det er skjermet med voller og det går både jernbane og vei i mellom anlegget og boligene. I følge servicekontoret i Hamar kommune er det ikke kommet støyklager på dette nye anlegget. I Porsgrunn ligger betonganlegget ved en idretthall med fotballbaner omkring. Det er minst 150m til nærmeste boliger. Anlegget ble åpnet høsten i år og det foreligger ikke støyklager.  6 Konklusjon Anlegget planlegges på ei tomt der ungdommene i Kolbotn selv har fått velge ut i samarbeid med kommunen. I aktivitetsparken forventes lydnivået fra veitrafikk å ligge omkring LA, eq = 60 dB. Egenstøyen fra rullebrettaktivitetene forventes å bli omtrent på samme nivå som fra veitrafikken. Beregnede lydnivåer på fasader fra aktiviteten på anlegget med skjerming, som vist i Tabell 7 og i Figurene 9‐15, vil for noen boliger gi høyere lydnivåer enn anbefalingene angitt i TA‐2115 og Helsedirektoratets veileder for nærmiljøanlegg, henholdsvis L5AF ≤ 60 dB og LA max ≤ 60 dB. Overskridelsene vil kunne bli i størrelsesorden 3 – 10 dB for enkelthendelser, se Tabell 7. Der det er fri sikt kan overskridelsene bli i størrelsesorden 13 – 15 dB. Skjermene vil redusere antall hendelser med de høyeste nivåene på alle fasader selv om de ikke nødvendigvis hindrer fri sikt til rullebrettene fra enkelte områder av banen.  Skjermer vil dempe lydnivået ca 10 dB, men effekten kan bli større når kilden er nær skjermen. Lufta vil også dempe noe diskantlyd. Sjenansen fra en betongbane forventes å være mindre enn fra en finerbane. Skjermene vil også gjøre området mer egnet som utendørs oppholdsareal, også utenom skatesesongen.  De nye betonganleggene i Gamlebyen i Oslo og Bruparken under Drammensbrua ligger 10‐40m nærmere boliger enn den planlagte Aktivitetsparken på Kolbotn. Begge disse stedene er det høye trafikkstøynivå i omgivelsene som trolig maskerer støyen fra anleggene en god del. Vi har en tilsvarende situasjon på Kolbotn. I Oslo er det ikke kjente støyklager på det nye anlegget, mens det i Drammen har vært klaget på annen aktivitet på området på kvelds‐ og nattetid (festing). Det er hengt opp anmodninger om å avslutte aktiviteten kl 21:30 – 22:00 med henvisning til politivedtektene på området. Støyen fra aktiviteten på anlegget i Kolbotn til de mest trafikkstøyutsatte nabofasadene forventes å bli lavere i snitt og sammenlignbart med maksimalverdiene fra veitrafikken.  7 Videre arbeider • Det skal i skatesesongen gjennomføres målinger av skateaktivitet på betonganlegg for å samle mer statistisk erfaring med typiske støynivåer og støyspektra fra slike anlegg. • Det skal også utføres en grundigere støyvurdering av lydnivåene på nærliggende fasader fra aktivitetsparken i et 3D verktøy. Lydnivåene fra anlegget vises da fordelt på fasadene, samt på utendørs oppholdsarealer på bakkenivå, evt på tak. • Det skal også beregnes lydnivåer inne på anlegget fra veitrafikk og bane. Eventuell effekt av ny skjerm langs FV 152 mot naboer på nordsiden av veien skal også dokumenteres. 
 23. 23. AKTIVITETSPLASS KOLBOTN SENTRUMVEST – FORPROSJEKT – Oppegård KOMMUNE – mars 201123Kost n a d sov ers l agpå 2-sifret nivå – NS3453SAMMENDRAG Kto Spesifikasjon Pris 11 RIGG OG DRIFT CA. 10% kr 780 0007 UTENDØRS 71 GRUNN OG TERRENG kr 1 478 00072 KONSTRUKSJONER kr 3 494 00073 UTENDØRSVA kr 440 00074 UTENDØRS ELKRAFT kr 195 00076 VEIER OG PLASSER kr 490 00077 GRØNTANLEGG/VEDLIKEHOLD kr 880 50078 UTSTYR kr 138 000 Ombygging av gang- og sykkelvei under bru kr 571 400 Reasfaltering av eksisterende gang- og sykkelvei mot sør kr 61 200 Drift og vedlikehold av aktivitetspark og grøntanlegg, årsbasis kr 117 500 SUM EKS. MVA kr 8 645 600 25% MVA kr 2 161 400 ENTREPRISEKOSTNAD UTOMHUS INKL. MVA INKL. RIGG & DRIFT kr 10 807 000Kostnadsberegningen er basert på tegninger fra forprosjekt, datert 03.12.2010, og priser i Oslo-områdetpr. november 2010, og omfatter opparbeidelse av Oppegård aktivitetspark. Entreprisen omfatter i hovedsakopparbeidelse av anlegg for skating, sykling og klatring. I tillegg omfatter enterprisen riving av eksisterende anleggi grunnen, justering av underlaget med stedlige masser, utlegging av fundamenter for opparbeidelse av veier oggangaraler, utlegging av vekstjord for ny beplantning, møblering og belysning. Det regulerte arealet til aktivitetsparken er 2,4daa stort.Arealet som omfattes av kostnadsoverslaget, 3,2daa,omfatter i tillegg areal som naturlig må opparbeides som følge av etableringen av aktivitetsparken. Kostanden forreasfaltering av eksisterende gang- og sykkelvei, samt for ombygging av gang- og sykkelveien under brua, er skilt utsom egne prosjekt.Arealene er henholdsvis på 340 m² og 380 m². Det totale areal som er medtatt på plan gang- og sykkelveiarealer, omfatter ca. 4,0 daa.05105100105105100SolbakkenHolteveienKapellveien105RådhusLiaveienLiaveienKapellveien sørKolbotnveienFv 152ca 3200 m2ca 340 m2ca 380 m2201050TegnforklaringAktivitetsparkenGang-/sykkelvei under bruGang-/sykkelvei mot sør
 24. 24. AKTIVITETSPLASS KOLBOTN SENTRUMVEST – FORPROSJEKT – Oppegård KOMMUNE – mars 201124Anlegget har fått en adkomst som er tilpasset kravene til universellutforming, 1:20. Ledelinjer i fluoriserende hvitt markeres på kanten avbetongdekket i gangbanen. Stripene vil ha både kontrast til betong og taktilutforming.Beskrivelse av universell utforming (UU) iuteanleggTilgjengelighet i utomhusmiljøer er å forstå som:• terskelfrie adkomster med et fall som kan håndteres av besøkende medbevegelseshemninger• at det benyttes belegg med en viss jevnhet• at det i anlegg uten naturlige ledelinjer skal det etableres tydelig taktileog visuelt markerte ledelinjer for besøkende med synshemninger• at gang- og oppholdsareal får et godt vedlikehold året rundt, uansettårstidOrientering forstås som:• tilrettelegging av møblering og belegg for å tydeliggjøre hovedinngangene• etablering av visuelle og taktile ledelinjer fra parkeringsareal ellergangsoner frem til bygget eller oppholdsarealeneMøblering må gjøres etter prinsipper om:• skilting for flere lesehøyder• skilting for svaksynte• benker med rygg og armlener• plassering av sykkelstativ og andre møbleringselement utenforgangsoneneLekeareal skal ivareta:• motorisk utvikling for barn på alle nivåer• utfordringer for alle barn• tilgjengelighet på fast dekke frem til apparatene• at apparatene må være plassert ’der det skjer’• riktig bruk av plantematerialeU n i v erse l l u tfor m i n g
 25. 25. AKTIVITETSPLASS KOLBOTN SENTRUMVEST – FORPROSJEKT – Oppegård KOMMUNE – mars 201125BAKGRUNNOppegård kommune har sentrale areal de ønsker å utvikle videre til en aktivitetspark for barn ogunge.PLASSENSKISSEPROSJEKTOmrådet som skal bygges ut ligger mellom hovedveianlegget inn til Kolbotn sentrum og sentrum-sområdet rundt Rådhuset. Kommunen har høye ambisjoner og ønsker å tilrettelegge for et anleggsom er viktig i et regionalt perspektiv.HVEM ER VIVi er en prosjektgruppe, sammensatt av arkitekter, ulike ingeniørfag og skatekompetanse repre-sentert ved Asgeir Ljøen, som skal bidra med vår tverrfaglighet i byggingen av dette anlegget.TILNÆRMING/PROSESSVi tar utgangspunkt i eksisterende skisseprosjekt og en vurderinger av tomten og omgivelser for åavdekke kvaliteter og strukturer det vil være meningsfylt å ta med seg videre i prosjektet. Samtal-er og medvirkning fra de ulike brukergruppene er viktige for å skape bredde i prosjektet og for åsikre brukernes eierskap til anlegget.Arbeidet med aktivitetsparken krever innsats på flere nivå og man vil være avhengig av å spilleball med mange aktører underveis. Underveis er vår jobb å hjelpe til med å strukturere oppgaven,skape en felles diskusjonsplattform for deltagerne og løfte frem alle ønskene og mulige visjonerfor plassen.Dette ønsker vi å gjennomføre ved å gjennomføre en felles befaring 28 oktober.Vi kjører i buss rundt til forskjellige anlegg og har felels diskusjoner underveisom utformingen av skateparken.Underveis på befaringen kan vi gå igjennom skisseprosjektet og presentere muligheter og løsningerved å bevege oss fysisk rundt i tilsvarende anlegg. Slik kan de få en følelse av hvordan den nyeparken kan bli og bruksmuligheter. Dette tror vi vil engasjere brukerne og gjøre det lettere fordem å komme med innspill vedrørende utforming og behov.Målet er at vi sammen skal utvikle et sterkt og tydelig designgrep som dannergrunnlag for en levende og attraktiv aktivitetspark.HVEM ER BRUKERNE OG HVA FORETREKKER DE- DETTE VET VI:De ulike skategrener og syklister foretrekker ulike fasiliteter.Den største og mest populære skatekategorien er street-skaterne som utgjør cirka 90% av debesøkende i slike anlegg. Street- skating er ofte utformet som et gatelandskap og foregår allesteder hvor det er jevnt og glatt underlag uten småstein og rusk, slik at man unngår weelbite.Mini- ramp skaterne og bmx-syklistene utgjør cirka 9% og liker bua hopp og ramper.Vert- skaterne utgjør cirka 1% av skaterne og foretrekker store buede skateboardramper som er fra3 m høye og oppover.Et bowlanlegg er en kreativ blanding av mini og vertramp-kategoriene men bør ha lavere prioriteten street- anlegget ettersom flertallet bruker denne delen mest. Generelt liker mini- ramp skat-erne best buede hopp, mens street- skaterne liker best rette hopp.BRUKERE OG TILPASNING TIL SKATING OG SYKLISTERDet er stor forskjell på hvor erfarne brukerne er og man bør derfor satse på et fleksibelt anleggsom er tilpasset både eldre, høyere brukere, yngre lavere brukere og brukernes valg av triks ogtriksenes vanskelighets grad.Brukernes erfaring vil variere og det er viktig at anlegget både er sikkert nok så vel som at det girspennende utfordringer for de flinke skaterene.Alle brukergruppene vil øve inn nye triks på de mindre hoppene og railene for så å ta det videretil de større hoppene. Her trenger man større fart for å få store lange hopp og lenger mellomrommellom rampene så man får stilt beinstillingen i riktig posisjon før hoppet. Det samme gjelder forInnline- skatere og triksesykkel brukere.Kan du bidra med mer?Påmelding før 22.10 - ring eller send mail til:Kjersti:Kjersti@barbakke.no | 41 90 89 37Knut Hallgeirko l b ot nHvis du har ønsker for utforming avparken - bli med på befaring tildrammen, bekkestua og andre skatean-legg - torsdag den 28.10.10 - kl.10.00.A k t i v i t e t s p l A s ss k A t i n g - s y k l i n g - k l A t r i n gk o l b o t n s n y e . . . .Foreløpig skisse til forprosjekt blir presentert avlandskapsarkitekt Knut Hallgeir Wik og skater ogarkitekt Asgeir Ljøen.Plassen har enda ikke fåttnavn, kom med ditt navneforslag!Tirsdag 2. november kl.19.00.på Tårnåsen fritidssenterInformasjonsmøteBr u ker m e dv i rk n i n g
 26. 26. AKTIVITETSPLASS KOLBOTN SENTRUMVEST – FORPROSJEKT – Oppegård KOMMUNE – mars 201126Befaring med brukernetil skateanleggBefaring med brukere fra Kolbotn og representanter fraprosjekteringsgruppa, oppdragsgivere samt ungdomsrepresentanter fraOppegård kommune.Turen ble avholdt 28.10.2010 og gikk til 3 anlegg i Oslo-området:1. Bruparken Drammen2. Bekkestua Arena3. Gamlebyen Sport & FritidBekkestua ArenaGamlebyen Sport & FritidBruparken Drammen
 27. 27. AKTIVITETSPLASS KOLBOTN SENTRUMVEST – FORPROSJEKT – Oppegård KOMMUNE – mars 201127Gamlebyen Sport & FritidBekkestua ArenaBruparken DrammenSammenligning av størrelserStørrelsen på de beøkte parkene sammenlignet med størrelsen på tomta påfor Aktivitetsparken på Kolbotn (kilde: Norge i bilder)
 28. 28. AKTIVITETSPLASS KOLBOTN SENTRUMVEST – FORPROSJEKT – Oppegård KOMMUNE – mars 201128Mater i a l b ru k o g Deta l jerBotanisk hage, Barcelona
 29. 29. AKTIVITETSPLASS KOLBOTN SENTRUMVEST – FORPROSJEKT – Oppegård KOMMUNE – mars 201129

×