Lab4

333 views
281 views

Published on

Published in: Technology, Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
333
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lab4

 1. 1. Thương M i i n T 503007 BÀI TH C HÀNH S 4Tóm t t n i dung th c hành: • T ng quan v portlets • Database portlets1. T ng quan v portlets N i dung cùa Portals là t h p c a các Portlets & ItemsCùng v i item, portlet ư c xem là thành ph n cơ b n c a 1 trang Portal, là toolgiúp t o ng nghĩa & tính ng cho trang Portal. Ví d , t o dynamic charts, tables, th bi u di n d li u mua bán, tìm ki m 1 n i dung ã ư c phân lo i theocategories…Trong n i dung th c hành này, các b n s tìm hi u v :Bài th c hành s 4 Trang 1
 2. 2. Thương M i i n T 503007 • Ph n 1 Thêm portlet vào 1 trang • Ph n 2 Hi u ch nh 1 portlet • Ph n 3 Th hi n hay che d u portlet header & portlet border • Ph n 4 Thay i kho ng cách gi a các portlet & item • Ph n 5 Xóa porlet • Ph n 6 Chuy n portlet sang m t region khác • Ph n 7 Share portlet gi a các trangPortlet ch có th ư c add trên nh ng region ki u portlet. M i portlet region cóth có m t ho c nhi u portlet. 1.1. Thêm portlet vào m t trang Các bư c thêm portlet vào m t trang: 1. Chuy n sang ch Edit Mode (n u mu n t t c user th y ư c portlet) ho c Personalize Mode (n u ch cá nhân th y portlet). 2. Click Add Portlet trong region d nh thêm portlet Chú ý: • N u m t region ã ch a item thì region ó không th ch a portlet n a. • N u b n ang t o 1 view riêng c a b n (personalizing) & không tìm th y portlet, b n có th add tab trên trang ó & s d ng portlet regionBài th c hành s 4 Trang 2
 3. 3. Thương M i i n T 503007 m c nh c a tab ó. Trong trư ng h p này, b n ph i có quy n & trang ó ph i có trư c m t s tab. 3. Trong Portlet Repository, nh p tên portlet trong ô Search & click Go tìm ư c portlet, ho c click repository link xác nh ư c portlet. Portlet Repository: • Portlet Builder: Portlet xây d ng report, chart & form t nh ng ngu n d li u khác nhau, bao g m t cơ s d li u, web services & file XML. • Portal Content Tools: Portlet xem, tìm ki m & i u khi n n i dung Portal. • Published Portal Content: Portlet xu t b n các n i dung ư c t ch c b i page groups. • Portlet Staging Area: Portlet & Provider không ư c phân lo i & ư c ăng kí m i. • Portal Community News: Portlet thông báo các s n ph m, kĩ thu t m i nh t & các tin t c c ng ng. • Administration Portlets: Portlet cho vi c qu n tr Portal, OID, cơ s d li u Oracle & các báo cáo Oracle.Bài th c hành s 4 Trang 3
 4. 4. Thương M i i n T 503007 • Shared Portlet: portlet v i nh ng hi u ch nh (customizations) có th ư c share gi a các trang. 4. xem l i portlet trư c khi add vào page, click Preview icon ngay c nh tên c a portlet.Click OK k t thúc quá trình add portlet vào page. Chú ý: th t portlet trong Selected Portlet list cũng là th t xu t hi n c a chúng trên trang c a b n. thay i th t , highlight tên c a portlet & s d ng các Move icon phía bên ph i c a Selected Portlet list Ngoài ra, có th s d ng Arrange Portlets Icon trên vùng portlet region ang c n s p x p l i. 1.2. Hi u ch nh 1 portlet a. Phân bi t Edit Default, Edit Instance & Personlize Portlet Khi hi u ch nh 1 portlet, có th b n thay i giá tr chung cho t t c các portlet, giá tr cho m t portlet hay ch thay i nh ng giá tr c a portlet mà ch có b n m i th y ư c. Hành ng Cách g i Ý nghĩaEdit Defaults Trong Edit page mode click Hi u ch nh các giá tr liên Edit Defaults icon g n quan n 1 ki u portlet xác portlet. nh. T t c user truy xu t portlet u có th th y ư c thay i Edit Defaults Icon này trong quá trình portlet ang ư c ch nh s a.Bài th c hành s 4 Trang 4
 5. 5. Thương M i i n T 503007Edit Instance Trong Edit page mode click Hi u ch nh các giá tr chung Actions icon g n portlet. cho t t c các portlet, ch ng h n như tên portlet, display Actions Icon option hay cache setting. T t c user truy xu t portlet u có th th y ư c thay i Ch n Edit Portlet Instance. này trong quá trình portlet ang ư c ch nh s a.Personalize Trong View page mode, click Personalize các giá tr liên Personalize link trong portlet quan n m t ki u portlet xác header. nh. Ch user ang th c hi n personalize portlet m i có th th y ư c thay i trên portlet trong lúc hi u ch nh. b. Hi u ch nh default portlet: sinh viên t th c hành c. Hi u ch nh instance portlet: Chú ý các field sau: • Name: tên cho portlet instance. Tên này ph i là duy nh t. • Display Name: Tên th hi n ra bên ngoài. N u Display Name không ư c nh p thì giá tr m c nh c a nó s là Name. • Display Option: có th l a ch n các giá trBài th c hành s 4 Trang 5
 6. 6. Thương M i i n T 503007 o Portlet Displayed Directly In Page Area Portlet th hi n m t cách tr c ti p trên host page. V i l a ch n này ta có th gi i h n chi u cao c a portlet: Limit Portlet Height to n Pixels o Link That Displays Portlet In Full Browser Window User click link & browser window hi n t i ư c refresh th hi n portlet. Khi ch n option này c n ph i hi u ch nh attribute c a host region b ng cách: click Edit Region icon/Attributes tab/Select Attribute/ch n Link – Display Name hay Link – Display Name (Durable)/OK o Link That Displays Portlet In New Browser Window User click vào link & browser window m i ư c m ra th hi n portlet. Khi ch n option này c n ph i hi u ch nh attribute c a host region là Link – Display Name hay Link - Display Name (durable) • Portlet Caching: xác nh cách portlet ư c cache. • Portlet Caching Level: nh ra m c caching cho portlet instance. • Description: miêu t ng n g n v portlet. • Category drop-down list: ch n lo i category phân lo i cho portlet. • Available Perspective list: ch n m t ho c nhi u perspective & chuy n chúng sang Displayed Perspectives list. d. Personalize m t portlet: sinh viên t th c hành. 1.3. Th hi n hay che d u portlet header & portlet border Portlet header: bao g m m t banner màu s c trên nh c a portlet, cùng v i display name c a portlet & m t s ư ng link. Portlet border: bao quanh portlet cùng v i 1 ư ng m nh phù h p v i màu c a header.Bài th c hành s 4 Trang 6
 7. 7. Thương M i i n T 503007 Khi b n th hi n hay che d u header & border c a portlet, thì i u này s nh hư ng n t t c các portlet trong cùng region. Nghĩa là không có cách nào ch nh riêng header hay border cho cho 1 portlet trong cùng region. Portlet header & portlet border ch áp d ng cho portlet region. Các bư c th hi n portlet header & portlet border: 1. Click Edit Region icon trên region c n hi u ch nh 2. Ph n Portlet Display Option, tùy ch n Show Portlet Headers & Show Portlet BordersBài th c hành s 4 Trang 7
 8. 8. Thương M i i n T 503007 Tương t , có th th hi n hay che d u các portlet header link: • Personalize—Cho phép user t o góc nhìn cá nhân trên 1 portlet • Help—Connect v i portlet help text • About—Connect v i portlet description • Details—d n n view chi ti t hơn v portlet • Refresh—Refresh portlet mà không c n refresh nguyên trang • Remove—xóa portlet • Collapse/Restore—T i thi u hóa & t i a hóa th hi n c a portlet trong góc nhìn cá nhân c a user v 1 trang. 1.4. Thay i kho ng cách gi a các portlet &item Ngư i dùng có th i u ch nh kho ng cách khác nhau gi a các portlet trên cùng m t region.Bài th c hành s 4 Trang 8
 9. 9. Thương M i i n T 503007 Các bư c thay i kho ng cách gi a các item & portlet: 1. Click Edit Region icon trên region c n hi u ch nh 2. Trên Region Display Options, nh p kho ng cách (pixel) vào field Space Between [Portlets or Items]. 3. Nh p giá tr vào Space Around [Portlets or Items]. 4. Click OK lưu thay i. 1.5. Xóa portlet a. Xóa 1 portlet:Bài th c hành s 4 Trang 9
 10. 10. Thương M i i n T 503007 • Click Actions icon c nh portlet c n delete • Click Delete • Click Yes xác nh n l nh xóa. b. Xóa cùng lúc nhi u Portlet • Click Edit Views: Layout trên nh trang • Ch n các portlet c n xóaBài th c hành s 4 Trang 10
 11. 11. Thương M i i n T 503007 • Click Actions: delete button • Trên màn hình xác nh n, ch n Yes 1.6. Chuy n portlet sang m t region khác a. D ch chuy n 1 portlet • Click Action icon c nh portlet c n di chuy n • Click Move to another region • Ch n region m i & click Move PortletBài th c hành s 4 Trang 11
 12. 12. Thương M i i n T 503007 b. D ch chuy n nhi u portlet Tương t xóa nhi u portlets, sinh viên t th c hành. 1.7. Share portlet gi a các trang a. Share 1 portlet • Click Action icon c nh portlet c n share • Click Share Instance • Click Yes b. Share nhi u portlet Tương t xóa nhi u portlets, sinh viên t th c hành.Bài th c hành s 4 Trang 12
 13. 13. Thương M i i n T 503007 c. Thêm 1 th c th portlet ư c chia s vào 1 trang • Click Add Portlet icon trên region d nh add portlet. • Click Shared Portlet • Click tên portlet add portlet vào Selected Portlet List • Click OK2. Database portletsDatabase Portlet là portlet có s d ng d li u trong cơ s d li u. Có nhi u lo iDatabase Portlet như: Form, Report, Chart, Calendar,… ây ch hư ng d n cácht o Database Portlet lo i Form, nh ng lo i khác SV t o tương t .Các bư c t o database portlet lo i Form (based on a table or view):Bài th c hành s 4 Trang 13
 14. 14. Thương M i i n T 503007 1. Click Navigator link, click Providers tab 2. Click Locally Built Providers 3. Có th t o m t Database Provider m i ho c add vào database provider ã có. t o m i , click Create New Database Provider Ch n Name, Display Name và Schema cho database provider, click OKBài th c hành s 4 Trang 14
 15. 15. Thương M i i n T 503007 4. Click vào database provider v a t o, ch n Create new Form t o form m i 5. Click Form based on table or viewBài th c hành s 4 Trang 15
 16. 16. Thương M i i n T 503007 6. Nh p thông tin cho Form, click NextBài th c hành s 4 Trang 16
 17. 17. Thương M i i n T 503007 7. Ch n table tương ng, click Next 8. Ch n cách hi n th d li u trên form, click Next 9. Ch n các tùy ch n cho Form, click Next 10. Ch nh header, footer…, click NextBài th c hành s 4 Trang 17
 18. 18. Thương M i i n T 503007 11. Chèn các o n code PL/SQL (n u c n), click Finish 12. Click Run as Portlet xem trư cBài th c hành s 4 Trang 18
 19. 19. Thương M i i n T 503007 13. Ch n Manage tab và click Generate 14. Ch n Access tab, và ánh d u ch n Public As PortletCác bư c ưa database portlet vào portal 1. Ch n page c n ưa portlet vào, sau ó click Add Portlet iconBài th c hành s 4 Trang 19
 20. 20. Thương M i i n T 503007 2. Click Go 3. Ch n database portlet tương ng add vào pageBài th c hành s 4 Trang 20
 21. 21. Thương M i i n T 503007 4. Database portlet tương ng ư c add vào pageBài t p: • Add & s p x p các Portlet sau theo th t mong mu n c a b n: HTML portlet, Favorites portlet, Search portlet, User Managed Pages portlet, Page portlet, Example Wizard Chart, Example Calendar Result … • Ngoài ra có 1 s portlet quan tr ng liên quan n cơ s d li u, sinh viên có th nghiên c u trư c như: Report portlet, SSO/OID portlet... • Sinh viên t tìm hi u các database portlet còn l i • T o 1 form cho phép ngư i dùng nh p thông tin t hàng (sách, thi t b s , t vé…), lưu thông tin vào database khi ngư i dùng click Submit.Bài th c hành s 4 Trang 21

×